Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS."

Transkript

1 Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Foredrag for Huseiernes landsforbund 25. mars 2015

2 Disposisjon Innledning om skah/bolig, begrepene Fritaksligning, regnskapsligning Beskatning av egen bolig SkaHlegging ved utleie, næring, salg av fast eiendom GenerasjonsskiLe Hva ble endret fra og med 1. januar 2014? Testament (og arvepakt) SkaH ved overføring av fast eiendom Diverse, arbeid i hjemmet

3 1. Bolig, skah - begrepene Fast eiendom beskahes på mange måter: DokumentavgiL ved omsetning: 2,5% av salgspris (omsetningsverdi) EiendomsskaH, varierer fra kommune Xl kommune FormueskaH GevinstskaH SkaHlegging av leieinntekter MVA. ved anskaffelse og vedlikehold GenerasjonsskiLe, arveavgilen er falt bort og hovedprinsippet er nå konxnuitet Rentefradrag

4 EHer skaheloven vil en få redusert gjelds- og rentefradrag i Norge dersom en eier fast eiendom i utlandet som er unntah beskatning i Norge. Fradrag bor7aller for en andel gjeld og gjeldsrenter fordi skahyter har formue i utlandet som ikke er skaheplikxg Xl Norge. (Endring for 2013 for EØS området) Regelendringen gjelder kun for de som eier bolig eller frixdsbolig i annen EØS- stat.

5 Eksempel: Total global bruho formue kr. 2 mill. Leilighet i Italia, kr Total global gjeld kr. 2 mill. Totale globale gjeldsrenter. EHersom 3/10 deler av formuen ligger i unntaksskaheavtaleland, vil en følgelig kun få fradrag for i gjeldsrenter og kr. 1,4 mill. i gjeld.

6 Reduksjon i skaheplikxg formue sammenlignet med finansakxva BoXd og fritak for gevinstbeskatning SkaHefri utleie Overføring Xl mindreårige: Grensene for reduksjon i sxpendandelen for lånekassen: 1. Inntekt kr Formue kr

7 Bolig hva er det? Bolig / frixdseiendom er definert som den del av bygget som skahyter skal bruke Xl eget frixds- eller boligformål. Det er videre regler om såkalt bohindring, i all hovedsak ved sykdom, forhold knyhet Xl jobb/studier m.v. Boligen må ikke ha vært utleid i den aktuelle perioden. 1. Sekundærbolig, omfaher alle andre boliger som pendlerbolig, utleiebolig. DeHe har bl.a. betydning for verdsehelsen. 2. Begrepet tomannsbolig, en bolig som består av to familieleiligheter. En familieleilighet er en boenhet som minst er egnet for to voksne og eh barn, normalt minst 40m2.

8 VerdseHelsen/formue: Primærbolig verdsehes Xl 25% av anslåh markedsverdi. Verdien skal ikke oversxge 30% av virkelig verdi. Sekundærbolig verdsehes Xl 60% av anslåh markedsverdi, og skal ikke oversxge 72% av virkelig verdi. Næringseiendom verdsehes Xl 60% av anslåh markedsverdi, og verdien skal ikke oversxge 72% av virkelig verdi. Ligningsverdien for frixdseiendom beholdes uendret. Ligningsverdien for fast eiendom i utlandet beholdes uendret. Annen fast eiendom, for eksempel boligtomter skal ikke økes, og skal ikke oversxge 80% av markedsverdien. Festetomter, skjønnsmessig sah Xl 10 ganger årlig festeavgil. Ligger innbakt i ligningsverdien. FormueskaHen utgjør som kjent 1% for neho formue utover kr. 1,0 mill. 2 mill. for ektefeller som lignes under eh for den samlede formue.

9 2. Fritaksligning, regnskapsligning begrepene. Fordelen ved at en eier helt eller delvis bruker sin eiendom som egen bolig er aldri skaheplikxg. Sktl. 7-1(1). En bolig skal enten fritakslignes eller regnskapslignes for hele inntektsåret. Fritakslignet bolig betyr: Bolig hvor utleieinntekt er skahefri i sin helhet, sktl FriXdseiendom hvor skaheplikxg utleieinntekt beregnes eher egne regler. Reglene gjelder også for boenhet i boligselskap, våningshus på gårdsbruk. Utenfor dehe faller inntekter som er regnskapslignet.

10 3. Ligningsmåter Fritaksligning, egen bolig, leilighet og tomannsbolig. Denne typen bolig kan også selges skahefrih når kravet Xl boxd er oppfylt: Eid og bebodd som sin egen bolig i minst eh av de siste to år. For frixdseiendom minst fem år av de siste åhe årene før realisasjonen For 2013 er spesialregelen for tomannsboliger opphevet, slik at skahefri realisasjon av tomannsbolig er avhengig av at eieren har brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet eher utleieverdi) og den øvrige delen har vært utleid Xl boligformål. Reglene for skahefrih salg er dermed Xlpasset reglene som gjelder for skahefri utleie.

11 Regnskapsligning innebærer at inntekter ved utleie av boligen er skaheplikxge og at kostnader som har Xlknytning Xl utleieakxviteten er fradragsbereiget. Gjelder for: Ikke bebodd egen bolig Flermannsbolig

12 4. Beskatningen: Fritakslignede boliger beskahes ikke som allerede nevnt ved bruk, heller ikke barns bruk, salg eller utleie om boxdskravet er oppfylt. Regnskapslignede boliger skahlegges med en skahesats på 27%. En bør imidlerxd være oppmerksom på: Salg av bolig, naturlig arrondert tomt Hvem er formell eier i forhold Xl bruker

13 Eiendom - næring Hvorvidt det er virksomhet i seg selv å leie ut bygninger, herunder boligbygg, frixdseiendommer må bedømmes konkret, hvor en bl.a. tar hensyn Xl: Bygningens størrelse Omfanget av akxviteten AkXvitetens varighet Som en hovedregel vil utleie av Mer enn ca. 500 m2 være forretningsformål Bolig- og frixdsformål, 5 boenheter eller mer. Forskjellen er dramaxsk mhp beskatning, for alminnelig inntekt nå 27%. For næring vil en få alminnelig inntektsskah med Xllegg for trygdeavgil og toppskah.

14 Prosjektutvikling: Dersom man har planer om å utvikle sin egen tomt, mer sporadisk innkjøp av en eiendom, er terskelen for å bli betraktet som næringsdrivende lavere: AkXviteten som nevnt ovenfor avgjør: Regulering, prosjektering, tegning, bygging m.v. Finnes det måter å redusere skahebelastningen? Ved større eiendomsprosjekter kan det være næring, og sxlelse av AS kan være hensiktsmessig for å redusere skah, men også risiko. Driver en allerede næring, er det mulig å foreta en skahefri omdanning av næringsvirksomheten Xl aksjeselskap.

15 5. GenerasjonsskiLe Som kjent ble reglene om arveavgil endret fra og med Regelen om diskonxnuitet ble avløst av konxnuitet, hovedregelen nå. En skal også være klar over at noen gaveoverføringer fortsah uhaksbeskahes. SkaHemessig konxnuitet ved arv og gave ble innført fra Det innebærer at verdien ikke lenger kan oppjusteres, og arvelaters/givers lavere inngangsverdi må benyhes. Eksempel: Tor kjøpte i 2001 en tomt for kr Tomten er i dag verd 1 mill. kroner. Hvis Tor i mars 2014 gir bort tomten Xl barnebarnet CharloHe, er CharloHes inngangsverdi kroner. Hvis CharloHe selger tomten i 2015 for 1,1 mill. kroner, er hennes skaheplikxge gevinst kroner. Hun skaher av verdisxgning både i egen eierxd og i bestefars eierxd.

16 Hva ble endret fra og med 1. januar 2014? Hva ble endret fra og med 1. januar 2014? ArveavgiLen ble borte (men ikke helt?) SkaHemessig konxnuitet som hovedregle ikke bare aksjer og selskapsandeler (som vi har hah en stund allerede). Hvordan påvirker dehe generasjonsskile- prosessen? Fremdeles behov for planlegging! Noe endret fokus, som følge av at arveavgilen er borte.

17 Hva fikk vi istedenfor arveavgil? SkaHemessig konxnuitet Hva er SkaHemessig konxnuitet? SkaHemessig konxnuitet innebærer at mohaker/erverver må videreføre alle givers/overdragers skaheposisjoner uavhengig av om disse er knyhet Xl en virksomhet/formuesgjenstand eller ikke. Endringene har mest betydning for fast eiendom og enkeltpersonforetak. Kort fortalt; du slipper å betale arveavgil, men staten henter inn mye av det tapte gjennom økt inntektsskah på grunn av konxnuitetsprinsippet.

18 Kan vi glemme arveavgilen? I det alt vesentlige; Ja VirkningsXdspunkt for opphevelsen: Arv pga dødsfall eher 2014 er avgilsfrie Ikke mulig å komme rundt ved å begjære offentlig skile Egne overgangsregler Gaver yh fra og med 2014 er avgilsfrie

19 Rådighetsovergang, aal. 9 Reglene ligger fortsah Xl grunn for å trekke grensen mellom avgilsplikxge erverv (forut for 2014) og avgilsfrie erverv (fom 1. januar 2014). Gave når er rådigheten ervervet? Hovedregel: formelt eierskile/gavexdspunktet, men ikke nødvendigvis. Konkret vurdering BruksreH Xl fast eiendom kan utsehe rådighetsovergangen Tinglysing uanseh ikke avgjørende Reighetsløse B- aksjer utseher rådighetsovergangen Arv når er rådigheten ervervet? Privat skile: Ved arvelaters død Offentlig skile: utlodding eller når det tas Xlbake Xl privat skile NB! Gjelder ikke dødsfall forut for 1. januar Arv eher slike dødsfall er uanseh avgilsplikxge.

20 FortsaH rapporteringsplikt Xl skaheetaten? Ikke- avgilsplikxge gaver og arv (pga rådighet eller dødsfall eher ) Ingen meldeplikt lenger Men; rapporteringsplikt i selvangivelsen pkt hvis verdier oversxger kr Det er kun verdien som skal rapporteres i selvangivelsen. Hensikten er å kunne forklare formuesøkningen. Det skal ikke angis hva slags formuesgode det er, eller andre skahemessige konsekvenser, for eksempel hvilken inngangsverdi mohaker har på det mohahe formuesgodet. Typisk hvis dehe er fast eiendom, kan det oppstå u7ordringer ved et salg i fremxden. Kan derfor være fornulig å gi en del u7yllende opplysinger om gaven/arven, men dehe kommer vi Xlbake Xl. Fremskaff og ta vare på dokumentasjon om arv/gaver dehe kan også hindre unødvendige fremxdige tvister med andre arvinger. Arv- og gavemeldinger har vært et vikxg redskap for å bringe på det rene historiske fakta. Når disse blir borte, er det vikxg å ta vare på dokumentasjonen selv.

21 Hva menes med generasjonsskile?

22 Unntak for konxnuitet for boliger og frixdsbolig. For boliger og frixdsboliger som kunne vært solgt skahefrih, er det et unntak fra konxnuitetsprinsippet. Inngangsverdien sehes Xl markedsverdi på ervervsxdspunktet. DeHe fører Xl at verdisxgning i arvelater eller givers eierxd blir fritah for gevinstbeskatning. Eksempel: Oskar overtar familiehyha som gave i januar Han skal ikke betale arveavgil. Han sørger for å få fastsah markedsverdi på hyha pr. januar 2014 som er 2 mill. kroner. Hvis boligen eller frixdsboligen ikke kunne vært solgt skahefrih, gjelder hovedregelen om konxnuitet.

23 Hvis boligen eller frixdsboligen ikke kunne vært solgt skahefrih, gjelder hovedregelen om konxnuitet. Eksempel: Tone mohar som gave en ferieleilighet som hennes far har eid i 3 år. Hun velger å bruke leiligheten som egen frixdsbolig i minst 2 år, og kan selge skahefrih. Hvis hun i stedet leier ut ferieleiligheten på helårsbasis, og dereher selger, må hun skahe av verdisxgning både i fars og i egen eierxd.

24 Eventuelle verdiendringer på boligen eller frixdsboligen i mohakerens egen eierxd kan derimot føre Xl skaheplikxg gevinst på mohakerens hånd. Eksempel: Nora arver sin mors leilighet i februar 2014, hvor moren bodde frem Xl sin død. Markedsverdien ved morens død er 2 mill. Nora leier ut leiligheten i 2 år, og så selger hun den for 2,5 mill. kroner. Hun må skahe av en gevinst på kroner.

25 Overtar bo- og eierxd, bruks- og eierxd Venter mohaker med salget av en bolig eller frixdsbolig som ikke kunne ha vært solgt skahefrih på arvelaters hånd, vil arvelaters bo- og eierxd for bolig og bruks- og eierxd for frixdsbolig ses i sammenheng med mohakers eventuelle bo- og bruks- og eierxd med tanke på reh Xl skahefri gevinst og Xl fradrag for tap. Eksempel: Hvis for eksempel arvelater har brukt og eid boligen de siste 8 måneder før overføringen, vil mohaker oppfylle kriteriet for skahefrihet ved å bo i boligen 4 måneder før et salg.

26 Diverse: Spørsmålet om en bygning, betydning for fritaksligning Hvis en del av en bygning som skahyter eier dels benyhes Xl eget boligbehov og dels Xl andre formål, for eksempel utleie, er spørsmålet om hele bygningen eller bare en del av den skal inngå i fritaksligningen. Som utgangspunkt må en ikke- seksjonert bygning som fysisk må karakteriseres som en bygning, ses under eh. Unntaksvis kan bygningen bestå av selvstendige enheter, slik at bare en del av bygningen kan ases som skahyters egen bolig. De aktuelle delene må da vurderes for seg. I to dommer for BorgarXng ble to boligenheter som stod på forskjellige bruksnumre og som var knyhet Xl hverandre med felles vegg, anseh som selvstendige boenheter.

27 BoXd, spørsmål om fritaksligning Som utgangspunkt begynner eierxden å løpe når eieren for det vesentligste har fåh overført de juridiske og fakxske beføyelser. Har skahyteren selv ståh for oppføringen av boligen, tar det utgangspunkt i det første av Xdspunktene da bygningen ble tah i bruk eller ifølge ferdigahest var oppført. EierXd for den ene ektefellen før ekteskapets inngåelse teller med ved avgjørelsen av om vilkåret for eierxd er oppfylt for den annen. Ved realisasjon regnes boxden fra og med den dagen for innflying og opptjenes Xl og med det Xdligste Xdspunkt av fraflying og realisasjon. Realisasjon anses gjennomført når det foreligger en bindende og fullstendig avtale.

28 Kort om brukshindring: Brukshindring anses å foreligge når skahyteren må bosehe/ oppholde seg et annet sted enn i boligen, for eksempel på grunn av eget eller ektefelles arbeid og helse eller sykdom hos barn. Likeså vil det foreligge brukshindring dersom skahyteren tar utdannelse ved skole/universitet som ligger et annet sted enn boligen. Også for samboere med felles barn må det anses å foreligge brukshindring. Videre kan brukshindring foreligge om skahyter må bosehe seg i tjenestebolig, eller blir innlagt på insxtusjon på grunn av alder, sykdom m.v. Det anses ikke som brukshindring at skahyteren flyher Xl et annet sted fordi han ønsker å skile miljø, Xl tross for at han ikke har fåh arbeid på det nye stedet.

29 Testament (og arvepakt), al. Kap VIII Testament er en disposisjon som tar sikte på å fordele arvelaterens eiendeler eher han død Formkrav, al. 49 Krav om skrillighet To vitner Vitnene skal være Xl stede sammen Felles testament : to arvelatere oppreher hvert sih testament i samme dokument Eks: to ektefeller testamenterer bort virksomheten Xl en ansah Gjensidig testament : to arvelatere oppreher et felles testament Xl fordel for hverandre Eks: To ektefeller testamenterer bort virksomheten Xl lengstlevende.

30 Testament (og arvepakt), al. Kap VIII Testament kan endres og Xlbakekalles Formkravene gjelder også for endring og Xlbakekall Arvepakt: en disposisjon som forplikter arvelateren slik det er kommet Xl uhrykk i al. 56; arvelater kan forplikte seg Xl ikke å lage, endre eller Xlbakekalle testament.

31 Testament (og arvepakt), al. Kap VIII Hva kan reguleres Utgangspunkt: frih PrakXske begrensninger: pliktdelsregler og uskilereh Begrensninger i mohakers disposisjonsreh? Forholdet Xl Vergemålsmyndigheten Hva skal skje når arvingen dør? Hva hvis arvingen dør uten livsarvinger, og eksmannen, som er arvingens far, fortsah er i live? Kan man reparere manglende reguleringsadgang ved bruk av aksjonærvtaler/vedtektsbestemmelser i familieselskapet? UtløsningsreH for de øvrige aksjonærene (Xl bokført verdi)?

32 Overføringer Xl mindreårige, beslagsforbud osv

33 DokumentavgiL 2,5% av antah virkelig verdi Gjelder i utgangspunktet ved alle eiendomsoverføringer; salg, gave, gavesalg og arv Men. Påløper kun ved Xnglysing Frivillig Urådighetsklausuler, evt. Kombinert med blanco- skjøte, kan være et alternaxv Unntak også ved fusjoner, fisjoner m.m. Bruk av tomme hjemmelsselskap Unntak for arvingens ideelle arveandel eher loven Ikke ved gave, arveavslag, forskudd på arv eller lignende UtseHe den formelle hjemmelsoverføringen Xl eher givers død? Gjelder ikke bare overskjøxng av fast eiendom, men også overføring av festereh sammen med påstående bygninger

34 SkaH ved overføring av fast eiendom FormuesskaH hvem er eier i bruksrehs- Xlfelle Evigvarende total bruksreh Xl bolig: bruksreh likesxlles med eiendomsreh (full formuesbeskatning av reighetshaver) Ved evigvarende ikke- total bruksreh, typisk Xl familiens frixdseiendom: bruksrehen skal verdsehes Xl markedsverdi Motposten er at hjemmelshaver får motsvarende korreksjon i sin eiendomsverdi Tidsbegrensede reigheter formuesbeskahes ikke hos reighetshaver Fordelsbeskatning ved vederlagsfri bruk av andres eiendeler, sktl. 5-20(3) KonXnuitet som hovedregel Hvordan fastsehe/dokumentere inngangsverdi hos mohaker Inngangsverdi ved gavesalg

35 Hva er skahemessig konxnuitet? SkaHemessig konxnuitet innebærer at mohaker/erverver må videreføre alle givers/overdrages skaheposisjoner uavhengig av om disse er knyhet Xl en virksomhet/formuesgjenstand eller ikke Endringene har mest betydning for fast eiendom og enkeltpersonforetak

36 Når gjelder de nye reglene? Dødsbo og enearving: sktl 9-7 (1) Utlodning fra dødsbo: sktl 9-7 (2) Gaveoverføring: sktl 9-7 (3) Gavesalg virksomhet: sktl 9-7 (6) Valgadgang for giver Overføring av hel eller del av virksomhet ved gave, gavesalg/ arveforskudd UHaksreglene gjelder ikke, 9-7 (4) Kommer nærmere Xlbake Xl disse reglene

37 Unntak fra konxnuitetsreglene, 9 7 (5) Bolig og frixdseiendom som kunne vært solgt skahefrih Bolig: mor og far må ha Eid boligen i minst eh år og Bodd i den minst eh av de siste to årene forut for overføringen FriXdsbolig: mor og far må ha Eid frixdsboligen i minst fem år, og Brukt den som egen frixdsbolig i minst fem av de siste åhe årene forut for overføringen. I slike Xlfeller kan bolig/frixdsbolig overføres med diskonxnuitet, dvs at mohaker får en inngangsverdi Xlsvarende markedsverdien av eiendommen på overføringsxdspunktet.

38 Zimmer Selv om det er en viss re.spoli0sk sammenheng mellom avskaffelse av arveavgi6en og innføring av kon0nuitetsprinsippet, er det sle. ingen nødvendig sammenheng. Vi har ha. både kon0nuitetsprinsipp og arveavgi6 for aksjer og andeler i flere år.

39 Armlengdes pris: BorgarXng lagmannsrehs dom av : Oppføring av hyhe på Beitostølen for kr. 3,4 mill. i selskapets regi. Taksering i eherkant kr. 3,0 mill. UHak. SkaHemyndighetene anså differansen som skaheplikxg utbyhe og ila 30% XlleggsskaH. Leietakers påkostning på utleieobjektet: BorgarXng lagmannsrehs dom av , gjaldt utleie av en drilsbygning på en jordbrukseiendom. Ved oppstart var bygget et tomt skall. Leietaker innredet med kontorer, oppholdsrom for ca. kr 8,5 mill. SkaHekontoret økte utleiers leieinntekt Xlsvarende fordelt over leieperioden. Domstolen kom Xl at fordelen ved påkostning måhe fastsehes skjønnsmessig. Bonden var personlig aksjonær i Storhaugen Invest.

40 Husk: Begrunnelse for skjønnsmessig verdsehelse som vedlegg Xl selvangivelsen. Diverse. Arbeid i hjemmet, bagatellmessige beløp. Ved utbetaling av lønn for arbeid knyhet Xl egen bolig eller frixdsbolig, gjelder en utvidet grense på kr pr. mohaker. Ellers ingen innberetningsplikt når samlet lønnsutbetaling Xl en person i løpet av inntektsåret ikke oversxger kr

Salg mv. av fast eiendom

Salg mv. av fast eiendom Salg mv. av fast eiendom Skattereglene ved salg mv. av bolig, fritidseiendom og tomt. Innhold Innledning 3 Hva regnes som realisasjon? 4 Når regnes en eiendom som realisert? 4 Skattefri gevinst ved salg

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29

SKATTE. betaleren. 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU ARVEAVGIFT. Dette bør du vite om pensjon s. 29 SKATTE betaleren 3 2006 www.skatt.no TEMA: ARV OG GAVE SLIK SPARER DU Dette bør du vite om pensjon s. 29 ARVEAVGIFT SKATTE betaleren FOTO: BO MATHISEN Innhold ISSN 0333 3868 UTGIVER: Skattebetalerforeningen

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag

Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak. Rapport utarbeidet for Norges Bondelag Økonomisk virkning av skatte- og avgiftsendringer ved generasjonsskifte i enkeltpersonforetak Rapport utarbeidet for Norges Bondelag 11. april 2014 Innhold Side Sammendrag... 1 1 Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2010

Meldingen om likningen for inntektsåret 2010 meldinger SKD 4/11, 4. mars 2011 Rettsavdelingen Meldingen om likningen for inntektsåret 2010 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2010.

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist FORORD Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) som er en uavhengig organisasjon drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2008 Grant Thornton informerer Nr. 4/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Finanskrisen er i ferd med å gå over til å bli en økonomisk

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2012-18. årgang. Tema Generasjonsskifte EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2012-18. årgang Tema Generasjonsskifte Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer