Barn som lider under andres bruk av rusmidler. Oppdal Helga Melkeraaen Helsesøster/ spes.sykepleier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn som lider under andres bruk av rusmidler. Oppdal 08.02. 2010 Helga Melkeraaen Helsesøster/ spes.sykepleier"

Transkript

1 Barn som lider under andres bruk av rusmidler Oppdal Helga Melkeraaen Helsesøster/ spes.sykepleier

2 Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv Definisjon av rusproblem Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien De følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens rusbruk (Hansen, 1990)

3 FORELDRENE B A R N A Tegn til mis tilpasning Rusmiddel problemet er kjent A Rusmiddel problemet er ikke kjent B Ikke tegn til mis C D tilpasning

4 Gruppe A Lettest å identifisere Ofte omsorgssvikt barnevern Kan ha behov for behandling i BUP og spesialtiltak i barnehage Systematiske kartlegginger av barnets og familiens behov Tverrfaglig samarbeid - ansvarsfordeling Langsiktig oppfølging

5 Gruppe B Hjelpebehovene kan være like store Pedagogiske, sosiale, psykiatriske eller medisinske problemer Sensitivitet hos hjelperne Snakke med barn og foreldre Hvor er fokus?? Viktig å kartlegge familiesituasjonen når barn har det vanskelig Behandling av barnet uten tiltak mot foreldre minsker sannsynlighet for varig bedring for barnet

6 Gruppe C Andre utfordringer Barna kan framstå som upåfallende eller ekstra ressurssterke og tilpasningsdyktige Obs! emosjonelle og kognitive vansker Mestringsstrategier? Inntar gjerne ansvarsrolle Barn kan forstrekke seg sjekk ut

7 Gruppe D Vanskeligst å identifisere og rekruttere til hjelpetiltak Ha på rusbriller når vi møter noe som bekymrer hos barn og voksne sensitivitet, kompetanse og erfaring, hvilke vage signaler kan barn vise? Gode interne rutiner og samarbeidsrutiner, gode allianser i samhandlingsnettverket

8 Hvordan kan barn bli påvirket av foreldrenes rusbruk? Ikke kun hyppighet og mengde som er sentralt for hvordan barnet blir påvirket av foreldrenes rusbruk, men den forandring som skjer med foreldre Uforutsigbarhet, når vil det skje neste gang? Når barn utsettes for rusmiddelbruk stemmer ofte ikke barnets observasjoner overens med foreldrenes bagatellisering og benektning. Barnet strever med å finne ut av realitetene Barnet kan etter hvert utvikle uhensiktsmessige mestringsstrategier

9 Signaler hos små barn kan være: Tristhet Mimikkløshet Ufrivillig vannlating og avføring Opptatt av kontroll av omgivelsene Følelsesmessig labil Motorisk uro, angst Overdrevet ansvarlig og/ eller tilpasningsdyktig Kommer stadig i konflikter Tilbaketrekking Barnet forteller om berusede voksne

10 Signaler hos foreldre kan være: Lite medfølende i forhold til barnet Konfliktfylt samvær Unnviker kontakt med personalet Andre som stadig henter barnet Mye uplanlagt fravær Vanskelige å få tak i på telefon etc. Møter sjelden på arrangementer Virker fjern, unormalt hyperaktiv Lukter alkohol eller snøvler

11

12 Hva er beskyttelsesfaktorer? Forskning viser at barn som vokser opp med foreldre med alkoholproblemer utvikler større problemer enn barn som ikke vokser opp i denne type hjem. Det er en overhyppighet av psykiske vansker hos disse barna: emosjonelt, kognitivt og atferdsmessig fra spedbarnsalder til voksen alder (Haugland, 2008) Likevel er det noen av barna som vokser opp i hjem med rusmiddelmisbruk som klarer seg bra Hvilke faktorer er det som spiller inn som gjør at disse barna klarer seg? Definisjon av resiliens: Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer eller avvik (Rutter, 2000)

13 Løvetannbarn? Løvetannbarn: Et begrep som anvendes som betegnelse på barn som har motstandskraft til å mestre vanskeligheter uten å utvikle problemer Barn som klarer seg godt etter å ha vokst opp med foreldre som er alkoholmisbrukere er ikke løvetannbarn med uvanlig sterke personlige egenskaper. Dette er ofte barn som er blitt sett av noen og som har hatt en del fungerende rammer rundt livet sitt (Haugland, 2005a, s.5)

14 Andreas ga meg muligheten Dagbladet 28.mars 2009

15 Risikofaktorer vs. beskyttelsesfaktorer Dersom stressende livshendelser overgår beskyttende faktorer, kan selv et svært robust barn stå i fare for skjevutvikling (Werner, 2000) Eksempler på risikofaktorer: - Større risiko når begge foreldre har rusproblemer - Større risiko når mor versus far har rusproblemer - Større risiko ved lav sosioøkonomisk status - Større risiko når foreldrene har andre problemer (personlighetsforstyrrelser, depresjon, angst) (Haugland, 2008b)

16 Beskyttelsesfaktorer Det at noen barn klarer seg godt er ikke kun egenskaper ved individet, men er resultat av et kompleks samspill mellom individ, foreldre/ omsorgspersoner, familie og nettverk/oppvekstmiljø

17 Beskyttelsesfaktorer (Hansen & Jacobsen, 2008; Haugland, 2008b) Hos barnet: - Normal intelligens - Godt temperament - Sosial kompetanse/ kreativitet/ tro på egen mestring - Positiv selvfølelse - Trygg tilknytning

18 Beskyttelsesfaktorer Hos foreldre/ omsorgsgivere: - Omsorgsgivernes sensitivitet overfor barnets behov - God omsorgskompetanse og omsorgsutøvelse - Trygg tilknytning med hensyn til egne barndomsopplevelser - Flere gode sosiale relasjoner

19 Beskyttelsesfaktorer I familien: - God sosioøkonomisk status - Positiv relasjon til edru forelder - Godt familiesamhold - Opprettholdelse av familieritualer og rutiner

20 Beskyttelsesfaktorer I oppvekstmiljøet og nettverket: - Sosial støtte/ kompenserende relasjoner utenfor familien og utvidet familienettverk - Flere gode tilknytningspersoner i lokalmiljøet, barnehage og skole - Stabile boforhold, dvs. få flyttinger - Økonomisk trygghet - Tilgjengelige, gode lokale nærmiljøtiltak

21 Hva bør man fokusere på i møte med disse barna og deres foreldre? At barnet i så stor grad som mulig beskyttes og slipper å være vitne til rusmisbruket At familien opprettholder normale rutiner og ritualer til tross for rusmisbruket At det er en positiv samhandling/ relasjon mellom foreldre og barn At det ikke forekommer for sterke konflikter i familien At barnet får informasjon tilpasset deres alder samt følelsesmessig støtte av foreldre eller andre At den ene av foreldrene er avholdende eller har et moderat alkoholforbruk, er psykisk sterk og kompenserer for svikten i foreldrefungering At barnet ikke utsettes for vold eller seksuelle overgrep At foreldrene ikke har psykiske lidelser i tillegg til rusmiddelmisbruket (Vinsrygg, 2003; Haugland 2005b)

22

23 Det usynlige problem Rusmiddelproblem og psykiske lidelser er tabubelagt i vårt samfunn fagfolks barrierer i forhold til alkohol Ved å gjøre rusmisbrukeren til en person som er veldig annerledes enn deg og meg, opprettholdes det tabubelagte Å tabulegge et problem innebærer et forbud mot synliggjøring - mange barn opplever å være alene Det usynlige blir ugyldiggjort

24 Dilemmaer og utfordringer i en barnehagehverdag? Hvem er det sitt bord? Liten bevisstgjøring og avklaring av rolle og mandat? Manglende faglig kunnskap og oppdatering? Eget forhold til og forbruk av rusmidler definerer rusmiddelbruk som privatlivets fred? Vansker med å stole på egen bekymring (må skaffe bevis) Manglende kunnskap om tiltakskjede og lovverk? Metodikk/kommunikasjon - hvordan spørre og hvordan komme videre i dialogen? Når er bekymring bekymring? Hva skjer hvis. hva er det verste som kan skje?

25 Hva er vi redde for? Redd for å ta feil Redd for at man overdriver Redd for å gjøre vondt verre Redd for at foreldrene skal bli sinte Redd for egne reaksjoner Redd for avvisning Redd for at det skal gå utover barnet Redd for å sette i gang noe en ikke har kontroll over Redd for sitt gode navn og rykte? Redd for å kjenne seg maktesløs (det er så mye større enn jeg makter)

26 Selvrefleksjon Snakk noen minutter med naboen om hva du ser på som hindringer for deg, når det gjelder å snakke med foreldre om bekymring som du mistenker handler om bruk av rusmidler som går utover barnet

27 Hvordan jobbe med barrierer? Legitimere rus som et viktig tema i barnehagen Bli bevisst egne holdninger, verdier og normer Avklare forhold til egen erfaring og eget forbruk av rusmidler Ansvar og rolleavklaring hvem gjør hva? Veiledning, refleksjon over egen praksis Jobbe med trygghet i kommunikasjon, tåle sinne og avvisning Øvelse, trene sammen, støtte hverandre, dele gode erfaringer Gode rutiner, handlingsplan som alle kjenner Ta noen sjanser, bryte det tabubelagte Vær trofast mot din bekymring

28 Hva er viktig med tanke på tidlig identifisering av problem? Ønske om å nå fram så tidlig som mulig Kompetanse i det å spørre Våge å gå videre, utfordre og utforske Tåle sinne og avvisning, ha noen å snakke med Kunnskap om lovverk og tiltakskjede Det uformelle og det formelle samarbeidet

29 Forutsetninger for et godt møte Anerkjennelse og respekt Empati / ønske om å forstå Likeverd Bekreftelse Aktiv lytting Samsvar mellom verbal og non -verbal kommunikasjon Ingen skjulte agendaer Møte folk der de er

30 Gangen i en samtale (endringsfokusert rådgivning) Åpent spørsmål Lytting Refleksjon Oppsummering Nytt åpent spørsmål

31 Åpne spørsmål - refleksjon Overraskende svar og nye hypoteser Stimulerer den andre til å snakke/utdypning Hva -fakta Hvorfor - fornuft Hvordan - følelser Hva er din oppfatning om... I hvilke situasjoner... Hvordan tenker dere... Ulemper Liten styring, tap av kontroll, vanskelig å analysere Refleksjoner - viser at du lytter og forstår. Kaster lys over det som nettopp er sagt

32 Oppsummeringer - repeterer viktige faktorer, gjør dem tydelige og mer forpliktende Underveis og på slutten Sammenfatning av flere ting Dere har nevnt flere ting... For å oppsummere... Det vi har funnet ut er... Avslutte positivt Jeg synes at det har vært en god samtale i dag Jeg synes at vi har snakket om noe viktig

33 Den nødvendige samtalen Før samtalen Hvem skal delta? Planlegg samtalen hvilke punkter er viktig å få formidlet? Hva ønsker dere å oppnå? Struktur - tidsavgrensing Avklar roller i samtalen Bekymring, ikke anklage og bevisførsel

34 Under samtalen Formidle bakgrunnen for samtalen Ikke ha skjulte agendaer Formidle det dere har observert på en konkret måte Prøv å skape allianse med foreldrene - barnefokusert Ikke gå i forsvar, tål følelsesutbrudd og sinne, uttrykk forståelse, men hold fast på bekymring Oppsummer det som er konklusjon, si hva som vil skje videre Skriv et kort referat

35 Gruppearbeid Jobbe med egne kollegaer Minst seks i hver gruppe Fordel rollene: 1 mor, 1 far, 2 barnehagearbeidere, 2 observatører Gjennomfør oppgaven, ta timeout underveis, observatørene reflekterer sammen (fiskebolle) om det de ser og hører og foreslår hvordan komme videre Jobbe i 45 min. Etterpå skal alle med samme roller møtes i grupper

Barn med foreldre som ruser seg

Barn med foreldre som ruser seg Nina (10) har lærevansker og PPT er koblet inn. Gode hjelpetiltak settes i gang, men Nina sliter fortsatt. Kan det være forhold i hjemmet som vi ikke i første omgang ser og oppdager som er årsaken til

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi?

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Hilde Jeanette Løberg 08.05.2014 «Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen» Fakta Over 90%

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid D A G 3 EPDS og utvikling av samtaleferdigheter Dag 3 side 1 Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, R.BUP Øst og Sør Hovedmålsettinger:

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING

2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2. FORHOLD SOM BØR VEKKE BEKYMRING 2.1 Forhold ved familien Det er flere forhold i en familie som kan medføre utfordringer og noen ganger er/blir situasjonen slik at det vekker vår bekymring for den gravide

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø.

INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. INNHOLD: Hva er mobbing i barnehage? Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø. Betydningen av lek, vennskap, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk. Samarbeid mellom barnehage og hjemmet. Personalets

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Jæren distriktspsykiatriske senter Når far eller mor er psykisk syk eller ruser seg

Jæren distriktspsykiatriske senter Når far eller mor er psykisk syk eller ruser seg Når far eller mor er psykisk syk eller ruser seg 12. september 2013 Wendy Pollack Daglig leder Lærings- og mestringssenter Om denne forelesninga 1.Den handler om min egen barndom og oppvekst. Flere personer

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer