INFORMASJONSPLAN HØST AULI BARNEHAGE 2013/2014. Auli barnehage Grendehusvn Auli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSPLAN HØST AULI BARNEHAGE 2013/2014. Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli"

Transkript

1 INFORMASJONSPLAN HØST AULI BARNEHAGE 2013/2014 Auli barnehage Grendehusvn Auli tlf

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSPLAN Personale Fra Barnehageloven og forskrifter FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG Fra Barnehageloven og forskrifter Leder av foreldrerådet Samarbeidsutvalgets medlemmer HUSKELISTE ÅRSHJUL FOR BARN OG FORELDRE OM DANNING, LÆRING OG FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN, HVA BETYR DETTE FOR OSS? LEK HA-MED-LEKER I BARNEHAGEN INFORMASJON OM BEGREPSOPPLÆRING OG KARTLEGGING I BARNEHAGENE - SAMTYKKE TIL OBSERVASJON OG KARTLEGGING AV BARN I BARNEHAGEN - KARTLEGGING OG RESULTATOPPFØLGING I BARNEHAGENE LISTE OVER BARN

3 INFORMASJONSPLAN PERSONALE - Fra 1.august 2013 SMÅBARNSAVDELING Pedagogisk leder/førskolelærer: Marit K. Rønneberg Pedagogisk leder/førskolelærer: Tina Østerhagen (Permisjon til slutten av juli 2014) Pedagogisk leder/førskolelærer: Anita Mørk Madsen (Barne- og ungdomsarbeider) (For Tina) Barne- og ungdomsarbeider: Susanne Tønsager Furuly Assistent: Anita Larsen SAL BLÅ AVDELING Pedagogisk leder/førskolelærer: Ann-Kristin Andreassen Assistent: Nina Martinsen Barne- og ungdomsarbeider: Sonja K.Østlie Lærling (fra feb. aug. 2014): Linn Stenerud SAL RØD AVDELING Pedagogisk leder/førskolelærer: Åse Raknerud Hoel Pedagogisk leder/førskolelærer: Lise Munch Assistent: Mona E.Hafslien Assistent: Tina Thorvaldsen Boine For Tina Thorvaldsen Boine i 20%: Trine Rusten Styrer/Førskolelærer: Eva H.Hammeren Ekstraressurs: Gunvor Kjensli, Heidi Sørgård Olsen Assistent: Martin Nakkeid Fra Lov om barnehager Kap V. Personalet 17. Styrer Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 18. Barnehagens øvrige personale Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd..departementet gir forskrifter om dispensasjon Side 9

4 Forskrift om pedagogisk bemanning 1. Norm for pedagogisk bemanning Det skal være minimum en pedagogisk leder pr barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under 3 år og barnas oppholdstid er over 6 timer Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning. Side 19 I tillegg er det ekstra personalressurser, utøvende spesialpedagoger, og ressurs for minoritetsspråklige ved behov. Vi kan også ha lærlinger innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget, studenter fra Barnehagelærerutdanningen, utplassering fra ungdomsskolen og praksisplasser fra videregående /-NAV. Vi har mulighet til å sette inn vikar ved det faste personalets fravær.

5 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG Fra Lov om barnehager Merknader til lov om barnehager For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremmes deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene Side 27 LEDER AV FORELDRERÅDET Anita Torp SAMARBEIDSUTVALGETS MEDLEMMER FORELDRE Anita Torp Leder/Medlem Caroline Fridtun Nestleder/Medlem Ann Helen Amundsen Vara Jenny Evjen Vara POLITIKERE Geir Sverdrup Representant for eier Jens Petter Hermansen Vara PERSONALE Nina Martinsen Personalrepresentant Ann-Kristin Andreassen Anita Larsen Vara Åse Raknerud Hoel Vara STYRER Sekretær for utvalget: Eva H.Hammeren: Styrer

6 HUSKELISTE VELKOMMEN TIL DAGENS VIKTIGSTE MØTE Vi vil at dere er opptatt av deres barn, opplevelser og tilbakemeldinger når dere henter. Vi tenker at du kan tillate deg å være utilgjengelig på mobilen i denne lille viktige stunden! HVEM ANDRE KAN HENTE DITT/DERES BARN? Du/dere får et skriv til utfylling. AVTALER OM Å VÆRE MED NOEN HJEM Vi ber dere om å avtale dette på forhånd og gi oss beskjed. Vi opplever at det skaper vansker for barn, foreldre og personale å bestemme dette der og da ved henting. POSTHYLLER Vi har posthyller til hvert barn i gangen i salen. Småbarnsavdelingen deler ut ved plassene i garderoben. Sjekk hver dag for å holde deg orientert! BURSDAGSFEIRINGER HJEMME HOS BARNA I BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Personalet har ikke anledning til å være med grupper barn hjem i bursdagsfeiringer, da dette er vanskelig å organisere for oss. PAPIRER PÅ MAIL? Alle får et skjema om dette, endrer du mening kan du få et nytt skjema til utfylling! ADRESSER Vær nøye med å melde adresseendring. Adressen til fakturamottaker må være oppdatert og det må være nummer på gatenavnet. Dette er viktig for at fakturakjøring på datasystemet skal gå korrekt. TELEFONNUMMER Vær også nøye med å si fra til oss ved endringer av telefonnumre! PLANLEGGINGSDAGER Barnehagen er stengt og 16.august, 1.november januar, 2.mai VEDTEKTER Utdrag 4 Barn skal ha 4 uker ferie pr.år, derav minimum 3 uker på sommeren (fortrinnsvis sammenhengende).

7 BETALINGSREGLEMENT Pkt.8 Ved for sent henting, blir foreldrene fakturert et gebyr på kr.250,- pr. påbegynt halvtime VIKARER Vi har behov for å bruke vikarer ved fravær/sykdom. Vi er så heldige å ha noen som er godt kjente hos oss: Anne Jorun Andreassen, Eva Opaker, Kristin Foss Andresen, Heidi Sørgård Olsen I tillegg har vi flere å bruke.

8 Legg inn årshjul!

9 OM DANNING, LÆRING OG FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN, HVA BETYR DETTE FOR OSS? DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING (s.15,16 i Rammeplanen) Det henvises også til fagområdet etikk, religion og filosofi under. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Hva betyr dette for oss? I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksen i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Hva betyr dette for oss? Sosial kompetanse, anerkjennende relasjoner, empati; hvordan er vi mot hverandre? Skape relasjoner; barn - barn og barn voksen. Rollespill, hånddokker, litteratur, sanger, rim, regler, samtaler, samarbeid, veiledning i samspill. Barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg i hverdagen. Hva betyr dette for oss? Se barnet, empati, omsorg, rutiner, anerkjennelse. LÆRING I BARNEHAGEN (s.16 i Rammeplanen) Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Barnehagen skal være retningsgivende for den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Hva betyr dette for oss? Lek, læring i lek, skolestartforberedelser.

10 FAGOMRÅDENE (s i Rammeplanen) Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert; flere områder vil være representert samtidig i temaopplegg, hverdagsaktiviteter, turer m. m. Kommunikasjon, språk og tekst I barnehagen arbeider vi med tidlig og god språkstimulering som satsningsområde; Begrepslæring, bruk av konkreter. Tankekart. Interaktiv tavle. Rim, regler, litteratur, bruk av flanellografer. Språklotto, språkposer, Språksprell; hefte med metodiske språk-leker. Farge, tegne, lekeskrive, skrive. Sang, sangleker, bevegelsesanger, sangposer Lytte til musikk, sanger og fortellinger, rytmeinstrumenter. Dokketeater, teater, drama. Anerkjennende relasjoner. Kropp, bevegelse og helse I barnehagen arbeider vi med at barna får tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom; Gå, løpe, hoppe, krype, hinke, bevege seg i ulendt terreng, klatre. Bruk av gymsal, uteaktivitet i alle årstider, turer; bruk av natur og nærmiljø, ta vare på naturen. Rusken på våren; vi plukker søppel, rydder, raker og planter Bevegelse til musikk. Sangleker/leker med bevegelser. Hygiene Gode kostholdsvaner Kunst, kultur og kreativitet I barnehagen arbeider vi med muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon gjennom; Musikk, dans, drama. Språk, litteratur. Male, fargelegge, tegne, lekeskrive, skrive, lek/forming i sandkassa, byggelek, lek med utkledningstøy. Bomiljø; turer på feltet, Kulturlandskap/kulturminner i nærmiljøet; tur til Gamle Hvam, gårdsbesøk. Natur, miljø og teknikk I barnehagen arbeider vi med å gi barna opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær; Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Ta vare på naturen, holdninger Opplevelser og undringer Turer; hva ser vi? Blomster, fugler, dyr, insekter, spor, bær, endringer i naturen, hva slags vær er det?, hva må vi kle på oss? Deltagelse i produksjon av matvarer; brød, rundstykker, boller, kakao, middag. Interaktiv tavle, internett, pc, telefon, kopimaskin, digitalt kamera, digitale rammer, miksmaster, oppvaskmaskin.

11 Etikk, religion og filosofi Det henvises også til danning foran. I barnehagen vil at barna skal respektere hverandre, se at vi kan være forskjellige, men at vi har samme verdi, gjennom; Sosial kompetanse, empati; hvordan er vi mot hverandre? Hva er å være en god venn? Motvirke mobbing. Den gode samtalen, undring, tenking, fortellinger. Grunnleggende normer og verdier; hilse, takke for maten, svare, si gode ting til hverandre, respekt, anerkjennelse. Ha få, men konsekvente regler. Få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon; respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner (jul, påske, 17.mai), og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Nærmiljø og samfunn I barnehagen arbeider vi med at barn får medvirkning i det indre liv i barnehagen for å få innsikt og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn; Alle i barnehagen er en del av fellesskapet. Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Opplevelser av at det tas like mye hensyn til gutter og jenter; begge kjønn får like mye oppmerksomhet. Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnas nærmiljø; turer, stier, lekeplasser på feltet, nabo-barnehagen, skolen, skøytebanen/akebakken ved skolen, gårdsbesøk, butikk, de eldste har Lucia-sang på Elvestad, Bruke litteratur og medienes muligheter; bibliotek, over-head, interaktiv tavle, digitalt kamera, fotorammer, pc. Antall, rom og form I barnehagen arbeider vi med at barna gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler sin matematiske kompetanse; Oppleve glede gjennom å utforske og leke med tall og former. Telle, puttebokser, telle-kuber, telle-klosser, spill, lego, klosser, bygge tårn, kopiermatteopppgaver, fargeleggingsoppgaver, geometriske former, cuisinarie-stavee, tall på overhead, Begrepslæring; en, to, tre.stor, liten, over, under sirkel, kvadrat, trekant Sandkassa; kaker, former, telle Dagsplan med farger, dag, dato Eventyr, sanger, rim, regler med tall/telling/rekkefølge i

12 LEK Det henvises til fagområdene i Rammeplanen; Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø og samfunn, Antall, rom og form. Lekens kjennetegnes ved at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i, leken er "på liksom", og den ligger utenfor det vi oppfatter som "den virkelige verden". Hvilken betydning har leken for barnet? Først og fremst gir den glede Samtidig kan leken også være problemløser. Gjennom lek kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller i seg selv. I lekens hage Barna leker. Når de leker, gir livet gjenlyd i det de leker. Skarpt og viltert eller dystert dumpt gir det gjenlyd så lenge det får lov. Alt de tror og vet om virkeligheten gjør de lek av, det er det merkelige. Voksne tror at lek er tidsfordriv. Der tar de feil, lek er liv. Signaturen Kajenn Leken er lystbetont og spontan, og ikke målrettet, det er prosessen som er viktig. Leken kan samtidig gi orden, spenning og være en forberedelse til voksen alder. Vi ser også på lek som et godt grunnlag for læring; ved at barna er motivert for lek, skjer det også læring. I leken utvikler barna bla. sosial og språklig kompetanse, og kommunikasjons - og samarbeidsevne. Utelek gir daglige erfaringer med hvordan vær og årstider veksler og påvirker mennesker, dyr og planter. Rike muligheter for erfaringer med natur og miljø er tilstede hver dag. Dessuten tillater uteleken en mer aktiv og støyende livsutfoldelse, slik at det bør legges like mye vekt på lek ute som inne. For at det skal bli god lek, legger vi vekt på at tid, trygghet, tillit og inspirasjon er tilstede. Dagsrytmen gir mye rom for lek, og det synes vi er viktig. De aller minste barna imiterer de voksne i stor grad når det gjelder lyd og bevegelse. Deres første lek er regler, enkle sanger, og det er mest lek med de voksne. Mot slutten av det første året blir barna mer sosialt aktive, og vi kan se en viss parallellitet mellom to barn, for eksempel vil de ha de samme tingene. Nettopp derfor er det viktig at vi har flere like leker. Mot 2-årsalderen ser vi fortsatt ved siden av hverandre - lek (parallellek). Parallelleken viser seg ved at barna holder på med det samme og evt. imiterer hverandre. Barna kan også føre en enkel form for samtale.

13 Opp mot 3-årsalderen begynner de mer å lære å omgås jevnaldrende. De kan delta på en felles beskjeftigelse nå og da, og gruppa av barn kan opptre som en helhet i kortere perioder. I 3-4-årsalderen blir språket mer anvendelig, også i kontakt med andre barn. Parallellek og ved siden av hverandre lek dominerer, men rollelek kan forekomme. Valg av lekekamerater skjer ut fra interesser, skifter interesse, bytter barnet ofte lekekamerat. I 4-5-årsalderen blir interessen for andre barn stadig større, og de kan nå leke i grupper på 2 eller 3, og rolleleken blir mer den dominerende lekeformen. 5-åringen har mer og mer glede av gruppelek. Leken er preget av at valg av en bestemt kamerat blir viktigere enn å bygge opp grupper rundt lekemateriell. Vi er opptatt av å være tilstede for barna, også i leken. Opplever vi at leken går i stå, ser vi det som viktig å veilede og delta. Vi deltar også i leken når barna ønsker det, men vi ser også at barn kan like å leke for seg selv. Det er viktig å se an barnas alder i dette, og de voksne må tilstrebe å ta de beste avveiningene i forhold til deltagelse i leken. Barn leker noe de har sett, opplevd eller hørt om. Derfor er det viktig for oss i barnehagen å berike barns erfaringer med gode opplevelser. For at barn skal kunne leke godt sammen, må enighet, gjensidighet og vekselvirkning være tilstede. Enighet innebærer at barna må være enige om når det er lek, og når det ikke er lek. Gjensidighet og vekselvirkning tilsier at barna må veksle på å bestemme, nå bestemmer jeg og nå bestemmer du. Når dette ikke finner sted, blir det lett konflikter i leken. Som et eksempel skal barna leke helsestasjon. Det ene barnet har vært på helsestasjonen og vet hvordan det foregår. Det andre barnet begynner å koke kaffe osv. Det barnet som har opplevd helsestasjonen blir frustrert over dette, og de må ut av leken for å kommunisere om hvordan de skal leke dette. I verste fall kan leken oppløses, fordi det var for stor sprik mellom opplevelsene. Her ser vi viktigheten av at vi voksne er støttespillere i barnas lek. Lek er et grensefenomen til en rekke andre menneskelige aktiviteter. Og på sin egne lekne måte, forsøker leken å unnslippe og bli fanget inn av en definisjon. (Erik H. Erikson)

14 HA-MED-LEKER I BARNEHAGEN Vi vurderer kontinuerlig hverdagen i barnehagen, fordi vi ønsker at barnehagen skal være et godt sted og være for liten og stor. Leken er en god og viktig del av dagen vår, og ulik lek har ulik verdi. Når det gjelder leker barna har med seg hjemmefra, har vi forskjellige erfaringer med det; Vi har sett/ser at det blir status å ha med disse lekene, og for en del av barna er det hva de har med som spiller den største rollen i om noen vil leke med dem eller ikke. Vi har også opplevd at noen ikke har de riktige lekene, og at de av den grunn holdes utenfor. Dette skaper negative opplevelser, og gir ingen god næring til leken. Dette er noe vi i barnehagen ikke ønsker at barn skal oppleve. Vi synes det er viktig at barna byr av seg selv, slik at det er barnet for det det er, og ikke lekene de har med seg, som gjør at de er i god samlek med andre barn. Vi har også fått tilbakemelding gjennom tidligere brukerundersøkelser at ha-med-leker ikke er ønskelig. Vi opplever ikke de samme tendensene når det gjelder uteleker, som for eksempel sykler sommerstid, og akebrett/ski når det er vinter, - så disse kan tas med! Til sykkelen vil vi at barna har med egen hjelm pga. sikkerhet. Bøker og cd`er kan også taes med, fordi dette er ting vi kan ha fellesopplevelser rundt. Vedtatt april 2010, oppdatert 2012 Personalet i Auli barnehage Eva H.Hammeren Styrer

15 Vedlegg 10 (i SLL-planen) Til foreldre/foresatte med barn i barnehage i Nes Informasjon om begrepsopplæring og kartlegging i barnehagene Barnehager i Nes har i perioden gjennomført kompetanseheving innenfor områdene språkutvikling, systematisk begrepsopplæring og kartlegging i samarbeid med Bredtvet kompetansesenter. Målet er god praksis når det gjelder språk og begrepsopplæring, god kartleggingskompetanse og god kompetanse på oppfølging av enkeltbarn/ barnegrupper. Barn har ulike behov. Det er viktig at vi har godt samarbeid og god samhandling mellom hjem - barnehage, og barnehage - skole med tanke på et helhetlig tilbud for det enkelte barn. Begrepsopplæring innebærer arbeid med enkeltord knyttet til barnets alder/utvikling/modning med for eksempel bruk av historier, eventyr, rim, regler, sang, samtale, opplevelser og begrepskart. For utfyllende informasjon henvises det til barnehagens planer, årshjul for kartlegging i barnehagene, i tillegg til SLL-plan (språk lesing læring) for Nes kommune. For å dokumentere og sikre barnets/barnas utvikling vil det gjennomføres observasjoner/ kartlegginger av barnet/ barnegruppen. Det forusettes samtykke fra foreldre før kartlegging og observasjon av enkeltbarn. Innholdet i observasjon/ kartlegging vil være fast tema på foreldresamtalene for felles mål og videre arbeid. I forbindelse med overgang fra barnehage til skole vises det til egen plan, med samtykkeskjema for overføring av opplysninger. Dette blir tatt opp i den enkelte barnehage. Med hilsen v/ Styrer xxx xxxxxx Xxxxxxxx barnehage

16 Vedlegg nr. 11 (i SLL-planen) SAMTYKKE TIL OBSERVASJON OG KARTLEGGING AV BARN I BARNEHAGE Barnets navn: Barnets fødselsdato: Jeg/ vi samtykker/ samtykker ikke til at barnehagen kan observere og kartlegge barnet mitt/vårt i barnehage. Dette for å kunne tilrettelegge og gi mitt/vårt barn det beste tilbudet i barnehagen. Jeg /vi er inneforstått med konsekvensene det kan medføre for barnet dersom vi ikke samtykker. Dato: Jeg/Vi samtykker: Jeg/ Vi samtykker ikke: Underskrift: Leveres til styrer i barnehagen.

17 Vedlegg 15 (i SLL-planen) KARTLEGGING OG RESULTATOPPFØLGING I BARNEHAGENE Legg inn dokument fra SLL-planen s.41.!

18 Legg inn liste over barn

Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli. Kontaktinformasjon: Auli barnehage: 63 90 63 25

Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli. Kontaktinformasjon: Auli barnehage: 63 90 63 25 NES KOMMUNE ÅRSPLAN AULI BARNEHAGE 1.10.2015 1.10.2016 Auli barnehage Grendehusvn.1 1929 Auli Kontaktinformasjon: Auli barnehage: 63 90 63 25 Mobil til avdelingene: 0-2 års-avdeling: 90 41 24 25 Blå avdeling:

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet :

Eksempler på hvordan vi jobber med fagområdet : Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage

PROGRESJONS- PLAN. Ness OS avd barnehage PROGRESJONS- PLAN Ness OS avd barnehage Rammeplanen sier at progresjon skal tydeliggjøres og dokumenteres i barnehagen. Vi har laget en progresjonsplan som omhandler fagområdene. Arbeidet med fagområdene

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem:

I Nordbyhagen har vi utarbeidet en progresjonsplan for fagområdene og vil bruke vårt årshjul for fagområdene for å synliggjøre dem: NORDBYHAGEN BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd: Barna skal: få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen utvikle

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR GRØTNES BARNEHAGE Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Barnehagen skal bidra til en god start på livet og livslang læring. Som en del av årsplanen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage

PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED FAGOMRÅDENE Kopervik menighetsbarnehage Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de sju fagområdene som beskrevet i rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse

ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014. SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse ÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK OG ASKELADDEN 2013-2014 SATSINGSOMRÅDE: Sosial kompetanse HOVEDMÅL: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre og styrke sine sosiale ferdigheter TEMA: Du og jeg og vi to.

Detaljer