Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS."

Transkript

1 Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Foredrag for Huseiernes landsforbund 25. mars 2015

2 Disposisjon Innledning om skah/bolig, begrepene Fritaksligning, regnskapsligning Beskatning av egen bolig SkaHlegging ved utleie, næring, salg av fast eiendom GenerasjonsskiLe Hva ble endret fra og med 1. januar 2014? Testament (og arvepakt) SkaH ved overføring av fast eiendom Diverse, arbeid i hjemmet

3 1. Bolig, skah - begrepene Fast eiendom beskahes på mange måter: DokumentavgiL ved omsetning: 2,5% av salgspris (omsetningsverdi) EiendomsskaH, varierer fra kommune Xl kommune FormueskaH GevinstskaH SkaHlegging av leieinntekter MVA. ved anskaffelse og vedlikehold GenerasjonsskiLe, arveavgilen er falt bort og hovedprinsippet er nå konxnuitet Rentefradrag

4 EHer skaheloven vil en få redusert gjelds- og rentefradrag i Norge dersom en eier fast eiendom i utlandet som er unntah beskatning i Norge. Fradrag bor7aller for en andel gjeld og gjeldsrenter fordi skahyter har formue i utlandet som ikke er skaheplikxg Xl Norge. (Endring for 2013 for EØS området) Regelendringen gjelder kun for de som eier bolig eller frixdsbolig i annen EØS- stat.

5 Eksempel: Total global bruho formue kr. 2 mill. Leilighet i Italia, kr Total global gjeld kr. 2 mill. Totale globale gjeldsrenter. EHersom 3/10 deler av formuen ligger i unntaksskaheavtaleland, vil en følgelig kun få fradrag for i gjeldsrenter og kr. 1,4 mill. i gjeld.

6 Reduksjon i skaheplikxg formue sammenlignet med finansakxva BoXd og fritak for gevinstbeskatning SkaHefri utleie Overføring Xl mindreårige: Grensene for reduksjon i sxpendandelen for lånekassen: 1. Inntekt kr Formue kr

7 Bolig hva er det? Bolig / frixdseiendom er definert som den del av bygget som skahyter skal bruke Xl eget frixds- eller boligformål. Det er videre regler om såkalt bohindring, i all hovedsak ved sykdom, forhold knyhet Xl jobb/studier m.v. Boligen må ikke ha vært utleid i den aktuelle perioden. 1. Sekundærbolig, omfaher alle andre boliger som pendlerbolig, utleiebolig. DeHe har bl.a. betydning for verdsehelsen. 2. Begrepet tomannsbolig, en bolig som består av to familieleiligheter. En familieleilighet er en boenhet som minst er egnet for to voksne og eh barn, normalt minst 40m2.

8 VerdseHelsen/formue: Primærbolig verdsehes Xl 25% av anslåh markedsverdi. Verdien skal ikke oversxge 30% av virkelig verdi. Sekundærbolig verdsehes Xl 60% av anslåh markedsverdi, og skal ikke oversxge 72% av virkelig verdi. Næringseiendom verdsehes Xl 60% av anslåh markedsverdi, og verdien skal ikke oversxge 72% av virkelig verdi. Ligningsverdien for frixdseiendom beholdes uendret. Ligningsverdien for fast eiendom i utlandet beholdes uendret. Annen fast eiendom, for eksempel boligtomter skal ikke økes, og skal ikke oversxge 80% av markedsverdien. Festetomter, skjønnsmessig sah Xl 10 ganger årlig festeavgil. Ligger innbakt i ligningsverdien. FormueskaHen utgjør som kjent 1% for neho formue utover kr. 1,0 mill. 2 mill. for ektefeller som lignes under eh for den samlede formue.

9 2. Fritaksligning, regnskapsligning begrepene. Fordelen ved at en eier helt eller delvis bruker sin eiendom som egen bolig er aldri skaheplikxg. Sktl. 7-1(1). En bolig skal enten fritakslignes eller regnskapslignes for hele inntektsåret. Fritakslignet bolig betyr: Bolig hvor utleieinntekt er skahefri i sin helhet, sktl FriXdseiendom hvor skaheplikxg utleieinntekt beregnes eher egne regler. Reglene gjelder også for boenhet i boligselskap, våningshus på gårdsbruk. Utenfor dehe faller inntekter som er regnskapslignet.

10 3. Ligningsmåter Fritaksligning, egen bolig, leilighet og tomannsbolig. Denne typen bolig kan også selges skahefrih når kravet Xl boxd er oppfylt: Eid og bebodd som sin egen bolig i minst eh av de siste to år. For frixdseiendom minst fem år av de siste åhe årene før realisasjonen For 2013 er spesialregelen for tomannsboliger opphevet, slik at skahefri realisasjon av tomannsbolig er avhengig av at eieren har brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet eher utleieverdi) og den øvrige delen har vært utleid Xl boligformål. Reglene for skahefrih salg er dermed Xlpasset reglene som gjelder for skahefri utleie.

11 Regnskapsligning innebærer at inntekter ved utleie av boligen er skaheplikxge og at kostnader som har Xlknytning Xl utleieakxviteten er fradragsbereiget. Gjelder for: Ikke bebodd egen bolig Flermannsbolig

12 4. Beskatningen: Fritakslignede boliger beskahes ikke som allerede nevnt ved bruk, heller ikke barns bruk, salg eller utleie om boxdskravet er oppfylt. Regnskapslignede boliger skahlegges med en skahesats på 27%. En bør imidlerxd være oppmerksom på: Salg av bolig, naturlig arrondert tomt Hvem er formell eier i forhold Xl bruker

13 Eiendom - næring Hvorvidt det er virksomhet i seg selv å leie ut bygninger, herunder boligbygg, frixdseiendommer må bedømmes konkret, hvor en bl.a. tar hensyn Xl: Bygningens størrelse Omfanget av akxviteten AkXvitetens varighet Som en hovedregel vil utleie av Mer enn ca. 500 m2 være forretningsformål Bolig- og frixdsformål, 5 boenheter eller mer. Forskjellen er dramaxsk mhp beskatning, for alminnelig inntekt nå 27%. For næring vil en få alminnelig inntektsskah med Xllegg for trygdeavgil og toppskah.

14 Prosjektutvikling: Dersom man har planer om å utvikle sin egen tomt, mer sporadisk innkjøp av en eiendom, er terskelen for å bli betraktet som næringsdrivende lavere: AkXviteten som nevnt ovenfor avgjør: Regulering, prosjektering, tegning, bygging m.v. Finnes det måter å redusere skahebelastningen? Ved større eiendomsprosjekter kan det være næring, og sxlelse av AS kan være hensiktsmessig for å redusere skah, men også risiko. Driver en allerede næring, er det mulig å foreta en skahefri omdanning av næringsvirksomheten Xl aksjeselskap.

15 5. GenerasjonsskiLe Som kjent ble reglene om arveavgil endret fra og med Regelen om diskonxnuitet ble avløst av konxnuitet, hovedregelen nå. En skal også være klar over at noen gaveoverføringer fortsah uhaksbeskahes. SkaHemessig konxnuitet ved arv og gave ble innført fra Det innebærer at verdien ikke lenger kan oppjusteres, og arvelaters/givers lavere inngangsverdi må benyhes. Eksempel: Tor kjøpte i 2001 en tomt for kr Tomten er i dag verd 1 mill. kroner. Hvis Tor i mars 2014 gir bort tomten Xl barnebarnet CharloHe, er CharloHes inngangsverdi kroner. Hvis CharloHe selger tomten i 2015 for 1,1 mill. kroner, er hennes skaheplikxge gevinst kroner. Hun skaher av verdisxgning både i egen eierxd og i bestefars eierxd.

16 Hva ble endret fra og med 1. januar 2014? Hva ble endret fra og med 1. januar 2014? ArveavgiLen ble borte (men ikke helt?) SkaHemessig konxnuitet som hovedregle ikke bare aksjer og selskapsandeler (som vi har hah en stund allerede). Hvordan påvirker dehe generasjonsskile- prosessen? Fremdeles behov for planlegging! Noe endret fokus, som følge av at arveavgilen er borte.

17 Hva fikk vi istedenfor arveavgil? SkaHemessig konxnuitet Hva er SkaHemessig konxnuitet? SkaHemessig konxnuitet innebærer at mohaker/erverver må videreføre alle givers/overdragers skaheposisjoner uavhengig av om disse er knyhet Xl en virksomhet/formuesgjenstand eller ikke. Endringene har mest betydning for fast eiendom og enkeltpersonforetak. Kort fortalt; du slipper å betale arveavgil, men staten henter inn mye av det tapte gjennom økt inntektsskah på grunn av konxnuitetsprinsippet.

18 Kan vi glemme arveavgilen? I det alt vesentlige; Ja VirkningsXdspunkt for opphevelsen: Arv pga dødsfall eher 2014 er avgilsfrie Ikke mulig å komme rundt ved å begjære offentlig skile Egne overgangsregler Gaver yh fra og med 2014 er avgilsfrie

19 Rådighetsovergang, aal. 9 Reglene ligger fortsah Xl grunn for å trekke grensen mellom avgilsplikxge erverv (forut for 2014) og avgilsfrie erverv (fom 1. januar 2014). Gave når er rådigheten ervervet? Hovedregel: formelt eierskile/gavexdspunktet, men ikke nødvendigvis. Konkret vurdering BruksreH Xl fast eiendom kan utsehe rådighetsovergangen Tinglysing uanseh ikke avgjørende Reighetsløse B- aksjer utseher rådighetsovergangen Arv når er rådigheten ervervet? Privat skile: Ved arvelaters død Offentlig skile: utlodding eller når det tas Xlbake Xl privat skile NB! Gjelder ikke dødsfall forut for 1. januar Arv eher slike dødsfall er uanseh avgilsplikxge.

20 FortsaH rapporteringsplikt Xl skaheetaten? Ikke- avgilsplikxge gaver og arv (pga rådighet eller dødsfall eher ) Ingen meldeplikt lenger Men; rapporteringsplikt i selvangivelsen pkt hvis verdier oversxger kr Det er kun verdien som skal rapporteres i selvangivelsen. Hensikten er å kunne forklare formuesøkningen. Det skal ikke angis hva slags formuesgode det er, eller andre skahemessige konsekvenser, for eksempel hvilken inngangsverdi mohaker har på det mohahe formuesgodet. Typisk hvis dehe er fast eiendom, kan det oppstå u7ordringer ved et salg i fremxden. Kan derfor være fornulig å gi en del u7yllende opplysinger om gaven/arven, men dehe kommer vi Xlbake Xl. Fremskaff og ta vare på dokumentasjon om arv/gaver dehe kan også hindre unødvendige fremxdige tvister med andre arvinger. Arv- og gavemeldinger har vært et vikxg redskap for å bringe på det rene historiske fakta. Når disse blir borte, er det vikxg å ta vare på dokumentasjonen selv.

21 Hva menes med generasjonsskile?

22 Unntak for konxnuitet for boliger og frixdsbolig. For boliger og frixdsboliger som kunne vært solgt skahefrih, er det et unntak fra konxnuitetsprinsippet. Inngangsverdien sehes Xl markedsverdi på ervervsxdspunktet. DeHe fører Xl at verdisxgning i arvelater eller givers eierxd blir fritah for gevinstbeskatning. Eksempel: Oskar overtar familiehyha som gave i januar Han skal ikke betale arveavgil. Han sørger for å få fastsah markedsverdi på hyha pr. januar 2014 som er 2 mill. kroner. Hvis boligen eller frixdsboligen ikke kunne vært solgt skahefrih, gjelder hovedregelen om konxnuitet.

23 Hvis boligen eller frixdsboligen ikke kunne vært solgt skahefrih, gjelder hovedregelen om konxnuitet. Eksempel: Tone mohar som gave en ferieleilighet som hennes far har eid i 3 år. Hun velger å bruke leiligheten som egen frixdsbolig i minst 2 år, og kan selge skahefrih. Hvis hun i stedet leier ut ferieleiligheten på helårsbasis, og dereher selger, må hun skahe av verdisxgning både i fars og i egen eierxd.

24 Eventuelle verdiendringer på boligen eller frixdsboligen i mohakerens egen eierxd kan derimot føre Xl skaheplikxg gevinst på mohakerens hånd. Eksempel: Nora arver sin mors leilighet i februar 2014, hvor moren bodde frem Xl sin død. Markedsverdien ved morens død er 2 mill. Nora leier ut leiligheten i 2 år, og så selger hun den for 2,5 mill. kroner. Hun må skahe av en gevinst på kroner.

25 Overtar bo- og eierxd, bruks- og eierxd Venter mohaker med salget av en bolig eller frixdsbolig som ikke kunne ha vært solgt skahefrih på arvelaters hånd, vil arvelaters bo- og eierxd for bolig og bruks- og eierxd for frixdsbolig ses i sammenheng med mohakers eventuelle bo- og bruks- og eierxd med tanke på reh Xl skahefri gevinst og Xl fradrag for tap. Eksempel: Hvis for eksempel arvelater har brukt og eid boligen de siste 8 måneder før overføringen, vil mohaker oppfylle kriteriet for skahefrihet ved å bo i boligen 4 måneder før et salg.

26 Diverse: Spørsmålet om en bygning, betydning for fritaksligning Hvis en del av en bygning som skahyter eier dels benyhes Xl eget boligbehov og dels Xl andre formål, for eksempel utleie, er spørsmålet om hele bygningen eller bare en del av den skal inngå i fritaksligningen. Som utgangspunkt må en ikke- seksjonert bygning som fysisk må karakteriseres som en bygning, ses under eh. Unntaksvis kan bygningen bestå av selvstendige enheter, slik at bare en del av bygningen kan ases som skahyters egen bolig. De aktuelle delene må da vurderes for seg. I to dommer for BorgarXng ble to boligenheter som stod på forskjellige bruksnumre og som var knyhet Xl hverandre med felles vegg, anseh som selvstendige boenheter.

27 BoXd, spørsmål om fritaksligning Som utgangspunkt begynner eierxden å løpe når eieren for det vesentligste har fåh overført de juridiske og fakxske beføyelser. Har skahyteren selv ståh for oppføringen av boligen, tar det utgangspunkt i det første av Xdspunktene da bygningen ble tah i bruk eller ifølge ferdigahest var oppført. EierXd for den ene ektefellen før ekteskapets inngåelse teller med ved avgjørelsen av om vilkåret for eierxd er oppfylt for den annen. Ved realisasjon regnes boxden fra og med den dagen for innflying og opptjenes Xl og med det Xdligste Xdspunkt av fraflying og realisasjon. Realisasjon anses gjennomført når det foreligger en bindende og fullstendig avtale.

28 Kort om brukshindring: Brukshindring anses å foreligge når skahyteren må bosehe/ oppholde seg et annet sted enn i boligen, for eksempel på grunn av eget eller ektefelles arbeid og helse eller sykdom hos barn. Likeså vil det foreligge brukshindring dersom skahyteren tar utdannelse ved skole/universitet som ligger et annet sted enn boligen. Også for samboere med felles barn må det anses å foreligge brukshindring. Videre kan brukshindring foreligge om skahyter må bosehe seg i tjenestebolig, eller blir innlagt på insxtusjon på grunn av alder, sykdom m.v. Det anses ikke som brukshindring at skahyteren flyher Xl et annet sted fordi han ønsker å skile miljø, Xl tross for at han ikke har fåh arbeid på det nye stedet.

29 Testament (og arvepakt), al. Kap VIII Testament er en disposisjon som tar sikte på å fordele arvelaterens eiendeler eher han død Formkrav, al. 49 Krav om skrillighet To vitner Vitnene skal være Xl stede sammen Felles testament : to arvelatere oppreher hvert sih testament i samme dokument Eks: to ektefeller testamenterer bort virksomheten Xl en ansah Gjensidig testament : to arvelatere oppreher et felles testament Xl fordel for hverandre Eks: To ektefeller testamenterer bort virksomheten Xl lengstlevende.

30 Testament (og arvepakt), al. Kap VIII Testament kan endres og Xlbakekalles Formkravene gjelder også for endring og Xlbakekall Arvepakt: en disposisjon som forplikter arvelateren slik det er kommet Xl uhrykk i al. 56; arvelater kan forplikte seg Xl ikke å lage, endre eller Xlbakekalle testament.

31 Testament (og arvepakt), al. Kap VIII Hva kan reguleres Utgangspunkt: frih PrakXske begrensninger: pliktdelsregler og uskilereh Begrensninger i mohakers disposisjonsreh? Forholdet Xl Vergemålsmyndigheten Hva skal skje når arvingen dør? Hva hvis arvingen dør uten livsarvinger, og eksmannen, som er arvingens far, fortsah er i live? Kan man reparere manglende reguleringsadgang ved bruk av aksjonærvtaler/vedtektsbestemmelser i familieselskapet? UtløsningsreH for de øvrige aksjonærene (Xl bokført verdi)?

32 Overføringer Xl mindreårige, beslagsforbud osv

33 DokumentavgiL 2,5% av antah virkelig verdi Gjelder i utgangspunktet ved alle eiendomsoverføringer; salg, gave, gavesalg og arv Men. Påløper kun ved Xnglysing Frivillig Urådighetsklausuler, evt. Kombinert med blanco- skjøte, kan være et alternaxv Unntak også ved fusjoner, fisjoner m.m. Bruk av tomme hjemmelsselskap Unntak for arvingens ideelle arveandel eher loven Ikke ved gave, arveavslag, forskudd på arv eller lignende UtseHe den formelle hjemmelsoverføringen Xl eher givers død? Gjelder ikke bare overskjøxng av fast eiendom, men også overføring av festereh sammen med påstående bygninger

34 SkaH ved overføring av fast eiendom FormuesskaH hvem er eier i bruksrehs- Xlfelle Evigvarende total bruksreh Xl bolig: bruksreh likesxlles med eiendomsreh (full formuesbeskatning av reighetshaver) Ved evigvarende ikke- total bruksreh, typisk Xl familiens frixdseiendom: bruksrehen skal verdsehes Xl markedsverdi Motposten er at hjemmelshaver får motsvarende korreksjon i sin eiendomsverdi Tidsbegrensede reigheter formuesbeskahes ikke hos reighetshaver Fordelsbeskatning ved vederlagsfri bruk av andres eiendeler, sktl. 5-20(3) KonXnuitet som hovedregel Hvordan fastsehe/dokumentere inngangsverdi hos mohaker Inngangsverdi ved gavesalg

35 Hva er skahemessig konxnuitet? SkaHemessig konxnuitet innebærer at mohaker/erverver må videreføre alle givers/overdrages skaheposisjoner uavhengig av om disse er knyhet Xl en virksomhet/formuesgjenstand eller ikke Endringene har mest betydning for fast eiendom og enkeltpersonforetak

36 Når gjelder de nye reglene? Dødsbo og enearving: sktl 9-7 (1) Utlodning fra dødsbo: sktl 9-7 (2) Gaveoverføring: sktl 9-7 (3) Gavesalg virksomhet: sktl 9-7 (6) Valgadgang for giver Overføring av hel eller del av virksomhet ved gave, gavesalg/ arveforskudd UHaksreglene gjelder ikke, 9-7 (4) Kommer nærmere Xlbake Xl disse reglene

37 Unntak fra konxnuitetsreglene, 9 7 (5) Bolig og frixdseiendom som kunne vært solgt skahefrih Bolig: mor og far må ha Eid boligen i minst eh år og Bodd i den minst eh av de siste to årene forut for overføringen FriXdsbolig: mor og far må ha Eid frixdsboligen i minst fem år, og Brukt den som egen frixdsbolig i minst fem av de siste åhe årene forut for overføringen. I slike Xlfeller kan bolig/frixdsbolig overføres med diskonxnuitet, dvs at mohaker får en inngangsverdi Xlsvarende markedsverdien av eiendommen på overføringsxdspunktet.

38 Zimmer Selv om det er en viss re.spoli0sk sammenheng mellom avskaffelse av arveavgi6en og innføring av kon0nuitetsprinsippet, er det sle. ingen nødvendig sammenheng. Vi har ha. både kon0nuitetsprinsipp og arveavgi6 for aksjer og andeler i flere år.

39 Armlengdes pris: BorgarXng lagmannsrehs dom av : Oppføring av hyhe på Beitostølen for kr. 3,4 mill. i selskapets regi. Taksering i eherkant kr. 3,0 mill. UHak. SkaHemyndighetene anså differansen som skaheplikxg utbyhe og ila 30% XlleggsskaH. Leietakers påkostning på utleieobjektet: BorgarXng lagmannsrehs dom av , gjaldt utleie av en drilsbygning på en jordbrukseiendom. Ved oppstart var bygget et tomt skall. Leietaker innredet med kontorer, oppholdsrom for ca. kr 8,5 mill. SkaHekontoret økte utleiers leieinntekt Xlsvarende fordelt over leieperioden. Domstolen kom Xl at fordelen ved påkostning måhe fastsehes skjønnsmessig. Bonden var personlig aksjonær i Storhaugen Invest.

40 Husk: Begrunnelse for skjønnsmessig verdsehelse som vedlegg Xl selvangivelsen. Diverse. Arbeid i hjemmet, bagatellmessige beløp. Ved utbetaling av lønn for arbeid knyhet Xl egen bolig eller frixdsbolig, gjelder en utvidet grense på kr pr. mohaker. Ellers ingen innberetningsplikt når samlet lønnsutbetaling Xl en person i løpet av inntektsåret ikke oversxger kr

Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS.

Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Investering i fast eiendom/ bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Advoka7irma Bull Årstad ANS. Foredrag for Huseiernes landsforbund 6. mars 2014 Disposisjon Innledning

Detaljer

Investering i fast eiendom/bolig skatt, generasjonsskifte mv.

Investering i fast eiendom/bolig skatt, generasjonsskifte mv. Advokat, Siv.øk. NHH Per Asle Ousdal Foredrag for Huseiernes Landsforbund 21. mars 2017 Investering i fast eiendom/bolig skatt, generasjonsskifte mv. Disposisjon Innledning om skatt/bolig, begrepene Fritaksligning,

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober

HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober HVEM SKAL OVERTA HYTTA? Advokat Randi B. Bull og advokat Anne-Sofie Rolfsjord 21. oktober 2015 10 gode råd for et vellykket generasjonsskifte 1. Snakk med familien om dine ønsker. 2. Sett deg inn i hvilke

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Salg mv. av fast eiendom

Salg mv. av fast eiendom Salg mv. av fast eiendom Skattereglene ved salg mv. av bolig, fritidseiendom og tomt. Innhold Innledning 3 Hva regnes som realisasjon? 4 Når regnes en eiendom som realisert? 4 Skattefri gevinst ved salg

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO

ARVERETT. Forelesninger vår 2009. Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO ARVERETT Forelesninger vår 2009 Professor dr. jur. Peter Lødrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Forelesningenes funksjon, slik jeg ser det 1.2 Læringskravene hovedlitteratur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles En kort gjennomgang

Detaljer

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS Arveguiden 2015 Deloitte Advokatfirma AS Hvem har arverett Arvetavle Oldeforeldre arver ikke Rett på arv kan en person ha i egenskap av å være avdødes slektning avdødes ektefelle eller samboer arving i

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 7 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 7 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-10/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 7 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT

GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT GENERASJONSSKIFTE IKKE BARE SKATT OG AVGIFT Advokatene Terje Fiskerstrand og Gøran Mjelde Aarvik 27. juni 2011 1 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE INNLEDNING/OVERSIKT Generasjonsskifte noen sentrale

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Skipper Worse Ledaal Stavanger 29. Januar 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Hvordan få mer ut av pengene som pensjonist? Hvordan få lavere

Detaljer

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO

VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 DEN ENKELTE SAMEIER I SAMEIET SOLHAUGEN COLLETS GATE, 0169 OSLO VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2016 Skatt Øst Oslo Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref. Vår ref. Ansvarlig partner: 189740001/HPS/HPS Jan-Erik Nielsen Oslo, 10. april 2017 20562 VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 9

Innhold. Forkortelser... 9 Innhold Forkortelser... 9 1 Innledning... 11 1.1 Hva handler arveretten om?... 11 1.2 Hvordan utpekes arvingene?... 12 1.3 Arvefallet og dødsfallet... 13 1.4 Hva er gjenstand for arv?... 14 1.5 Litt terminologi:

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, våren 2014. Oppgave 1. Spm. 1 Skattemessige avskrivninger. Avskrivningsgruppe a. Det er oppgitt at det kjøpes 3 stk PC er for kr. 10 000 pr. stk. Kostpris

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger.

Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. 1 Oppgavesett 17 (R. H-99) LØSNINGSFORSLAG (àjour v15) (osl17.doc) Oppgave 1 Spørsmål 1 Arveavgift når Hilde overtar eiendelene? Reglene om arveavgift er opphevet. Spørsmålet er ikke aktuelt lenger. Spørsmål

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Ektefelle med særgjeld styr unna!

Ektefelle med særgjeld styr unna! Pressemelding fra Webjuristene: Ektefelle med særgjeld styr unna! Dersom din ektemann har 500 000 kr i personlig gjeld ved skilsmissen, får han beholde 500 000 kr av felleseiet på grunn av gjelden, uten

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom

Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom Skattemessige konsekvenser ved generasjonsskifte av fast eiendom Kandidatnr:238 Veileder:Erik Friis Fæhn Leveringsfrist:25-04-2003 Til sammen 14.500 ord 14.05.2003 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

NY SKOGBESKATNING. Fjellheim, Spydeberg

NY SKOGBESKATNING. Fjellheim, Spydeberg NY SKOGBESKATNING Fjellheim, Spydeberg 04.04.2017 Hva skjer? Skogfondsordningen videreføres! FØR: Om skogen skal beskattes som nærings- eller kapitalinntekt har frem til nå vært bestemt utfra en «utdatert»

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør. registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør registerfører Arne Kristian Boiesen registerfører Ola Høydal Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US

AD V OKA T F I RMAE T NOR} US AD V OKA T F I RMAE T DA NOR} US Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 31 august 2014 NOU 2014:1, Ny arvelov l tilknytning til forslaget til ny arvelov, vil vi gjerne få

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato...

Samboerkontrakt. ... fødselsdato... ... fødselsdato... Jusshjelpa I NORD-NORGE UNIVERSITETET I TROMSØ Postadresse: Universitetet i Tromsø Breivika Senter 9037 Tromsø Besøksadresse: Breivika Senter Telefon: 77 64 45 59 Telefaks: 77 64 65 65 GRATIS JURIDISK

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Presentasjon av tema. Gjennomføringen av et arveoppgjør. Planleggingen av et arveoppgjør. Avgrensning mot:

Presentasjon av tema. Gjennomføringen av et arveoppgjør. Planleggingen av et arveoppgjør. Avgrensning mot: ARVEOPPGJØR Presentasjon av tema Gjennomføringen av et arveoppgjør Litt om offentlig skifte Med hovedvekt på privat skifte av dødsbo Planleggingen av et arveoppgjør Testamenter Fremtidsfullmakter Uskifte

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad

EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad EIERSKIFTE I LANDBRUKET Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad Innledning Eierskifte omfatter mange disipliner Psykologi Regnskapsføring og økonomi Analysere den økonomiske situasjon Vurdere

Detaljer

Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017, HR A, om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon.

Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017, HR A, om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon. 1 NIP 2 Seminar 14. juni 2017. Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017, HR-2017-716- A, om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon. Kort: Overdragelse av en gård til en 17 år gammel

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

Frafall. Skatteetaten

Frafall. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [aug 2011] Skatteetaten Frafall August 2011 Pkt 3 revidert og omstrukturert i forbindelse med lovendring i aal 7 Mars 2011 Pkt 10.4 og 11.5 vedrørende behandling

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15

LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) ajour v15 1 LØSNINGSFORSLAG oppgavesett 16 (R. V-99) (Osl16) ajour v15 OPPGAVE 1 DEL A Spørsmål 1 Ole Olsens netto formue pr. 01.01.X8 Goodwill (sktl. 4-2, f, regnes ikke som formue) 0 Forretningsbygg, vanlig formuesverdi

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS

kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS kattemessige muligheter i et urbulent marked ergen Næringsråd, 0. februar 2010 eloitte Advokatfirma AS rivate investeringer eller Holdingstruktur? tgangspunkt: Privat investor Direkte eide aksjer Utbytte

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer