BARNEHAGER I RÆLINGEN TILSKUDD, TILSYN OG KONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEHAGER I RÆLINGEN TILSKUDD, TILSYN OG KONTROLL"

Transkript

1 NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT BARNEHAGER I RÆLINGEN TILSKUDD, TILSYN OG KONTROLL RÆLINGEN KOMMUNE MAI 2013 Utført av Ingar F. Leiksett

2

3 INNHOLD SAMMENDRAG, KONKLUSJON OG ANBEFALINGER FORMÅL MED PROSJEKTET REVISJONENS OPPSUMMERING KONKLUSJON ANBEFALINGER: INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PROSJEKTET AVGRENSNINGER OG PROBLEMSTILLINGER OPPBYGGING AV RAPPORTEN ANVENDTE METODER I PROSJEKTET DATAINNSAMLING OG DATAGRUNNLAG DATAENES PÅLITELIGHET OG GYLDIGHET OVERBLIKK OVER BARNEHAGESEKTOREN I RÆLINGEN KOMMUNE TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING KONTROLL MED TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING KOMMUNENS TILSYN MED BARNEHAGENE VURDERINGSKRITERIER FUNN/FAKTA REVISJONENS VURDERING LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER VEDLEGG 1. LOVTEKSTER VEDLEGG 2. UTREGNING AV TILSKUDD VEDLEGG 3. RÅDMANNENS TILBAKEMELDING BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

4

5 SAMMENDRAG, KONKLUSJON OG ANBEFALINGER Formål med prosjektet Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Har kommunen fulgt gjeldende regelverk og kommunestyrets vedtak ved beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager? 2. Har kommunen et tilfredsstillende system for kontroll av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager? 3. Har kommunen et tilfredsstillende system for tilsyn av kommunens barnehager? Revisjonens oppsummering Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Hvor mye tilskudd de ikke-kommunale barnehagene skal få, er beregnet ut fra kommunens kostnader til egne barnehager. Denne utregningen skal kunne kontrolleres av de ikkekommunale barnehagene. Revisjonen har kontrollert kommunens utregning av kostnader for kommunale barnehager og at denne er i samsvar med regelverket. I forlengelsen av dette har vi kontrollert at kommunestyrets vedtak om 100 % finansiering av de ikke-kommunale barnehagene er oppfylt. Vi har også kontrollert brevene til de ikke-kommunale barnehagene om vedtak om tilskudd for 2012, for å se om vedtakene oppfyller kravene som er satt til innhold. Etter hva revisjonen kan se har Rælingen kommune oppfylt regelverket, og sitt eget vedtak om 100 % finansiering av de ikke-kommunale barnehagene. Lederne i de ikke-kommunale barnehagene revisjonen har intervjuet mener de selv kan etterprøve tilskuddet basert på den dokumentasjonen de har fått fra kommunen. Kontroll av tilskudd Kommunens kontroll av barnehagene tar utgangspunkt i egenrapportering. I egenrapporteringen meldes barnehagens bemanning, kompetanse, areal osv, samt regnskap på egne maler. Kommunen kontrollerer disse opplysningene blant annet ut fra opptakssystemet som er felles for de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Ut fra egenrapporteringen og kontrollen kan kommunen vurdere om de kvalitetsmessige krav til barnehagen er fulgt og om de ansatte i ikke-kommunale barnehager har omtrent samme lønns- og arbeidsvilkår som kommunalt ansatte. Opplysninger som gjelder barnas alder, antall barn og deres oppholdstid blir sendt inn av barnehagene til kommunen fire ganger pr. år. Kommunen kontrollerer korrektheten av rapporteringen ved å sammenstille informasjonen fra barnehagene med sitt eget system for opptak av barn til kommunens barnehager. Den nye tilskuddsordningen ble innført før lovverket til bruk av kontroll av tilskuddet var helt på plass. Kommunen har derfor hatt relativt få kontrollverktøy og sanksjonsmuligheter til disposisjon frem til januar Tilsyn med kommunens barnehager Rælingen kommunen har gjennomført tilsyn med samtlige av kommunens barnehager i løpet av siste tilsynsrunde Kommunen har ikke et formelt system for hvordan dobbeltrollen som barnehageeier og tilsynsmyndighet skal håndteres. De barnehagelederne revisjonen har intervjuet forteller dog at de har opplevelsen av at kommunen opptrer som uavhengig i sin rolle som tilsynsmyndighet. Det stedlige tilsynet i barnehagene foregår som regel ved at barnehagene mottar brev med når BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 1

6 tilsynet vil finne sted og hva hovedtemaet vil være. Tilsynet gjennomføres av to personer fra kommunen, barnehagefaglig rådgiver og kvalitetsrådgiver. Kommunen har ikke etablert en overordnet tilsynsplan, og har dermed ikke en overordnet vurdering av risikoområder som ligger til grunn for tilsynsarbeidet. Revisjonen har sett en presentasjon, Tilsyn med barnehagene i Rælingen, hvor gjennomføring av tilsyn blir beskrevet. Denne ble presentert for komité for oppvekst våren 2008 og i brevs form til både kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen samme år. Selv om den overordnete planen ikke er på plass er det ifølge den barnehagefaglige rådgiveren utført en vurdering av hva som skal være fokus for tilsyn, selv om dette ikke er skriftliggjort før igangsettelsen av siste tilsynsrunde. Kommunen har pr. i dag ikke særskilte rutiner for hvordan mottak av bekymringshenvendelser som gjelder barnehager skal håndteres. Kommunen som helhet har imidlertid en varslingskanal for kritikkverdige forhold som involverer kommunens egne ansatte. Kommunen har opplyst at rutiner for håndtering av bekymringshenvendelser fra foresatte og andre om forhold i barnehagene skal tas inn i den helhetlige tilsynsplanen som er under utarbeidelse. Konklusjon Etter hva revisjonen kan se har de ikke-kommunale barnehagene fått tilskudd tilsvarende 100 % av de kommunale i Revisjonens vurdering er at kommunen oppfyller kravet om at de ikke-kommunale barnehagene på bakgrunn av kommunenes saksbehandling selv skal kunne vurdere om regelverket er fulgt. Tilsynsrollen til kommunene er i endring. Fra 2013 er økonomisk tilsyn koblet direkte opp mot strengere kvalitetskrav og krav om arbeidsmiljø i de ikke-kommunale barnehagene. I praksis vil det si at kommunen har hjemmel for å holde igjen støtte eller kreve tilbake støtte hvis barnehageeier tar ut for mye utbytte, lekearealer er for små etc., eller at de ansatte har vesentlig dårligere ansettelsesvilkår en tilsvarende kommunalt ansatte. Denne endringen i tilsynsrollen gjenspeiles ikke i dagens system i Rælingen kommune. Revisjonen anser at tilsynsarbeidet vi har vurdert har vært ført i tråd med gjeldende regelverk i perioden vi undersøker, men mangler forankring i en mer helhetlig plan. Revisjonen ser det som positivt at et nytt tilsynsregime under utarbeidelse. Det er vår oppfatning at tilsynsordningen bør revideres med innføringen av endringene i I et nytt tilsynsregime bør det inngå en overordnet plan for tilsynsarbeidet, og rutiner for hvordan tilsynet i praksis skal foregå. Så langt vi kan se har kommunens dobbeltrolle som tilsynsorgan og eier ikke ført til praktiske vansker. Likevel er det revisjonens oppfatning at denne dobbeltheten må håndteres på en mer formalisert måte og i større grad skriftliggjøres enn hva som har vært tilfelle frem til nå. Slik vil tilsynsrollen blant annet være mindre sårbar for eventuelle endringer i personalsammensettingen i kommunen. Revisjonen mener kommunen bør etablere et mottakssystem for bekymringshenvendelser om forhold i barnehagene. Dagens generelle kommunale varslingsordning omfatter ikke kritikkverdige forhold utført av ikke-kommunalt ansatte, og det fremstår heller ikke som åpenbart at kommunens varslingskanal er den rette instans for bekymringer om forhold i barnehagene. Det er revisjonens oppfatning at dialogen og samarbeidet mellom kommunen og barnehagene, kommunale som ikke-kommunale, er godt og bidrar til en konstruktiv og løsningsorientert samhandlingsform. 2 BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

7 Anbefalinger: På bakgrunn av den gjennomførte forvaltningsrevisjonen blir våre anbefalinger: 1) Kommunen bør sikre at ny helhetlig plan for barnehagetilsyn er på plass raskest mulig, og rutiner for tilsynsarbeidet bør skriftliggjøres. Planen bør blant annet inkorporere økonomisk tilsyn med hjemmel i endringene i barnehageloven fra januar 2013 og innføring av ny økonomiforskrift fra samme tidspunkt. 2) Kommunen bør drøfte håndteringen av dobbeltrollen som eier og tilsynsmyndighet. Kommunen bør i den sammenheng nedfelle skriftlige retningslinjer som forteller hvordan kommunen i praksis skal håndtere sin dobbeltrolle, slik at tilsynsfunksjonen blir mer robust i tilfelle personalmessige endringer. 3) Kommunen bør opprette et system for mottak av bekymringshenvendelser spesifikt rettet mot barnehagefeltet Nina Neset /sign/ revisjonssjef Ellen Lange /sign/ fagansvarlig forvaltningsrevisor BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 3

8 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget den i sak 44/12 bedt revisjonen om å gjennomføre et revisjonsprosjekt innenfor barnehageområdet. Formålet med prosjektet er å undersøke Rælingen kommunes tilskuddsberegning for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene, kontroll av tilskuddet og kommunens rolle som tilsynsorgan overfor barnehagene. Prosjektet er gjennomført i perioden februar til mai 2013 av forvaltningsrevisor Ingar F. Leiksett. 1.2 Avgrensninger og problemstillinger Revisjonen ser i denne rapporten på følgende problemstillinger: 1. Har kommunen fulgt gjeldende regelverk og kommunestyrets vedtak ved beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager? 2. Har kommunen et tilfredsstillende system for kontroll av tilskuddet til ikke-kommunale barnehager? 3. Har kommunen et tilfredsstillende system for tilsyn av kommunens barnehager? Kommunene overtok fra januar 2011 ansvaret for finansiering av ikke-kommunale barnehager. Det vil si at det statlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager gikk fra å være statlige øremerkede tilskudd utbetalt av kommunen, til å inngå i kommunens frie midler. Samtidig kom en statlig opptrappingsplan der målet er at de ikke-kommunale barnehagene innen 2014 skal få det samme beløp i tilskudd som det kommunalt drevne barnehager koster. Frem til 2011 kunne staten føre økonomisk tilsyn med bruken av barnehagemidlene gjennom rapporteringskrav stilt i årlige rundskriv 1. Ved omleggingen til ny finansieringsordning forsvant det statlige kontrollregimet uten at et fullt ut dekkende nytt, som kommunene kunne bruke, ble innført. Ved innføringen av den nye tilskuddsordningen hadde altså kommunene ikke godt nok utviklede verktøy for å drive økonomisk tilsyn, samtidig som det nye lovverket satte krav om slikt tilsyn. De nødvendige verktøy, i hvert fall et stykke på vei, ble først innført med ny 14a i barnehageloven, og ny økonomiforskrift for barnehagene. Paragraf 14a er særlig konstruert for å sikre at de ikke-kommunale barnehagenes inntekter går til barna, og ikke som urimelig utbytte til eierne eller på bekostning av andre kvalitetsmessige hensyn. Lovverket var altså ikke helt på plass i perioden denne rapporten omhandler, Likevel, for å gjøre denne rapporten nyttig også for fremtiden, vil vi i kapittel 5 om kontroll av tilskudd til de ikkekommunale barnehagene også komme inn på endringene i loven og om kommunens arbeid med å bruke lovendringene til økonomisk tilsyn. Det er kommunens tilsyn med barnehager etter barnehageloven som behandles i denne rapporten. Kontroll av tilskuddet og tilsyn med barnehagene kan ses på som en del av samme prosess. Revisjonen har likevel valgt å skille ut kontrollen av tilskuddet i et eget kapittel, og tilsyn for øvrig i et annet. Grunnen til delingen er for å tydeliggjøre at tilsyn med barnehager omfatter mer enn kontroll av økonomisk tilskudd, selv om tilskuddet nå også knyttes opp mot kvalitative krav til barnehagen. Dessuten vil kontrollen med tilskudd og utbytte kun gjelde de 1 Prop. 98 L ( ), Endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager). 4 BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

9 ikke-kommunale barnehagene, mens tilsyn for øvrig omfatter både ikke-kommunale og kommunale barnehager var et overgangsår da nytt regime for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene ble innført. Ettersom 2011 kan ses på som et prøveår, med tanke på presiseringene og tydeliggjøringene fra myndighetene som fant sted i løpet dette året, anser revisjonen det som mest hensiktsmessig å se på kommunens praksis med tilskudd i Når det gjelder tilsyn for øvrig er situasjonen annerledes, med liten endring i regelverket de siste år. Ifølge kommunen blir tilsynene med barnehagene i Rælingen gjennomført i treårssykluser. Det vil derfor være naturlig at revisjonen ser på den siste tilsynssyklusen fra Oppbygging av rapporten I kapittel 2 legger vi frem hva slags data og informasjon som er blitt samlet inn, og hvordan innsamlingen har foregått. I kapittel 3 presenteres bakgrunnsinformasjon og oversikt over organiseringen av barnehagesektoren i Rælingen kommune. Kapitlene 4-6 omhandler hver av de tre problemstillingene nevnt ovenfor. Her setter vi først opp vurderingskriterier knyttet til hver problemstiling. Deretter presenteres de funn og fakta som er relevante i forhold til kriteriene. I hvert kapittel gjør vi en vurdering av fakta opp mot kriteriene. Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i sammendraget. BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 5

10 2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 2.1 Datainnsamling og datagrunnlag Dokumentasjonen i denne rapporten er hentet fra et bredt kildegrunnlag. En fullstendig kildeliste ligger til slutt i rapporten. Dokumenter fra Rælingen kommune Som generell bakgrunn har revisjonen hentet fakta fra saker i kommunestyret og komité for oppvekst. Videre fra planarbeid og brev fra kommunen. Lover, forskrifter, veiledninger og retningslinjer Av materiale som ser på den nye tilskuddsordningen har vi har ved siden av lov og forskrift gjennomgått nasjonale styringsdokumenter i form av veiledere og rundskriv utgitt av kunnskapsdepartementet, utdanningsdirektoratet og fylkesmannen. De viktigste dokumentene som menes her er: Stortingsproposisjonen som omhandler endringer i barnehageloven. Lov om barnehager fra 2005, utvidet i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra Forskrift om regnskapsplikt for ikke-kommunale barnehager fra Rundskriv F-14-10: Nye regler for kommunenes tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra Rundskriv F-05-11: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra Gjennomføring av tilsyn med barnehager var i den perioden vi undersøker hjemlet i barnehageloven. Det nærmeste revisjonen har funnet om gjennomføring av tilsyn fra offisielt hold er en veileder utgitt av Kunnskapsdepartementet i Andre rapporter Revisjonen har støttet seg på dokumentasjon fra en arbeidsgruppe nedsatt i regi av KS og Private Barnehager Landsforbund (PBL), med oppdrag å utarbeide et regneark som kommunene kan bruke for å beregne tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Av materiale som primært ser på kommunens rolle som tilsynsorgan utenom gjeldende lov og veilederen fra departementet, ser revisjonen på rapporten Tilsyn til besvær fra 2010, skrevet av PricewaterHouse Coopers (PwC) på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Intervjudata Vi har gjennomført intervjuer med kommunens controller på barnehageområdet fra økonomiavdelingen og den barnehagefaglige rådgiveren som tilhører rådmannens stab. Barnehageintervjuer Revisjonen har gjennomført intervjuer med styrerne i to ikkekommunale og to kommunale barnehager (av totalt 17 barnehager). Ikke-kommunale Kommunal Tomter Elgen Intervjuene har omhandlet både problemstillingen med ny Petrine Lilleborg finansieringsordning der det har vært aktuelt, og kommunens tilsynsvirksomhet. Revisjonen har valgt ut barnehagene slik at de representerer en geografisk spredning og to ulike typer av ikke-kommunale barnehager. Verifisering og høring Alle som er blitt intervjuet har fått tilsendt intervjuet til verifisering i etterkant med mulighet for retting og klargjøring. Rapporten ble forelagt kommunen for faktagjennomgang den , og sendt rådmannen på høring den Rådmannens svar på høringen er vedlegg 3 til rapporten. 6 BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

11 2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet De innsamlede data er innhentet for og omhandler kun denne rapportens problemstillinger og gyldigheten anses dermed å være høy. Videre anser revisjonen de innsamlede data som korrekte, og anser påliteligheten som god. BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 7

12 3 OVERBLIKK OVER BARNEHAGESEKTOREN I RÆLINGEN KOMMUNE Organisering av barnehagesektoren Rælingen kommune har åtte kommunale og ni ikke-kommunale barnehager. Organiseringen av barnehagesektoren i Rælingen 2 Rælingen kommune Samordnet opptak, offentlig finansiering, tilsyn Ikke-kommunale Kommunale barnehager FUS/Trygge barnehager Familiebarnehager Andre ikke-kommunale Mårbakken barnehage Hektneråsen barnehage Mummitrollet familiebarnehage Blåbærgrenda barnehage Sannum barnehager Tomter barnehage Bjørnehi familiebarnehage Petrine barnehage Elgen barnehage Østre Strøm barnehage Smestadtoppen barnehage Løvlia barnehage Tangen barnehage Lilleborg og Torva barnehagenhet Løvenstad barnehage Heimen barnehage Samhandling i barnehagesektoren Rælingen kommune er organisert som en tonivåkommune. Det innebærer at det ikke finnes en egen barnehagesjef, men at barnehagelederne i hver enkelt kommunal barnehage er enhetsleder og rapporterer direkte til rådmannsnivå. I rådmannens stab er det en rådgiver med spesielt ansvar for barnehager, og i økonomienheten en controller som særlig jobber med barnehageøkonomi. Kommunen opplyser at de kommunale barnehagelederne har månedlige oppfølgingssamtaler med samme kommunalsjef. De ikke-kommunale barnehagene er forskjellige med hensyn til eierskap. Noen er en del av et større konsern, mens andre er organisert på andre måter, blant annet finnes en menighetsbarnehage (Petrine). Av barnehagene finnes to familiebarnehager. Disse barnehagene får ikke tilskudd etter kommunale satser, ettersom kommunen ikke har egne familiebarnehager. Tilskuddet til familiebarnehagene blir derfor beregnet ut fra statlige satser. 2 FUS/trygge barnehager er Norges største private barnehagekonsern. 8 BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

13 I alle intervjuene revisjonen har gjennomført i forbindelse med denne rapporten fremheves kommunens tette samarbeid med alle barnehagene, uansett kommunalt eller ikke-kommunalt eierskap. Det vises til etablering av ulike møteplasser, god kommunikasjon fra kommunen, og stor vilje til å bistå barnehagene ved behov. Bemanning Revisjonen velger å ta med oversikt over pedagogisk kompetanse i barnehagene i kommunen for å bidra til et bredere bakgrunnsbilde av sektoren. Til sammen var det 91 pedagogiske ledere i de kommunale og ikke-kommunale barnehagene til sammen for barnehageåret 2012/13. Utdanningsnivå, pedagogiske ledere barnehageåret 2012/ Kommunale barnehager i % Faktisk antall Med godkjent pedagogisk utdanning Med annen pedagogisk utdanning Uten pedagogisk utdanning 12 6 Total Ikke-kommunale barnehager Med godkjent pedagogisk utdanning Med annen pedagogisk utdanning 19 8 Uten pedagogisk utdanning 19 8 Total Med godkjent pedagogisk utdanning Alle barnehager totalt Med annen pedagogisk utdanning Uten pedagogisk utdanning Total Oversikt over pedagogiske ledere sin kompetanse Tabell overlevert fra kommunen. BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 9

14 4 TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 4.1 Vurderingskriterier Problemstillingen som skal belyses i dette kapittelet er om kommunen har fulgt regelverket og kommunens politiske vedtak ved beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er regulert av barnehageloven og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Endringer av regelverket om tilskudd til ikke-kommunale barnehager trådte i kraft I 14, tredje ledd i barnehageloven sies det blant annet: Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd Underveis i 2010 og 2011 har det kommet to rundskriv og flere brev fra utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet med tolkninger og presiseringer av regelverket. Regelverket er basert på at de ikke-kommunale barnehagene skal få et tilskudd som minst tilsvarer 88 % i 2011 av de midlene som de kommunale barnehagene får til ordinær drift. Prosentandelen er ment å øke til 100 % i Kommunen skal beregne satser for hvor mye ikke-kommunale barnehager skal få i driftstilskudd pr. barn, én sats pr. barn 0-3 år, én sats pr. barn 4-6 år. Hvordan tilskuddet skal beregnes har skapt en del usikkerhet blant kommunene og ikkekommunale barnehager. Tanken er at de ikke-kommunale barnehagene skal få like mye penger i støtte som det kommunen bruker på en kommunal barnehage. Dette stiller krav til at kommunen er i stand til å skille ut utgiftene de har til sine egne barnehager innbefattet kostnader knyttet til renhold, vaktmestertjenester etc. I forskriften 2 stilles det krav til at kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med forskriften. I rundskrivene F-14/2010 og F-05/2011 fra kunnskapsdepartementet er det nærmere beskrevet at kommunene må dokumentere hvordan utgiftene til kommunale barnehager er beregnet og hvordan støtten til de ikke-kommunale barnehagene er beregnet. Denne dokumentasjonen skal ligge ved vedtaket om tildeling av tilskudd. I rundskriv F-05/2011 er det klargjort når det gjelder 2 at ikke-kommunale barnehageeiere med bakgrunn i kommunens saksbehandling selv skal kunne vurdere om forskriften er fulgt. Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok i sak 11/6 at de ikke-kommunale barnehagene allerede fra 2011 skal få tilskudd som innebærer 100 % av det de kommunale barnehagene får. I den offentlige debatten om den nye tilskuddsordningen stilles det spørsmål ved hva som inngår i beregningen av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene. Kritikken går, svært kort fortalt, ut på at de ikke-kommunale barnehagene generelt har en mindre kostbar pensjonsordning enn de kommunale. Kostnadene kommunen har bundet opp til pensjon til sine ansatte blir utbetalt til fri bruk for de ikke-kommunale barnehagene. De vil dermed kunne bruke mer penger til for eksempel flere ansatte, høyere lønn, hyppigere bruk av vikarer etc., men også til høyere utbytte. Fra 2013 ble det i ny 14a, pkt c et lovkrav at ikke-kommunale barnehager ikke kan ha vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsansatt enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. Denne problemstillingen er fortsatt under offentlig debatt og hvordan tilskuddsordningen vil se ut i fremtiden er ikke avgjort. Revisjonen vil derfor ikke komme nærmere inn på dette spørsmålet, men forholde seg til den tilskuddsordningen som var gjeldende i 2011 og Ut fra dette setter revisjonen opp følgende kriterier: Kommunen skal kunne dokumentere hvordan beregningen av støtte til de ikkekommunale barnehagene er gjort. 10 BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

15 Kommunens dokumentasjon på hvordan beregningene er gjort, skal følge vedtaket om tildeling av støtte til ikke-kommunale barnehager. Ikke-kommunale barnehager skal på bakgrunn av kommunens saksbehandling kunne vurdere om reglene er fulgt. De ikke-kommunale barnehagene skal i 2012 ha fått tilsvarende 100 % støtte av hva de kommunale barnehagene har fått. BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 11

16 4.2 Funn/fakta Som nevnt innledningsvis vil vi i dette kapittelet kun se på året 2012, ettersom 2011 var innføringsåret for ny ordning, og således ikke nødvendigvis representativ for kommunens tilskuddspraksis. En forutsetning for å beregne hvor mye de ikke-kommunale barnehagene skal få i tilskudd er at kommunen må beregne kostnader til egne barnehager først. Det er som nevnt kommunens kostnader til egne barnehager som avgjør hvor mye de ikke-kommunale får. Denne utregningen skal kunne kontrolleres av de ikke-kommunale barnehagene. Revisjonen har sett brev med vedtak om tilskudd for 2012 til de ikke-kommunale barnehagene. Som vedlegg til brevene ligger blant annet: 1. Detaljbudsjett kommunale barnehager-satsberegning. 2. Beregning satser 2012, sak 12/ Detaljbudsjett barnehagelokaler (KOSTRA-funksjon 221). 4. Beregning av tilskuddsats drift ikke-kommunale barnehager. Unntatt her er familiebarnehagene i kommunen. Ettersom det ikke finnes egne kommunale familiebarnehager, får de ikke-kommunale familiebarnehagene støtte etter nasjonale satser. De har dermed bare mottatt oversikt over disse satsene som vedlegg. Revisjonen har kontrollert alle brevene til de ikke-kommunale barnehagene om vedtak om tilskudd for 2012, for å se om vedtakene oppfyller kravene som er satt til innhold. Revisjonen har ikke gjennomgått brev til barnehagene om justering av støtten, som er blitt sendt i flere omganger gjennom året. Brev om vedtak om tilskudd for ikke-kommunale barnehage for året 2012 Ikke-kommunale barnehager Mottatt vedtaksbrev Dokumentasjon av tilskuddsberegning Tilskuddsberegningen følger vedtaket Mulighet til vurdering av om tilkuddsreglene er fulgt* Mummitrollet X X X X Bjørnehi X X X X Blåbærgrenda X X X X Petrine X X X X Smestadtoppen X x X X Tangen X X X X Hektneråsen X X X X Tomter X X X X Østre Strøm X X X X * Muligheten til vurdering følger (naturlig) ved oppfyllelse av de foregående punktene. Kommunen forteller at de legger stor vekt på dialog med de ikke-kommunale barnehagene omkring alle forhold knyttet til tilskuddet. Dette dialogarbeidet bekreftes i stor grad av lederne for de ikke-kommunale barnehagene som revisjonen har intervjuet. Lederne i de ikke-kommunale barnehagene revisjonen har intervjuet mener de selv kan etterprøve tilskuddet basert på den dokumentasjonen de har fått fra kommunen. I tillegg oppfatter de at kommunen er lett tilgjengelig for dem hvis det skulle være noen uklarheter. FUS-barnehagene har en økonomisk medarbeider i FUS-sentralt som bidrar med å kontrollere hvordan tilskuddene blir beregnet. Styreren i den FUS-barnehagen revisjonen har intervjuet forteller at FUS-sentralt ikke har hatt innsigelser på hvordan utregningene er gjort og styrer regner dermed med at tilskuddsreglene har vært fulgt. 4 I sak 12/8 behandlet i kommunestyret den blir det redegjort for tilskuddene til de ikke-kommunale barnehagene. 12 BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL

17 For å beregne kommunens tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene er det nødvendig med følgende regnestykker 5 : Kommunal selvkost, som er driftskostnader til barnehagetilbud og drift av lokaler. Selvkost skal inkludere 4 % påslag for naturalytelser til kommunale barnehager (andel av kostnader i sentraladministrasjonen). Kommunale kapitalkostnader, som er avskrivninger + renter av bundet kapital (verdien av barnehagebyggene). Antall heltidsbarn i kommunale barnehager, fordelt i grupper over og under tre år. Rælingen kommunen har valgt opsjonen med å følge nasjonale kapitalkostsatser, i stedet for å regne ut kommunale kapitalkostnader selv. Revisjonen har ikke etterprøvd all informasjon kommunen trenger for å beregne tilskuddet. Opplysninger om utgifter som inngår i KOSTRA-post 221 om vedlikehold, vask etc. i kommunale barnehager er eksempelvis ikke kontrollert nærmere. Vi har heller ikke detaljkontrollert om innmeldte opplysninger i BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) om for eksempel antall barn, alder og oppholdstid er korrekte. Kontroll av slike opplysninger er for øvrig en del av tilsynsarbeidet, som blir behandlet i kapittel fire og fem i rapporten. Revisjonen har kontrollert at tilskuddsmodellen Rælingen kommune bruker er i samsvar med regelverket og kommunens vedtak om 100 % finansiering av de ikke-kommunale barnehagene. Revisjonen har kontrollert: At alle kostnader knyttet til drift av kommunale barnehager inngår i beregningen av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene (unntatt familiebarnehager). At kommunens beregning av egne pensjonskostnader er gjort i henhold til klargjøringer fra Kunnskapsdepartementet og andre. 6 At administrativt påslag på 4 % inngår i beregningen. At familiebarnehagene ikke får tilskudd basert på kommunens kostnader til egne barnehager, men etter statlige satser. At kommunen justerer tilskuddet etter endringer i barnegruppen i den enkelte ikkekommunale barnehage gjennom året. At tilskuddet blir etterberegnet når kommunens endelige regnskap foreligger. Budsjettert tilskudd til de kommunale barnehagene utgjorde til sammen kr mill. for Innberegnet i dette beløpet er brukerbetaling (foreldrebetaling), lønn- og pensjonsutgifter, barnehagelokaler etc. I tillegg kommer et administrativt påslag på 4 % som utgjorde kr mill., slik at totalsummen blir kr mill. Fratrukket brukerbetalingen er de kommunale utgiftene beregnet til kr mill. Det er denne summen som deles på antall barn i de kommunale barnehagene, og dermed viser hva de ikkekommunale barnehagene får i støtte pr. barn i tillegg til kapitaltilskuddet (hele regnstykket ligger i vedlegg 3). SATSER ORDINÆRE BARNEHAGER 2012 i kr. Tilskuddssats drift, barn 0-2 år Tilskuddssats drift, barn 3-5 år Kapitalsats pr. barn, uansett alder Endelig tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for 2012 blir ikke formelt godkjent før i juni 2013 i forbindelse med godkjenning av regnskapet for kommunen. Det vil si at de ikke-kommunale barnehagene kan bli trukket eller få ytterligere tilskudd i forbindelse med behandlingen av regnskapet. Revisjonen har sett de interne arbeidsdokumentene fra kommunen som viser den foreløpige etterberegningen for Disse foreløpige tallene viser relativt små avvik fra budsjetterte 5 Hentet fra eksempelbrev til barnehagene fra arbeidsgruppe nedsatt av PBL og KS. 6 Brev fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmannsembetene og brev fra Kunnskapsdepartementet til Private barnehagers landsforbund forteller at pensjonskostnader skal baseres på pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Årlig bruk av premiefond skal trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for årlige premieavvik eller amorteringskostnader. BARNEHAGER I RÆLINGEN. TILSYN, TILSKUDD OG KONTROLL 13

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Bruk av tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

Bruk av tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Bruk av tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Rimelig årsresultat og bruk av økonomiske reaksjonsmidler Seniorrådgivere Gjertrud Aas Moen og Guri Hustad Felles samling 28.-29.08.2013

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Likeverdig behandling. Halvdagssamling Quality Hotel, Sarpsborg

Likeverdig behandling. Halvdagssamling Quality Hotel, Sarpsborg Likeverdig behandling Halvdagssamling 04.06.14 Quality Hotel, Sarpsborg I dag Status forskriftsarbeid Ikke-kommunale barnehagers bruk av tilskudd og foreldrebetaling Økonomiforskrift til barnehageloven

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD

BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG FORELDREBETALING KOMMUNENS TILSYN Trondheim 16.juni 2015 1 Økonomi og tilsyn i private barnehager Regler fra 1.1.2013 Regler om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

System for tilsyn med barnehager i Rælingen

System for tilsyn med barnehager i Rælingen System for med barnehager i Rælingen Behandlet i kommunestyret 14.09.2016 Innhold 1 Formål...3 2 Bakgrunn...3 3 Lovgrunnlaget...3 4 Rolleavklaring...3 5 Forholdet mellom veiledning og...4 6 Ulike former

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

Reduksjon av kommunalt tilskudd for 2012 Puttara FUS barnehage

Reduksjon av kommunalt tilskudd for 2012 Puttara FUS barnehage KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 05.12.2013 075/13 BTHE Kommunestyret 12.12.2013 117/13 BTHE Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

Risenga barnehage - aktiviteter

Risenga barnehage - aktiviteter Risenga barnehage - aktiviteter > Henvendelse fra foresatt mars 2017 hvordan få oversikt over økonomistyring? > Melding til barnehagemyndigheten fra PPT etter veiledning i barnehagen i mars 2017 > Åpning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Forelesning KS Rica Hell

Forelesning KS Rica Hell Forelesning KS Rica Hell 17.9.2014 espen.leirset@hint.no 1 Kort bakgrunn Høgskolelektor i statsvitenskap og programansvarlig for MPA-studiet, HiNT (sammen med HiST og CBS) Studieansvarlig for Kommunal

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger

Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger Erfaring med likebehandling av kommunale og private barnehager- sammendrag og anbefalinger Innledning Rapporten handler om samarbeidet mellom kommunen og private barnehager («ikkekommunale barnehager»)

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner. Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner. Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Økonomiforskriften og økonomiske reaksjoner Tromsø 19.november 2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Om forskriften Forskriften trådte i kraft 1. januar 2013 Hjemmel barnehageloven 14a Kravene til barnehageeier

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: laila.samset@bergen.kommune.no Innsendt av: Laila Samset Innsenders

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

RAPPORT. Askim kommune

RAPPORT. Askim kommune Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Svar på høring Forslag til endringer i barnehageloven med tilhørende forskrifter

Svar på høring Forslag til endringer i barnehageloven med tilhørende forskrifter Barnehage- og utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

HØRING - OM BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG FORELDREBETALING I IKKJE KOMMUNALE BARNEHAGER

HØRING - OM BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG FORELDREBETALING I IKKJE KOMMUNALE BARNEHAGER Ordføraren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep Dato: 19.01.2012 Arkiv: K1-223, K2-A10 Vår ref (saksnr.): 11/683-46 Journalpostid.: 12/1551 Dykkar ref.: 0032 OSLO HØRING - OM BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD

Detaljer

Barnehageeiers ansvar og plikter

Barnehageeiers ansvar og plikter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Barnehageeiers ansvar og plikter 30.08.16 Liv Ingegerd Selfjord Barnehagelovens bestemmelser: RefLex, nytt verktøy på Udir: http://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/tilsyn/barnehagemyndigheten/veileder-ombarnehagemyndighetens-virkemiddelbruk/

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune

Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune Tidsrom: 14.mars 2017 19. september 2017 Arkivnr. 2017/1694 Fylkesmannens representanter: Kontaktperson i kommunen: rådgiver Mona Aalvik (leder av kontrollen)

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Tema: Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013. Rådgiver, Fakra Butt

Tema: Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013. Rådgiver, Fakra Butt Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013 Rådgiver, Fakra Butt Disposisjon: Del I: Rapportering for 2013 Del II: Presiseringer Del I:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001525 : E: A10 &58 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 19/11

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer