Akershus eldreråds handlingsprogram Vedtatt på møte i Akershus eldreråd 28. januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus eldreråds handlingsprogram 2011-2015. Vedtatt på møte i Akershus eldreråd 28. januar 2013"

Transkript

1 Akershus eldreråds handlingsprogram Vedtatt på møte i Akershus eldreråd 28. januar 2013

2

3 Innhold Forord... 2 Eldres levekår Fakta om eldres levekår... 3 Innledning og avgrensning... 3 Inntektsutvikling og økonomiske ressurser... 4 Personlig forbruk... 6 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet... 7 Uførhet, sykdom og funksjonshemming... 8 Fylkeskommunens ansvar for eldres tannhelse Utfordringer Mål og strategier Eksempler på tiltak Helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre Fakta om helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre Utfordringer Økt alder medfører flere sykdommer God helseatferd en forutsetning for en god og aktiv alderdom Sosiale møteplasser viktigere i eldre år Mål og strategier Eksempler på tiltak Bolig og universell utforming Fakta om eldres boforhold og universell utforming av boligen Eldres boforhold Universell utforming og tilgjengelighet til boligen Nye krav i Plan- og bygningsloven og i byggeforskrifter Statens handlingsplan for universell utforming Kommunenes og fylkeskommunes ansvar for bolig og universell utforming Utfordringer Mål og strategier Eksempler på tiltak... 25

4 Trygghet, vold- og skadeforebygging for eldre Fakta om trygghet, vold- og skadeforebygging for eldre Overgrep mot eldre Skader og ulykker i hjemmet Kriminalitetsforebyggende arbeid og trygge lokalsamfunn Utfordringer Mål og strategier Eksempler på tiltak Samferdsel og tilgjengelighet Fakta om samferdsel og tilgjengelighet for eldre Fylkeskommunens ansvar og oppgaver Utfordringer Mål og strategier Eksempler på tiltak Vedlegg FNs prinsipper for eldre i verden Fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, s. 34: «Regjeringen forventer at: utfordringer som følger av endringer i alderssammensetning og helsetilstand i befolkningen, blant annet som følge av en større andel eldre, inngår i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier Regionalt og kommunal planlegging bidra til universell utforming av omgivelser og bygninger. Lokalisering av ulike funksjoner ses i sammenheng slik at ferdsel og atkomst blir enklest mulig, og utforming av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle brukergrupper».

5 Forord Eldrerådet vedtok på sitt første møte etter konstitueringen, oppstart av et arbeid med handlingsprogram for eldrerådet i perioden Det ble fattet vedtak om at handlingsprogrammet skulle ha følgende tema: 1. levekår 2. helsefremmende og forebyggende tiltak 3. bolig og universell utforming 4. trygghet, vold og skadeforebygging og 5. samferdsel og tilgjengelighet 2 Eldrerådet har arbeidet med dette handlingsprogrammet i løpet av Handlingsprogrammet er bygget opp med en fakta og statusdel som innledning til temaet. Det redegjøres for det fylkeskommunale ansvaret og utfordringer for eldre. Eldrerådet har formulert mål og strategier for det videre arbeidet. Målene og strategiene er både et innspill til fylkestinget og retningsgivende for eldrerådets eget arbeid. Eldrerådets intensjon med handlingsprogrammet er å gi råd til fylkestinget og fylkeskommunens administrasjon, om hvordan ivareta eldres behov og interesser i fylket. Akershus eldreråd håper også handlingsprogrammet kan inspirere de kommunale eldrerådene og bidra til tettere samhandling om eldrerådenes arbeid i fylket. Oslo den 28. januar 2013 Astri Stenehjem Berg, leder Bjørn Kristiansen nestleder Hilde Aanerud Anna Smestad Finn Terje Tønnessen eldrerådsmedlem eldrerådsmedlem eldrerådsmedlem Stein-Owe Hansen fagsekretær

6 Eldres levekår Eldrerådslovens 7, tredje ledd lyder: «Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre». I veilederen til eldrerådsloven står det at: «Hovudføremålet med lova er at eldrerådet skal handsama ymse overordna planar og vedtak». Eksempler på aktuelle saker som skal legges fram for eldrerådet er: Økonomiplan, planstrategi og ulike regionale planer, tannhelsesaker som berører eldre i prioritert gruppe, samferdselssaker, prinsipielle kultur-, frivillighet-, og folkehelsesaker og tiltak innen dette området. 3 Fakta om eldres levekår Innledning og avgrensning Begrepet «levekår» oppfattes som en samlebetegnelse om flere forhold eller betingelser som beskriver leveforhold for den enkelte eller grupper i samfunnet. Et eksempel på begrepsdefinering av levekår er «det som kan måles kvantitativt ved livet til den enkelte, det vil si det en kan finne størrelser for, for eksempel inntekt, helsetilstand, bostedsforhold og utdanning» 1. NOU 2001:22 Fra bruker til borger viser (i kapittel 7) til at målet med levekårsforskningen i Norge har vært å kartlegge de reelle levekårene for forskjellige grupper, og å kartlegge fordelingen av levekår i befolkningen. Det er vanskelig å lage et samlet mål for levekår og velferd fordi ulike levekårskomponenter ikke uten videre lar seg sammenligne. Levekårsforskningen bruker derfor mange indikatorer som til sammen er ment å gi et relativt helhetlig bilde av folks levekår. Med referanse til Fyhn og Dahl 2000, viser NOU en til at det er bred internasjonal enighet om at viktige ressurser eller vilkår, det som gjerne kalles for levekårskomponenter, innbefatter: Helse og tilgang på medisinsk behandling Sysselsetting og arbeidsvilkår Økonomiske ressurser og forbruksvilkår Kompetanse og utdanningsmuligheter Familie og sosiale relasjoner Boligforhold og tilgang på tjenester i nærmiljøet Rekreasjon og kultur Sikkerhet for liv og eiendom Politiske ressurser og demokratiske rettigheter» En beskrivelse av eldres levekår kan derfor bli omfattende. I dette kapitlet vil derfor kun noen få sentrale forhold bli drøftet, dvs: Inntektsutvikling og økonomiske ressurser Personlig forbruk 1 Individ og fellesskap, Sosiologi og sosialantropologi vg1 og vg2, Cappelen.no

7 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Uførhet, sykdom og funksjonshemming Fylkeskommunens ansvar for eldres tannhelse Andre levekårstema vil bli gitt en fyldigere omtale i egne kapitler. Dette gjelder: Helse, rekreasjon og kultur som også drøftes i kapitlet om «Helsefremmende og forebyggende arbeid» Boligforhold, nærmiljø og universell utforming Samferdsel, areal og transport Sikkerhet for liv og eiendom i forbindelse med kapittel om vold mot eldre 4 Inntektsutvikling og økonomiske ressurser Regjeringen presenterte i St.meld. nr. 50 ( ) Utjamningsmeldinga, målene for det norske velferdssamfunnet: «Et samfunn som skal gi trygghet for alle og en rettferdig fordeling av inntekter og levekår». Alle skal ha rett til en grunnleggende inntektssikring og velferdstjenester fra det offentlige. Et hovedmål i velferdspolitikken er å gi trygghet til de gruppene som har det vanskeligst i samfunnet. I Statistisk sentralbyrås (SSB) sin publikasjon «Seniorer i Norge 2010», oppsummerer Jon Epland og Eiliv Mørk eldres inntektsutvikling slik (side 17): «Blant norske husholdninger er det ingen som har hatt en så gunstig inntektsutvikling de siste årene som eldre seniorer, det vil si de som er 67 år og eldre. Dagens pensjonister har et klart bedre pensjonsgrunnlag gjennom opptjente rettigheter i folketrygden enn gårsdagens pensjonister. De har også oftere tjenestepensjon og mer i oppsparte midler som gir betydelige renteinntekter. Blant seniorene i yrkesaktiv alder (50 66 år) er flere enn før i jobb, særlig kvinner over 60 år. Også seniorenes formue og samlet gjeld har økt. Aleneboende minstepensjonister og eldre innvandrere med kort botid har klart mindre å rutte med enn andre seniorer. Mens alle husholdninger sett under ett har hatt en realvekst i totalforbruket på 17 prosent de siste seks årene, har de eldste hatt en vekst på 25 prosent i gjennomsnitt». SSB viser til at den sterke inntektsveksten til de eldste skyldes både ekstraordinære opptrappinger av minstepensjonene i perioden , og det at stadig flere alderspensjonister har opptjent tilleggspensjon i folketrygden, se tabell 1. Tabell 1. Skattepliktig bruttoinntekt for ulike aldersgrupper, fra år , median i 2008 kr, indeks 1993=100 År år år år 80+ år år år år 80+ år Kilde: SSB, Eiliv Mørk (red), Seniorer i Norge 2010

8 Selv om eldres personlige økonomi er blitt relativt bedre, er inntektsnivået lavt og mange over 67 år har en vedvarende lav inntekt, sammenlignet med andre aldersgrupper. Særlig gjelder dette kvinner 65 år og over (se tabell under). Innenfor de fleste aldersgrupper har det vært en klar utjevning av inntektsforskjeller mellom kjønnene. Blant de aller eldste som er 80 år eller eldre, har utviklingen derimot gått i motsatt retning. Her har det tvert imot blitt større forskjeller mellom menns og kvinners bruttoinntekt. SSB viser til at årsaken til dette kan være at høyere levealder har ført til at andelen menn blant 80-åringene øker, og siden menn i større grad enn kvinner i denne aldersgruppen mottar tilleggspensjoner til folketrygden, fører dette til større forskjeller i pensjonsutbetalingene- og dermed i bruttoinntekt mellom kvinner og menn 2. 5 Tabell 2. Andel per alder og kjønn med vedvarende lavinntekt* År Alder Kjønn Alle aldre Kjønn samlet 7,9 8,1 8,2 8,1 Menn 6,8 6,9 7,1 7,1 Kvinner 9,1 9,2 9,3 9, år Kjønn samlet 8,3 8,6 8,9 9,1 Menn 8,0 8,3 8,5 8,7 Kvinner 8,6 9,0 9,4 9, år Kjønn samlet 6,8 7,0 7,2 7,5 Menn 7,0 7,1 7,3 7,5 Kvinner 6,6 6,9 7,2 7, år Kjønn samlet 4,5 4,7 4,9 4,9 Menn 4,8 4,9 5,2 5,2 Kvinner 4,3 4,4 4,7 4,5 65+ år Kjønn samlet 15,7 15,2 14,5 13,3 Menn 8,0 7,6 7,2 6,4 Kvinner 21,5 21,1 20,3 18,8 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Det benyttes EU-definisjon for vedvarende lavinntekt som er en gjennomsnittlig husholdningsinntekt etter skatt som i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt for alle personer. Studenter er her ekskludert. Et annet mål på fattigdom blant ulike grupper i samfunnet kan for eksempel være andel som mottar bostøtte. Tabellen nedenfor viser at det pr 2009 ikke er forskjeller mellom befolkningen samlet og alderspensjonister som egen gruppe. En positiv inntektsutvikling over tid kan være årsak til den svake tendensen at færre alderspensjonister per 2009 har bostøtte enn i Når en midlertid ser på undergrupper blant pensjonistene er det først og fremst uførepensjonister og særlig aleneboende minstepensjonister med uførepensjon som sliter økonomisk. 2 Eiliv Mørk (red.) Seniorer i Norge 2010, Statistiske analyser, SSB, side 19.

9 Tabell 3. Andel personer som mottar bostøtte etter ulike husholdninger År Hele befolkningen Alderspensjonister Etterlattepensjonister Enslige forsørgere Uførepensjonister Aleneboende minstepensjonister Aleneboende minstepensjonister med : : alderspensjon Aleneboende minstepensjonister med : : uførepensjon Innvandrere i alt Aleneboende 67 år og eldre : : Kilde: SSB tabell Personlig forbruk Generelt sett er det en klar sammenheng mellom inntekt og forbruk; jo høyere inntekt jo større forbruk. Siden eldre generelt har økt sin inntekt de siste årene, har også forbruket økt. Hvis en ser på forbruksutgifter totalt for alle aldersgrupper er forbruksutgiftene lave blant de aller eldste sammenlignet med andre aldersgrupper. Likevel har forbruket økt mest for den eldste aldersgruppen, men minst for den nest eldste aldersgruppen fra år. Tabell 4. Forbruksutgifter i alt for ulike aldersgrupper i kr Tidsperiode % økning Under 30 år år år år år år eller eldre Kilde: SSB, Statistikkbanken tabell Når det gjelder fordelingen av forbruksutgifter på ulike vare- og tjenestegrupper har, husholdninger med hovedinntektstaker 67 år og eldre - større utgifter til helse enn andre aldersgrupper. De yngre seniorene i aldersgruppen år, har de høyeste utgiftene til alkohol og tobakk av alle husholdninger. Generelt er det imidlertid husholdninger hvor hovedinntektstaker er mellom år som har det største forbruket i de fleste forbrukskategorier - med unntak av kategorien «klær og skotøy» og «restaurantbesøk», hvor aldersgruppen år har størst forbruk 3. 3 SSB, statistikkbanken tabell 04970: Utgift per husholdning per år , etter vare- og tjenestegruppe og hovedinntektstakerens alder. Siste års priser.

10 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet 4 Mange av de eldste bor alene. Andelen som bor alene, har økt i alle aldersgrupper de siste 20 til 25 år samlet, og har stabilisert seg rundt 22 prosent av befolkningen. Når vi ser på de eldre aldersgruppene er det klare kjønnsforskjeller, pga ulik forventet levealder. Rundt regnet fire av ti kvinner og to av ti menn i aldersgruppen år bodde alene i I aldersgruppen 80 år og over, bodde hele 73 prosent av kvinnene alene 5. 7 Eldre har hyppig familiekontakt. Sjelden kontakt med familie forekommer oftere blant voksne under 50 år enn blant seniorer, særlig blant kvinner. Blant menn over 50 år har 66 prosent kontakt med familie minst en gang i uken. Blant kvinner over 50 år har 72 prosent kontakt med familie minst en gang i uken 6. Totalt i befolkningen er kontakt med venner hyppigere enn kontakt med familie. Hyppigst blant de yngre aldersgruppene, men også blant seniorer over 50 år er det vanlig å ha kontakt med venner minst ukentlig. Seniorer som bor alene har hyppigere kontakt med venner enn seniorer som bor sammen med andre. Når helsen svekkes reduseres generelt også kontakten med venner. Men data fra levekårs-undersøkelsen viser likevel at: Uførepensjonister ser ut til å være mer aktive på vennefronten enn andre, og lavinntekt betyr heller ikke særlig mye i forhold til kontakt med venner. Kanskje viktigere enn hyppig vennekontakt er det å ha fortrolige venner. En SSBundersøkelse viser at menn har større fare for å mangle en fortrolig venn enn det kvinner har, også når det tas hensyn til alder, utdanning, helse, det å bo alene og lavinntekt. Dessuten er risikoen for å mangle en fortrolig venn høyere blant seniorer på 80 år eller mer sammenlignet med seniorer i aldersgruppen år 7. Deltakelse i frivillige organisasjoner bidrar også til sosial kontakt, i tillegg er det ofte uttrykk for et engasjement som kan være stimulerende på mange måter i eldre år. Det er relativt små forskjeller i deltakelsen i frivillige organisasjoner mellom aldersgruppene, men aktiviteten avtar noe for personer over 67 år. Mest aktiv av alle aldersgrupper er de middelaldrende menn (50 66 år). Utdanning har også betydning for eldre i forhold til organisasjons-deltakelse. Blant seniorer med høyere utdanning er 76 prosent aktive i en organisasjon, mot 34 prosent for seniorer med lav utdanning. Blant de som er 67 år eller mer er det helselag, sanitet, Røde Kors eller lignende organisasjoner som samler flest aktive (9 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen), dernest velforeninger (7 prosent aktive og 10 prosent passive medlemmer), og kristelige eller religiøse organisasjoner (6 prosent aktive medlemmer, hvor kvinner er mest aktive). For yngre seniorer i aldersgruppen år er det idrettslag de er mest aktive i (til sammen 23 4 Datakildene her er SSBs Levekårsundersøkelse Institusjonsbeboere er utelatt fra undersøkelsen. 5 Tor Morten Normann: Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet i Eiliv Mørk (red) Seniorer i Norge 2010, SSB statistiske analyser. 6 Op. cit. 7 Op.cit.

11 prosent av åringene er aktive eller passive medlemmer i idrettslag) 8. Uførhet, sykdom og funksjonshemming Generelt sett inntrer flere sykdommer ved økt alder. Tall fra allmennlegetjenesten viser pasientkontakt etter kjønn og alder i prosent. Forskjellene mellom kjønnene er store. I barndomsårene hvor foreldre følger opp barna er det små forskjeller mellom kjønn, med kun en liten overvekt av flere legebesøk for gutter enn jenter. I ungdoms- og voksenårene, hvor hver enkelt må ta et ansvar for egen helse, endrer dette seg radikalt ved at betydelig flere kvinner enn menn oppsøker allmennlegen. Særlig interessant er det at menn med økende alder reduserer sin kontakt med allmennlegen, mens kvinner øker kontakten. 8 Kilde: SSB, emne Helsetilstand, Allmennlegetjenesten 2005 Når vi ser på pasientkontakter for alle aldersgrupper etter diagnoser, er de fem hyppigste årsakene til kontakt med fastlegen (rangert): 1. Psykiske lidelser og sykdommer 2. Luftveisinfeksjoner 3. Lokale smerter og betennelser 4. Hjertesykdommer 5. Høyt blodtrykk 8 Op. Cit.

12 9 Kilde: SSB, emne Helsetilstand, Allmennlegetjenesten 2005 Antall heldøgnopphold ved somatiske sykehus er litt lavere generelt for Akershus enn i landet for øvrig, kanskje mye pga at Akershus har en yngre befolkning enn landet ellers. Når vi sammenligner de eldste aldersgruppene i Akershus med landet ellers, er antall døgnopphold litt høyere. Generelt viser tabellen at antall døgnopphold øker med alder, og at den eldste aldersgruppen har 3-5 ganger flere døgnopphold enn gjennomsnittet for alle aldersgrupper. Tabell 5. Antall døgnopphold somatiske sykehus pr 1000 innb pr år År Alder Hele landet Menn Alle aldre år år år Kvinner Alle aldre år år år Akershus Menn Alle aldre år år år Kvinner Alle aldre år år år Kilde: Norgeshelsa

13 Det er også interessante kjønnsforskjeller. Kvinner har som tidligere nevnt i voksen alder hyppigere kontakt med allmennlegetjenesten enn menn, og kontakten økte med alder. For menn økte ikke kontakten med allmennlegetjenesten med økende alder, som ville være naturlig å forvente. I tabell 5 ser vi derimot at kvinner generelt har lengre sykehusopphold enn menn, men at med økende alder har menn lengre sykehusopphold enn kvinner. Dette reiser interessante spørsmål om hvorfor menn sjeldnere går til legen enn kvinner særlig ved økende alder, og om dette har sammenheng med lengre sykehusopphold for menn enn kvinner? 10 Fylkeskommunens ansvar for eldres tannhelse Akershus fylkeskommunale tannhelsetjeneste har ansvar for koordinering av all offentlig og privat tannhelsetjeneste i fylket. Virksomheten skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg i fylket. Tannhelsetjenestens hovedoppgave er å yte tannhelsetjenester til fire prioriterte grupper i befolkningen, blant annet gruppe C: Eldre og uføre i institusjon og i hjemmesykepleie. I Akershus fylkeskommunes økonomiplan for 2012, er det lagt inn forutsetninger om økt befolkningsvekst og at andelen eldre i befolkningen vil øke i den prioriterte gruppen. Resultatkrav for 2012 i forhold til gruppe C er at «dekningsgraden (andel under tilsyn i prosent) for de prioritere grupper er på nivå med gjennomsnittet for Øst-Norge». Tabellen under viser at resultatmålet ble nådd for gruppe C2, men at er langt igjen for å nå målet om en tilsvarende tilsynsandel i gruppe C1 for eldre og uføre i institusjon, som Øst-Norge ellers. Tabell 6. Personer under tilsyn i prosent, resultater 2010 Akershus Øst-Norge* Gruppe C1: Eldre og uføre i institusjon 75,2 93,1 Gruppe C2: Personer i hjemmesykepleien 26,2 23,7 Kilde: Årsbudsjett 2012 for Akershus fylkeskommune * Øst-Norge er definert som fylkene: Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

14 Utfordringer Inntektsutviklingen for pensjonister har vært positiv de siste årene. Med stadig flere alderspensjonister kan det bli en utfordring for samfunnet å opprettholde og fortsatt styrke inntektsutviklingen for pensjonistene. De økonomiske ressursene er imidlertid skjevt fordelt blant pensjonister mellom de som har tilleggspensjon og de som ikke har dette (minstepensjonister og delvis uførepensjonister), yngre og eldre aldersgrupper, menn og kvinner. Bostøtten er en viktig utjevnende ordning, som må videreutvikles og følges opp. Mange av de eldste bor alene, og de som kanskje har mest behov for sosial kontakt pga sykdom mv har minst kontakt. Ellers har eldre generelt hyppig familiekontakt og vennekontakt. Menn mangler i større grad enn kvinner fortrolige venner, samt gruppen eldre 80 år eller mer. Det er relativt små forskjeller i deltakelsen i frivillige organisasjoner mellom aldersgruppene, men aktiviteten avtar noe for personer over 67 år. Utdannings-bakgrunn har stor betydning for eldres organisasjonsdeltakelse. Det er store forskjeller i antall besøk til fastlege mellom kjønnene. Eldre kvinner har hyppigere besøk til fastlege enn eldre menn, mens eldre menn har flere døgn-opphold i sykehus enn eldre kvinner. Psykiske lidelser er den vanligste grunnen til fastlegebesøk. Fylkeskommunen har ansvar for tannhelsetjenesten til eldre og uføre i institusjon eller i hjemmesykepleien. Antall tilsyn for eldre og uføre i institusjon var pr 2010 færre enn fylkeskommunens resultatmål. Selv om resultatmålet for personer i hjemmesykepleien er nådd, er det et spørsmål om en dekningsgrad på kun 26,2 prosent av gruppen er et godt resultat? Mål og strategier Mål: En fortsatt god inntektsutvikling for pensjonister tilsvarende utviklingen i lønnsinntekt ellers i samfunnet. Opprettholde og utvikle støtteordningene for honnørreisende og TT-brukere. Påvirke fylkeskommunen til å utvikle en frivillighetspolitikk for eldre (jf 2012 året for aktiv aldring). Få mer kunnskap om eldres helse og helseatferd. Beholde egne tenner hele livet. Strategi: Akershus eldreråd skal følge med og påvirke fylkeskommunens prioriteringer og vedtak for å sikre gode og forutsigbare levekår for eldre i fylket. Fylkeskommunen må gjennom de virkemidler den har, opprettholde økonomiske støtteordninger for eldre f eks honnørbillett på kollektivreiser, TTordning mv. Fylkeskommunen forvalter flere ulike tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. Fylkeskommunen mangler i den forbindelse en eldresatsing. I forhold fylkeskommunens satsing på «2012 året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene», 11

15 bør det utvikles tiltak for å øke og opprettholde organisasjonsdeltakelsen i eldre år. Det etterlyses kunnskap om eldre menns forhold til helsetjenesten, og et mulig forebyggingspotensial. De besøker i mindre grad fastlege, men har flere heldøgnopphold på sykehus enn eldre kvinner. Gjennom folkehelsearbeidet kan det rettes henvendelser til folkehelseinstituttet om forklaringer på dette. Kunnskap kan også vurderes innhentet gjennom egne fylkeshelseundersøkelser. Eldrerådet ber fylkestinget iverksette tiltak for å øke dekningsgraden innen prioritert gruppe C1 og 2 (eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie). Eksempler på tiltak Akershus fylkeskommunale tannhelsetjeneste gjennomfører opplæring av ansatte i eldreomsorgen i forebyggende tannhelse og tannhygiene. Dette for å bedre tannhelsen for eldre i institusjon. TT-ordningen er både en praktisk ordning og en økonomisk utjevnende ordning for funksjonshemmede, som bedrer levekårene for de som har bruk for tilbudet. 12

16 Helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre Samhandlingsreformen har satt «helsefremmende og forebyggende tiltak» på dagsorden i større grad enn før. Veksten i utgifter til spesialisthelsetjenesten har på få år doblet seg, og gjort det helt nødvendig å rette fokus mot å forebygge mer for å behandle mindre senere Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene, setter fokus på de store utfordringene Europa møter ved at andelen yrkesaktive synker samtidig som andelen over 60 år øker kraftig. EU ønsker derfor «å styrke yrkesaktiviteten blant seniorer mellom 55 og 66 år, motivere til aktiv samfunnsdeltakelse, og forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker». Målet er å øke bevisstheten i samfunnet om aktiv aldring, identifisering og synliggjøring av gode eksempler og å utfordre beslutningstakere på alle nivåer til å fremme aktiv aldring. Fakta om helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre Levealderen har økt jevnt de siste 100 år, og det er foreløpig ikke tegn til at økningen i levealder skal stoppe opp. Dels som en konsekvens av dette, men i hovedsak pga store barnekull i etterkrigsgenerasjonen forventes andelen personer over 67 år i befolkningen å øke med 87 prosent i Akershus fram mot Det vil si at det blir markert færre i yrkesaktiv alder per eldre. I dag er det om lag fem yrkesaktive per alderspensjonist mens det om tretti år vil være rundt 2,5. Figur 1. Framskrevet prosentvis befolkningsutvikling for ulike aldersgrupper i Akershus Indeks 2010= år 6-15 år år år år 67 år og over Kilde: Befolkningsframskrivning for Akershus, ved Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

17 Dagens eldre oppgir også bedre egenvurdert helse og funksjonsevne enn tidligere 9. Menn i større grad enn kvinner. God egenvurdert helse har stor innvirkning på de eldres aktiviteter. De som uttaler at helsa er utmerket eller meget god er også de som bruker mest tid til frivillig arbeid og organisasjonsdeltakelse 10. I snitt går 19 minutter daglig til frivillig arbeid og organisasjonsdeltakelse i denne gruppen eldre, mens de som vurderer helsen sin som nokså god eller dårlig, kun bruker 6 minutter per dag. 14 Tabell 1. Egenvurdert helse, meget god eller god, i prosent etter kjønn og alder, over tid År Kjønn samlet Alle voksne ( år) år år Menn Alle voksne ( år) år år Kvinner Alle voksne ( år) år Kilde: Norgeshelsa.no 75+ år Tabell 1 viser at mens vurderingen av egen helse har endret seg lite over tid for aldersgruppen år i perioden , har vurderingen av egenhelse blitt markert bedre overtid for de eldste aldersgruppene, og best for aldersgruppen år. Sosioøkonomiske faktorer som f eks utdanning betyr mye for vurderingen av egen helse. I 2008 rapporterte 89 prosent (25 år og eldre) med utdanning fra høyskole og universitet om god eller meget god helse, mot 68 prosent i gruppen med kun grunnskole som høyeste utdanning. Betydningen av utdanning er likevel størst i aldersgruppen år, og jevner seg litt ut i de eldste aldersgruppene 11. Det fysiske aktivitetsnivået holder seg stabilt (forutsatt god funksjonsevne) fra tidlig voksen alder til langt ut i pensjonistalderen. Helsedirektoratets nøkkeltall for 2011, viser også at 15-åringer er mer stillesittende enn aldersgruppen fra år! Eldres fysiske aktiviteter er i hovedsak fotturer og svømming, og aktivitetsarenaene friluftsområder, parker, og svømmehaller 12. Tabell 2 viser at tidsbruken i voksen alder til fysisk aktivitet over tid har vært nokså konstant dvs ca en halv time daglig. På tross av generelt bedre helse blant eldre, er det flere risikofaktorer for dårligere helse på sikt. Økt forekomst av fedme og økt alkoholforbruk i befolkningen kan på sikt ha negativ helsefremmende effekt. Generelt er forekomsten av overvekt og fedme lavere i 9 Rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010, Helsetilstanden i Norge, Folkehelseinstituttet. 10 Kristin Egge-Hoveid: Over 67 år og fortsatt aktiv, Tidsbruk blant eldre, Samfunnsspeilet 4/ Norgeshelsa.no, Folkehelseinstituttet. 12 Gunnar Breivik m fl: Fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. Norges idrettshøyskole, Høyskolen i Finnmark, Høyskolen i Telemark, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, Rapport 2010.

18 Norge enn i mange andre europeiske land. Likevel har andelen med fedme i den voksne delen av befolkningen økt fra 10 til 20 prosent de 20 siste årene 13. Med bedre levestandard og høyere inntekt har også alkoholforbruket økt blant middel-aldrene og eldre. Akershus skiller seg ut ved et høyt og hyppig alkoholforbruk sammenlignet med andre fylker 14. Personer over 67 år har mye fritid til helsefremmende aktiviteter. I snitt over 8 timer hver dag. Tabell 2 viser at eldre i liten grad øker sitt fysisk aktivitetsnivå, når de får mere fritid. Derimot brukes mer tid til passive og avslappende aktiviteter som lesning og fjernsynsseing. 15 Men på den annen side brukes mer tid til sosialt samvær og hobbyer samt deltakelse i frivillig organisasjonsliv (annen fritid). Eldre bruker faktisk mer tid til sosialt samvær og besøk hos slekt og venner enn aldersgruppene år og år. Dårlig helse hindrer heller ikke kvinner i forhold til sosialt samvær. For menn er det motsatt, menn med dårlig helse bruker vesentlig mindre tid på sosialt samvær enn menn med god helse 15. Hobbyer og frivillig aktivitet (annen fritid i alt) er også en aktivitet det brukes mer tid på som pensjonist enn som yrkesaktiv. Tabell 2. Tid brukt til fritidsaktiviteter i ulike aldersgrupper en gjennomsnittsdag i år 2010, timer og minutter Alder år år år år Fritid i alt 7,12 5,24 6,16 8,11 Idrett og friluftsliv 0,33 0,28 0,34 0,31 Underholdning og kulturbruk 0,16 0,10 0,10 0,08 Sosialt samvær 1,30 1,17 0,14 1,31 Lesing 0,12 0,21 0,41 1,08 Fjernsynsseing 1,34 1,36 2,01 2,48 Annen fritid i alt 2,18 1,04 1,04 1,36 Reiser i fritidssammenheng 0,48 0,29 0,31 0,29 Kilde: Tidsbruksundersøkelsen, SSB Når vi ser på tidsbruk for pensjonister de siste 40 årene (figur 2), er det fjernsynsseing og reiser som over tid har økt mest, etter hvert som aldersgruppen har fått mere fritid. 13 Nøkkeltall for helsesektoren 2011, op.cit. 14 Statens helseundersøkelse 1998, og SSBs Helse- og levekårsundersøkelse Kristin Egge-Hoveid: Over 67 år og fortsatt aktiv, Tidsbruk blant eldre, Samfunnsspeilet 4/2012.

19 Figur 2. Tidsbruk til ulike aktiviteter, personer år, i timer og minutter en gjennomsnittsdag, år ,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Kilde: Tidsbruksundersøkelsene , SSB Når vi ser på kjønnsforskjeller mellom aldersgruppene år og år, bruker menn generelt mye mer tid på fjernsynsseing enn kvinner, mens kvinner slapper av på annen måte. Størst forskjell er det i aldersgruppen år. Med økt alder reduserer kvinner tiden sin til aktive gjøremål i større grad enn menn. Kvinner i den eldste aldersgruppen år kutter ned på husarbeid, mens mennene øker sin tid. De eldste kvinnene bruker også mindre tid på sosialt samvær og omsorgsarbeid enn kvinner i alderen år, mens for menn er tiden brukt på sosialt samvær relativt lik for de to aldergruppene. Tabell 3. Tid brukt til ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag, etter kjønn, år og år, år 2010 i timer og minutter år år Menn Kvinner Menn Kvinner Fritid i alt 8,16 8,07 8,34 8,27 Idrett og friluftsliv 0,30 0,29 0,34 0,30 Underholdning og kulturbruk 0,08 0,08 0,06 0,07 Sosial samvær 1,13 1,47 1,19 1,29 Lesing 1,06 1,10 1,01 1,15 Fjernsynsseing 3,19 2,20 3,29 3,18 Avslapping og annen fritid 1,27 1,44 1,39 1,42 Reiser i fritidssammenheng 0,31 0,28 0,27 0,19 Kilde: Tidsbruksundersøkelsen 2010, og Samfunnsspeilet 4/2012, SSB

20 Utfordringer Økt alder medfører flere sykdommer Alder er en viktig risikofaktor for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens. Med en større andel eldre i befolkningen vil forekomsten også øke, selv om vi forebygger, oppdager og behandler flere tilfeller enn før. Hjerte- og karsykdommer utgjør om lag 35 prosent av alle dødsfall hvert år, og er den hyppigste dødsårsaken i aldersgruppen over 65 år. Høyt forbruk av legemidler øker risikoen for feilbruk og bivirkninger Mange eldre har et høyt forbruk av legemidler. Blant personer over 70 år, bruker en av fem mer enn ti ulike legemidler samtidig, deriblant potensielt vanedannende legemidler 16 Et stort forbruk av mange ulike legemidler samtidig kan øke risikoen for feilbruk og bivirkninger. Helsetilsynet har i kontroller påpekt at kun 1 av 4 beboere ved norske sykehjem kan være sikker på å få riktig medisin 17. Likeledes viser studie (med tall fra 2008) at en av tre hjemmeboende eldre i Norge fikk minst ett uheldig legemiddel eller en uheldig legemiddelkombinasjon i Bedre rutiner innen eldreomsorgen i forhold til medisinering, og samarbeidet om IKT mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegen kan bidra til å redusere feilmedisinering, bivirkninger og fallskader. God helseatferd en forutsetning for en god og aktiv alderdom Fysisk aktivitet i eldre år er viktig, både for den mentale og den fysiske helsen. 16 Nøkkeltall for helsesektoren 2011, Helsedirektoratet 17 Aftenposten Aftenposten , med henvisning til Gunnhild Nyborgs artikkel i European Journal of Clinical Pharmacology. Likeledes er det viktig for eldre å få i seg sunn mat og i tilstrekkelige mengder. For mange eldre kan det bli vanskelig å opprettholde gode kostvaner når en på eldre dager blir alene. I institusjoner kan det likeledes være et problem å få i seg tilstrekkelig med mat, når spising blir vanskelig fysiologisk. Med flere overvektige i befolkningen vil vi også få flere overvektige eldre. Et høyt og hyppig alkoholforbruk blant middelaldrende, kan også bli et større problem på sikt. Nye generasjoner eldre antas å ta med seg alkoholvaner knyttet til et høyt og regelmessig forbruk, noe som kan medføre flere skader og ulykker hvor alkohol er en medvirkende faktor. Det vil være en utfordring å fange opp disse problemstillingene. Personlige vaner kan være vanskelig å endre, men tilbud gjennom frisklivssentre, eldresentre mv kan medvirke til en positiv helseatferd, når endring er nødvendig. Sosiale møteplasser viktigere i eldre år Med alderen øker deltakelsen i foreningslivet mer enn sosialt samvær med familie og venner. Slike arenaer synes å være viktigere med årene for eldre, og kan gi et innhold i hverdagslivet på dagtid. Dette kan gjelde tilbud som eldresentre, og frivillige organisasjoner med relevans til hobbyer og personlige interesser. I den grad slik aktivitet er avhengig av fylkeskommunal- eller kommunal støtte vil det være påtrengende å kunne opprettholde støtten. Sosiale møteplasser for eldre som f eks eldresentrene, har også en viktig funksjon med å tilby og fremme sunne og gode vaner. Sosiale møteplasser med sunn og rimelig mat, tilbud om fysisk aktivitet i samvær med andre, og 17

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

Folkehelserapport for Frogn kommune 2014

Folkehelserapport for Frogn kommune 2014 Folkehelserapport for Frogn kommune 2014 Innhold 1 Velkommen til Frogn kommune 2 Hvorfor folkhelserapport 3 Helsefremmende arbeid 4 Befolkning 5 Levekår og livsstil 6 Helsetilstand 2 3 5 9 25 67 1 Velkommen

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse

Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Folkehelseoversikt og helsetilstand i befolkningen i Rakkestad God oversikt En forutsetning for god folkehelse Saksnr. 14/921 Journalnr. 2603/15 Arkiv G10 Dato: 23.02.2015 1 FORORD I forbindelse med ny

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer