Kommunestyret. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 55/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 56/09 Interpellasjoner og spørsmål FO 1/09 Interpellasjon om forskriften om nullkonsesjon/boplikt PS 57/09 Tertialrapport PS 58/09 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 PS 59/09 Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhalden PS 60/09 Kjøp av bolig til vanskeligstilte. PS 61/09 Behandling etter offentlig ettersyn av reguleringsplan for Storengkilen. PS 62/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn PS 63/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Stentippen PS 64/09 Utleie av arealer for uteservering på kommunal brygge i Skjærhalden PS 65/09 Hvaler Overformynderi - status og valg PS 66/09 Regionsrådet for Nedre Glomma - valg av medlemmer PS 67/09 Opprettelse av arkivdepot i Østfold PS 68/09 Ny plan og bygningslov - korrigering av gebyrregulativ med ny hjemmelshenvisning PS 69/09 Delegering av myndighet fra kommunestyret Ny plandel i plan- og bygningsloven PS 70/09 Lov om motorferdsel i utmark, delegering av myndighet fra kommunestyret til utvalget for miljø og teknikk PS 71/09 Behandling av søknad om tillatelse til motorisert ferdesl i utmark til gnr. 36 bnr. 91 på Asmaløy PS 72/09 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Enkel servering fra kl Møteinnkalling side 1 av 55

2 PS 55/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 55

3 PS 56/09 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 55

4 Interpellasjon til kommunestyret På Hvaler har boplikten vært gjenstand for debatt det siste året, noe som utløste en bred mobilisering fra lokalbefolkningen. En underskriftsaksjon der innbyggeren kunne skrive under på at de fortsatt ønsket boplikt på Hvaler, ga omla 1600 underskrifter. Da saken ble behandlet i kommunestyret , ble det fattet følgende vedtak : saken tas til orientering. Forskriften ble dermed videreført uendret. Boplikten på Hvaler ble innført for å hindre at helårsboliger ble omgjort til fritidsboliger. I dag er det konsesjonsloven 7, første ledd nr 1,som setter konsesjonsfriheten ut av kraft for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Lovens 7, første ledd, nr 2, som gir kommunene anledning til å fastsette utvidelse av 0-konsesjonsforskriften til å omfatte eiendom som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, er i dag ikke tatt inn i den lokale forskriften her på Hvaler. Det eksisterer i dag en del nyoppførte boliger som ikke er tatt i bruk som helårsbolig. Det er fordi disse boligene i dag ikke omfattes av forskriften. Årsaken til dette er at kriteriet for boplikt på boliger i Hvaler kommune etter eksisterende forskrift er avgrenset til eiendom som er eller har vært nyttet til bolig. Dette medfører at eiendommer der bebyggelsen aldri har vært tatt i bruk som bolig ikke faller inn under kriteriet. Boligområdet i Bølingshavn på Kirkøy er et eksempel på et område med mange boliger av denne typen. Plan- og bygningsloven utløser en form for boplikt ved oppføring av bolig i regulerte områder avsatt til boligformål. Erfaringer viser at det ikke først og fremst er brudd på konsesjonsloven, men på plan- og bygningsloven som er årsaken til at en rekke hus står tomme på vinterstid. Dette bidrar til å undergrave hensikten og respekten for boplikten både etter plan- og bygningsloven og konsesjonsloven. Det ligger demokratiske prosesser, grundige vurderinger og samfunnsmessige innvesteringer i infrastruktur bak utviklingen av de områdene som er avsatt til boligformål, og disse innvesteringene er gjort med tanke på å etablere levedyktige lokalsamfunn. Dette er forhold som må gå foran hensynet til enkeltpersoners ønske om å bruke en bolig til fritidsformål. For at vi skal ha en bærekraftig vekst på Hvaler er vi avhengig av at folk bosetter seg her, og bidrar med skatteinntekter til kommunen. Ved å utvide forskriften til også å gjelde eiendom med hus som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder bygg under oppføring i områder som i reguleringsplan etter plan og bygningsloven er regulert til boligformål, vil hensikten med 0-konsesjon i Hvaler kommune bli bedre ivaretatt. Hvaler Arbeiderparti ber kommunestyret vedta et tillegg til eksisterende forskrift med hjemmel i konsesjonslovens 7 første ledd nr 2.: Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. Mona Vauger Hvaler Arbeiderparti Møteinnkalling side 4 av 55

5 Saksnr 2009/ Tertialrapport Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Utvalget for miljø og teknikk /09 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Kommunestyret /09 Tertialrapport Sammendrag Hvaler kommune har betydelige utfordringer på alle tjenesteområder. Etterspørselen etter og behovet for våre tjenester øker, særlig innenfor virksomheter med lovpålagte tjenester. Dette presser driftsrammene til våre seksjoner og virksomheter og samlet er det meldt at forventet merforbruk kan ende opp mot ca 3 mill kroner ved årets slutt. I tillegg foreslås det å dekke økte finanskostnader på kroner som følge av endret avdragsprofil, kroner for egenkapitalinnskudd til KLP, samt kroner til formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet og letter presset på økonomien noe. Den sterke skatteveksten gir derimot et negativt utslag på det inntektsutjevnende elementet av rammetilskuddet, slik at man forventer en netto merinntekt på 1,5 mill kroner ved årets slutt for disse to inntektskomponentene. Ser man alle disse økonomiske forholdene sammen, så viser de bilde hvor summen av alle forventede inntektene ikke helt dekker alle forventede utgiftene for dette regnskapsåret. Disse anslagene viser et forventet merforbruk på mellom 2 2,5 mill kroner i år. Skulle dette anslaget vise seg å stemme, så er det stor sannsynlighet at Hvaler kommune vil levere et regnskapsresultat i balanse når man tar hensyn til reglene om pliktige strykninger i regnskapsavslutningen. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett for Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Frie inntekter Samlet skatteinngangen i 2009 ved utgangen av august måned var på totalt 57,0 mill kr, og dette er foreløpig 3,2 mill kr over periodisert budsjett. I forhold til samme periode i fjor, så er dette en økning på Møteinnkalling side 5 av 55

6 15,2 % eller 7,5 mill kroner. Man har akkurat mottatt skatteinngangen for september måned som ga en merinntekt på 0,7 mill kroner i forhold til budsjettet, slik at samlet skatteinngang ligger nå 3,9 mill kroner over periodisert budsjett. Det forventes at merinntekten vil bli rundt 3 mill kroner ved årets slutt Inntektsutjevningen er ett usikkerhetsmoment når det gjelder rammetilskuddet. Inntektsutjevningen følger og jevner ut skatteinntektene per innbygger i forhold til et beregnet landssnitt (per innbygger). Etter august ligger Hvaler kommune på en gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger på 97,2 prosent av landsnittet, mens vi lå på hhv 71 og 79 prosent i januar. Denne relative sterke endringen utløser mindre inntektsutjevning enn hva vi har budsjettert med. Det er imidlertid umulig å gi en kvalitativt god prognose for inntektsutjevningen. Endelige tall er ikke klare før i månedsskiftet januar/februar neste år. De beste anslagene man har, hvis man forutsetter samme nivå ut året, tyder på en mindreinntekt på ca 1,5 mill kroner for rammetilskuddet som helhet. Vedlegg Tertialrapport pr Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Delegasjonsreglementet Finansreglementet Vurdering Regnskapsresultat 2009 Ser man alle disse økonomiske forholdene sammen, så viser de bilde hvor summen av alle forventede inntektene ikke helt dekker alle forventede utgiftene for dette regnskapsåret. Disse anslagene viser et forventet merforbruk på mellom 2 2,5 mill kroner i år. Skulle dette anslaget vise seg å stemme, så er det stor sannsynlighet at Hvaler kommune vil levere et regnskapsresultat i balanse når man tar hensyn til reglene om pliktige strykninger i regnskapsavslutningen. Man har tidligere i år vedtatt avsetninger til fond som vil komme inn under bestemmelsene om strykninger hvis regnskapet skulle vise et merforbruk ved årets slutt. Forventede resultater fra seksjoner og virksomheter Sentral stab forventer et resultat i balanse på både drifts- og investeringsregnskapet. Seksjon opplæring og kultur forventer et merforbruk utover vedtatt seksjonsramme på ca kroner. Det er innen virksomhet Floren skole ( ) og Åttekanten skole ( ) at det er meldt om merforbruk. For barnehagene vil økte statlige overføringer dekke utfordringene som er meldt der. For investeringstiltakene meldes det at tiltakene er i tråd med budsjettet. Seksjon helse og sosial forventer et merforbruk på minimum kroner i forhold til vedtatt seksjonsramme, dette under forutsetning av at seksjonen får dekket utgiftene ved innkjøp av smittevernutstyr og vedtak om hjelp til feriegjestene. Det er innen virksomheten Dypedalsåsen sykehjem hvor behovet har økt utover hva både virksomhets- og seksjonsrammen klarer å dekke opp på nåværende tidspunkt. Innen virksomheten lege/fysioterapi og Hjemmetjenesten er det også usikkert om rammene vil holde. Verken seksjonen eller virksomhet lege og fysioterapi har midler for å dekke innkjøp av smittevernutstyr i forbindelse med beredskapen til en ev pandemisk influensa, totalt kroner. De økonomiske merutgiftene ved feriegjestene er søkt refundert ved skjønnsmidler, får virksomheten ikke dekket disse forventes det et merforbruk på ca kroner. For investeringstiltakene meldes det om at tiltakene er i tråd med budsjettet. Møteinnkalling side 6 av 55

7 Seksjon Miljø og teknikk forventer et merforbruk på ca innen virksomhet Plan og miljø. Virksomheten har hatt et inntektstap som en følge av arbeidet med kommuneplanen, samt at ny plan- og bygningslov også gir færre inntektsmuligheter innen planområdet enn tidligere. For investeringstiltakene meldes det at tiltakene er i tråd med budsjettet. Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning til kirkelig virksomhet Hvaler Menighetsråd søker om en tilleggsbevilgning på kroner for å opprettholde samme driftsnivå inneværende år. Konsekvensene ved ikke å opprettholde samme driftsnivå blir bemanningsproblemer ved ferie og sykdom, minimalt renhold ved kontorene og kirkene, kirkegården vil ikke bli stelt med samme standard og vielsestilbudet må reduseres. Det vises til vedlagt søknad. Økonomisk utvikling siste 4. år - tilskudd til Menigheten: Budsjettvedtak: *) % vis utvikling 6,3 6,4 2,6 3,5 *)Menigheten fikk en tilleggsbevilgning på kroner i 2007, slik at total overføring fra kommunen ble kroner. Hvaler Menighetsråd har hatt en noe bedre utvikling av rammene sine enn øvrige kommunale virksomheter. Fortsetter man å gi mer i overføringer enn hva som tilføres kommunen av overføringer, forsterkes den ubalansen som allerede eksisterer i økonomien. Ut fra en totaløkonomisk vurdering, kan ikke rådmannen anbefale at søknaden imøtekommes. Krav om økte avdrag Administrasjonen har endret avdragsprofilen på gjeldsporteføljen slik at den nå er innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag. Det er vanskelig å beregne nøyaktig minimumsavdrag for 2009 uten å vite hvor mye som blir utført av investeringstiltak inneværende år. Ut fra fremdriften på igangsatte investeringer som igjen vil danne grunnlaget for beregningen av minimumsavdraget for 2009, ser det ut som at tidligere anslag på 2,4 mill kroner vil være dekkende. Av disse 2,4 mill kronene ble 1,970 mill kroner dekket inn i forrige tertialrapport, mens det foreløpig gjenstår kroner. Det foreslås derfor å øke avdragene med kroner for å kunne dekke belastningen av endret avdragsprofil. Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Det er ved en feil blitt vedtatt kroner utover rammen hva formannskapet disponerer på tilleggsbevilgningskontoen i år. Kontoen foreslås oppjustert med kroner for å dekke merforbruk og forventede utgifter. Egenkapitalinnskudd KLP Fra KLP er det varslet en innbetaling av egenkapitalinnskudd. Dette fordi den oppsparte kapitalen til kommunen og pensjonsforpliktelsene vokser og det er nødvendig å opprettholde kravet til andel egenkapital. Tilleggsbehovet er på kroner. I henhold til kommuneloven er det ikke tillatt å lånefinansiere denne utgiften slik at dette foreslås finansiert med overføring fra drifts- til investeringsregnskapet Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen forslår at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Møteinnkalling side 7 av 55

8 Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at formannskapet gir en slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Skatteinntektene økes med kroner fra 83,1 mill til 86,1 mill kroner. Foreslåtte justeringer under dekkes av denne merinntekten. 3. Seksjon Helse og sosial sykehjem styrkes med totalt kroner for å dekke utgiftene med beredskapen av svineinfluensa (innkjøp av smittevernutstyr). Seksjonsrammen økes fra til kroner. Dette tilføres virksomhet lege og fysioterapi slik at nettorammen økes tilsvarende fra til kroner. 4. Kapitalkostnadene økes kroner for å dekke lovens minimumskrav til avdrag. 5. Forventet mindreinntekt kroner på rammetilskuddet som en følge sterk skattevekst, foreslås justert slik at rammetilskuddet nedjusteres fra til kroner. 6. Formannskapets tilleggsbevilgningskonto tilføres kroner. 7. Egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på kroner dekkes ved økning av overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. 8. Ikke disponerte økte skatteinntekter foreslås avsatt til disposisjonsfondet med kroner. 9. Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning avslås. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Møteinnkalling side 8 av 55

9 Saksnr 2009/ Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 Arkivkode F30 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 Sammendrag Hvaler kommune har mottatt henvendelse fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av 25 flyktninger i 2010, hvorav 5 mindreårige flyktninger under 15 år. Kommunen vil i løpet av 2009 ha bosatt 15 flyktninger. Det er motstand fra flere av naboene til vår etablering av bofellesskap for mindreårige flyktninger på Vesterøy. Ut over dette har kommunen bare positive erfaringer og tilbakemeldinger vedrørende integrering av flyktninger i kommunen. Statens rammebetingelser for bosetting av flyktninger er i sum av en slik karakter at kommunen vil kunne få dekket det alt vesentlige av de kostnadene som bosettingen medfører. Den største utfordringen vil være boliger og kommunen må i samarbeid med Husbanken legge frem en handlingsplan som gir muligheter for etablering av kommunale boliger med tilskudd fra Husbanken. Det anbefales at kommunen tar initiativ til et samarbeid med IMDi om å tilrettelegge for bosetting av flyktninger i Hvaler i Saksopplysninger Anmodning om bosetting av flyktninger i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 18. September 2009 anmodet Hvaler kommune om bosetting og samarbeidsavtale om 25 flyktninger i 2010, hvorav 5 mindreårige flyktninger under 15 år. Hvaler kommune ble også i 2009 anmodet om å bosette flyktninger. Kommunestyret vedtok i sak 75/08 å bosette 15 flyktninger i Kommunen vil i løpet av november 09 ha bosatt 15 flyktninger og denne sak vil vektlegge mye av de samme opplysninger som sist i tillegg til kommunens erfaringer med bosetting. Bakgrunn for saken Bistand til bosetting av flyktninger ytes av kommune og stat i et samarbeid nedfelt i en egen samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. IMDi påpeker behovet for en nasjonal dugnad. Det er viktig for den enkelte å få et eget hjem, starte norskopplæring og klare seg selv så raskt som mulig. Kommunene rapporterer (ref. IMDi) at hele 7 av 10 deltagere er økonomisk selvhjulpne etter fullført introduksjonsprogram. Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har vurdert bosettingsbehovet for 2010 til å være på over flyktninger.1600 av disse er enslige barn og unge under 18 år. Behovet er basert på antall personer som bor i mottak og som har, eller er ventet å få, oppholdstillatelse på bakgrunn om søknad om asyl, samt overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsker å invitere Hvaler kommune til et samarbeid om å bosette et økt antall nye innbyggere med flyktningbakgrunn i Møteinnkalling side 9 av 55

10 Antall personer hver kommune forespørres om å ta i mot er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere er benyttet. Fordeling skjer i et samarbeid mellom KS og IMDi i tråd med samarbeidsavtalen. IMDi opplyser at det er svært viktig at hver enkelt kommune bosetter på nivå med anmodningen. Konsekvensen av manglende vedtaksplasser er at antall bosettingsklare flyktninger i mottak vil øke, noe som innebærer sløsing av både menneskelige og økonomiske ressurser. Dersom kommunen gir et positivt svar er det beste om en fjerdedel av plassene blir tatt i bruk hvert kvartal. Samarbeidsavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene 1. Formålet med avtalen Siktemålet med avtalen er at staten, representert ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og kommunesektoren, representert ved KS, i fellesskap skal arbeide for rask, god og stabil bosetting av flyktninger i tråd med de årlige behovene. Avtalen forholder seg til kommunale vedtak om bosetting basert på frivillighet. Oppfølging av avtalen forutsetter et godt samarbeid mellom partene basert på fleksibilitet, åpen informasjonsutveksling og tillit. Bolig Hovedutfordringen i bosetting av flyktninger er å finne boliger og gi et godt tilbud om introduksjonsprogram. Ved tildeling av boliger i vår kommune må det legges vekt på alder og behov for kontakt flyktningene seg imellom. Det vil være avgjørende at boligen ligger sentralt i forhold til skole, barnehage og ikke minst transport. Det er stor sannsynlighet for at kommunen vil få en fordeling mellom barnefamilier og enslige. Kommunens behov for boliger til vanskeligstilte er allerede utfordrende, og det kan vise seg at boliger kan bli den største og første utfordringen. Det må legges vekt på tildeling av boliger ut i fra hva og hvor skolen kan tilby opplæring. I møte med IMDi opplyses det at mange enslige flyktninger velger å bo i samme bolig. Ved slike valg vil dette lette noe på boligutfordringen. Dersom kommunen velger å tilrettelegge boliger ved å kjøpe eller bygge boliger til flyktninger vil kommunen få tilskudd på inntil 40% av kjøpe/byggesummen fra Husbanken. Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet har fyller de personelle vilkår i bostøtteordningen. Barnehage Det er viktig for barn av flyktninger at de får plass i barnehage, slik at de raskest mulig lærer seg norsk. Barnehagen må øke sin kompetanse i arbeid med minoritetsspråklige barn. Det vil også være nyttig at barnehagen kan ha fokus på foreldresamarbeid og økt kontakt, særlig med mødrene, dette for å hjelpe til med integrering og nettverksbygging for hele familien. I Rammeplan for barnehagene heter det under punkt 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Tilskudd til barnehager for nyankomne flyktningebarn omfatter et 15 timers ukentlig barnehagetilbud i åtte måneder. Hovedregelen er at barnehageeier må ha tilsatt en tospråklig assistent for å motta tilskudd til barnehagetilbud for nyankomne flyktningers barn. Det gis ikke særskilt tilskudd for barnehager med barn av nyankomne flyktninger dersom tilbudet omfatter færre barn enn tre. Tilskuddet vil dekke utgifter til assistent dersom det er tre barn eller flere som går i barnehage. Skole I opplæringslova 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar heter det: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Møteinnkalling side 10 av 55

11 Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Det er opprettet en mottaksgruppe på Hvaler ungdomsskole som skal ivareta undervisningstilbudet i forhold til særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Tilbudet er lokalisert til Hvalerhallen og det er viktig at elevene blir integrert med de andre elevene ved skolen så raskt som mulig innenfor de muligheter som foreligger. Skolen har ansatt personale for å ivareta mottaksgruppa og det er investert i utstyr for daglig drift av gruppa. Introduksjonsprogram Kommunen har et Introduksjonsprogram som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene. De kommunale introduksjonsprogrammene skal ta sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet. IMDI har veilednings- og oppfølgingsansvar overfor kommunene og deres arbeid med ordningen. Introduksjonsprogram for voksne Kommunen kjøper i dag deler av introduksjonsprogrammet fra Fredrikstad Internasjonale skole til minoritetsspråklige som er bosatt i kommunen, men planlegger nå at dette skal foregå på Hvaler ungdomsskole for alle flyktninger under 20 år. Deler av introduksjonsprogrammet betyr at personen må ha gjennomført 300 timer norsk, derav 50 timer samfunnskunnskap, før man kan få bosettingstillatelse i Norge. Dersom man får bestått på norskprøven etter 350 timer kan resten av introduksjonsprogrammet gjennomføres i arbeidspraksis. Dette er også en forutsetning for en eventuell søknad om statsborgerskap. Timene må tas innen 3 år. Flyktninger har plikt til: Å gjennomføre 300 timer opplæring (250 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap) Å gjennomføre opplæringen i løpet av 3 år Flyktninger har rett til: Undervisning i kommunen der de bor Ytterligere timer opplæring, dersom de har behov for det. Integrering Som nevnt er kommunen pliktig til å utarbeidet et introduksjonsprogram for flyktninger. Et av suksesskriteriene for en god integrering vil være samarbeid mellom frivillige lag og foreninger i kommunen. En annen utfordring kan være sysselsetting. Kommunen må på et tidlig tidspunkt tilrettelegge for sysselsetting og fritidsaktiviteter. Ut i fra andre kommuners erfaring vil det være nødvendig for kommunen og fortsette ordningen med flyktningskonsulent så lenge vi har flyktninger som ikke er integrert i samfunnet. Økonomi I rundskriv 09/09 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gir direktoratet informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til kommuner som bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag samt familieinnvandring med disse. Integreringstilskudd År -1 kr (voksne, det året de fyller 18 år) Møteinnkalling side 11 av 55

12 Kr (Barn) År - 2 kr År -3 kr År -4 kr År -5 kr Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært grunnlag utløser integreringstilskudd i 3 år. Eldretilskudd (over 60 år) utbetales som engangstilskudd på kr Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger med et årlig tilskudd på inntil kr pr år i inntil 5 år. Særskilt tilskudd for enslige mindreårige utbetales som et engangsbeløp med kr For enslig mindreårige flyktninger som bosettes i bofellesskap refunderer statens barnevern store deler av driftskostnadene. Skoletilskudd på kr utbetales som et engangsbeløp for barn født etter For personer som omfattes av rett og plikt (fra 16 til 55 år) eller bare rett (fra 55 til 67 år) til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til 17 i introduksjonsloven og som har fått første oppholds- og arbeidstillatelse etter september 2005 vil kommunen motta et tilskudd. Tilskuddet vil bli fordelt over fem år og satsene for 2009 er: Tilskuddsår Lav sats Høy sats År År År År År Sum Kommunen vil også få utbetalt tilskudd til særskilt norskopplæring gjennom rammetilskuddet. Dette tilskuddet tilsvarer refusjon for 203 timer for første elev, ved 2-5 elever vil beregningen være 4x150 timer. Dette tilskuddet er ikke øremerket, men blir utbetalt ut i fra hvor mange flyktninger som bor i kommunen. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Erfaringene viser at et godt arbeid de første årene bidrar til lavere utgifter i årene etter at tilskuddet er falt bort. Integreringstilskuddet skal sammen med blant annet tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, finansiere kommunens gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til blant annet innvandrer- og flyktningskontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester (NAV), sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Erfaringer med bosetting av flyktninger så langt i Hvaler kommune. Kommunen har opparbeidet seg en erfaring med bosetting av flyktninger. Det er så langt etablert fire mindreårige flyktninger i bofellesskap på Asmaløy og det vil bli etablert et bofellesskap for fem mindreårige på Vesterøy. I tillegg er det bosatt tre voksne og en familie på tre(fire fra 03/10/09). Enslige mindreårige flyktninger som bosettes i bofellesskap følges opp av ansatte som organiseres ut i fra barnevernet i kommunen. Øvrige følges opp av flyktningskonsulent. Kommunen har så langt bare positive erfaringer med bosetting av flyktninger. Flyktningene deltar på undervisning på Fredrikstad internasjonale skole og er meget selvstendige og pliktoppfyllende. Møteinnkalling side 12 av 55

13 Nærmiljø og lokalsamfunn har vært åpne og imøtekommende og flyktningene er hyggelige og kontaktsøkende. Det er et viktig bidrag til at flyktningene skal bli selvhjulpne og deltagende i det norske og Hvalers samfunn at flere allerede har fått deltidsjobber. Tilbakemeldinger fra arbeidsgiverne er udelt positive. Det frivillige Hvaler med Hvaler idrettslag i spissen har bidratt til at hverdagen til flere av flyktningene har et positivt innhold og gitt en god kontaktflate for flere av flyktningene. Det er et ønske at de flyktninger som ikke bor i bofellesskap skal ha minst en fadder hver. Det er ønskelig for den videre integrering at vi får tilknyttet oss enda flere fadder. Kommunen har klart å skaffe boliger til etablering av 15 flyktninger. Det har latt seg gjennomføre på grunn av at de flere som er bosatt bor i bofellesskap. Det er og vil bli en stor utfordring å finne boliger til enda flere flyktninger uten at kommunen tilrettelegger for dette. Statens rammebetingelser for bosetting av flyktninger er i sum av en slik karakter at kommunen vil kunne få dekket det alt vesentlige av de kostnadene som bosettingen medfører. Dette ble da også lagt til grunn når kommunestyret i sak 75/08 vedtok å bosette 15 flyktninger i Statens tilskudds- og finansieringsordninger er imidlertid ikke helt enkle å finne ut av. Det er derfor svært viktig at kommunen har tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å bruke de statlige tilskudds- og finansieringsordningene på en optimal måte. For å bidra til dette vil administrasjonen sørge for at samtlige utgifter og inntekter knyttet til bosetting av flyktninger blir fremstilt på en samlet og oversiktlig måte i kommunens budsjetter, regnskaper og rapporter. I tillegg vil det bli avsatt tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i administrasjonen til å utnytte tilskudds- og finansieringsordningene på en optimal måte. Det har i forbindelse med etablering av bofellesskap på Vesterøy vært stort engasjement fra naboer i byggefeltet. Naboer har gjennomført underskriftskampanje og flere naboer har engasjert advokat mot etablering av bofellesskap for mindreårige flyktninger. Kommunen har gjennomført dør til dør informasjon og informasjonsmøte på Åttekanten skole for alle som bor på byggefeltet. Fra kommunens side oppfattes tiltakene som er gjennomført å ha en meget positiv effekt og som eksempel kan nevnes at tre familier melde seg som faddere for flyktninger dagen etter møte. Det skal derimot ikke legges skjul på at det fortsatt er stor skepsis til etablering av bofellesskap bland flere av feltets beboere. Ut i fra erfaringer med bofellesskap for mindreårige flyktninger mener kommunen at etableringen er godt begrunnet og forsvarlig. Det er utvalg for kultur og personrettede tjenester som gir innstilling til kommunestyret. Vedlegg Ingen Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Brev fra integrering- og mangfoldsdirektoratet om anmodning om bosetting av flyktninger i Rundskriv 09/09 integreringstilkudd for år-1 og år 2-5 i Ov om introduksjonsordning og norskelæring for nyankomne innvandrere (Intoduksjonsloven). Konklusjoner Med de erfaringer som kommunen har med bosetting av flyktninger er det administrasjonens oppfatning at det vil være mulig å bosette flere flyktninger i kommunen. Kommunen må gå i en dialog med IMDi slik at både tidspunkt for bosetting, antall flyktninger og alder tilpasses boforhold og integrering. Boliger vil være en stor utfordring for bosetting av flyktninger og det må utarbeides en oversikt og fremdriftsplan for boliger for flyktninger som ses i sammenheng med boliger for vanskeligstilte. Det forutsettes at kommunen kan benytte seg av de gode tilskuddsordninger for bosetting som tilbys gjennom Husbanken Rådmannens forslag til vedtak Møteinnkalling side 13 av 55

14 Administrasjonen i Hvaler kommune tar initiativ til et samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å tilrettelegge for bosetting av 25 flyktninger i Hvaler kommune i løpet av Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Møteinnkalling side 14 av 55

15 Saksnr 2009/ Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhalden - Østfold kommunerevisjon Arkivkode 040 Saksbehandler Heidi Vildskog Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Kommunestyret /09 Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhalden Sammendrag Østfold Kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget og kommunestyret gjennomført en vurdering av anbudsprosessen ved utbygging av ny brygge på Skjærhallen og behandlingen av byggesaken knyttet både til bygging av brygga og for Vertshuset Skjærhallen. Revisjonen har også sett på ordførers rolle i saken, samt informasjonsflyt til og fra kommunen. Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte den og kommunestyret skal ta til behandling kontrollutvalgets innstilling og forslag til vedtak. Denne vurderingen fra Østfold kommunerevisjon er en rapport. Dersom denne vurderingen hadde vært en formell forvaltningsrevisjon hadde rådmannens uttalelse vært tatt inn i selve revisjonsrapporten. Siden dette har form som rapport, blir da rådmannens uttalelse å fremstille i dette saksfremlegget. Dette er også i samråd med kontrollutvalgssekretariatet og har sin lovmessige hjemmel i kommuneloven 77, nr 6. Saksopplysninger Østfold kommunerevisjons rapport peker på flere forhold som ikke har vært tilfredsstillende i anbudsprosessen og byggesaken vedrørende Skjærhalden brygge. Hovedtrekkene i disse funnene er følgende: - Anbudsprosessen For utbygging av brygge i samarbeid med Cardio Eiendom konkluderer revisjonen med at Hvaler kommune har gjennomført en anbudsprosess som tilfredsstiller anskaffelseslovens krav til beregning av anskaffelsesverdi, valg av anskaffelsesprosedyre og tilbudsåpning. Derimot vurderer revisjonen at det foreligger brudd på anskaffelsesloven mht til utforming av konkurransegrunnlag, kunngjøring av konkurranse, kvalifikasjonskrav, forhandlinger med kvalifiserte leverandører, protokollføring samt de grunnleggende kravene. Revisjonen mener dessuten at det foreligger forhold i saken som tilsier at leverandører burde vært avvist og at det burde vært utlyst ny konkurranse. - Byggesaksbehandlingen Vedrørende byggesaksbehandlingen konkluderer revisjonen med at saksbehandlingen er delvis tilfredsstillende ut fra lovverkets krav til veiledning, kontroll med grunnlaget for avgjørelsen, vedtakenes form og innhold, søknad og vedtak om dispensasjon, ferdigstillelse, saksbehandlingstid og ulovlighetsoppfølging. Samtidig foreligger det innenfor alle de undersøkte områder forhold som ikke er i samsvar med krav i regelverket. - Ordførers rolle Vedrørende ordførers rolle mener revisjonen at det ikke foreligger informasjon om at ordfører har utøvet et utilbørlig press i prosjektet. Revisjonen mener at ordfører i all hovedsak har opptrådt i samsvar med sine fullmakter, utenom at ordfører har inngått en avtale om forskuttering av brygga som i realiteten innebærer låneopptak. Revisjonens påpeker at Møteinnkalling side 15 av 55

16 ordfører ikke har anledning til å inngå slike avtaler i henhold til kommunens delegeringsreglementer, og mener dette innebærer brudd på kommunelovens bestemmelser om låneopptak utenom budsjett. - Informasjonsutveksling Vedrørende informasjonsutveksling mener revisjonen at det i flere sammenhenger har kommet mangelfull og direkte misvisende informasjon fra de private parter. Samtidig er det i prosessen avdekket at kommunikasjonen mellom ulike deler av kommunen ikke har fungert tilfredsstillende. Vedlegg Østfold kommunerevisjon - Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhallen. (09/1657-1) Kontrollutvalget Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhallen. (09/1657-2) Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 77, nr 6., med forskrifter knyttet til Kommunerevisjon og Kontrollutvalg. Rådmannens vurdering Kommunale anskaffelser skal til enhver tid være ryddige, etterprøvbare og i henhold til gjeldende regelverk. Når kommunen selv er tiltakshaver og velger entreprenør må dette være ut ifra de riktige kriteriene, som eksempelvis kvalifikasjoner, tilbudsdokumentets bestanddeler og pris og ikke minst at tilbyderes beregninger er sammenliknbare og gjort på samme grunnlag. Identifisering av ikke kvalifiserte tilbud, er blant elementene som sviktet i denne saken. I Hvaler kommunes organisasjon er ikke store anbudsprosesser daglige arbeidsoppgaver, og i lys av denne rapportens funn ser rådmannen det som viktig å etablere kunnskap og grundige rutiner for innkjøp og offentlige anskaffelser, slik at enhver leder som iverksetter en slik prosess - gjør dette riktig. Rådmannen bemerker at innstillingen fra kontrollutvalget også konkluderer slik. Saksbehandlingen av byggesaken har, som rapporten viser, foregått under preg av press og manglende informasjon - trolig forårsaket av ønske om fremdrift i prosjektet. I slike tilfeller kan lovens krav til rekkefølge, grundighet og dokumentasjon, raskt oppleves som forsinkende elementer. I denne saken uttrykker også saksbehandler å ha blitt bedt om å prioritere saken samt lempe på formalkrav, slik rapporten også beskriver. Flere intervjuobjekter har i tillegg uttrykt ovenfor revisjonen at de har følt seg presset av politiske representanter i denne saken. Rådmannen stiller seg derfor undrende til at revisjonen dobbeltkommuniserer noe rundt dette. Revisjonen skriver tidlig i sammendraget at det ikke foreligger informasjon om at ordfører har utøvet et utilbørlig press i prosjektet mens de senere i sammendraget skriver: ordfører generelt bør være forsiktig med å gi signaler i enkeltsaker i egenskap av ombud og oppfattet arbeidsgiveransvar. Dette er etter rådmannens vurdering ikke akseptabelt, hverken i egne kommunale prosjekter eller i andre byggesaker. Problemet med press / sterke føringer på saksbehandlere er dessverre ikke unikt. Presset kan komme fra eksternt hold via tiltakshavere, advokater og ansvarlige søkere, men det er når det oppstår internt press fra egne ledere eller politikere at det oppleves mest problematisk. Rådmannen vil gjøre det som er nødvendig for at lemping på saksbehandlingskrav ikke forekommer, samt at utilbørlig press på saksbehandlere fra internt hold skal opphøre. Rådmannen bemerker at forvaltningsrevisjonsrapporten vedrørende likebehandling i byggesaker innehar deler av samme konklusjon. Videre ser rådmannen at kontrollutvalget også har vektlagt dette temaet i sin innstilling til kommunestyrets behandling. Slik revisjonen også bemerker har denne saken hatt fokus på en form for løsningsorientering og dette gjennom bl.a. lemping på krav, forskuttering, ukoordinerte beslutninger og høyt trykk på saksbehandling. Revisjonen påpeker et tydelig paradoks i dette ved at kommunen ønsker å fremstå som positive og handlekraftige men oppnår kun en stikk motsatt effekt. Rådmannen vil uttrykke bekymring for omdømmet til kommunen som følge av denne og liknende saker. Rådmannen imøteser kommunestyrets behandling av saken på bakgrunn av kontrollutvalgets innstilling. Møteinnkalling side 16 av 55

17 Konklusjoner Kommunestyret tar til behandling denne saken på bakgrunn av Kontrollutvalgets innstilling og forslag til vedtak. Kontrollutvalgets innstilling og forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar rapport Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhallen, til etterretning. Revisjonens undersøkelser viser at det i denne prosessen foreligger en rekke forhold som innebærer at kommunen har lempet på lovens krav, både i anbudsprosessen og i byggesaksbehandlingen: Det er gjort feil i anbudsprosessen som blant annet burde ført til avvisning av leverandører og ny utlysning av konkurransen. Rådmannen forklarer at feil som er gjort kan skyldes manglende bevissthet om regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget vil understreke at kommunen ikke kan unndra seg sitt ansvar for å etterleve regelverket for offentlige anskaffelser, med referanse til manglende kunnskap. En del av svakhetene ved byggesaksbehandlingen må tilskrives forventninger som er bygget opp gjennom samarbeidet mellom Cardio Eiendom og kommunen som tiltakshaver. Kontrollutvalget vil understreke at kommunen som tiltakshaver ikke kan bli tilgodesett med en saksbehandling som ikke samsvarer med grunnleggende prinsipper for utøvelse av forvaltningsskikk. Rådmannen har en viktig rolle i å sørge for god styring av balansegangen mellom kommunale forretningsinteresser og kommunens myndighetsrolle. Ordfører likeså. Signaler fra en ordfører vil lett kunne oppfattes som press for administrasjonen, og kan føre til at det indirekte og ubevisst tas hensyn som ikke er forenlige med kravene til god forvaltningsskikk. Kontrollutvalget vil uttrykke sin bekymring for de økonomiske og omdømmemessige konsekvensene av brudd på regelverket. 2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar rapport Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhallen, til etterretning 2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for nødvendig kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide egne retningslinjer for innkjøp og anskaffelser, innen utløpet av Kommunestyret ber om at revidert regnskap for bygging av offentlig brygge, legges fram for kontrollutvalget til behandling. 5. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse i saken, og understreker nødvendigheten av god styring av balansegangen mellom kommunale forretningsinteresser og kommunens myndighetsrolle. Kommunestyret vil derfor minne om sin henstilling fra , til politiske organer og politikere hver for seg, om å vise varsomhet i utøvingen av sin ombudsrolle. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 17 av 55

18 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/653 - Salg og kjøp av bolig for vanskeligstilte. Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kjøp av bolig til vanskeligstilte. Sammendrag Kommunen solgte sommeren 2009 en bolig i Prestegårdskogen borettslag. Rådmannen ber kommunestyret om fullmakt til låneopptak slik at ny bolig kan kjøpes. Boligen skal benyttes til vanskeligstilte som har krav på bolig etter Lov om sosiale tjenester. Avdrag og renter skal nedbetales med leieinntekter fra boligen. Saksopplysninger I sak 31/09 vedtok kommunestyret å selge bolig i Prestegårdskogen borettslag til makspris. Vedtaket gir rådmannen myndighet til å benytte salgssummen pluss restgjeld til å kjøpe ny bolig som skal benyttes til vanskeligstilte i kommunen. Boligen i prestegårdskogen ble solgt for kr og restgjeld på boligen ble overdratt til ny eier. Kommunen vil nå erverve ny bolig i kommunen og har behov for nytt lån til å finansiere kjøp. Det er etter reglement for delegering fra rådmannen nødvendig med fullmakt til låneopptak fra kommunestyret. Det er ikke mulig å angi eksakt behov for lånesum da det ikke er besluttet hvilken bolig som skal kjøpes. I sak 31/09 forutsettes det at husleieinntekter til kommunen skal dekke alle utgifter på boligen. Med utgifter menes eventuelt husleie til borettslag, fellesutgifter, vedlikehold, avdrag og renter på lån og eventuelle tap på husleieinntekter. Kommunen vil ved kjøp av boliger til vanskeligstilte ha rett til boligtilskudd fra Husbanken på inntil 40% av boligkostnad. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta låneopptak som sammen med salgssum fra Prestegårdskogen 12 og tilskudd fra Husbanken skal finansiere ny bolig og finansieres med husleieinntekter fra ny bolig. Utvalg for kultur og personrettede tjenester har uttalerett i saken. Formannskapet gir innstilling til Kommunestyret i saken. Vedlegg Ingen Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Møteinnkalling side 18 av 55

19 Lov om sosiale tjenester (boliger til vanskeligstilte) Konklusjoner Rådmannen får fullmakt fra kommunestyret til å foreta låneopptak for å finansiere kjøp av bolig i Hvaler kommune som skal benyttes til fremleie. Utgifter til avdrag og renter på lån skal finansieres med leieinntekter fra boligen. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak til kjøp av bolig. Boligen skal benyttes til fremleie til personer som har krav på bolig etter Lov om sosiale tjenester. Utgifter til avdrag og renter på lån skal finansieres med leieinntekter fra boligen. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Møteinnkalling side 19 av 55

20 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2007/ Storengkilen småbåthavn, reguleringsplan L12 Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø og teknikk /09 Kommunestyret /09 Behandling etter offentlig ettersyn av reguleringsplan for Storengkilen. Sammendrag Hvaler Landskap Ellen Arntzen har på vegne av Storengkilen Småbåtforening fremmet privat reguleringsplan for Storengkilen småbåthavn. Planområdet ligger nord på Spjærøy. Planforslaget legger til rette for utvidelse av en eksisterende småbåthavn. Planforslaget legges nå frem for Utvalget for Miljø og Teknikk for å gi en innstilling til sluttbehandlingen i kommunestyret. Saksopplysninger Saken startet i 2006 som en forespørsel om å skifte ut etablert brygge i Storengkilen og samtidig øke bryggens lengde fra 42 m til 52 m og dermed få ytterligere 6-8 båtplasser. Dispensasjon for tiltaket ble innvilget Dispensasjonen er tidsbegrenset til 3 år og med krav om at det utarbeides reguleringsplan før den tid. Småbåthavnen drives av Storengkilen småbåtforening som leier grunn av grunneier Edvard Opdal. I dag har småbåtanlegget plass til 34 båter. Planen legger opp til økt kapasitet i småbåthavnen. Totalt vil småbåtanlegget ha plass til 61 båter etter utvidelse. I tillegg regner småbåtforeningen å kunne ha plass til et titall mindre joller innerst, på meget grunt område. Det er ikke planlagt å sette av gjesteplasser. Saken er tidligere behandlet i UMT Rådmannens forslag til vedtak I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 jmf 28-1 og 30 legges privat forslag til reguleringsplan for Storengkilen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget består av følgende dokumenter: Planbeskrivelse datert Plankart datert Bestemmelser datert Behandling i Utvalget for miljø og teknikk : Trygve Lie ba om habilitetsvurdering erklært habil Tilleggsforslag fra FRP: Anlegget skal inneholde sikkerhetsutstyr og redningstrapp/-er Votering: Ved votering ble tilleggsforslaget vedtatt med 4 mot 3 stemmer, AP og H (Trygve Lie). Vedtak i Utvalget for miljø og teknikk : I medhold av plan- og bygningslovens 27-1 jmf 28-1 og 30 legges privat forslag til reguleringsplan for Storengkilen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget består av følgende dokumenter: Planbeskrivelse datert Plankart datert Bestemmelser datert Anlegget skal inneholde sikkerhetsutstyr og redningstrapp/-er. Planforslaget var lagt ut til høring fra med frist for å komme med kommentarer satt til For en mer detaljert beskrivelse av forslaget vises det til planbeskrivelsen, bestemmelsene og plankartet som følger som vedlegg. Møteinnkalling side 20 av 55

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 17:00 19.35 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 02.02.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Merete Pedersen

Detaljer

varamedlem FRP Fra og med sak 60 Andreassen Dag Skinnes varamedlem H Ingerid Bjercke Protokollen godkjent:

varamedlem FRP Fra og med sak 60 Andreassen Dag Skinnes varamedlem H Ingerid Bjercke Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 24.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent:

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Mona Vauger Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Espen Konrad Andreassen

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Heidi Vildskog. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 17:00 19.30 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen saksbehandler/administrasjon. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen/Vikerhavn, Rådhuset Dato: 05.06.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen.

Hvaler kommune vurderer å etablere en samlet kombinert 1-10 skole på Asmaløy (Rød) i tilknytning til eksisterende skoleanlegg og Hvalerhallen. Hvaler kommune Saksnr 2012/2554 - Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. - Doknr 14 Arkivkode B40 Saksbehandler Astri Tanderø Engblad Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Råd

Detaljer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 04/08 Dato: 20.11.2007 Saksnr: 07/2427 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger

Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger Konferanse om flyktningsituasjonen i Buskerud Bosetting av flyktninger 30.11.2015 1 Disposisjon Samfunnsoppdrag Hvem blir bosatt? Dagens utfordringsbilde Virkemidler Aktører og ansvar i bosettingsarbeidet

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Trygve Lie varamedlem H Ingerid Bjercke Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.12.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:10 18:20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Mona Vauger medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer