Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus"

Transkript

1 Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus

2

3 Studieforbundene i Akershus Framveksten av studieforbundene må sees i sammenheng med de store folkelige bevegelsene som vokste fram på slutten av 1800-tallet. Den danske presten Grundtvig spilte en stor rolle i utviklingen. Opplysning skulle komme innenfra eller fra folket selv. Nordisk folkeopplysning ble knyttet til framveksten og utviklingen av demokratiet. I dag kan man si at det moderne demokratiet eller den nordiske modellen, ikke hadde vært den samme hvis det ikke hadde eksistert en gjennomgående organisasjonsstruktur på alle samfunnsnivåer innenfor politikk, kultur, religion med mer. Begrepet voksenopplæring ble tatt i bruk i 1950-årene. Folk fikk nye muligheter for utdanning, og voksenopplæringen ble i og 70- årene et virkemiddel i sosial utjevning. I tillegg ble voksenopplæring nødvendig for omstilling i arbeidslivet. I dag er dette viktigere enn noensinne. Lov om voksenopplæring ble vedtatt i 1976 der studieorganisasjonene ble framhevet som et utfyllende ledd i tillegg til utdanningssystemet. Etter hvert har begrepet livslang læring blitt en integrert del av samfunnsplanleggingen. I arbeid- og organisasjonslivet for øvrig er det de menneskelige ressursene som blir vektlagt mer og mer. Det er mennesker med kunnskap, innsatsvilje og arbeidslyst som er de viktigste bidragsyterne i samfunnet. (Denne erkjennelsen har blitt tydeligere de seneste årene. ) Med dette som bakteppe, nedsatte regjeringen Tron-utvalget, som skulle se på studieforbundene og deres virksomhet. Resultatet kom i NOU 2007:11 Studieforbund Læring for livet fra Kunnskapsdepartementet. Utvalget fastslår i sin enstemmige innstilling at Det vil gi samfunnsøkonomiske effekter å satse på en videreutvikling av studieforbundene. I tillegg har utvalget foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring i tillegg til å foreslå at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen. Akershus fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Akershus har i tråd med disse signalene ønsket å synliggjøre hvilket mangfold av opplæringsarenaer som finnes i vårt fylke. I dette heftet har de ulike regionale voksenopplæringsorganisasjonene innunder VOFO-paraplyen, fått presentere seg. Vi håper det skal bli lettere å ta kontakt, når både nettsteder og kontaktpersoner er oppgitt. Janne Lundgren Akershus Fylkeskommune Mars

4 Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus Studieforbundene bygger på et mangfold av læremuligheter, som har utgangspunkt i politiske, pedagogiske, kulturelle, religiøse eller ideelle tradisjoner og preferanser. Studieforbundene bygger i hovedsak på erfaringsbasert læring og på den motivasjon som bor i den enkelte person for å lære. For studieforbundene er det også sentralt at læringen skjer på den enkelte voksnes premisser. Perspektivet har flyttet seg fra folkeopplysning som basis og forankring for læring, til livslang læring for å omstille seg og mestre nye krav, ny teknologi og nye yrker. Det er sammenheng mellom voksenopplæring og folkeopplysning. Der voksenopplæring er resultatstyrt, er folkeopplysning prosessen og resultatet. Det er viktig å jobbe for at alle skal ha samme rett til kunnskap og utdanning. Dette kan bidra til å minske utdanningskløften og sikre fleksibilitet i evnen til å omstille seg etter samfunnets krav, store markedstilpassede og organisatoriske endringer. Læringen kan også bidra til at vi kan bli ressurspersoner for egne barn og andre personer i lokalmiljøet. Læring kan gjøre det mulig for enkeltpersoner å stå frem i avisen for å påvirke en samfunnspolitisk svakhet eller opplyse om urettferdigheter der samfunnet ikke strekker til. Læringen kan bidra til at frivillige personer og organisasjoner sammen med kommunen eller fylkeskommunen kan skape en forskjell. Alle som bidrar, utvikler og støtter feltet Voksnes læring vet at kunnskap kan gi makt og påvirkningsmuligheter, som kan gi kraft og mot til å utgjøre en forskjell. Et velutviklet demokrati bygger på et opplyst folk med kunnskapsgrunnlag for å kunne være aktive medborgere. Det er sammenheng mellom folkeopplysning, læring og demokrati. Gjennom en omfattende kurs- og kulturvirksomhet er studieforbundene med sine mange medlemsorganisasjoner med på å overføre kunnskap og tradisjoner mellom generasjoner og er aktive bidragsytere i å holde lokalsamfunnene levende i Akershus. Jon G. Olsen Styreleder VOFO Akershus Anneth Winger Regionkonsulent VOFO Akershus 4

5 Innholdsfortegnelse Studieforbundenes roller i fremtiden... side 6 VOFO Akershus... side 8 Aftenskolen Høyres Studieforbund... side 10 Akershus Idrettskrets... side 11 Akershus musikkråd... side 12 Akershus Kristelig folkepartis Studieforbund... side 14 Akershus Venstres VO utvalg... side 15 AOF Norge... side 16 Bygdefolkets studieforbund... side 18 Folkekulturforbundet... side 20 Frikirkelig studieforbund... side 21 Funksjonshemmedes studieforbund... side 22 Norske Kristelige studieråd... side 24 Senterpartiets Studieforbund... side 25 Populus studieforbundet folkeopplysning... side 26 Sosialistisk Opplyningsforbund... side 28 Studieforbundet Folkeuniversitet... side 29 Studieforbundet Natur og Miljø... side 30 5

6 Studieforbundenes roller i framtiden Voksne vil lære. Voksne kan lære. Voksne behøver å lære hele livet. Voksne skal være kompetente og aktive medborgere både i yrkes- og samfunnsliv Utgangspunkt og rettesnor for studieforbundenes virksomhet er Lov om voksenopplæring 1: Målet for voksenopplæring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. Hva er et studieforbund? Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. 3 stikkord er medlemseid, demokratisk og dynamisk organisasjon. Et godkjent studieforbund har en demokratisk organisasjonsform i alle organisasjonsledd, har i gjennomsnitt minst tilskuddsberettigete studietimer de tre siste år og har landsomfattende virksomhet. Studieforbundene tilbyr opplæring til relativt lave kostnader, nettopp fordi frivillig arbeid og dugnadsinnsats preger mye av virksomheten. Det offentliges bidrag går til å opprettholde mangfoldet i tilbudet, samt støtte til at mangfoldet av kultur, tradisjoner og nyskapning er tilstede i samfunnet. Studieforbundene er tilstede for sine målgrupper. De er med sitt omfattende organisasjonsnett gjennom lokale, frivillige lag og organisasjoner tilgjengelige der folk bor. Det er viktig å ha felles forståelse av de mest sentrale ord og begrep som brukes: Utdanning knyttes oftest til det formelle utdanningssystemet (offentlig og privat) Opplæring knyttes til organiserte læringsaktiviteter både i og utenfor det formelle utdanningssystemet Kompetanse defineres som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og holdninger tilpasset et aktuelt område (realkompetanse) Læring er en prosess der det utvikles kompetanse Formell utdanning henviser til offentlig og privat utdanning som gir en definert og godkjent sluttkompetanse (rett til vitnemål, fagbrev eller annet offentlig dokument) Begrepet ikke-formell og uformell læring/ kompetanse er uttrykk for ulike læringsarenaer når man snakker om realkompetanse Ikke-formell opplæring brukes om organisert læring utenom utdanningssystemet Vi bruker derfor begrepet ikke-formell opplæring i beskrivelse av studieforbundenes hovedaktivitet. Hva gjør studieforbundene i dag? Grunnlaget for studieforbundenes virksomhet ligger i demokrati og medborgerskap. De arbeider for at opplysningsvirksomhet og kunnskap skal være fri og tilgjengelig for alle. Det kan de være så lenge de opptrer som en ikke-kommersiell aktør i læringslandskapet. 6

7 Studieforbundene tilbyr voksne læring gjennom kurs, studieringer, seminarer og kulturtiltak i egen regi og/eller gjennom sine 435 medlemsorganisasjoner. Studieforbundene er samlet landets største aktør for voksnes læring regnet i deltakere. Majoriteten av virksomheten ligger innefor kulturbaserte og demokratirelaterte fag og emner; kurs som er spesielt viktig for personlig vekst og utvikling både for individ og samfunn. Det tilbys også opplæring i språk, IKT og andre teoretiske emner. Fag knyttet til grunnleggende ferdigheter og jobbrelaterte kurs er i vekst. Gjennom deltakelse i faglige og sosiale aktiviteter utvikler man sosiale ferdigheter, forståelse, toleranse og empati for andre. Aktiv deltakelse er inkluderende, skaper kunnskap og medfører handling, som må inneha en betydningsfull rolle i ethvert demokratisk samfunn. Studieforbundene de frivillige organisasjonenes opplæringsarena Studieforbundenes medlemsorganisasjoner omfattes av svært mange frivillige organisasjonene i Akershus. Det fins kulturorganisasjoner, organisasjoner for forskjellige samfunnssyn og livssyn, arbeidslivets organisasjoner og fritidsorganisasjoner av alle slag. Gjennom studieforbundene får både medlemmer, potensielt interesserte og allmennbefolkningen et tilbud om ulike kurs.. Studieforbundene vil basert på sine egne profiler samlet stille seg til tjeneste for å fremme voksnes læring og kompetanseutvikling Opplæringen er viktig for at organisasjonene skal finnes og videreutvikle seg i framtidens samfunn. Gode og kompetente lokale lag og foreninger er på mange måter fundamentet for våre lokalsamfunn. Et godt lokalsamfunn tilbyr sine innbyggere et bredt spekter av aktiviteter. I lokallagene er det mye engasjement og entusiasme. Derfor er det viktig å ta vare på kompetansen. Studieforbundene har berøringspunkter til ulike opplæringsaktører og arenaer utenfor det formelle utdanningssystemet. Med hensyn til arbeidslivets behov for kompetanse har studieforbundene vist at de kan være en viktig samarbeidspartner, ut fra både den enkeltes og bedriftens behov. Studieforbundene kan derfor være med på å bedre tilbudet til personer som står svakt på arbeidsmarkedet. 7

8 VOFO Akershus Fetveien 1E, 2007 Kjeller Anneth Winger Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er interesseorganisasjon for studieforbundene i Norge med fylkesavdeling i Akershus. VOFO er et felles forum for demokratiske og ideelle aktører som arbeider for voksnes læringsmuligheter og med utvikling av det voksepedagogiske fagfeltet. Vi har et humanistisk utgangspunkt for voksenopplæring basert på like muligheter til læring for alle og på demokratiske læringsformer i et livslangt læringsperspektiv, hvor hovedaktiviteten er ikke-formell opplæring. VOFO Akershus arbeider blant annet med å spre informasjon om opplæringstilbud i studieforbundenes regi å bidra til at studieorganisasjonene har tilgang til gratis undervisningslokaler i henhold til Akershus fylkestings vedtak i 2006 og lov om voksenopplæring 21 å arbeide for at opplæring i studieforbundene fortsatt blir verdsatt i samfunnet å arbeide for å synliggjøre at enkeltpersoners innsats i en organisasjon til å lære mer og utvikle seg har betydning for totalsamfunnet VOFO Akershus bidrar og åpner dører for å gi flere perspektiv på hva læring i voksen alder kan bety for enkeltmennesket generelt, og for arbeidslivet, for familien, for lokalmiljøet, for kommunen, for fylket, for samfunnet eller for internasjonalt arbeid. 8

9 VOFO Akershus jobber med å vekke nysgjerrighet og gi forståelse for hva voksnes læring kan være, hva læring betyr for den enkeltes liv, hvordan det kan endre en livssituasjon og skape kompetanse for større deltakelse i samfunnsliv og demokratiutvikling. Læringsdagene Læringsdagene er et storstilt nasjonalt arrangement for å mobilisere alle som arbeider med, eller har interesse for voksnes læring. Det kan være tidligere eller eksisterende deltakere, møte nye mulige deltakere, ulike arrangører og politikere er for alle som er opptatt av å vite noe om voksnes læring. Læringsdagene arrangeres over hele landet i samme tidsrom. Læringsdagene er en anledning for lokale lag og organisasjoner til å vise frem et lite utsnitt av mangfoldet som skjer på feltet Voksnes Læring. De kan arrangere ulike møter og utstillinger, samt gi informasjon om kurs, kultursamlinger, artikler og reportasjer i ulike medier. VOFO Akershus samarbeider også med bibliotekene. Bibliotekene er en arena som muliggjør livslang læring for enkeltpersonene. De har stor bredde i bøker, lydbøker, eget dokumentasjonssenter for musikk og noter. De ansatte har stor kunnskap i å veilede enkeltpersonene til å oppfylle sitt ønske om emne som kan gi utvidet kunnskap og læring. 9

10 AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund Peder Myhres veg, 7054 Ranheim Elvy Saus AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund har sin opprinnelse i etableringen av Høyres Opplysningsorganiasajon i Organisasjonen hadde dengang som målsetning å utvikle og tilrettelegge for Høyres interne opplæringsvirksomhet. AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund er et landsomfattende studieforbund, sentralt knyttet til Høyres Hovedorganisasjon. Studieforbundets formål er å drive voksenopplæring for å utbre kunnskap og styrke grunnlaget for selvutfoldelse i arbeidslivet, i organisasjoner og samfunn, og i familie og vennekrets. Høyres Studieforbund skal gjennom sitt arbeid bidra til å styrke forståelsen for voksenopplæringens plass i et moderne samfunn, og skal dessuten gjennom politiske og andre kanaler søke å påvirke myndighetenes politikk slik at de frivillige organisasjonene fortsatt kan spille en sentral rolle innenfor dette felt. AFTENSKOLENS mål er å være et allment studieforbund med et bredt tilbud basert på kunnskap og kvalitet, innen rammen av studieforbundets formålsparagraf. Vi ønsker å legge til rette for fleksible, markedstilpassede tilbud som i hovedsak retter seg mot personer. Med det som basis ønsker vi med våre kurs å stimulere hver enkelt, individuelt eller i grupper, til: å søke kunnskap og utdannelse å oppmuntre til ansvar og engasjement for utvikling og forandringer i samfunnet å videreutvikle vår kulturarv, samt å bidra til samarbeid over landegrensene AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund har et bredt tilbud innen helse- og omsorgssektoren, med rene kunnskapskurs, kurs på videregående nivå og på fagskolenivå, samt kurs innen fritid, data, helse og språk. Medlemsorganisasjoner i Akershus Akerhus Høyre Akershus unge Høyre 10

11 Akershus Idrettskrets Akershus Idrettskrets har som hovedmål å forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet. Dette skal Akershus Idrettskrets oppnå gjennom å tilføre idrettslagene den kompetanse og bistand de trenger for å utvikle egen organisasjon. Formål i vedtektene: Akershus Idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Strømsveien 80, 2010 Strømmen Kent Simonsen Idrettslagene er norsk idretts aktivitetsmotor. Det blir lite eller ingen aktivitet uten dem. Det er flere enn 700 idrettslag i Akershus, fordelt på 22 kommuner. I hver kommune er det et idrettsråd med representanter fra ulike idrettsgrener, som jobber for å forbedre forholdene for den lokale idretten. Hovedaktiviteter innen opplæring Vi hjelper idrettslagene med å utvikle tiltaksplaner og handlingsplaner Vi gjennomfører verdiprosesser i idrettslagene Vi tilbyr kurs på en rekke områder, for å gi ledere, trenere, tillitsvalgte og foreldre kompetanse til å utføre konkrete oppgaver i idrettslaget. Våre kurs er for å stimulere og inspirere utøverne. Vi tilbyr bl.a. kurs innen Psykologi og motivasjon Styrke og utholdenhet Ledelse og trenerrollen Kosthold og anatomi Styrearbeid og regnskap Barneidrettskurs Kurs for ungdom Hvert år på høsten avholdes Den Store Kurshelgen, som er et gedigent utdanningsarrangement Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 11 Medlemsorganisasjoner i Akershus Asker idrettsråd Aurskog/Høland idrettsråd Bærum idrettsråd Eidsvoll idrettsråd Enebakk idrettsråd Fet idrettsråd Frogn idrettsråd Gjerdrum idrettsråd Hurdal idrettsråd Lørenskog idrettsråd Nannestad idrettsråd Nes idrettsråd Nesodden idrettsråd Nittedal idrettsråd Oppegård idrettsråd Rælingen idrettsråd Skedsmo idrettsråd Ski idrettsråd Sørum idrettsråd Ullensaker idrettsråd Vestby idrettsråd Ås idrettsråd

12 Akershus Kristelig Folkepartis studieforbund Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo Karl Edvin Moksnes Akershus Kristelig Folkepartis studieforbund er et selvstendig organ innen Akershus Kristelig Folkeparti, med eget ansvarsområde. Studiearbeidet er en viktig del av Kristelig Folkepartis fylkesarbeid. Kristelig Folkepartis studieforbund skal være et serviceorgan for KrF, KrFK og KrFU på fylkes- og lokalplan. Vårt formål er å stimulere til aktivt politisk engasjement innen KrF politikk og verdisyn. Akershus Kristelig Folkepartis studieforbund har som oppgaver: Ha oversikt over og formidle studie- og kurstilbud Arbeide for effektiv studielederordning Planlegge og arrangere kurs/konferanser Stimulere lokallag og enkeltpersoner til start av studieringer Hjelpe til med å følge opp arbeid/studietiltak som er i gang Være løpende orientert om tilskuddsordningene fra stat, fylke og kommuner til studie- og kursvirksomhet Sørge for jevnlig kontakt med KrFs fylkesstyre og KrFs studieforbund sentralt Årsberetning skal legges fram for fylkesårsmøtene for KrF, KrFK og KrFU Sørge for at studieforbundet er medlem og representert på møter i Voksenopplæringsforbundet i Akershus Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus Kristelig Folkeparti Akershus Kristelig Folkepartis Kvinner Akershus Kristelig Folkepartis Ungdom 12

13 Akershus Venstres Voksenopplæringsutvalg Akershus Venstres VO-utvalg har sitt utspring i arbeiderakademiene på sent 1800 tallet. Den gang var Venstre en pådriver for at akademiene/ opplysningsarbeidet skulle være nøytrale og fri for politiske og religiøse foredrag. Utvalget samarbeider nært med fylkesstyret og har hovedoppgave, samt fokus på alle typer politisk og organisatorisk opplæring som Venstreskolen, ulike typer studiesirkler, temamøter og politiske verksteder. I tillegg til aktiviteter i egen regi skjer også deler av opplæringen i samarbeid med andre fylkeslag og Venstres Hovedorganisasjon. Utover dette har utvalget god kontakt med Venstres Opplysningsforbund, som er den nasjonale koordinator i partiet. Rådyrbakken 1, 2022 Gjerdrum venstre.no/akershus Thor Togstad VO-utvalget i Akershus Venstre oppfordrer dessuten alle lokallag til å utpeke egne opplæringsansvarlige. Deres oppgave vil dels være å ta initiativ til opplæringsaktiviteter lokalt, samt å gi innspill til fylkets VO-utvalg om de opplæringsbehov man har. Lokallagene oppfordres også til å samarbeide om opplæring med andre lokallag eller på regionnivå. Ved hyppig oppdatering på hjemmesiden legges det stor vekt på at alle medlemmer får løpende informasjon om aktuelle studietilbud. 13 Medlemmer i Akershus Venstres lokale organisasjoner Unge Venstre Norges Venstrekvinnelag Norges Liberale studentforbund

14 Akershus musikkråd Fetveien 1E, 2007 Kjeller Jon G. Olsen Akershus musikkråd er fylkesavdeling av Musikkens studieforbund og ble stiftet i Akershus musikkråd er også fylkesavdeling av Norsk musikkråd, og fungerer således som kontaktpunkt og ressurssenter for hele musikklivet i fylket. Akershus musikkråd har i alt ca 600 lokale lag som medlemmer. 12 av våre 27 landsomfattende organisasjoner har egne fylkesledd i Akershus, men Akershus musikkråd er fylkesledd og regionkontakt for alle våre 14

15 lokale lag. Medlemsorganisasjonene fokuserer på ulike typer musikk og/eller særlige interesser i forbindelse med musikk. Dette er organisasjoner som arbeider med for eksempel jazz, kammermusikk, viser, rock, eller forbund og foreninger for musikklærere, symfoniorkestre, korps, kor, kordirigenter. Vi har også noen egne kurs. Grunnlaget for virksomheten ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Akershus musikkråd er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. (vedtektenes 1) Våre kurs er hovedsakelig innen emnene instrumentalopplæring, instruktør/dirigentkurs, formidling, musikkteori/musikkhistorie, organisasjonskunnskap, praktisk musikkutøvelse og sommerskoler. Hovedsakelig skjer opplæringen som enkeltstående kurs/seminarer eller som faste kurskvelder i regi av og i lokale lag. Våre lokale arrangører er kor, korps, orkestre, band, visegrupper, folkemusikklag osv. over hele fylket. Gjennom disse kursene kan man utvikle seg selv som utøver og lytter gjennom hele livet. Akershus musikkråd har i mindre grad egne kurs men har blant annet disse tilbudene: Fra lyd til CD (Nybegynnerkurs) Både kurs i bruk av vår harddiskopptaker Roland VS-840, samt kurs i Cubase. Opptaksteknikk, klangpålegg og CD-brenning. Vi har komplett opptaksutstyr til leie: Harddiskopptaker, monitorer og mikrofoner/stativer. Lyd på konserter (Nybegynnerkurs) De viktigste delene i et PA-anlegg og hvordan man får lyd i dette. Jeg kan ikke synge! Veldig populære kurs som gir baderomssangerne en mulighet til å treffe likesinnede og lære litt teknikk. Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus barne- og ungdomskorforbund Akershus korforbund distriktsledd av Norsk sangerforum Akershus skoleorkesterforbund Bandkontoret i Akershus Borg kirkesangforbund Oslo / Akershus krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund Romerike Arbeidersangerforbund Symfoniorkestrene i Akershus Ung kirkesang Borg Ung kirkesang Oslo Uten eget fylkesledd i Akershus AKKS bandorg Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen Norske Kordirigenter GramArt - Grammofonartistenes forening Korpsnett Norge Landsforbundet Dissimilis Landslaget for spelemenn Musikernes fellesorganisasjon Musikk i skolen Musikkens venners landsforbund Norsk country musikk forbund Norsk festivalsangerforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk Jazzforum Norsk kammermusikkforbund Norsk Mandolin og Balalaika Orkester Forbund Norsk munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk viseforbund Norske musikklæreres landsforbund Rytmisk musikkforum 15

16 Arbeidernes Opplysningsforbund AOF Romerike Bjørnsonsgate 33, 2000 Lillestrøm Johnny Birkeland AOF Follo Åsveien 3, 1400 Ski Thor Wollner Opplysning som frigjøring hadde sitt utspring fra arbeiderakademiene midten av 1800-tallet. Arbeidersamfunnets mål var å skape fest og hygge for arbeidere, og gi de noe av de høye klassenes kultur og dannelse. Kunnskap var et gode som arbeidsfolk måtte få del i på lik linje med andre, for å gjøre seg mer gjeldende i det politiske og økonomiske liv. Senere kom det at arbeidsklassen skulle skape sin egen kultur og utvikle sosialistisk kunnskap. I 1931 ble AOF opprettet for å satse på kultur- og opplysningsarbeid. AOF har sitt politiske fundament i arbeiderpartiet og skal være den ledende leverandør av voksenopplæringstiltak og arbeiderkultur. I god folkeopplysningstradisjon skal AOF arbeide for å utvikle medlemsorganisasjonenes konkurransekraft og formidle verdidebatt. AOF vil gjennom sin virksomhet fremme likestilling mellom kjønnene og likestilling i muligheten til å tilegne seg kunnskap, dyktiggjøre medlemmene for arbeiderbevegelsen og samfunnet, og gjøre kulturverdiene tilgjengelige for alle, særlig gjennom: å arrangere voksenopplæringstiltak som er åpne for alle å drive aktivt kulturarbeid 16

17 å legge til rette debatt på medlemsorganisasjonenes ideologiske grunnlag å skolere medlemmer og tillitsvalgte å spre informasjon om kultur- og voksenopplæringsspørsmål å engasjere seg i alt studie- og kulturarbeid som fremmer medlemsorganisasjonenes interesser på disse felter Behovet for oppdatert kunnskap og kompetanse gjelder oss alle, uavhengig av livssituasjon, alder og yrkessituasjon. Vi vet at den viktigste læring skjer i samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn, kunnskap, kompetanse og alder. AOF har tatt konsekvensen av det ved å tilrettelegge læringen gjennom kombinasjon av tradisjonell undervisning, gruppearbeider og egeninnsats. Slik blir kursstedet møteplassen mellom lærende mennesker, faglig og sosialt. Kravene til oppdatert kunnskap og kompetanse er blitt større for både virksomheter og enkeltmennesker. Verdi- og kvalitetskjeden i samfunnet starter og slutter med lærende mennesker. AOF i Akershus ønsker deg velkommen til framtidens læringsarena for personlig og jobbmessig utvikling. Medlemsorganisasjoner i Akershus Arbeidernes Edruskapsforbund Arbeidernes Ungdomsfylking Det norske Arbeiderparti EL & IT Forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Folkets Hus Landsforbund Forbundet for Ledelse og Teknikk Framfylkingen - LOs barne- og familieorg. Handel og Kontor i Norge Landsorganisasjonen i Norge LO-Stat Musikernes fellesorganisasjon Norges Handikapforbund Norges Kristne Arbeideres Forbund Norges Velforbund Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Folkehjelp Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Norsk Tjenestemannslag 17 Uten eget fylkesledd i Akershus Arbeiderbevegelsens Presseforbund Foreningen Norges Døvblinde Industri Energi Norges Handikapforbunds Ungdom Norges Offisersforbund Norsk Jernbaneforbund Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Sjømannsforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund

18 Bygdefolkets Studieforbund i Akershus S Schweigaards gate 34 F, 0191 Oslo Monica Flatabø Landbrukets organisasjoner kom tidlig med i det organiserte folkeopplysningsarbeidet i Norge. Norsk Landmannsforbund, som ble stiftet i 1896, hadde som formål «å virke for å samle bygdefolket til arbeid for bygdenes kulturelle, sosiale og økonomiske framgang». Det ble satt igang kurs i jordbruksspørsmål og regnskap og holdt foredrag om bygdenes sosiale reisning. Dette arbeidet hadde sitt grunnlag i det nordiske folkedemokrati og folkeopplysning i Grundtvigs ånd. Bygdefolkets studieforbund ble etablert i sin nåværende form i Medlemsorganisasjonene er forskjellige bygde- og landbruksorienterte organisasjoner, som er interessert i BSFs opplæringsaktiviteter. BSF skal være et funksjonelt verktøy for medlemsorganisasjonene i deres opplæringsarbeid og skal arbeide aktivt for et godt voksenopplæringstilbud i bygdesamfunnet. For medlemsorganisasjonene og andre samarbeidspartnere er det viktig at Studieforbundet framstår som et enhetlig serviceorgan. Dette gjelder også i forhold til kommunens styringsorgan for voksenopplæringen. 18

19 BSF har en viktig oppgave i å tilrettelegge opplæringstilbud på tvers av organisasjonsgrensene, - blandt annet opplæring av tillitsvalgte, landbruksfaglige emner, lokalmiljø og bygdekultur. En slik samordning bør resultere i tilbud som er bedre og når ut til flere enn om organisasjonene arrangerer kurs internt. Et samordnet tilbud styrker dessuten samarbeidet mellom organisasjonene og er positivt for organisasjonenes forhold til samfunnet forøvrig. Bygdefolkets studieforbund bygger sine verdier på å være: Mulighetsfokusert Samlende Brukerorientert Dyktig Bygdefolkets studieforbund har blant annet disse tilbudene: Næringsutvikling Inn på tunet Kurset gir inspirasjon og faglig veiledning for å komme videre med egne planer. Underveis får du også individuell veiledning på eget prosjekt. Samarbeidskurs mellom BSF Akershus, Natur vgs. og Fylkesmannens landbruksavdeling. Videreutvikling av egen virksomhet Kurset vil gi nye impulser og faglig påfyll til å gjøre tilbudet enda bedre. Studietur for å se på gårdsrelatert utvikling og kveldssamlinger med synliggjøring, nye trender, konsepttenkning etc. Samarbeidskurs mellom BSF Akershus, Natur vgs. og Fylkesmannens landbruksavdeling. Økologisk landbruk Grunnleggende innføring Kurset gir innføring i temaer som regelverk, økonomiske forutsetninger, vekstskifte, omlegging og ugressbekjempelse. Samarbeidskurs mellom BSF Akershus og Forsøksringen Romerike. Bygdekompasset Bygdekompasset er en del av prosjektet Fremtidsrettet rådgivning for landbruket i Akershus. Kurset er nyttig til å se egne ressurser, sette opp egne mål og legge planer for å nå målene, samt individuell rådgivning. 19 Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus Bondelag Akershus Bygdekvinnelag Akershus Bygdeungdomslag Norsvin Akershus Viken Skog Mjøsen Skog Havass Skog Forsøksringene i Akershus Landbrukssamvirket i Akershus Felleskjøpet Øst Vest Nortura region Øst Tine region Øst Geno Akershus Sau og Geit Akershus Pelsdyrsavslag Akershus Birøkterlag Honningcentralen Gartnerhallen Gjensidige Forsikring Hoff Norske potetindustri Landkredit

20 FOLK Folkekulturforbundet Akershus Rosenkrantz` gate 21, 0160 Oslo Liv Lønskog Folkekulturforbundet skal organisere og legge til rette for folkeopplysning og opplæring i medlemsorganisasjoner, innenfor rammen av Lov om voksenopplæring. Et grunnleggende prinsipp for Folkekulturforbundet er å sette det skapende mennesket i sentrum ved å legge til rette for: Personlig utvikling og læring på egne premisser Oppleve levende kulturtradisjoner Kunnskap om mennesket som en del av en økologisk helhet Erfaring med demokratisk organisasjonspraksis Folkekulturforbundet har sammen med andre utdanningsinstitusjoner flere tilbud om høyere utdanning innen fagområder som Folkekulturforbundet har engasjert seg i. Dette gjelder tradisjonsbærende håndverk i små fag som bunadtilvirker, håndvever, strikker, båtbygger og tredreier. Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus Fylkeshusflidslag Bygdelagssamskipnaden (Noregs Ungdomslag) Norsk Quilteforbund Amatørteater Skansespillet på Romerrike Uten eget fylkesledd Båtlaget Braute DIS Norge Forbundet KYSTEN Fortidsminneforeningen HATS Kringkastsringen Landslaget for nærmiljøskolen Landslaget for lokalhistorie Landslaget for lokalhistorie i skolen Noregs mållag Norsk målungdom Noregs ungdomslag Norsk forening for Kulturhistorisk Sverdfekting Norsk selskap for fotografi Samenes folkekultur Rosegården Teaterhus 20 I Akershus er Fylkeshusflidslagene en samarbeidspartner for å spre kunnskap om tradisjoner og kultur ved utstillinger, demonstrasjoner, kurs og opplæring. Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære folkelige kulturutrykk i skapende og trygge fellesskap.

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling. Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Voksenopplæring som redskap for lokal kultur og samfunnsutvikling Kjærs7 Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon Hva er egentlig voksenopplæring? Voksenopplæring er opplærings7lbud spesielt 7lpasset

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende:

Voksenopplæringsforbundet i Oppland ( VOFO) sitt innspill til Kulturstrategien 2015-2020 er følgende: OPPLAND Innspill til Høringsutkast; Kulturstrategi for Oppland 2015 2020 Fra: Voksenopplæringsforbundet i Oppland Frist. 20 november 2015 Innledning og forutsetninger 1) Hovedmål for Kulturstrategien 2015-2020

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende)

Rom for dannelse Rum för bildning. (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Rum för bildning (Jeg, den kunnskapssøkende, lærende) Deltakere på konferansen: Ca. 50 fra biblioteker Ca. 20 fra kommunal/offentlig voksenopplæring Ca. 10 fra studieforbund/frivillig sektor Ca 20 fra

Detaljer

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008

Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner 2008 Organisasjonens navn Søknaden gjelder Tilskudd 2008 Norges fylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund Norsk Thyreoideforbund, nyrepasienter og transplanterte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2016

Strategiplan for Kristelig studieforbund , med handlingsplan for 2016 plan for Kristelig studieforbund 2016 2019, med handlingsplan for 2016 planen ble vedtatt av årsmøtet i 2015. ble vedtatt av styret den 10.02.2016. Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

PROTOKOLL FRA 6. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013

PROTOKOLL FRA 6. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 PROTOKOLL FRA 6. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2013 DATO: Fredag 25. oktober 2013 TID: 11.30 14.00 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Bodil Rake Lystrup Jon Christian

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?"

Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning En ny region Agder? Innspill til høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?" Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)stiller seg positive til forhandlingsutvalgets flertallsmodell for sammenslåing av Agderfylkene,

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Studieforbundene i Norge

Studieforbundene i Norge Studieforbundene i Norge 2006-2007 Studieforbundene i Norge Studieforbundene er definert i Lov om voksenopplæring som en sammenslutning av frivillige organisasjoner med formål å drive folkeopplysning og

Detaljer

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund

Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Ledermøte Norges sopp- og nyttevekstforbund Thon Hotel Ski 2014 Odd Erik Randen Studieforbund Det grønne studieforbundet. består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold

Arbeidsprogram. Folkets Hus. Innhold Arbeidsprogram Folkets Hus Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Intern virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og kulturen Folkets Hus for alle 2 Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6

Vedlegg sak 3/09. Side 1 av 6 Generelle kommentarer etter fellesmøtet med NK/NMF i Hedmark og Oppland. Vi synes det er bra at de foreslåtte endringene i loven ivaretar det verdigrunnlaget som har vært rådende siden VO-loven kom i 1976.

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Studieforbundene i Norge 06-07

Studieforbundene i Norge 06-07 Studieforbundene i Norge 6-7 Studieforbundene i Norge Studieforbundene i Norge 6-7 Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er interesseorganisasjonen for studieforbundene i Norge. Følgende organisasjoner er godkjente

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling Til s medlemsorganisasjoner 17.09.2013, Oslo Ref: KR/GF-2013 2.innkalling til s generalforsamling Andre Innkalling til Generalforsamling 2013 sender med dette ut andre innkalling til generalforsamlingen

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11. Studieforbund læring for livet NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Evaluering på systemnivå - Kvalitet i grensen mellom frivillighet og kontroll Den norske regjeringen ønsket en offentlig utredning

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Høring forskrift til Lov om voksenopplæring Innledning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO

Høring forskrift til Lov om voksenopplæring Innledning. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Høring forskrift til Lov om voksenopplæring 07.12.15 Grensen 9 b, 0159 OSLO Tel. 23 69 01 25 sps@sp.no www.senterpartiskolen.no Org.nr: 991 158 820 Det

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus

Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Retningslinjer for fordeling av støtte til de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Akershus Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 11. september 2012 1. PRINSIPPER FOR FORDELING

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02.

Offentlig journal. Pensjonskostnad 2014 - private ideelle. Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 16.02.2015 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 16.02.2015 Pensjonskostnad 2014 - private ideelle Pensjon private 2014 2014/1242-3 8093/2015 05.02.2015 ØKO 235 Mottaker Haraldsplass

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen

Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Bostadutvalget Formålet med opplæringen og formål for barnehagen Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å gjennomgå formålet for opplæringen og formålet med barnehagen. Utvalget har

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Strategimelding for Kristent Pedagogisk Forbund 2006-2008

Strategimelding for Kristent Pedagogisk Forbund 2006-2008 Den som står stille, fører ikke arven videre. Derfor går vi. Strategimelding for Kristent Pedagogisk Forbund 2006-2008 I KPF kreves mer enn to tanker i hodet samtidig, mer enn tanker. Her må vi leve og

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014 Helse Sør-Øst RHF 06012014 Offentlig journal Periode: 02012014-02012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 06012014 09/01381-4 Dok.dato:

Detaljer

Opplæringsplan for NKK og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NKK og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NKK og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding

ÅRSMELDING 2007. Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 Sak 3.3 SOL årsmelding ÅRSMELDING 2007 Saksframlegg til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 2008 I Organisasjon 1 SAMISK STUDIEUTVALG - SOL Samisk Studieutvalg - SOL er av Stortinget godkjent studieorganisasjon med berettiget

Detaljer

Årsmelding for 2013 og 2014

Årsmelding for 2013 og 2014 Årsmelding for 2013 og 2014 VOFO Troms 1. INNLEDNING 2. ORGANISASJON 3. MØTER OG REPRESENTASJON 4. AKTIVITETER 5. TILSKUDDSORDNINGER 6. ØKONOMI 7. SAMARBEID 8. ANDRE OPPLYSNINGER 9. SLUTTORD 1. INNLEDNING

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer