MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 24/11 11/1 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre 25/11 11/326 Skatteregnskapet kemnerens årsmelding 26/11 11/285 Klagesak - tildeling av kommunalt driftstilskudd /11 11/36 Brannordning for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - TBRT 28/11 11/457 Etablering av Klæbu næringsforum AS 29/11 11/484 Søknad om støtte - Markedsundersøkelse - Matpartner AS 30/11 11/418 Midlertidig forbud mot tiltak - Flatheimvn - Grn 39/160 31/11 11/28 Reguleringsendring for Ordf. Fosshodes veg 2

2 32/11 11/533 Forslag til kommuneplan, arealdel, for Melhus kommune - høring 33/11 11/20 Forslag til reguleringsplan for Søråsen - gnr 2/9 I starten av møtet vil det bli møte i Valgstyret (formannskapets medlemmer). Egen møteinnkalling med sakspapirer blir sendt ut. Middag ca kl Klæbu, Jarle Martin Gundersen ordfører

3 Sak 24/11 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 24/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Refererte journalposter tom Delegerte vedtak tom Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 3 av 28

4 Sak 25/11 Skatteregnskapet kemnerens årsmelding Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 25/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar kemnerens årsmelding 2010/skatteregnskap 2010 til orientering. SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Trondheim kemnerkontor, årsmelding 2010 Vedlegg 2: Skatteetaten, kontrollrapport 2010 Saksopplysninger Etter at riksrevisjonen tok over ansvaret med å revidere kommunenes skatteregnskap fra og med 2004, skal ikke kommunestyret lenger foreta desisjon (vedta) kommunens skatteregnskap. Innkreving av skatt og føring av skatteregnskap er imidlertid fremdeles en kommunal oppgave. Skatt er en av kommunens største inntektsposter, og er med på å finansiere kommunale tjenester. Rådmannen finner det derfor riktig å legge fram årsrapporten fra kemneren, samt kontrollrapporten fra skatteetaten til orientering for kommunestyret. Klæbu kommune og Trondheim kommune inngikk sommeren 2005 en samarbeidsavtale om felles kemnerkontor, i første omgang en prøveordning ut Avtalen er senere forlenget til utgangen av Fra vårt ståsted fungerer avtalen meget bra, og rådmannen vil gi ros til kemneren i Trondheim for å følge opp avtalen helt i tråd med forutsetningene. Vurdering Årsrapporten fra kemneren gir, etter rådmannens oppfatning, et godt bilde av skatteåret Sammenlignet med 2009 har skatterestansene blitt redusert med over 2,1 mill. kr. Det er først og fremst restanseutviklingen innenfor arbeidsgiveravgift og restskatt som har vært meget positive. Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 4 av 28

5 Sak 26/11 Klagesak - tildeling av kommunalt driftstilskudd 2010 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 26/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet tar ikke klagen fra Jonettaplassen gårdsbarnehage til følge. Kommunens vedtak om kommunalt driftstilskudd i 2010 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. SAKSUTREDNING Vedlegg Vedlegg 1: Klage med vedlegg Saksopplysninger Jonettaplassen gårdsbarnehage fikk i 2010 tildelt kr ,- i kommunalt driftstilskudd. I brev av har Jonettaplassen sendt inn klage på tildelt beløp. Grunnlaget for kommunalt driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 7b som sier at godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Tildelingen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager tar utgangspunkt i Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Forskriften gir detaljerte føringer for hvordan tilskuddene skal beregnes, og departementet har også laget et regneark til hjelp for kommunene i arbeidet med å foreta beregningene. Forskriften er imidlertid en minimumsforskrift, slik at kommunen har anledning til å gi bedre betingelser enn kravene i forskriften. Beregningen av størrelsen på tilskuddet gjøres i to runder. Først er det beregnet om barnehagen er tilskuddsberettiget etter kostnadsdekningsprinsippet. Kostnadsdekningsprinsippet sier at kommunen skal dekke alle barnehagens utgifter utover det som blir dekket av foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd (statstilskudd etc.). I tillegg kommer noen føringer på kommunens adgang til å avkorte et eventuelt tilskudd etter dette prinsippet. I denne saken har imidlertid dette ikke noen relevans. Side 5 av 28

6 Sak 26/11 Deretter (i runde to) gjøres det en ny beregning som sikrer at de ikke-kommunale barnehagene får en offentlig finansiering som minst tilsvarer 85 % (fra 1. august 88%) av det som tilsvarende kommunale barnehager får i offentlige tilskudd (statstilskudd + kommunale driftsmidler). Ut i fra sammensetningen av barna i barnehagen (alder + oppholdstid) gjøres det en total beregning av offentlige utgifter per oppholdstime for den aktuelle barnehagen. Det er dette tallet som brukes som grunnlag for beregningene. Den enkelte ikke-kommunale barnehagen får tilskudd etter den beregningsmodellen som gir det største tilskuddet. Jonettaplassen gårdsbarnehage er godkjent som familiebarnehage. En familiebarnehage er i utgangspunktet billigere å drive enn en ordinær barnehage. Forskriften åpner derfor for at tilskuddet til en familiebarnehage kan reduseres til 85 % av det som en ordinær ikke-kommunal barnehage får i tilskudd (dvs 72,25 % (85% av 85%) av det som de kommunale barnehagene får i offentlige tilskudd). Jonettaplassen har søkt om å bli godkjent som en ordinær barnehage, men søknaden er per dato ikke ferdig behandlet. Uansett vil ikke dette ha noen tilbakevirkende kraft for Etter kostnadsdekningsmodellen er ikke Jonettaplassen berettiget til kommunalt driftstilskudd. Beregninger gjort etter den andre modellen (85%-kravet) gir Jonettaplassen krav på et tilskudd på kr ,-. Om klagen: Klager hevder at den fordelingsnøkkelen som kommunen benytter i sine beregninger gir et urettferdig utslag for vedkommende barnehage. Klager etterlyser en større grad av skjønnsmessig vurdering ved tildeling av driftstilskudd. Vurdering Det er i alt fire ikke-kommunale barnehager som i 2010 fikk kommunalt driftstilskudd; to ordinære barnehager og to familiebarnehager. Ved beregning av det kommunale driftstilskuddet har rådmannen benyttet regnearkmodellen som er utarbeidet av departementet. Dette er i all hovedsak en ren beregningsteknisk modell, hvor størrelsen på driftstilskuddet til hver enkelt barnehage beregnes med utgangspunkt i regnskapstall for barnehagene, sammensetningen (antall, alder og oppholdstid) av barneflokken og tilsvarende for de kommunale barnehagene. Det er i liten grad lagt opp til en skjønnsmessig vurdering av tilskuddene. Hovedargumentet for å benytte denne modellen er likebehandling av de ikke-kommunale barnehagene. Hvis skjønn skal benyttes er faren for forskjellsbehandling større. Årsaken til at Jonettaplassen får relativt mindre i tilskudd enn de andre barnehagene har sin hovedårsak i barnehagens kostnadsbilde og sammensetning av barneflokken. Hvis Jonettaplassen hadde fått tilskudd som en ordinær barnehage, og ikke som en familiebarnehage, ville tilskuddet blitt kroner høyere. Av hensyn til likebehandling mellom barnehagene, måtte da også den andre familiebarnehagen ha fått tilskudd etter samme mal. Denne ville da ha fått økt tilskuddet med kroner. Side 6 av 28

7 Sak 26/11 Rådmannen har foretatt en kvalitetssikring av de data som er benyttet i modellen, og kan ikke se at det er brukt feil data. Rådmannen kan heller ikke se at kommunen har noen grunn til å fravike prinsippene i modellen og forskriften, ved å behandle de ikke-kommunale familiebarnehagene på en annen måte enn det som forskriften stiller som minimumskrav. Rådmannen anbefaler derfor at søknaden avvises. Videre saksgang er da at klagen automatisk sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Økonomiske og administrative konsekvenser Rådmannens innstilling har ikke noen økonomiske konsekvenser. Hvis formannskapet ønsker å sidestille de ikke-kommunale familiebarnehagene med de ordinære barnehagene vil kravet til tilskudd øke med opp til kroner. Dette er midler som ikke er avsatt i budsjettet for Det samme vil være tilfelle dersom Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak. Side 7 av 28

8 Sak 27/11 Brannordning for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS - TBRT Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 27/11 Formannskapet SAKSUTREDNING Vedr. utvidelse av eierskapet med Rissa og Leksvik. Saken legges fram i møtet. Side 8 av 28

9 Sak 28/11 Etablering av Klæbu næringsforum AS Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Tore Flatmo Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 28/11 Formannskapet /11 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Utvalg for næring, miljø og samferdsel innstilling 1) Kommunestyret slutter seg til forslag om etablering av Klæbu Næringsforum A/S, datert For budsjettåret 2011 bevilger kommunestyret kr ,- til selskapet til dekning av: driftskostnader selskapets åpningskostnader Kommunestyret ber rådmannen legge fram en endelig finansieringsplan så snart omfanget av eiendomsskatt på øvrige næringseiendommer er kjent. 2) Kommunestyret godkjenner at Klæbu kommune går inn på eiersiden i Klæbu Næringsforum A/S med en aksjekapital på kr ,-. ( 20 aksjer a`kr.1.000,-) 3) Kommunestyret oppnevner følgende representanter som medlemmer av selskapets styre: Utvalg for næring, miljø og samferdsel behandling : Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling 1) Kommunestyret slutter seg til forslag om etablering av Klæbu Næringsforum A/S, datert For budsjettåret 2011 bevilger kommunestyret kr ,- til selskapet til dekning av: driftskostnader selskapets åpningskostnader Kommunestyret ber rådmannen legge fram en endelig finansieringsplan så snart omfanget av eiendomsskatt på øvrige næringseiendommer er kjent. Side 9 av 28

10 Sak 28/11 2) Kommunestyret godkjenner at Klæbu kommune går inn på eiersiden i Klæbu Næringsforum A/S med en aksjekapital på kr ,-. ( 20 aksjer a`kr.1.000,-) 3) Kommunestyret oppnevner følgende representanter som medlemmer av selskapets styre: SAKSUTREDNING Vedlegg Klæbu Næringsforum A/S Forslag til etablering av selskapet. Innstilling datert Bakgrunn En arbeidsgruppe la fram et strategidokument om etablering av næringsforum i Klæbu. Utvalg for næring, miljø og samferdsel vedtok under behandlingen å ta strategidokumentet til etterretning. Arbeidsgruppen ble gitt status som interimsstyre og ble med frist gitt i oppdrag å legge fram en endelig innstilling med følgende avklaringer: Plattform visjoner mål og arbeidsmål Selskapsform, organisering og vedtekter Finansiering av selskapet og stillingen som daglig leder Utvalg for næring, miljø og samferdsel forutsatte også at interimsstyret skulle gjennomføre nødvendige høringsrunder før innstillingen ble lagt fram til endelig behandling. Saksopplysninger Arbeidsgruppen/interimsstyret foreslår at Klæbu Næringsforum A/S etableres primo mai Næringsforumet foreslås organisert som aksjeselskap. De viktigste begrunnelsene for dette forslaget er: Tydelig eierskap Tydelige krav til økonomistyring, rapportering og revisjon Gir eierne reell innflytelse Det stilles krav til eierne Hensynet til rapporteringsplikten overfor bidragsyterne på finansieringssiden: Klæbu kommune og Klæbu Sparebank Arbeidsgruppen har som forutsatt hatt innstillingen ute på høring. Høringsfristen var satt til Innspill og forslag i høringsrunden er kommentert nærmere i innstillingens kap.2. Side 10 av 28

11 Sak 28/11 Framdriftsplan: Høringsrunde med høringsfrist Arbeidsgruppen/interimsstyret avgir sin endelige innstilling Klæbu kommunes behandling: - Utvalg for nærings, miljø og samferdsel Formannskapet Kommunestyret Interimsstyret forutsettes å ha ansatt daglig leder innen Interimsstyret forutsettes å ha gjort alle formelle avklaringer for stiftelse av selskapet før Stiftelsesmøte/generalforsamling avholdes primo mai 2011 med valg av styre, revisor og eventuell forretningsfører Det er videre forutsatt at øvrige eiere har sluttbehandlet innstilingen slik at resultatet er kjent til kommunestyrets behandling den Vurdering Den største utfordringen har vært å finne modeller for finansiering av driften og stillingen som daglig leder i selskapet. Disse utgiftene vil årlig beløpe seg til kr ,-. I utredningsperioden har det vært forutsatt at kommunen og sparebanken vil måtte stå for brorparten av denne finansieringen. Å finne rettferdige modeller for driftsbidrag fra næringslivet, bedrifter og organisasjoner har vist seg svært vanskelig. I forbindelse med kommunens innføring av skatt på øvrige næringseiendommer fra , er det en omforent forståelse av at dette er næringslivets bidrag til finansieringen av næringsforumet. Dette beløpet er estimert til kr ,- for Arbeidsgruppen har vært opptatt av at samarbeidspartnere skal framstå som likeverdige i forhold til ansvar og innflytelse, Dette er bakgrunnen for forslaget om at eierne er forutsatt å ha lik eierandel i selskapet. I styret vil Klæbu kommune få tre representanter. Dette gjenspeiler at kommunen på driftssiden står for 80 % av finansieringen. Næringsforumet vil bli tillagt oppgaven med å saksbehandle og innstille ved fordeling av kommunale næringsfondsmidler. En må i denne sammenheng være klar over at kommunalt oppnevnte styrerepresentanter, som samtidig er valgte medlemmer av beslutningsorganet, vil være inhabile ved behandlingen her. Økonomiske og administrative konsekvenser Innstillingen forutsetter at kommunen årlig skal bidra med kr ,- i driftstilskudd. I tillegg kommer et estimert anslag på kr. i skatt fra øvrige næringseiendommer. Siden det nøyaktige omfanget av denne inntekten ennå ikke er kjent, vil rådmannen legge fram en egen finansieringsplan så snart dette er avklart. Etableringen av næringsforumet kan innebære at oppgaver og funksjoner som i dag er tillagt kommunens administrasjon blir overført til det nye organet. Dette kan få administrative Side 11 av 28

12 Sak 28/11 konsekvenser. Rådmannen vil foreta en vurdering av dette i tilknytning til den pågående gjennomgang og evaluering av kommunens resultatenheter. Side 12 av 28

13 Sak 29/11 Søknad om støtte - Markedsundersøkelse - Matpartner AS Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Knut Brauteset Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 29/11 Formannskapet /11 Utvalg for næring, miljø og samferdsel Utvalg for næring, miljø og samferdsels innstilling 1. Matpartner AS innvilges kr som tilskudd med grunnlag i framlagt søknad. 2. Bevilgningen dekkes av Næringsfondet. Vedtaket forutsetter at tilskudd gis til et utviklingsprosjekt, med krav til sluttrapport og dokumentasjon ift. de mål som er satt. Utvalg for næring, miljø og samferdsel behandling : Rådmannen endret innstillingen i møtet: Nytt pkt. 2: Bevilgningen dekkes av Næringsfondet. Vedtaket forutsetter at tilskudd gis til et utviklingsprosjekt, med krav til sluttrapport og dokumentasjon ift. de mål som er satt. Ved votering ble innstillingen med rådmannens endrede innstilling, enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling 1. Matpartner AS innvilges kr som tilskudd med grunnlag i framlagt søknad. 2. Bevilgningen dekkes av Næringsfondet. Utbetaling skjer etter sluttrapport som skal framlegges for Klæbu kommune. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Vedtekter næringsfondet 2. Fra Matpartner AS Søknad datert 11.feb (unntatt offentlighet, deles ut i møtet) SAKSOPPLYSNINGER Matpartner AS søker om et tilskudd stort kr fra Klæbu kommune (Næringsfondet), som bidrag til å gjennomføre et forprosjekt, slik det framgår av vedlagte søknad. Målsetting med prosjektet: Prosjektet skal bidra til at Matpartner lykkes med etableringen i norsk dagligvarehandel med eget merke John & Manfred. Klarlegge mulighetene for å etablere en kontrakt med COOP Norge, eventuelt andre norske dagligvarekjeder. Side 13 av 28

14 Sak 29/11 Aktiviteter i prosjektet. Gjennom forprosjektet vil man: Kartlegge potensielle kunders interesse og preferanser rettet mot smak, tilbereding, emballasje, vareutvalg, leveringsdyktighet, holdbarhet osv. Utvikle samarbeidsrelasjoner med etablerte FoU og rådgivingsmiljøer i Norge som Sintef, NOFIMA og HiST som kan bistå innen produkt og prosessutvikling, forretningsutvikling med mer. Legge grunnlaget for en salgs- og markedsføringsstruktur innrettet mot det norske dagligvaremarkedet. Kostnads- og finansieringsplan Kostnader: Timeverk (egne og ev.innleid): kr. Finansieres ved kr. fra Næringsfondet kr. av Matpartner AS. VURDERING Man søker her om et tilskudd som helt eller delvis vil gå til å dekke egne arbeidstimer internt i selskapet. Imidlertid kan kommunen ikke gi tilskudd som kan betraktes som ren driftsstøtte (ordinær drift av faste ansatte, uten ev.innleie eller frikjøp). I et ev.tilsagn må det derfor klart framgå at tilskudd gis til et utviklingsprosjekt, med krav til sluttrapport og dokumentasjon ift. de mål som er satt. Dette selskapet har vokst og yter ikke ubetydelige skatt, samt avgifter til kommunen. Vedtaksmyndighet. Etter at KNM-utvalget ble nedlagt i 2003 har Formannskapet fungert som fondsstyre. Et arbeidsutvalg for næringssaker har hatt innstillingsmyndighet, samt bevilgningsmyndighet inntil kr i enkeltsaker (se vedlegg). Fra 2008 har NMS-utvalget fungert som arbeidsutvalg i næringssaker, men inntil klargjøring av delegasjonsreglement og vedtekter for fondet, et arbeid som for øvrig er igangsatt, vil Formannskapet ha den formelle rollen som fondsstyre. Etter gjeldende vedtekter for næringsfondet, er det anledning til å yte tilskudd innenfor fondets årlige avkastning, som ligger på nærmere kr. Innstillinger om større bevilgninger (over kr.) må iht. overnevnte sendes fra NMS-utvalget til Formannskapet for endelig vedtak. I arbeidet med revisjon av vedtekter ligger også forslag om at Formannskapet er fondsstyre. Økonomiske og administrative konsekvenser Stipulert avkastning til næringsfondet er omlag kroner i Det er per i dag ikke gitt tilskudd, finansiert av næringsfondet, i Etter denne saken vil det i så fall stå omlag kr disponibelt resten av året. Side 14 av 28

15 Sak 30/11 Midlertidig forbud mot tiltak - Flatheimvn - Grn 39/160 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Frode Solbakken Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 30/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven 13-1 avslår formannskapet å gi samtykke til byggetiltak på eiendommen gnr 39 bnr 160. Begrunnelse: Etter kommunens skjønn vil utbyggingen vanskeliggjøre planarbeidet med sikte på å finne best mulig vegløsning i området. De økonomiske konsekvensene ved en evt innløsning/erverv vil være betydelige. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart -utsnitt av reguleringsplan for Flatheim. 2. Søknad om dispensasjon, datert Saksopplysninger Flatheimvegen utbyggingsselskap har søkt om dispensasjon fra bygge- og deleforbud langs Fv 704. Søker ønsker å bygge hus på tomta i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Eiendommen, gnr 39 bnr 160, er regulert til boligformål i reguleringsplan for Flatheim. Eiendommen ligger inntil Fv 704. Areal avsatt til utbygging på tomta i reguleringsplanen ligger i en avstand fra 20 m til 33 m fra senterlinje av Fv 704. Ønsket plassering av bolighus er ca 23m fra senterlinje veg. Formannskapet vedtok bygge- og deleforbud langs Rv 704. I forslaget til ny kommuneplan er det tatt inn en hensynssone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven (av hensyn til planlegging av Fv 704 ). Hensynssonen har samme utstrekning og funksjon som det tidligere bygge- og deleforbudet. Den nye kommuneplanen er imidlertid ikke vedtatt ennå. Side 15 av 28

16 Sak 30/11 I påvente av kommuneplanvedtaket har formannskapet fattet et nytt midlertidig forbud mot tiltak med hjemmel i 13-1 i den nye plan- og bygningsloven av Formannskapet vedtok nytt forbud i møte , sak 23/11. Vedtak om evt samtykke til tiltak etter 13-1 er kun delegert til formannskapet. Vurdering Utbygging av eiendommen rammes av bygge- og deleforbudet. Ny veg med tilhørende anlegg kan være arealkrevende. Inntil ny plan foreligger er det svært usikkert hvilke arealbehov som vil oppstå. I dette tilfellet vil bygging av bolig foregå nær vegen. Tillatelse kan derfor vanskeliggjøre planarbeidet og få konsekvenser for gjennomføring av best mulige løsninger. Økonomiske og administrative konsekvenser Bygge- og deleforbudet har også en økonomisk begrunnelse. Når en ny veg er under planlegging, er det ikke ønskelig at det gjennomføres tiltak som øker erstatningene ved erverv av areal og bygninger. I dette tilfellet vil et nytt bolighus innebære vesentlig kostnad ved behov for erverv. Konklusjon På grunn av plassering nær Fv 704 og at utbygging med stor sannsynlighet vil vanskeliggjøre planlegging av gode vegløsninger, anbefaler rådmannen at det ikke gis samtykke til tiltak i dette tilfellet. Rådmannen mener også at de økonomiske konsekvensene ved en evt innløsning/erverv av eiendom og bygninger må vektlegges. Side 16 av 28

17 Sak 31/11 Reguleringsendring for Ordf. Fosshodes veg 2 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 31/11 Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til reguleringsendring for Ordf. Fosshodes veg 2, vist på kart datert Tidligere reguleringsbestemmelser, stadfestet , skal også gjelde for Ordf. Fosshodes veg 2. Bestemmelsenes 3, om byggeområde for offentlige bygninger, tas ut. SAKSUTREDNING Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Forslag til reguleringsendring, kart dat Reguleringsbestemmelser stadfestet Kart som viser gjeldende regulering (pr ) 5. Planbeskrivelse, dat Uttalelser Saksopplysninger Bakgrunn Planforslaget er utarbeidet av kommunen. Formålet med planen er å omdisponere tomt for offentlig bebyggelse til boligformål. I tidligere kommuneplaner, og siste forslag til slik plan, er det åpnet for at tomta kan benyttes til andre formål. Viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven For endring av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan ( 12-14). For mindre endringer kan en forenklet behandling gjennomføres. Foreslått endring er imidlertid vurdert som vesentlig, p.g.a. endret utbyggingsformål. Når høringsfristen er ute, skal kommunen (her formannskapet) ta saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn ( 12-10). Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med forslag til vedtak ( 12-12). Er kommunestyret ikke enig, kan det sende saken tilbake, og eventuelt gi retningslinjer for det videre arbeid. Side 17 av 28

18 Sak 31/11 Prosessen hittil Oppstart av planarbeidet ble varslet og kunngjort i juli Vedtak om offentlig ettersyn og høring ble fattet av rådmannen , i henhold til kommunens delegasjonsreglement. Ved høringen kom det inn to uttalelser. Beskrivelse av planforslaget, virkningene av planen m.m. Nærmere opplysninger og vurderinger går fram av vedlagte planbeskrivelse. Gjennomgang av uttalelser Det foreligger kun to uttalelser: Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev av Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området, men det minnes om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven, ellers ingen merknader Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev av Ingen merknader Økonomiske og administrative konsekvenser Rådmannen kan ikke se at endringen medfører konsekvenser av betydning utover at kommunen får inntekt i form av refusjon når tomta bygges ut. Konklusjon Forutsetningene for reguleringsendringen er etter rådmannens oppfatning avklart gjennom tidligere kommuneplanlegging. Det foreligger ingen innvendinger fra berørte. Rådmannen anbefaler derfor at forslaget vedtas. Side 18 av 28

19 Sak 32/11 Forslag til kommuneplan, arealdel, for Melhus kommune - høring Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 32/11 Formannskapet Rådmannens innstilling Klæbu formannskap vil understreke behovet for å beskytte grunnvannsressursen på Fremo på en best mulig måte. Melhus kommune bes vurdere om bestemmelsene i planforslaget, og oppheving av reguleringsplaner, gir god nok styring med arealbruk og utvikling i området, og om det er behov for å innskjerpe bestemmelsene. SAKSUTREDNING Vedlegg Utsnitt av kommuneplankart Dokumentene kan i sin helhet ses på Melhus kommunes hjemmeside: Saksopplysninger Melhus kommune har sendt forslag til kommuneplanens arealdel for ut på høring. Uttalefristen er satt til Vurdering Klæbu kommune har sitt drikkevann fra grunnvannskilden på Fremo. Det er derfor særlig av interesse å vurdere hvordan denne kilden ivaretas i planen: Området er markert med hensynssone sikringssone (drikkevann) Av bestemmelsenes pkt. 1.1 framgår følgende: Det skal utarbeides egen plan for Fremo. Det er krav om konsekvensutredning knyttet til grunnvannsressursen før videre planarbeid. I bestemmelsenes pkt. 7.4 er det forutsatt at den til enhver tid gjeldende lokale avløpsforskrift gjelder Avløpsforskriften forutsetter bl.a. at nye og økte utslipp av sanitært avløpsvann ikke godkjennes i en sone i tilknytning til grunnvannskilden på Fremo, men at nye og økte utslipp kan godkjennes forutsatt dobbel rensing Områder for næringsbebyggelse, motorsportsanlegg og uttak av grus er avmerket på kartet, som nåværende Gjeldende reguleringsplaner vedtatt før 2000 foreslås opphevet Side 19 av 28

20 Sak 32/11 Forslaget legger opp til at tiltak som er i tråd med formålet i planen, og tidligere gitte tillatelser, kan videreføres For å kunne ivareta kvaliteten på drikkevannskilden er det behov for strenge bestemmelser, konsekvent holdning til søknader, og god kontroll. Rådmannen er i tvil om planforslagets holdning er for liberal, og om det er behov for å innskjerpe bestemmelsene for aktuell hensynssone. Melhus kommune bør derfor oppfordres til å vurdere om bestemmelsene i planen gir god nok styring med arealbruk og utvikling i området. Side 20 av 28

21 Sak 33/11 Forslag til reguleringsplan for Søråsen - gnr 2/9 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 33/11 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til reguleringsplan med bestemmelser for Søråsen, sist datert , med følgende endringer: Reguleringskartet: Adkomst for tømming av avløpsanlegget markeres kun med pil fra Rønningsvegen, og foreslått område for adkomstveg endres til område for avløpsanlegg. Reguleringsbestemmelsene: 2 Punkt a og b endres til: a. I disse områdene kan det bare føres opp frittliggende småhus med tilhørende garasje. Ny bebyggelse kan oppføres i inntil 2 etasjer. Hvor terrenget ligger til rette for det, kan kommunen tillate sokkeletasje. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ark og takoppløft tillates. b. Ny bebyggelse skal oppføres med saltak og takvinkel grader. SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Oversiktskart 2. Reguleringsplan, sist datert Reguleringsbestemmelser, sist datert Beskrivelse: a. Graver AS, brev av b. Graver AS, planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering, dat c. Graver AS, geoteknisk rapport, dat d. Avløpsplan. 5. Gjeldende regulering 6. Uttalelser Side 21 av 28

22 Sak 33/11 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn Planforslaget er innsendt av Graver AS, på vegne av Lillian D. Krokum, eier av eiendommen Søråsen, gnr. 2 bnr. 9. Hensikten med planen er først og fremst å legge til rette for utvidelse av antall boliger og foreta tilpassinger av tidligere vedtatt bebyggelsesplan. Formannskapet har i vedtak åpnet for utbygging av 7 eneboligtomter i området. Foreliggende forslag har ligget ute til offentlig ettersyn og vært på høring, og kan legges fram for kommunestyret til sluttbehandling. Viktige bestemmelser i plan- og bygningsloven Når høringsfristen er ute, skal kommunen (her formannskapet) ta saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn ( 12-10). Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med forslag til vedtak ( 12-12). Er kommunestyret ikke enig, kan det sende saken tilbake, og eventuelt gi retningslinjer for det videre arbeid. Prosessen hittil Tidligere vedtatt bebyggelsesplan omfattet i alt 7 boligtomter, derav 4 ubebygde. Spørsmål om utbygging og utvidelse er bl.a. tatt opp gjennom forespørsel som ble behandlet av formannskapet Formannskapet fattet følgende vedtak: Formannskapet kan godkjenne utbygging av totalt 7 boligtomter på eiendommen Søråsen. Spørsmål om bygging på 2 av de ubebygde tomtene innenfor tidligere vedtatt plan ble behandlet av formannskapet Formannskapet fattet følgende vedtak: Forutsatt at utbygging skjer med bruk av felles godkjent avløpsløsning for felt godkjent i bebyggelsesplan for Søråsen; vil omsøkt prosjekt kunne godkjennes m.h.t. avløpsløsning. Oppstartmøte om regulering ble gjennomført Kunngjøring om oppstart ble sendt ut Forslag til reguleringsplan ble sendt kommunen i juni 2010, og supplert med nye dokumenter i september. Formannskapet behandlet saken i møte , sak 105/10, og fattet vedtak om en del endringer. Planforslaget ble deretter bearbeidet, og sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i januar Ved høringen kom det inn i alt 7 uttalelser se senere gjennomgang. Foreslått utvidelse av boligfeltet er for øvrig tatt med i formannskapets forslag til kommuneplan, som har ligget ute til offentlig ettersyn. Det ble i november 2010 søkt om bygging av renseanlegg. Tillatelse ble gitt Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Området heller mot øst/sørøst, og ligger mellom Fjæremsåsen og Rønningsvegen, 3,5-4 km nord for sentrum. Totalt er det i dag bortimot 40 boenheter i området langs åsen, inklusive våningshus på landbrukseiendommer. Side 22 av 28

Kommunestyret Møtedato: 07.04.2011 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 14/11 Kommunestyret 07.04.2011 33/11 Formannskapet 24.03.2011

Kommunestyret Møtedato: 07.04.2011 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 14/11 Kommunestyret 07.04.2011 33/11 Formannskapet 24.03.2011 Forslag til reguleringsplan for Søråsen - gnr 2/9 Kommunestyret Møtedato: 07.04.2011 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 14/11 Kommunestyret 07.04.2011 33/11 Formannskapet 24.03.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PLAN. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/20-10

SAKSFRAMLEGG PLAN. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/20-10 SAKSFRAMLEGG PLAN Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/20-10 Forslag til reguleringsplan for Søråsen - gnr 2/9 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar med hjemmel i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PLAN. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 06/384-21

SAKSFRAMLEGG PLAN. Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 06/384-21 SAKSFRAMLEGG PLAN Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 06/384-21 Forslag til reguleringsplan for Søråsen - gnr. 2/9 Rådmannens innstilling: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Slutt: 15:30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Slutt: 15:30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Slutt: 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Unntatt offentligheten

Unntatt offentligheten Unntatt offentligheten Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 110/14 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 110/14 Formannskapet Detaljregulering for boligfelt, Holten - del av gnr 12/2 m.fl. Formannskapet Møtedato: 30.10.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 110/14 Formannskapet 30.10.2014 Formannskapets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09:00 Slutt: 13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: Tid: Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus kommunestyresalen/møterom 241 Møtedato: 10.11.2010 Tid: 17.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Åfjord kommune Servicetorget

Åfjord kommune Servicetorget Åfjord kommune Servicetorget Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 8460/2017/1630/64/4/8SBA 20.11.2017 1630/64/4 - Forslag til reguleringsplan - Sandstad

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014

Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014 Detaljregulering for Langmo - gnr. 38/5 m.fl. Formannskapet Møtedato: 21.08.2014 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 80/14 Formannskapet 21.08.2014 75/14 Formannskapet 03.07.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.03.2011 Tid: 17:00 Slutt: 19:50 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf:

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 15/6021 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Detaljregulering Dyrsø - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund/Roald Klausen Arkiv: GNR 2 26 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/162-5

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund/Roald Klausen Arkiv: GNR 2 26 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/162-5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund/Roald Klausen Arkiv: GNR 2 26 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/162-5 BYGGESAKER - SØRÅSEN ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling

Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Namdalseid kommune Saksmappe: 2017/3153-27 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Oppheving av reguleringsplaner, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 6/17 06.09.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Slutt: 11:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:15

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR MILJØ - NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.01.2016 Tid: 16:30 Slutt: 18:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/ Kommunestyret 93/ Planid Reguleringsplan Kopperå, 2 gangs behandling Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014002 Arkivsaksnr: 2014/218-18 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 99/17 19.10.2017 Kommunestyret 93/17 30.10.2017

Detaljer

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet

Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund. 39/15 Formannskapet Detaljregulering for Furuhaugen - gnr 37/1,2,3 Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 39/15 Formannskapet 26.03.2015 Formannskapets vedtak Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye

Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2017/162-12 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Oppføring av enebolig med garasje - gbnr

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 22.04.2010 Tid: 16:00 Slutt: 19.10 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.01.2017 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN - BRUERVEIEN 41 - GNR 107 BNR 7 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Bente Lise Stubberud Arkiv: // 0222 Arkivsaksnr.: 12/718-32 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM PL-19/13 03.06.2013

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo

Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/340-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra tomt til nytt kloakkrenseanlegg Enodd sentrum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 29.06.2017 Tid: 09:00 Slutt: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 12.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 27.06.2013 Tid: 09.00 Slutt: 12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Slutt: 15:20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:00 Slutt: 15:20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 15:20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven kap. VI Klageadgang: Dersom Kommunestyret omgjør vedtaket, kan nytt vedtak påklages. Arkivsaksnr.: 14/939 Lnr.: 849/17 Ark.: GNR 98/48 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 98/48 - Klage på fradelingssamtykke Tomtervegen Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven

Detaljer