Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?"

Transkript

1 Mars

2 Ketil Eide ISBN Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov. Enslige mindreårige flyktninger er en sårbar gruppe; de reiser fra hjemlandet uten sine foreldre, de har opplevd tap og sorg og har liten eller ingen tilknytning til det samfunnet de kommer til. Enslige mindreårige flyktninger er både vanlige barn og ungdommer med mange ressurser, og samtidig i en risikosituasjon. De kjenner ikke språket og kulturen, de skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og de skal skape nye sosiale nettverk. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet. Boken spenner fra de store linjene om internasjonal asylpolitikk og historiske perspektiver, til det lokale omsorgsarbeidet i kommunene og de individuelle livshistoriene. Emilie Klinge Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Denne boken tar for seg problemstillinger som reises når flere etater skal jobbe sammen rundt barn i utsatte livssituasjoner. Hvordan kan nære tverretatlige samarbeid gi barn og foreldre hjelp og støtte i tråd med deres ønsker og behov? Hva hindrer og fremmer godt tverretatlig samarbeid? Hvordan kan den enkeltes kompetanse brukes til det beste for barn og foreldre? ISBN Pris kr. 368,00 Boken beskriver spesielt dialogens særtrekk og prinsipper. Det legges vekt på hvordan man kan utvikle og bedre egen kommunikasjonskompetanse, slik at alle i samarbeidet får brukt sin kunnskap på best mulig måte. Boken beskriver også hvordan dialog som samtaleform kan benyttes som konfliktløsningsstrategi. Kinge gjengir foreldres historier og erfaringer fra tverretatlig samarbeid. Deres opplevelser, ønsker og behov danner utgangspunktet for refleksjon og drøfting av sentrale problemstillinger. 2

3 Magdalena Hernes og Kenneth Larsen Autisme og atferdsanalyse Til evigheten og forbi Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme. Dette er boken om Birk. Da han var nærmere to år, fikk han diagnosen autisme. Da startet en lang vei med læring og hardt arbeid for ham og familien et arbeid som har båret frukter ved at Birk i dag går i vanlig klasse i barneskolen. Boken er skrevet av Birks mor og spesialpedagog Kenneth Larsen, som har ledet arbeidet med opplæringen. Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme, i de utfordringene en møter, og i den støtten en kan oppnå om en kjemper for det. ISBN Pris kr. 348,00 Den nære koblingen mellom en mors beskrivelse og de faglige forklaringene gir boken et helhetspreg som både foreldre og fagfolk har nytte av, ikke minst for å gi retning for samarbeidet rundt barn med autisme. Bente Storm Mowatt Haugland (red), Borgunn Ytterhus (red) og Kari Dyregrov (red) Barn som pårørende Abstrakt Forlag 1. utg. ventes ISBN Pris kr. 345,00 Mange barn og unge har foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke/skadde. Barna og ungdommene kan ha en oppvekst preget av foreldrenes kroniske helseproblemer og risikerer å utvikle psykososiale problemer. Hjelpeapparatet har forholdt seg til pasienter med kroniske sykdommer og rusmiddelavhengighet som enkeltindivider og i liten grad gitt støtte og oppfølging til barna. Foreldrene får på sin side lite hjelp til å mestre foreldrerollen. Barn som pårørende formidler kunnskap som kan bidra til en bedre oppvekst for barn og unge som lever med foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke og skadde. Boken setter fokus på endringene i spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven som trådte i kraft 1. januar Med lovendringene ble helseinstitusjoner pålagt å ha barneansvarlig personell, og helsepersonell fikk plikt til å ivareta barn som pårørende. Lovendringene har stilt helsevesenet overfor store utfordringer. Barn som pårørende drøfter hva lovendringene innebærer. Boken presenterer forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om barn som pårørende og diskuterer hvilke konsekvenser foreldres helseproblemer kan ha for barnas oppvekstvilkår og familiers fungering. Det gis råd om hvordan man kan møte og ivareta barn, ungdom og deres foreldre. Målsettingen med boken er å bidra til at helsepersonell oppfyller den lovpålagte plikten til å ivareta barn som pårørende av foreldre med langvarig eller midlertidig redusert omsorgskapasitet. Bidragsyterne i «Barn som pårørende» representerer ulike fagdisipliner med ulike faglige og metodiske tilnærminger. Boken har sitt utgangspunkt i forskernettverket i BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende). 3

4 Jan Storø Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet Boken er kortfattet og gir et teoretisk grunnlag for å arbeide med ettervern. Forfatteren bygger på ny norsk forskning og gir empirisk basert kunnskap om hvordan praksis kan utformes for å være en reell hjelp for ungdommen. Boken handler om hvordan barnevernet bistår ungdom som skal flytte ut av institusjon eller fosterhjem og som er på vei over i en selvstendig tilværelse som voksen. Overgangen til en voksen tilværelse byr på utfordringer for de fleste unge mennesker. For de som har vært avhengig av barnevernet til å skape en stabil omsorgssituasjon, er denne overgangen ekstra sårbar. Mange har ikke familie å støtte seg på, strever med svake sosiale nettverk og trenger hjelp til å mestre ansvaret for sitt eget liv. Universitetsforlaget ISBN Pris kr. 299,00 Boken er skrevet for studenter innen barnevernspedagog- og sosionomstudiet. Den vil også være aktuell for praktikere og ledere i tiltak som arbeider med å bistå ungdommen i overgangen til et selvstendig liv. Elisabeth Backe-Hansen og Ivar Frønes ISBN Pris kr. 348,00 Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning Boka er skrevet for forskere og studenter, og for praktikere og beslutningstakere, som ønsker kunnskap ikke bare om forskningens resultater, men også om dens metoder. Barn og unges levekår, oppvekstmiljø, problemer og ressurser, og kunnskap om hvordan de selv opplever sin tilværelse, har de siste to tre tiårene fått stadig større oppmerksomhet fra politikere, forskere og praktikere, i Norge som i andre land. Å forstå barn og unges levekår og de mulighetene og utfordringene de møter i dagens samfunn er en grunnleggende utfordring for både politikk og forskning. Hvilke metoder og perspektiv som bør velges for innsamling av data og i hvilke sammenhenger, må ses i forhold til hva man prøver å finne ut av. Hva data forteller oss vokser ikke ut av dataene i seg selv, men av vår fortolkning av dem. Det er forskeren som forvandler data til indikatorer og til kunnskap. I denne boka gis et innblikk i hvilke perspektiver og metoder som kan benyttes for å oppnå best mulig kunnskap om barn og unge. Boka er redigert av psykolog og forsker Elisabeth Backe-Hansen og professor i sosiologi Ivar Frønes. I boken er det bidrag av: Elisiv Bakketeig, Elisabeth Gulløy, Marit Haldar, Gustav Haraldsen, Tine K. Jensen, John Kjøbli, Geir H. Moshuus, Kristin Berg Nordahl, Elisabet Näsman, Ardis Storm- Mathisen, Torbjørn Torsheim, Elise Seip Tønnessen, Bo Vinnerljung og Randi Wærdahl. 4

5 Kari Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning Et fellesfaglig perspektiv 4. utg ISBN Pris kr. 375,00 I denne fjerde utgaven legger forfatter større vekt på barneperspektivet, tilknytning og relasjon. Betydningen av god mentaliseringsevne er også understreket. Profesjonell veiledning er nødvendig for alle yrkesgrupper som arbeider med mellommenneskelige forhold. Veiledning er nødvendig for å sikre brukeren, klienten, pasienten, eleven eller pårørende en faglig etisk forsvarlig behandling. Boken omhandler et felles kompetanseområde i helsefaglig, psykososialt og pedagogisk arbeid. Forfatteren tar opp utviklings- og veiledningsprosessen samt ulike veiledningsmetoder, og formidler en pedagogisk tilnærming som først og fremst er utviklet innenfor praktisk «psykososialt» arbeid. Profesjonell utvikling og faglig veiledning bygger på Killéns tidligere utgivelse Faglig veiledning. Forfatteren legger denne gangen større vekt på barneperspektivet, på tilknytningsteori og på relasjonskompetanse. Den bygger også på forfatterens veiledning og arbeid med metodeutvikling i samarbeid med de ulike profesjonene som boken henvender seg til. Per Koren Solvang (red) og Åshild Slettebø (red) ISBN Pris kr. 358,00 Rehabilitering Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester Ny bok om rehabilitering som gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet, og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Fagområdet bygger på forskning, det er gjenstand for helsepolitisk styring, og det er et felt for profesjonell yrkesutøvelse. Boken har fire deler, som kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid. Boken er velegnet for studenter som er sent i bachelorutdanningen og i begynnelsen av mastergraden, og for fagfolk som ønsker å oppdatere kunnskapene sine i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle masterutdanninger og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid. 5

6 Siw Blix (red), Normann Anderssen (red) og Tove Størdal (red) helse.digital Digitale arenaer i praksis og utdanning Cappelen Damm Akademisk ISBN Pris kr. 398,00 helse.digital er en bok om dagens informasjonsteknologi og digitale arenaer i helsefaglige utdanninger og praksis. Den er skrevet for studenter og lærere innen sykepleier- og de helsefaglige utdanningene, og for helsearbeidere. I tillegg vil spesielt studenter innenfor desentraliserte utdanninger og i praktisk pedagogisk utdanning ha stor nytte av boka. Forfatterne oppsummerer erfaringer, og analyserer spørsmål rundt digitale arenaer og konkrete informasjonsteknologier som er aktuelle i dag. Boka beskriver blant annet: * Hva slags digital kompetanse helsearbeidere bør ha. * Hvilke utfordringer Web2-generasjonen representer. * Hvordan det sanselige møtet mellom student og lærer, eller pasient og helsearbeider blir påvirket av IKT-hverdagen. * Hvordan IKT påvirker innholdet i helsefaglig praksis og utdanning. * Hvordan virtuelle nettverk kan fungere faglig stimulerende for helsearbeidere. * Hvilken nytte simulering kan ha innenfor helsefagene. * Hvordan mobilteknologi kan nyttes i psykiatrisk behandling. * Hvordan studenter og lærere bør oppføre seg i digitale klasserom. * Hvordan høgskole og næringsliv sammen kan utvikle teknologiprodukter. * Hvordan teknologisk utstyr kan kompensere for lese- og skrivevansker. Boka har stikkordsregister og faktabokser i margen. I noen av kapitlene har forfatterne laget sjekklister med praktiske råd for både undervisere og studenter. Disse listene vil også være til stor hjelp for helsearbeidere i praksis. Åse Gammersvik og Torill Larsen (red) Fagbokforlaget ISBN Pris kr. 349,00 Helsefremmende sykepleie Teori og praksis Tradisjonelt sett har den medisinske forståelsen av helse blitt definert som fravær av sykdom. Denne forståelsen har også fått dominere dagens helsetjeneste og til dels også profesjonsutdanningene. Den nye samhandlingsreformen signaliserer behovet for styrking av det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet. Behovet for å følge pasienter i et livsløpsperspektiv er også en oppgave som vektlegges i større grad. Pasienter som strever med sykdomsutfordringer skal blant annet gjennom dialog og veiledning få hjelp til å mestre sine daglige utfordringer og dermed få økt livskvalitet. I denne vitenskapelige antologien utfordrer forfatterne det tradisjonelle synet på helse. Ved hjelp av forskning viser de hvorfor begrepet må utvides til å omfatte helsefremming i større grad, slik at dette blir en naturlig del av helsetilbudet. Dette vil videre få betydning for sykepleiere som arbeider med helsefremming, blant annet i synet på hvordan de møter pasientene. I boken stiller forfatterne spørsmål om helsefremming er en oppgave for sykepleiere i dag, og om hvordan dette i så fall inngår i det praktiske arbeidet. Forfatterne ser blant annet nærmere på hvordan det helsefremmende arbeidet skiller seg fra sykdomsforebyggende arbeid. Boken diskuterer også hvilke utfordringer som kan dukke opp når fokus dreies mot helsefremming fremfor ensidig tradisjonell sykdomsbehandling. 6

7 Aase Sundfær God dag, jeg er et barn Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien Fagbokforlaget ISBN Pris kr. 349,00 Denne boken handler om barn i familier der foreldrene har en psykisk sykdom og/eller er rusavhengige. Vi vet at foreldrefunksjonen forstyrres når foreldre har alvorlige vansker i sitt liv. Barn kan tilpasse seg de vanskeligste oppvekstforhold, men ofte med store omkostninger for egen psykisk helse. Barna er ofte usynlige i det offentlige hjelpeapparatet inntil de selv får problemer. Lov om helsepersonell ( ) fastslår at helseinstitusjoner som omfattes av loven, har plikt til å ha barneansvarlig personell som skal «fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig syke eller skadde pasienter». Dette er en fagbok tilpasset studenter på bachelor- og masternivå innenfor barnevern og sosialt arbeid og for barneansvarlige og behandlere innenfor rusomsorg og psykisk helsevern. Innholdet i boken omfatter sentral kunnskap og problemstillinger knyttet til de ulike aldre på barna. Fra den gravide og det ufødte barnet til førskolebarnet, skolebarnet, ungdommen og den unge voksne som selv planlegger å skape sin egen familie. Gjennom alle kapitlene følger vi Tom og Anett, fra småbarnsalder til ung voksen alder. Historien om Tom og Anett bygger på forfatterens studie gjennom 25 år av barna til en gruppe mødre med rusproblemer og psykiske vansker. Med denne boken ønsker forfatteren å øke forståelsen blant helsepersonell som møter barna, og gi kunnskap om hva som kan/bør gjøres for å sikre best mulig utvikling for barnet i samspill med viktige omsorgspersoner. Bibi Hj. Schjødt, Ragnhild Onsøien og Anne Kari Hoel Psykisk helse som kommunal utfordring Ingen omtale tilgjengelig Universitetsforlaget 1. utg. ventes ISBN Pris kr. 329,00 7

8 Anne Grete Jenssen og Inger Marii Tronvoll (red) Brukermedvirkning likeverd og anerkjennelse Universitetsforlaget 1. utg. ventes ISBN Pris kr. 329,00 Boken handler om møter mellom brukere og profesjonelle hjelpere i sosialtjenestene. I møtet og dialogen står anerkjennelsen sentralt. Mangel på anerkjennelse er knyttet til krenkelser. Med et analytisk blikk på anerkjennelsens nivåer og betydningen den har for samhandling, viser bidragene i denne boken hvordan sosialarbeiderne har mulighet til å legge til rette for brukermedvirkning i praksis. Kunnskap om brukermedvirkning er avhengig av hvordan fenomenet opptrer i ulike sammenhenger. Denne boka gir innsikt i hvordan menneskene møter hverandre og deltar innenfor de lovene, regelverket og organiseringen av tjenestene som vi har i dag. Bidragene er skrevet av brukere, praktikere, studenter og forskere som drøfter erfaringer fra nye samarbeidsarenaer som ble utviklet i HUSKforsøket. Sentrale temaer som blir løftet frem er: * ressursfokus og problemfokus * anerkjennelse og krenkelse * produktiv makt og krenkende makt * erfaringskunnskap fra forsøk med ulike samarbeidsarenaer * brukerrepresentasjon Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner. HUSK er en forkortelse for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert og hatt det overordnede ansvaret for HUSK. Anne Kirsti Ruud Hvorfor spurte ingen meg? Kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner 1. utg ISBN Pris kr. 275,00 Ønsker du mer praktisk kunnskap om hvordan du kan kommunisere med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner? Denne boken beskriver samtalesituasjoner med barn i vanskelige situasjoner i livet. Det kan være når barnet begynner i barnehagen eller på skolen, utsettes for mobbing, innlegges i sykehus, har mistet et nært familiemedlem eller må flytte til et fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon. Det fremheves tre sentrale prinsipper som kan tjene som en rettesnor for samtalene: å bidra til å skape mening for barnet i situasjonen, la det beholde sin verdighet i samtaler med voksne, og gi barnet anerkjennelse for hvordan det presenterer seg selv og sin historie. De mange eksemplene fra samtalesituasjoner med barn og unge gjør kunnskapen praktisk og lett tilgjengelig. Boken egner seg som pensum i utdanninger som har barn og ungdom som målgruppe, som helse- og sosialfagutdanningene, og lærer- og førskolelærerutdanningene. Også fagpersoner som møter barn og unge som opplever små og store belastninger, vil kunne ha glede og nytte av boken. 8

9 Trine Lise Bakken (red) Hertervig Forlag 1. utg ISBN Pris kr. 270,00 Samhandling med og uten ord Miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse Norsk litteratur som omfatter miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse, har vært en mangelvare. Denne boken representerer slikt sett noe nytt i Norge. Boken belyser hvordan den enkelte miljøterapeut kan være en god samhandlingspartner når klienten er utviklingshemmet og har høyt symptomtrykk grunnet psykisk lidelse. Boken gir i tillegg til en generell innføring i feltet, allmenne aspekter ved psykiatrisk miljøbehandling for personer med utviklingshemning; terapeutiske miljøvariabler, kartlegging og observasjon, og håndtering av kriser. Boken kan leses av alle som er interessert i psykisk lidelse hos mennesker med kognitive vansker. Den er i første rekke skrevet for fagpersoner som gir tjenester til ungdom og voksne med utviklingshemning og psykiske vansker, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenestetilbud. Boken vil også passe for familiemedlemmer og andre nærpersoner til mennesker med store og sammensatte vansker, samt studenter for eksempel under utdanning i omsorgsyrker. Anna M. Kittelsaa Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser Denne boka gir et innblikk i unge voksne utviklingshemmedes hverdagsliv slik de selv forteller om det. Utviklingshemmedes egen forståelse av sin situasjon har i liten grad vært presentert i det offentlige rom, og det finnes få bøker på norsk hvor utviklingshemmedes egne fortellinger er i fokus. Boka betyr derfor et tilskudd til vår kunnskap om hva det innebærer å leve med en slik funksjonsnedsettelse. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 379,00 Unge på vei inn i voksenlivet er opptatt av å utforme sin identitet. Dette gjelder også for unge med utviklingshemning. Et viktig tema i boka er om det er mulig å forhandle om identitet på samme måte som andre når en primært blir oppfattet som utviklingshemmet. Andre sentrale tema i unge voksnes liv er å kunne ta valg når det gjelder utdanning, arbeid og karriere, og å ha et sosialt liv med venner og kjæreste eller partner. I motsetning til dette møter unge med utviklingshemning tiltak og tjenester som er tilrettelagt på bakgrunn av deres utviklingshemning, og ikke ut fra deres individuelle ønsker og behov. Boka stiller spørsmål om hva slike spesielt tilrettelagte livsbetingelser gjør med de unges selvforståelse og livsopplevelse. Det stilles også spørsmål om i hvilken grad de spesielt tilrettelagte tiltakene er utviklet på bakgrunn av forståelser av at utviklingshemmede er en ensartet kategori med like behov, og om tiltakenes utforming er med på å styrke en slik forståelse. 9

10 Gurid Aga Askeland (red) Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 329,00 Kritisk refleksjon i sosialt arbeid Kritisk refleksjon i sosialt arbeid gjev ei teoretisk innføring i kritisk refleksjon. Forfattarane viser korleis praktikarar og forskarar saman har utvikla kunnskap gjennom kritisk refleksjon over eige arbeid. I dagligtale vert orda refleksjon og kritisk refleksjon ofte brukt synonymt. Det kritiske i denne samanhengen viser til kritisk teori. Tema som makt og samspelet mellom individ og samfunn er sentrale i kritisk teori, og dei går att i den kritiske refleksjonen. Ideen med kritisk refleksjon er å læra av praksis og la den nye kunnskapen føra til endring. Dette kan bidra til å knyta teoretisk og etisk innsikt saman med kjensler og praktisk erfaring. Boka kan inspirera til å integrera kritisk refleksjon i daglig praksis, både hos den enkelte praktikaren, i kollegafellesskapet og på organisasjonsplan. Målgruppene for boka er studentar ved sosialarbeidarutdanningane og andre velferdsutdanningar, tilsette og medforskarar i praksisfeltet, og brukarar og brukarorganisasjonar. HUSK (Høgskole- og universitetssosialkontor) har vore eit femårig forsøk frå for å utvikla nye, forpliktande og likeverdige samarbeidsformer mellom forsking, utdanning, praksis og brukarar i sosialtenesta/nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert og hatt det overordna ansvaret for HUSK. Berit Berg (red) og Torunn Alise Ask (red) Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 329,00 Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid retter oppmerksomheten mot møter mellom ansatte i NAV/sosialtjenesten og den delen av innvandrerbefolkningen som har problemer med å få innpass på utdanningsområdet og arbeidsmarkedet. Forfatterne viser at et ensidig fokus på arbeidsdeltakelse kan bli for snevert. Ofte handler det om å skape endringer over tid for å mestre tilværelsen bedre. HUSK-forsøket, som ligger til grunn for denne boken, har vist at ansatte i forvaltningen har behov for mer kunnskap om etnisk mangfold på individog systemnivå. Det stilles store krav til ansatte om god vurderingsevne, individuell tilrettelegging og fleksibilitet. Daglig balanserer ansatte mellom systemets forventninger om effektivitet og faglige ambisjoner om å yte brukere service på deres premisser. Boken bidrar til refleksjon om hvordan vi kan utvikle kvalitativt bedre tjenester for brukerne av velferdstjenestene. Tre hovedområder står i fokus: - minoritetsperspektiver i sosialt arbeid - tjenesteyting i et minoritetsperspektiv - livsløp, sårbarhet og likeverdige tjenester Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner. 10

11 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide Barn på flukt Kr. 499,00 Klinge Tverretatlig samarbeid omkring barn Kr. 368,00 Hernes mfl Autisme og atferdsanalyse Kr. 348,00 Haugland mfl Barn som pårørende Kr. 345,00 Storø Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet Kr. 299,00 Backe-Hansen mfl Metoder og perspektiv i barne- og ungdomsforskning Kr. 348,00 Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning Kr. 375,00 Solvang mfl Rehabilitering Kr. 358,00 Blix mfl helse.digital Kr. 398,00 Gammersvik mfl Helsefremmende sykepleie Kr. 349,00 Sundfær God dag, jeg er et barn Kr. 349,00 Schjødt mfl Psykisk helse som kommunal utfordring Kr. 329,00 Jenssen mfl Brukermedvirkning Kr. 329,00 Ruud Hvorfor spurte ingen meg? Kr. 275,00 Bakken Samhandling med og uten ord Kr. 270,00 Kittelsaa Vanlig eller utviklingshemmet? Kr. 379,00 Askeland Kritisk refleksjon i sosialt arbeid Kr. 329,00 Berg mfl Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid Kr. 329,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: 11

12 12

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2012 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Mestring og sosialt nettverk

Mestring og sosialt nettverk Mestring og sosialt nettverk - betydningen av nettverk i enslige mindreårige flyktningers hverdag etter bosetting. Nina Borge Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Høgskolen i Telemark

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?

Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? FoU-rapport nr. 1/2012 Husrom uten hjerterom Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? Kathrine Bakke, Ingunn Kvamme, Trond Stalsberg Mydland og Randi Wærdahl Tittel Husrom uten hjerterom Kan bolig

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.)

TEMAHEFTE. om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Bodil Mørland (red.) TEMAHEFTE om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen Bodil Mørland (red.) Innholdsfortegnelse Innledning 7 Barn med nedsatt funksjonsevne hvem er de og hvem er vi? 8 Hvem er de? 8 Trenger vi merkelapper?

Detaljer

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Erfaringer med tjenesteapparatet for personer uten egen brukerorganisasjon

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Erfaringer med tjenesteapparatet for personer uten egen brukerorganisasjon - Åpen Rapport Sjeldne funksjonshemninger i Norge Erfaringer med tjenesteapparatet for personer uten egen brukerorganisasjon Forfatter Lisbet Grut Marit Hoem Kvam SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-06-06

Detaljer