Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Arbeidsgruppe 6. Kunnskapsbasert kriminalomsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen. Arbeidsgruppe 6. Kunnskapsbasert kriminalomsorg"

Transkript

1 Ny stortingsmelding om kriminalomsorgen Arbeidsgruppe 6 Kunnskapsbasert kriminalomsorg Øyvind Alnæs Janne H.I. Helgesen Annette Sund Knut Papendorf Terje Manger Inger Valle Geir Bjørkli

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Sammendrag Oppsummerende: tiltak med begrunnelse Innledning Straffens funksjon Bruk av straff i dag og utvikling over tid Hvem er de innsatte og hvordan er deres levekår? Bosituasjon Sosialt nettverk Rus Arbeid og utdanning Kvinnelige straffedømte Domfelte med ikke-vestlig bakgrunn Forskning Metaanalyser Positive funn Negative funn Forskningsresultater fra noen sentrale områder Arbeid Utdanning Rusmisbruk Voldskriminalitet Sedelighetsdømte Aktuelle tiltak og videre forskning Andre typer reaksjoner Konklusjon om tiltak Videre forskning Implikasjoner for kompetanse hos tilsatte Kriminalomsorgens høgskole Litteraturliste

3 1 Sammendrag Arbeidsgruppen anbefaler at tiltak for å bedre levekår, yrkeskvalifikasjoner og utdanning under og etter straffegjennomføringen intensiveres. Slike tiltak, og en sterkere samordning av dem, kan både begrunnes med redusert residiv og økt livskvalitet. Det anbefales at programmer som kan forbedre de straffedømtes beredskap til å møte samfunnet videreutvikles og forbedres, og at programmer som har udokumentert eller liten effekt avsluttes. Arbeidsgruppen anbefaler at fengselsstraffer med domslengde under tre måneder i størst mulig grad gjennomføres utenfor fengsel. Forslaget begrunnes med at en dermed kan unngå at særlig unge mennesker ytterligere knyttes til kriminelle miljøer. Korte dommer i fengsel fører også til mange avbrudd i utdanning og arbeid, og det vanskeliggjør utdanning i fengsel. Som alternativer til korte fengselsdommer, og også til en del lengre dommer, anbefaler arbeidsgruppen særlig samfunnsstraff og restorativ justis i de tilfeller hvor slike straffereaksjoner passer lovbryter og ikke skader offer. Arbeidsgruppen anbefaler at det bevilges midler til longitudinell forskning som særlig kan gi kunnskap om de konsekvenser forbedring av de innsattes levekår har og hvordan ulike former for straffegjennomføring virker. Det er også stort behov for forskning om den yrkesfaglige opplæringens innhold i fengsel, de innsattes helse- og lærevansker, kvaliteten på utdanningen i fengsel og kvaliteten på og effekten av programvirksomheten under straffegjennomføringen. Behovet for forskning kan begrunnes med at vi trenger en mer kunnskapsbasert kriminalomsorg. Arbeidsgruppen anbefaler at utdanningen av fengselsbetjenter må gjøres om til en høgskole for kriminalomsorgen, underlagt Justisdepartementet og bygd på kompetansen ved nåværende KRUS. Utdanningen skal lede fram til en bachelorgrad, med mulighet til å gå videre til mastergrad, og skal kvalifisere til å arbeide i fengsel med ulike sikkerhetsnivå, overgangsboliger, friomsorg og andre alternative straffegjennomføringsformer. En slik kvalitetsheving av utdanningen er helt nødvendig for å gi tilsatte i kriminalomsorgen den kompetansen de trenger for å kunne møte fremtidens utfordringer. 3

4 1.1 Oppsummerende: tiltak med begrunnelse 1. Arbeidsgruppen anbefaler at tiltak for å bedre levekår, yrkeskvalifikasjoner og utdanning under og etter straffegjennomføringen må intensiveres. Begrunnelse: Slike tiltak og en bedre samordning av dem fører til mindre residiv og økt livskvalitet. 2. Programmer som kan forbedre straffedømtes beredskap til å møte samfunnet videreutvikles og forbedres. Begrunnelse: Mindre residiv og økt livskvalitet blant domfelte. 3. Fengselsdommer under tre måneder bør i størst mulig grad gjennomføres utenfor fengsel. Begrunnelse: Man unngår at unge mennesker knyttes til kriminelle miljøer. Korte dommer fører til avbrudd i utdanning og arbeid. Man bør bruke samfunnsstraff og restorativ justis som alternativer. 4. Det må bevilges midler til longitudinell forskning om de konsekvenser forbedring av innsattes levekår har og hvordan ulike former for straffegjennomføring virker. Begrunnelse: Det er behov for forskning om den yrkesfaglige opplæringens innhold i fengsel, de innsattes helse og lærevansker, kvaliteten på utdanningen som gis og effekten av programvirksomheten under straffegjennomføringen. Vi trenger en mer kunnskapsbasert kriminalomsorg. 5. Arbeidsgruppen anbefaler at utdanning av fengselsbetjenter gjøres om til en høgskole for tilsatte i kriminalomsorgen underlagt Justisdepartementet. Begrunnelse: En slik kavitetsheving av utdanningen er helt nødvendig for å gi tilsatte i kriminalomsorgen den kompetansen de trenger for å løse kriminalomsorgens oppgaver i fremtiden. 4

5 2 Innledning I dette notatet beskrives hva som kjennetegner innsatte/domfelte og deres levekår. Deretter gjennomgås forskningsbasert kunnskap om tiltak. Funnene drøftes med tanke på alternativ straffegjennomføring. Til slutt drøfter vi implikasjonene for kompetanseheving av tilsatte i kriminalomsorgen. 2.1 Straffens funksjon At straffen er uunnværlig i en verden med forbrytelser, vil nok mange være enig i. Man kan trolig ikke tenke seg en verden uten straff. Forestillingen om dens normalitet, er antakelig den mest sentrale støttepilaren for denne sosiale institusjonen. Essensen i kritikken som er fremført mot fengselsstraffen er bl.a. at når staten straffer, tar den igjen mot forbrytelsen det den har forsømt å gjøre for lovovertrederen. Dette skaper et stort behov for å rettferdiggjøre straffen. I et straffekritisk perspektiv er straffens hovedoppgave redusert til å fremheve handlingsvurderinger og ikke skape atferdsendringer. Det som her fokuseres på, er med andre ord straffens funksjon som å gjenopprette retten på en symbolsk måte. Strafferettens innhold er ikke å forebygge urett, men å manifestere retten. Denne straffesymbolikken virker sterkere jo sjeldnere den kommer til anvendelse. En slik kjernestrafferett kan ikke legitimeres dersom statens lovgivning bare skal symbolisere handlingskraft eller hvor den enkeltes moralforestillinger med statens hjelp skal gjøres allmenngyldige. Den vil bare være legitim, hvis den ikke bare er egnet, men også nødvendig, dvs. hvis det ikke finnes mindre problematiske alternativer (Scheerer, 2001). 2.2 Bruk av straff i dag og utvikling over tid I Norge brukes det i stort omfang korte frihetsstraffer med tilsvarende høye omkostninger for de innsatte og samfunnet. Mer enn 2/3 deler av straffene var i 2005 inntil 3 måneder (69,7%; SSB, tab. 43: Fengselsdommer, etter utmålt straff, kjønn og alder. 2005). Dette medfører store problemer i forhold til bl.a. rehabilitering og utdanning av de innsatte. Bruk av fengselsstraff er lite påvirket av denne straffekritiske diskusjonen. Internasjonalt og nasjonalt har fengselsbruken økt mye. Den var det innsatte i norske fengsler. Tabell 1 viser utviklingen i Norge og i noen land vi kan sammenlikne oss med. 5

6 Tabell 1: Gjennomsnittlig antall innsatte pr (2001 og 2005) 2001* 2005** 2005 *** 2006**** Island 42**** Norge Finland Danmark Sverige Frankrike 91.8 Tyskland 95.7 UK: England/ Wales Russland USA 750 * Nordisk statistikk (2005); ** Nordisk statistikk (2007); *** Council of Europe (2007); **** Beregnet Hvis man ser på utviklingen i gjennomsnittlig antall innsatte i Norden , så får man følgende bilde: Stigningen av tallene på innsatte er minst på Island med 11%, så kommer Norge med 15% (i %), Danmark og Sverige ligger på 23% og Finland på 24% (Kristoffersen 2007:17). Til sammenlikning var gjennomsnittlig antall personer under gjennomføring av samfunnsstraff i Norge i årene henholdsvis 99, 561, 986 og 1269 (Nordisk statistikk 2007:37). Samfunnsstrafftallene i Norge har altså i tidsrommet 2002 til 2005 nesten trettendoblet seg. Hvis man inkluderer tall over innsatte fra en del europeiske og ikke-europeiske land, blir bildet mer differensiert. Disse svært forskjellige tallene over innsatte viser både at bruk av fengselsløsningen i et samfunn er kulturelt betinget, og at bruken i stor grad beror på politiske valg (Christie, 2004). Forvaring er én av tre særreaksjoner som etter lovendring erstattet sikringsordningen. Forvaring kan bare idømmes tilregnelige lovbrytere og kan bare benyttes når en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet, og når forbrytelsen har krenket andres liv, helse eller frihet. I perioden ble det avsagt 125 forvaringsdommer. Dette er flere enn det som ble antatt før ordningen trådte i kraft. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er et 3-årig prøveprosjekt i Oslo og Bergen, iverksatt i Målgruppen er rusmiddelmisbrukere som har begått narkotikarelatert 6

7 kriminalitet. Retten har satt gjennomføring av ND som vilkår i en betinget strafferettslig reaksjon (Johnsen & Svendsen, 2007). 3 Hvem er de innsatte og hvordan er deres levekår? De fleste innsatte i Norge kjennetegnes ved å være voksne menn, utsatt for store problemer under oppvekst, fattige, ensomme, enslige og somatisk syke. Videre har de lite skolegang, liten eller ingen stabil tilknytning til arbeidsmarkedet, psykiske lidelser eller plager, rusproblemer og stor gjeld (Skardhamar, 2002; Friestad & Skog Hansen, 2004). Undersøkelser fra Norden gir det samme bildet av fangebefolkningen (Kyvsgaard, 1989, 1998; Nilsson & Tham, 1999). Internasjonal forskning viser at innsatte i stor grad kommer fra byområder, har rusproblemer og en stor andel deltar ikke i arbeidslivet (Matthews, 1999). 3.1 Bosituasjon Den enkeltes bosituasjon utvikler seg negativt under et fengselsopphold. En tredel mister boligen. Selve fengselsoppholdet skaper altså bostedsløshet. To tredeler oppgir at de ikke har bolig mens de er fengslet. Samtidig understreker samtlige innsatte boligens sentrale betydning som en base for et godt liv etter soningen (Dyb et al., 2006). 3.2 Sosialt nettverk Tilhørighet til et godt sosialt nettverk er en sentral levekårskomponent. Domfelte har i utgangspunktet et dårlig sosialt nettverk (Friestad & Skog Hansen, 2004). Ivaretakelse og styrking av de innsattes sosiale nettverk er viktig for å legge til rette for livet etter soning. En norsk undersøkelse viste at over halvparten av de innsatte hadde barn, de fleste var under 18 år. De fleste innsatte hadde den daglige omsorgen eller samværsrett med barnet. Etter fengsling opprettholdt 8 av 10 kontakt med barna ukentlig eller oftere. Andelen som hadde kontakt med sine barn enten daglig eller ukentlig før fengsling, var nesten dobbelt så høy blant menn som blant kvinner. Noen av kvinnene som hadde lite kontakt med barna før fengsling, økte kontakten under fengslingsperioden (Friestad & Skog Hansen, 2004). 3.3 Rus 60% av innsatte i norske fengsler har rusproblemer, og det store flertallet (80%) er blandingsmisbrukere (Friestad & Skog Hansen, 2004). Flere større norske helseundersøkelser de siste årene viser at det er en klar sammenheng mellom rusmiddelmisbruk og helseproblemer. Ruud og Reas (2003) konkluderer at mellom en tredel og halvparten av tunge rusmisbrukere har kroniske skader eller sykdommer som påvirker livsførselen. Pasienter med 7

8 dobbeltdiagnose rus/psykiatri faller ofte mellom to stoler, og kompetansen for behandling av ruslidelser og samtidige psykiske lidelser er mangelfull (Gråwe & Ruud, 2006). 3.4 Arbeid og utdanning To undersøkelser blant innsatte i norske fengsler viser at kun 1/3 av de spurte var i arbeid ved innsettelse. Rundt 80% av disse hadde fast stilling (Skardhamar, 2002; Friestad & Skog Hansen, 2004). Andelen som ikke var i jobb ved innsettelse var dobbelt så høy blant kvinner som blant menn (Friestad & Skog Hansen, 2004). Over 80% av de som deltok i undersøkelsen hadde hatt et arbeidsforhold som varte i mer enn 6 måneder (Skardhamar, 2002). 85% av mennene og 74% av kvinnene hadde hatt et arbeidsforhold som hadde vart i mer enn ett år (Friestad & Skog Hansen, 2004). De innsatte hadde i 2006 et utdanningsnivå som tilsvarte det som gjaldt i 1980 for hele befolkningen, regnet etter høyeste fullførte utdanning (dvs. hvor mange som hadde hhv. grunnskole, videregående opplæring og universitet/høyskole som høyeste fullførte utdanning). Gjennomsnittsalderen for de innsatte er 34 år. En sammenlikning med tilsvarende aldersgruppe i den norske befolkningen, ville gitt et enda dårligere resultat mht. utdanning. De yngste i fengsel er verst stilt, sammenliknet med befolkningen ellers (Eikeland & Manger, 2004; Eikeland, Manger & Diseth, 2006). Hele 86% av de innsatte under 25 år har ikke fullført 3-årig videregående opplæring. 3.5 Kvinnelige straffedømte Kvinnelige innsatte oppsøker helsetjenesten oftere enn mannlige innsatte, og mange av dem har en dårlig fysisk og psykisk helse. Mange er rusavhengige og er smittet med infeksjonssykdommer (se f.eks. Ellingsen, 2007; Friestad & Skog Hansen, 2004; Petersilia, 2003). De har andre plager enn menn, f.eks. underlivsproblemer og ubestemte plager som utmattelse og diffuse kroniske smerter, som er vanskelig å diagnostisere (Ellingsen, 2007; Lindberg, 2005). Domfelte kvinner utsettes for større grad av stigmatisering ved å begå kriminalitet enn det menn gjør (Vegheim, 1997). Forskning tyder på at kvinnelige innsatte ofte opplever stor grad av skyld og skam ved at de er straffet og at de er mislykket i morsrollen. Flere har vært utsatt for seksuelle overgrep som fører til traumer, skam og skyldfølelse (Højdahl & Størksen, 2006; Lindberg, 2005). Arbeidstilbudene til kvinner i fengsel er ofte kjønnsstereotype, som f.eks. systue, rengjøring og matlaging, noe som ikke ivaretar kvinnenes ulike behov for arbeidstrening og kvalifisering. 8

9 3.6 Domfelte med ikke-vestlig bakgrunn I overkant av 30 nasjoner er representert blant menn og kvinner som ble løslatt i 2005 i Norge. Dominerende landbakgrunn for mennene er Iran, tidligere Jugoslavia, Somalia, Tyrkia, Irak, Pakistan og Vietnam. Totalt var ca. 37% (1066) av samtlige løslatte i 2005 fra ikke-vestlige land. Undersøkelser av unge innsatte fra et ikke-vestlige land, viser at de får tilgang til progresjon og åpen soning i et omfang som er rimelig sammenliknet med fangebefolkningen for øvrig når vi tar hensyn til forskjeller i straffelengde og kriminalitetstype (Hjellnes & Høydahl, 2007). Generelt sett er det små forskjeller i straffegjennomføringen og løslatelsesprosessen for ikke-vestlige og vestlige, bortsett fra når det gjelder: 1) De som har utvisningsvedtak eller uavklart opphold, og 2) Innsatte/domfelte som ikke behersker norsk eller engelsk, som medfører alvorlige kommunikasjonsproblemer med tilsatte (Hjellnes & Høydahl, 2007). Disse to gruppene byr på de største utfordringene mht. tiltak. 4 Forskning Allerede den første sosiologiske fengselsundersøkelse fra 1940-tallet (Clemmer, 1940) til undersøkelser i 1950-årene og begynnelsen av 1960-årene (Sykes, 1958; Sykes & Messinger, 1960; Wheeler, 1961) og nordiske undersøkelser (Galtung, 1959; Bødal, 1962 & 1969; Mathiesen, 1965; Bondeson, 1974/1989; Lauesen, 1998; Svendsen, 2005; Alnæs, 2006) peker alle i retning av at rehabilitering ikke fremmes gjennom fengselsopphold. Fengslene er ikke egnet for rehabilitering - de er tvert i mot en del av problemet ved selv å virke kriminalitetsproduserende ( forbryterskole ). Likevel var det frem til 1970-tallet en generell tro på at behandlingstiltak reduserte tilbakefall blant lovbrytere. Denne tankegangen endret seg imidlertid dramatisk etter R. Martinsons (1974) artikkel What works? Questions and Answers About Prison Reforms. Artikkelen baserte seg på en av de første store litteraturstudiene og gjennomgikk hele 231 evalueringer av behandlingstiltak overfor lovbrytere i perioden (Lipton, Martinson & Wilks, 1975). Artikkelen (som fikk tilnavnet Nothing works ) fremholdt at effekten av rehabiliterings-/behandlingstiltak overfor lovbrytere var begrenset og at de i liten grad reduserte tilbakefall. 9

10 Den kriminalpolitiske vinden snudde på slutten av 1980-tallet. På grunn av en feilslått eller mislykket sosialisering, behandling eller resosialisering av lovbrytere, ble rehabiliteringstanken nå erstattet av tanken om den farlige personen eller farlige grupper, som nå identifiseres som en risikokategori (Beck, 1986). Dette går i hop med og kan sees på bakgrunn av at det postmoderne samfunnet er preget av dyptliggende usikkerhetsfølelser hvor lovbrytere fungerer som personifiserte uttrykk for en allmenn usikkerhet. Den kriminalpolitiske strategien fra 1980-tallet fokuserer for det første på å identifisere risikogrupper. For det andre å lære innsatte/domfelte å håndtere sin risikoatferd, som en risikominimeringsstrategi. Rehabilitering i dette nye what works - konseptet blir et instrument for å administrere risiko også på individnivå i form av selvkontroll og reduksjon av egen farlighet (Johnsen, 2006:79). 4.1 Metaanalyser Metaanalyse er betegnelsen på en statistisk metode som kombinerer resultater fra flere enkeltundersøkelser for å få et mål på effekten av en bestemt intervensjon/variabel på et bestemt utfall (Friestad, 2005). Effektforskning viser hvor mye man reduserer tilbakefall til kriminalitet når man sammenlikner grupper domfelte som mottar tiltaket med de som ikke får slike tiltak (McGuire, 1995). Det stilles strenge metodiske krav til denne typen forskning, bl.a. blir forskningsdesignet og gjennomføring av forskningen grundig vurdert av fagfeller. 4.2 Positive funn Mens effektforskningen sier noe om hvilke former for tiltak/behandling som er mest effektive, forteller tiltaks-/behandlingsprinsippene noe overordnet om hvordan tiltakene bør gjennomføres for å gi best mulig effekt og hvilke forhold som da bør tas i betraktning (Kyvsgaard, 2006). For det første skal intensiteten i programmet avpasses lovbryterens risikonivå. Dernest skal tiltak rettes mot de kriminogene faktorene, dvs. de faktorene som bidrar til at den kriminelle atferden opprettholdes. Det tredje prinsippet responsivitetsprinsippet - fremholder at læringsstilen til den som utfører rehabiliteringstiltaket, f.eks. en tilsatt, skal tilpasses domfeltes. Videre vil en lokal forankring av tiltakene rettet mot domfelte ha større effekt enn institusjonsbaserte tiltak. For det femte har programmer vist seg å være mest effektive dersom de er multimodale, dvs. retter seg mot flere kriminogene faktorer og tar i bruk ulike metoder. Programmene må videre være ferdighetsorienterte og gjøre bruk av atferdsterapeutiske og/eller kognitive metoder. Til sist skal effektive programmer ha programintegritet, dvs. ha en klar sammenheng mellom mål, midler og metoder. Herunder vektlegges at instruktørene skal ha tilstrekkelige ressurser, opplæring og støtte, samt en plan 10

11 for hvordan programmet skal gjennomføres og evalueres (McGuire & McMurran, 2005; Home Office, 2003; Lipsey, 1995; Andreassen, 2003). Det er forskningsmessig evidens for at flere tiltaksstrategier er effektive med hensyn til å redusere kriminalitet. Det er videre stor faglig enighet om at noen programmer har effekt på noen domfelte i noen situasjoner. Rehabiliterende programmer med bestemte karakteristikker og flere korrigerende elementer har mest positiv effekt (MacKenzie, 2002). En systematisk gjennomgang av evalueringer av kognitive programmer som tilbys innsatte og domfelte under friomsorgens kontroll viser en effektstørrelse på 27% (Harper & Chitty, 2004). Med effektstørrelse menes her den prosentvise reduksjon i tilbakefall til kriminalitet (når intet annet er oppgitt) etter et tiltak, sammenliknet med en kontrollgruppe. En annen metaanalyse av 25 effektevalueringer viser en effektstørrelse på 8% (Aos, Miller & Drake, 2006), mens Lipton (et al., 2002) finner en effektstørrelse på 12%. Enkelte undersøkelser avviker fra disse positive resultatene, noe som kan skyldes at de overnevnte tiltaks- /behandlingsprinsippene ikke er tilstrekkelig ivaretatt. En del studier (f.eks. Prendergast et al., 2004; MacKenzie, 2002) viser at tiltak overfor rusmisbrukere har positive effekter. Studier av tiltak overfor seksualforbrytere, i og utenfor fengsel, viser både positive effekter (f.eks. Aos et al., 2001; Harper & Chitty, 2004) og usikre resultater (MacKenzie, 2002). Yrkesutdannende programmer har ifølge en del studier (f.eks. Farrington et al., 2002) positiv effekt. Det samme har utdanning i fengsel (f.eks. Wells, 2000; Steurer & Smith, 2003). Disse og andre resultater utdypes senere i dette notatet. 4.3 Negative funn Det er foreløpig ikke tilstrekkelig forskning til å kunne trekke slutninger om effekten av mange typer programmer og intervensjoner. Eksempel på dette er f.eks. tilsynsprogrammer som kombinerer tvang og behandling. Mange tiltak viser også negative resultater. Dårlig implementerte rehabiliteringsprogram som gis til lavrisiko domfelte, og som anvender utydelige atferdsmål, er ikke effektive. Dette gjelder også programmer som vektlegger momenter som disiplin, struktur, utfordring og bygging av selvtillit på områder som ikke er direkte assosiert med domfeltes kriminelle atferd (MacKenzie, 2002). Avskrekkingsprogram (f.eks. Scared straight), rehabiliteringsprogrammer som anvender vage, ikke-målrettet og ustrukturert rådgivning, intensivt tilsyn under permisjon eller betinget dom samt husarrest og 11

12 urinprøver, viser seg ikke å redusere tilbakefall (MacKenzie, 2002). Det gjør heller ikke korrigerende boot camps (etter gammeldags militærmodell), villmarksprogrammer for ungdommer eller frihetsbegrensning uten programmer og andre tjenester. Det er viktig å bemerke at sistnevnte tiltak heller ikke øker tilbakefallsraten (MacKenzie, 2002). 5 Forskningsresultater fra noen sentrale områder Foruten å selv ønske endring nevner innsatte i hovedsak fire forhold som viktige for å leve et liv uten kriminalitet etter løslatelsen. En må ha et sted å bo, en må få være sammen med familien sin, en må få kontroll med rusproblemet sitt og en må ha arbeid eller en utdanningsplass (Alnæs, 2006:166). Flere av disse momentene peker på viktige mangler i nettopp den virkeligheten som gjelder for en stor del av fangebefolkningen, som er en marginalisert gruppe i samfunnet (Skardhamar, 2002; Friestad & Skog Hansen, 2004; Thorsen, 2004). 5.1 Arbeid I USA har man såkalte Correctional Industries programs som tilbyr arbeidsplasser ved arbeidstrening i fengsel, samt arbeidstreningsprogrammer med hjelp til å søke arbeid etter løslatelse. De viser en effekt (på redusert tilbakefall) på hhv. 5% (MacKenzie, 2002) og på 8% (Aos, 2001). En engelsk undersøkelse av intensive arbeids- og utdannelsesprogrammer i fengsel viser en effekt på 10% (Sherman et al., 2002). Flere undersøkelser av tiltak som gir innsatte mulighet til å arbeide utenfor fengselet, eller til å lette overgangen til frihet, viser mer blandede resultater. Noen tiltak viser redusert tilbakefall, men også flere brudd på vilkår (MacKenzie, 2002). Til tross for at resultatene ikke er entydige, er det indikasjoner i forskningen på at det å tilby domfelte en yrkesutdannelse kan minske risikoen for tilbakefall. Dersom tilknytning til arbeidsmarkedet skal kunne forhindre residiv, må arbeidsdriften i fengslene være reelt yrkesmessig kompetansegivende (Simon, 1999). Arbeidsdriften i norske fengsler består imidlertid oftest av tradisjonell industri- og jordbruksproduksjon for menn og strikking, sying og veving for kvinner, og er dermed ikke i samsvar med de arbeidsmulighetene de innsatte har etter løslatelse (Kriminalomsorgen, 2003). Forskning har også vist at innsatte karakteriserer seg selv som verdiløse fordi deres arbeid ikke lønnes (i denne sammenheng betraktes godtgjørelsen ikke som lønn). De innsatte ønsker å få lønn for fengselsarbeidet sitt som tilsvarer tarifflønn ute i samfunnet (Papendorf, 1999). 12

13 5.2 Utdanning Muligheter for utdanning spiller i rehabiliterings- og aktivitetshensyn en sentral rolle. Under fengslingen representerer utdanning kanskje det beste virkemiddelet mot fengselets nedbrytende funksjon. Innsatte elever forteller at de opplever skolen som fristed og pusterom. Og minst like viktig, skolen oppleves av de innsatte som noe som er frivillig (Ravneberg, 2003). Stadig flere innsatte velger å studere i fengsel: Fra 2004 til 2006 økte antall innsatte som tok høyere utdanning fra 83 til 122 personer. Av disse tok 94 innsatte eksamen i 2006, mot 46 i 2004 (Rzadkowska & Wong, 2007). Tidligere undersøkelser av sammenhengen mellom utdanning i fengsel og residiv har hatt flere mangler, slik som dårlig kontroll med andre forhold enn utdanning som påvirker tilbakefall til kriminalitet, problemer knyttet til selvseleksjon (bare de som lykkes har deltatt i undersøkelsene) og mangelfull oppfølging av de innsatte etter soning (Sherman et al., 1997). I en del nyere studier er flere slike metodiske svakheter rettet på. Både Chapell (2004) sin metaanalyse basert på enkeltstudier mellom 1990 og 1999, og Wells (2000) sin metaanalyse basert på studier i perioden , viser at utdanning i fengsel fører til moderat, men signifikant reduksjon i residiv. Enkeltstudien The OCE/CEA Three-State Recidivism Study of Correctional Education ble planlagt med tanke på å eliminere de fleste metodiske svakheter i tidligere studier (Steurer & Smith, 2003). Forskerne fant at innsatte i Minnesota som hadde deltatt i fengselsundervisningen, hadde signifikant lavere residiv enn de som ikke hadde deltatt, både når det gjaldt ny arrestasjon, ny tiltale og ny fengsling. Det samme resultatet ble funnet for Ohio, mens innsatte i Maryland hadde lavere residiv enn kontrollgruppen, men forskjellen mellom gruppene var ikke signifikant. I sin studie av sammenhengen mellom utdanning i samfunnet generelt og kriminalitet, brukte Lochner og Moretti (2004) statistiske data fra USA og selvrapportering av kriminalitet og fengsling. De fant at 1% økning i antallet menn i aldersgruppen år som gjennomfører videregående opplæring (high school), vil føre til reduserte kostnader forårsaket av kriminalitet i USA tilsvarende 1,4 milliarder dollar. Lochner og Moretti konkluderer med at tiltak for å hindre at mennesker avbryter skolegangen er svært effektiv kriminalitetsforebygging. 5.3 Rusmisbruk NOU (2003:4) sin rapport oppsummerer internasjonal kunnskap om effekter av tiltak på 13

14 rusmiddelfeltet. Det er godt dokumentert at bruk av medikamenter gir bedre effekt med hensyn til symptomlindring og reduksjon av komplikasjoner enn ikke bruk av medikamenter. Det er også en viss dokumentasjon til støtte for at medikamentell avrusning fører til at færre avbryter avrusningsprosessen. Spesifikke psykososiale behandlingsformer gir bedre resultater enn standard behandling (f.eks. støttesamtaler, rådgivning og veiledning). Det synes som om samtlige metoder som har god og vedvarende påvirkningskraft er slike som satser på multimodale tiltak. En av konklusjonene i kunnskapsoppsummeringen er at en i større grad må rendyrke og tydeliggjøre ulike terapeutiske tilnærminger, både i behandling av alkohol- og stoffmisbrukere. Melberg, Lauritzen og Ravndal (2003) viser at det er nødvendig med samspill mellom behandlingstiltak, omliggende instanser og nærsamfunn. Innsatser som må gjøres for å behandle og redusere vansker hos narkotikamisbrukere, må favne bredden og kompleksiteten i problemet og bestå av et spekter av tjenester, koordinert for den enkelte rusmisbruker. Fridell og Hesse (2006) har gjennomført en metaanalyse av internasjonal behandlingsforskning innenfor kriminalomsorgssystemet, både i og utenfor institusjon. De fant at behandling av rusmisbrukere i fengsel reduserer tilbakefall til kriminalitet, men effektene er ganske små. Forskerne peker likevel på at til og med små endringer i tilbakefall kan innebære store økonomiske innsparinger. Den behandling som ser ut til å gi mest konsistente positive resultater, er behandling innen rammer av et terapeutisk samfunn i fengsel, og fortsatt behandling etter løslatelse over et lengre tidsrom i friomsorgen (for diskusjon av terapeutiske samfunn, se f.eks. Fridell, 1996). Sammenhengende tid i behandling ser ut til å være den faktoren som best forklarer endringer, både i redusert rusmisbruk og redusert tilbakefall til kriminalitet, og instruktørenes kompetanse og evne til relasjonsbygging har innflytelse på resultatet. Dårlig utførte behandlingsprogram er verre enn ingen behandling. Medikamentell behandling med metadon utenfor fengsler har gitt konsistente og robuste effekter, ved å forbedre misbrukernes helse og sosiale situasjon, samt reduserer kriminaliteten (Fridell & Hesse, 2006). Metadonbehandling for misbrukere i frihet gir positive resultater. For misbrukere i fengsel er resultatene ikke like entydige. I fengsel har metadonbehandling vist å minske misbruket under fengselsoppholdet, men det har ikke positive effekter i forhold til tilbakefall til kriminalitet (MacKenzie, 2002; Bullock, 2003). 14

15 En evaluering av det åpne Hassel fengsel viser svært gode resultater i forhold til både innsattes residiv og endringer i rusvaner. Den selvrapporterte kriminaliteten er i samsvar med den registrerte, og viser at 73,7% av de tidligere innsatte på Hassel ikke er dømt for ny kriminalitet to til tre år etter løslatelsestidspunktet (Øiestad, 2005:55). 5.4 Voldskriminalitet Funn fra en rekke livsløpsundersøkelser i vestlige land viser at personer som står for det meste av kriminaliteten, særlig vold, har hatt store atferdsvansker allerede i førskolealder eller tidlig skolealder (f.eks. Granic & Patterson, 2006; Kratzer & Hodgins, 1999; Moffitt et al., 2002). Det er langt mindre vanlig at personer som først debuterer med antisosial atferd og kriminalitet i ungdomsårene eller tidlig voksen alder, begår voldskriminalitet. Det er en del støtte i forskingslitteraturen for at dess mer tvangspreget et fengselsmiljø er, dess større er potensialet for vold blant de innsatte (f.eks. Homel & Thompson, 2005). Dette er særlig tilfelle i fengsel hvor de innsatte opplever behandlingen de får som urettvis eller lovstridig. Motsatt blir det rapportert om mindre vold (f.eks. Gerber & Fritsch, 1995) og mindre residiv (Steurer & Smith, 2003) i fengsel som tilbyr de innsatte habilitering i form av utdanning og yrkesopplæring. Det er til nå ikke sterk forskningsbasert støtte for at programmer som direkte er rettet mot å redusere vold hos straffedømte har stor effekt (f.eks. Walrath, 2001; Howell et al., 2002, referert i Homel & Thompson, 2005). MacKenzie (2002) refererer til to studier som viser at programmer for mestring av sinne har positiv effekter på residiv, men mener at det ennå ikke er grunnlag for å dra generelle konklusjoner om slike programmers verdi. Det er særlig evalueringer av programmet Aggression Replacement som kan dokumentere reduksjon i residiv (f.eks. Barnoski, 2004; Aos et al., 2001). Såkalte multimodale programmer, med mål om å oppnå bredere atferdsendringer og endring av tankemønstre, viser en del lovende resultater (f.eks. Morrisey, 1997, referert i Homel & Thompson, 2005). I disse programmene inngår også hjelp med å bli rusfri som en viktig del. I Lösel og Schmucker (2005) sin metaanalyse inngår en rekke studier av enkeltprogrammer, hvor ca. halvparten er kognitivatferdsorienterte. Metaanalysen, som primært er en studie av behandlingseffekter med tanke på sedelighetsdømte, viser i gjennomsnitt 44% lavere gjentakelse av voldskriminalitet i behandlingsgruppene enn i kontrollgruppene. I en nyere enkeltstudie av kognitivatferdsorientert behandling ble det etter åtte års oppfølging funnet lavere voldsresidiv i 15

16 behandlingsgruppen enn i kontrollgruppen, men forskjellen var ikke signifikant (Marques et al., 2005). 5.5 Sedelighetsdømte Flere undersøkelser viser at en antisosial livsstil og avvikende seksuelle interesser er de klareste risikofaktorene for gjentakelse av sedelighetslovbrudd (Hanson & Bussiere, 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2004). For å hindre tilbakefall må en derfor også bidra til å endre lovovertredernes ustabile livssituasjon, deres prokriminelle holdninger og kontakt med venner som viser kriminell atferd (Kirsch & Becker, 2006). De mest vanlige programmene for sedelighetsdømte gjør bruk av kognitive og atferdsorienterte tilnærminger. De tar gjerne sikte på å hjelpe den innsatte/domfelte til å identifisere situasjoner som kan utgjøre risiko for gjentakelse av lovbrudd og lære ham strategier til å mestre disse høyrisikosituasjonene (Nelson et al., 1989). Internasjonalt har en rekke forskere undersøkt effekten av tiltaksprogrammer for sedelighetsdømte personer. Resultatene fra eldre og nyere studier er noe motstridende. I en metaanalyse av 42 behandlingsstudier, for det meste avsluttet før 1980, fant en ikke støtte for at klinisk behandling reduserer tilbakefall (Furby, Weinrott & Blackshaw, 1989). I en nyere metaanalyse, som bygger på 80 sammenlikninger av personer i behandlings- og kontrollgrupper, i og utenfor fengsel, ble gjennomsnittlig residiv kalkulert til 11,1% i behandlingsgruppene og 17,5% i kontrollgruppene. Dette tilsvarer 37% mindre tilbakefall i behandlingsgruppene. Oppfølgingsperioden var fra ett til syv år (Lösel & Schmucker, 2005). Tilsvarende ble det i en annen studie funnet 27% mindre residiv i behandlingsgrupper enn i kontrollgrupper (Hanson et al., 2002). En mulig forklaring på forskjellen mellom resultatene i de to analysene, er at Lösel og Schmucker (2005) sin metaanalyse også inkluderer studier av organisk behandling (kirurgisk og hormonell). Metoden, som etisk, juridisk og medisinsk er omstridt, var den metoden som i denne studien dokumenterte størst reduksjon i residiv. Dette funnet støttes av Mollerup (2005), som i sin danske undersøkelse fant at kjønnsdriftshemmende medisinsk behandling av særlig utsatte sedelighetsforbrytere hindret residiv i behandlingsperioden. Av de psykologiske programmer som inngikk i Lösel og Schmucker sin metaanalyse, hadde kognitiv-atferdsorientert behandling størst effekt. Kirsch og Becker (2006) konkluderer i sin gjennomgang av forskningslitteraturen med at en bred kognitiv-atferdsorientert tilnærming ser ut til å gi best resultater med tanke på å redusere 16

17 tilbakefall for sedelighetsdømte. Lösel og Schmucker (2005) konkluderer ut fra egen metaanalyse med at det er grunnlag for forsiktig optimisme når det gjelder behandling av sedelighetsdømte. 6 Aktuelle tiltak og videre forskning Den forskningsbaserte gjennomgangen i dette notatet viser at bedring av de innsattes levekår, yrkesopplæringsprogrammer og utdanning både bidrar til å øke deres livskvalitet og hindre tilbakefall til kriminalitet. Derfor må det satses videre på å øke kvaliteten på de tilbud som gis innenfor disse områder, under soning og etter avsluttet soning. I en slik videre satsing må bl.a. innholdet i utdanningen og yrkesopplæringen vurderes kritisk, med tanke på å tilpasse tilbudene bedre til de innsattes/domfeltes behov og arbeidsmarkedet de vil møte etter løslatelse. Det må også vurderes om de innsatte som arbeider i fengsel skal gis en lønn som gjør dem bedre i stand til å møte hverdagen etter avsluttet soning, f.eks. ved å kunne betale tilbake gjeld og legge seg opp startkapital til bolig. Generelt mener arbeidsgruppen at arbeidet med å samordne hjelpen til de innsatte, før og etter løslatelse, må bli bedre enn den er i dag. Forskning viser også at det er grunn til forsiktig optimisme når det gjelder en del programmer som tilbys i fengsel eller etter avsluttet soning, f.eks. rusavvenningsprogrammer og programmer overfor sedelighetsdømte. Det vil være viktig å få mer forskningsbasert kunnskap om effekten av slike programmer, og som resultat av dette eventuelt videreutvikle programmenes innhold og kvalitet. En del programmer kan imidlertid ikke dokumentere klare effekter, og det vil da være lite hensiktsmessig å investere ressurser i dem. Det samme gjelder selvsagt tiltak som synes å ha skadelige effekter (se 3.3 om negative funn ). I Norge brukes i stor grad korte fengselsstraffer, dvs. inntil tre måneder. Det er en rekke negative sider ved en slik praksis, særlig fordi mange unge mennesker blir del av et kriminelt miljø med risiko for smitteeffekter og fordi korte straffer ofte fører til avbrudd i arbeid og utdanning og umuliggjør utdanning i fengsel. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at korte dommer må fullbyrdes utenfor fengsel. 17

18 6.1 Andre typer reaksjoner I dette avsnittet gjennomgår vi en del alternative straffereaksjoner og viser hvilken støtte de har i forskning. Til slutt i avsnittet oppsummeres hvor hensiktsmessige reaksjonene kan være i en norsk kontekst. (1) Samfunnsstraff: Dagens ordning ble opprettet 1. mars I dom fastsetter retten et timetall fra 30 til 420 timer samfunnsstraff, og en subsidiær fengselsstraff. Antall iverksatte dommer på samfunnsstraff har økt fra 380 i 2002 til 2544 i Ca. to tredjedeler av domfelte ilagt samfunnsstraff har ikke tidligere sonet straff som gjennomføres av kriminalomsorgen. Av de som ble dømt til samfunnsstraff i Norge i 2002, fikk 21% ny samfunnsstraff eller ny ubetinget fengselsstraff i løpet av tre år (Højdahl & Kristoffersen, 2006:48). (2) Narkotikaprogram med domstolskontroll: Tilbakefallsstudiene av Drug Courts internasjonalt viser jevnt over redusert tilbakefall til kriminalitet og at misbruket reduseres (Gottfredson et al., 2007; Marlowe et al., 2005; Rempel, 2005; Schmidt, 2006). I den norske modellen har dommerne en mindre sentral betydning enn i andre land der Drug Court er etablert. En evalueringsrapport om det norske tiltaket viser at planlagt målgruppe for dom til ND var svært tunge misbrukere, men at dette bare delvis er realisert. Dessuten skaper køproblematikk i forhold til behandlingsapparat, bolig og soningskø problemer til tross for at fleksible løsninger er søkt etablert (Johnsen & Svendsen, 2007). Resultatevalueringen av de første 20 domfelte (9 i Oslo, 11 i Bergen) som deltar i ND viser et rusmessig tungt belastet klientell. I Oslo har tre personer vært fengslet hele tiden siste måned (i Bergen 2). En person i Oslo har sittet i fengsel 21 av de siste 30 dager (i Bergen har en person sittet i 20 dager) (Johnsen & Svendsen 2007). (3) Restorativ justis: Christie (1977) diskuterte allerede på slutten av 1970-årene former for konfliktløsning som i dag i restorativ justis sammenheng kalles nettverkskonferanse/stormøte. Det som skal gjenopprettes i meglingen, er for det første ofrenes mulighet til å beskrive hendelsene slik de ser dem og å bli hørt. For det andre skal gjerningspersonen ha mulighet til det samme. Det skal også være mulig for den ene eller begge parter å bearbeide konflikten, slik at det å føle seg skamfull og angrende i forhold til gjerningen blir tydelig (også kalt reintegrative shaming ) (Braithwaite, 2000). For en diskusjon om praktisering av dette konseptet, se Alnæs (2006) og Gotaas & Højdahl (2006). Et flertall av åtte evaluerte tiltak viser at deltakelse i denne type meglingsprogrammer ( Victim Offender Mediation programmer) generelt medfører lavere residiv enn vanlig domstolsbehandling. Kun to av de åtte tiltakene retter seg mot voksne lovovertredere; den ene 18

19 viser ikke reduksjon i tilbakefall for promilledømte, mens den andre viser signifikant lavere residiv. Disse programmer synes å være meget lovende kriminalpreventive tiltak, i hvert fall for unge lovovertredere (Clausen, i Kyvsgaard, 2006:153 flg.). (4) Elektronisk fotlenke: Det er ikke funnet signifikant innvirkning på tilbakefall (BRÅ, 2005:5). Ut fra de studier som er gjort av Intensive Supervised Probation (ISP) programmer, er det ingen evidens for at tilbakefall reduseres ved hjelp av økt overvåkning eller andre former for restriksjoner for domfelte under friomsorgens kontroll; tvert imot ser det ut til at økt overvåkning assosieres med økning i tekniske overtredelser (technical violations) (Sherman et al., 2002:342). En ny undersøkelse gjort i Sverige viser at elektronisk fotlenke som utslusning på siste del av en lengre fengselstraff har positive resultater i forhold til residiv (Brå-rapport 2007). Rapporten viser at særlig eldre innsatte (37 år +) som har begått 1-2 lovbrudd før de fikk fengselstraff, har lavere residiv enn innsatte som løslates direkte fra fengsel. Resultatene fra Sverige gir grunnlag for forsiktig optimisme og viser at elektronisk fotlenke kan være et alternativ til vanlig fengselstraff. Oppfølgningsstudier av RANDforskere (Petersilia & Turner, 1993) og andre evalueringer av ISP-programmer (Byrne & Kelly, 1989; Jolin & Stipack, 1991; Latessa, 1993) har funnet evidens for at andelen gjenarrestasjoner reduseres når domfelte mottar behandling i tillegg til økt overvåkning eller andre former for kontroll ved hjelp av ISP-program (Sherman et al., 2002:343). (5) Elektronisk overvåkning (electronic monotoring) brukes gjerne synonymt med husarrest. Husarrest er imidlertid en straffeform, mens elektronisk overvåkning er et middel til å overvåke at straffeformens betingelser overholdes. Som regel er det domfelte med lav risiko for tilbakefall som dømmes til denne typen programmer, og tilbakefallsandelen er følgelig også lavere. Det er gjort to studier (Austin & Hardyman, 1991; Baumer & Mendelsohn, 1991); ingen av disse fant signifikant forskjell i tilbakefall mellom de som ble overvåket elektronisk og de var under manuelt oppsyn (Sherman et al. 2002:344). 6.2 Konklusjon om tiltak Noen av de beskrevne tiltakene over er ikke utprøvd i Norge, men har i utenlandske studier vist seg å ha liten eller ingen effekt på tilbakefall (4, 5). Noen er i en oppstartsfase og har bare få deltakere (2 og 3). Bare samfunnsstraff (1) er utprøvd i større målestokk. Balvigs forskning om danskers syn på straff konkluderer med at man burde ophøre med at idømme korte ubetingede frihedsstraffe (op til 3 måneder) og i væsentligt omfang tillige ubetingede frihedsstraffe mellem 3 måneder og et halvt år, dvs. hovedparten af de ubetingede frihedsstraffe, der i det hele taget i dag idømmes ved danske domstole, og igjen som 19

20 hovedregel erstatte disse med alternativer i frihed (Balvig, 2006: 373). Hvis man tar dette alvorlig, må særlig tiltak som samfunnsstraff (1) og restorativ justis (3) utvides. Sistnevnte tiltak vil være aktuelt i tilfeller der det ikke er en belastning for offeret å møte gjerningsmannen og i tilfeller hvor gjerningsmannen har evnen til å føle skam og skyld. For å kunne snakke om reelle alternativer til fengselsstraff bør man først undersøke om samfunnsstraff og restorativ justis kan ha utvidet og styrket det kontrollregimet som fengselsstraff er en del av (nettwidening-effects) (Mathiesen, 2007:210 flg.). Det er lite sannsynlig at en sterk reduksjon i anvendelse av straffesanksjoner vil føre til en eksplosjon av kriminalitet og usikkerhet. Som kjent er det ikke antakelsen om straffens strenghet, men dens sannsynlighet, som virker avskrekkende (Schumann et al., 1987). For det andre forblir de fleste (potensielle) straffbare forhold ukjente for rettsapparatet, uten at den sosiale orden blir rystet i sitt fundament av det. De blir rett og slett løst på andre, ikke strafferettslige måter (Hanak et al., 1989). For det tredje viser Balvigs allerede siterte undersøkelse at befolkningen undervurderer straffens strenghet og overvurderer bruk av prøveløslatelse. 6.3 Videre forskning I vesten har forskning i forhold til straffegjennomføring de senere år fokusert på residiv. Hovedproblemstillingen har vært: Hvilke tiltak motvirker tilbakefall og hvilke tiltak gjør det ikke? Det er tidligere gjort noen målinger av tilbakefall for fengselsdømte i Norge, men disse er allerede over ti år gamle (f.eks. Møglestue, 1996; Kristoffersen, 1997). For samfunnsstraffdømte foreligger det en måling av nye dommer blant iverksatte dommer i 2002 (Højdahl & Kristoffersen, 2006). Sistnevnte måling omfattet den første årspopulasjonen som gjennomførte samfunnsstraff, men samfunnsstraffen har utviklet seg etter dette. I samarbeid med andre nordiske land vil det bli utført en måling av alle som ble løslatt fra dom fra fengsel i 2005 og alle som iverksatte en dom i friomsorgen samme år. Denne målingen vil belyse en god del kjennetegn blant dømte med tilbakefall, men den vil ikke kunne presentere tilbakefall som et effektmål på innsatser i kriminalomsorgen. Forskning på tilbakefall er problematisk og har en rekke metodiske utfordringer. For eksempel er det vanskelig å isolere og måle virkningen av alle mulige enkeltfaktorer som kan ha innvirkning på residiv. Vi trenger forskning på residiv, men om ikke de 20

Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.05.08 HØRING UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL Deres referanse: 200801958 - /KLE Juridisk rådgivning

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti

Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Kriminalomsorg og Tilbakeføringsgaranti Fra utsatt til ansatt APS konferanse Sarpsborg, 23.3.2010 Gerhard Ploeg Seniorrådgiver Justisdepartementet Organisering av kriminalomsorgen Sentralt nivå i Justisdepartementet

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL KORTVERSJON 3-årig pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Ny type straff alternativ til fengsel Narkomane gjengangere som begår narkotikarelatert

Detaljer

Fengsel forbryteskole eller rehabiliteringsanstalt?

Fengsel forbryteskole eller rehabiliteringsanstalt? Fengsel forbryteskole eller rehabiliteringsanstalt? Slik de innsatte opplever det Masteravhandling i rettssosiologi høsten 2005 problemstilling i hvilken grad opplever innsatte at formålet med straffen

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Har programvirksomheten en framtid?

Har programvirksomheten en framtid? Har programvirksomheten en framtid? JA!!! Programmer - utvikling 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Programmer, akkreditert i rødt 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Deltakere - utvikling Deltakere,

Detaljer

Ungdoms syn på straff. Utformet av elever ved Hamar katedralskole

Ungdoms syn på straff. Utformet av elever ved Hamar katedralskole Ungdoms syn på straff Utformet av elever ved Hamar katedralskole Bakgrunn Hamar katedralskole ble våren 2007 utpekt til å være referanseskole for arbeidet med stortingsmeldingen ang. kriminalomsorgen.

Detaljer

Nytt fra Kriminalomsorgen

Nytt fra Kriminalomsorgen Opplæring innen kriminalomsorgen Samling for skoleeiere og ledere Nytt fra Kriminalomsorgen Omorganisering av kriminalomsorgen ND gjort landsomfattende Økonomi Helsetilbudet til psykisk syke innsatte Andre

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL. en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene. Sturla Falck

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL. en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene. Sturla Falck NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL. en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene av Sturla Falck Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) ND ble starter 1.januar 2006 i Oslo og Bergen som et

Detaljer

Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Tore Rokkan -pedagog fra Universitetet i Oslo -rådgiver ved Kriminalomsorgens Hva jeg skal si: kort om straff og kort om tvang litt om hvem vi snakker om noe om hva vi vet om effekten av endringsarbeid

Detaljer

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING

STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING STRATEGI FOR KVINNER I VARETEKT OG STRAFFEGJENNOMFØRING 2017-2020 Vedtatt: 6.6.2017 1 Likeverdig straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel eller under straffegjennomføring i

Detaljer

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS.

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS. UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Saksnr: 0035/05 Saksbeh. John Dutton Arkivsaksnr. 05/04657-003 Org.enhet Senter for rusforebygging Møtedato 13.09.2005 Utvalg Bystyrekomite

Detaljer

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel

Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Gå rett i fengsel! Utvikling av balansert målstyring i Oslo fengsel Hva skal jeg snakke om? Kriminalomsorgen og Oslo fengsel Bakgrunnen for balansert målstyring Hvordan var prosessen? Strategikartet og

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 4.. (.5. 0 " Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 Byrådens sak Byrådens sak nr.: 6/2012 Vår ref. (saksnr.): 201105879-13 Vedtaksdato: 19.03.2012 Arkivkode: 914 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER?

STRAFF ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? ELLER BEHANDLING? - ELLER JA TAKK, BEGGE DELER? v/ regiondirektør Ellinor Houm 1. Hvordan redusere rusmisbruket? 2. Hva gjør vi med dem som allerede ruser seg? 3. Hva gjør vi med dem som allerede ruser

Detaljer

PROGRAMMER MOT RUSPÅVIRKET KJØRING i fengsel og friomsorg. fmr fagdag Gro Heidi Løvendahl Johansen, KRUS

PROGRAMMER MOT RUSPÅVIRKET KJØRING i fengsel og friomsorg. fmr fagdag Gro Heidi Løvendahl Johansen, KRUS PROGRAMMER MOT RUSPÅVIRKET KJØRING i fengsel og friomsorg fmr fagdag 09.11.07 Gro Heidi Løvendahl Johansen, KRUS groheidi@krus.no 1. Hvilke tiltak har vi? I FENGSEL Trafikk og rus Startet på Hof i 1989

Detaljer

Kompetanseprofil for FOs yrkesgrupper i Kriminalomsorgen.

Kompetanseprofil for FOs yrkesgrupper i Kriminalomsorgen. Kompetanseprofil for FOs yrkesgrupper i Kriminalomsorgen. 1 Erlend Dalhaug Daae Den største yrkesgruppa i Kriminalomsorgen som jobber med domfelte og siktede personer er fengselsbetjenter og verksbetjenter.

Detaljer

Fagkonferansene Noen grunn til å feire?

Fagkonferansene Noen grunn til å feire? Fagkonferansene 2012 Noen grunn til å feire? Jan-Erik Sandlie Hell, 7. november, 2012 Justis- og beredskapsdepartementet Organisasjon nån Justisdepartementet (KSF) Regionskontorer (6) Fengsler og friomsorgskontorer

Detaljer

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven

Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Birgitte Langset Storvik, Bredtveit fengsel Straffegjennomføringsloven (strgjfl.) 16 gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel,

Detaljer

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid

NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid Quality hotell Sarpsborg 24. mars 2010 NAV og kriminalomsorgen, forankring og samarbeid ved Benedicte Hollen, rådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 25.03.2010 Side 1 NAVs hovedmål 1. Flere i arbeid

Detaljer

De viktigste utfordringene for pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse

De viktigste utfordringene for pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse De viktigste utfordringene for pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse Knut Boe Kielland Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Innhold Hva er målsetningen?

Detaljer

FORSVARERGRUPPEN AV 1977

FORSVARERGRUPPEN AV 1977 FORSVARERGRUPPEN AV 1977 23 h'ep 2012 ' Det kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, den 20. september 2011 Deres ref: 201101620 D TRH Høringsuttalelse til forslag om prøveløslatelse

Detaljer

Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark

Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark Terje Manger* Institutt for samfunnspsykologi Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Konferanse Utdannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien

Tilbakeføringsgarantien Tilbakeføringsgarantien Historikk - bakgrunn Strafanstaltskommisjonen av 1841: En Mængde Fanger have ved deres Løsladelse af Fængslet intet Tilhold og intet at ernære sig ved. maa man ikke forlade Fangen

Detaljer

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging

Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Rundskriv R egiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Nr.: Vår ref: Dato: KSF 1/2002 97/10451 D ViE/mha 03.06.2002

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell

I den beste hensikt. Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell I den beste hensikt Prøveløslatte med utviklingshemming under refusjonsordningen Fagkonferanse, Hell 09.11.2011 Sør-Trøndelag friomsorgskontor Siv Anita Haukdal Nina M. Gjersvold Forvaring tidsubestemt

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling Forberedende utredninger St.meld. nr. 20 (2005-2006) om Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere St.meld. Nr. 37 (2007-2008) NOU 2008:15 Barn og

Detaljer

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Oppnevnt ved kgl. res. 20. april 2007 Fremla utredningen 16. oktober 2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet

Detaljer

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Til Ordfører og Rådmann i kommunen Deres ref. Vår ref Vår dato 2014/7539-19 17. november 2014 Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Intensjonsavtaler kommuner konfliktrådet 1Sør-Trøndelag Konfliktrådet i

Detaljer

Hvem sitter i fengsel? Eirik Hammersvik Institutt for kriminologi og rettsosiologi Universitetet i Oslo

Hvem sitter i fengsel? Eirik Hammersvik Institutt for kriminologi og rettsosiologi Universitetet i Oslo Hvem sitter i fengsel? Eirik Hammersvik Institutt for kriminologi og rettsosiologi Universitetet i Oslo Hvilke typer lovbrudd har de som fengsles begått? Nyinnsettelser, etter lovbruddsgruppe 2007. Prosent.

Detaljer

Foreldrenes situasjon og erfaringer

Foreldrenes situasjon og erfaringer Foreldrenes situasjon og erfaringer Bente Weimand, Bente Birkeland, Kristine Amlund Hagen, Torleif Ruud epost: bente.weimand@ahus.no Bente Weimand, forsker, fou-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Alternativ til fengsel ved stoffrelatert kriminalitet et nytt forslag

Alternativ til fengsel ved stoffrelatert kriminalitet et nytt forslag Alternativ til fengsel ved stoffrelatert kriminalitet et nytt forslag Knut Boe Kielland Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Avhengighet Avhengighet gjør konstruktive

Detaljer

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( )

Innst. 86 L. ( ) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Prop. 96 L ( ) Innst. 86 L (2014 2015) Innstilling til Storitinget fra justiskomiteen Prop. 96 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

Farlig eller fattig? - om straffedes og fangers levekår

Farlig eller fattig? - om straffedes og fangers levekår 1 Farlig eller fattig? - om straffedes og fangers levekår Retten sett unnenfra 20. september 2010 Lotte Rustad Thorsen Kort om levekårsteori, sosiale forskjeller og kriminalitet Presentere empiri fra statistiske

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune

Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Evalueringsrapport - DUÅ Verdal kommune Innhold Hva er DUÅ?... 1 Hvorfor DUÅ..... 2 Barnehage- og skoleprogrammet i DUÅ.. 3 Foreldreprogram i DUÅ.. 3 Gjennomføring av evaluering... 3 Funn og resultat i

Detaljer

Farlig eller fattig? - om straffedes og fangers levekår

Farlig eller fattig? - om straffedes og fangers levekår 1 Farlig eller fattig? - om straffedes og fangers levekår RSOS2801: Retten sett unnenfra 12. okt 2009 Lotte Rustad Thorsen Formålet med forelesningen Presentere min hovedfagsavhandling Presentere empiri

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE DEN NORSKE «DRUG COURT» MODELLEN «SVORSK»-ORDBOK Eg = jag Ikkje = inte Kor = var Forskjellig = olik Sone

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen

Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Yrkesetiske retningslinjer for kriminalomsorgen Forord Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Etaten utøver derfor betydelig samfunnsmakt overfor enkeltindivider. Som alle andre som

Detaljer

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte

Kriminalomsorgsdirektoratet. Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte 1. Innledning Staten Norge er opprinnelig etablert på territoriet til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato /TRH 08/54 JGC KRÅD viser til høringsbrev , vedlagt NOU 2008:15.

Deres ref. Vår ref. Dato /TRH 08/54 JGC KRÅD viser til høringsbrev , vedlagt NOU 2008:15. The Norwegian National Crime Prevention Council Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 200502517/TRH 08/54 JGC 5.02.2009 HØRING NOU 2008: 15 OM BARN OG STRAFF

Detaljer

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis

UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis UTVIKLINGSHEMMEDE LOVOVERTREDERE: Domstolenes straffutmålingspraksis Post.doc. Jane Dullum Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Juridisk fakultet Undersøkelsens bakgrunn Del av et prosjekt finansiert

Detaljer

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, fredag, 15. februar 2013 Vår ref.:

Detaljer

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia (redaktører: Kariane Westrheim og Terje Manger)

Detaljer

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm

På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden. Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden Christer Hyggen NOVA/ NORDBUK 5.11.2013 Korsholm På vei til jobb? Unge i og utenfor arbeidsmarkedet i Norden En tapt generasjon Politikk Omfang

Detaljer

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007

Nr. G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 Rundskriv Regionene KITT KRUS Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Arbeids- og inkluderingsdepartementet Politidirektoratet Nr. Vår ref Dato G 02/2007 200609138- /MV 23.03.2007 RUNDSKRIV VEDRØRENDE

Detaljer

Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse.

Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse. Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014 Samfunnsøkonomisk analyse Pøbelprosjektet 6.mai 2014 Denne oppsummeringen omhandler hovedfunn og resultater for

Detaljer

Gjengangerne i norske fengsler

Gjengangerne i norske fengsler Gjengangerne i norske fengsler Dersom man skal redusere omfanget av kriminaliteten, er det mye å vinne på å konsentrere seg om den gruppen som gjentatte ganger begår nye kriminelle handlinger. Rent samfunnsøkonomisk

Detaljer

Innsatte med utviklingshemming: Forekomst, utfordringer og tilrettelegging Inspirasjon og deling - 9 februar 2017

Innsatte med utviklingshemming: Forekomst, utfordringer og tilrettelegging Inspirasjon og deling - 9 februar 2017 Innsatte med utviklingshemming: Forekomst, utfordringer og tilrettelegging Inspirasjon og deling - 9 februar 2017 Erik Søndenaa Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Brøset,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET 2 `t e?`xkl' 2OOt FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen 2 1 JAK!1009 Postboks 8005 Dep. saksnr., 0030 OSIo AVD/KONTBF.H:

Detaljer

Behandling og straff begrensninger og muligheter innenfor og utenfor

Behandling og straff begrensninger og muligheter innenfor og utenfor Behandling og straff begrensninger og muligheter innenfor og utenfor Knut T. Reinås Leder i Forbundet Mot Rusgift Thursday, December 6, 2007 Knut T. Reinås 1 Behandling a. Stoffavhengighet som atferdsproblem

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester B rådssak 1038.1/12 HØRINGSUTTALELSE - ALTERNATIVE REAKSJONER FOR MINDRE ALVORLIGE NARKOTIKALOVBRUDD Sammendrag: Regjeringen oppnevnte i desember

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE)

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) Høringsnotat FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift 22. februar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 4. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN.

Nr.: Vår ref Dato KSF 3/ /09340 D ViE/BM RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Rundskriv Regiondirektøren, KRUS, KITT Nr.: Vår ref Dato KSF 3/2002 00/09340 D ViE/BM 08.11.2002 RUNDSKRIV RETNINGSLINJER FOR PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN. Vedlagt følger rundskrivet Retningslinjer

Detaljer

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen

Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Evaluering av oppgavefordelingen i kriminalomsorgen Forslag til tiltak Utredning fra arbeidsgruppe oppnevnt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning februar 2010 Avgitt juni 2011 Oppdatert til 16.06.

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN. v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder

Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN. v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder Tidlig kartlegging et bidrag på veien til ET TRYGT SAMFUNN v/ Tore Råen Prosjektleder/friomsorgsleder ET TRYGT SAMFUNN Samarbeidsprosjekt initiert av politiet, konfliktrådet, Steinkjer kommune og kriminalomsorgen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02014-A, (sak nr. 2014/1447), straffesak, anke over dom, A (advokat Fredrik S. Brodwall til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR

Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR 1 Bostedsløse i Drammen 2008 (med referanse til 2012). Evelyn Dyb, NIBR Notatet er en analyse av dataene fra kartleggingen av bostedsløse i 2008 for Drammen kommune. NIBR har tidligere laget et notat med

Detaljer

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel?

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HELL- KONFERANSEN 2016 Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HVEM ER DE MEST SÅRBARE I FENGSEL? Innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer (ROP)

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13

Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Evelyn Dyb og Stian Lid Bostedsløse i Norge 2016 en kartlegging NIBR-rapport 2017:13 Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Den først kartleggingen

Detaljer

Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt s. 934.

Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt s. 934. Samfunnsvern eller straff som fortjent? - En kommentar til Rt. 2014 s. 934. Strafferettssystemets funksjonalitet ved Det juridiske fakultet Et Ph.D-prosjekt om spenningsfeltet mellom forvaringsdømt, samfunn

Detaljer

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall

Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Forelesning 2: Fengsler og fanger i tall Fengsler, fanger, samfunn Krim 2904 22.09.10 Thomas Ugelvik thomas.ugelvik@jus.uio.no Målet for forelesningene Forrige gang: bevisstgjøre at det er mange mulige

Detaljer

Sosial kontroll, klasse, etnisitet og kjønn. Kjersti Ericsson

Sosial kontroll, klasse, etnisitet og kjønn. Kjersti Ericsson Sosial kontroll, klasse, etnisitet og kjønn Kjersti Ericsson Interseksjonalitet: Begrepet interseksjonalitet viser til hvordan sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, religion, sosial klasse og seksualitet

Detaljer

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008

Kriminalomsorgens arbeidsdrift. Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 Kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi og handlingsplan for arbeidsdriften 2005 2008 1 Forord Strategien og handlingsplanen for arbeidsdriften som nå foreligger er et produkt av en lang prosess. En arbeidsgruppe

Detaljer

effekter av forebyggende psykisk helsearbeid i videregående skole et longitudinelt intervensjonsstudie med Solomons design Bærum DPS

effekter av forebyggende psykisk helsearbeid i videregående skole et longitudinelt intervensjonsstudie med Solomons design Bærum DPS effekter av forebyggende psykisk helsearbeid i videregående skole et longitudinelt intervensjonsstudie med Solomons design Bærum DPS foredragets oppbygning: innledning intervensjon bakgrunn/metode/design

Detaljer

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift

Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Strategi for utvikling av kriminalomsorgens arbeidsdrift Avdelingsdirektør Heidi Bottolfs Nasjonal dagskonferanse om arbeidsdriften 15. april 2015 Hva menes med tilbakeføring? Fellesbetegnelse på alle

Detaljer

Strafferettspsykiatri

Strafferettspsykiatri Strafferettspsykiatri Hva vil det si å ikke ha straffeskyldevne? Vi har hatt «sinnssykdom» som straffrihetsbegrep siden 1846 I 2002 ble begrepet endret til «psykotisk» Alle land har straffrihetsbegrep

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL. Kriminalomsor en Hedmark fengsel Regionkontor nordøst Hege Marie Hauge Deres ref: Vår ref: 201113590-7 Dato: 02.08.2011 HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG - UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Detaljer

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012

TO DOMMER. Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 TO DOMMER Bruken av samfunnsstraff i sedelighetssaker Hell 7. november 2012 Rettslige rammer Straffeloven 195, første ledd Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel 2 inntil

Detaljer

Fakta om. kriminalomsorgen

Fakta om. kriminalomsorgen Fakta om kriminalomsorgen Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, motvirker straffbare I snitt har kriminalomsorgen hver dag

Detaljer

Prøveløslatelse fra forvaring

Prøveløslatelse fra forvaring Prøveløslatelse fra forvaring Endringsarbeid og praktiske utfordringer på veien fram mot prøveløslatelse v/ Birgitte L. Storvik (inspektør) og Elfrid Moen (miljøterapeut) Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Detaljer

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen

JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen JUROFF 1500 KURSDAG 3 Tema: Andre vilkår for å straffe Uskyldspresumsjonen Reaksjonslæren dommerfullmektig Fredrik Lilleaas Ellingsen 1 Kort om oppgaveskrivning Først og fremst: Få frem hovedreglene og

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET

STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET STRAFFERETTSLIG TILREGNELIGHET Også kalt skyldevne Tilregnelighet = evne til å ta rasjonelle valg Gjerningspersonen må kunne bebreides Vi straffes for våre valg valgt det gale Fire former for utilregnelighet:

Detaljer

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring

Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring Forskrift om program mot ruspåvirket kjøring 1. Forskriftens virkeområde Reglene i denne forskriften gjelder for personer som er dømt for overtredelse av vegtrafikkloven 31 jf. 22 første ledd og der retten

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Høringsnotat

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Høringsnotat JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Høringsnotat Om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og endring i straffeloven (overføring av dommer på samfunnsstraff mellom de nordiske land)

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

Klasse, alder og sosial kontroll. Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999

Klasse, alder og sosial kontroll. Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999 Klasse, alder og sosial kontroll Christie 2000, Høigaard 2002, Wacquant 1996 Thorsen 2003 Young 1999 Siktede for lovbrudd etter alder i 2001 (SSB, Stene 2003) Antall siktede for lovbrudd: 84 407 Menn i

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

Tilbakeføringsgarantien

Tilbakeføringsgarantien Tilbakeføringsgarantien Tanker Tanker & Tips & tips Nr. Nr.1, november oktober 2010 2010 1 På vei mot en trygg og forutsigbar løslatelse Arbeidet med å virkeliggjøre intensjonene i Tilbakeføringsgarantien

Detaljer

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN

Nr. 8 OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Nr. 8 Oslo, 21. august 2017 Forbundets avdelinger og foreninger OVERSIKT OVER HVA DE ULIKE POLITISKE PARTIENE HAR I PARTIPROGRAMMENE I FORHOLD TIL KRIMINALOMSORGEN Det nærmer seg valg og NFF har i sine

Detaljer

Vedlegg C: SARA-V3 Arbeidsskjema

Vedlegg C: SARA-V3 Arbeidsskjema Vedlegg C: SARA-V3 Arbeidsskjema Trinn 1: Innsamling av opplysninger Personopplysninger Navn: Fødselsnummer: Vurdert av: Dato ferdigstilt: (DD.MM.ÅÅÅÅ): Informasjonskilder: Partnervoldshistorikk: Aktuelt

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer