Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2010 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

2 S i d e 2 2

3 S i d e 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BUDSJETTPROFIL REGJERINGENS KOMMUNEOPPLEGG FOR ØKONOMISKE RAMMER RAMMER DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGER FINANSIERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FORSLAG TIL VEDTAK KOMMENTARER FRA ENHETENE...26 Vedlegg 1 - Budsjettrundskriv til enhetene Vedlegg 2 Budsjettet for 2010 vist for hver budsjettenhet pr hovedpost, og for årene 2009 og regnskap Det vises til F-sak 09/31 Formannskapets foreløpige behandling hvor rammebetingelser for budsjettbehandlingen ble drøftet og videre løp for behandlingen lagt. Budsjettsaken er videre fremlagt for hovedutvalgene før behandling i formannskap og kommunestyre. 3

4 1. INNLEDNING Rådmannens budsjettforslag for Farsund kommune 2010 legges med dette fram. Budsjettet er utarbeidet som vedtatt i formannskapet , med rammer til enhetene fra rådmannen før de utarbeider sine budsjettforslag. Dette fordi en svært anstrengt økonomi, ville gjøre en vanlig behandling med ønskeliste fra enhetene, meningsløs i forhold til å etterpå arbeide med Kutt for å få et realistisk og balansert budsjettforslag fremlagt til politisk behandling. Likevel har det vært en stor grad av involvering i hele budsjettprosessen. Enhetsledere har arbeidet nært til rådmann/kommunalsjefer for å komme fram til realistiske budsjetter med rammer som det går an å følge ved den driften vi ser for oss i Det har også vært orientert og hørt hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte ved flere milepæler i arbeidet. Formannskapet og utvalgene har fått seg fremlagt budsjettopplegget i god tid før det fremmes for endelig behandling. Rådmannen er svært fornøyd med årets opplegg. Det har vært mye mindre fokus på budsjettkutt enn det som har vært vanlig de siste år, men et målbevisst og realistisk løp er lagt for å utarbeide budsjettforslag som er realistiske innenfor de budsjettrammene vi har til rådighet. Det at alle ledd i budsjettprosessen, også hovedtillitsvalgte, er tatt med/orientert under utarbeidelsen, er etter min mening med på å styrke forståelsen av budsjettet, og det arbeidet som ligger bak utarbeidelsen av et kommunebudsjett. Behandling i formannskapet, med enstemmig vedtak - sak 09/31: Formannskapet vedtar pga den vanskelige budsjettsituasjonen for 2010, at rådmannen i sitt budsjettrundskriv, fastsetter rammer for enhetene til å fremme sine budsjettforslag basert på. Rådmannen skal bygge de gitte rammene på budsjettforslaget som er vedtatt i 2009, og vedtatt økonomiplan for perioden , og den fremlagte kommuneøkonomiproposisjonen, samt ta hensyn til lønns- og prisforutsetninger, mva refusjonsregler, behandling av underskudd for 2008, og videre i den grad det er mulig, ta med virkningene av pensjonsforutsetningene fra 2008, og eventuelle endringer på pensjonsbetalinger som følge av årets lønnsoppgjør. Budsjettrundskrivet ligger som vedlegg til saken. Forslagene fra enhetene blir lagt fram i hovedutvalg og i formannskapet før formannskap og kommunestyre behandler det endelig. Rådmannen noterer seg uttalelsene fra disse organene. Budsjettsaken ble lagt fram for formannskap , for Landbruksutvalget og for Levekår og Teknisk utvalg i møte Formannskapet hadde ingen uttalelser til orienteringen.

5 S i d e 5 Landbruksutvalget tar framlagte budsjettforslag til orientering med følgende enstemmige merknader: Foreslåtte ramme begrenser enhetens mulighet for: Deltakelse/engasjement i prosjekter som for eksempel o Skjærgårdspark o Utvalgt kulturlandskap o Sørnorsk Kystnatur Deltakelse i kommuneplanarbeid Næringsutviklingsarbeid innen både jord- og skogbruk: o Veiledning ifb med lån/tilskuddsøknader (BU-midler) o Skogbrukstiltak o Tileggsnæringer Utvalget mener dette er viktige oppgaver enheten burde ha større kapasitet til. Utvalg for Levekår og teknisk utvalg, hadde ingen uttalelser til orienteringen. 2. BUDSJETTPROFIL Rådmannen ønsker i sammenheng med budsjettframlegget å vektlegge, og sette fokus på det gode tjenestetilbudet Farsund kommune gjør og gir. Vi planlegger gjennom budsjettet for 2010 å utføre tjenester og service, forvaltningsoppgaver og omsorg for brutto kr, fordelt på: Fellesutgifter, havn og kirkelige formål kr Oppvekst og kultur kr Helse og Omsorg kr Teknisk tjenester og landbruk kr Som en kan forstå er dette en organisasjon som er rettet på tjenesteyting i lokalsamfunnet av stor betydning og med store ressurser. Den daglige tilbakemeldingen som ulike kommunale enheter får fra innbyggere og brukere er meget gode. Det generelle inntrykket er at kommunens ulike enheter gjør en god innsats på sine områder som settes pris på av den enkelte innbygger og tjenestemottaker. Vi mennesker er ikke annerledes enn at vi er best til å trekke fram det vi ikke er fornøyd med. Media sin oppgave er å påpeke feil og mangler med eksempelvis kommunale tjenester, og er gjennom det arbeidet et viktig korrektiv for oss som er ansvarlige for kommunens mange tjenester. Jeg synes likevel at det er viktig ikke å glemme hovedsaken, og størstedelen av den kommunale driften i Farsund, nemlig den, at det drives mye godt arbeid, og gis mange gode

6 S i d e 6 tjenester. Vi må heller ikke glemme i all fokuset på dårlig økonomi, og ønsker om nye tiltak som vi ikke har penger til, at vi faktisk har og bruker alle de pengene som er listet opp over. Spørsmålet blir altså først og fremst om vi bruker de resurssene vi har riktig. Kan vi få mer ut av pengene ved å gjøre ting annerledes. Er det noen tjenester vi kan klare oss med mindre av. Kan andre gjøre det bedre og billigere, osv. Tall fra Kostra gir oss en god oversikt over den enkelte kommunes drift i forhold til andre kommuner. Av rapporten fra 2008 kan vi for eksempel lese oss til følgende hovedpunkter: Farsund kommune bruker 13 % mindre til administrasjons- og fellesutgifter enn landsgjennomsnittet og 6,6 % mindre enn snittet for Vest-Agder 0,3 % mindre utgiftene til grunnskoleopplæring enn landsgjennomsnittet og 4,1 % mindre enn gjennomsnittet for Vest-Agder 8,9 % mindre utgifter til kultur enn landsgjennomsnittet og 6,8 % mindre enn snittet for Vest-Agder Vi bruker 9,8 % mer utgifter til pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet og 16,4 % mer enn gjennomsnittet for Vest-Agder. 21,4 % mer til Kirkelig fellesråd enn landsgjennomsnittet og 13,3 % mer enn gjennomsnittet i Vest-Agder (ps små tall gir store utslag) (Alt er regnet i forhold til kommunenes total netto driftsutgifter). Poenget er vi kan gjøre en del med driften vår, men det er ikke mulig alltid å tenke seg at dette skal gjøres med nye friske penger. Skal vi endre på tjenestetilbudet vårt må det gjøres gjennom prosesser som gir besparelser ved effektivisering, eller nedlegging av hele eller deler av tilbudet osv. Slike prosesser kan ta tid, men det kan også være noe som kan skje relativt raskt. ADMINISTRASJON Kommunen har ikke spesielt høye administrasjonsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet. Likevel er erfaringen fra 2008, og for den saks skyld 2009, at vi kan og bør bli bedre til å sette oss mål som evalueres. Politikere har i løpet av året etterlyst lederkontrakter. Det er redegjort for at alle ledere på begge nivåer har slike. Rådmannen har allerede tatt initiativ overfor kommunalsjefene for å følge opp dette arbeidet bedre i Alle ledere skal få en klar målsetting for sitt område som skal følges opp i løpet av året, og med en etterfølgende status ved årets slutt. Vi kan og må bli bedre på dette området. Oppfølging og rapportering er også en selvfølgelig del av ledelse som kan forbedres. Til slutt nevnes at lederes oppfølging av hovedavtalen vil også ha spesiell fokus i 2010.

7 NÆRINGSARBEID Næringsarbeidet er omfattende i kommunen, men vi er kanskje ikke så flinke til å få dette fram. Vi har følgende næringsrelaterte stillinger: Turistkontor 1,0 ca Landbrukskontoret 2,8 Havnekontoret 2,8 Deler av adm og teknisk adm 1,0 anslag Rådmann 1,0 deler av Ordfører 1,0 deler av Næringsselskapet 1,0 finansiert igjennom næringsselskapet Prosjektleder Skjærgårdspark 1,0 deler av Prosjektleder Naturarvprosjektet 0,5 deler av I tillegg kommer de interkommunale prosjektene vi er involvert i med Visit Sørlandet og Listerregionens felles turistkontor, og Lister Nyskaping som er fellesprosjektet på næringsutvikling i regionen. Målsetting for 2010: S i d e 7 Bedre lederoppfølgingen i hht lederavtalene, og sette konkretiserte mål for hver enkelt leder. Jobbe fram en mer samlet framstilling av kommunens samlede næringsrelaterte ressurser og få disse til i sterkere grad å arbeide sammen, og tillegg arbeide med å konkretisere og styrke et nært samarbeid med det lokale næringslivet (involvering). Kommunen har de siste årene satset tungt på å tilrettelegge for næringssatsing og boligbygging. I tillegg har vi et godt tilbud fra private aktører på de samme områdene. Næringsområdet i Lundevågen vil bli klart for ny satsing i løpet av 2010, Skråveien vil gjøre landverts forbindelse meget gode i tillegg til de gode havnefasiliteter vi har for sjøverts adgang. Nordkapp er en kjempestor mulighet for sentrumsnært forretningsområde, boligbygging og offentlig tjenester og parkering, som etter godkjent reguleringsplan er klar for satsing. Røssevika Næringspark står klar fra nyttår med 100 mål byggeklare tomter (9 i første omgang). Plassert sentralt i kommunen utgjør dette et kjærkommet areal for alle som spør om tomt for større og mindre næringsaktiviteter og som ikke behøver sjøverts transport. Listahavn med fiskemottak, er etter utbedringen av moloen virkelig klar for bruk for fremtiden. Nyetableringen rundt havna med nytt forretnings/boligbygg er en god start for annen næringsaktivitet i dette området. Lista Flystasjon med alle de aktiviteter som der finnes, med muligheter for mange nye, er også en stor ressurs for kommunens næringsliv.

8 S i d e 8 På turistsiden har vi fått nye tilbud de senere årene, men ønsker selvfølgelig velkommen nye. Jeg tenker da spesielt på utbygging av hotell i Farsund sentrum, men også på de mulighetene som ligger i Havik/Hanangerområdet. OPPVEKST OG KULTUR Skole. Kommunen bruker noe mindre på undervisningssektoren enn landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt. Farsunds korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr elev er kr, mens den på landsbasis var kr og i Vest-Agder kr. Dette er ikke etter rådmannens vurdering dramatisk mindre enn andre kommuner. Vi har generelt en god skole som viser middels gode resultater ved de nasjonale prøver. Vi har også satset på å ha noen skoler i distriktene, noe som betraktes som et gode for elever og foresatte. På skoleområdet som andre områder bør vi stadig tilstrebe oss å bli bedre. Jeg mener at vi bør ha som en målsetting å gjøre det bedre enn gjennomsnittet i Vest-Agder. tror at tiden er inne for å evaluere skolene og driften ved disse, i forhold til resultater fra de nasjonale prøvene for å finne fram til en skoledrift som gir bedre resultater. Målsetting for 2010: Bedre resultater på de nasjonale prøvene for alle skolene! Kultur. Farsund kommune bruker noe mindre andel av sitt budsjett enn gjennomsnittskommunen. Vi har likevel et meget godt utviklet tilbud på så vel idrett som annen kultur. Ikke minst er vi gode på friluftsliv, med et vell av ulike turløyper og muligheter for utøvelse av friluftsliv. Jeg nevner sjøen og båtliv, fiske og fangst, flysport, motorsport av ulike slag, ballspill i hall, i binge, på gress, på kunstgress og naturgress, sandsport, kiting, surfing, all innendørs idrett, innendørs svømmebasseng, utendørs badeanlegg, kajakk, seiling, ja og mye mer. I tillegg et stort antall med lokale grendehus og kultur lokaler, for møter, dans, musikkutøvelse og konserter. Siste skudd på stammen Nordberg Fort, er blitt et allaktivitetshus med mange muligheter. Vi kan gjerne ønske oss mer, men vi bør ikke glemme at vi har et stort tilbud i dag. Turismesatsingen er i år en iverksettelse av den nye ordningen med ny reiselivsorganisasjon for kommunene i Lister. Vi skal videre etablere helårs turistkontor i nye lokaler i Torvgaten. Turisthavna vår er allerede godt profilert, men det må arbeides videre med dette. Havna har plass til mange flere turister og de kan ligge her i større deler av sesongen. Avvikling av landsleiren for speiderne på Lista Flyplass er en milepæl for kommunen og en kjempesjanse til å profilere oss til tusenvis av unge og eldre som antageligvis aldri har vært på besøk i vår kommune før. Vi må ivareta disse slik at de har lyst til å komme igjen. Det samme gjelder de tusenvis av turister som vil komme i forbindelse med alle anløpene fra Cruise-båter som er ventet i løpet av året.

9 S i d e 9 Målsetting for 2010: Avvikle en landsleir for speiderne som vil gi gode minner fra Farsund et helt liv til tusener av speidere. Dra nytte av nyorganiseringen innenfor turisme slik at flere blir oppmerksom på vår kommunes fortrinn i reiselivssammenheng. Utnytte cruise-anløpene forretningsmessig og legge grunnlag for økt besøk fremover fra passasjerer som kommer igjen eller anbefaler oss til bekjente. HELSE- OG OMSORG Vi har gjennom 2009 sett at å redusere antall sykehjemsplasser med 10 har vært en krevende prosess. Både mht pågang for nye plasser, ansatte og pårørende, men også ut fra oppfatninger om hva vi ønsker og hva vi kan få til. Vi har også en problemstilling med et alt for høyt sykefravær ved enkelte enheter, som det bør arbeides kontinuerlig med å få ned. Og til slutt nevner jeg den stadige oppmerksomhet vi skal ha på å redusere uønsket deltid. I Farsund har vi 17,5 % flere beboere på institusjon pr 1000 innbyggere mellom 67 og 79 år, enn gjennomsnittet for landet. Og 8,6 % flere i aldersgruppen over 80 år. Enhetskostnader for kommunale institusjonsplasser (brutto korrigerte) er kr pr plass i gjennomsnitt på landsbasis, og kr i Farsund. Reduksjonen av de 10 plassene som er foretatt i 2009, vil endre på disse tallene som altså er fra Rådmannen foreslår i budsjettet at vi avventer en videre reduksjon av institusjonsplasser i 2010, men vil ikke utelukke at arbeidet med å redusere antall plasser må fortsette senere. Ombygging av 72-bygget er i økonomiplanen lagt til Hvorfor er det viktig å sette så stor fokus på antall sykesenger, kan man spørre. Jo, dersom vi tenker oss flere eldre, færre omsorgsarbeidere og ikke mer resurser til kommunene, vil vi tvinges til å gjøre tjenestene mest mulig effektive slik at flere får hjelp for de samme ressursene. Da kan vi ikke fordele tjenestene så urettferdig at vi gir god og mye hjelp til noen, mens andre ikke får. Det blir framtidas utfordring i Helse og omsorgssektoren så vel i Farsund som for resten av landet. En vel så viktig utfordring er fokuset på forebygging og rehabilitering som kan utsette utgiftene til tyngre tiltak. Dette er det slik jeg ser det, umåtelig viktig å vektlegge sterkere enn i dag. Målsetting for 2010: Holde enhetene innenfor de gitte budsjettrammer, utvikle mer kostnadseffektive måter å yte hjelp med utgangspunkt i tjenestemottakers ressurser. Redusere sykefraværet Øke stillingsstørrelsene (redusere ufrivillig deltid). Fokus på forebygging og rehabilitering

10 S i d e 10 TEKNISK SEKTOR Teknisk drift Sektoren har mange utfordringer på driftssiden. VAR-området påvirker de fleste innbyggerne våre. Likeså gjør veier, gater og torg, parkeringsplasser og parkanlegg. Sektoren får mindre penger å rutte med for 2010, og får derved utfordringen: å gjøre mest mulig for pengene til beste for innbyggerne. Brutto driftsutgifter pr km kommunal vei og gate er kr i Farsund og kr i landsgjennomsnitt. Vedlikehold av kommunens bygg, som i reelle verdier er på i alle fall mill kr, er også en viktig del av sektoren. Likes her gjelder det å få mest mulig igjen for de 6-7 mill kr som er satt av til vedlikehold av disse. Målsetting for 2010: VAR-tjenestene fremstår slik at alle abonnentene er fornøyd. Kommunen skal fremstå som ren og ryddig i offentlige rom, veier og parker. Kommunale bygg vedlikeholdes godt og fremstår presentable. Teknisk forvaltning Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker (kalenderdager) er 25 i Farsund og 34 på landsbasis. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for vedtatte reguleringsplaner er 270 i Farsund og 225 på landsgjennomsnitt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretninger er 20 i Farsund og 87 dager for landsgjennomsnittet. Målsetting for 2010: Saksbehandlingstiden opprettholdes på et høyt faglig nivå, og saksbehandlingstiden gjøres fortsatt bedre enn landsgjennomsnittet. Landbruk Farsund er fylkets største jordbrukskommune. Det formidles nær 30 mill kr i landbrukstilskudd gjennom det kommunale landbrukskontoret. Saksmengden er høy, og interessen for skog- landbruksaktiviteter er høy. Dette kommer ikke minst som følge av et aktivt og godt landbrukskontor med dyktige medarbeidere. Vi har så vel løpende som nye prosjekter i kommunen som relaterer seg til landbrukssektoren (eksempel: Skjærgårdsparken). Det siste er Naturarven-prosjektet, hvor sektoren er sterkt involvert. Samtidig som nye prosjekter er interessant for kommunens næringsutvikling med mer, er det en utfordring for de ansatte å få nok tid til løpende arbeidsoppgaver samtidig som det jobbes i og med nye prosjekter. Dette faktum har rådmannen forsøkt tatt høyde for i budsjettforslaget med å øke rammene for 2010 med kr eller 25% av nettobudsjettet. Målsetting for 2010:

11 S i d e 11 Fortsette å være en aktiv bidragsyter i kommunale utviklingsprosjekter som relaterer seg til sektoren, samtidig som det opprettholdes en høy aktivitet på primærområdene. 3. REGJERINGENS KOMMUNEOPPLEGG FOR 2010 Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 13. oktober. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kroner (eller 2,6 %) 1, mens det i kommuneproposisjonen ble signalisert en realvekst i intervallet 5-6 mrd. kroner. Veksten utover det som ble varslet i kommuneproposisjonen, ligger i all hovedsak på øremerkede overføringer. 230 mill. kr gjelder kommunenes rammetilskudd. Denne økningen er begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. I veksten på 8 mrd. kroner inngår også ekstra midler over inntektssystemet (rammeoverføringene) ved at midlene myntet på forsterket opplæring og tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk får helårseffekt f.o.m Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) anslås til 4,230 mrd. kroner, mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst på 4 mrd. kroner. Realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, fordeles med 2,730 mrd. kroner på kommunene og 1,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Veksten, tilsvarende 4,7 % nominelt, er her sammenlignet med RNB-nivået for i år. 3 Sammenlignet med det forventede, oppdaterte nivåanslaget for kommunenes frie inntekter i år, legger kommuneopplegget for 2010 opp til en nominell vekst på 4,1 %, dvs. realvekst på rundt 1 % siden kostnadsveksten (deflatoren) anslås til 3,1 %. 4 I opplegget økes skatteinntektene mer enn rammetilskuddet (ca. 5,8 % kontra 1 % nominell økning) sammenlignet med anslag på regnskap Skatteinntektsandelen (i makro) antas da å komme tett oppunder 45 % i Regjeringen foreslår at den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere opprettholdes på 12,80 %-poeng. Ordinær skatt på inntekt og formue for (primær- )kommunene samlet anslås å øke med 5,86 % nominelt, sammenlignet med det oppdaterte skatteanslaget for I rådmannens budsjettframlegg for 2010 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 330,000 mill. kr, som er noe lavere enn det Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) opererer med (332,890 mill kr). Rådmannen legger nå til grunn 311,400 mill. kr som frie inntekter i Korrigerer vi dette nivået med det som ligger inne av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget i statsbudsjettet, får vi 313,151 mill. kr i det som kalles for oppgavekorrigerte frie inntekter I dette budsjettforslaget legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 16,849 mill. kr eller 5,4 %. Den varslede veksten for kommunene samlet er 4,1 %. Innlemminger av øremerkede tilskudd og generelt alle andre oppgaveendringer som det kalles, korrigeres for når vekst i frie inntekter beregnes. Kommuneopplegget for 2010 har i seg noen slike, definerte oppgaveendringer; på lik linje 1 I forhold til det såkalte RNB-nivået for inneværende år. 2 Disse midlene inngår ikke i beregningen av realvekst frie inntekter. 3 Sammenlignes veksten for (primær-)kommunene med det som kalles for anslag på regnskap 2009, blir realveksten 950 mill. kr lavere. Det har sammenheng med at anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2009 er oppjustert med 950 mill. kr sammenlignet med det som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2009 og kommuneproposisjonen for Kostnadsveksten (deflatoren) er sammensatt av en anslått årslønnsvekst på 3,5 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp (medregnet investeringskjøp ) anslått til 2,4 %.

12 S i d e 12 med hva som har vært vanlig de senere år. I rammetilskuddet for 2010 er følgende elementer/endringer lagt inn eller trukket ut (2009-kr): 5 Farsunds del vises i kolonnen lengst til høyre. Alle tallene er oppgitt i kr. Midler inn (kompensasjon) Tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse Fysioterapi behandling i utlandet HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Tidlig innsats/forsterket opplæring i norsk og matematikk (helårseffekt f.o.m. 2010) Økt timetall; 1 time for 1-7. trinn og 8 timer leksehjelp 1-4. trinn med effekt fra Økt fysisk aktivitet 5-7. trinn (helårseffekt f.o.m ) Avtalebasert fysioterapitjeneste økt kommunalt finansieringsansvar Midler ut (uttrekk) Økt antall elever i statlige og private skoler Tilskudd ressurskrevende tjenester psykiatrimidler trekkes ikke fra i beregningen av netto lønnsutgifter Avvikling av BCG- og tuberkulosetesting Utvidet bostøtte Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden ( ) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,45 mrd. kr tilsvarende ca. 0,85 %, og forutsatt den samme relative veksten både på skatt og rammeoverføringer. Rådmannen har for øvrig merket seg Regjeringens forslag om å øke innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende tjenester med 3,6 % fra til kr, dvs. en økning også noe utover den forventede lønns- og kostnadsveksten i 2010 på 3,1 %. Den statlige kompensasjonen for utgifter utover innslagspunktet foreslås i tillegg redusert fra 85 til 80 %. Kommunene vil ved inntektsføringen av tilskuddskravet alt i 2009-regnskapet erfare effekten både av økt innslagspunkt og redusert kompensasjonsgrad. Rådmannen har i budsjetteringen av dette tilskuddet tatt høyde for endringene. For spesielt interesserte vises til følgende nettsider som omhandler dette: 5 I tillegg kommer et par tekniske korreksjoner tilsvarende kr for Farsund.

13 S i d e 13

14 S i d e ØKONOMISKE RAMMER Skatteanslaget er satt opp i samsvar med forslag til statsbudsjett. Kommunens inntekter er i de kommunale budsjettene negative dvs markert med (-). Det er derfor verdt å merke seg dette når man leser tabeller og rapporter vedrørende den kommunale økonomien. Skatter og rammetilskudd som staten bestemmer hvert år ved statsbudsjettet, er kommunenes viktigste inntektskilder. Det er derfor i hovedsak staten som bestemmer hvilket utgiftsnivå kommunen kan ha. Skatte på inntekt og formue, samt rammetilskudd kalles de frie inntekter. Utover dette er det statlige tilskuddsordninger og såkalte øremerkede tilskudd som påvirker aktivitetsnivået i kommunen. Resten av kommunale tjenester må finansieres gjennom betaling for kommunale tjenester ved avgifter, betalingssatser, og kommunal eiendomsskatt. Av figuren under framgår, at regjeringen i år har lagt veksten på skatteinntektene. Den ekstra sterke økningen i rammetilskuddet 2009 ligger i at øremerkede tilskudd til psykiatrien fom 2009 inngikk i det generelle tilskuddet, for derved å stille kommunene friere med hensyn til bruken av midlene. Dette er i samsvar med forutsetningene når ordningen med øremerkede psykiatrimidler ble innført (opptrappingsplanen). Fra og med 2009 måtte midler brukt innenfor psykiatrien vurderes på lik linje med andre formål i kommunesektoren. Eiendomsskatten utgjør 23,2 mill kr hvorav skatt på verk og bruk utgjør ca 14 mill kr. For skatt på verk og bruk er satsen maksimalt satt til 7. Skatt på øvrige eiendommer i hele kommunen forutsettes beholdt på samme nivå som i 2009 med 3.

15 Til informasjon vil en økning av eiendomsskattepromillen på 1 på andre eiendommer, utgjør 3,2 mill.kr. Maksimal tillatte økning pr år er 2. Figuren nedenfor viser den relative fordelingen av inntektssiden til kommunen som skal finansiere nettoutgiftene I enhetene og programområdene ( Felles (1), Levekår ( 2 og 3), Teknisk (4)). S i d e 15 Relavit fordeling av finansieringen Eiendomsskatt -7 % Rammetilskudd -37 % Skatter -56 % Av figuren fremgår det tydelig at skatteinntektene er kommunens viktigste inntekstkilde 56% (redusert fra 57% i 2009), fulgt av rammetilskuddet 37% (økt fra 36% i fjor), og eiendomsskatten med 7%. På finansieringssiden er det lagt til grunn en rente på 4,% i gjennomsnitt, og avdragsbetaling med ca 20 års avdragstid. Ca halvparten av lånene sikret på omtrent dette nivået. For at vi skal få merkbart lavere gjennomsnitts renteutgifter i 2009, må rentenivået (NIBOR 3 mnd) under 3%. Kommunestyret frarådes om å endre på det budsjetterte nivå i retning av lavere utgifter. Avkastning på Kraftfondet budsjetteres med ca 9%, noe som i lys av verdens økonomiske situasjon føles ubehagelig optimistisk. Avkastning fra annen likviditet anslås til ca 2,5%.

16 S i d e RAMMER DRIFTSBUDSJETT Rådmannen har orientering formannskap og hovedutvalg om forslagene til rammer for 2010, før endelig behandling i formannskap 24.11, og kommunestyre Forut for dette har selve behandlingen av prosessen vært behandlet i formannskap ( ), og rådmannens første ramme orientert om i kommunestyret (1.9.09) i forbindelse med månedsrapporteringen. I administrasjonen er budsjettene drøftet i ledermøter og enhetsledermøter hvor hovedtillitsvalgte også er med. Det har også vært en del arbeidsmøter blant enhetsledere innenfor samme programområder. Det er rådmannens inntrykk at det er en generell forståelse for budsjettrammene slik de framkommer i det som er rådmannens endelige forslag. Dette betyr ikke at alle er fornøyd og mener at man har fått tilstrekkelig med midler. Tvert i mot mener vel alle at rammene er svært trange og kunne vært økt. Rådmannen legger fram budsjettrammene slik de var ved 1. Ramme, endringene som følge av arbeidet i enhetene og økte rammer fra framleggelsen av statsbudsjettet, og til sist rådmannens endelige forslag til rammer for Det er ingen grunn til å anta eller gå ut fra at disse rammene ikke er reelle. Det er derfor en klar oppfordring at man ved det videre arbeidet med budsjettet foretar eventuelle endringer innenfor de rammene som er gitt ved det fremlagte statsbudsjettet. Videre at man får fram eventuelle konsekvenser ved å redusere utgiftene ved en enhet dersom man foretar overføringer fra en enhet til en annen. Budsjettforslaget danner etter rådmannens mening en reell mulighet for alle til å holde seg innenfor de gitte rammer ved en tilnærmet drift som i FORMANNSKAP Det er lagt opp til stramme budsjettrammer gjennom hele programområdet. Statsbudsjettet gav en åpning til å kunne satse på en kjærkommen og hardt tiltrengt offensiv på næringsutviklingsområdet 10 Politisk virksomhet Økt med kr Kr til formannskapets disposisjon, og kr i godtgjørelse til politikere som følge av regnskapstall 08/ Andre råd og utvalg Økt utgifter til drift av overformynderiet. 12 Næring, turisme og friluft kr er avsatt til tilskudd small city cruises i forhold til k.st. vedtak i Det er videre avsatt kr til næringsutvikling av alle områdene som er opparbeidet og klare for

17 S i d e 17 utvikling, Lundevågen industriområde, Nordkapp forretning/næring, Røssevika næringspark og Listahavnen. Det er viktig at kommunen satser på å realisere utvikle disse områdene. Her ligger mulighetene for fremtidig næringsvekst i kommunen sammen med områdene på Lista Fly- og Næringspark. Jeg vil også anbefale en vurdering av Farsund næringsselskap og Farsund havn s rolle i denne sammenheng. 14 Diverse fellesutgifter Kommunerevisjonens utgifter er økt med kr , det samme er utgiftene til Bedriftshelsetjenesten som følge av at flere ansatte i hht ABL, omfattes av ordningen. Videre er det overført kr fra : 16 Stabsorganisasjonen Se OPPVEKST OG KULTUR Skolebudsjettene er i utgangspunktet meget stramt, men realistisk. 20 Oppvekst Felles Skolene er styrket med 1 mill kr fordelt på vel kr som følge av økt timer i grunnskolen, og resten til styrking av eventuelle svake punkter i skoledriften Grunnskolene Skolene og rådmannen har utarbeidet en felles mal for en mer rettferdig fordeling av midlene til skolen i forhold til rådmannens første forslag som følge av oppgaveendringer og endringer i elevtall. Det er det som forklarer de innbyrdes endringene mellom skolene. Samtidig er de styrket med 1,3 mill kr i forhold til rådmannens opprinnelige ramme. 28 Kultur og idrett Kultur har egne utfordringer med nyorganisering Lister BA og løse lokalt turistkontor. Videre ligger der utfordringer som økt støtte til Vest-Agdermuseet, avvikling av speiderleir anløp av cruisebåter og overtakelse av Husebyparken fra Alcoa. 3 HELSE- OG OMSORG Rådmannen har etter erfaring med nedskjæringer på institusjonsplasser for året 2009 kommet til at man av hensyn til behovet, og av hensyn til ansatte ikke legger opp til å redusere institusjonsplassene i 2010, men at dette blir et år for konsolidering. Hvorvidt nedbyggingen skal fortsette i 2011 må vurderes i løpet av 2010 i forhold til videre ressursallokering i kommunen og innenfor sektoren. Etter det vedtatte opplegget for 2009 skulle antall plasser reduseres med 10 innen Organisasjonen ville da fått anledning til å satt seg litt før vi skulle gå på en ny reduksjon. Siden ikke reduksjonen blir gjennomført før fom , synes ikke rådmannen det ville være forsvarlig å gå direkte på en ny reduksjon direkte. Dette har for rådmannen den logiske følge for prosjektet om å bygge om 72-bygget til omsorgsbolig, at vi også må avvente dette tilsvarende. Rådmannen har derfor ikke lagt inn forslag om å gå på dette prosjektet i 2010.

18 S i d e NAV-kommune Det er opplyst at man som følge av økt arbeidsledighet og sosiale problemer, har større behov for sosialhjelpsmidler i 2009, og at dette ikke kan sees å endre seg inn i Derfor er enheten styrket med kr Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Sektoren er styrket noe i forhold til det relativt store kuttet i rådmannens førsteramme. 33 Institusjonstjenester sone Farsund Her er overført kr for drift av dagtilbud fra 34 Listaheimen skjermet enhet, fordi tjenesten utføres her. Videre er enheten styrket med kr i forhold til rådmannens første rammebeløp slik at man med det regner at det skal vær mulig å holde budsjettrammen for Listaheimen skjermet enhet Se over enhet Listaheimen somatisk enhet. Det var en feil i grunnlagsberegningen for enhet 64 Listaheimen somatisk enhet. Videre foreslår jeg som nevnt ikke fortsatt nedskalering av antall plasser i 2010 og regner derfor heller ikke med besparelser som følge av dette. 35 Hjemmetjenester sone Vanse Enheten har merket sterk økning av hjelpetrengende som følge av reduksjon av sykehjemsplasser, og styrkes derfor i forhold til dette med kr Hjemmetjenester sone Farsund Det er mange utfordringer i denne sonen i forhold til omsorgsboliger med spesielle tjenester. Enheten er styrket budsjettmessig med 1,3 mill kr, og forventes å kunne drive innenfor budsjettrammen i 2010 som følge av dette. 4 TEKNISK UTVALG Området har fått betydelige kutt i rådmannens første ramme utenom landbruk som ble styrket bl.a. som følge av Naturarv-prosjektet. 41 Teknisk drift Ved økt ramme fra staten er teknisk drift gitt en styrket ramme for at dette skal gi styrket driftsgrunnlag i forhold til utgangspunktet. 45 Landbruk Det er også gitt en ytterligere økt ramme til landbruk for å styrke sektoren med kr FINANS 81 Eiendomsskatt Eiendomsskatten fra Bredero faller bort i 2010, men det vil bli beregnet skatt for likeretteranlegget til BP. Takseringen er ikke påbegynt, men jeg regner med at nettoinntekten

19 av dette vil øke med 2,8 mill kr som følge av dette. Det må understrekes at dette er et usikkert anslag. 82 Skatter Som følge av statsbudsjettet økes skatteanslaget med 5 mill kr. S i d e Rammetilskudd Som følge av statsbudsjettet økes rammetilskuddet med 6 mill kr. Dette legger til grunn et relativt optimistisk anslag på folketallet (9 430) er det grunn til å understreke her. Sammenligner vi utviklingen av netto driftsutgifter de tre siste årene på programområder kan dette fremstilles med følgende diagram: Utvikling av budsjett pr programområde kr Budsjett 2008 Rev. Budsjett 2009 Nytt forslag etter statsbudsjett Formannskap Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk utvalg Det er ingen vesentlige endringer av rammene mellom programområdene fra 2009 til Budsjett pr budsjettenhet er tallmessig vist i tabellen på neste side. Rådmannen minner om at en budsjettenhet er det som her er oppgitt med et enhetsnr (fra 10 89). Dette er noen flere enheter enn det som i organisasjonsplanen er oppgitt som en enhet med en administrativ enhetsleder som leder. I tillegg er det greit å nevne at budsjettenhetene fra 2009 ble justert noe som følge av endringene som er vedtatt i forhold til PartasK as utredningen. Kommunal kjøkkenservice er som følge av dette lagt til Farsund omsorgssenter ifølge samme plan.

20 S i d e 20 Det er enhetene i Programområde 1 Felles (10-17), og i programområde 5 Finans (81 89), som kommer i tillegg, samt budsjettenhetene 20 Oppvekst Felles, og 30 Helse Felles. Ser vi på fordelingen av netto utgifter pr budsjettenhet får vi følgende relative fordeling: Teknisk forvaltning 2 % Landbruk 1 % Politisk virksomhet 1 % Funksjonshemmede - Farsund 4 % Teknisk Funksjonhemmede - Vanse 3 % drift 4 % Andre råd og utvalg 0 % Næring, turisme og friluft 0 % Diverse fellesutgifter Tilskudd kirke og trossamfunn 1 % Administrativ 2 % Stabsorganisasjon 1 % Støttefunksjoner 5 % ledelse 1 % Barnehager 2 % Ore skole 2 % Oppvekst Felles 3 % Hjemmetjenester sone Vanse 4 % Hjemmetjenester sone Farsund 7 % Listaheimen - somatisk enhet 4 % Vanse skole 6 % Lista ungdomsskole 5 % Borhaug skole 3 % Listaheimen - skjermet enhet 4 % Institusjonstjenester sone Farsund 8 % Farsund barne-og ungdomsskole 10 % Lister barnevern 3 % Psykisk helse, barne-og ungdomstjenester 4 % NAV-kommune 3 % Forvaltning helse og omsorg 3 % Voksenopplæringen 1 % Kultur og idrett 3 % Tabellen på neste side viser vedtatt budsjett for 2008, 2009 og rådmannens første ramme til enhetene. I kollonne 4 er endringer pba statsbudsjettet og den budsjettprosessen som har foregått enhetene i mellom og mellom enhetene og rådmannen i forhold til de nye rammene i statsbudsjettet. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2010 For kommentarer til investeringsbudsjettet vises det til kommentarene i forslag til økonomiplan, hvor så vel enhetenes forslag som rådmannens prioriterte/foreslåtte forslag fremkommer i 2010 og for planperioden.

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan for 2016-2018 Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/1481 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret Budsjett 2013 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 09/63 24.11.2009 Kommunestyret 09/89 08.12.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 09/63 24.11.2009 Kommunestyret 09/89 08.12.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/1111 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 09/63 24.11.2009 Kommunestyret 09/89 08.12.2009 Budsjett 2010 Administrasjonens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret 14/75 04.12.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret 14/75 04.12.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret 14/75 04.12.2014 Budsjett 2015 og økonomiplan for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016

Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Alternativt budsjett og økonomiplan Mandal kommune 2013 2016 Fremlagt av Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og uavhengig Bakgrunn Rådmannen beskriver i sitt forslag et underskudd på driften av Mandal

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

INTERNT NOTAT. Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen ÅS KOMMUNE INTERNT NOTAT Dato : 28.11.2008 Saknr/ark: 08/2576/145 Løpenr. 19092/08 Til: Fra Kopi til Saksbeh.: Formannskapet Rådmannen Kommunestyret, hovedutvalgene, ledergruppen, revisor Mikal Johansen

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer