Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune"

Transkript

1 Sjumilssteget satsing på barn og unge Kommuneanalyse 2012 Tromsø kommune

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Rapportens oppbygging Forkortelser og forebyggingsbegreper Historikk Sjumilssteget i Hva er gjennomført i perioden Skjønnsmidler Oppdraget Metoder i arbeidet med kommuneanalysen Barne og ungdomsbefolkningen - noen data SAMMENDRAG Steg 1 Rett til Medbestemmelse Hvordan styrke retten til medbestemmelse Steg 2 Rett til God Omsorg Hvordan styrke retten til God Omsorg Steg 3 Rett til Særskilt vern og støtte Hvordan styrke retten til Særskilt Vern og Støtte Steg 4 Rett til Vern Mot Vold og Overgrep Hvordan styrke rett til Vern Mot Vold og Overgrep Steg 5 Rett til Fullverdig liv Hvordan styrke retten til fullverdig liv Steg 6 Rett til God Helse Hvordan styrke rett til God Helse Steg 7 Rett til God utdanning Hvordan styrke retten til God Utdanning? Drøfting og konklusjon

3 1 Innledning Fylkesmannen i Troms introduserte januar 2009 en modell for kommunal satsing rettet mot barn og unge, basert på FNs barnekonvensjon. Bakgrunnen var en flerårig og markant negativ utvikling med hensyn til problemer for barn i Troms. Problemutviklingen fordelte seg slik; økende behov for tiltak knyttet til barns psykiske helse økt saksmengde i barneverntjenesten økt behov for spesialpedagogiske tiltak, kø for utredninger fra PPT og BUP, russektoren ivaretok ikke barns situasjon spesifikt sosiale tjenester var sterkt voksenorientert mangelfull tverretatlig og tverrfaglig samarbeid Samt mangelfull kunnskap om hverandre. Fylkesmannen viste altså til et bekymringsfullt bilde, herunder evnen til å se «hele barnet» Ut fra dette bakteppet inviterte Fylkesmannen kommunene i 2009 til en tverretatlig analyse som tok utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Kommunen leverte en Foreløpig Tilstandsrapport (Kommunestyresak183/2009). Fylkesmannen initierer også i 2012 kommuneanalyse på bakgrunn av at det er behov for ytterligere arbeid med forbedringer. Se brev fra Fylkesmannen vedlegg nr.1. I brevet vises det til følgende begrunnelse; barneverntallet stiger andelen elever med spesialpedagogisk hjelp øker markant økning i klagesaker knyttet til mobbing middels kapasitet i helsestasjonstjenestene barnefattigdom Fylkesmannen har i årets analyse supplert med 4 artikler som gjelder barns rett til trygdeytelser/forsvarlig levestandard, rettigheter til minoriteter og rett til lek, fritid og deltakelse i kulturell utfoldelse. Det vises til vedlegg nr. 2: "Sjumilssteget - for barn og unges beste" - kontrollspørsmål. Det er innhentet informasjon i perioden april juli blant annet via tverrfaglige dialogmøter. Arbeidet er koordinert av rådgiver forebyggende barnevern (kommunens sjumilsstegkontakt) i samarbeid med skolefaglig rådgiver og regional kontaktperson for Landsforeningen for barnevernsbarn. 1.1 Rapportens oppbygging Innledningsvis gjøres det rede for anbefalinger i Foreløpig Tilstandsrapport fra 2009, punkt 1.3. Hva er gjennomført fra 2009 og til i dag og innvilgete skjønnsmidler relatert til Sjumilssteget punkt 1.4, oppdraget punkt 1.6, metoder i arbeidet punkt 1.7, barne og 2

4 ungdomsbefolkningen noen data punkt 1.8, sammendrag av hele rapporten kapitel 2. Deretter følger gjennomgang av hvert steg og forslag til hvordan styrke retten til hvert steg kapitel 3 kapitel 9. Til sist drøfting og konklusjon med prioriteringer slik Fylkesmannen legger føringer for at kommunene skal gjøre, kapitel Forkortelser og forebyggingsbegreper Instanser og tiltak har ofte forkortelser. I teksten er disse ved første gangs bruk skrevet fullt ut med forkortelser i parentes. Her følger en liste over alle forkortelsene: ASSS - Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner. ASQ-SE - Ages & Stages Questionnaires social emotional. Kartleggingsverktøy sped-og småbarns sosiale og emosjonelle kompetanse AAS abuse assessment screen kartleggingsverktøy vold under graviditet og i småbarnsfasen Bufetat Barne - ungdoms og familieetaten, statlig barnevern BUP - Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, UNN BTI Bedre tverrfaglig innsats modell for tverrfaglig samarbeid, prosjekt i regi av Helsedirektoratet DUÅ - De Utrolig Årene, Foreldreveiledningsprogram for små barn med atferdsvansker. Gruppeveiledning EPDS Edinburgh Postnatale Depresjonsscore kartleggingsverktøy og støttesamtale psykiske vansker under graviditeten ICDP International child develop program- foreldreveiledningsprogram KUTT kommunens (Tromsø) utvikling, veilednings og konsultasjonsteam LFB landsforeningen for barnevernsbarn LOSU landsforeningen for oppsøkende MST team. Multisystemisk terapi (MST) er et frivillig tilbud innen barnevernet og drives av Barne-, ungdoms og familieetaten PMTO - Parent Mangement Training - Origon. Program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep RKBU nord- Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Universitetet i Tromsø RVTS nord; Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, UNN 3

5 TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko atferdssentert, Universitetet i Oslo TWEAK Tolerance, worried, eye opener, amnesica, K (c )ut down, kartleggingsverktøy alcohol og graviditet I faglitteratur og forskning skilles det mellom forebygging på tre nivå; Tiltak rettet mot hele befolkningen (universelt nivå) Tiltak rettet mot utsatte grupper som lever med risikofaktorer (selektivt nivå) Tiltak rettet mot grupper med kjennetegn/symptomer på problemer (indikert nivå) 1.3 Historikk Sjumilssteget i 2009 Tromsø kommune arbeidet i 2009 også tverretatlig med analysen av hvordan FN barnekonvensjonen ble ivaretatt av kommunen (Kommunstyresak 183/2009). Fylkesmannen ba her kommunene levere en Foreløpig Tiltastandsrapport. Tromsø kommune fokuserte på følgende forbedringstiltak: Styrke rett til medbestemmelse blant annet å utvikle samarbeidet med Ungdomsrådet, Landsforeningen for barnevernsbarn, Voksne for barn, kompetanseutvikling i samtaler med barn. Styrke rett til god omsorg med blant annet kompetanseutvikling, miljørettet og oppsøkende arbeid overfor ungdom i risiko, arbeid med barn som pårørende. Styrke rett til særskilt vern og støtte med blant annet å få tverrsektoriell aksept for at barnevern er et samfunnsansvar og at hele kommunen må bidra, utvikle tverrfaglig samarbeid mellom barneverntjenesten, NAV, Rus-og psykiatritjenesten, Forebyggende helsetjenester. Styrke rett til vern mot overgrep ved blant annet å øke kompetansen tverretatlig/tverrfaglig om vold i nære relasjoner. Styrke rett til fullverdig liv ved blant annet å styrke tverrfaglig samhandling overfor barn og unge med funksjonsnedsettelse, spesielt overfor skolebarn. Styrke rett til god helse ved å sette fokus på at barn og unges helse ikke er avgrenset til helsetjenestenes ansvar, men ha et overordnet folkehelseperspektiv. Styrke rett til god utdanning ved blant annet å sikre at elevers behov for hjelp avdekkes tidlig, forbygge frafall i skolen, overganger mellom barnehage og skole må prioriteres, se utdanning i sammenheng med helse, familiesituasjon og fritid. I oppsummeringen i Foreløpig tilstandsrapport fra 2009 listes følgende tiltak opp; Anvende Sjumilsstegrapporten i det videre utviklingsarbeidet, Etablere Familiens Hus med åpen barnehage og helsestasjonstjenester på Stakkevollan Styrke samhandling med frivillig sektor og barn og unge 4

6 Tverrfaglig kompetanseutvikling overfor barnehagebarn Tverrfaglig kompetanseutvikling vedrørende vold i nære relasjoner Styrke barnevernets tiltakskjede Etablere Foreldreveiledningsbank knyttet til Familiens Hus Sikre forankring av arbeidet i Modellkommuneforsøket (barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige) Utvikle tverrsektorielle møteplasser for å sikre utvikling i tidlig innsats overfor utsatte barn på barn og unges arenaer 1.4 Hva er gjennomført i perioden Fylkesmannen ber kommunene gjøre kort rede for endringer fra 2009, herunder resultater av tiltak som er delfinansiert via skjønnsmidler. I Tromsø kommune har vi fra 2009 og frem til i dag gjennomført og gjennomfører følgende tiltak for å sikre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid; Etablert 2 Familiens Hus med åpen barnehage og helsestasjonstjenester; Stakkevollan og Langnes, barn 0 6 år. Etablert Foreldreveiledningsbank ved Familiens Hus for å sikre bedre koordinering og oppbygging av kommunens foreldreveiledningstilbud I samarbeid med UiT, RKBU etablert ny studiemodul; Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Samarbeid om rekruttering av studenter spesielt innen barnehagesektoren. Tverrfaglig kompetanseutvikling og tidlig innsats overfor barnehagebarn i 4 barnehager i 2011 og 4 nye barnehager fra høst 2012 (Kvello-modellen) Prosjektet "Ung og Inkludert" utvikler tiltak relatert til oppsøkende og utadrettet arbeid overfor ungdom i risiko samt implementering av veilederen «Fra bekymring til handling» Modellkommuneforsøket (barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige, )bidrar med kompetanseutvikling og implementering av kartleggingsverktøy barn 0-6 år Det er etablert nytt gruppetilbud (ettermiddagstid) til barn i barneverntjenesten med hjelpetiltak ved Inn-På-Tunet gård nært sentrum. Det er gjennomført evaluering av barnevernets helgegruppetilbud på Inn På Tunet-gårder. Kommunen skal i samarbeid med Helsedirektoratet prøve ut modell for Bedre Tverrfaglig Tidlig Innsats (BTI). En modell som strukturerer tverrfaglige aktørers samhandling og sikrer at det alltid er en fagperson med ansvar (holder stafettpinnen). Det er gjennomført flere tverrfaglige fagdager i tema vold i nære relasjoner samt ferdigstilt lokal veileder til hjelp i å avdekke vold i nære relasjoner. Dette er gjort i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 5

7 selvmordsforebygging (RVTS nord), Alternativ til Vold (ATV), familievoldskoordinator hos politiet, barneverntjenestens voldsteam. Forebyggende helsetjenester. Det er etablert et faglig nettverk mellom statlige instanser med ansvar og spisskompetanse vedrørende vold i nære relasjoner og kommunen. Intensjonen er samarbeid om kompetanseutvikling. Barneverntjenesten arbeider prosjektrettet med å utvikle tverrfaglig samarbeid med rus- og psykiatritjenesten og Tildelingskontoret. Barneverntjenesten ble innvilget øremerkede statsmidler med fokus på kompetanseutvikling og to nye stillinger Styrking av forsterket helsestasjon overfor gravide rusmisbrukere Det er utarbeidet rutiner for overgang barnehage - grunnskole - VGs m.m. Det arbeides med oppstart av Utstyrssentral (barnefattigdomsmidler) høst 2012 Opplæring av ca. 35 fagpersoner (tverrfaglig) i anbefalt foreldreveiledningsprogram International Child Development Treatment (ICDP) høst 2012 Utdanning av ny trener/mentor i ICDP høst 2012 for å styrke internopplæring av nye veiledere. Styrking av barn og unges rett til medbestemmelse og medvirkning opp mot Bydelsrådet på Stakkevollan høst Kommunen etablerte i 2010 en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal ha fokus på kommunens utviklingsarbeid når det gjelder tverrfaglig arbeid med barn og unge. Gruppen koordineres av rådgiver forebyggende barnevern. Medlemmer er enhetsleder eller stedfortreder fra rusog psykiatritjenesten, barneverntjenesten, kultur og idrettsenheten, forebyggende helsetjeneste, en ungdomsskole, en barneskole, barnehager (bydel). SLT-koordinator, prosjektleder for Modellkommuneforsøket/Ung og Inkludert, tillitsvalgte fra Akademikerne og Utdanningsforbundet, sekretær for Ungdomsrådet er også medlemmer i arbeidsgruppen. Sjumilsstegrapporten i 2009 og årets rapport er ikke uttømmende. Med andre ord foregår det langt flere utviklingstiltak som skal sikre tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid enn det som sjumilsstegrapporter evner å favne om. 1.5 Skjønnsmidler Fylkesmannen ber om redegjørelse for bruk av tildelte skjønnsmidler relatert til Sjumilssteget; Etablering av Foreldreveiledningsbank ved Familiens Hus på Stakkevollan (2010) Utprøving av modell for Tidlig tverrfaglig innsats overfor barnehagebarn, Kvello modellen (2010) Utvikle tverrfaglig tiltak overfor ungdom i risiko (2009) Utvikle tverrfaglig samarbeid mellom barneverntjenesten, rus-og psykiatritjenesten, tildelingskontoret (2011) God Skolestart barnehabiliteringen, skoler og helsestasjoner i samarbeid (2010) 6

8 Styrke barn og unges rett til medbestemmelse i samhandling med Bydelsrådet på Stakkevollan (2012) Tverrfaglig arbeid ved Kroken ungdomsskole (2012) 1.6 Oppdraget Fylkesmannen har i sitt brev fokus på kommunens evne til tidlig å kartlegge og tidlig intervensjon. Spesielt overfor de yngste barna. Tverrfaglig samarbeid og ivaretakelse av psykisk helse påpekes. Fylkesmannen har fokus på at tiltakene som har størst effekt må anvendes. Videre den gevinsten som er å hente i et nært og godt organisert samarbeid mellom de kommunale instansene. Fylkesmannen anbefaler at analysen sees i sammenheng med kommunens arbeid med planstrategi og at kommunene peker på 3-5 områder som det er særlig behov for å endre eller forbedre. Kommuneanalysen bes lagt frem for politiske organer og leveringsfristen er 15. oktober Se vedlegg nr. 1. I arbeidet med steg 1 "medbestemmelse" ber Fylkesmannen kommunen la Ungdomsrådet, eventuelt andre organer få uttale seg. Ungdomsrådet har jevnlig blitt invitert inn i arbeidet, men har hatt kapasitetsproblemer vår 2012 Det er imidlertid avholdt møte med sekretær for Ungdomsrådet som har kvalitetssikret kommuneanalysen vedrørende rett til medbestemmelse. Det er gjort avtale om samarbeid i gjennomføring av noen av forbedringspunktene. I arbeidet med kommuneanalysen er elever i barneskoler blitt direkte hørt vedørende noen av stegene (medbestemmelse og utdanning). Se vedlegg nr Metoder i arbeidet med kommuneanalysen Perspektiver i arbeid med analysen har vært å få inn informasjon og få i gang refleksjon med en «kommuneanalytisk» vinkling. Det er innhentet informasjon i perioden april juli, slik; Tre tverrfaglige verksteder/dialogmøter hvor også frivillig sektor har også deltatt Det er gjennomført Dialogmøter/Intervjuer er gjennomført med ledere og fagkonsulenter i barneverntjenesten, PPT Dialogmøte/intervju med rådgivere innen byrådsavdelingene helse omsorg og utdanning Dialogmøter/Intervju i prosjektgruppemøter (Modellkommuneforsøket barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige og Ung og Inkludert) Dialogmøte med elevrådsrepresentanter og trivselsledere Dialogmøte/intervju med, informasjonstjeneste og servicetorget Dialogmøte/intervju med sekretær i Ungdomsrådet Dialogmøte/Intervju med Ba-By-Le. 7

9 Det er i arbeidet lagt vekt på å få inn informasjon relatert til Fylkesmannens spørsmål, se vedlegg nr. 2. Formålet har også vært å få satt FN barnekonvensjon og tidlig tverrfaglig innsats på dagsorden i alle sektorer som har med barn og gjøre i kommunen. Dialogmøter/tverrfaglig verksteder åpner for refleksjon og det å dele perspektiver som gir deltakere en mulighet til å få informasjon samtidig som deltakerne gir informasjon. Formålet er sammenfallende med det å dele kompetanse i tverrfaglig samarbeid. Dialogmøter gir også gode rammer for å ta diskusjoner man ellers ikke ville tatt om møtet var et "sektormøte". Eller sagt på en mer folkelig måte, dialogmøter gir gode rammer for å få frem informasjon og ideer man ellers ikke ville fått. Og for den saks skyld at deltakerne "tør å ta noen diskusjoner de ellers ikke ville tatt." I denne form for kommuneanalyse er det ikke mulig å ha et fullstendig "helikoptersyn", men likevel etterstrebet. Fylkesmannens spørsmål er i hovedsak vinklet mot tidlig tverrfaglig innsats. Rapporten er derfor vinklet mot tidlig innsats i et problemforløp og tverrfaglig samarbeid. Med andre ord er ikke dette en rapport om kommunens universelle tilbud til barn og unge (skole, barnehage, helsestasjon, fritidsklubber). Imidlertid er vinklingen hvordan de universelle institusjonene ivaretar utsatte barn og unge. Hvordan kompetansen til å avdekke behov og problemer er og kompetansen til å handle ut overfor utsatte barn og unge. Hvordan tiltakskjeden som sikrer rett hjelp til rett tid er utbygget og fungerer. Rapporten er ikke uttømmende, men peker på områder for forbedringer. Noen forslag krever forankring i styringsdokumenter. Andre forslag krever forankring ved at fokus endres i en eller flere tjenester, funksjoner, sektorer. Rapporten viser vei og har med andre ord ikke en handlingsrettet del som sier hvem å gjøre hva og hvordan. Selve gjennomføringen er altså ikke ført i penn. 1.8 Barne og ungdomsbefolkningen - noen data Tromsø kommune befolkningsutvikling (0 24 år) i perioden Kilde: SSB Endring % 0 4 år ,4 % 5-9 år ,3 % ,6 % år år ,2 % år ,5 % Den aldersgruppen som har økt sterkest fra 2002 og til i dag er ungdomsgruppene mellom år og unge voksne år. Barneverntjenesten har ansvar opp til 23 år og helsestasjonene frem til 20 år. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0 17 år er i Tromsø 5,6. Gjennomsnittet pr juni 2012 i ASSS-nettverket (Fredrikstad, Oslo, Bærum, Drammen, 8

10 Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø) er på 4,3. Laveste verdi er 2,9 og høyeste verdi 6,0. Med andre ord så skårer barneverntjenesten i Tromsø relativt høyt når det gjelder antall barn med barnevernstiltak i barnebefolkningen. Barneverntjenesten er i samme nettverk den barneverntjenesten som har flest barn i alder 0-5 år på tiltak. Barneverntjenesten hadde i 2011 en økning på 19.3 % på antall meldinger. Når det gjelder antall undersøkelser er det en økning på 27 % var et år for nye rekorder slik sett på alle områder for barneverntjenesten. Det har altså vært en økning i antall bekymringsmeldinger, undersøkelser, akuttsaker og en økning i antall barn under offentlig omsorg Levekårskartleggingen i kommunen, som er kunnskapsgrunnlag i planstrategi i 2012 (kommunestyresak 70/12) viser at i de sonene det er høyest forekomst av barnevern er der også mange andre sosioøkonomiske utfordringer. Bildet dokumenterer at barnevernstiltak lokalt som ellers i landet henger i hop med andre levekårsutfordringer. Utekontakten (UK) arbeider jevnlig med ungdommer. UK støtter seg til forskning som anslår ungdom pr ungdommer mellom år har en risikoatferd når det gjelder ulike typer rusmidler. Forskning (Vista Analyse, 2011) anslår at 2 4 % av ungdom mellom år er i en marginaliseringsprosess. Relatert til Tromsø vil det være snakk om ungdommer. PPT hadde pr totalt 166 henvisninger. Pr er dette økt til 218. Altså 52 flere barn i Det er snakk om 153 henvisninger fra skole, derav 41 re-henvisninger. Henvisninger fra «førskole» er på 65. I «Tilstandsrapport for grunnskolen (høst 2012) fremkommer at 22 av 37 skoler har brukt KUTT teamet ved PPT (kommunens utvikling, veilednings og konsultasjonsteam) til følgende problemstillinger i år: Mobbing 6 Rus 0 Aggressiv atferd 13 Håndtering av tunge/komplekse diagnoser 5 Arbeid med læringsmiljø i grupper/klasser/på skolen 9 Annet 5 9

11 Folkehelseinstituttets Folkehelsebarometer for kommunene viser slik profil for Tromsø (observerte verdier, ikke standardiserte ) Tromsø kommune Troms Fylke Norge Trives på skolen Mobbes på skolen ,9 Frafall VGs Kommunen har altså utfordringer i skolen vedrørende trivsel, mobbing og frafall i VGs sammenlignet med tall fra hele landet. Informasjonen fra skolen sett i sammenheng med økte henvendelser til PPT viser at behovet for tidlig innsats i et problemforløp og behovet for tverrfaglig samarbeid er dokumentert å være tilstede i skolene. Tromsø kommune er Ny Giv kommune som setter inn ekstra oppfølging i ungdomsskolen for å unngå frafall i videregående skole. Hovedfunn i Ny GIV (mars 2012) viser gode resultater ut fra elevenes og skolenes vurderinger. Og Ny GIV gir bedre resultater i matte og norsk, økt mestringsfølelse. Elevene ønsker seg flere Ny GIV-fag. Og de gleder seg til å begynne på VGS. Det er to ungdomsskoler i Tromsø som deltar. Ny GIV skal over i drift i Flere elever starter på Vgs. 97 % av elevene startet på VGs i Det er 1 % høyere andel enn i Det betyr at 26 % av elevene i et kull på 830 velger å gjøre noe annet. I dette tallet ligger blant annet elever som starter på andre skoler for eksempel folkehøgskoler, elever som flytter ut av fylket og elever som avslutter/tar en pause i sin skolegang. Nasjonalt er det snakk om 96,6 % og i kommunegruppe 13 er snittet: 96,5 %. Tall fra Helsestasjonsvirksomheten viser at det er i gjennomsnitt ca fødsler pr år i Tromsø kommune. Kommunen ligger på snitt for ASSS-nettverkets kommuner på gjennomførte hjembesøk til familier med nyfødte barn i Indikator for målt produksjon 0-5 år viser også at Tromsø kommune ligger nøyaktig på gjennomsnittet ASSS-kommunene. I gjennomførte brukerundersøkelser scorer Tromsø høyest på 2 av tre spørsmål som KS har valgt ut som en kvalitetsindikator. CA 5000 unge har vært innom Helsestasjon for ungdom i Mange unge som kommer har vært utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, krenkelser og overgrep. Dette er ofte knyttet til fest og alkoholbruk og at dette forekommer hyppigere enn tidligere. Det er en større pågang til Psykhjelpen ved helsestasjon for ungdom. Noe av forklaringen kan være at PP-tjenesten for videregående skole har omorganisert tjenesten og lavterskel 10

12 tilbud om psykologisk veiledning til elevene har falt bort. Det har vært fulle timelister hver tirsdag på Psykhjelpas åpningstid fra kl til Skolehelsetjenesten er noe styrket, men fordelt på alle skolene blir det ikke mange timene på hver. Helsesøstre både i barne og ungdomsskolene rapporterer at flere foreldre nå tar kontakt med helsetjenesten og at barn langt ned i barneskolealder etterspør mer tid med helsesøster i skolene. Indikatoren i følge ASSS-nettverket for 2011 viser at Tromsø med det ligger 10 % under med årsverk i ASSS nettverket. For ungdomsskolen viser denne at Tromsø ligger 34 % under ASSS-snittet. Dette innebærer ca.1,9 timer pr. elev pr. år. Tromsø har altså ressurser innenfor skolehelsetjenesten som ligger under gjennomsnittet for ASSS-kommunene for barnetrinnet og ungdomstrinnet, men noe over for videregående trinn. Mange nye oppgaver er pålagt tjenesten uten at det følger ekstra ressurser med. På tross av styrking av skolehelsetjenesten er det fortsatt for lite direkte tid med barn og unge og tilgjengelighet av helsesøster i skolene. Ved Familiens Hus med åpen barnehage og helsestasjonstjenester på Stakkevollan har det vært 436 ulike barn innom Åpen barnehage (fra åpning oktober 2010 og frem til mai 2012). Disse har foreldre som er fra 45 nasjoner. Gjennomsnittlig oppmøte pr. dag i 2011 var 14 barn med omsorgspersoner (foreldre, besteforeldre etc. ) For å dekke behovet for dette populære tiltaket åpnet Langnes Familiens Hus i mars På landsbasis forsørger en av fire sosialhjelpsmottakere barn under 18 år (2011). I Tromsø er det registrert 372 sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt (2010). 11

13 2 SAMMENDRAG Fylkesmannen i Troms introduserte januar 2009 en modell for kommunal satsing rettet mot barn og unge, basert på FNs barnekonvensjon. Bakgrunnen var en flerårig og markant negativ utvikling med hensyn til problemer for barn i Troms. Fylkesmannen initierer også i 2012 kommuneanalyse på bakgrunn av at det er behov for ytterligere arbeid med forbedringer. Se brev fra Fylkesmannen vedlegg nr.1. I brevet vises det til følgende begrunnelse; barneverntallet stiger andelen elever med spesialpedagogisk hjelp øker markant økning i klagesaker knyttet til mobbing middels kapasitet i helsestasjonstjenestene barnefattigdom Fylkesmannen har i årets analyse supplert med 4 artikler som gjelder barns rett til trygdeytelser/forsvarlig levestandard, rettigheter til minoriteter og rett til lek, fritid og deltakelse i kulturell utfoldelse. Det vises til vedlegg nr. 2: "Sjumilssteget - for barn og unges beste" - kontrollspørsmål. I denne form for kommuneanalyse er det ikke mulig å ha et fullstendig "helikoptersyn", men likevel etterstrebet. Fylkesmannens spørsmål er i hovedsak vinklet mot tidlig tverrfaglig innsats. Rapporten er derfor vinklet mot tidlig innsats i et problemforløp og tverrfaglig samarbeid. Med andre ord er ikke dette en rapport om kommunens universelle tilbud til barn og unge (skole, barnehage, helsestasjon, fritidsklubber). Imidlertid er vinklingen hvordan de universelle institusjonene ivaretar utsatte barn og unge. Hvordan kompetansen til å avdekke behov og problemer er og kompetansen til å handle ut overfor utsatte barn og unge. Hvordan tiltakskjeden som sikrer rett hjelp til rett tid er utbygget og fungerer. Rapporten er ikke uttømmende, men peker på områder for forbedringer. Noen forslag krever forankring i styringsdokumenter. Andre forslag krever forankring ved at fokus endres i en eller flere tjenester, funksjoner, sektorer. Rapporten viser vei og har med andre ord ikke en handlingsrettet del som sier hvem å gjøre hva og hvordan. Selve gjennomføringen er altså ikke ført i penn. Innledningsvis i rapporten gjøres det rede for kommunens barne- og ungdomsbefolkning med data fra ulikt hold. Deretter beskrives kommunens ivaretakelse av det enkelte steg som følges opp med en drøfting om forbedringer. Altså hvordan Tromsø kommune kan styrke retten til god omsorg, etc. Til sist kommer en oppsummering og konklusjon. Forbedringspunkter knyttet til det enkelte steg er som følger: 12

14 Steg 1 Medbestemmelse hvordan styrke retten til medbestemmelse Tettere kontakt mellom skolerådgivere og sjumilskoordinator i kommunen og Ungdomsrådet Flere saker til Ungdomsrådet herunder gjennomgang av 19 teser utformet av ungdomspartiene på Fylkesmannens Sjumilsstegkonferansen november Tettere samarbeid Ba-by-le og elevrådene Undersøke barn og unges synspunkter på forbedringer vedrørende språk på kommunens hjemmeside som har relevans for barn og unge Formidling fra barneverntjenestens prosjekt i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter barn og unge (RKBU) ved UiT «Barnets talsperson» til skole, barnehager, helsestasjon og PPT. Steg 2 God Omsorg hvordan styrke retten til god omsorg Foreldrestøttendetiltak, barn 0 18 år styrkes. Kommunen må legge bedre til rette for implementering av de anbefalte og forskningsdokumenterte foreldreveiledningsprogrammene som statlige instanser har fått ressurser til å implementere i kommunene. Herunder å utdanne trenere/mentorer for utdanning av nye veiledere i kommunal regi. Det må avklares hvor familierettete behandlingstilbud på kommunalt nivå (for eksempel PMTO) til barn og unge med problematferd kan forankres også utenom barneverntjenesten. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet må styrkes og forankres i Politiråd med jevnlige kartlegginger og rapporteringer gjennomføres i et samarbeid mellom Utekontakten og SLT-koordinator. Virksomhetsplaner må gjenspeile hvilket fokus kommunen har i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det vises her til hvordan det arbeides i bydelen Alna, Oslo (http://www.bydelalna.oslo.kommune.no/barn_ungdom_og_familie/kriminalforebyg gende_arbeid_salto) Det oppsøkende og miljørettete arbeidet overfor utsatte barn og unge i bydelene må styrkes. Arbeidet bør være tverrfaglig basert mellom UK, skole, kultur - og idrett sektoren, frivillig sektor og skolehelsetjenesten. Lavterskeltiltak med kultur og idrettsaktiviteter utvikles tverrfaglig og forankres i kultur og idrettsenheten og/eller i frivillig sektor. Det vises til mer detaljert drøfting i kommunestyresak 82/11 (Ungdom som faller utenfor skole, arbeid og fritidstilbud) og status for fremdrift i komitéene høst 2011 (Helse-omsorg 66/11 og KIO 87/11) Det må avklares hvordan og hvem i kommunen som skal arbeide målrettet og helhetlig mot ungdom som utviser problematferd ved å trekke seg bort fra skole, arbeid og fritid (hjemmesitter). Ungdom som Utekontakten ikke treffer på åpne arenaer i sentrum og bydelene. 13

15 Steg 3 Særskilt vern og støtte hvordan styrke retten til vern og støtte En systematisk gjennomgang av hvordan samarbeidet internt i kommunen kan være med å styrke barneverntjenestens arbeid med barn under omsorg Barnevern er et samfunnsansvar. Barnevern er ikke bare barneverntjenestens ansvar. Tiltakskjeden i kommunen må styrkes i alle ledd og fagmiljøene må ha barneperspektivet med seg i sitt daglige møte med foreldre og barn Barneverntjenesten vil i større grad prioritere endringsarbeid innad i familiene. Og tilsvarende å redusere kompenserende tiltak (økonomi med «passiv» oppfølging ) Juridiske grensesnittutfordringer mellom barneverntjenesten og andre tjenester må avklares tverrfaglig raskt og effektivt Barneverntjenesten samarbeider tettere med Bufetat (statlig barnevern) om kompetanseutvikling av tilsynsførere Steg 4 Vern mot vold og overgrep hvordan styrke retten mot vold og overgrep Systematisere kompetanseutviklingen. Spesielt i de sektorene som treffer barn og unge i hverdagslivet skoler, barnehager og fritidsklubber. Kompetanseutviklingen må nedfelles i virksomhetsplaner og kompetanseplaner i nevnte sektorer. Kvalitetssikre at informasjon om alarmtelefonen er ute på de kommunale arenaer hvor barn og unge oppholder seg til daglig, samt synlig informasjon på hjemmesiden. Statlige konsultasjonstilbud for eksempel konsultasjonsteamet ved Barnehuset må markedsføres sterkere overfor førstelinjen. Helsesøstre har tillit hos barn og unge. Skolehelsetjenesten er et svært viktig lavterskeltilbud for henvendelser fra barn og unge som lever med vold i nære relasjoner. Kommunens skolehelsetjeneste må sikres god kapasitet Statlige tilbud om implementering av forskningsbaserte kartleggingsverktøy og samtaleverktøy bør jevnlig vurderes tatt i mot. Steg 5 Fullverdig liv hvordan styrke retten til fullverdig liv Informasjonsarbeidet direkte overfor foreldre, barn og særlig ungdom må styrkes. Kommunens nye Læring og mestringssenter er en ressurs i så måte. Tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse utvikles ytterligere. Undersøke mulighetene for sterkere tverrfaglig samarbeid om tiltaksutvikling. Juridiske grensesnittutfordringer avklares tverrfaglig, raskt og effektivt Steg 6 God Helse hvordan styrke retten til god helse Folkehelseloven (1.1.12) legger føringer for at alle sektorer skal ha fokus på helsefremmende tiltak. Dette bør gjenspeiles i sektorenes overordnete styringsdokumenter, og nedfelles i handlingsrettede planer i den enkelte enhet, 14

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT

Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 SJUMILSSTEGET -FN BARNEKONVENSJON 20 ÅR - FORELØPIG TILSTANDSRAPPORT Rådmannen Tromsøkommune Fylkesmannen i Troms Sosial- og familieavdelingen Jok.nr. 0 5 NOV 2009 9291 TROMSØ Deres ref.: 2009/1-1 Vår ref.: 09/460 /50907/09-F40 Saksbehandler: Dato: Wenche Figenschow 30.10.2009

Detaljer

RAPPORT 2012 SJUMILSSTEGET I TROMS FYLKE

RAPPORT 2012 SJUMILSSTEGET I TROMS FYLKE RAPPORT 2012 SJUMILSSTEGET I TROMS FYLKE - Oppsummering av kommuneanalyser som ble foretatt i Tromskommunene i 2012 - Endringer og utfordringer i Tromskommunenes tilbud til barn og unge pr. 2012 Side 2

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene

Kartlegging Troms 2012. - sammendrag fra kommunene Kartlegging Troms 2012 - sammendrag fra kommunene Steg 1 Medbestemmelse Artikkel 12 - Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger

Balsf jord kommune. iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012. Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Balsf jord kommune iv* fjumituteget KOMMUNEANALYSEN 2012 Mona Karlsen, Lisa Friborg, Britt Birkely og Karin F. Berger Prosess endrin er o forbedrin sområder. Kommuneledelsen har lagt til rette for gjennomføring

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BARNEVERN Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Forebygging og brukerbehandling 2011-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Forebygging og brukerbehandling Innholdsfortegnelse Side 1. Sammendrag 3 2. Politiske føringer 3 2.1 Arbeidet med planen 4 2.2 Kommunalt ansvar 4 3. Rusmiddelpolitiske

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer