0. Problemstilling/Sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0. Problemstilling/Sammendrag"

Transkript

1 0. Problemstilling/Sammendrag Det er vel kjent at egenskaper, både fysisk og kognitive, svekkes med alder. OECDs PIAACundersøkelse (Programme for the International Assessment of Adults Competencies) som ble offentliggjort i 2013, har omfattende data for utviklingen i leseforståelse, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Dette er kompetanse som er helt sentral i et moderne arbeidsliv. For Norges vedkommende ser resultatet slik ut når man ser på poengscore etter alder (for en mer detaljert gjennomgang av poenggiving og nivåinndeling i PIAAC vises det til Vedlegg 1): Lesing Tallforståelse Problemløsning 250 Kilde: SSB Selv når det tas hensyn til at yngre arbeidstakere jevnt over er bedre utdannet enn eldre, ser vi et klart fall i kompetanse fra slutten av 30-årene frem til 65, som er siste årskull som er med i undersøkelsen. Fallet i kompetanse ser ut til å være ganske stabilt over alder, og det er relativt uavhengig av faktorer som kjønn og aktivitetsstatus (jobb/ikke-jobb). Men PIAAC måler ikke alt. Til en viss grad kan man nok si at PIAAC er et mål for arbeidsevne. Men det betyr ikke nødvendigvis at det kan brukes som mål for arbeidsprestasjoner. Man kan jo tenke seg at fallet i kompetanse kompenseres helt eller delvis med erfaring, overblikk etc. Internasjonale undersøkelser tyder på at fall i arbeidsevne delvis kan kompenseres ved slike faktorer, og i en rapport fra NOVA konkluderes det slik: "De fant ingen gjennomsnittlige alderseffekter på prestasjoner i selve arbeidsoppgavene og heller ikke på kreativitet". (Rapport 6/12 Per Erik Solem) Men slike undersøkelser har bare liten, om noen, overføringsverdi til norske forhold. For det første undersøkes bare folk i arbeid, og dette blir en stadig mer selektert gruppe med årene, fordi de med lavest kompetanse faller fra. I Norge har en klart større andel av åringene som er i jobb høyere utdannelse enn hva som er tilfelle for åringene. Dermed vil et generelt fall i prestasjoner bli kamuflert som om prestasjonen ikke faller. For det andre har Norge en høyere andel eldre yrkesaktive enn de fleste andre land, og det vil kunne gi andre resultater enn internasjonale undersøkelser. For det tredje finnes det ikke pålitelige data for gruppen over 70 år, verken nasjonalt eller internasjonalt. PIAAC-undersøkelsen som går til 65 år viser ingen tegn på utflating av fallet i

2 kompetanse, og man kan ikke se bort fra at fallet antakelig fortsetter i tilsvarende takt for de som er noe eldre. NHO mener det kan være liten tvil om at det i det stor og det hele er et fall i både arbeidsevne og prestasjoner med alder, og at fallet begynner ganske tidlig i yrkeskarrieren. Men det er mange som både opprettholder og øker sin kompetanse også i godt moden alder. NHO mener videre at dette også er et argument for at aldersgrensen for når stillingsvernet opphører, ikke må heves ut over dagens 70 år.

3 1. Innledning OECDs PIAAC 1 studie ble lagt frem høsten Arbeidet med PIAAC har pågått siden 2008, og per i dag er undersøkelsen gjennomført i 24 land. I Norge har om lag 5000 personer i alderen 16 til 65 år deltatt. Undersøkelsen målte kompetanse innenfor: leseforståelse tallforståelse (inklusive matematiske problemstillinger) problemløsning (i IKT-miljø) Dette er kompetanser som oppfattes som helt sentrale i et moderne arbeids- og samfunnsliv. Den norske hovedrapporten om PIAACstudien er skrevet av Birgit Bjørkeng, SSB: Birgit Bjørkeng og Bengt Oscar Lagerstrøm har også (sept 2014) skrevet en mer utfyllende rapport om studien; PIAAC-studien kan på mange måter oppfattes som "PISA for voksne". I motsetning til PISA-studiene, som plasserer norske elever ganske middels, viser PIAAC at norske voksne ligger godt an i en internasjonal sammenligning: Figur 1.1 Kilde. Eurostat Et interessant sprøsmål er hvorvidt hoppet fra PISA til PIAAC skyldes en dårligere skole eller et lærende arbeidsliv. Bjørkeng og Lagerstrøm argumenterer for at skolens kvalitet falt i årene før den første PISA-studien (2000), men det er også mye som tyder på at det læres mye i norsk arbeids- og samfunnsliv. Sentrale funn fra den norske delen av PIAAC-studien: 1 PIAAC: (Programme for the International Assessment of Adults Competencies

4 Menn gjør det jevnt over bedre enn kvinner også i lesing. Utdanning nytter. Jo høyere utdanning, desto bedre resultater i PIAAC Arbeidsmarkedstilknytning gir også bedre resultater Unge voksne er relativt svakere i Norge enn i andre land, særlig gjelder det lesing Innvandrerbefolkningen gjør det klart dårligere enn majoriteten Med unntak av at unge er relativt dårlige lesere i Norge, og at leseferdigheter faller med alder, ble det ikke i den norske landrapporten fra SSB (eller den påfølgende rapport) gått detaljert inn på hvordan kompetanse endres med alder. Det er dette denne artikkelen i det videre skal dreie seg om. Alle tabeller og figurer er laget av NHO basert på data fra SSB, med mindre det er eksplisitt nevnt.

5 Fig Generelt Lesing Tallforståelse Problemløsning De tre målene for kompetanse; lesing, tallforståelse og problemløsing, viser et ganske likt forløp over alder. Naturlig nok ligger åringene relativt lavt, men ferdighetene øker klart med alder for de yngste. Det henger åpenbart sammen med utdanning, men læringen fortsetter også i arbeidslivet. Se også fig 5.4. Kompetansetoppen nås midt i 30-årene. Derfra er det et ganske jevnt fall frem til 65, og det er ingen tegn til at fallet avtar med økende alder. Fallet i kompetanse kan illustreres ved at når det gjelder problemløsing, skårer en gjennomsnittlig 63-åring omtrent på nivå med 10-prosentilen for åringene. For leseferdigheter og tallforståelse er ikke endringene så store, men likevel klare. De eldste både leser og regner klart dårligere enn åringene. Problemløsing viser et noe annet forløp enn lesing og tallforståelse, med bedre resultater for de yngste enn i lesing og regning. Det er i og for seg ikke så unaturlig, da problemløsing i stor grad dreier seg om en kombinasjon av logisk tenkning og bruk av IKT. Særlig bruk av IKT lærer nok mange vel så mye av utenfor som i utdanningssystemet. En stor del av respondentene har så dårligere IKT-kunnskap at de ikke er i stand til å gjennomføre problemløsingstesten, og denne andelen øker klart med alder. De er derfor tatt ut av materialet, og det betyr at det reelle fallet i kompetanse på dette området er større enn det som fremkommer av fig. 1.1., og at evnen til problemløsning faller raskere med økende alder. En måte å illustrere det på er å tillegge de fritatte en lav skår. I Fig 1.2. er alle som er fritatt til det skår på linje med den nederste 10-prosentilen av de som har gjennomført testen, og da fremkommer et fall som er en god del sterkere enn det ujusterte, og som akselererer, noe som ikke virker urimelig ut fra det vi vet om eldres IKT-kompetanse.

6 Fig Problemløsning justert for fritatt Observert Justert for fritatt, anslag 250

7 3. Innvandrerbakgrunn Som nevnt innledningsvis viser PIAAC at innvandrere (utenlandsfødte) skårer vesentlig lavere enn majoriteten (innlandsfødte). Utlandsfødte skårer klart lavere enn aktive innlandsfødte (dvs de som er jobb eller utdanning), og også lavere enn innlandsfødte som verken er i jobb eller i utdanning. For øvrig er andelen som er fritatt for prøven i problemløsning svært høy både for inaktive og for utlandsfødte, og det fører til at grafen gir et for positivt bilde av det faktiske nivået for disse gruppene. Fig 3.1. Vi ser også et helt annet aldersforløp når det gjelder innvandreres kompetanse, jf fig Dette kan henge sammen med at unge innvandrere gjerne har oppholdt seg i Norge i kort tid, og derfor har dårlige norskkunnskaper. Det vil også påvirke prestasjonene på de andre områdene. Videre er innslaget av bl.a. skandinaver relativt størst blant de eldste innvandrerne, og det vil bidra til å trekke resultatet opp for disse. Innvandrere er også klart underrepresentert i de eldste aldersklassene og tilsvarende overrepresentert blant de yngre (med unntak av de aller yngste - norskfødte barn av innvandrere er ikke tatt med i innvandrergruppen her). Siden hovedformålet med dette notatet er å se på kompetanseutvikling som følge av aldring, er utenlandsfødte derfor tatt ut av materialet, og inngår ikke i de tabeller og grafer som vises, med unntak av der det er særskilt nevnt. Fig Tallforståelse Innlandsfødte Utlandsfødte

8 4 Kvinner mister utdanningsforspranget Som nevnt innledningsvis skårer kvinner laver en menn i alle de tre testene, men forskjellene er mindre i leseforståelse enn i tallforståelse og problemløsning: Fig Leseferdighet Menn Kvinner I alle skoleundersøkelser skårer jenter klart høyere enn gutter på indikatorer for lesing. Her fremkommer ikke denne forskjellen. Det kan henge sammen med at PIAAC-testen er mer tilpasset hverdagen utenfor skolen enn det skoletester er. Kvinnenes leseferdighet begynner å synke før mennenes. Det er rimelig å anta at det kan ha sammenheng med deltakelse i yrkeslivet: Kvinners yrkesdeltakelse ligger i snitt ca 10 prosentpoeng lavere enn menns (se også kap 6): Fig Andel i aktivitet (jobb eller utdanning) Andel aktive menn Andel aktive kvinner

9 Når det gjelder tallforståelse og problemløsing, er forskjellene større enn for lesing, men mønsteret ellers er omtrent det samme: Fig Tallforståelse Menn Kvinner En interessant forskjell fra leseferdighet er at kvinnene ikke starter fallet før mennene, men til gjengjeld ser det ut til at de i mindre grad enn mennene lærer tallforståelse gjennom i arbeid. Ellers er det påfallende at det forspranget kvinnene ser ut til å ha i utdanningskarriere, ikke setter spor etter seg når vi ser på kompetanse i voksen alder. Og forskjellene i mennenes favør er ganske store allerede tidlig i yrkesløpet. Som en indikator på utdanningsforskjeller mellom menn og kvinner kan vi se på andelen med høyere utdanning 2 : Fig Andel med høyere utdanning Menn Kvinner år år år år år år år år 2 Innvnandrerbefolkningen (både utenlandsfødte og etterkommere) er med her, men det påvirker i svært liten grad reslutatet.

10 Det har skjedd en svært sterk endring i utdanningstilbøyeligheten de siste tiår. Uten at menn har redusert sin utdanningstilbøyelighet, har kvinnenes økt så klart at det nå er lang flere kvinner enn menn i yrkesaktiv alder som har høyere utdanning. Og utviklingen ser ut til å fortsette. Men vi ser ikke det samme mønsteret når det gjelder ferdigheter målt i PIAAC. Snarere er det altså slik at menn skårer høyere enn kvinner på alle alderstrinn. Det er nærliggende å anta at det i stor grad har sammenheng med kvinners yrkesdeltakelse (se fig 4.2). Særlig ser vi at kvinnen har lavere yrkesdeltakelse tidlig i karrieren. Det er i overenstemmelse med når de har den svakeste kompetanseutviklingen i forhold til mennene, jf fig 4.1. og 4.3. Samtidig kan man ikke bort fra at valg av utdanningsretning også kan virke inn. At menn i større grad søker seg til tekniske og teknologiske fag, mens kvinner går mer mot samfunnsfag, humanistiske fag og helsefag, kan nok forklare deler av forskjellene innen særlig tallforståelse og til en viss grad også problemløsning.

11 5 Utdanning forklarer noe, men ikke alt Vi ser altså et betydelig og stabilt fall i kompetanse med alder. Det er ikke urimelig å tenke seg at noe av dette kan skyldes utdanningseksplosjonen samfunnet har gått igjennom. Fig 5.1. viser hvordan andelen med bare grunnutdanning er langt høyere blant de eldre, og andelen med høyere utdanning er tilsvarende lavere. Et unntak er 50-åringene, som ikke har noen særlig større andel med høyere utdanning enn 60-åringene. Grafene i dette avsnittet tar ikke med de yngste aldersgruppene, siden det er meningsløst å snakke om utdanningsnivået til 20-åringer, som for en stor del er midt i utdanningsløpet. Fig Utdanningsnivå for forskjellige aldersgrupper Grunnsk Videreg Høyere Som figur 5.2. viser, er utdanning av stor betydning for kompetanse. Vi har spesielt sett på tallforståelse, men det samme bildet gjør seg gjeldende også for leseforståelse og problemløsning. Det er også verdt å merke seg at det ser ut som om forskjellene mellom utdanningsnivåene ser ut til å være ganske konstante over aldersforløpet. Det ville ikke vært urimelig å anta at forskjellene økte med økende alder, blant annet fordi de med lavest utdanning faller tidligere ut av jobb, og derfor ikke får med seg læring i arbeidslivet (Jf avsnitt 8). På den annen side er det slik at gruppen med bare grunnutdanning utgjør en langt større del av kullet for de eldste enn for de yngste. De kan nok bety at de yngste med bare grunnutdanning er en langt svakere gruppe enn de eldste med bare grunnutdanning. Dermed har vi sannsynligvis to effekter som trekker i motsatt retning, og det samlede resultatet blir at forskjellene forblir ganske konstante over aldersforløpet.

12 Figur Tallforståelse Gurnnskole VG Høy Det beste målet på hvilken effekt utdanning har på utviklingen av kompetanse med alder, får vi ved å justere for utdanningsnivå. I figur 5.3. er alle aldersgrupper tillagt samme utdanningsprofil (rød kurve) mens blå kurve avspeiler den faktiske situasjonen. Rød kurve gir dermed et bilde på det fallet i kompetanse som skyldes noe annet enn endringer i utdanningsnivå. Vi ser at dette fallet også er ganske betydelig, selv om det er noe avdempet sammenlignet med det de faktiske tallene viser. Figur Tallforståelse Ujustert Justert for utdanningsnivå Kan jobb kompensere for manglende utdanning? Fig 5.4.

13 Hvis vi ser på kompetanseutvikling for de forskjellige utdanningsgruppene, ser vi noen interessante forskjeller. De med bare grunnskole har en positiv utvikling i sin kompetanse i relativt lang tid etter at de har avsluttet utdanningen. Det kan tyde på at de går inn i et lærende arbeids - og samfunnsliv, og at dette til en viss grad kompenserer for det lavere utgangspunktet de hadde. Dette stemmer godt overens med undersøkelser (NIFU) som viser at frafall fra videregående skole klarer seg bra dersom de kommer raskt i jobb.

14 6. Er aktivitet viktig for å opprettholde kompetansen? Som det fremgår av Fig 6.1. er det, ikke uventet, stor forskjell i kompetanse mellom de inaktive (verken i utdanning eller jobb) og de aktive. Derimot ser det ikke ut til at avstanden mellom aktive og ikke aktive ser ut til å øke med alder. I et lærende arbeidsliv skulle man tro at det ville bli en slik økende avstand. Men her er det forskjellige drivkrefter. Andelen inaktive er svært lav i de yngre aldersgruppene, og det må antas at det er den aller svakeste delen av de yngste årskullene som befinner seg her. Når så andelen inaktive øker med alder, vil tilførselen av nye inaktive i utgangspunktet ha høyere kompetanse enn den opprinnelige beholdningen av inaktive. Særlig vi det slå ut for de aller eldste. Her kommer de første alderspensjonistene, og trekker kompetansenivået blant de inaktive opp, se også fig 6.2. Når det gjelder utviklingen i kompetanse blant de inaktive, er tallgrunnlaget svært lite for de enkelte årsgruppene, og de store svingningene skyldes nok tilfeldigheter. Men det ser altså ut som om fallet i kompetanse blant de inaktive avtar noe med alder. Derimot ser det ikke ut til at fallet avtar i nevneverdig grad hos de aktive. Det er kanskje litt forbausende, tatt i betraktning at utdanningsnivået blant de aktive eldste er ganske høyt, jf fig Men det forsterker bildet at et svært robust fall i kompetanse hos alle grupper, uavhengig av kjønn, utdanning og aktivitetsstatus. Fig Tallforståelse etter aktivitet Aktive Inaktive Alle Fig 6.2 viser hvordan andelen inaktive utvikler seg med alder. I de yngre årsgruppene vil det i hovedsak være folk som er trygdet (uføre, arbeidsavklaringspenger), mens etter 62 kommer pensjonistene inn for fullt.

15 Fig Andel inaktive Et annet og interessant trekk er at andelen med høyere utdanning blant de aktive, faktisk øker etter 50. Det skyldes, som tidligere nevnt, at de som faller ut av arbeidslivet er de med lavest utdanning, og de som blir stående lenge i jobb blir etter hvert en ganske selektert gruppe. Dette viser at man skal være varsom med å trekke klare konklusjoner fra studier av arbeidsprestasjoner for forskjellige aldersgrupper, jf avsnitt 9 Det er også verdt å merke seg at selv om andelen med høyere utdanning er større i gruppen enn i gruppen 55-59, ser ikke det ut til å ha noen dempende virkning på fallet i den kompetansen som PIAAC måler.

16 Fig Aktive. Utdanningsnivå. Prosent Grunn VG Hutd Alt i alt kan det virke som om spørsmålet "Er aktivitet viktig for å opprettholde kompetansen?" best kan besvares med at det i hvert fall er slik at de med høy kompetanse er de som i størst grad opprettholder aktiviteten.

17 7. Øker forskjellene med alder? Fig Tallforståelse spredning Alle Nedre decil Øvre decil Hvis vi ser på spredningen av PIAAC-resultatene - eksemplifisert ved i tallforståelse - ser det ut til at forskjellen mellom de svake og de sterke er ganske konstante gjennom aldersløpet, muligens med en tendens til at de svakeste faller noe mer de siste 10 årene. Vi får det samme bildet om vi ser på utvikling i leseforståelse eller problemløsning. At forskjellen er såpass konstante over år, støtter opp under det bildet vi får når vi ser på kompetanse og utdanning (fig 5.2) og kompetanse og aktivitet (fig 6.1)

18 8. PIAAC: Norge i det internasjonale bildet Nedenstående figurer viser Norge i det internasjonale bildet. Norge er i grønt, OECD-snitt i blått. Polen i rødt er tatt med som et land av spesiell interesse for norsk arbeidsliv. Fig 8.1 Kilde: OECD Det mest iøynefallende trekket er at Norge både har en sterkere vekst i kompetanse blant de yngre aldersgrupper og et sterkere fall blant de eldre. Det første kan tyde på et lærende arbeidsliv. Diskusjonen om hvorfor Norge skårer bedre i PIAAC enn i PISA, blir gjerne forklar med lærende arbeidsliv eller med en skole som er blitt dårligere. Men det er grunn til å merke seg at veksten i kompetanse fra 15 til 30 år er sterkere i Norge enn OECD-snittet åringer er "PISAgenerasjonen" siden den første PISA-undersøkelsen ble gjort i PISA-resultatene fra 2000 til 2012 er omtrent konstante for Norges vedkommende, så for disse aldersgruppene kan man neppe snakke om dårligere skole som årsak. Sterkere kompetansefall blant de eldre er derimot vanskelig å forklare, og støtter ikke oppunder hypotesen om lærende arbeidsliv for den gruppen. Og høy sysselsetting i øvre aldersgrupper skulle snarere trekke i motsatt retning. Før øvrig forsvinner i stor grad forskjellene mellom Norge og OECD når vi ser på hva slags yrkesstatus folk har. Det tyder på at Norge har en høy andel med krevende jobber, og det stemmer godt overens med høy arbeidsproduktivitet. Forskjellene blir mindre også når vi justerer for utdanning. Det kan tyde på at noe, men ikke alt av Norges gode posisjon skyldes at vi har en stor andel voksne med høy utdanning.

19 9. Konklusjoner og diskusjon Det mest iøynefallende trekket ved PIAAC-undersøkelsen, er at fallet i kompetanse med alder ser ut til å være relativt stabilt og robust, og relativt uavhengig av faktorer som kjønn, aktivitetsstatus og til en viss grad også utdanningsnivå. Men PIAAC måler ikke alt. Til en viss grad kan man nok si at PIAAC er et mål for arbeidsevne. Men det betyr ikke nødvendigvis at det kan brukes som mål for arbeidsprestasjoner. Man kan jo tenke seg at fallet i kompetanse kompenseres med erfaring, overblikk etc. Per Erik Solem fra NOVA skriver om dette i Rapport 6/12 "Ny kunnskap om aldring og arbeid": "Med alderen kan det skje en god del svekkelse uten at det nødvendigvis svekker arbeidsprestasjonene. Sterkere motivasjon og større innsats i jobben kan motvirke at prestasjonene reduseres... En del evner vil også kunne bli bedre med alderen, og man kan utvikle ekspertise gjennom erfaring i jobben og lære seg å gjøre arbeidsoppgavene mer effektivt og uten unødig bruk av energi. Dessuten kan man utvikle sine evner gjennom bevisst trening og selvutvikling.. "Ng & Feldman (2008) har gått gjennom 380 studier med i alt 438 uavhengige utvalg. De fant ingen gjennomsnittlige alderseffekter på prestasjoner i selve arbeidsoppgavene og heller ikke på kreativitet." I OECDs rapport om seniorpolitikk i Norge heter det: "Measuring individual productivity by age is extremely complex due to the difficulties in separating out the personal contribution to the output of firms from other compounding factors on the one the hand, and to lack of data availability on the other. A large number of studies of the relationship between productivity and age show no clear results". Disse undersøkelsene er gjort i en rekke land, men Norge er ikke blant dem. Norge har også en vesentlig høyere yrkesdeltakelse blant eldre enn andre OECD-land: Tabell 9.1. Norway OECD a Employment -- Employment rate, (% of the age group) 74,1 73,3 74,5 55,6 58,4 61,2 of which ,4 83,4 83,6 71,8 73,7 76, ,3 76,1 79,0 55,9 59,9 64, ,4 57,1 59,8 32,5 35,6 40,0 Særlig for de over 60 år er avstanden stor, rundt 20 prosentenheter. Det kan tyde på at Norge i større grad enn andre land beholder eldre arbeidstakere med relativt lav kompetanse. Forskning om eldre arbeidstakeres produktivitet i andre land kan derfor ha liten overføringsverdi til norske forhold.

20 Det er også slik at den forskningen som finnes på dette feltet konsentrer seg om dem som er i arbeid. Siden yrkesdeltakelsen faller mest blant de med lav kompetanse, blir de som står i arbeid en mer og mer selektert gruppe med økende alder (se fig 6.3). Det gir et metodisk måleproblem, som kan illustreres ved følgende eksempel: Anta at 50-åringer i jobb består av 2 like store grupper. De høyproduktive, med et snitt på 10, og de lavproduktive med et snitt på åringer i jobb vil da ha en snittproduktivitet på 7. Anta videre at produktiviteten synker med tre poeng (fra 10 til 7 og fra 4 til 1) for gruppene fra 50 til 60 år, og videre at alle de lavproduktive faller ut av yrkeslivet i perioden. Da vil 60-årigene i jobb ha 7 i produktivitet, og tilsynelatende har ikke produktiviteten falt, mens den i realiteten altså har falt klart for begge grupper. Derfor vil det å måle bare de som står i jobb gi et feilaktig positivt bilde av utvikling av arbeidsprestasjoner med alder. En annen måte å illustrere dette på er følgende: Selv om alle blir dårligere til å gå på ski med årene, så kan snitt-tiden i års klassen være like god som i års klassen, rett og slett fordi det bare er de beste eldste som går. (Nå er det riktignok ikke helt slik, men forholdet mellom snitt-tidene er mindre enn forholdet mellom tidene til de 5 beste i klassene, noe som illustrerer poenget) Når vi i tillegg vet at det ikke finnes særlig pålitelig materiale for dem over 65, er det en svært dristig påstand at ikke prestasjonen synker med alder. Det er også vanskelig å se for seg at de endringene i sentrale kompetanser som fremkommer i PIAACdataene kan kompenseres fullt ved utvikling av mer generelle holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Men det er naturligvis slik at mange både opprettholder og øker sin kompetanse også i godt moden alder. Og det er naturligvis heller ikke slik at de fleste eldre er uproduktive i arbeidslivet selv om produktiviteten reduseres. Men det fordrer kanskje endring i både arbeidsoppgaver og lønnsbetingelser.

21 Vedlegg 1

Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer

Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer Aldring og forutsetninger for lengre yrkeskarrierer Per Erik Solem NOVA/ HiOA Seminar i Pensjonsforum, Fafo 16. Oktober 2015 Aldring er vekst og svekkelser med ulik sammensetning i ulike faser Fase Vekst,

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 15 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 14 og 15. Endringen i prestasjoner fra 14 til 15 i engelsk

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 Espen Solberg, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Samarbeidsevne vektlegges høyest ved ansettelser Ni av ti NHO-bedrifter legger stor

Detaljer

Hvordan varierer deltaking i opplæring i arbeidslivet? Er vi innovative på jobben?

Hvordan varierer deltaking i opplæring i arbeidslivet? Er vi innovative på jobben? Liv Anne Støren NIFU 17-10-2017 Hvordan varierer deltaking i opplæring i arbeidslivet? Er vi innovative på jobben? PIAAC-konferanse, Oslo, Kompetanse Norge BRAIN-prosjektet Barriers and drivers regarding

Detaljer

Arbeidsnotat. Foreløpige analyser av nasjonale prøver 2007

Arbeidsnotat. Foreløpige analyser av nasjonale prøver 2007 Arbeidsnotat. Foreløpige analyser av nasjonale prøver 2007 av Hans Bonesrønning og Per Tovmo SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING AS TRONDHEIM, JUNI 2008 På oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Senter for

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Deltakelse og kompetanseutvikling. i arbeidslivet

Deltakelse og kompetanseutvikling. i arbeidslivet Deltakelse og kompetanseutvikling i arbeidslivet Liv Anne Støren NIFU 08-11-2016 Lærende og innovativ på jobben? Analyser av yrkesaktive i fire land Utdanningskonferansen 2016: Ny kunnskap om læring Forskningsrådet

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når

Detaljer

Education at a Glance 2012

Education at a Glance 2012 Education at a Glance 2012 Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder

Detaljer

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen

Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Økonomiske analyser 5/4 Sysselsetting og tidligpensjonering for eldre arbeidstakere Dag Rønningen Ansatte i AFP bedrifter blir i svært høy grad

Detaljer

BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon

BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon Liv Anne Støren NIFU 19-10-2017 BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon EVU forum, Lillehammer BRAIN-prosjektet Barriers and drivers regarding adult education,

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2016

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. og 9. trinn 2016 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på. og. trinn 16 Sammendrag Det er i snitt ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk og regning på. trinn. Det er kun marginale endringer

Detaljer

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning

Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Mye vil ha mer om deltakelse i etter- og videreutdanning Deltakelse i etter- og videreutdanning har et stort omfang i Norge. Selv om deltakelsen generelt sett er høy, er det likevel store variasjoner mellom

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2015 Resultater fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag:

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk,

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Analyse av nasjonale prøver i engelsk, Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i engelsk for til. Det presenteres også fylkesvise endringer

Detaljer

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen

Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen Sammendrag av hovedresultatene i ALL-undersøkelsen ALL (Adult Literacy and Life Skills) er en omfattende internasjonal kartlegging av voksnes kompetanse på sentrale områder som lesing, tallforståelse og

Detaljer

Forskning på voksnes leseferdigheter

Forskning på voksnes leseferdigheter Forskning på voksnes leseferdigheter Nasjonal lesekonferanse Stavanger 27.05.10 Egil Gabrielsen UiS Lesesenteret www.lesesenteret.no Tema Hvorfor økt fokus på leseferdigheter? To kartlegginger av voksnes

Detaljer

Aldring helse kroppsideal

Aldring helse kroppsideal Aldring helse kroppsideal - Et Smil(e)-arbeid utført av elever ved Skien videregående skole, Norge SMIL(e) arrangerte Science camp for lærere i Silkeborg fra 7. - 9. oktober 2012. Tema for campen var kreativitet.

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010

Analyse av nasjonale prøver i lesing, 2007-2010 Analyse av nasjonale prøver i lesing, - Denne analysen søker å fremstille endringer i resultater på nasjonale prøver i lesing for. og. på fylkes- og kommunenivå for til. For ble det i tillegg avholdt nasjonale

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag

Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag Mål 2 færre barn og unge på lavt nivå i realfag Det er for mange elever som presterer på lavt nivå i realfag. Allerede på barnetrinnet er det mange elever som ikke får med seg viktige deler av fagene og

Detaljer

Nordmenn flest forstår det de leser...

Nordmenn flest forstår det de leser... Adult Literacy and Life skills survey (ALL) Nordmenn flest står det de leser...... men likevel har én av tre nordmenn problemer med å stå inmasjon fra tekstlig materiale. Undersøkelsen viser at også i

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten

Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Språk, stimulans og læringslyst Tidlig innsats og tiltak mot frafall i videregående opplæring gjennom hele oppveksten Sentrale funn fra kunnskapsoversikten Disposisjon Utgangspunkt og målsetning for kunnskapsoversikten

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

60 % Arbeid mål og arena for integrering. sysselsatt etter år i Norge

60 % Arbeid mål og arena for integrering. sysselsatt etter år i Norge Arbeid mål og arena for integrering % sysselsatt etter i Norge Å gå ut i jobb, og bli integrert på arbeidsplassen, er et sentralt mål n flyktninger bosettes i norske kommuner. Yrkesdeltakelsen for flyktninger

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Forskning på voksnes leseferdigheter

Forskning på voksnes leseferdigheter Forskning på voksnes leseferdigheter Seminar Nasjonalt Leseløft 2010 2014 Hamar 18.03.2010 Egil Gabrielsen UiS Lesesenteret www.lesesenteret.no Tema Hvorfor økt fokus på leseferdigheter? To kartlegginger

Detaljer

Bedre resultater i Nord-Trøndelag

Bedre resultater i Nord-Trøndelag Bedre resultater i Nord-Trøndelag Nå er resultatene fra de nasjonale prøver på ungdomstrinnet for høsten 2016 publisert i Skoleporten. Elever på 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i lesing, regning

Detaljer

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998

Yrkesdeltakelsen lavere enn i 1998 AV TORMOD REIERSEN SAMMENDRAG Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder som deltar i yrkeslivet, yrkesdeltakelsen, er et av de viktigste kriteriene for å vurdere om man lykkes med arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC

Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC Rapporter Reports 2014/29 Birgit Bjørkeng og Bengt Oscar Lagerstrøm Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC Rapporter 2014/29 Birgit Bjørkeng og Bengt Oscar Lagerstrøm Voksnes basisferdigheter

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked Fremtidens arbeidsmarked Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Konferanse om internasjonal rekruttering i et strategisk perspektiv, BI 26. oktober 2015 Omfang og sammensetning av innvandring har stor

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Mange innvandrere digitalt ekskludert

Mange innvandrere digitalt ekskludert Mange innvandrere digitalt ekskludert Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter. Pc og Internett utgjør en viktig del av hverdagen både privat og på jobb, men kompetansen til

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2016

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2016 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 216 Sammendrag Det er i snitt ingen endringer i elevenes prestasjoner i engelsk og regning fra 214 til 216. Det er kun marginale endringer

Detaljer

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning

5. Utdanning. 40 Fylkesstatistikk for Hedmark 2015 Utdanning 5. Utdanning På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenser av gjennomføring og frafall i videregå-

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt.

Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Tolkningsrapport Navn: NN Testdato: 03-05-2017 Copyright Assessio International AB. Alle rettigheter er forbeholdt. Navn: E-postadresse: NN nn@gmail.com Fødselsår: 1990 Kjønn: Nasjonalitet: Bostedsland:

Detaljer

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag Education at a Glance 16: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Mer fritid, mindre husholdsarbeid

Mer fritid, mindre husholdsarbeid Utviklingen i tidsbruk de siste 30-årene: Mer fritid, mindre husholdsarbeid Vi har fått mer fritid gjennom de siste tiårene, mye fordi vi har kuttet ned på husholdsarbeidet. Et kutt som særlig kvinnene

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forventet pensjoneringsalder :

Forventet pensjoneringsalder : Forventet pensjoneringsalder : Unge uførepensjonister trekker pensjonsalderen ned AV ODDBJØRN HAGA SAMMENDRAG Vi har i denne artikkelen sett på forventet pensjoneringsalder i perioden. Etter en moderat

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2003

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2003 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 003 Oppgave 1 Tabell 1 gjengir data fra en spørreundersøkelse blant personer mellom 17 og 66 år i et sannsynlighetsutvalg fra SSB sitt sentrale personregister.

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater 1 Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater Lars Kirkebøen (SSB), Marte Rønning (SSB), Edwin Leuven (UiO), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Gaute Eielsen (SSB) Evalueringsseminar, 30. november

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Sysselsetting og tidligavgang for eldre arbeidstakere 1

Sysselsetting og tidligavgang for eldre arbeidstakere 1 Sysselsetting og tidligavgang for eldre arbeidstakere 1 En deskriptiv analyse for perioden 1992-1999 Dag Rønningen Det er små forskjeller i tidligavgang for personer i bedrifter knyttet til AFP ordningen

Detaljer

Myten om spreke nordmenn står for fall

Myten om spreke nordmenn står for fall Tidsbruk i Europa Myten om spreke nordmenn st for fall Hvis vi nordmenn tror at vi er et særlig aktivt folkeferd, så stemmer ikke det med virkeligheten. Tidsbruksundersøkelsene som er gjennomført i Europa

Detaljer

Meldingen sett med forskerblikk

Meldingen sett med forskerblikk «Fra utenforskap til ny sjanse» Meldingen sett med forskerblikk med bakgrunn i de norske resultatene fra IALS, ALL og PIAAC Egil Gabrielsen Lesesenteret, UiS 1 Innhold De siste årenes målinger av basisferdigheter

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Hanne Størset, avdeling for analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 land deltok i runde 1 9 land med i rund 2 PIAAC i Norge Voksne 16 65 år

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2001

UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 2001 UTDRAG FRA SENSORVEILEDNINGEN FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 HØSTEN 001 Generell informasjon Da denne eksamensoppgaven ble gitt var SVSOS107 inne i en overgangsordning mellom gammelt og nytt pensum. Denne

Detaljer

Hovedresultater fra TIMSS Advanced 2015

Hovedresultater fra TIMSS Advanced 2015 Hovedresultater fra TIMSS Advanced 2015 Pressekonferanse 29. november 2016 Hva er TIMSS Advanced Studien undersøker kompetansen til Vg3-elever i matematikk og fysikk på et utvalg skoler i ni land. I Norge

Detaljer

Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning

Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning ARBEIDSNOTAT 34/2005 Liv Anne Støren Ungdom med innvandrerbakgrunn i norsk utdanning Et dokumentasjonsnotat NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat

Detaljer

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 25-kullet SSB publiserte. juni sin årlige gjennomstrømningsstatistikk for videregående opplæring. Den viser kompetanseoppnåelse fem år etter elevene begynte

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Like og forskjellige. Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo

Like og forskjellige. Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo Like og forskjellige Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo ISBN 978-82-7724-102-9 Trondheim, 2007 Opplag: 500 Omslagsfoto: Stian Lysberg Solum/scanpix Form: Jan Neste

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes AV MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG 4 år etter at folketrygden ble innført, utarbeides det nå en ny pensjonsreform. Reformen er utløst av en bekymring for finansieringen

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer)

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer) SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 11. mars 2015 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator. Sensur for eksamen faller 7. april klokken 14.00.

Detaljer

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner

FoU-prosjekt : sammendrag og konklusjoner FoU-prosjekt 164023: sammendrag og konklusjoner Resymé Sykefraværet er høyere i kommunesektoren enn i privat sektor. Det er godt dokumentert at det er store forskjeller i fraværet mellom kjønn, aldersgrupper,

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer