HELSEDIREKTORATET HELSETILBUD TIL UNGDOM OG UNGE VOKSNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEDIREKTORATET HELSETILBUD TIL UNGDOM OG UNGE VOKSNE"

Transkript

1 På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport, IS-2044 Desember 2012 HELSEDIREKTORATET HELSETILBUD TIL UNGDOM OG UNGE VOKSNE

2 HELSEDIREKTORATET HELSETILBUD TIL UNGDOM OG UNGE VOKSNE Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T F

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Formålet med undersøkelsen Målgrupper og tjenester Temaer Metodisk gjennomføring av undersøkelsen Kvalitetsmål Leserveiledning 7 2. Sammendrag Hovedfunn Oppsummering fra seminar Metodisk gjennomføring Prosjekt- og referansegruppe Målgruppene ungdom og unge voksne Helse- og omsorgstjenester Eksplorative intervjuer Litteratursøk Kvalitative intervjuer Seminar Kvalitetsmål Metodiske utfordringer Bakgrunn for undersøkelsen Ungdom og unge voksnes helsetilstand Målgruppene Helse- og omsorgstjenester som inngår i undersøkelsen Kompetanse og fagmiljø Ungdomshelse/Ungdomsmedisin - begrepsavklaring Hva innebærer kompetanse på ungdom og unge voksne for helsearbeidere? Sentrale yrkesgrupper og deres fokus på ungdom Kompetanseheving Informasjon om rettigheter Unges rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester Informasjonskanaler for unges rettigheter innenfor helse- og omsorgstjenester Unges kjennskap til egne rettigheter Unges medvirkning i utformingen av informasjonskanaler om rettigheter Tilgjengelighet og tilrettelegging av ungdomsvennlige helsetjenester Primærhelsetjenester Studenthelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Nasjonale kompetansetjenester Private rehabiliteringsinstitusjoner 71 3

4 7.6 Manglende helse- og omsorgstilbud Brukermedvirkning Unges medvirkning i utformingen av eget tjenestetilbud Unges deltakelse i brukerråd Unges deltakelse i brukerundersøkelser Overganger i tjenesteapparatet Ulike aldersgrenser Overganger i primærhelsetjenesten Overganger i spesialisthelsetjenesten Overganger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Utfordringer ved overganger Kjennetegn ved gode overganger Samarbeid og arbeid med individuell plan Individuell plan Koordinatorrollen Kvalitet i arbeidet med individuell plan Samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kompetansesentre Særskilte brukergrupper E-helse Bruk av e-helsetjenester Brukerrettet e-helse 107 TABELLER Tabell 1: Eksempler på videre- og etterutdanninger som retter seg direkte mot ungdom og unge voksne Tabell 2: Oversikt over kompetansetjenester som retter seg mot ungdom og unge voksne i de aktuelle målgruppene Tabell 3: oversikt over barn og unges rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester Tabell 4: Nettsteder med informasjon om barn og unges rettigheter i helse- og omsorgstjenesten Tabell 5: Oversikt over brukerråd og brukerundersøkelser rettet mot spesifikke målgrupper Tabell 6: Bruk av individuell plan blant ulike målgrupper Tabell 7: E-helse internettsider med helserelatert informasjon i Norge, Danmark og Sverige VEDLEGG 1. Litteraturliste 2. Intervjugudie 3. Kvalitetsmål 4. Forkortelser 4

5 1. INNLEDNING Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse av helse- og omsorgstilbudet til unge. Undersøkelsen er utført på oppdrag for Helsedirektoratet, avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander, i tidsrommet september til desember I denne rapporten presenteres resultatene av undersøkelsen. Ungdomstiden er en tid preget av løsrivelse fra foreldre. Arenaer utenfor hjemmet, slik som skole, arbeid, fritidsinteresser, venner og kjærester får større betydning for i ungdomsårene, både for utvikling av identitet, og for unges fysiske og psykiske helse. Det finnes mye kunnskap om helsetilstanden blant unge, men derimot relativt lite systematisert kunnskap om helse- og omsorgstilbudet til ungdom og unge voksne. Ungdom og unge voksne faller inn under helsetjenester til barn og/eller voksne, men omtales sjelden som en egen gruppe. De senere årene har brukerorganisasjoner og fagforbund satt fokus på at det bør rettes mer oppmerksomhet mot å tilby helse- og omsorgstjenester som er særskilt tilpasset unges behov. Mange tjenester, både på kommunalt og statlig nivå, tilbyr helsetjenester til ungdom og unge voksne. Den lokale handlefriheten i kommuner og helseforetak, samt sentralisering av spesialisert kompetanse, kan imidlertid medføre at tjenestetilbudet varierer ut ifra hvor i landet en bor. Denne undersøkelsen tar for seg helse- og omsorgstilbudet til unge. Rapporten belyser først og fremst helsetilbudet til ungdom og unge voksne generelt, uavhengig av diagnose, helsesituasjon eller omsorgsbehov. Underveis rettes fokus på enkelte grupper unge med et særlig behov for helse- og omsorgstjenester. Det overordnete fokuset er likevel på gruppen ungdom og unge voksne som helhet. 1.1 Formålet med undersøkelsen Undersøkelsen er ment som et første spadestikk for å systematisere eksiterende kunnskap og gi et overblikk over unges helse- og omsorgstilbud. Undersøkelsen belyser også konkrete mangler og utfordringer i helse- og omsorgstilbudet til unge, og peker på områder med særlig forbedringspotensial. Hensikten med undersøkelsen er å bidra til at Helsedirektoratet kan vurdere følgende problemstillinger: 1. Har ungdom og unge voksne likeverdige helsetjenester, og er tjenestene av god kvalitet? 2. Har noen grupper ungdom og unge voksne et manglende helse- og omsorgstilbud? 3. Har noen deler av helsetjenesten svakheter eller styrker i sitt tilbud til ungdom og unge voksne? I rapporten har vi gjennomgående forsøkt å knytte funnene opp til nasjonale kvalitetsmål for helse- og omsorgstjenester 1, samt engelske mål for ungdomsvennlige helsetjenester Målgrupper og tjenester I denne undersøkelsen er unge definert som ungdom og unge voksne i alderen 13 til 26 år. Undersøkelsen omhandler alle unge i denne aldersgruppen, men har hatt et særlig fokus på unge som av ulike grunner har et langvarig behov for helsetjenester, eller grupper unge som har større sannsynlighet for å utvikle behov for helse- og omsorgstjenester. Se for øvrig kapittel 4.2. for beskrivelse av disse gruppene. Undersøkelsen omfatter ikke en dybdebeskrivelse av helse- og omsorgstilbudet til ulike brukergrupper, men en generell beskrivelse av tilbud som er rettet mot enkelte grupper unge med særlig behov. I de tilfeller hvor det er avdekket mangler i helse- og omsorgstilbudet til spesifikke grupper, omtales dette. Undersøkelsen ivaretar også folkehelseperspektivet, som i stor grad handler om forebygging og tidlig innsats. I så måte er alle unge i alderen 13 til 26 år aktuelle som målgrupper for undersøkelsen. 1 Helsedirektoratet (2005), IS-1162 Veileder. Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialsektoren. 2 Department of Health, UK (2011). You re welcome. Quality criteria for young people friendly health services. 5

6 Undersøkelsen omhandler et bredt spekter av helse- og omsorgstjenester til unge, både innen primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Følgende tjenester omhandles: Kommunale helse- og omsorgstjenester Folkehelse Psykisk helse og rus Spesialisthelsetjenester I kapittel 4 redegjøres det nærmere for hva som kjennetegner helsetilstanden til unge generelt, og hva som har vist seg å være særskilte helseutfordringer blant unge i de nevnte brukergruppene. 1.3 Temaer Følgende temaer har vært sentrale i undersøkelsen: Kompetanse og fagmiljø o Kompetansehevende tiltak til helsepersonell vedrørende unges helse o Kompetanse blant helsepersonell om unges livssituasjon, tjenestebehov og tjenestetilbud Rettigheter o Informasjonskanaler om unges pasient- og brukerrettigheter rettet mot ungdom, foreldre og helsepersonell o Unges medvirkning i utformingen av informasjonsmateriell Brukermedvirkning o Unges brukermedvirkning i utformingen av eget tjenestetilbud o Unges deltakelse i brukerråd og annen brukermedvirkning på systemnivå Tilgjengelighet og tilrettelegging av ungdomsvennlige helsetjenester o Åpningstid, beliggenhet, kapasitet, pris og informasjon ved helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten o Eksempler på ungdomsvennlige helsetjenester Overganger i tjenesteapparatet fra barn til voksen o Utfordringer knyttet til overganger o Suksesskriterier for gode overganger Samarbeid og arbeid med individuell plan o Forekomsten av individuell plan blant unge o Unges tilfredshet med koordinator o Eksempler på samarbeid på tvers av sektorer og nivåer E-helse o Presentasjon av nettsteder med offentlig helseinformasjon til unge o Unges medvirkning i utformingen av nettstedene Temaene som omhandles er i stor grad relatert til norske kvalitetsmål for helse- og sosialtjenestene, samt engelske kriterier for ungdomsvennlige helsetjenester. Disse omtales nærmere i avsnitt 1.5. Temaene som omhandles i undersøkelsen er omfattende og komplekse, og det har vært nødvendig å foreta avgrensninger innenfor hvert tema. Flere av temaene henger også nært sammen. For eksempel gjelder dette overganger i tjenesteapparatet fra barn til voksen og arbeidet med individuell plan. Og under temaet E-helse omhandles nettsider med offentlig helseinformasjon til unge, som også inneholder informasjon om rettigheter, som omtales i et eget kapittel. Vi har forsøkt å unngå unødvendige gjentakelser, men ettersom temaene henger såpass nært sammen er noen tilbud nevnt i flere ulike sammenhenger. 1.4 Metodisk gjennomføring av undersøkelsen Undersøkelsen er hovedsakelig basert på eksisterende litteratur, forskning og statistikk vedrørende unges helse- og omsorgstilbud, relatert til temaene i undersøkelsen. Vi har særlig basert undersøkelsen på litteratur fra Norge, men har også inkludert litteratur fra England, Sverige og Danmark innenfor temaer hvor vi har funnet relevant litteratur 3. Særlig innenfor temaet overganger er det gjennomført mye internasjonal forskning. Innen for andre temaer, som for eksempel arbeid med 3 I konkurransegrunnlaget ble det etterspurt litteratur for Norden. Vi har avgrenset dette til Danmark og Sverige, da det er disse landene som ser ut til å ha fokusert mest på unges helse. 6

7 individuell plan, er det særlig norsk litteratur som har vært relevant, ettersom ordningen med individuell plan er norsk. I tillegg til gjennomgang av eksisterende litteratur, er det også innhentet kvalitative data gjennom telefonintervjuer med en rekke ulike aktører, som brukerorganisasjoner, primærhelsetjenester, spesialisthelsetjenester, fagforbund og forskningsmiljøer. De kvalitative intervjuene har tjent to formål. For det første har de bidratt til å finne frem relevant litteratur innenfor undersøkelsens temaer. For det andre utgjør intervjuene et verdifullt datagrunnlag som bidrar til å belyse undersøkelsens temaer, særlig innenfor temaer hvor det finnes lite litteratur. Rambøll arrangerte også et seminar torsdag 20. november Her deltok ti personer fra ulike deler av tjenesteapparatet, fagforbund og brukerorganisasjoner. Seminaret inneholdt en presentasjon med påfølgende diskusjon rundt hovedfunn fra undersøkelsen. Særskilte utfordringer ved helse- og omsorgstilbudet til ungdom og unge voksne ble også diskutert, samt hvilke satsningsområder og tiltak som bør prioriteres fremover. Metodisk sett har det vært krevende å gjennomføre undersøkelsen, da den eksisterende kunnskapen som finnes innenfor de ulike temaene er spredt på ulike aktører. I utgangspunktet ble det planlagt å gjennomføre en mer systematisk tilnærming til litteraturgjennomgangen enn hva som faktisk har vist seg å være hensiktsmessig. Det var blant annet planlagt å bruke definerte søkeord. Tatt i betraktning den store bredden i både brukergrupper og tematikk, vurderte vi at det var behov for å ha en mer pragmatisk tilnærming til litteratursøk. Vi har derfor gjort en kombinasjon av litteratursøk i bestemte databaser og på ulike organisasjoners nettsider, i tillegg til gjennomgang av referanser i relevante artikler/rapporter og samtaler med aktuelle forskere/fagpersoner. Rapporten presenterer relevante undersøkelser og gode eksempler, men vi kan ikke utelukke at relevant litteratur og andre gode eksempler enda gjenstår å hente frem. For en mer utdypende beskrivelse av den metodiske gjennomføringen av undersøkelsen, se kapittel Kvalitetsmål Undersøkelsen belyser helse- og omsorgstilbudet til unge i forhold til kvalitetsmålene som er presentert i den nasjonale strategien Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialsektoren 4. I denne strategien nevnes at kvalitet i tjenestene innebærer at tjenestene: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Involverer brukere og gir dem innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Utnytter ressursene på en god måte Er tilgjengelige og rettferdig fordelt Disse tjenestene gjelder helsetjenester generelt, og er ikke spesifikt rettet mot ungdom. I England, har helsemyndighetene imidlertid utviklet egne kvalitetsmål for ungdom, gjennom strategien You re Welcome 5. For en mer utdypende beskrivelse av kvalitetsmålene, se vedlegg Leserveiledning Rapporten er bygget opp etter følgende struktur: I kapittel 3 redegjør vi for den metodiske gjennomføringen av kartleggingen I kapittel 4 beskriver vi i korte trekk målgruppene som undersøkelsen har hatt et særlig fokus på, samt hva slags helse- og omsorgstjenester unge kan ha behov for. I kapittel 5 11 presenteres funn fra kartleggingen. 4 Helsedirektoratet (2005), IS-1162 Veileder. Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialsektoren 5 Department of Health, UK (2011). You re welcome. Quality criteria for young people friendly health services 7

8 Kapittel 5 omhandler kompetanse blant helsepersonell vedrørende unges livssituasjon, tjenestetilbud og tjenestebehov. Her omtales også eksisterende fagmiljøer blant sentrale grupper helsepersonell. Kapittel 6 omhandler informasjon om unges pasient- og brukerrettigheter, rettet til både helsepersonell, unge selv og deres foreldre. Kapittel 7 omhandler tilgjengelighet av helse- og omsorgstjenester rettet mot unge, og perspektiver på ungdomsvennlige helsetjenester. Kapittel 8 omhandler brukermedvirkning på både individ- og systemnivå, herunder unges muligheter til å medvirke i eget tjenestetilbud, blant annet gjennom deltakelse i brukerråd og brukerundersøkelser. Kapittel 9 omhandler overganger i tjenestetilbudet til unge, med særskilt fokus på overgangen mellom barne- og voksenavdelinger i spesialisthelsetjenesten. Kapittel 10 omhandler individuell plan og koordinator som verktøy for samarbeid på tvers av sektorer. I kapittel 11 presenteres ulike offentlige nettsider med helseinformasjon til unge, og det gjøres en sammenligning med liknende nettsider i Sverige og Danmark. Unges medvirkning i utformingen av tjenestene omhandles også, samt en presentasjon av ulike prosjekter innen e-helse. Kapitlene er skrevet med tanke på at det skal være mulig å lese dem frittstående, uavhengig av hverandre. Kapitlenes hovedfunn blir i hvert kapittel innledningsvis oppsummert i en blå ramme: Hovedfunn fra kapittelet I tillegg benyttes gjennomgående to typer bokser i rapporten: I blå boks med stiplet linje og blå skrift presenteres konkrete eksempler som har fremkommet gjennom undersøkelsen I grønn boks med stiplet linje og grønn skrift presenteres sentrale funn fra undersøkelsens kvalitative intervjuer Rapporten har også 4 vedlegg. Vedlegg 1 inneholder litteraturliste. Vedlegg 2 inneholder intervjuguide. Vedlegg 3 inneholder en mer inngående redegjørelse for norske og engelske kvalitetsmål innenfor helse- og omsorgstjenesten. Vedlegg 4 gir en oversikt over forkortelser brukt i rapporten. 8

9 2. SAMMENDRAG Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse om unges helse på oppdrag for Helsedirektoratet, avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander. Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet september til desember Undersøkelsen har hatt som formål å gi en oversikt over helse- og omsorgstilbudet til unge, da den kunnskapen som finnes om dette er lite systematisert. Undersøkelsen omhandler ungdom og unge voksne i alderen år. Undersøkelsen har fokusert på tjenestetilbudet til alle unge i denne aldersgruppen, men med et særlig fokus på tilbudet til unge med særskilte behov for helsetjenester. Både primær- og spesialisthelsetjenester inngår i undersøkelsen. Undersøkelsen skal danne et kunnskapsgrunnlag som Helsedirektoratet skal benytte til å vurdere følgende problemstillinger: 1. Har ungdom og unge voksne likeverdige helsetjenester, og er tjenestene av god kvalitet? 2. Har noen grupper av ungdom og unge voksne et manglende helse- og omsorgstilbud? 3. Har noen deler av helsetjenesten svakheter eller styrker i sitt tilbud til ungdom og unge voksne? Undersøkelsen har vært sentrert rundt seks hovedtemaer: Kompetanse og fagmiljø Rettigheter Brukermedvirkning Tilgjengelighet og tilrettelegging av ungdomsvennlige helsetjenester Overganger i tjenesteapparatet fra barn til voksen Samarbeid og arbeid med individuell plan E-helse Datagrunnlaget for undersøkelsen er i hovedsak basert på eksisterende forskning og litteratur. Det er i hovedsak benyttet litteratur fra Norge, men også fra andre land som Danmark, Sverige og England. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer med et bredt utvalg aktører innen helsefeltet, herunder brukerorganisasjoner, fagforbund, primærhelsetjenester, spesialisthelsetjenester, forskningsmiljøer, samt e-helsemiljøer. Det har vært en omfattende undersøkelse som har blitt gjennomført i løpet av forholdsvis kort tid. Undersøkelsen må derfor anses som et forsøk på å systematisere kunnskap om helse- og omsorgstilbud til unge, snarere enn en komplett oversikt. Dette sammendraget inneholder hovedfunnene fra undersøkelsen. Funnene ses i sammenheng med nasjonale kvalitetsmål i helse- og sosialtjenesten i Norge, samt engelske kriterier for ungdomsvennlige helsetjenester. 2.1 Hovedfunn Kompetanse og fagmiljø For at unge skal motta helse- og omsorgstjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre (jf. Kvalitetsindikatorene virkningsfulle og trygge og sikre ), forutsettes det at helsepersonellet har tilstrekkelig kompetanse til å gi brukeren et tjenestetilbud som har den tilsiktede effekten ut ifra brukerens behov. Det er mange ulike profesjonsgrupper som er relevante i helse- og omsorgstilbudet til unge. På kommunalt nivå er det særlig helsesøstre, leger, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer som inngår. I spesialisthelsetjenesten er også leger, sykepleiere og psykologer sentrale. I enkelte andre land, som for eksempel Sverige, er ungdomsmedisin et eget fagfelt innen medisin, på lik linje med pediatri. Slik er det ikke i Norge. Det finnes imidlertid mye kompetanse om unge i både primær- og spesialisthelsetjenesten, men denne kompetansen er spredt på flere yrkesgrupper og er i stor grad knyttet til enkeltpersoner. Det tyder imidlertid på at det er lite systematisk spredning av kompetanse om unge innad i, eller mellom tjenestene. 9

10 Undersøkelsen tyder på at helsetilbudet til unge varierer ut ifra hvilken kunnskap personellet de møter har, hvordan de vurderer deres behov for tjenester, og hvilken kjennskap de har til aktuelle tjenestetilbud. På nasjonalt nivå eksisterer det en rekke nasjonale kompetansetjenester med spisskompetanse innen særskilte diagnoser eller brukergrupper. Det tyder imidlertid på at denne kompetansen ikke benyttes i tilstrekkelig grad verken i primær- og spesialisthelsetjenesten. Som eksempel kan nevnes personer med sjeldne diagnoser eller annen seksuell legning, særlig transseksuelle. På kommunalt nivå er det særlig etterspørsel etter kompetanse knyttet til kommunikasjon og veiledning av ungdom og unge voksne. Det synes også å være manglende spisskompetanse innen psykisk helse i mange kommuner. Videre utnyttes ikke tverrfaglig samarbeid i tilstrekkelig grad. Gjennom intervjuer med både brukerorganisasjoner og helsepersonell har det fremkommet at tverrfaglig samarbeid vil kunne bidra til at unge får et tjenestetilbud som faglig sett er bedre og mer i tråd med deres behov. Rettigheter En sentral forutsetning for at unge får det helse- og omsorgstilbudet de har behov for, er at de kjenner til hvilke tilbud som finnes og hvilke rettigheter de har. Dette kan sees i sammenheng med kvalitetsindikatoren at tjenestene skal være trygge og sikre, samt de engelske aspektene offentliggjøring og konfidensialitet og samtykke. Denne undersøkelsen har avdekket at det finnes store mengder informasjon om unges rettigheter på ulike nettsteder, men informasjonen er oppstykket, ikke alltid like lett tilgjengelig, og det er krevende å få full oversikt. Det er ingen systematikk i at ungdom får informasjon om sine pasient- og brukerrettigheter. Dette medfører at ungdom i stor grad er prisgitt den enkelte tjenesteyter, samt egen innsats, for å få kjennskap til egne rettigheter. Gjennom intervjuer har det kommet frem forslag om at unge bør få tilsendt informasjon om sine pasient- og brukerrettigheter når de kommer i en bestemt alder, for eksempel 15 år. Gjennom kvalitative intervjuer i denne undersøkelsen har det fremkommet perspektiver på at ungdom er en ekstra sårbar gruppe, og får et dårligere helsetilbud enn barn og voksne. Dette henger delvis sammen med liten kjennskap til egne bruker- og pasientrettigheter og aktuelle tjenestetilbud, og fordi de «ikke står på kravene». Brukerorganisasjoner antyder at unge med ressurssterke foreldre vil kunne få et bedre helsetilbud, noe som er med på å opprettholde sosiale forskjeller i helse. Tilgjengelighet I Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten Og bedre skal det bli! ( ) er det et mål at tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt. Det eksisterer mange gode helsetilbud til unge både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Det tyder imidlertid på at enkelte grupper unge mangler et tilpasset tjenestetilbud. Dette medfører at de enten ikke får et tilbud, eller at de tilbys et tilbud som finnes, men som ikke er tilpasset deres behov. Det er særlig lavterskel psykisk helsetilbud som mangler i kommunene. Undersøkelsen har videre avdekket at unge i stor grad benytter lavterskeltilbud, som skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Fastlegen er også sentral, men unge kan oppleve flere barrierer som kan hindre dem fra å oppsøke fastlege, som for eksempel egenandel, bestilling av time, ventetid, samt lite kjennskap til rettigheter. Det kommer frem at unge i stor grad benytter skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som samtaletilbud knyttet til psykiske helseproblemer og livsutfordringer. Resultater fra brukerundersøkelser og funn fra intervjuer tyder på at de unge er stort sett tilfredse med helsestasjonstilbudet, både med åpningstidene, at de kan møte opp uten timeavtale, at det er gratis, samt oppfølgingen de får. Kapasiteten ser imidlertid ut til å være for dårlig. I tillegg har det kommet frem perspektiver på at det er behov for mer tverrfaglig kompetanse både i skolehelsetjenesten og ved helsestasjoner for ungdom, som psykolog- og legekompetanse. Dette bygger på at det psykiske helsetilbudet i kommunene ser ut til å være svært varierende, både med tanke på hvilken kompetanse som er tilgjengelig og organiseringen av tilbudet. Det er behov for en styrking av tilgjengelig psykologkompetanse i kommunene, for å forebygge at mildere psykiske helseproblemer utvikler seg til å bli alvorlige og kroniske, med de uheldige konsekvensene det får for den unges utdanning, arbeidssituasjon og livsførsel for øvrig. Enkelte kommuner har utviklet samarbeidsmodeller, hvor det er tilgang på psykologkompetanse i tilknytning til skolehelsetjenesten. Både undersøkelser og intervjuer antyder en generell mangel på forebyggende rustiltak til unge i kommunene. 10

11 Tilbudet i spesialisthelsetjenesten er tradisjonelt innrettet etter barn og voksne, og aldersgrensene ved barneavdelinger varierer fra 14 til 18 år. Dette medfører at tilbudene med dagens organisering ofte ikke er tilpasset ungdoms behov spesielt, men at tilbudet er tilpasset enten yngre barn eller voksne. Flere nasjonale kompetansetjenester har særskilte tilbud til unge, og slike tilbud vurderes i mange tilfeller som svært gode. Det er imidlertid ikke alle diagnosegrupper som tilhører en nasjonal kompetansetjeneste, slik at tilgjengeligheten varierer ut ifra hvilke helseproblemer den unge har. Videre fremkommer det at rehabiliteringstilbud til ungdom i spesialisthelsetjenesten, synes å være lite utbygd. De fleste rehabiliteringsinstitusjoner har ikke tilbud tilpasset ungdom. Det finnes noen få rehabiliteringstilbud tilpasset ungdom, for eksempel ved Valnesfjord helsesportsenter og Beitostølen helsesportsenter. Samlet sett fremstår helsetilbud til ungdom som fragmentert og lite enhetlig. Hvilken oppfølging den enkelte får, henger i stor grad sammen med det tilgjengelige tilbudet i kommunen eller helseregionen. Rammebetingelser som økonomi, organisering og tilgjengelig kompetanse synes å ha stor innvirkning på hvilke tilbud som finnes. Brukermedvirkning Brukermedvirkning på både individ- og systemnivå er rettighetsfestet i gjeldende lovverk for både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Innflytelse og medbestemmelse er også et eget kvalitetsmål både i Norge og England. Denne undersøkelsen viser at det er få arenaer for brukermedvirkning for ungdom på systemnivå. På kommunalt nivå har ungdom svært liten mulighet til å påvirke tjenestetilbudet. Et stort flertall av kommunene har imidlertid egne ungdomsråd, men helse ser ikke ut til å være et utbredt tema. I spesialisthelsetjenesten synes også unge å være underrepresentert i brukerråd. Det er opprettet egne brukerråd for ungdom ved to helseforetak (OUS HF og A-hus). Det finnes ikke ved andre helseforetak, men det synes å være et økende fokus på å involvere unge brukere i utviklingen av tjenestene. Helseforetakenes lærings- og mestringssentre har gode systemer for å bygge opp tilbudene rundt brukernes erfaringer generelt. Dette ser også ut til å gjelde unge. På kommunalt nivå ser det ut til å være lite utbredt å gjennomføre brukerundersøkelser. Det er gjennomført få nasjonale undersøkelser som omhandler unges tilfredshet med særskilte tjenester. Enkelte kommuner har på eget initiativ gjennomført brukerundersøkelser blant unge for å utvikle sine tilbud, for eksempel helsestasjon for ungdom. Dette synes imidlertid ikke å være særlig utbredt, og det er uvisst i hvilken grad resultatene fra brukerundersøkelsene har bidratt til å gjøre tjenestene mer ungdomsvennlige. I spesialisthelsetjenesten er det gjennomført en rekke brukerundersøkelser om pasienters erfaringer med ulike spesialisthelsetjenester (PasOpp). Ungdom over 18 år, og foreldre til barn og ungdom under 18 år, er representert i disse. Unge under 18 år ser imidlertid ikke ut til å ha bidratt med egne erfaringer. Det er ikke gjort egne analyser av unges erfaringer med helsetjenestene, og unges erfaringer ser således ikke ut til å ha blitt benyttet for å gjøre tjenestene mer ungdomsvennlige. Enkelte avdelinger i spesialisthelsetjenesten har gjennomført egne brukerundersøkelser, men dette ser ikke ut til å være særlig utbredt. Samlet sett viser undersøkelsen at unges stemme ikke kommer tydelig frem i brukerundersøkelser på nasjonalt nivå. Unge ser også ut til å ha relativt få arenaer for å medvirke i utformingen av tjenestetilbudene på systemnivå. På individnivå synes brukermedvirkning å være bedre etablert. Likevel tyder denne undersøkelsen på at mange unge ikke opplever reell innflytelse. Reelle valgmuligheter i behandlingen fordrer også at helsepersonell har tilstrekkelig oversikt over behandlingsalternativer. Dette tyder på å være en utfordring, og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ser ikke ut til å bli tilstrekkelig benyttet for å få oversikt over aktuelle tjenestetilbud. Overganger i tjenestetilbudet Det er en målsetning at helse- og omsorgstilbudet skal være samordnet og preget av kontinuitet. Imidlertid ser det ut til å være store utfordringer knyttet til overganger fra barneavdelinger til voksenavdelinger i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder på tvers av helseforetak og avdelinger, og samme utfordring har blitt løftet frem i en rekke internasjonale studier. Det er imidlertid ikke et særnorsk problem, men like fullt en stor utfordring for brukerne det gjelder. 11

12 Det synes å være flere hovedutfordringene med å etablere gode overganger. For det første, faller ungdom og unge voksne mellom tjenester tilpasset henholdsvis barn og voksne. Tilbudene, både i kommune- og spesialisthelsetjeneste, mangler fokus på unges behov. Videre ser det ut til å være ulike arbeidskulturer i barne- og voksenavdelinger, som gjør overgangene ekstra krevende. Det har også kommet frem at personell ved barneavdelinger er generalister og i større grad fokuserer på den unges samlede behov, mens personell ved voksenavdelinger har mer spesialisert kompetanse, og i mindre grad ser den helhetlige livssituasjonen den unge er i. Gode overganger i unges helsetilbud kjennetegnes av strukturerte prosesser, eksempelvis tidlig informasjon, planlegging og koordinering, gradvis overføring av ansvar til den unge, tydelig rolle- og forventningsavklaring, tverrfaglig samarbeid og ryddig ansvarsfordeling mellom institusjonene, og at den unge har en egen kontaktperson med ansvar for den enkelte i overgangsfasen. Undersøkelsen viser imidlertid at flere helseforetak og kommuner er bevisste på at overganger er sårbare perioder. Ved Oslo Universitetssykehus og Ahus har man satt fokus på dette, og involverer unge for å skape prosedyrer som skal sikre gode overganger. Samarbeid og individuell plan Mange kommuner har utviklet gode modeller for samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer ser imidlertid likevel ut til å være en hoved barriere for at brukerne skal oppleve et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Det virker å være svært tilfeldig hvorvidt unge med rett til individuell plan får tilbud om det. Mye tyder på at kommunene tolker lovverket ulikt, og at dette påvirker hvem som får informasjon og tilbud om individuell plan. Blant de som har individuell plan, er det varierende kvalitet på arbeidet, særlig knyttet til brukernes opplevelse av å ha reell brukermedvirkning. Koordinatorrollen er avgjørende for kvaliteten på arbeidet med individuell plan. Kommunene opplever imidlertid motstand blant ansatte mot å påta seg denne rollen, på grunn av at rollen er lite spesifikk og en oppfatning om at det er ressurskrevende. Det finnes konkrete eksempler på gode samarbeidsmodeller mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten flere steder i landet. Disse ser imidlertid ut til å være utsprunget av lokale initiativ, og blir i liten grad overført til andre kommuner og helseforetak. E-helse Dette temaet kan sees i sammenheng med kvalitetsindikatoren som sier at tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt, ettersom informasjon om helse- og omsorgstjenester på internett kan sees som et aspekt ved tjenestenes tilgjengelighet. Undersøkelsen viser at internett er en særdeles sentral kilde til helserelatert informasjon for ungdom og unge voksne og etablerte e- helsesider har høye besøkstall. E-helsetilbudet er i størst grad rettet mot de mer generelle ungdomsrelaterte temaene som seksualitet, mobbing og rus og mindre mot spesielle diagnoser eller funksjonsnedsettelser. Videre fremkommer det at Norge har et godt utviklet e-helsetilbud til ungdom og unge voksne sammenlignet med andre land. Det er mange ulike offentlige nettsider med informasjon om helsetilbud til unge. Enkelte informanter har argumentert for et behov for å samle disse tjenestene til en felles offentlig nettside med helseinformasjon. Unge benytter imidlertid de vanligste søkemotorene, som Google, og er lite kildekritiske. Det er derfor viktig at kvalitetssikret helseinformasjon kommer blant de første treffene ved søk på internett. Undersøkelsen viser også at unge i stor grad benytter ulike samtalefunksjoner knyttet til nettsider, som «chat» og e-postkommunikasjon. Dette er verdifulle samtaletilbud, og de kan også bidra til økt bruk av ordinære helsetjenester, ved at de som betjener tilbudene oppfordrer den unge til å oppsøke disse. 2.2 Oppsummering fra seminar I undersøkelsen arrangerte Rambøll et seminar med sentrale aktører som arbeider med unges helse, hvor hovedutfordringer og prioriteringsområder fremover ble drøftet, samt behovet for ungdomshelse som eget fagmiljø. Nedenfor oppsummeres hovedpunktene som kom frem i seminaret: Helhetlig oversikt - det mangler en helhetlig oversikt over hvilke tilbud som finnes 12

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Helle Wessel Andersson (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/05 ISBN 82-446-1162-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

TITTEL FORFATTER(E) Helle Wessel Andersson og Laila Tingvold OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Hvordan fungerer

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER

EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Dokument type Sluttrapport Date desember 2010 EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER EVALUERING AV NASJONALT TOLKEREGISTER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom

Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE GUNDERSEN & AINA WINSVOLD notat nr 8/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom TONJE

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers

Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers FoU-rapport nr. 5/2011 Kompetanseutvikling om samarbeid og samordning på tvers En samlerapport med publikasjoner fra delprosjekt 1 i HUSK Agder Ann Christin Eklund Nilsen (red.) Tittel Forfattere Kompetanseutvikling

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan

Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan Til Helsedepartementet 19.01.2011, Oslo Ref: 6.4 MW Fellesdokument for høringssvar på nasjonal helseplan s høringsuttalelse om arbeid og helse I høringsnotatet legges det vekt på at man i protokollen til

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer