Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet"

Transkript

1 Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Haga barnehage, og skal fungere både som en arbeidsplan for personalet, og som et sted foreldre og andre interesserte kan finne informasjon om vårt faglige ståsted og innhold. Denne utgaven er godkjent juni 2015

2 Innhold INNHOLD... 2 OM PLANEN... 4 VIRKSOMHETENS VISJON... 6 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 6 VIRKSOMHETENS HOVEDMÅL... 7 TILTAK... 8 Humor... 8 Anerkjennelse... 8 Glede... 9 Alle kan... 9 FOLKEHELSE Trafikksikkerhet TILVENNING MEDVIRKNING OMSORG, TRIVSEL OG OPPLEVELSE AV MESTRING LEK BARNEHAGEN SOM LÆRINGS OG DANNINGSARENA FOKUSOMRÅDER Sosial kompetanse Språkutvikling OBSERVASJON OG KARTLEGGING EVALUERING OG DOKUMENTASJON SAMARBEID MED BARNAS HJEM SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER PERSPEKTIVER PÅ LIKESTILLING Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

3 FLERKULTURELT MANGFOLD SISTE ÅRET FØR SKOLESTART OVERGANG TIL SKOLEN Å VÆRE VOKSEN I HAGA BARNEHAGE LEDELSE INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN PROGRESJONSBASERTE FAGOMRÅDER Progresjonsmodell REFERANSER Litteratur Utgivelser Kommunale planer/ rutiner Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

4 Om planen Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage er vedtatt som en del av årsplanverket i Haga barnehage i SU Planen er godkjent for to barnehageår, men skal revideres ved behov våren Haga barnehages pedagogiske plan er laget med utgangspunkt i formålsparagrafen for barnehager, som definerer barnehagens samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (barnehageloven 1) Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Haga barnehage, og definerer virksomhetens hovedmål, og tiltak for å nå disse. Planen inneholder også beskrivelser rundt hvordan kvalitet og systematisk arbeid ivaretas på ulike områder av vårt virke. Planen skal fungere både som en arbeidsplan for personalet, og som et sted foreldre og andre interesserte kan finne informasjon om vårt faglige ståsted og innhold. Planen er skrevet av pedagoggruppen i barnehagen, og forankret i hele personalgruppen gjennom diskusjon og arbeid med enkelttemaer. 4 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

5 Årsplanen som deles ut til foreldrene er laget med utgangspunkt i denne planen, og skal være kortfattet og enkel å forholde seg til. Årsplanen som deles ut til foreldrene skal godkjennes i SU hvert år. Planens oppbygging 5 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

6 Virksomhetens visjon Haga barnehage et godt minne i livet Visjonen skal ligge til grunn i alle Haga barnehages planer og dokumenter, og skal være utgangspunkt for alle valg knyttet til arbeidet med barn. Virksomhetens hovedmål og tiltak bygger på denne, og gir beskrivelser for det vi mener skal til for at tiden i Haga barnehage skal bli til gode minner i barnas liv. Pedagogisk grunnsyn Ansatte i Haga barnehage er oppmerksom på at vi har kultur med oss fra egen oppvekst. Denne kulturen kan være annerledes enn det gjeldende syn i dag, og kan også være annerledes en den kulturen barnehagen vår har. Vi er bevisste vår profesjonelle rolle, og forholder oss til et felles humanistisk syn på mennesket i vårt arbeid i barnehagen. Vi ønsker å ta barn på alvor. Vi inkluderer barna i daglige prosesser, og lar barn erfare selv. Vi vet at barn er forskjellige, og at de lærer på ulike måter. Vi vet videre at det å oppleve mestring gir grobunn for videre utvikling og læring. Vi ønsker derfor å lete etter barnas sterke sider, og bygge på disse. I dette arbeidet finner vi hjelp i H. Gardners teorier om mennesker 8 ulike klokskaper. Danning handler om at barn settes i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap (sitat; Rammeplanen). I Haga barnehage arbeider vi med fokus på medvirkning for å gi barn en opplevelse av å bli sett og hørt og tatt på alvor. Dette er en tilnærming til det å vokse opp og leve i et demokratisk samfunn og dermed et viktig bidrag i barnas danningsprosess. Demokrati forutsetter slik vi ser det at menneskene i det tar ansvar for egen utvikling og egen handling. Barn gjøres klare for dette ved å bli tatt på alvor og få lov til å medvirke i egen hverdag fra de er små. Vi er bevisst barnehagens mandat i tidlig forebygging mot diskriminering og mobbing. Arbeidet med å støtte barna i sin utvikling av sosial kompetanse er derfor viktig i vår pedagogiske virksomhet. Godt samarbeid og god tone mellom hjem og barnehagen er avgjørende for at barna skal oppleve barnehagen som et trygt og godt sted og være. Vi ser på dette som avgjørende for barns mulighet for å lære å utvikle seg i barnehagen, og setter derfor samarbeidet med barnas hjem høyt. Når vi opplever bekymring eller uro for barns omsorgssituasjon skal bekymringen meldes videre til barnevernet. Dette gjøres så langt det er mulig og når det er forsvarlig i samarbeid med omsorgspersonene i hjemmet. 6 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

7 Virksomhetens hovedmål Haga barnehage er et godt sted å være, leke og lære. Ut i fra dette målet skal vi voksne i Haga barnehage se enkelt barnet. Alle barn er unike og vi skal ta hensyn barnas individuelle behov. Med dette mener vi at barna skal få være aktive deltakere og aktører i eget liv. Deres tanker og meninger må møtes med ANERKJENNELSE. Vi blir kjent med barna ved å lytte aktivt, og ut fra dette kan vi la barna få påvirke sin egen hverdag. Vi voksne må være gode på å ta barnas initiativ, legge til rette for at planer kan endres og være her og nå. Allikevel må vi også ha fokus på de oppgavene vi faktisk skal gjennomføre, og barna skal lære å følge regler, høre etter beskjeder og være aktive i voksenstyrte aktiviteter også. Vi skal vise stolthet og respekt for egen tilhørighet og andres kulturelle verdi og ytringer. Dette betyr at vi tar hensyn til andres livssyn og tilrettelegger for hvert enkelt barn/ familie. Det vil si at vi tar hensyn til at noen barn ikke skal ha svinekjøtt, vi snakker med barna om ulikheter i gruppa det gjelder både etnisitet og kjønn. Med et godt samarbeid og god dialog med barnas hjem, får vi til det beste for barnet. Vi skal arbeide for at alle i barnehagen får en god sosial kompetanse. Alle barn skal ha noen å leke med og bli anerkjent i lek med andre. Vi skal gi barna omsorg og trygghet i hverdagen. Slik at de får de beste utviklingsmuligheter, noe som styrker deres identitet og selvfølelse. Dette forankrer vi i H. Gardners 8 utviklingsintelligenser. Der vi finner barnas styrker og deres muligheter til å utvikle seg på best mulig måte. Vi skal gi barna oppgaver som gir dem mestringsfølelse, for ALLE KAN. Det er en fin balanse mellom det barna allerede kan, hva de er trygge på og hva de trenger og utfordres i. Vi voksne skal være aktive og engasjerte i samspillet med barna. Vi må bruke oss selv og gi barna utfordringer i forhold til leketema og å utvide barnas lekerepertoar. HUMOR i hverdagen er viktig. Det gir GLEDE, og skaper gode forutsetninger for læring. 7 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

8 Tiltak Humor Humor er en kilde til livsglede og livslyst. Og vi ler fordi vi er mennesker. Humoren frigir krefter og kreativitet. Det gjør at vi får livsmot, og vi jobber og lærer bedre. I barnehagen er det de voksnes jobb å gjøre hverdagen til barna til et sted hvor lek og læring går sammen, hånd i hånd. De voksne må legge tilrette for at lek og læring blir noe som er gøy. Barna skal kunne glede seg til å komme til barnehagen og ha det moro sammen med vennene sine og de voksne. Humor er et viktig redskap. Humor kan brukes i alle sammenhenger i barnehagen, og gjøre noe som kan bli en negativ situasjon til en positiv situasjon. Da lærer man at hvis man gjør en feil og kanskje føler seg litt dum, er det greit at man ler av seg selv, at man ikke blir lei seg, og får en «alle ler med meg, ikke av meg innstilling». Humor er også med på og utvikle de sosiale ferdighetene hos barn. Det er viktig å kunne forstå vitser og spøker, like mye som det er viktig å kunne for eksempel lekeregler. Humor kan være med på å gjøre det enklere å komme i samspill med andre mennesker. De voksne må vise at det å tulle og tøyse, vitse og spøke er en positiv ting, men man må være forsiktig med at det ikke er på andre barn og voksnes bekostning. De voksne må gi humor den tiden den trenger, da humor ofte oppstår i her og nå øyeblikket. Humor skal være en del av hverdagen, skal oppstå naturlig i situasjoner, og være noe som er trygt og forutsigbart. Det å kunne slippe seg løs og være seg selv gir barna selvsikkerhet. Humor henger sammen med anerkjennelse. Når et barn spøker eller vitser er det reaksjonene de får tilbake som forteller dem om det er morsomt eller ikke. For voksne gjelder det da og møte barna der de er, smile og le sammen med dem og verdsette humoren deres. Anerkjennelse Anerkjennelse av barndommens egenverdi er sentral i barnehagen som pedagogisk virksomhet. Anerkjennelse handler om at vi ser på barna som selvstendige individer med rettigheter, integritet og en egen identitet. Det handler om lytting, forståelse, aksept, toleranse, bekreftelse og åpenhet. Alle disse væremåtene henger sammen. For å kunne være åpen om ting som er vondt, leit eller vanskelig trengs tillit og trygghet. Den voksne har da et ansvar for at barnet får følelsen av at det jeg sier har verdi. Å bli møtt med et hei om morgenen er alltid hyggelig. 8 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

9 I samtalene våre med barn har vi som mål at barna fritt kan utforske egne tanker, følelser og opplevelser uten fare for å bli fortolket av de voksne. Vi må kunne stille gode, åpne og undrende spørsmål. Den voksne må også kunne lytte med hele seg, med en følelsesmessig innlevelse for å kunne tolke de signalene som barna gir. Vi lar barna få tid til å snakke ferdig før vi kommer med respons, og legger stor vekt på de gode samtalene. Vi har respekt for den versjonen av historien som blir fortalt av barna. Anerkjennende kommunikasjon vil si at vi på ulike måter viser barna at vi forstår og aksepterer deres opplevelser av det som skjer, og deres følelsesmessige reaksjoner. Det innebærer ikke at vi aksepterer alle handlinger som f.eks kan gå på bekostning av andre barn. For å utvikle oss til selvstendige individer trenger vi hverandre. Vi leter etter andres reaksjoner på det vi sier og gjør. Hva er akseptert eller ikke? Vi er alle forskjellige, og barna må også få kjennskap til at ulike individer har ulike behov og reaksjoner på handlinger. Glede Glede er ett ord som er vanskelig å definere, dette fordi glede oppleves ulikt fra person til person. Men de fleste av oss vil tenke på glede som humor, kjærlighet, å føle seg betydningsfull, meningsfulle relasjoner, følelse av mestring og å tilhøre et felleskap. I barnehagen tilhører alle barn ett fellesskap, vi skal se til at alle barn har noen å være sammen med hver dag. Vi skal legge til rette for opplevelse av mestring, vi skal se hvert enkelts barns behov og utfordre de til å mestre nye ting utifra hvert enkelts barns ståsted. Vi skal gi ro og rom for barns lek, bruke humor og le mye og vi skal skape en god stemning i barnehagen- mellom barn, foreldre og ansatte. I hverdagen setter vi fokus på glede og forstørrer de gylne øyeblikk. Vi skal oppmuntre barna til å tenke: tenk om det går!! Tenk om du f.eks klarer å klatre opp i treet på egenhånd, eller tenk om du klarer å få på deg skoa selv,dette er mestringsglede! I barnehagen har vi engasjerte voksne som viser at de ser hvert enkelt barn og vi har voksne som tar barnas innspill i f.eks samlingstund. Alle kan Som beskrevet i vårt pedagogiske grunnsyn vet vi at barn lærer på ulike måter. For at barna skal ha de beste muligheter for utvikling vil vi lete etter barnas sterke sider, som vi med støtte i H. Gardner s teorier videre kaller barnas klokskaper. Vi vil fundere på det enkelte barn for finne ut hva som skal til for at de skal oppleve mestring og lærelyst, og slik få de beste forutsetninger for læring og positiv utvikling. Pedagogene i Haga barnehage kartlegger rutinemessig alle barn i verktøyet alle med. I dette arbeidet er det å finne barnas sterke sider overordnet det å finne svakheter og utviklingsområder. 9 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

10 Vår anerkjennelse av at barn har ulike klokskaper må prege vårt pedagogiske arbeid og måten vi utfører dette på. Hverdagen må være preget av det Berit Bae kaller romslige interaksjonsmønstre, der barn møter velvillig fortolkende voksne som åpner for barns innspill og måter å se livet på. Folkehelse Forskning viser at det er en sammenheng mellom utdanning og helse, men at årsaksforholdene er sammensatte. Folkehelseinstituttet fremhever likevel to hovedmekanismer som ligger til grunn for sammenhengen Den ene er at utdanning påvirker levekår og livssituasjon, og den andre at utdanning bidrar til utvikling av psykologiske ressurser. Forskning viser blant annet i følge st melding 24, at barnehager med høy kvalitet virker positivt på barns utvikling og at virkningen varer hele livet. Gode barnehager har videre effekt både på barns utdanningsnivå og på arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder. Haga barnehagen skal være av en slik kvalitet at den påviker barn positivt resten av livet. Vi skal bidra til at barn finner sine sterke sider eller klokskaper, og til at de opplever motivasjon og lyst til å lære mer, uavhengig av hvilken familie de kommer fra. Trafikksikkerhet Sande kommune er godkjent som trygt lokalsamfunn. Trafikksikkerhet og fokus på god opplæring er en viktig del av dette. I Haga barnehage har vi fokus på trafikksikkerhet i daglige situasjoner på alle alderstrinn. Siste år før skolestart foregår opplæringen mer systematisk, som en del av det pedagogiske opplegget i førskolegruppen. Barna får i løpet av dette siste året kjennskap til Tarkus som er barnas trafikkvenn, og Trygg trafikk sitt opplæringsopplegg for barnehage. Det er også laget rutiner for sikkerhet på parkeringsplassen, for håndtering av at barn av og til ikke er tilstrekkelig sikret i foreldrenes bil, og for lukking av porten. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å få foreldregruppen med på laget for en tryggere bilhverdag for barna. 10 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

11 Tilvenning Når et barn starter i barnehagen for første gang er det viktigste at barnet skal få tilknytning til en ny voksen, flere voksne og resten av barna i gruppen etter en tid. Det vil være en voksen som tar i mot barnet de tre første dagene. På småbarnsavdeling forsøker vi to timer første dagen i fri lek, med en fortsatt tilstede. Dagen etter vil det være naturlig å prøve seg på et måltid. Hvor lenge foresatte er tilstede er individuelt, men det kan være lurt å prøve å gå litt i fra dag to. Dag tre forsøker vi vanligvis å ha måltid og hviletid i barnehagen, maks fire timer. Foresatte må være tilgjengelig dersom barnet trenger det. Vi ønsker å være fleksible i denne perioden, og alle barn er forskjellige. Det kan være vanskelig å gå fra et barn som gråter, men vår erfaring er at det går fort over, og det er en naturlig reaksjon. Dersom gråten vedvarer lenge ringer vi foreldrene. I denne perioden skal voksne være ekstra observante både overfor barnet, men også foreldrene. De må bli kjent med oss og kjenne seg trygge på at barnet vil få det godt hos oss, at voksne i barnehagen viser forståelse og omsorg for barnets behov. Dette gjør vi ved å være fleksible i forhold til foreldres behov. Vi gjør foreldre tryggere ved å fortelle de hyggelige historier fra barnets dag når de kommer å henter. Det kan være fint å støtte historiene med bilder, eller med en liten videosnutt. Medvirkning Barn har i følge barnehageloven rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning. Hos oss er medvirkning å oppleve å være regnet med, ha innflytelse i et fellesskap og være aktivt deltakende i læringsprosesser. Barns rett til medvirkning fratar slik vi ser det ikke voksne noe ansvar, men gir voksne forpliktelse til å respektere barns ulike deltakelser (Nordtømme). Omsorg, trivsel og opplevelse av mestring Skal barna oppleve trivsel må det være omsorgsfulle voksne og andre barn tilstede. Haga barnehage har en visjon, og den handler om at alle barn som har vært hos oss skal ha et godt minne i livet. Til dette trenger vi voksne som er med å legger til rette. Voksne skal bidra til at alle barn har en venn å være sammen med. Dersom vi oppdager at et barn ikke har en venn må vi handle aktivt i forhold til dette. Vi må finne ut av barnets interesser, legge til rette for at barnet får erfaringer, og at vi vekker interessen hos andre barn. Det handler om å hjelpe barnet å bli sett av de andre barna. Hva det er som kan gjøre at det har vanskelig for å få kontakt med andre barn kan være så mangt, språkproblemer, sjenanse, lite sosial erfaring, sinne eller andre frustrasjoner. Voksne må finne ut av dette i samarbeid med foreldrene og finne en metode som kan hjelpe barnet å finne en venn. Voksne som arbeider i Haga barnehage må ha et våkent øye for om enkelte barn blir bevisst utestengt av andre. Vi må være oppmerksom på om barn kan bli mobbet. 11 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

12 Voksne i Haga barnehage er omsorgsfulle voksne som har evnen til å se, lytte og handle ut ifra hvert enkelt barns behov. Voksne må ta seg tid å være oppmerksom og åpen overfor det unike hos hvert barn og det unike i situasjonen og i gruppen(rm.pl. s 29) I alle aktiviteter gjennom hele dagen skal relasjonene være preget av innlevelse, nærhet og evne og vilje til samspill. Dette gjelder relasjoner mellom barn og voksen, og barnas omsorg for hverandre. Skal vi få til det er vi igjen avhengige av voksne som tar seg tid til å vise for barna og forklare i situasjoner hva andre opplever dersom de gråter eller er lei seg. Dette er en del av barnets sosiale utvikling. Det er gjennom «steg for steg» vi får satt ekstra fokus på utviklingen av barnas sosiale kompetanse. Barna og foreldre må også oppleve trygghet i perioden barna er i barnehagen. Da har barnet mulighet til å oppleve trivsel som igjen vil føre til læring og utvikling. Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. (Rm.pl. s. 29). Vi arbeider for at barn skal oppleve mestring hver dag. For å oppnå dette arbeider vi med individuell tilrettelegging for alle barn, slik at de møter utfordringer som passer de der de er. De skal både oppleve å klare og å ha noe å strekke seg etter. Vi er opptatt av at barn skal oppleve mestring både i læresituasjoner og i sin sosiale samhandling med barn og voksne. Vi støtter barn i konflikt, og hjelper de til å klare selv også i disse situasjonene. Voksne her hos oss skal så ofte de kan innta meglerrollen. Denne måten å være voksen på hjelper barn til mestringsopplevelse og tar ikke fra barna muligheten til å lære selv. De skal forsøke å finne ut hva barna selv tenker om situasjonen, og støtte dem i egen løsningsprosess. Når barn utøver vold mot andre barn er det nødvendig at voksne griper inn og stanser konflikten. 12 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

13 Lek Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning. (kunnskapsdept. 2011:32,33) Når barn leker utforsker og prøver de ut erfaringer de har gjort seg. Gjennom å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser (Kunskp.dpt. 2011:32) Barn må kommunisere med hverandre for å kunne leke sammen. Noen barn trenger å lære dette via voksne som støtter dem. Barn må kunne gi innspill ved å hevde seg selv i lek, barn må kunne lytte til andre i lek. I leken må barn også være empatiske ved å sette seg inn i andres perspektiv, og kunne vente på tur. De må kunne konsentrere seg alene og sammen med andre. Det blir lettere for dem å leke sammen dersom de har kjennskap til et felles tema. Vi har barn fra forskjellige kulturer og det er voksne sin oppgave å gi felles opplevelser/tema de kan leke ut. Ikke alle barn har vært på en sæter og vet at det er masse gress og geiter der. for eksempel. Barn skal oppleve glede og spenning gjennom lek (Melaas 2014:31). Så hos oss sier vi ikke at barna bare leker. Vi ser at barna utvikler seg og lærer i leken. Voksne i vår barnehage må sørge for at barna får nok tid til lek, barna skal så langt det er mulig få leke seg ferdig med en lek før de skal over til en annen aktivitet. Og barn som strever med å leke skal få støtte av voksne til å få det til. 13 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

14 Barnehagen som lærings og danningsarena I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling (Kunnskps.dept 2011:16). Læring og meningsskaping skjer mellom mennesker som deltar i et fellesskap. For eksempel skaper det mening for barn å løpe frem og tilbake i garderoben. Dette kan være et uttrykk for glede, det kan være en måte å invitere flere med i leken, det kan være en måte å finne ut hvordan det er å løpe akkurat i denne garderoben. I vår barnehage ser vi på læring som en livslang prosess. Mennesker konstruerer sin identitet pga tilbakemeldinger vi får eller ikke får fra mennesker vi møter, denne konstruksjonen kan endres ved nye tilbakemeldinger. Barn er oftest nysgjerrige, de utforsker og oppdager nye ting de undrer seg over. Vi møter barna på dette og undrer oss sammen for å finne ut. Barn lærer ved å oppleve og erfare selv, ikke få ferdige svar fra voksne. Dette er vi bevisst i Haga barnehage. Voksne legger til rette for undring og oppdagelser. Som eksempel barn som prøver å lage demninger i vårløsningen, hvor må det tettes, hvilket materiale må brukes. Selv om de ikke lykkes har de allikevel lært noe (Nordtømme, Barnehagens læringsliv ). Vi definerer danning som det å bli seg selv. Med all læring og erfaring og i alle møter med andre på godt og vondt dannes barn og voksen her hos oss. Ved å være bevisste på barns mestringsopplevelse og barns utvikling i samspill med andre vil vi støtte barnet i dets danningsreise, slik at de etter endt barnehagetid står sterkere i møte med resten av samfunnet. Vi er opptatt av at danningsprosessen er kontinuerlig, og ønsker derfor at barn også i konfliktfylte situasjoner skal oppleve mestring. Voksne skal være veldig nær og skal støtte barna i konfliktsituasjoner, men skal ikke løse de for barna. Gå et skritt bak hold hånden varsomt på barnets rygg og støtt det igjennom ugreie situasjoner. 14 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

15 Fokusområder Haga barnehage følger felles satsninger i kommunen på sosial kompetanse og språkutvikling. Sosial kompetanse Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, og er en forutsetning for sosial mestring, sosial akseptering og for vennskap (Terje Ogden) Vi arbeider med sosial kompetanse på flere måter. Den strukturerte delen er gjennom programmet steg for steg. Dette er et program som er utarbeidet i USA, har som hensikt å styrke barns evne til empati, problemløsning og mestring av sinne. Dette for å forebygge atferdsproblemer og vold. I Norge har skoler og barnehager brukt dette i oversatt utgave siden Sammen med barna 1-3 år handler det meste om å bli oppmerksom på forskjellige følelser, og å kunne kjenne de igjen hos andre. Følelsene er glad, lei meg, redd, sint og overrasket. Vi bruker mye bilder, øver på ansiktsuttrykk, historier blir fortalt via to hånddukker, en snegle og en hund. Barna 3-6 år trener på konfliktløsning, strategisk tenkning og sinnemestring og har leksjoner som skal følges i i forhold til dette. Som eksempel: Hva kan jeg gjøre når jeg ikke får det som jeg vil? Det følger med forslag til litteratur og sanger. Dramatisere Tuppen og lillemor er et eksempel, samtalen med barna i etterkant blir viktig. Videre lærer vi sosial kompetanse hele dagen. Voksne i barnehagen er der for å hjelpe til da Oda på 1.5 år ikke skjønner hvorfor hun ikke kan ta boka fra Arne på 2 år. Atle og Oddveig trenger hjelp da begge står å drar i den store sykkelen, og begge er så sinte at de ikke klarer å si annet enn min!! De trenger en voksen som støtter og hjelper de igjennom de ugreie situasjonene. Ola trenger hjelp til å se hva han kan gjøre for Per som ligger å gråter og er lei seg. Kjempefint at du hentet en voksen, men du, skal vi spørre nå hva Per er lei seg for, om det er noe vi kan hjelpe han med? I barnehagen er det også en del ganger vi må vente på andre, holde plassen vår i køen, sitte rolig på plassen, ikke forstyrre andre, vente med å fortelle noe man brenner veldig for er ikke alltid lett. Da er det godt å ha en voksen der som minner barna på å se de andre barna som også gjerne vil, NÅ 15 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

16 Språkutvikling På samme måte som med sosial kompetanse er arbeidet med barns språkutvikling en integrert del av hverdagen. Rammeplanen definerer barnehagens innhold og oppgaver, og beskriver det å støtte barns språklige utvikling som en av hovedoppgavene. Hvert barn har språk, begrepsforståelse og ordforråd relevant for dets alder, kultur og utvikling. Et barns språk kan ha en stor spennvidde og variasjon da barna i barnehagen har ulikt erfarings- og funksjonsnivå. For enkelte barn vil språket bestå av lyder, blikk o.l, mens flesteparten har mulighet for verbalt språk og skriftspråk. Alle ansatte i barnehagen skal ha bevissthet om barnets språklige progresjon. Barnehagen skal legge til rette for at barnet kan bruke sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer og til å skape positive relasjoner og løse konflikter i lek og annet sosialt samvær. Ansatte skal aktivt bruke språket gjennom hele dagen og benevne aktiviteter og begreper. En god språkutvikling danner grunnlaget for den sosiale, kognitive og emosjonelle utviklingen det hele barnet. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap og for å kunne delta i vårt utdannings- og kunnskapssamfunn. Språkutvikling er en av barnehagens viktigste oppgaver (bhg.loven 2) og personalet i barnehagen skal være bevisst sin rolle som språklig forbilde og skal bidra til å skape et kvalitativt godt språkstimulerende miljø for alle barn. Vi legger til rette for spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale og skal tilrettelegge for språkgrupper. Forskning viser at det er stor sammenheng mellom barnets tidlige språklige ferdigheter og senere utdannelsesløp. Personalet skal lytte til barna i hverdagen, og gi konstruktiv respons gjennom kroppsspråk, talespråk og tekstskaping. I forhold til barn med annet morsmål en norsk heter det i rammeplanen at barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål, og samtidig arbeide aktivt med å fremme barns norskspråklige kompetanse (Rammeplan for barnehager 2011, 29). Barnehagen er en viktig arena for språkopplæring for alle barn, og den viktigste språkopplæringsarenaen for minoritetsspråklige barn i førskolealder (Språk bygger broer, St meld. Nr. 23, 9). Stortingsmeldingen konstaterer også at tiden før skolestart for minoritetsspråklige barn er en viktig periode for innlæring av undervisningsspråket i skolen. 16 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

17 Mange av barna i Haga barnehage har annet morsmål en norsk. Språkarbeidet i barnehagen skal være systematisk og godt, slik at alle barn gis like muligheter for utvikling av norsk språk før skolestart. 17 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

18 Observasjon og kartlegging Haga barnehage har tatt i bruk kartleggingsverktøyet Alle med som er utviklet av Eigersund kommune og Senter for atferdsforskning. Hensikten med den rutinemessige kartleggingen er å sikre at alle barn i barnehagen vår får et godt individuelt tilpasset barnehageløp, slik at de er best mulig rustet til å møte hverdagene også etter endt barnehagetid. Vi skal ha fokus på å finne barnets sterke sider eller klokskaper når vi kartlegger. Ved å finne barnets klokskaper og bruke denne kunnskapen om barnet i det videre arbeidet mener vi å kunne tilrettelegge for det enkelte barns utvikling på best mulig måte. Alle med tar for seg områdene: - Lek - Trivsel - Hverdagsaktiviteter - Sansing/ motorikk - Språk - Sosio/ emosjonell utvikling Her i barnehagen er det de pedagogiske ledernes ansvar at barn kartlegges ved hjelp at dette verktøyet minst tre ganger i løpet av barnehagetiden. Rutinemessig gjennomføres kartleggingen på småbarnsavdeling før overgang til ny avdeling, på stor avdeling nest siste år før overgang til skolen samt våren før skolestart. Observasjoner og pedagogiske vurderinger knyttet til denne skal gjøres kjent for- og drøftes med foreldre/ foresatte i foreldresamtale. Observasjonene skal følges opp med pedagogiske tiltak enten på individ- eller på gruppenivå når dette vurderes til å være nødvendig/ ønskelig. En pedagogisk vurdering vil i alle tilfeller ligge til grunn for hvorvidt kartleggingen av enkeltbarnet gjennomføres eller ikke. Disse vurderingene gjøres i samarbeid med foreldrene. 18 Haga barnehage et godt minne i livet Personalplan

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1) og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 1973-2013 Denne årsplanen er en del av planverket i Haga barnehage, og er godkjent som årsplanverk sammen med pedagogisk plan for personalet av SU 23.5.2011. Den pedagogiske planen tar grundigere for seg

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

2013-2015. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2013-2015. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2013-2015 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no www.haga13.blogspot.no Planen

Detaljer

Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 Planen oppsummerer det pedagogiske innholdet i Haga barnehage, og

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

2011-2013. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2011-2013. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2011-2013 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 Post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Årsplan for 2016\2017

Årsplan for 2016\2017 Årsplan for 2016\2017 BIRKELAND BARNEHAGE EN GOD BARNEDOM VARER HELE LIVET Forord Alle barnehager er pålagt å skrive en årsplan. Den skal presentere barnehagen på en slik måte at det kommer klart og tydelig

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer