Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den kl 19 00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den 25.02.09 kl 19 00"

Transkript

1 Saksliste til Årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen den kl Åpning med godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Godkjenning av fullmakter 4. Valg av dirigent og referent, tellekorps og 2 til å underskrive protokoll 5. Årsberetning 6. Regnskap 7. Innkomne forslag 8. Revidering av arbeidsplan Budsjett Servering 10. Valg

2 Norsk Folkehjelp Mosjøen Postboks MOSJØEN Resultatregnskap 1 Regnskapsår 2008( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Budsjett 2008, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Salg av varer og tjenester , , Kursinntekter Kontigenter , , Tilskudd Note , Tilsk./ overføringer internt , , Driftsinntekter , , Varekostnad 3 848,69 Lønnskostnad Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler Note , , ,00 Transportkosnader , , ,00 Utstyr- Varige verdier , , Fremmede tjenester Note , Forbruksmatr. organisasjon 7 308, , Andre driftkosnader Note , , Reiseutgifter 7 402, Diverse kostnader Note , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt , ,00 Annen finansinntekt 7,00 56,00 Finansinntekter , ,00 Finansinntekter og finanskostnader , ,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , ,00 Avsetninger , ,51 Disponeringer , ,51

3 Norsk Folkehjelp Mosjøen Postboks MOSJØEN Balanse Regnskapsår 2008( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Anleggsmidler Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor Kjøretøy o.l , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l , , Varige driftsmidler , , , ,00 Sum Anleggsmidler , , , ,00 Omløpsmidler Varer , , , ,34 Varer , , , ,34 Note 1 Kundefordringer , , , ,24 Fordringer , , , ,24 Aksjer og andeler i foretak i samme konsern Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,32 Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,32 Sum Omløpsmidler , , , ,90 Sum Eiendeler , , , ,90 Gjeld og egenkapital Egenkapital Annen egenkapital , , , ,62 Opptj. egenkapital , , , ,62 Sum Egenkapital , , , ,62 Gjeld Leverandørgjeld Note , , , ,28 Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld , , , ,28 Sum Gjeld , , , ,28 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,90 Udisponert resultat

4 Noter til Regnskapet 2008 Norsk Folkehjelp Mosjøen Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Pensjonsforpliktelser Foreningen har ingen ansatte. Vurderingsregler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på.grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Varer Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

5 Balanseregnskap Note 1, Kundefordringer Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge Kr 7500 Grane Barne og Ungdomsskole Kr 440 Sparebanken Nord-Norge Kr 2500 Norsk Folkehjelp Mosjøen Hybelhus AS Kr SUM Kr Note 2, Leverandøgjeld A. Brandth A/S Kr 72 Rema 1000 Nyrud Kr 0,41 Arild Berentzen kr 99,00 Telenor Mobil Kr 647,83 Posten Norge Kr 857,00 Pricewaterhouse Coopers Kr 1375 Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge Kr 7147,00 Sum kr 23221,24 Resultatregnskapet Note 3, Tilskudd Tilskudd fra ELKEM Tilskudd i forbindselse med påsken 1470,5 Tilskudd fra barns saft salg 131 Fellesforbundet Helgeland 3000 Tilskudd til hjertestarter 2000 Tilskudd fra Vefsn kommuner Sparebanken Nord-Norge, Julekalender ,5 Note nr. 4 Avskrivninger og anleggsmiddler Bil Tilhenger scooter m/henger Sambands utstyr Hjertestarter Sum Anskaffelse kost , , ,00 =+ Tilgang i året - Avgang i året (Anskaffelseskost) Avskrivning alle år , , , ,00 =Bokført verdi , , , Årets ordinære avskrivninger , , ,00 Økonomisk levetid 10år 5 år 10 år 5 år 5 år

6 Note nr. 5 Revisjonshonorar Kostnadsført revisjonshonorar var i 2008 på kr Det var ikke kostnadsført honorarer for annen bistand i 2007 Note nr. 6 Andre kostnader Telefonkostnader (Mobiltelefon) 3196,72 Telefonkostnad (Fasttelefon) 40,5 Leie møtelokaler/andre leiekostnader 7594,50 Leie kontor Porto/ budtjeneste 204,9 Bank gebyrer 120 Div. varekjøp for kunder ,62 Note nr. 7 Diverse kostnader Div varekjøp, basarer, bingo. o.l 4075,94 Annonser 6690,5 Presentasjons-/informasjonsmateriell 980 Forsikring av Innbo/ løsøre (sambandsutstyr) 4319 Forsikring av bil 434 Forsikring scooter 1453 Forsikring mannskap 1312 Opphold Kurs/konferanser 5485 Bevertning kurs/konferanser/møter 5500 Diverse andre kostnader 3001 SUM 33250,44

7 Forslag til årsmøte for Norsk Folkehjelp Mosjøen 2009 Forslag 1 Det sittende styret for Norsk Folkehjelp Mosjøen vil med dette be årsmøte om å gi det nye styret for 2009 fullmakt til å ta opp bank garanti i forbindelse med leiekontrakt for nye lokaler. Med hilsen Styret for 2008 Forslag 2 Forslag fra Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge om endring i oppbygning av regionen Forslag til ny organisasjonsmodell i Region Midt-Norge (Med forklaring)

8 Bakgrunn: Forslag til ny organisasjonsmodell i regionen ble tatt opp på regionens aktivitetskonferanse høsten 2008, med bakgrunn i at organisasjonsstrukturen fram til nå ikke har fungert tilfredsstillende, og helt sikkert ikke etter det som i utgangspunktet var intensjonen for en regional modell. Regionen ønsker å fortsette å være en region, men ser at for å få til dette, må man se på andre løsninger for å få en region som kan fremme økt aktivitet og deltagelse blant medlemmene. Forslag: Norsk Folkehjelp Region Midt-Norge foreslår med dette å fjerne regionaleutvalgene slik vi kjenner de i dag. Vi vil med dette fjerne unødvendige administrasjonsledd, og med dette ansvarliggjøre regionsstyret i større grad og bruke ressursene på aktivitet fremfor administrering og møtevirksomhet. Dette betyr som følger: Regionskontoret og regionsstyret skal fortsatt holde tett kontakt og videreføre dagens samarbeid. Regionskontoret vil på denne måten få en mer aktiv rolle sammen styret i forbindelse med opprettelse av prosjektgrupper og gjennomføring av aktiviteter i disse. Utvalgene erstattes med en leder innen for de ulike fagområdene, og som tiltrer styret Styret i regionen skal ansvarliggjøres i større grad ved at de skal ha ansvar for å iverksette prosjektgrupper innen ulike aktiviteter. (eks: skredkurs, klasebombemarkering) Tanken er at det er lettere å engasjere folk i konkrete saker/enkeltsaker, og for en kortere periode i gangen, som igjen kan generere flere lystbetonte aktiviteter. For å tilrettelegge for samarbeid mellom lagene, deler vi regionen i 3, og oppretter samarbeidsforum, som består av lokallag i geografisk nærliggende beliggenhet frem for fylkesvis inndeling. Vi er oppmerksom på at dette er en utfordring for våre satellitt lag NF Bodø og NF Oppdal, men mener likevel at det er bedre en ingenting. Samarbeidsforum skal være en uformell møteplass lagene imellom, og de ser på muligheter til samarbeid på tvers i lagene, samt rapporterer til regionsstyret ved behov. Skulle samarbeidsforumene ha ett ønske om ett kurs, er det regionsstyret sitt ansvar å nedsette en prosjektgruppe for å ivareta regionens behov for kurs/aktivitet. Alle våre sentrale representanter vil fungere som før, uavhengig av om ny organisasjonsmodell vedtas på årsmøtet Med vennlig hilsen Per Flekstad Leder Styret i Mosjøen har behandlet saken tidligere og har kommet med følgende uttalelse: Norsk Folkehjelp Mosjøen er av den oppfatning av at dagens oppbygning ikke fungerer helt slik som intensjonen om regionenes organisasjonsstruktur var ment å fungere. Vi stiller oss derfor posetiv til at det kan ses på andre måter å drive regionen på. Allikevel er vi nok litt bekymret for at den tenkte

9 modellen heller ikke vil fungere slik regionstyret har håpet på. Vi er redd for at den nære kontakten det en gang var mellom lagene ikke lenger er tilstede. Og for at den tenkte modellen skal fungere så må denne kontakten gjenopplives. Dette vil kreve mye tid og energi, og vi tror at det vil være vanskelig å finne personer rundt i de forskjellige lagene som vil og kan påta seg dette arbeidet i tillegg til det arbeidet de gjør i sitt eget lokale lag. Mange av medlemmene er allerede engasjert med sine oppgaver i lagene, og vi er dessverre redd for at de ikke vil påta seg nye omfattende oppgaver. Videre så forventer vi at de forskjellige arbeidsområdene, sanitet, ungdom, samfunn og internasjonalt likestilles og får likeverdige tilbud med tanke på hjelp i fra styret ved f.eks. diverse planlegginger, avholdelse av kurs og utdanning m.m. I og med at dagens modell ikke fungerer, er vi som nevnt, allikevel villig til at det prøves ut andre løsninger, og samtidig håper vi på at vi tar feil i våre antagelser. Styret i Norsk Folkehjelp Mosjøen forventer også at innkomne hørings forslag blir raskt behandlet, slik at endelig forslag for en endring i regionens oppbygning med en redegjørelse for hva som er tenkt gjennomført, og hvorfor, kan bli behandlet på lokallagenes ordinære årsmøter i februar, deretter på regionens årsmøte, før modellen i gang settes.

10 Handlingsplan for Norsk Folkehjelp Mosjøen Mosjøen (revidert 2009)

11 Satsningsområder og mål Satsningsområder: Mål: Tiltak: Hovedsatsnings området vårt i kommende år bør være å pleie de medlemmer som vi har og legge til rette for en aktiv kommunikasjon med disse. Et lag bør ha en bredest mulig aktivitet blant medlemmene sine for å engasjere flest mulig Få medlemmene mer med i laget Sikre at informasjon når frem til medlemmene Kunne gi medlemmene det de ønsker Skape aktiviteter for å sikre fremtidig medlemsmasse Nettsiden oppdateres jevnlig Medlemsmøter med forskjellige temaer Kartlegging av ønsker fra medlemmene i forhold til aktiviteter Felles arrangementer for alle også familiemedlemmer. Øke medlemstallet både individuelt og kollektivt. Økonomi. Bedre og stabilisere økonomien til laget Finne muligheter til å få inntekt til laget. Aktivt rekruttere til deltagelse i grasrotandelen. Utdanning Gi medlemmene de kurs og den skolering som de melder behov for Aktiv dialog med den enkelte Samfunn Være en aktiv medspiller i samfunnet rundt oss. Se på det utviklingspotensial som ligger i NF prinsipprogram. Se på de behov som finnes i lokalmiljøet og legge opp aktiviteter mot dette. Gjerne som støttespillere for eldre og unge som har spesielt behov for dette Delta i lokale aksjoner og arrangement. Delta på sentrale aksjoner i regi av NF Arrangere ting for medmennesker for eksempel eldrefester.

12 Satsningsområder: Mål: Tiltak: Ungdom Skape et godt miljø for ungdommene som er medlem hos oss. Vi må se på mulighetene for å skaffe oss flere ungdoms medlemmer Ha en god dialog med ungdommene Aktiviteshelger m.m. Sanitet Skape en god beredskaps gruppe Godt utdannet sanitetspersonell Økt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere Samkjøre de som i dag er medlemmer i sanitet Gi et godt kurstilbud til sanitetens medlemmer Rekruttere flere medlemmer til sanitet Internasjonalt Vise engasjement Delta på forespørsel fra sentralt hold Engasjere oss i det som skjer i lokalmiljøet. Årsmøtet 2007 (revidert av årsmøtet 2009)

13 Norsk Folkehjelp Mosjøen Postboks MOSJØEN BUDSJETT 2009 Regnskapsår 2009( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salg av varer og tjenester 3110 Salgsinntekter varesalg, avg. fritt , Sanitetsvakter Aksjoner , Transporttjenester Refusjon varekjøp for kunder 541, Service tjenester/ div. arrangement , Salg av varer og tjenester , Kursinntekter 3215 Kursinntekter bedrift, skole, barnehage Kursinntekter Kontigenter 3310 Kontigent, medlemmer , Kontigent forbund/klubber/foreninger Kontigenter , Tilskudd 3410 Tilskudd fra kommuner Tilskudd fra fagforeninger/klubber Tilskudd fra Norsk Folkehjelp Tilskudd bedrifter/ indivuelle givere , Tilskudd via grasrotandel Tilskudd , Tilsk./ overføringer internt 3230 Egenandeler o.l Egne lotterier, basarer, bingo o.l , Tilsk./ overføringer internt , Driftsinntekter , Driftskostnader Varekostnad 4010 Innkjøp av varer for videre salg 2 283, Innkjøp av varer for videre salg, avg. fritt 4 757,40 Varekostnad 7 040,90 Lønnskostnad 5220 Honorar Gaver til medlemmer (blomster o.l.) Lønnskostnad Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6010 Avskr. biler og transportmidler Avskr. inventar og utstyr 6 504, ,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler , ,00 Transportkosnader 6035 Reperasjoner / vedlikehold 812, Drivstoffutgifter 6 970, Avgifter ,00 Transportkosnader , ,00 Utstyr- Varige verdier 6410 Førstehjelp-/sanitetsutstyr Undervisning og opplæringsutstyr , EDB-utstyr (software og hardware) 5 566, Annet utstyr 5 00 Utstyr- Varige verdier , Fremmede tjenester 6320 Tilskudd Regnskap

14 Norsk Folkehjelp Mosjøen Postboks MOSJØEN BUDSJETT 2009 Regnskapsår 2009( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftskostnader Fremmede tjenester 6630 Revisjon 7 00 Fremmede tjenester Forbruksmatr. organisasjon 6340 Eget forbruk 2 255, Kontorrekvisita 3 790, Abonnementer 1 262, Førstehjelpsmateriell forbruk Undervisningsmatriell, forbruk 3 00 Forbruksmatr. organisasjon 7 308, Andre driftkosnader 6415 Aksjonsutgifter Telefonkostnader (Mobiltelefon) 3 196, Telefonkostnad (Fasttelefon) 40, Leie møtelokaler/andre leiekostnader 7 594, Leie kontor Porto/ budtjeneste 204, Felleskostnader Strøm leide lokaler Bank gebyrer Div. varekjøp for kunder 541,00 Andre driftkosnader , Reiseutgifter 7040 Reisekostnader (tog, fly o.l) 7 402, Reiseutgifter 7 402, Diverse kostnader 7150 Underholdning o.l Div varekjøp, basarer, bingo. o.l 4 075, Annonser 6 690, Presentasjons-/informasjonsmateriell Forsikring av Innbo/ løsøre (sambandsutstyr) 4 319, Forsikring av bil 434, Forsikring scooter 1 453, Forsikring mannskap 1 312, Opphold Kurs/konferanser 5 485, Bevertning kurs/konferanser/møter Diverse kostnader Diverse kostnader , Driftskostnader , ,00 Driftsresultat , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekt 8070 Renteintekter ,00 Renteinntekt ,00 Annen finansinntekt 8180 Purregebyr 7,00 Annen finansinntekt 7,00 Finansinntekter ,00 Finansinntekter og finanskostnader ,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , ,00 Resultat før skattekostnad , ,00

15 Norsk Folkehjelp Mosjøen Postboks MOSJØEN BUDSJETT 2009 Regnskapsår 2009( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Årsoverskudd / Underskudd , , Overskudd / underskudd (2050) ,75 Avsetninger ,75 Disponeringer ,75

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer... 4 Utvalg... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 5 Sanitetsutvalget/ Sanitetsvakter... 6 Kippermocupen...

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra TV aksjonen 2011 Vårt første æresmedlem, Eli Odden mottar det synlige beviset på sin nye status fra Arne Hauan Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse Møter... 4 Medlemmer...

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Innholdsfortegnelse Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen... 3 Møter... 4 Medlemmer... 4 Inntektsbringene tiltak... 5 Aktiviteter... 6 1 Mai... 8 TV-aksjonen... 8 Kronerulling... 8 Investeringer...

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. 2008 Årsrapport Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Driftsleder Arne Harald

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014

HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 HAUGALAND GOLFKLUBB SAKSLISTE ÅRSMØTE 2014 1. Godkjennelse av stemmebrettige. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent,referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps

Konstituering: Valg av møteleder, referent, protokollsignerere og tellekorps Oslo, den 26. mars 2014 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Storsalen menighet onsdag den 9. april 2014 kl. 18:30 i menighetens lokaler i Staffeldts gate 4, Oslo.

Detaljer

ARSREGNSKAP 2014. for MENTAL HELSE DRAMMEN

ARSREGNSKAP 2014. for MENTAL HELSE DRAMMEN MENTAL HELSE DRAMMEN t: M~NTAl HUSE ARSREGNSKAP 2014 for MENTAL HELSE DRAMMEN l Organisasjons nummer: 979 333 560 Postadresse: Postboks 260, 3001 Drammen Besøksadresse: Erik Olsensgt. 3, 3019 Drammen E-postadresse:

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer