Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning Iverksetting av NAV-reformen lokalt Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Forskersamling, NAV-evalueringen, Bergen, oktober 2008

2 NAV-reformens lokale iverksetting (Modul 3) Arbeidsforskningsinstituttet, Fafo og Høyskolen i Vestfold Tilleggsundersøkelser: sø e se Pilotprosessen i NAV-reformen Pilotoppfølgingsundersøkelse pilotene ett år senere pluss et sammenligningsutvalg (ute nå)

3 Seks deltemaer 1. Organisatorisk integrasjon: de organisatoriske grepene de lokale NAV kontorene tar og hvordan prosessen ledes - strukturer, oppgaver og kulturer 2. Ivaretakelse av medarbeiderne i omstillingen: ansattes reaksjoner og arbeidsmiljøkonsekvenser medvirkning, selvbestemmelse og faglig utvikling 3. Brukerrettet oppgaveløsning: hvordan oppgaveløsningen i utvikles og utformes - brukermøtene, avveiningene, bruk av eksterne tjenesteleverandører, samspill med spesialenheter og øvrige sosialtjenester

4 Deltemaene fortsatt: 4. Relasjonen til arbeidsgiverne: som brukere av rekrutteringstjenester og samarbeidspartnere for arbeidsretting NAVs politikk og arbeidsgivernes tilfredshet 5. Samspill med helsetjenesten: kasteballs-problematikk, fragmentering som hindring? 6. Samspill med utdanningssystemet: skoledroppout og attføring

5 Forskjell fra Modul 2 - avtalene Modul 3: prosessen fram til avtalene og prosessen etter avtalene (når de prosessen etter avtalene (når de skal begynne å virke)

6 Metoder og data i Modul 3 Eksplorerende casestudier av 18 NAV-kontor og deres omgivelser: intervjuer, observasjon, dokumenter Utvalg av case: parvis matching etter kommunestørrelse, fylke og oppgavebelastning Følge iverksettingsprosessen over 2 år tre besøk Survey, helst landsdekkende og mulig å splitte på kontor/kommune - medarbeiderundersøkelser Resultater: Analyser av iverksettingsprosessen Organisasjonsdatabase, som kan kobles til avtalearkiv, og brukes i effektevalueringen

7 Rapportering så langt: Alm Andreassen, Drange, Thune og Monkerud: På vei mot en integrert e t velferdsforvaltning? Erfaringer fra pilotprosessen i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, AFI-rapport nr 4, 2007 Alm Andreassen: Organisering for helhetlig tjenesteyting. Organisatoriske valg og variasjon i lokale NAV-kontor, AFI-notat nr 10/2008 Klemsdal: Integreringsprosessen på lokale NAV-kontor. Første fase i iversettingen av NAV-reformen, AFI-notat nr???

8 En organisasjonsreform En fusjon: Trygdeetat og arbeidsmarkedsetat ble en etat NAV 1. juli 2006 Et partnerskap p mellom stat og kommune om lokalt NAV-kontor Trygd arbeid - sosial (minimum økonomisk k sosialhjelp) l En partnerskapsavtale mellom kommunen v/ rådmannen og NAV v/ fylkesdirektøren Lokalt NAV-kontor både statlige og kommunalt ansatte

9 En reform underveis Pilotkontorene åpnet 2. oktober 2006, et kontor i hvert fylke, 2 bydeler i Oslo 2007: 110 nye kontor, 2008: 160, 2009: 160 (de resterende) Helserefusjoner overføres til helseforetakene (helsetjenestens administrasjon) Sosialområdet flyttes fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet Regionale forvaltningsenheter opprettes skal overta saksbehandling og stønadsvedtak

10 Også en innholdsreform Ny inntektssikring erstatter rehabiliteringspenger, attføring og tidsbegrenset uføretrygd arbeidsavklaringspenger Nytt pensjonssystem med nytt regelverk Ny ordning for yrkeshemmede uten trygderettigheter (sosialhjelpsmottakere): Kvalifiseringsprogrammet Nye redskaper: Verktøy for arbeidsavklaring Brukermedvirkning ed og samarbeid a med organisasjoner av funksjonshemmede, fattige, rusmisbrukere, enslige forsørgere osv => Behov for kompetanseheving hos NAVmedarbeiderne

11 Styringsstrukturen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Fylkes- mennene Sosial- og helsedirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV fylke Kommunene (431) Lokale NAV-kontor

12 Det lokale NAV-kontor Kommunene må legge inn økonomisk sosialhjelp, kan legge inn mer de fleste gjør Rustiltak, boligsosialt arbeid, integrering av innvandrere det vanligste Noen også gjeldsrådgivning og psykiatritiltak Blant pilotene: tidligere trygd den største gruppen, deretter sosialtjeneste, så tidligere aetat Vil endres: trygd til forvaltning, aetat ut til nye kontor. Sosialtjenesten blir den største? Samtidig: nyansettelser med mindre spesifikk etatstilknytning

13 Problemstilling betydningen av organisasjon Hvordan de lokale NAV-kontorene operasjonaliserer reformens målsettinger helhetlig og brukerrettet forvaltning i organisatorisk struktur og organisering av oppgaveløsningen Proposisjonen: Inngangsport til tjenestene Delegert myndighet til å være handlekraftig Lokal autonomi tilpasning til lokale forhold

14 Pilotene: Begynnende integrering - ledelsesmodellens betydning Bedre samarbeid, mest med sine egne, men også på tvers Enklere å finne løsninger for brukerne, lett å ta kontakt, kjennskap til flere virkemidler, opplevelse av felles ansvar ikke ansvarsfraskrivelse, ingen å skyve brukerne til Bedre samarbeid med enledermodell? Forbeholdent ja! Andre forhold bydelene? Viktigere? Tverretatlig organisering på nivåene under kontorlederen NAV lokal: l Mer enn samlokalisering: li i Tverrfaglige avdelinger Argument for toledermodell: ode ivareta a de svakeste e hva skjer framover?

15 Ledelse i lokale NAV-kontor Loven åpner for valg: To ledere (for hver av stat og kommune) eller en felles leder: De fleste velger enledermodell d ll Partnerskapet er ledelseskrevende: doble styringslinjer dobbelt administrasjon Fra fagledelse til almen lederkompetanse: fra lederen som tyngste ekspert til lederen som prosessleder og tilrettelegger bære visjonen og løse praktiske detaljer Egen organisering for fagansvar -> matrise Betydning av innsikt i de faglige oppgavene for å lede utviklingsprosessen?

16 Arbeidet i lokal NAV-kontor En førstelinje To avdelinger - Mottak og Oppfølging En infrastruktur for selvbetjening via nett Råd og veiledning til alle Arbeidsavklaring og oppfølging for de som trenger bistand for å komme i eller bli i jobb Arbeidsavklaring som et nøkkelredskap skal resultere i individuelle handlingsplaner Arbeidsavklaring skal utføres av NAVkontoret Oppfølging kan legges ut?

17 Helhetlig og brukerrettet forvaltning hva betyr det? Fra Stortingsproposisjon Nr. 46 ( ) Ny arbeids- og velferdsforvaltning: Samordnede tjenester organisatorisk samlet, oppleves som helhet Brukerens samlede bistandsbehov samarbeid med tjenester utenfor NAV Respektfull tilnærming til brukerne Skal konkretiseres av lokalt NAV-kontor i organisering og arbeidsformer

18 Oppgaveløsning for helhetlig tjenesteyting? En variasjon mellom kontorene Tverrfaglig g samarbeid? Uformelt og i det daglige, og rundt vanskelig saker I stor grad oppretthold tidligere ansvarsområder Ansatte etterspør større oppgave- og kompetansedeling En radikal modell for generalistkompetanse? Fullstendig reorganisering av tidligere ansvarsområder Alle ansatte skal beherske hele spekteret av ordninger og tiltak Skaper opplevelse av inkompetanse, men midlertidig? alle gjøre alt eller gjøre det man er god på Noe imellom? Teamorganisering g på tvers, men med spesialisering

19 Behov for nyansert blikk Flere prinsipper for organisering og arbeidsdeling: Varighet av brukernes behov (Mottak Oppfølging) g) Brukerens fødselsdato (jevn belastning på medarbeiderne) Regelverk/ ordninger/ ytelser Arbeidsplass / virksomhetsorganisering Brukernes problem/ livssituasjon Funksjon: oppfølging forvaltning/ utbetaling Prinsippene er ikke gjensidig utelukkende Valgmulighetene påvirkes av: Kontorets størrelse Omfang av sosiale tjenester lagt til kontoret Bruk av tjenesteleverandører?

20 Oppfølging g innenfor eller utenfor NAV-kontoret? Ulike tradisjoner: aetat utstrakt bruk av eksterne tiltaksleverandører; sosialtjenesten mer faglig g oppfølging internt Framtidens NAV-kontor? Det bistandsorienterte NAV-kontoret der omfattende oppfølgingsmetodikk er den nye fagligheten i all oppfølging Det forvaltningsorienterte NAV-kontoret med avklaring som saksbehandling og den omfattende oppfølgingen lagt utenfor En blandet modell med egne enheter for den omfattende oppfølgingen innenfor NAV-kontoret

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor

Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor av Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud AFI-notat 2/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG

TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG TILRETTELEGGING AV OFFENTLIG INFORMASJON FOR INNVANDRERE EN STUDIE AV POLICY OG PRAKSIS I TRE SEKTORER RAPPORT 6 / 2011 IDEAS2EVIDENCE MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK MALIN DAHLE JOSTEIN RYSSEVIK TILRETTELEGGING

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Makt til medvirkning?

Makt til medvirkning? Makt til medvirkning? Brukermedvirkning i arbeidsevnevurderingen Masteroppgave i sosialt arbeid av Anne Wullum Aasback Trondheim mai 2011 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU 2 Tusen takk!

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583

Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning Difi-rapport 2014:07 ISSN 1890-6583 Forord Difi har gjennomført et prosjekt der formålet har vært å belyse samordning i norsk forvaltning og å peke

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

NAV og OSK. 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer?

NAV og OSK. 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer? NAV og OSK 2 sider av samme sak? Hvordan påvirker NAV kommunenes planer om servicekontorer? Spørreundersøkelse 2007 om servicetorg og forholdet til NAV 1 Formål med undersøkelsen Få svar på hvilke kommuner

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer