Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommermusikkskolene. en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle"

Transkript

1 Sommermusikkskolene en musikalsk inspirerende og lærerik sommer for alle

2 Sammendrag I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer og god høyere utdanning innen musikk. Likevel mangler det noen brikker i puslespillet. Sommermusikkskolene spiller en nøkkelrolle i å inspirere unge klassiske musikere og gi ferdigheter i og erfaring med ensemblespill. Samtidig mangler sommermusikkskolene de økonomiske musklene som skal til for virkelig å fylle denne oppgaven. Et løft er nødvendig for at sommermusikkskolene skal kunne utvikle et tilbud som står i samsvar med dagens behov, og som ikke har en så høy pris at det virker ekskluderende. Det er særlig tre områder som har behov for en ekstra satsing: høyere lærertetthet et mangfoldig tilbud et mer inkluderende tilbud Derfor ber De Unges Orkesterforbund ber om at orkestersommerskolene øremerkes 2,4 millioner kroner over Statsbudsjettet. Om UNOF De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. Organisasjonen har medlemmer i alderen 2-26 år, som spiller i 140 lokale orkestre. UNOF forvalter ulike støtteordninger og driver Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO) og Norsk Barnesymfoniorkester (NBSO). I tillegg arrangeres det 14 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund. Sommermusikkskolene Sommermusikkskolene er ukelange kurs som holdes i sommerferien. Det er tilsammen rundt 1200 deltakere på UNOFs 14 sommermusikkskoler. Hovedtilbudet på kursene er orkesterspill og kammermusikk. Samtidig får deltakerne også mesterklasser, individuelle timer, teori- og musikkhistorietimer, dirigentundervisning, improvisasjonsundervisning, folkemusikkurs med mer. Alle sommermusikkskolene har ulik karakter, med forskjellige målgrupper og organisering. Felles for alle er en sterk satsing på orkester, kammermusikk og samspill. Mange unge utøvere får her sin første erfaring i fullt symfoniorkester, eller spiller for første gang i strykekvartett. Deltakerne får undervisning av noen av Norges fremste musikere, pedagoger og professorer, samt internasjonale utøvere fra øverste hylle. Sammen gir disse sommermusikkskolene, som er spredt over hele landet, barn og unge et nasjonalt sommerkurstilbud på musikk og orkester.

3 Sommermusikkskolenes betydning Unge norske musikere møter en stadig tøffere hverdag etter endte studier. Konkurransen fra utenlandske musikere om stillinger i norske orkestre og ensembler er høy, og like vanskelig er det å lykkes i utlandet. Det krever mye av de nyutdannede. Ikke bare må de ha øvd sine timer på øvingsrommet, de må også ha et mangfold av erfaringer, kunnskap og evner. De er nødt til å ha opparbeidet seg et nettverk rundt om i Norge og internasjonalt. De må ha mye orkestertrening og samspillerfaring. De må ha spesialferdigheter som gjør dem i stand til å skille seg ut i mengden. Og de må ha en indre drivkraft som får dem til å presse seg selv og utøve musikk på aller høyeste nivå. I Norge gjøres det et stort og godt arbeid for å få fram morgendagens musikere. Det finnes gode kulturskoler, talentutviklingsprogrammer og god høyere utdanning innen musikk. Men sommermusikkskolene fyller et behov andre tiltak ikke dekker, og spiller en nøkkelrolle i å skape gode forutsetninger for neste generasjons profesjonelle musikere. Skoleferien er lang. Å gå to hele måneder uten undervisning er hemmende for utviklingen til unge musikere. Derfor er sommerkurs essensielt for å holde motivasjonen og inspirasjonen på topp også gjennom varme sommerdager. Sommermusikkskolene fyller hullet på sommeren og inngår i den totale opplæringen de unge får gjennom et helt år med kulturskole, talentprogrammer, ukentlige orkesterøvelser, kurs og seminarer. Det unike med sommermusikkskoletilbudet i Norge på orkesterfeltet er mangfoldet deltakerne blir tilbudt. Én sommermusikkskole kan ha fokus på fullt symfoniorkester, mens en annen retter seg mer mot kammermusikk, og en tredje tilbyr daglige enkelttimer. I tillegg har hvert kurs sine særegenheter som gir deltakerne en helt spesiell opplevelse. På et kurs kan du fordype deg i folkemusikk, og på en annen i improvisasjon. Deltakerne på UNOFs sommermusikkskoler får hver og en individuell og personlig oppfølging, med mål om i løpet av ei uke utvikle og inspirere hver enkelt deltaker mest og best mulig. Deltakerne får undervisning av noen av de beste profesjonelle orkestermusikerne, dirigentene og pedagogene som er å finne i Norge og utlandet. De unge musikerne utvikler ferdigheter som er skreddersydd utfordringene de vil få som profesjonelle musikere. På sommermusikkskolene settes det i gang prosesser som gir den unge musikeren et stort løft musikalsk og teknisk på instrumentet. Det å få et nytt syn på en problemstilling kan hjelpe en til å ta det neste steget og fortsette veien videre mot en profesjonell karriere. Den vitamininnsprøytinga som sommermusikkskolene gir kan ikke framheves nok. Vi hører gang på gang historier om barn som var lei av å spille, men som etter å ha deltatt på sommerkurset fikk en enorm drivkraft og ønske om å spille og lære mer. Flere av disse har gått videre med musikkutdanning og er nå å finne rundt om i det rike musikklivet i Norge. Fiolinist Guro Kleven Hagen har i en alder av 21 år opptrådt som solist med orkestre i en rekke land, har vunnet internasjonale konkurranser og mottatt flere priser, sist Arve Tellefsens musikerpris i I et intervju med UNOF (vedlagt) framhever hun sommermusikkskolenes betydning for å inspirere. «Inspirasjonen man får er virkelig viktig. Jeg husker hvordan det føltes etter de første årene jeg ville øve så mye. jeg forsto at det dreier seg om musikk, der er mange som holder på med det, det er kjempegøy, og man merker at man blir flinkere. Man får ikke alltid den følelsen når man står og øver hjemme.»

4 Utfordringer og ambisjoner Dersom sommermusikkskolene skal forsette å være et relevant tilbud som bidrar til å utvikle morgendagens musikere, må de arbeide kontinuerlig med å utvikle innholdet i kursene og sikre at de samsvarer med behovene både til de unge musikerne selv og til orkesterne og musikerlivet «der ute». UNOF har identifisert tre satsingsområder der vi ønsker å styrke sommermusikkskolenes tilbud. 1) Høyere lærertetthet Vi ønsker at sommermusikkskolene kan ha flere lærere per elev enn i dag. Det vil gi hver enkelt elev bedre oppfølging og hjelp til å utvikle seg som musikere. Å ha flere timer med en professor og utøver fra øverste hylle i løpet av kursperioden vil gi den unge musikeren grundigere undervisning, mer inspirasjon og en klarere idé om hva den må gjøre for å ta de neste stegene i sin vei mot profesjonell musiker. Sommermusikkskolene har i dag en lærertetthet på i gjennomsnitt 6,64 elever per lærer. Dersom Valdres Sommersymfoni holdes utenfor, er lærertettheten 7,96 elever per lærer. For enkelte av skolene er den over 12. Vi ønsker å strekke oss mot et mål om seks elever per lærer på alle sommermusikkskolene, for å sikre et pedagogisk tilbud av høyest mulig kvalitet. 2) Et mer mangfoldig tilbud UNOF ønsker at sommermusikkskolene skal være forskjellige og mangfoldige. Hver enkelt sommermusikkskole må kunne utvikle seg i sin egen retning og ha en tydelig profil. Ved at sommermusikkskolene tilbyr ulike kurs og fag, vil deltakerne kunne velge den skolen som passer en selv og det en ønsker å lære i løpet av sommeren. Sommermusikkskolene merker at unge musikere i dag etterspør et musikalsk tilbud ut over samspillet i grupper og orkestre. Mesterklasser eller tilleggskurs har beveget seg fra å være «krydder» til å bli en mer sentral del av hva man kommer på sommermusikkskole for å oppleve. Det stiller også større krav til kvalitet og ressursbruk. 3) Et mer inkluderende tilbud UNOF mener også at det skal være en lav terskel for å delta på sommermusikkskolene. Musikkfaglig sett er dette ivaretatt. Sommermusikkskolene har tilbud som retter seg både mot nybegynnere og mot erfarne musikere som er godt på vei til å bli profesjonelle. Økonomisk sett er saken en annen. UNOF mener pris er en faktor som bidrar til å ekskludere mange fra å delta på sommermusikkskolene. Vi ønsker at deltakerne kun skal betale for kost og losji, mens det faglige innholdet på kurset er dekket. Det gjør at flere vil kunne delta på kursene og flere får muligheten til å få inspirasjon og veiledning til å utvikle seg musikalsk og teknisk på instrumentet.

5 Sommermusikkskolenes økonomiske situasjon Deltakerne selv står får den største delen av finansieringen av sommermusikkskolene. Øvrige kilder til finansiering er offentlig støtte, noe lokal støtte og noen private sponsormidler. De totale kostnadene for alle sommermusikkskolene utgjør 7-8 millioner kroner i året. Deltakeravgiften står for i underkant av halvparten av inntektene. Staten dekker i dag om lag 20 prosent av sommermusikkskolenes utgifter. Størstedelen av dette beløpet kommer fra direkte støtte til Valdres Sommersymfoni, som er den største av sommermusikkskolene. For de øvrige sommermusikkskolene er situasjonen trangere. Om Valdres Sommersymfoni holdes utenfor, utgjør statlig støtte omtrent åtte prosent av sommermusikkskolenes utgifter. I de videre beskrivelsene av sommermusikkskolenes ressurser oppgir vi derfor tall både med og uten at Valdres Sommersymfoni er regnet med. Sommermusikkskolene har store utgifter knyttet til fagkrefter og kurssteder, og er nødt til å ha høye deltakeravgifter. Prisen for å delta på sommermusikkskole varierer mellom og kroner per deltaker, alt etter om deltakerne overnatter eller ikke. Dette virker ekskluderende og er til hinder for potensielle deltakere fra familier som er i en presset økonomisk situasjon. UNOF mener at dette er uheldig. Vi ønsker at så mange som mulig skal få sjansen til å ta del i den berikende og utviklende aktiviteten det er å spille i orkester. Som en del av vårt arbeid med inkludering utarbeidet De Unges Orkesterforbund i 2013 rapporten «En rimelig sjanse. Orkesteraktiviteter og inkludering i De Unges Orkesterforbund». Rapporten slår fast at flere av UNOFs orkestre rekrutterer relativt skjevt hva gjelder sosial bakgrunn, med høy deltakelse fra barn og unge som kommer fra familier med god råd. Ifølge rapporten er pris er en barriere for at flere barn fra lavinntektsfamilier kan delta. UNOF ønsker at sommermusikkskolene

6 skal være åpne for alle. Økt støtte vil gjøre sommermusikkskolene i stand til å sette ned prisene. For å oppnå disse målene trenger sommermusikkskolene en solid bunnfinansiering fra det offentlige. UNOF ser på sommermusikkskolene som en nasjonal helhet, der de sammen dekker et behov for sommerkurs til unge musikere i orkester. UNOF mener utdanningen av unge musikere er et offentlig ansvar, og at utgiftene til instruksjon på sommermusikkskolene derfor burde dekkes av staten. Det tilsvarer om lag 20 prosent av sommermusikkskolenes totale kostnader. Hva vi ber om I dag dekker statlige midler 50 kroner dagen per deltaker. Hver deltaker betaler i gjennomsnitt 600 kroner per dag i kursavgift. For å sikre en bærekraftig økonomi for sommermusikkskolene, der deltakerne og kvalitet står i fokus, ber De Unges Orkesterforbund ber om at orkestersommerskolene øremerkes 2,4 millioner kroner over Statsbudsjettet. Det vil innebære at staten dekke 300 kroner dagen per deltaker. I dag er det statlige tilskuddet Økningen vi ber om er i underkant av hva indeksreguleringen til et profesjonelt orkester er, og vil bety et enormt løft for morgendagens musikkliv.

7 Fiolin-stjerneskuddet Guro Kleven Hagen mener sommermusikkskolene er viktige for å inspirere unge musikere til å bli bedre. Foto: Ole Jørgen Bratland Vi trenger sommermusikkskolene Inspirasjon, samhold, utvikling: Fire profesjonelle musikere snakker om om hva sommermusikkskolene har betydd for deres musikalske utvikling. Alle intervjuene er gjennomført av UNOF/Even Tømte våren GURO KLEVEN HAGEN Fiolinist Guro Kleven Hagen har i en alder av 21 år opptrådt som solist med orkestre i en rekke land, har vunnet internasjonale konkurranser og mottatt flere priser, sist annet Arve Tellefsens musikerpris i Jeg kommer fra Valdres, og begynte å spille fiolin da jeg var fem og et halvt år gammel. På de tiden jeg begynte å spille var Valdres sommersymfoni allerede ganske stort. Jeg hadde spilt litt over ett år da jeg var med der for første gang. Det var også et ganske aktivt strykemiljø. Vi hadde et orkester som het Valdresstrykerne som jeg spilte med. Det var mye som skjedde i Valdres. Det miljøet dro også på andre kurs, blant annet til Otta og på lokale samlinger i Valdres. Etterhvert begynte jeg også å dra på kurs i utlandet. Det høres ut som du hadde store ambisjoner ganske tidlig? Ikke nødvendigvis. Jeg hadde en drøm om å være fiolinist veldig lenge, men det var ikke derfor jeg dro på sommerkurs. Først og fremst var det en fantastisk opplevelse å

8 møte noen som holdt på med det samme som meg. Der jeg spilte til daglig ar jeg etterhvert den eneste som spilte fiolin. Man føler seg litt alene. Det er viktig å komme i kontakt med folk som har samme interesse, så man kan snakke om det på en måte man ikke kan snakke med andre venninner. Det er inspirerende å spille sammen med andre på samme alder og nivå. Man tror kanskje man er best i verden, og merker at man kanskje ikke er det likevel. Det er sånn man lærer. Hvis man bare spiller for seg selv, er det begrenset hva man får inn av musikalske opplevelser. Jeg hadde for eksempel ikke spilt noen form for kammermusikk før jeg kom i kontakt med det på sommerkurset. Det var på sommersymfonien jeg møtte Alf Richard Kraggerud for første gang og kom i kontakt med Barratt Due-systemet. Det var utrolig viktig å kunne komme i kontakt med lærere. Det er noe annet når man spiller med folk man kjenner godt og treffer hver uke, eller folk man aldri har truffet før. Man lærer å kommunisere på en annen måte hvis man plutselig må forholde seg til andre musikere. Det tror jeg er viktig, for det hjelper deg å forstå tidlig hvordan det er å faktisk jobbe som musiker. Når jeg deltar på festivaler nå, må jeg stadig spille sammen med folk jeg ikke kjenner. Vi skal kanskje holde en konsert om tre dager, og da må vi faktisk jobbe fram et resultat i løpet av de tre dagene. Jo tidligere man får den typen erfaringer, jo bedre klarer man å overleve som musiker senere. Hva er annerledes etter en uke på sommermusikkskole? Inspirasjonen man får er virkelig viktig. Jeg husker hvordan det føltes etter de første årene. Jeg ville øve så mye! Jeg forsto at det dreier seg om musikk, der er mange som holder på med det, det er en stor gruppe, og er kjempegøy man før ikke alltid den følelsen når man står og øver hjemme. Man merker også at man blir flinkere. På Valdres sommersymfoni er det individuelle timer med lærer hver eneste dag. Man lærer veldig mye av å spille så mye sammen med dyktige nasjonale og internasjonale instruktører. Jeg skrev gjerne ned ting etter hver eneste time jeg hadde, ting jeg kunne jobbe videre med og som gjorde meg bedre etterhvert. Har du et spesielt minne eller en opplevelse fra sommerkurset du har lyst til å dele? Allerede de første årene på Valdres sommersymfoni møtte jeg noen av de som er mine aller beste venner i dag. En av de jeg møtte på sommersymfonien (fikk ikke med meg navnet), det var mange forskjellige bygninger. Et av dem het Soltun, hvor det var en trapp vi ikke forsto hvor førte til. Vi var vel 8-10 år da vi fant opp soltunmysteriet. Hvert eneste år på sommersymfonien gikk vi rundt bygget, opp i andre etasje og rundt omkring, og forsøkte å forstå hvor trappen førte. Mange år senere kom vi tilbake og fant ut hvor trappen førte Den gikk bare opp til et loft, men det var veldig mystisk da vi gikk og lurte på dette over så mange år.

9 EIVIND HANNISDAL Trompetist Eivind Hannisdal er student ved Norges Musikkhøgskole, og har spilt sammen med artister som Silya Nymoen, Angelina Jordan og OnklP. Hannisdal deltok første gang på Kråkstadkurset som åring og har deltatt mange ganger siden. Første gang jeg deltok på Kråkstadkurset var jeg vel år. Å komme og spille med et svært symfoniorkester når man er såpass ung føles voldsomt stort. Det er det ingenting som overgår. Jeg kom tilbake hvert eneste år de neste åtte årene. Det var et veldig bra miljø på kurset. Siden det var på slutten av sommerferien ga det et veldig bra kickstart på året og gjorde at man kom ordentlig i gang igjen. Kråkstadkurset har vært veldig fint sted å være om sommeren. Der får man spille i trygge omgivelser med folk man kjenner veldig godt. Etterhvert fikk jeg jo mange venner der, og jeg føler at man spiller bedre når man kjenner de man spiler med. Det har vært en trygg utviklingsplattform. Et fast innslag på kurset er fotballkampen mellom elevene og lærerne. Der blir alltid alle veldig engasjert. Den første gangen vi slo lærerne er et godt minne. Da hadde de vunnet kampen åtte år på rad. GUNNHILD NORDAHL Bratsjist Gunnhild Nordahl spiller i Stavanger symfoniorkester, og er om sommeren instruktør på Toppen internasjonale sommermusikkskole. Hun var som ung i flere år elev på Kråkstadkurset i Akershus. Historien om meg og sommermusikkskolene daterer seg tilbake til 1995, da jeg første gang deltok på Kråkstadkurset i Akershus. Den våren var jeg 11 år, og hadde spilt fiolin i 4-5 år. På den tiden var jeg litt spille-lei, og har i voksen alder funnet en bok der det står notert hvor mange halvtimer jeg har øvd, med underskrift fra mine foreldre. 10 kroner per halvtime var tydeligvis god motivasjon! Jeg må takke nevnte foreldre for sin støtte, og delvise dytting i riktig retning. De så vel kanskje gleden jeg hadde av musikk, når jeg ikke klarte å se den selv. At jeg ble påmeldt Kråkstadkurset var nok mest deres fortjeneste, men med mitt samtykke. Jeg er utrolig glad for dette i dag, for jeg er ikke i tvil om at denne uken med nye vennskap, noter så høye at jeg ble svimmel, samt disco i bomberommet var medvirkende til at jeg til slutt valgte å satse på musikk. På en uke kan det skje store framskritt, nærmest mirakler med en ung, aspirerende musiker. Jeg ser det hos mine elever på Toppen-kurset, og jeg opplevde dette hos meg selv! Det ble to somre på annenfiolin i Akershus, før jeg ble så høy at bratsj var påkrevd. I løpet av min ungdomstid i Mo i Rana var jeg så heldig å ha noen fantastiske krefter rundt meg som støttet meg, ga meg ros når den var fortjent, og kjeft når jeg ikke gadd å øve. Jeg spilte fordi det var gøy, sosialt, og fordi det ga meg en følelse av mestring. I 1999 sendte jeg, etter påtrykk fra disse gode kreftene, avgårde en dat-tape til daværende NSOF, med en søknad til NMO(nå NUSO). Enorm var gleden da jeg fikk vite at jeg hadde kommet med! Denne uken i juni, på Klepp folkehøgskole, ble musikken viktigere enn alt annet, og

10 framtidens kurs staket ut. Mye takket være vår instruktør Beatrice Bjørnsen, som i dag er min kollega i Stavanger symfoniorkester. Sommermusikkskolen er så utrolig viktig, fordi den gir barn og unge en anledning til å møte likesinnede. Musikken er like viktig som det sosiale, og utvikling på begge fronter kan være så stor! Om man siste dagen på kurset ser tilbake på den aller første, vil man noen ganger måtte klype seg i armen for å tro det er sant. Jeg har aldri, hverken som instruktør eller deltaker, vært vitne til mobbing eller utestengelse. Høye albuer og prestasjonsangst er fremmedord, og deltakerne opplever det å spille som noe av ren glede, og ikke av tvang. De som får besøk av sine foreldre til avslutningskonserten framstår som vannvittig stolte, og foreldrene er uten unntak rørte til tårer. Det er i slike øyeblikk alle de ensomme timene på øvingsrommet er glemt, og jeg tenker at jeg har verdens beste jobb! IDA KRISTINE HANSEN Fiolinist Ida Kristina Hansen spiller i Kristiansand Symfoniorkester. I tillegg har hun i mange år vært instruktør på Toppen internasjonale sommermusikkskole. Min erfaring fra sommermusikkskoler har jeg i størst grad fra å være instruktør på Toppen internasjonale sommermusikkskole. I 2001 var jeg med, delvis som deltaker, delvis som instruktør, og siden har jeg nesten hver sommer hatt gleden av å komme hjem til Nord -Norge for å undervise ivrige barn å unge en uke i året. Toppen sommermusikkskole var en etterlengtet sommermusikkskole i distriktet og har vokst enormt de siste årene. Selv deltok jeg ikke på sommermusikkskoler som barn, nettopp fordi det på den tiden ikke fantes noen i rimelig geografisk nærhet. Det gjør det heldigvis nå og unge musikere i Helgelandsregionen har fått en fantastisk mulighet til å fordype seg musikalsk i sitt eget distrikt sammen med andre barn og unge fra resten av landet og verden! Som instruktør på Toppen er jeg alltid imponert over elevenes fokus, engasjement og pågangsmot til å spille så mye som mulig. Etter lange dager med fullt fokus i orkester er det kammermusikkøvelser, egenøving, folkemusikk og hovedinstrumenttimer. Listene med ledige timer hos instruktørene fylles raskt opp og ofte skulle døgnet inneholdt enda flere timer. Timene vi har til rådighet brukes godt og jeg har observert at spillegleden ofte blomstrer til langt på natt. Det er mange måter å ta til seg kunnskap på under en slik uke. For de yngste er det stor inspirasjon å høre de eldre spille og for de eldre er det inspirerende å være forbilder. Noen av de beste minnene jeg har fra mine år som instruktør på Toppen er Bergmund Skasliens fantastiske timer i improvisasjon. Jeg har vært vitne til stor musikalsk frigjøring, full konsentrasjon og enorm spilleglede som har skapt uforglemmelige øyeblikk med alvor og latter! Selv om musikken har hovedfokus er det sosiale aspektet vel så viktig. På Toppen kommer elever igjen år etter år. Noen fra nabokommunen, noen fra Russland, Serbia eller Nederland og mange fra hele Norge. Jeg opplever samholdet mellom deltagerne som unikt. De sosiale aktivitetene er med på å slette det aldersmessige skillet og gjør sommermusikkskolen til et sted hvor alle er

11 inkludert. Denne følelsen av tilhørighet er verdifull i seg selv, men også verdifull som inspirasjon for videre musikalsk utvikling. Da jeg var 16 år deltok jeg for første gang på NUSOs sommerkurs (Norsk Ungdomssymfoniorkester) i regi av UNOF. Det var en stor opplevelse! Fra bakerste pult på andre fiolin ble dette mitt første møte med Brahms fiolinkonsert, med Henning Kraggerud som solist, og Sibelius symfoni nr. 2. Jeg kan huske at jeg opplevde det som krevende å spille i et stort symfoniorkester for første gang. Jeg lot meg inspirere av dirigent, solist og medmusikanter og jeg var stolt av å være med på fremførelsen av noe stort. Jeg lærte for øvrig også at jeg neste år skulle forberede notene enda bedre. På denne måten var mitt første møte med en sommermusikkskole med på å løfte meg opp på et nytt nivå som igjen var med på å nå målet om å bli profesjonell musiker. Mange av de jeg møtte den gang har jeg møtt igjen som venner og medstudenter på Norges musikkhøgskole og som kolleger i Kristiansand symfoniorkester hvor jeg er fast ansatt fiolinist. Sommermusikkskolen er med på å bygge viktig nettverk for musikere i Norge, noe som kommer godt med når en skal ut i arbeidslivet og skape sine egne prosjekter og sin egen arbeidshverdag. Men mest av alt er de der for å fylle behovet barn å unge har for å utvikle og glede seg over sin store interesse musikk! Vi trenger sommermusikkskolene! Det er viktige institusjoner som skaper et unikt medmenneskelig samhold og som er med på å gi barn og unge muligheter.

12 Lærertetthet ved sommermusikkskolene 2014 Sommerskole Fylke Deltakere Antall elever pr. lærer Strykerne på Borgen Østfold 27 6,75 Kråkstadkurset Akershus 79 7,90 BUSO-kurset Buskerud 35 8,75 Klækken-kurset Buskerud 75 7,50 Valdres Sommersymfoni Oppland 280 4,24 Stokkekurset Vestfold 32 4,57 Karmøykurset Rogaland 51 5,67 Halsnøykurset Hordaland ,00 Sommerstryk Hordaland 65 4,64 Ålesundskurset Møre og Romsdal 68 8,50 Sommermusikkskole n Trøndelag 90 12,86 Toppenkurset Nordland 105 5,53 Suzuki Sommerkurs Norsk Suzukiforbund 89 12,71 Bekkelaget sommerstryk Sommerskole Oslo 85 12,14 Fylke Antall lærere Strykerne på Borgen Østfold 4 Kråkstadkurset Akershus 10 BUSO-kurset Buskerud 4 Klækken-kurset Buskerud 10 Valdres Sommersymfoni Oppland 66 Stokkekurset Vestfold 7 Karmøykurset Rogaland 9 Halsnøykurset Hordaland 14 Sommerstryk Hordaland 14 Ålesundskurset Møre og Romsdal 8 Sommermusikkskole n Trøndelag 7 Toppenkurset Nordland 19 Suzuki Sommerkurs Norsk Suzukiforbund 7 Bekkelaget sommerstryk Gjenomsnittlig Oslo Lærertetthet med Valdres Sommersymfoni: Lærertetthet uten Valdres Sommersymfoni: 6,64 elever pr. lærer 7,96 elever pr. lærer

13 Sommermusikkskolene, økonomiske nøkkeltall 2014 Økonomiske nøkkeltall 2014, summert uten Valdres Sommersymfoni

14 Alle bilder er fra Toppenkurset Foto: Maria Emilie Øyen og Are Halse

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta

De Unges Orkesterforbund Nordland. Nordland Ung Symfonietta De Unges Orkesterforbund Nordland Nordland Ung Symfonietta UNOF Nordland - en aktiv krets 9 medlemsorkestre over 150 aktive orkestermusikere i alderen 6-20 år 5-6 helgeseminarer / prosjekter med avsluttningskonsert,

Detaljer

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien.

UNG FILHARMONI. Spill sammen med Oslo-Filharmonien. UNG FILHARMONI Vil du spille i symfoniorkester med landets fremste unge musikere? Er du villig til å jobbe hardt for å bli god? Vi ser etter deg! Spill sammen med Oslo-Filharmonien. Få den oppfølgingen

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF).

de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2013 Hvert år arrangeres det 17 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Her finner du strykerkurs, blåserkurs og symfoniorkesterkurs

Detaljer

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia»)

Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») Asi es Bolivia («Sånn er Bolivia») og kulturskoleelever «Asi es Bolivia» er en trio som spiller boliviansk folkemusikk Edgar Albitres Edgar Albitres («Asi es Bolivia») Peruansk musiker. Hans hovedinstrument

Detaljer

vakreste eventyr! Sommerens

vakreste eventyr! Sommerens Sommerens vakreste eventyr! Sommeren nærmer seg med rekordfart. På samme måte som at sommeren kommer, så blir det sommerkurs for spilleglade musikanter. Om du er liten eller stor så har NMF Viken kurset

Detaljer

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN

ATLE SPONBERG / FØRSTEAMANUENSIS FIOLIN STUDER STRYK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

SOMMERKURS 2012 www.unof.no

SOMMERKURS 2012 www.unof.no de unges orkesterforbund SOMMERKURS 2012 Hvert år arrangeres det 15 sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund (UNOF). Her finner du strykerkurs, blåserkurs og symfoniorkesterkurs

Detaljer

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ

TROMSØ KONTAKTINFO STUDER BLÅS OG SLAGVERK LÆRERE PÅ BLÅS OG SLAGVERK KROGNESSVEIEN 33 UNIVERSITETET I TROMSØ MUSIKKONSERVATORIET 9037 TROMSØ KONSEN Musikkonservatoriet ved Universitet i Tromsø er en institusjon i drivende utvikling. Våre lærere er høyt kvalifiserte utøvende musikere, pedagoger og forskere som sammen jobber hardt for å gi studentene

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12

Sør-Trøndelag Orkesterforening. tmh-12 2003 Sør-Trøndelag Orkesterforening tmh-12 Sør-Trøndelag Orkesterforening under ledelse av Tormod Knapp inviterer til konsert med Unge solister PROGRAM G. F. Händel Fra Water Music, suite II i D-dur, sats

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni

samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni samspill (ˈsɑmspil) substantiv nøytrum det å virke i fellesskap, harmoni Hva er samspill? Samspill er kommunikasjon og deltagelse i hverandre Henning Rye, professor ved institutt for spesialpedagogikk,

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Stryk GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Talentutvikling - Rogaland

Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling - Rogaland Talentutvikling i Rogaland Regionalt samarbeidsråd Institutt for musikk og dans UiS Kulturskolerådet, avdeling Rogaland MDD ( ved Skeisvang vgs, Haugesund) talentprogrammene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin)

Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Musikkhøgskolens symfoniorkester feirer Carl Nielsen, Jean Sibelius og Knut Nystedt Michael Schønwandt (dirigent) Lars Magnus Steinum (fiolin) Fredag 4. desember kl. 19.30 Lindemansalen Kort om jubilantene

Detaljer

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på.

Skotfossfolk har alltid vært flinke til å støtte opp om skolemusikken og korpset har alltid følt at det har blitt satt pris på. du og da! 2 Korps med lange tradisjoner I nærmere 60 år har Skotfoss Skolemusikk vært et hyggelig innslag i lokalmiljøet. Siden starten i 1955 har flere hundre jenter og gutter vært innom korpset. Det

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavangerkulturskole.no Fagplan orkester Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning og anledning til å møte ulike kunstformer og kultuttrykk.

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER

Canta bile. Klassiske svisker BERGEN UNGE KAMMERORKESTER Canta bile Canta bile CDen du nå skal få høre heter Cantabile. Cantabile er italiensk og betyr sangbart, syngende. Sommeren 2001 ble jeg kontaktet av en gruppe unge musikere som ønsket å starte et kammerorkester

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00

Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Händels Messias Horten kirke søndag 8. februar og Larvik kirke onsdag 11. februar kl 19.00 Søndag 8. februar fremføres Händels Messias i Horten kirke med solister i toppsjiktet og profesjonelt orkester.

Detaljer

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole

FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov. Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole FRIVILLIG PROFESJONELL sammenheng og framtidsbehov Ingvild Aas Rektor Molde kulturskole Fra KULTURUTREDNINGEN 2014, 12.21.. har det i lang tid vært et samvirke mellom det profesjonelle og det frivillige

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. Konsert for årstrinn. Foto Morten Eckersberg

Vennskap. SISU perkusjonensemble. Konsert for årstrinn. Foto Morten Eckersberg 2010 2011 Vennskap SISU perkusjonensemble Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto Morten Eckersberg : Vennskap Om programmet Vennskap er en konsert der musikken på en abstrakt måte forteller om vennskapets muligheter

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

Gode årshjul skaper tradisjoner å vokse i

Gode årshjul skaper tradisjoner å vokse i Godeårshjulskapertradisjoneråvoksei Enfriskstart,småkonsertdrypppåveienmotsesongenshøydepunkt,turer, tradisjoneråseframtil etgodtårshjulkangigodogorganiskdrivikoret. Viharsamletgodeerfaringerfraenrekkekor.Tilsammengirdegodeideertilårshjul

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen September kom med mer sommervær en hele resten av året til sammen, og det utnyttet vi til det fulle på Sverdet. Vi har brukt herlige dager i solen til å bli bedre kjent med hverandre, leke

Detaljer

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn

Vennskap. SISU perkusjonensemble. konsert for 1.-7. årstrinn Vennskap SISU perkusjonensemble konsert for 1.-7. årstrinn PROGRAMMET Vennskap er en intim og visuell konsert, der musikken forteller om vennskapets muligheter og besværligheter. Det er like viktig å lytte

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK,

Musikkonservatoriet holder til sør på Tromsøya, ca. 20 min. gange fra sentrum. Våre nærmeste naboer er Tromsø museum, NRK, STUDER MUSIKK TROMSØ Tromsø er Nord-Norges hovedstad og har både småbyens sjarm og storbyens larm. Byen er kjent for sitt pulserende uteliv og mangfoldige kulturliv. Her tilbys konserter i alle sjangrer,

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Resten av verden bryr den oss? Levva Livet! Bestum skole, vår og høst 2006. www.bestum.gs.oslo.no 2. Deltakere i prosjektet Det har vært tanken at flest

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Unge musikere i Bærum

Unge musikere i Bærum Unge musikere i Bærum Musikk- og kulturskolens fordypningsprogram Lørdagsskolen FOT fordypning og talent Prosjektlørdag Superlørdag Bærum kommunale musikk- og kulturskole 2016-2017 Velkommen til Unge musikere

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Foreldre er lei testmaset i skolen

Foreldre er lei testmaset i skolen FIKK PLASS: Mari Helland Bay går i første klasse på Oslo Montessoriskole, og var en av de 20 heldige som fikk plass ved skolen i fjor. I fjor fikk halvparten nei. I år vil det være enda flere. Foto: Victoria

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Ja takk, begge deler! Kan undervisning i grupper utfylle individuell undervisning? Ved Frøydis Ree Wekre, professor emerita, NMH

Ja takk, begge deler! Kan undervisning i grupper utfylle individuell undervisning? Ved Frøydis Ree Wekre, professor emerita, NMH Ja takk, begge deler! Kan undervisning i grupper utfylle individuell undervisning? Ved Frøydis Ree Wekre, professor emerita, NMH Ulike måter å lære på. Noen hører godt og tar lett til seg det som blir

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Livet i korpset. Fakta om Bekkelaget Skoles Musikkorps

Livet i korpset. Fakta om Bekkelaget Skoles Musikkorps Bli med! Livet i korpset Korpset tar opp nye medlemmer bare én gang i året. De nye musikantene begynner ved skolestart i august. Det første året spiller du i Aspirantkorpset sammen med alle de andre nye

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Matematikk 5. 10. trinn

Matematikk 5. 10. trinn 13.04.2015 Matematikk 5. 10. trinn «Det å være mattelærer er noe mer enn å være matematiker, og det å være mattelærer er noe mer enn å være pedagog» Ellen Konstanse Hovik og Helga Kufaas Tellefsen Hva

Detaljer

MakeMusic i sterk utvikling Flere fordeler for lokal agene Kurs og kompetanseheving Inspirerende workshops Økonomi og statlige tilskudd Lederskap

MakeMusic i sterk utvikling Flere fordeler for lokal agene Kurs og kompetanseheving Inspirerende workshops Økonomi og statlige tilskudd Lederskap 2015 Årsmelding MakeMusic - MakeMusic i sterk utvikling - Flere fordeler for lokallagene - Kurs og kompetanseheving - Inspirerende workshops - Økonomi og statlige tilskudd - Lederskap - Lokallag ÅRSMELDING

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

MÅNEDSBREV GRANA Juni 2013

MÅNEDSBREV GRANA Juni 2013 MÅNEDSBREV GRANA Juni 2013 Så er det tid for årets siste månedsbrev fra Grana. Siste månedsbrev før sommerferien, siste månedsbrev for Gigantene som skal begynne på skolen og mitt siste månedsbrev som

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer