Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus"

Transkript

1 Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus

2

3 Studieforbundene i Akershus Framveksten av studieforbundene må sees i sammenheng med de store folkelige bevegelsene som vokste fram på slutten av 1800-tallet. Den danske presten Grundtvig spilte en stor rolle i utviklingen. Opplysning skulle komme innenfra eller fra folket selv. Nordisk folkeopplysning ble knyttet til framveksten og utviklingen av demokratiet. I dag kan man si at det moderne demokratiet eller den nordiske modellen, ikke hadde vært den samme hvis det ikke hadde eksistert en gjennomgående organisasjonsstruktur på alle samfunnsnivåer innenfor politikk, kultur, religion med mer. Begrepet voksenopplæring ble tatt i bruk i 1950-årene. Folk fikk nye muligheter for utdanning, og voksenopplæringen ble i og 70- årene et virkemiddel i sosial utjevning. I tillegg ble voksenopplæring nødvendig for omstilling i arbeidslivet. I dag er dette viktigere enn noensinne. Lov om voksenopplæring ble vedtatt i 1976 der studieorganisasjonene ble framhevet som et utfyllende ledd i tillegg til utdanningssystemet. Etter hvert har begrepet livslang læring blitt en integrert del av samfunnsplanleggingen. I arbeid- og organisasjonslivet for øvrig er det de menneskelige ressursene som blir vektlagt mer og mer. Det er mennesker med kunnskap, innsatsvilje og arbeidslyst som er de viktigste bidragsyterne i samfunnet. (Denne erkjennelsen har blitt tydeligere de seneste årene. ) Med dette som bakteppe, nedsatte regjeringen Tron-utvalget, som skulle se på studieforbundene og deres virksomhet. Resultatet kom i NOU 2007:11 Studieforbund Læring for livet fra Kunnskapsdepartementet. Utvalget fastslår i sin enstemmige innstilling at Det vil gi samfunnsøkonomiske effekter å satse på en videreutvikling av studieforbundene. I tillegg har utvalget foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring i tillegg til å foreslå at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen. Akershus fylkeskommune og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Akershus har i tråd med disse signalene ønsket å synliggjøre hvilket mangfold av opplæringsarenaer som finnes i vårt fylke. I dette heftet har de ulike regionale voksenopplæringsorganisasjonene innunder VOFO-paraplyen, fått presentere seg. Vi håper det skal bli lettere å ta kontakt, når både nettsteder og kontaktpersoner er oppgitt. Janne Lundgren Akershus Fylkeskommune Mars

4 Studieforbundenes voksenopplæring i Akershus Studieforbundene bygger på et mangfold av læremuligheter, som har utgangspunkt i politiske, pedagogiske, kulturelle, religiøse eller ideelle tradisjoner og preferanser. Studieforbundene bygger i hovedsak på erfaringsbasert læring og på den motivasjon som bor i den enkelte person for å lære. For studieforbundene er det også sentralt at læringen skjer på den enkelte voksnes premisser. Perspektivet har flyttet seg fra folkeopplysning som basis og forankring for læring, til livslang læring for å omstille seg og mestre nye krav, ny teknologi og nye yrker. Det er sammenheng mellom voksenopplæring og folkeopplysning. Der voksenopplæring er resultatstyrt, er folkeopplysning prosessen og resultatet. Det er viktig å jobbe for at alle skal ha samme rett til kunnskap og utdanning. Dette kan bidra til å minske utdanningskløften og sikre fleksibilitet i evnen til å omstille seg etter samfunnets krav, store markedstilpassede og organisatoriske endringer. Læringen kan også bidra til at vi kan bli ressurspersoner for egne barn og andre personer i lokalmiljøet. Læring kan gjøre det mulig for enkeltpersoner å stå frem i avisen for å påvirke en samfunnspolitisk svakhet eller opplyse om urettferdigheter der samfunnet ikke strekker til. Læringen kan bidra til at frivillige personer og organisasjoner sammen med kommunen eller fylkeskommunen kan skape en forskjell. Alle som bidrar, utvikler og støtter feltet Voksnes læring vet at kunnskap kan gi makt og påvirkningsmuligheter, som kan gi kraft og mot til å utgjøre en forskjell. Et velutviklet demokrati bygger på et opplyst folk med kunnskapsgrunnlag for å kunne være aktive medborgere. Det er sammenheng mellom folkeopplysning, læring og demokrati. Gjennom en omfattende kurs- og kulturvirksomhet er studieforbundene med sine mange medlemsorganisasjoner med på å overføre kunnskap og tradisjoner mellom generasjoner og er aktive bidragsytere i å holde lokalsamfunnene levende i Akershus. Jon G. Olsen Styreleder VOFO Akershus Anneth Winger Regionkonsulent VOFO Akershus 4

5 Innholdsfortegnelse Studieforbundenes roller i fremtiden... side 6 VOFO Akershus... side 8 Aftenskolen Høyres Studieforbund... side 10 Akershus Idrettskrets... side 11 Akershus musikkråd... side 12 Akershus Kristelig folkepartis Studieforbund... side 14 Akershus Venstres VO utvalg... side 15 AOF Norge... side 16 Bygdefolkets studieforbund... side 18 Folkekulturforbundet... side 20 Frikirkelig studieforbund... side 21 Funksjonshemmedes studieforbund... side 22 Norske Kristelige studieråd... side 24 Senterpartiets Studieforbund... side 25 Populus studieforbundet folkeopplysning... side 26 Sosialistisk Opplyningsforbund... side 28 Studieforbundet Folkeuniversitet... side 29 Studieforbundet Natur og Miljø... side 30 5

6 Studieforbundenes roller i framtiden Voksne vil lære. Voksne kan lære. Voksne behøver å lære hele livet. Voksne skal være kompetente og aktive medborgere både i yrkes- og samfunnsliv Utgangspunkt og rettesnor for studieforbundenes virksomhet er Lov om voksenopplæring 1: Målet for voksenopplæring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. Hva er et studieforbund? Et studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som består av to eller flere medlemsorganisasjoner. 3 stikkord er medlemseid, demokratisk og dynamisk organisasjon. Et godkjent studieforbund har en demokratisk organisasjonsform i alle organisasjonsledd, har i gjennomsnitt minst tilskuddsberettigete studietimer de tre siste år og har landsomfattende virksomhet. Studieforbundene tilbyr opplæring til relativt lave kostnader, nettopp fordi frivillig arbeid og dugnadsinnsats preger mye av virksomheten. Det offentliges bidrag går til å opprettholde mangfoldet i tilbudet, samt støtte til at mangfoldet av kultur, tradisjoner og nyskapning er tilstede i samfunnet. Studieforbundene er tilstede for sine målgrupper. De er med sitt omfattende organisasjonsnett gjennom lokale, frivillige lag og organisasjoner tilgjengelige der folk bor. Det er viktig å ha felles forståelse av de mest sentrale ord og begrep som brukes: Utdanning knyttes oftest til det formelle utdanningssystemet (offentlig og privat) Opplæring knyttes til organiserte læringsaktiviteter både i og utenfor det formelle utdanningssystemet Kompetanse defineres som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og holdninger tilpasset et aktuelt område (realkompetanse) Læring er en prosess der det utvikles kompetanse Formell utdanning henviser til offentlig og privat utdanning som gir en definert og godkjent sluttkompetanse (rett til vitnemål, fagbrev eller annet offentlig dokument) Begrepet ikke-formell og uformell læring/ kompetanse er uttrykk for ulike læringsarenaer når man snakker om realkompetanse Ikke-formell opplæring brukes om organisert læring utenom utdanningssystemet Vi bruker derfor begrepet ikke-formell opplæring i beskrivelse av studieforbundenes hovedaktivitet. Hva gjør studieforbundene i dag? Grunnlaget for studieforbundenes virksomhet ligger i demokrati og medborgerskap. De arbeider for at opplysningsvirksomhet og kunnskap skal være fri og tilgjengelig for alle. Det kan de være så lenge de opptrer som en ikke-kommersiell aktør i læringslandskapet. 6

7 Studieforbundene tilbyr voksne læring gjennom kurs, studieringer, seminarer og kulturtiltak i egen regi og/eller gjennom sine 435 medlemsorganisasjoner. Studieforbundene er samlet landets største aktør for voksnes læring regnet i deltakere. Majoriteten av virksomheten ligger innefor kulturbaserte og demokratirelaterte fag og emner; kurs som er spesielt viktig for personlig vekst og utvikling både for individ og samfunn. Det tilbys også opplæring i språk, IKT og andre teoretiske emner. Fag knyttet til grunnleggende ferdigheter og jobbrelaterte kurs er i vekst. Gjennom deltakelse i faglige og sosiale aktiviteter utvikler man sosiale ferdigheter, forståelse, toleranse og empati for andre. Aktiv deltakelse er inkluderende, skaper kunnskap og medfører handling, som må inneha en betydningsfull rolle i ethvert demokratisk samfunn. Studieforbundene de frivillige organisasjonenes opplæringsarena Studieforbundenes medlemsorganisasjoner omfattes av svært mange frivillige organisasjonene i Akershus. Det fins kulturorganisasjoner, organisasjoner for forskjellige samfunnssyn og livssyn, arbeidslivets organisasjoner og fritidsorganisasjoner av alle slag. Gjennom studieforbundene får både medlemmer, potensielt interesserte og allmennbefolkningen et tilbud om ulike kurs.. Studieforbundene vil basert på sine egne profiler samlet stille seg til tjeneste for å fremme voksnes læring og kompetanseutvikling Opplæringen er viktig for at organisasjonene skal finnes og videreutvikle seg i framtidens samfunn. Gode og kompetente lokale lag og foreninger er på mange måter fundamentet for våre lokalsamfunn. Et godt lokalsamfunn tilbyr sine innbyggere et bredt spekter av aktiviteter. I lokallagene er det mye engasjement og entusiasme. Derfor er det viktig å ta vare på kompetansen. Studieforbundene har berøringspunkter til ulike opplæringsaktører og arenaer utenfor det formelle utdanningssystemet. Med hensyn til arbeidslivets behov for kompetanse har studieforbundene vist at de kan være en viktig samarbeidspartner, ut fra både den enkeltes og bedriftens behov. Studieforbundene kan derfor være med på å bedre tilbudet til personer som står svakt på arbeidsmarkedet. 7

8 VOFO Akershus Fetveien 1E, 2007 Kjeller Anneth Winger Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er interesseorganisasjon for studieforbundene i Norge med fylkesavdeling i Akershus. VOFO er et felles forum for demokratiske og ideelle aktører som arbeider for voksnes læringsmuligheter og med utvikling av det voksepedagogiske fagfeltet. Vi har et humanistisk utgangspunkt for voksenopplæring basert på like muligheter til læring for alle og på demokratiske læringsformer i et livslangt læringsperspektiv, hvor hovedaktiviteten er ikke-formell opplæring. VOFO Akershus arbeider blant annet med å spre informasjon om opplæringstilbud i studieforbundenes regi å bidra til at studieorganisasjonene har tilgang til gratis undervisningslokaler i henhold til Akershus fylkestings vedtak i 2006 og lov om voksenopplæring 21 å arbeide for at opplæring i studieforbundene fortsatt blir verdsatt i samfunnet å arbeide for å synliggjøre at enkeltpersoners innsats i en organisasjon til å lære mer og utvikle seg har betydning for totalsamfunnet VOFO Akershus bidrar og åpner dører for å gi flere perspektiv på hva læring i voksen alder kan bety for enkeltmennesket generelt, og for arbeidslivet, for familien, for lokalmiljøet, for kommunen, for fylket, for samfunnet eller for internasjonalt arbeid. 8

9 VOFO Akershus jobber med å vekke nysgjerrighet og gi forståelse for hva voksnes læring kan være, hva læring betyr for den enkeltes liv, hvordan det kan endre en livssituasjon og skape kompetanse for større deltakelse i samfunnsliv og demokratiutvikling. Læringsdagene Læringsdagene er et storstilt nasjonalt arrangement for å mobilisere alle som arbeider med, eller har interesse for voksnes læring. Det kan være tidligere eller eksisterende deltakere, møte nye mulige deltakere, ulike arrangører og politikere er for alle som er opptatt av å vite noe om voksnes læring. Læringsdagene arrangeres over hele landet i samme tidsrom. Læringsdagene er en anledning for lokale lag og organisasjoner til å vise frem et lite utsnitt av mangfoldet som skjer på feltet Voksnes Læring. De kan arrangere ulike møter og utstillinger, samt gi informasjon om kurs, kultursamlinger, artikler og reportasjer i ulike medier. VOFO Akershus samarbeider også med bibliotekene. Bibliotekene er en arena som muliggjør livslang læring for enkeltpersonene. De har stor bredde i bøker, lydbøker, eget dokumentasjonssenter for musikk og noter. De ansatte har stor kunnskap i å veilede enkeltpersonene til å oppfylle sitt ønske om emne som kan gi utvidet kunnskap og læring. 9

10 AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund Peder Myhres veg, 7054 Ranheim Elvy Saus AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund har sin opprinnelse i etableringen av Høyres Opplysningsorganiasajon i Organisasjonen hadde dengang som målsetning å utvikle og tilrettelegge for Høyres interne opplæringsvirksomhet. AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund er et landsomfattende studieforbund, sentralt knyttet til Høyres Hovedorganisasjon. Studieforbundets formål er å drive voksenopplæring for å utbre kunnskap og styrke grunnlaget for selvutfoldelse i arbeidslivet, i organisasjoner og samfunn, og i familie og vennekrets. Høyres Studieforbund skal gjennom sitt arbeid bidra til å styrke forståelsen for voksenopplæringens plass i et moderne samfunn, og skal dessuten gjennom politiske og andre kanaler søke å påvirke myndighetenes politikk slik at de frivillige organisasjonene fortsatt kan spille en sentral rolle innenfor dette felt. AFTENSKOLENS mål er å være et allment studieforbund med et bredt tilbud basert på kunnskap og kvalitet, innen rammen av studieforbundets formålsparagraf. Vi ønsker å legge til rette for fleksible, markedstilpassede tilbud som i hovedsak retter seg mot personer. Med det som basis ønsker vi med våre kurs å stimulere hver enkelt, individuelt eller i grupper, til: å søke kunnskap og utdannelse å oppmuntre til ansvar og engasjement for utvikling og forandringer i samfunnet å videreutvikle vår kulturarv, samt å bidra til samarbeid over landegrensene AFTENSKOLEN Høyres Studieforbund har et bredt tilbud innen helse- og omsorgssektoren, med rene kunnskapskurs, kurs på videregående nivå og på fagskolenivå, samt kurs innen fritid, data, helse og språk. Medlemsorganisasjoner i Akershus Akerhus Høyre Akershus unge Høyre 10

11 Akershus Idrettskrets Akershus Idrettskrets har som hovedmål å forbedre idrettslagenes forutsetninger til å drive sin virksomhet. Dette skal Akershus Idrettskrets oppnå gjennom å tilføre idrettslagene den kompetanse og bistand de trenger for å utvikle egen organisasjon. Formål i vedtektene: Akershus Idrettskrets skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn. Strømsveien 80, 2010 Strømmen Kent Simonsen Idrettslagene er norsk idretts aktivitetsmotor. Det blir lite eller ingen aktivitet uten dem. Det er flere enn 700 idrettslag i Akershus, fordelt på 22 kommuner. I hver kommune er det et idrettsråd med representanter fra ulike idrettsgrener, som jobber for å forbedre forholdene for den lokale idretten. Hovedaktiviteter innen opplæring Vi hjelper idrettslagene med å utvikle tiltaksplaner og handlingsplaner Vi gjennomfører verdiprosesser i idrettslagene Vi tilbyr kurs på en rekke områder, for å gi ledere, trenere, tillitsvalgte og foreldre kompetanse til å utføre konkrete oppgaver i idrettslaget. Våre kurs er for å stimulere og inspirere utøverne. Vi tilbyr bl.a. kurs innen Psykologi og motivasjon Styrke og utholdenhet Ledelse og trenerrollen Kosthold og anatomi Styrearbeid og regnskap Barneidrettskurs Kurs for ungdom Hvert år på høsten avholdes Den Store Kurshelgen, som er et gedigent utdanningsarrangement Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 11 Medlemsorganisasjoner i Akershus Asker idrettsråd Aurskog/Høland idrettsråd Bærum idrettsråd Eidsvoll idrettsråd Enebakk idrettsråd Fet idrettsråd Frogn idrettsråd Gjerdrum idrettsråd Hurdal idrettsråd Lørenskog idrettsråd Nannestad idrettsråd Nes idrettsråd Nesodden idrettsråd Nittedal idrettsråd Oppegård idrettsråd Rælingen idrettsråd Skedsmo idrettsråd Ski idrettsråd Sørum idrettsråd Ullensaker idrettsråd Vestby idrettsråd Ås idrettsråd

12 Akershus Kristelig Folkepartis studieforbund Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo Karl Edvin Moksnes Akershus Kristelig Folkepartis studieforbund er et selvstendig organ innen Akershus Kristelig Folkeparti, med eget ansvarsområde. Studiearbeidet er en viktig del av Kristelig Folkepartis fylkesarbeid. Kristelig Folkepartis studieforbund skal være et serviceorgan for KrF, KrFK og KrFU på fylkes- og lokalplan. Vårt formål er å stimulere til aktivt politisk engasjement innen KrF politikk og verdisyn. Akershus Kristelig Folkepartis studieforbund har som oppgaver: Ha oversikt over og formidle studie- og kurstilbud Arbeide for effektiv studielederordning Planlegge og arrangere kurs/konferanser Stimulere lokallag og enkeltpersoner til start av studieringer Hjelpe til med å følge opp arbeid/studietiltak som er i gang Være løpende orientert om tilskuddsordningene fra stat, fylke og kommuner til studie- og kursvirksomhet Sørge for jevnlig kontakt med KrFs fylkesstyre og KrFs studieforbund sentralt Årsberetning skal legges fram for fylkesårsmøtene for KrF, KrFK og KrFU Sørge for at studieforbundet er medlem og representert på møter i Voksenopplæringsforbundet i Akershus Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus Kristelig Folkeparti Akershus Kristelig Folkepartis Kvinner Akershus Kristelig Folkepartis Ungdom 12

13 Akershus Venstres Voksenopplæringsutvalg Akershus Venstres VO-utvalg har sitt utspring i arbeiderakademiene på sent 1800 tallet. Den gang var Venstre en pådriver for at akademiene/ opplysningsarbeidet skulle være nøytrale og fri for politiske og religiøse foredrag. Utvalget samarbeider nært med fylkesstyret og har hovedoppgave, samt fokus på alle typer politisk og organisatorisk opplæring som Venstreskolen, ulike typer studiesirkler, temamøter og politiske verksteder. I tillegg til aktiviteter i egen regi skjer også deler av opplæringen i samarbeid med andre fylkeslag og Venstres Hovedorganisasjon. Utover dette har utvalget god kontakt med Venstres Opplysningsforbund, som er den nasjonale koordinator i partiet. Rådyrbakken 1, 2022 Gjerdrum venstre.no/akershus Thor Togstad VO-utvalget i Akershus Venstre oppfordrer dessuten alle lokallag til å utpeke egne opplæringsansvarlige. Deres oppgave vil dels være å ta initiativ til opplæringsaktiviteter lokalt, samt å gi innspill til fylkets VO-utvalg om de opplæringsbehov man har. Lokallagene oppfordres også til å samarbeide om opplæring med andre lokallag eller på regionnivå. Ved hyppig oppdatering på hjemmesiden legges det stor vekt på at alle medlemmer får løpende informasjon om aktuelle studietilbud. 13 Medlemmer i Akershus Venstres lokale organisasjoner Unge Venstre Norges Venstrekvinnelag Norges Liberale studentforbund

14 Akershus musikkråd Fetveien 1E, 2007 Kjeller Jon G. Olsen Akershus musikkråd er fylkesavdeling av Musikkens studieforbund og ble stiftet i Akershus musikkråd er også fylkesavdeling av Norsk musikkråd, og fungerer således som kontaktpunkt og ressurssenter for hele musikklivet i fylket. Akershus musikkråd har i alt ca 600 lokale lag som medlemmer. 12 av våre 27 landsomfattende organisasjoner har egne fylkesledd i Akershus, men Akershus musikkråd er fylkesledd og regionkontakt for alle våre 14

15 lokale lag. Medlemsorganisasjonene fokuserer på ulike typer musikk og/eller særlige interesser i forbindelse med musikk. Dette er organisasjoner som arbeider med for eksempel jazz, kammermusikk, viser, rock, eller forbund og foreninger for musikklærere, symfoniorkestre, korps, kor, kordirigenter. Vi har også noen egne kurs. Grunnlaget for virksomheten ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Akershus musikkråd er alle musikksjangere likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. (vedtektenes 1) Våre kurs er hovedsakelig innen emnene instrumentalopplæring, instruktør/dirigentkurs, formidling, musikkteori/musikkhistorie, organisasjonskunnskap, praktisk musikkutøvelse og sommerskoler. Hovedsakelig skjer opplæringen som enkeltstående kurs/seminarer eller som faste kurskvelder i regi av og i lokale lag. Våre lokale arrangører er kor, korps, orkestre, band, visegrupper, folkemusikklag osv. over hele fylket. Gjennom disse kursene kan man utvikle seg selv som utøver og lytter gjennom hele livet. Akershus musikkråd har i mindre grad egne kurs men har blant annet disse tilbudene: Fra lyd til CD (Nybegynnerkurs) Både kurs i bruk av vår harddiskopptaker Roland VS-840, samt kurs i Cubase. Opptaksteknikk, klangpålegg og CD-brenning. Vi har komplett opptaksutstyr til leie: Harddiskopptaker, monitorer og mikrofoner/stativer. Lyd på konserter (Nybegynnerkurs) De viktigste delene i et PA-anlegg og hvordan man får lyd i dette. Jeg kan ikke synge! Veldig populære kurs som gir baderomssangerne en mulighet til å treffe likesinnede og lære litt teknikk. Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus barne- og ungdomskorforbund Akershus korforbund distriktsledd av Norsk sangerforum Akershus skoleorkesterforbund Bandkontoret i Akershus Borg kirkesangforbund Oslo / Akershus krets av Norske Trekkspilleres Landsforbund Romerike Arbeidersangerforbund Symfoniorkestrene i Akershus Ung kirkesang Borg Ung kirkesang Oslo Uten eget fylkesledd i Akershus AKKS bandorg Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen Norske Kordirigenter GramArt - Grammofonartistenes forening Korpsnett Norge Landsforbundet Dissimilis Landslaget for spelemenn Musikernes fellesorganisasjon Musikk i skolen Musikkens venners landsforbund Norsk country musikk forbund Norsk festivalsangerforbund Norsk forening for musikkterapi Norsk Jazzforum Norsk kammermusikkforbund Norsk Mandolin og Balalaika Orkester Forbund Norsk munnspillforum Norsk musikkbibliotekforening Norsk Rockforbund Norsk viseforbund Norske musikklæreres landsforbund Rytmisk musikkforum 15

16 Arbeidernes Opplysningsforbund AOF Romerike Bjørnsonsgate 33, 2000 Lillestrøm Johnny Birkeland AOF Follo Åsveien 3, 1400 Ski Thor Wollner Opplysning som frigjøring hadde sitt utspring fra arbeiderakademiene midten av 1800-tallet. Arbeidersamfunnets mål var å skape fest og hygge for arbeidere, og gi de noe av de høye klassenes kultur og dannelse. Kunnskap var et gode som arbeidsfolk måtte få del i på lik linje med andre, for å gjøre seg mer gjeldende i det politiske og økonomiske liv. Senere kom det at arbeidsklassen skulle skape sin egen kultur og utvikle sosialistisk kunnskap. I 1931 ble AOF opprettet for å satse på kultur- og opplysningsarbeid. AOF har sitt politiske fundament i arbeiderpartiet og skal være den ledende leverandør av voksenopplæringstiltak og arbeiderkultur. I god folkeopplysningstradisjon skal AOF arbeide for å utvikle medlemsorganisasjonenes konkurransekraft og formidle verdidebatt. AOF vil gjennom sin virksomhet fremme likestilling mellom kjønnene og likestilling i muligheten til å tilegne seg kunnskap, dyktiggjøre medlemmene for arbeiderbevegelsen og samfunnet, og gjøre kulturverdiene tilgjengelige for alle, særlig gjennom: å arrangere voksenopplæringstiltak som er åpne for alle å drive aktivt kulturarbeid 16

17 å legge til rette debatt på medlemsorganisasjonenes ideologiske grunnlag å skolere medlemmer og tillitsvalgte å spre informasjon om kultur- og voksenopplæringsspørsmål å engasjere seg i alt studie- og kulturarbeid som fremmer medlemsorganisasjonenes interesser på disse felter Behovet for oppdatert kunnskap og kompetanse gjelder oss alle, uavhengig av livssituasjon, alder og yrkessituasjon. Vi vet at den viktigste læring skjer i samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn, kunnskap, kompetanse og alder. AOF har tatt konsekvensen av det ved å tilrettelegge læringen gjennom kombinasjon av tradisjonell undervisning, gruppearbeider og egeninnsats. Slik blir kursstedet møteplassen mellom lærende mennesker, faglig og sosialt. Kravene til oppdatert kunnskap og kompetanse er blitt større for både virksomheter og enkeltmennesker. Verdi- og kvalitetskjeden i samfunnet starter og slutter med lærende mennesker. AOF i Akershus ønsker deg velkommen til framtidens læringsarena for personlig og jobbmessig utvikling. Medlemsorganisasjoner i Akershus Arbeidernes Edruskapsforbund Arbeidernes Ungdomsfylking Det norske Arbeiderparti EL & IT Forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Folkets Hus Landsforbund Forbundet for Ledelse og Teknikk Framfylkingen - LOs barne- og familieorg. Handel og Kontor i Norge Landsorganisasjonen i Norge LO-Stat Musikernes fellesorganisasjon Norges Handikapforbund Norges Kristne Arbeideres Forbund Norges Velforbund Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Folkehjelp Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Norsk Tjenestemannslag 17 Uten eget fylkesledd i Akershus Arbeiderbevegelsens Presseforbund Foreningen Norges Døvblinde Industri Energi Norges Handikapforbunds Ungdom Norges Offisersforbund Norsk Jernbaneforbund Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Sjømannsforbund Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Treindustriarbeiderforbund

18 Bygdefolkets Studieforbund i Akershus S Schweigaards gate 34 F, 0191 Oslo Monica Flatabø Landbrukets organisasjoner kom tidlig med i det organiserte folkeopplysningsarbeidet i Norge. Norsk Landmannsforbund, som ble stiftet i 1896, hadde som formål «å virke for å samle bygdefolket til arbeid for bygdenes kulturelle, sosiale og økonomiske framgang». Det ble satt igang kurs i jordbruksspørsmål og regnskap og holdt foredrag om bygdenes sosiale reisning. Dette arbeidet hadde sitt grunnlag i det nordiske folkedemokrati og folkeopplysning i Grundtvigs ånd. Bygdefolkets studieforbund ble etablert i sin nåværende form i Medlemsorganisasjonene er forskjellige bygde- og landbruksorienterte organisasjoner, som er interessert i BSFs opplæringsaktiviteter. BSF skal være et funksjonelt verktøy for medlemsorganisasjonene i deres opplæringsarbeid og skal arbeide aktivt for et godt voksenopplæringstilbud i bygdesamfunnet. For medlemsorganisasjonene og andre samarbeidspartnere er det viktig at Studieforbundet framstår som et enhetlig serviceorgan. Dette gjelder også i forhold til kommunens styringsorgan for voksenopplæringen. 18

19 BSF har en viktig oppgave i å tilrettelegge opplæringstilbud på tvers av organisasjonsgrensene, - blandt annet opplæring av tillitsvalgte, landbruksfaglige emner, lokalmiljø og bygdekultur. En slik samordning bør resultere i tilbud som er bedre og når ut til flere enn om organisasjonene arrangerer kurs internt. Et samordnet tilbud styrker dessuten samarbeidet mellom organisasjonene og er positivt for organisasjonenes forhold til samfunnet forøvrig. Bygdefolkets studieforbund bygger sine verdier på å være: Mulighetsfokusert Samlende Brukerorientert Dyktig Bygdefolkets studieforbund har blant annet disse tilbudene: Næringsutvikling Inn på tunet Kurset gir inspirasjon og faglig veiledning for å komme videre med egne planer. Underveis får du også individuell veiledning på eget prosjekt. Samarbeidskurs mellom BSF Akershus, Natur vgs. og Fylkesmannens landbruksavdeling. Videreutvikling av egen virksomhet Kurset vil gi nye impulser og faglig påfyll til å gjøre tilbudet enda bedre. Studietur for å se på gårdsrelatert utvikling og kveldssamlinger med synliggjøring, nye trender, konsepttenkning etc. Samarbeidskurs mellom BSF Akershus, Natur vgs. og Fylkesmannens landbruksavdeling. Økologisk landbruk Grunnleggende innføring Kurset gir innføring i temaer som regelverk, økonomiske forutsetninger, vekstskifte, omlegging og ugressbekjempelse. Samarbeidskurs mellom BSF Akershus og Forsøksringen Romerike. Bygdekompasset Bygdekompasset er en del av prosjektet Fremtidsrettet rådgivning for landbruket i Akershus. Kurset er nyttig til å se egne ressurser, sette opp egne mål og legge planer for å nå målene, samt individuell rådgivning. 19 Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus Bondelag Akershus Bygdekvinnelag Akershus Bygdeungdomslag Norsvin Akershus Viken Skog Mjøsen Skog Havass Skog Forsøksringene i Akershus Landbrukssamvirket i Akershus Felleskjøpet Øst Vest Nortura region Øst Tine region Øst Geno Akershus Sau og Geit Akershus Pelsdyrsavslag Akershus Birøkterlag Honningcentralen Gartnerhallen Gjensidige Forsikring Hoff Norske potetindustri Landkredit

20 FOLK Folkekulturforbundet Akershus Rosenkrantz` gate 21, 0160 Oslo Liv Lønskog Folkekulturforbundet skal organisere og legge til rette for folkeopplysning og opplæring i medlemsorganisasjoner, innenfor rammen av Lov om voksenopplæring. Et grunnleggende prinsipp for Folkekulturforbundet er å sette det skapende mennesket i sentrum ved å legge til rette for: Personlig utvikling og læring på egne premisser Oppleve levende kulturtradisjoner Kunnskap om mennesket som en del av en økologisk helhet Erfaring med demokratisk organisasjonspraksis Folkekulturforbundet har sammen med andre utdanningsinstitusjoner flere tilbud om høyere utdanning innen fagområder som Folkekulturforbundet har engasjert seg i. Dette gjelder tradisjonsbærende håndverk i små fag som bunadtilvirker, håndvever, strikker, båtbygger og tredreier. Medlemsorganisasjoner i Akershus Akershus Fylkeshusflidslag Bygdelagssamskipnaden (Noregs Ungdomslag) Norsk Quilteforbund Amatørteater Skansespillet på Romerrike Uten eget fylkesledd Båtlaget Braute DIS Norge Forbundet KYSTEN Fortidsminneforeningen HATS Kringkastsringen Landslaget for nærmiljøskolen Landslaget for lokalhistorie Landslaget for lokalhistorie i skolen Noregs mållag Norsk målungdom Noregs ungdomslag Norsk forening for Kulturhistorisk Sverdfekting Norsk selskap for fotografi Samenes folkekultur Rosegården Teaterhus 20 I Akershus er Fylkeshusflidslagene en samarbeidspartner for å spre kunnskap om tradisjoner og kultur ved utstillinger, demonstrasjoner, kurs og opplæring. Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære folkelige kulturutrykk i skapende og trygge fellesskap.

KULTUR OG LÆRING. Kulturopplæring i studieforbund. Har det noen betydning for norsk kulturliv?

KULTUR OG LÆRING. Kulturopplæring i studieforbund. Har det noen betydning for norsk kulturliv? KULTUR OG LÆRING Kulturopplæring i studieforbund. Har det noen betydning for norsk kulturliv? Notat utarbeidet av Åse Vigdis Festervoll På vegne av Studieforbundet kultur og tradisjon, Musikkens studieforbund,

Detaljer

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs

Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Den nye voksenopplæringsloven har gitt oss nye regler for godkjenning av kurs Denne brosjyren forteller deg hvilke regler som gjelder, og hjelper deg i gang Aftenskolen Høyres Studieforbund Høyres Hovedorganisasjon

Detaljer

Årsmelding for VOFO 2008

Årsmelding for VOFO 2008 Årsmelding for VOFO 2008 Interessepolitisk arbeid Tronutredningen Tronutredningen (NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet) satte sitt preg på politikkutformingen i VOFO gjennom 2008. Den beste dokumentassjon

Detaljer

Muligheter. i et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk

Muligheter. i et inkluderende kunnskapssamfunn. Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk Muligheter i et inkluderende kunnskapssamfunn Studieforbundene i framtidens kultur- og kompetansepolitikk Derfor velger 600.000 kursdeltakere studieforbundene! Muligheter 2006 og videre I februar 2006

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt av kunnskapsministeren 27. oktober 2006 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 12. september

Detaljer

Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling!

Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling! Studieforbundene satser på bærekraftig utvikling! Forord Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og studieforbundenes rolle for bærekraftig utvikling er grunnlagt på et samfunn i samspill mellom mennesker, holdning,

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Kompetanse eller tidsfordriv?

Kompetanse eller tidsfordriv? Leif E. Moland Kompetanse eller tidsfordriv? Opplysningsorganisasjonenes bidrag til norsk voksenopplæring FAFO-rapport nr. 120 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1991 ISBN

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER - NOU 1995: 18 1 av10

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER - NOU 1995: 18 1 av10 1 av10 Ny lovgivning om opplæring 40.1 Innledning Utvalget vil i dette kapitlet gjennomgå og vurdere deler av den rettslige reguleringen av opplæring spesielt organisert for voksne i medhold av lov 28.5.1976

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRIVILLIGHET NORGE

ÅRSRAPPORT FRIVILLIGHET NORGE ÅRSRAPPORT 2009 FRIVILLIGHET NORGE 2 Momsmarkering (s 6) 20 Inkluderingsprosjektet (s 8) Topplederkonferansen (s 5) Kurs og kompetanseutvikling (s 10) Frivillighet Norge Storgata 10 B 0155 Oslo Tel. 21

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle Kultur- og kirkedepartementet St.meld. nr. 39 (2006 2007) 2 St.meld. nr. 39 2006 2007 Innhold Del I Overordnede prinsipper.......... 9 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag.................... 11 1.1 Innledning,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Prinsipprogram 2014-2017

Prinsipprogram 2014-2017 Forbundet for Ledelse og Teknikk Prinsipprogram 2014-2017 Vedtatt på landsmøtet 29.10.2013 sammen inn i fremtiden Innhold 1 Organisasjon 4 1.1 Visjoner og verdier 4 1.2 Utfordringer i kommende periode

Detaljer

Tidsfordriv og kompetanse

Tidsfordriv og kompetanse Leif E. Moland Tidsfordriv og kompetanse Mål, organisering og økonomi i norsk voksenopplæring FAFO-rapport 152 Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1991 ISBN 82-7422-1 06-0 Omslag:

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand

FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand RÅDMANN FRIVILLIGHETSMELDING for Kristiansand Vedtatt i bystyret 12. mai 2010. INNHOLD Sammendrag...3 1 Innledning...5 1.1. Bakgrunn og politiske vedtak...5 1.2. Organisering og prosess...5 2 Frivillighet

Detaljer