Kommunestyret. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteinnkalling"

Transkript

1 Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 55/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 56/09 Interpellasjoner og spørsmål FO 1/09 Interpellasjon om forskriften om nullkonsesjon/boplikt PS 57/09 Tertialrapport PS 58/09 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 PS 59/09 Vurdering av anbudsprosess og byggesak på Skjærhalden PS 60/09 Kjøp av bolig til vanskeligstilte. PS 61/09 Behandling etter offentlig ettersyn av reguleringsplan for Storengkilen. PS 62/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn PS 63/09 Behandling etter offentlig ettersyn: reguleringsplan for Stentippen PS 64/09 Utleie av arealer for uteservering på kommunal brygge i Skjærhalden PS 65/09 Hvaler Overformynderi - status og valg PS 66/09 Regionsrådet for Nedre Glomma - valg av medlemmer PS 67/09 Opprettelse av arkivdepot i Østfold PS 68/09 Ny plan og bygningslov - korrigering av gebyrregulativ med ny hjemmelshenvisning PS 69/09 Delegering av myndighet fra kommunestyret Ny plandel i plan- og bygningsloven PS 70/09 Lov om motorferdsel i utmark, delegering av myndighet fra kommunestyret til utvalget for miljø og teknikk PS 71/09 Behandling av søknad om tillatelse til motorisert ferdesl i utmark til gnr. 36 bnr. 91 på Asmaløy PS 72/09 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Enkel servering fra kl Møteinnkalling side 1 av 55

2 PS 55/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 55

3 PS 56/09 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 55

4 Interpellasjon til kommunestyret På Hvaler har boplikten vært gjenstand for debatt det siste året, noe som utløste en bred mobilisering fra lokalbefolkningen. En underskriftsaksjon der innbyggeren kunne skrive under på at de fortsatt ønsket boplikt på Hvaler, ga omla 1600 underskrifter. Da saken ble behandlet i kommunestyret , ble det fattet følgende vedtak : saken tas til orientering. Forskriften ble dermed videreført uendret. Boplikten på Hvaler ble innført for å hindre at helårsboliger ble omgjort til fritidsboliger. I dag er det konsesjonsloven 7, første ledd nr 1,som setter konsesjonsfriheten ut av kraft for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Lovens 7, første ledd, nr 2, som gir kommunene anledning til å fastsette utvidelse av 0-konsesjonsforskriften til å omfatte eiendom som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, er i dag ikke tatt inn i den lokale forskriften her på Hvaler. Det eksisterer i dag en del nyoppførte boliger som ikke er tatt i bruk som helårsbolig. Det er fordi disse boligene i dag ikke omfattes av forskriften. Årsaken til dette er at kriteriet for boplikt på boliger i Hvaler kommune etter eksisterende forskrift er avgrenset til eiendom som er eller har vært nyttet til bolig. Dette medfører at eiendommer der bebyggelsen aldri har vært tatt i bruk som bolig ikke faller inn under kriteriet. Boligområdet i Bølingshavn på Kirkøy er et eksempel på et område med mange boliger av denne typen. Plan- og bygningsloven utløser en form for boplikt ved oppføring av bolig i regulerte områder avsatt til boligformål. Erfaringer viser at det ikke først og fremst er brudd på konsesjonsloven, men på plan- og bygningsloven som er årsaken til at en rekke hus står tomme på vinterstid. Dette bidrar til å undergrave hensikten og respekten for boplikten både etter plan- og bygningsloven og konsesjonsloven. Det ligger demokratiske prosesser, grundige vurderinger og samfunnsmessige innvesteringer i infrastruktur bak utviklingen av de områdene som er avsatt til boligformål, og disse innvesteringene er gjort med tanke på å etablere levedyktige lokalsamfunn. Dette er forhold som må gå foran hensynet til enkeltpersoners ønske om å bruke en bolig til fritidsformål. For at vi skal ha en bærekraftig vekst på Hvaler er vi avhengig av at folk bosetter seg her, og bidrar med skatteinntekter til kommunen. Ved å utvide forskriften til også å gjelde eiendom med hus som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder bygg under oppføring i områder som i reguleringsplan etter plan og bygningsloven er regulert til boligformål, vil hensikten med 0-konsesjon i Hvaler kommune bli bedre ivaretatt. Hvaler Arbeiderparti ber kommunestyret vedta et tillegg til eksisterende forskrift med hjemmel i konsesjonslovens 7 første ledd nr 2.: Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. Mona Vauger Hvaler Arbeiderparti Møteinnkalling side 4 av 55

5 Saksnr 2009/ Tertialrapport Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /09 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /09 Arbeidsmiljøutvalget /09 Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Utvalget for miljø og teknikk /09 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Kommunestyret /09 Tertialrapport Sammendrag Hvaler kommune har betydelige utfordringer på alle tjenesteområder. Etterspørselen etter og behovet for våre tjenester øker, særlig innenfor virksomheter med lovpålagte tjenester. Dette presser driftsrammene til våre seksjoner og virksomheter og samlet er det meldt at forventet merforbruk kan ende opp mot ca 3 mill kroner ved årets slutt. I tillegg foreslås det å dekke økte finanskostnader på kroner som følge av endret avdragsprofil, kroner for egenkapitalinnskudd til KLP, samt kroner til formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet og letter presset på økonomien noe. Den sterke skatteveksten gir derimot et negativt utslag på det inntektsutjevnende elementet av rammetilskuddet, slik at man forventer en netto merinntekt på 1,5 mill kroner ved årets slutt for disse to inntektskomponentene. Ser man alle disse økonomiske forholdene sammen, så viser de bilde hvor summen av alle forventede inntektene ikke helt dekker alle forventede utgiftene for dette regnskapsåret. Disse anslagene viser et forventet merforbruk på mellom 2 2,5 mill kroner i år. Skulle dette anslaget vise seg å stemme, så er det stor sannsynlighet at Hvaler kommune vil levere et regnskapsresultat i balanse når man tar hensyn til reglene om pliktige strykninger i regnskapsavslutningen. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett for Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Frie inntekter Samlet skatteinngangen i 2009 ved utgangen av august måned var på totalt 57,0 mill kr, og dette er foreløpig 3,2 mill kr over periodisert budsjett. I forhold til samme periode i fjor, så er dette en økning på Møteinnkalling side 5 av 55

6 15,2 % eller 7,5 mill kroner. Man har akkurat mottatt skatteinngangen for september måned som ga en merinntekt på 0,7 mill kroner i forhold til budsjettet, slik at samlet skatteinngang ligger nå 3,9 mill kroner over periodisert budsjett. Det forventes at merinntekten vil bli rundt 3 mill kroner ved årets slutt Inntektsutjevningen er ett usikkerhetsmoment når det gjelder rammetilskuddet. Inntektsutjevningen følger og jevner ut skatteinntektene per innbygger i forhold til et beregnet landssnitt (per innbygger). Etter august ligger Hvaler kommune på en gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger på 97,2 prosent av landsnittet, mens vi lå på hhv 71 og 79 prosent i januar. Denne relative sterke endringen utløser mindre inntektsutjevning enn hva vi har budsjettert med. Det er imidlertid umulig å gi en kvalitativt god prognose for inntektsutjevningen. Endelige tall er ikke klare før i månedsskiftet januar/februar neste år. De beste anslagene man har, hvis man forutsetter samme nivå ut året, tyder på en mindreinntekt på ca 1,5 mill kroner for rammetilskuddet som helhet. Vedlegg Tertialrapport pr Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Delegasjonsreglementet Finansreglementet Vurdering Regnskapsresultat 2009 Ser man alle disse økonomiske forholdene sammen, så viser de bilde hvor summen av alle forventede inntektene ikke helt dekker alle forventede utgiftene for dette regnskapsåret. Disse anslagene viser et forventet merforbruk på mellom 2 2,5 mill kroner i år. Skulle dette anslaget vise seg å stemme, så er det stor sannsynlighet at Hvaler kommune vil levere et regnskapsresultat i balanse når man tar hensyn til reglene om pliktige strykninger i regnskapsavslutningen. Man har tidligere i år vedtatt avsetninger til fond som vil komme inn under bestemmelsene om strykninger hvis regnskapet skulle vise et merforbruk ved årets slutt. Forventede resultater fra seksjoner og virksomheter Sentral stab forventer et resultat i balanse på både drifts- og investeringsregnskapet. Seksjon opplæring og kultur forventer et merforbruk utover vedtatt seksjonsramme på ca kroner. Det er innen virksomhet Floren skole ( ) og Åttekanten skole ( ) at det er meldt om merforbruk. For barnehagene vil økte statlige overføringer dekke utfordringene som er meldt der. For investeringstiltakene meldes det at tiltakene er i tråd med budsjettet. Seksjon helse og sosial forventer et merforbruk på minimum kroner i forhold til vedtatt seksjonsramme, dette under forutsetning av at seksjonen får dekket utgiftene ved innkjøp av smittevernutstyr og vedtak om hjelp til feriegjestene. Det er innen virksomheten Dypedalsåsen sykehjem hvor behovet har økt utover hva både virksomhets- og seksjonsrammen klarer å dekke opp på nåværende tidspunkt. Innen virksomheten lege/fysioterapi og Hjemmetjenesten er det også usikkert om rammene vil holde. Verken seksjonen eller virksomhet lege og fysioterapi har midler for å dekke innkjøp av smittevernutstyr i forbindelse med beredskapen til en ev pandemisk influensa, totalt kroner. De økonomiske merutgiftene ved feriegjestene er søkt refundert ved skjønnsmidler, får virksomheten ikke dekket disse forventes det et merforbruk på ca kroner. For investeringstiltakene meldes det om at tiltakene er i tråd med budsjettet. Møteinnkalling side 6 av 55

7 Seksjon Miljø og teknikk forventer et merforbruk på ca innen virksomhet Plan og miljø. Virksomheten har hatt et inntektstap som en følge av arbeidet med kommuneplanen, samt at ny plan- og bygningslov også gir færre inntektsmuligheter innen planområdet enn tidligere. For investeringstiltakene meldes det at tiltakene er i tråd med budsjettet. Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning til kirkelig virksomhet Hvaler Menighetsråd søker om en tilleggsbevilgning på kroner for å opprettholde samme driftsnivå inneværende år. Konsekvensene ved ikke å opprettholde samme driftsnivå blir bemanningsproblemer ved ferie og sykdom, minimalt renhold ved kontorene og kirkene, kirkegården vil ikke bli stelt med samme standard og vielsestilbudet må reduseres. Det vises til vedlagt søknad. Økonomisk utvikling siste 4. år - tilskudd til Menigheten: Budsjettvedtak: *) % vis utvikling 6,3 6,4 2,6 3,5 *)Menigheten fikk en tilleggsbevilgning på kroner i 2007, slik at total overføring fra kommunen ble kroner. Hvaler Menighetsråd har hatt en noe bedre utvikling av rammene sine enn øvrige kommunale virksomheter. Fortsetter man å gi mer i overføringer enn hva som tilføres kommunen av overføringer, forsterkes den ubalansen som allerede eksisterer i økonomien. Ut fra en totaløkonomisk vurdering, kan ikke rådmannen anbefale at søknaden imøtekommes. Krav om økte avdrag Administrasjonen har endret avdragsprofilen på gjeldsporteføljen slik at den nå er innenfor kommunelovens krav til minimumsavdrag. Det er vanskelig å beregne nøyaktig minimumsavdrag for 2009 uten å vite hvor mye som blir utført av investeringstiltak inneværende år. Ut fra fremdriften på igangsatte investeringer som igjen vil danne grunnlaget for beregningen av minimumsavdraget for 2009, ser det ut som at tidligere anslag på 2,4 mill kroner vil være dekkende. Av disse 2,4 mill kronene ble 1,970 mill kroner dekket inn i forrige tertialrapport, mens det foreløpig gjenstår kroner. Det foreslås derfor å øke avdragene med kroner for å kunne dekke belastningen av endret avdragsprofil. Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Det er ved en feil blitt vedtatt kroner utover rammen hva formannskapet disponerer på tilleggsbevilgningskontoen i år. Kontoen foreslås oppjustert med kroner for å dekke merforbruk og forventede utgifter. Egenkapitalinnskudd KLP Fra KLP er det varslet en innbetaling av egenkapitalinnskudd. Dette fordi den oppsparte kapitalen til kommunen og pensjonsforpliktelsene vokser og det er nødvendig å opprettholde kravet til andel egenkapital. Tilleggsbehovet er på kroner. I henhold til kommuneloven er det ikke tillatt å lånefinansiere denne utgiften slik at dette foreslås finansiert med overføring fra drifts- til investeringsregnskapet Konklusjoner Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen forslår at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Møteinnkalling side 7 av 55

8 Rådmannen foreslår at utvalget for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport tas til orientering. Rådmannen forslår at formannskapet gir en slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport tas til orientering. 2. Skatteinntektene økes med kroner fra 83,1 mill til 86,1 mill kroner. Foreslåtte justeringer under dekkes av denne merinntekten. 3. Seksjon Helse og sosial sykehjem styrkes med totalt kroner for å dekke utgiftene med beredskapen av svineinfluensa (innkjøp av smittevernutstyr). Seksjonsrammen økes fra til kroner. Dette tilføres virksomhet lege og fysioterapi slik at nettorammen økes tilsvarende fra til kroner. 4. Kapitalkostnadene økes kroner for å dekke lovens minimumskrav til avdrag. 5. Forventet mindreinntekt kroner på rammetilskuddet som en følge sterk skattevekst, foreslås justert slik at rammetilskuddet nedjusteres fra til kroner. 6. Formannskapets tilleggsbevilgningskonto tilføres kroner. 7. Egenkapitalinnskudd i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på kroner dekkes ved økning av overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. 8. Ikke disponerte økte skatteinntekter foreslås avsatt til disposisjonsfondet med kroner. 9. Søknad fra Hvaler Menighetsråd om tilleggsbevilgning avslås. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Behandling i Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Votering: Vedtak i / Innstilling fra Utvalget for kultur og personrettede tjenester : Møteinnkalling side 8 av 55

9 Saksnr 2009/ Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 Arkivkode F30 Saksbehandler Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for kultur og personrettede tjenester /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Anmodning om bosetting av flyktninger 2010 Sammendrag Hvaler kommune har mottatt henvendelse fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av 25 flyktninger i 2010, hvorav 5 mindreårige flyktninger under 15 år. Kommunen vil i løpet av 2009 ha bosatt 15 flyktninger. Det er motstand fra flere av naboene til vår etablering av bofellesskap for mindreårige flyktninger på Vesterøy. Ut over dette har kommunen bare positive erfaringer og tilbakemeldinger vedrørende integrering av flyktninger i kommunen. Statens rammebetingelser for bosetting av flyktninger er i sum av en slik karakter at kommunen vil kunne få dekket det alt vesentlige av de kostnadene som bosettingen medfører. Den største utfordringen vil være boliger og kommunen må i samarbeid med Husbanken legge frem en handlingsplan som gir muligheter for etablering av kommunale boliger med tilskudd fra Husbanken. Det anbefales at kommunen tar initiativ til et samarbeid med IMDi om å tilrettelegge for bosetting av flyktninger i Hvaler i Saksopplysninger Anmodning om bosetting av flyktninger i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 18. September 2009 anmodet Hvaler kommune om bosetting og samarbeidsavtale om 25 flyktninger i 2010, hvorav 5 mindreårige flyktninger under 15 år. Hvaler kommune ble også i 2009 anmodet om å bosette flyktninger. Kommunestyret vedtok i sak 75/08 å bosette 15 flyktninger i Kommunen vil i løpet av november 09 ha bosatt 15 flyktninger og denne sak vil vektlegge mye av de samme opplysninger som sist i tillegg til kommunens erfaringer med bosetting. Bakgrunn for saken Bistand til bosetting av flyktninger ytes av kommune og stat i et samarbeid nedfelt i en egen samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. IMDi påpeker behovet for en nasjonal dugnad. Det er viktig for den enkelte å få et eget hjem, starte norskopplæring og klare seg selv så raskt som mulig. Kommunene rapporterer (ref. IMDi) at hele 7 av 10 deltagere er økonomisk selvhjulpne etter fullført introduksjonsprogram. Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har vurdert bosettingsbehovet for 2010 til å være på over flyktninger.1600 av disse er enslige barn og unge under 18 år. Behovet er basert på antall personer som bor i mottak og som har, eller er ventet å få, oppholdstillatelse på bakgrunn om søknad om asyl, samt overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ønsker å invitere Hvaler kommune til et samarbeid om å bosette et økt antall nye innbyggere med flyktningbakgrunn i Møteinnkalling side 9 av 55

10 Antall personer hver kommune forespørres om å ta i mot er fordelt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere er benyttet. Fordeling skjer i et samarbeid mellom KS og IMDi i tråd med samarbeidsavtalen. IMDi opplyser at det er svært viktig at hver enkelt kommune bosetter på nivå med anmodningen. Konsekvensen av manglende vedtaksplasser er at antall bosettingsklare flyktninger i mottak vil øke, noe som innebærer sløsing av både menneskelige og økonomiske ressurser. Dersom kommunen gir et positivt svar er det beste om en fjerdedel av plassene blir tatt i bruk hvert kvartal. Samarbeidsavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene 1. Formålet med avtalen Siktemålet med avtalen er at staten, representert ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og kommunesektoren, representert ved KS, i fellesskap skal arbeide for rask, god og stabil bosetting av flyktninger i tråd med de årlige behovene. Avtalen forholder seg til kommunale vedtak om bosetting basert på frivillighet. Oppfølging av avtalen forutsetter et godt samarbeid mellom partene basert på fleksibilitet, åpen informasjonsutveksling og tillit. Bolig Hovedutfordringen i bosetting av flyktninger er å finne boliger og gi et godt tilbud om introduksjonsprogram. Ved tildeling av boliger i vår kommune må det legges vekt på alder og behov for kontakt flyktningene seg imellom. Det vil være avgjørende at boligen ligger sentralt i forhold til skole, barnehage og ikke minst transport. Det er stor sannsynlighet for at kommunen vil få en fordeling mellom barnefamilier og enslige. Kommunens behov for boliger til vanskeligstilte er allerede utfordrende, og det kan vise seg at boliger kan bli den største og første utfordringen. Det må legges vekt på tildeling av boliger ut i fra hva og hvor skolen kan tilby opplæring. I møte med IMDi opplyses det at mange enslige flyktninger velger å bo i samme bolig. Ved slike valg vil dette lette noe på boligutfordringen. Dersom kommunen velger å tilrettelegge boliger ved å kjøpe eller bygge boliger til flyktninger vil kommunen få tilskudd på inntil 40% av kjøpe/byggesummen fra Husbanken. Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet har fyller de personelle vilkår i bostøtteordningen. Barnehage Det er viktig for barn av flyktninger at de får plass i barnehage, slik at de raskest mulig lærer seg norsk. Barnehagen må øke sin kompetanse i arbeid med minoritetsspråklige barn. Det vil også være nyttig at barnehagen kan ha fokus på foreldresamarbeid og økt kontakt, særlig med mødrene, dette for å hjelpe til med integrering og nettverksbygging for hele familien. I Rammeplan for barnehagene heter det under punkt 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. Tilskudd til barnehager for nyankomne flyktningebarn omfatter et 15 timers ukentlig barnehagetilbud i åtte måneder. Hovedregelen er at barnehageeier må ha tilsatt en tospråklig assistent for å motta tilskudd til barnehagetilbud for nyankomne flyktningers barn. Det gis ikke særskilt tilskudd for barnehager med barn av nyankomne flyktninger dersom tilbudet omfatter færre barn enn tre. Tilskuddet vil dekke utgifter til assistent dersom det er tre barn eller flere som går i barnehage. Skole I opplæringslova 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar heter det: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Møteinnkalling side 10 av 55

11 Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Det er opprettet en mottaksgruppe på Hvaler ungdomsskole som skal ivareta undervisningstilbudet i forhold til særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Tilbudet er lokalisert til Hvalerhallen og det er viktig at elevene blir integrert med de andre elevene ved skolen så raskt som mulig innenfor de muligheter som foreligger. Skolen har ansatt personale for å ivareta mottaksgruppa og det er investert i utstyr for daglig drift av gruppa. Introduksjonsprogram Kommunen har et Introduksjonsprogram som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene. De kommunale introduksjonsprogrammene skal ta sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning. Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet. IMDI har veilednings- og oppfølgingsansvar overfor kommunene og deres arbeid med ordningen. Introduksjonsprogram for voksne Kommunen kjøper i dag deler av introduksjonsprogrammet fra Fredrikstad Internasjonale skole til minoritetsspråklige som er bosatt i kommunen, men planlegger nå at dette skal foregå på Hvaler ungdomsskole for alle flyktninger under 20 år. Deler av introduksjonsprogrammet betyr at personen må ha gjennomført 300 timer norsk, derav 50 timer samfunnskunnskap, før man kan få bosettingstillatelse i Norge. Dersom man får bestått på norskprøven etter 350 timer kan resten av introduksjonsprogrammet gjennomføres i arbeidspraksis. Dette er også en forutsetning for en eventuell søknad om statsborgerskap. Timene må tas innen 3 år. Flyktninger har plikt til: Å gjennomføre 300 timer opplæring (250 timer norsk + 50 timer samfunnskunnskap) Å gjennomføre opplæringen i løpet av 3 år Flyktninger har rett til: Undervisning i kommunen der de bor Ytterligere timer opplæring, dersom de har behov for det. Integrering Som nevnt er kommunen pliktig til å utarbeidet et introduksjonsprogram for flyktninger. Et av suksesskriteriene for en god integrering vil være samarbeid mellom frivillige lag og foreninger i kommunen. En annen utfordring kan være sysselsetting. Kommunen må på et tidlig tidspunkt tilrettelegge for sysselsetting og fritidsaktiviteter. Ut i fra andre kommuners erfaring vil det være nødvendig for kommunen og fortsette ordningen med flyktningskonsulent så lenge vi har flyktninger som ikke er integrert i samfunnet. Økonomi I rundskriv 09/09 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gir direktoratet informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til kommuner som bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag samt familieinnvandring med disse. Integreringstilskudd År -1 kr (voksne, det året de fyller 18 år) Møteinnkalling side 11 av 55

12 Kr (Barn) År - 2 kr År -3 kr År -4 kr År -5 kr Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært grunnlag utløser integreringstilskudd i 3 år. Eldretilskudd (over 60 år) utbetales som engangstilskudd på kr Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger med et årlig tilskudd på inntil kr pr år i inntil 5 år. Særskilt tilskudd for enslige mindreårige utbetales som et engangsbeløp med kr For enslig mindreårige flyktninger som bosettes i bofellesskap refunderer statens barnevern store deler av driftskostnadene. Skoletilskudd på kr utbetales som et engangsbeløp for barn født etter For personer som omfattes av rett og plikt (fra 16 til 55 år) eller bare rett (fra 55 til 67 år) til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til 17 i introduksjonsloven og som har fått første oppholds- og arbeidstillatelse etter september 2005 vil kommunen motta et tilskudd. Tilskuddet vil bli fordelt over fem år og satsene for 2009 er: Tilskuddsår Lav sats Høy sats År År År År År Sum Kommunen vil også få utbetalt tilskudd til særskilt norskopplæring gjennom rammetilskuddet. Dette tilskuddet tilsvarer refusjon for 203 timer for første elev, ved 2-5 elever vil beregningen være 4x150 timer. Dette tilskuddet er ikke øremerket, men blir utbetalt ut i fra hvor mange flyktninger som bor i kommunen. Tilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Erfaringene viser at et godt arbeid de første årene bidrar til lavere utgifter i årene etter at tilskuddet er falt bort. Integreringstilskuddet skal sammen med blant annet tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, finansiere kommunens gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere. Integreringstilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter i bosettingsåret og de fire påfølgende år til blant annet innvandrer- og flyktningskontortjenester, bolig- og boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialkontortjenester (NAV), sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Erfaringer med bosetting av flyktninger så langt i Hvaler kommune. Kommunen har opparbeidet seg en erfaring med bosetting av flyktninger. Det er så langt etablert fire mindreårige flyktninger i bofellesskap på Asmaløy og det vil bli etablert et bofellesskap for fem mindreårige på Vesterøy. I tillegg er det bosatt tre voksne og en familie på tre(fire fra 03/10/09). Enslige mindreårige flyktninger som bosettes i bofellesskap følges opp av ansatte som organiseres ut i fra barnevernet i kommunen. Øvrige følges opp av flyktningskonsulent. Kommunen har så langt bare positive erfaringer med bosetting av flyktninger. Flyktningene deltar på undervisning på Fredrikstad internasjonale skole og er meget selvstendige og pliktoppfyllende. Møteinnkalling side 12 av 55

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 20.06.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer