Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE"

Transkript

1 BUDSJETT 2010 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

2 S i d e 2 2

3 S i d e 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING BUDSJETTPROFIL REGJERINGENS KOMMUNEOPPLEGG FOR ØKONOMISKE RAMMER RAMMER DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGER FINANSIERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FORSLAG TIL VEDTAK KOMMENTARER FRA ENHETENE...26 Vedlegg 1 - Budsjettrundskriv til enhetene Vedlegg 2 Budsjettet for 2010 vist for hver budsjettenhet pr hovedpost, og for årene 2009 og regnskap Det vises til F-sak 09/31 Formannskapets foreløpige behandling hvor rammebetingelser for budsjettbehandlingen ble drøftet og videre løp for behandlingen lagt. Budsjettsaken er videre fremlagt for hovedutvalgene før behandling i formannskap og kommunestyre. 3

4 1. INNLEDNING Rådmannens budsjettforslag for Farsund kommune 2010 legges med dette fram. Budsjettet er utarbeidet som vedtatt i formannskapet , med rammer til enhetene fra rådmannen før de utarbeider sine budsjettforslag. Dette fordi en svært anstrengt økonomi, ville gjøre en vanlig behandling med ønskeliste fra enhetene, meningsløs i forhold til å etterpå arbeide med Kutt for å få et realistisk og balansert budsjettforslag fremlagt til politisk behandling. Likevel har det vært en stor grad av involvering i hele budsjettprosessen. Enhetsledere har arbeidet nært til rådmann/kommunalsjefer for å komme fram til realistiske budsjetter med rammer som det går an å følge ved den driften vi ser for oss i Det har også vært orientert og hørt hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte ved flere milepæler i arbeidet. Formannskapet og utvalgene har fått seg fremlagt budsjettopplegget i god tid før det fremmes for endelig behandling. Rådmannen er svært fornøyd med årets opplegg. Det har vært mye mindre fokus på budsjettkutt enn det som har vært vanlig de siste år, men et målbevisst og realistisk løp er lagt for å utarbeide budsjettforslag som er realistiske innenfor de budsjettrammene vi har til rådighet. Det at alle ledd i budsjettprosessen, også hovedtillitsvalgte, er tatt med/orientert under utarbeidelsen, er etter min mening med på å styrke forståelsen av budsjettet, og det arbeidet som ligger bak utarbeidelsen av et kommunebudsjett. Behandling i formannskapet, med enstemmig vedtak - sak 09/31: Formannskapet vedtar pga den vanskelige budsjettsituasjonen for 2010, at rådmannen i sitt budsjettrundskriv, fastsetter rammer for enhetene til å fremme sine budsjettforslag basert på. Rådmannen skal bygge de gitte rammene på budsjettforslaget som er vedtatt i 2009, og vedtatt økonomiplan for perioden , og den fremlagte kommuneøkonomiproposisjonen, samt ta hensyn til lønns- og prisforutsetninger, mva refusjonsregler, behandling av underskudd for 2008, og videre i den grad det er mulig, ta med virkningene av pensjonsforutsetningene fra 2008, og eventuelle endringer på pensjonsbetalinger som følge av årets lønnsoppgjør. Budsjettrundskrivet ligger som vedlegg til saken. Forslagene fra enhetene blir lagt fram i hovedutvalg og i formannskapet før formannskap og kommunestyre behandler det endelig. Rådmannen noterer seg uttalelsene fra disse organene. Budsjettsaken ble lagt fram for formannskap , for Landbruksutvalget og for Levekår og Teknisk utvalg i møte Formannskapet hadde ingen uttalelser til orienteringen.

5 S i d e 5 Landbruksutvalget tar framlagte budsjettforslag til orientering med følgende enstemmige merknader: Foreslåtte ramme begrenser enhetens mulighet for: Deltakelse/engasjement i prosjekter som for eksempel o Skjærgårdspark o Utvalgt kulturlandskap o Sørnorsk Kystnatur Deltakelse i kommuneplanarbeid Næringsutviklingsarbeid innen både jord- og skogbruk: o Veiledning ifb med lån/tilskuddsøknader (BU-midler) o Skogbrukstiltak o Tileggsnæringer Utvalget mener dette er viktige oppgaver enheten burde ha større kapasitet til. Utvalg for Levekår og teknisk utvalg, hadde ingen uttalelser til orienteringen. 2. BUDSJETTPROFIL Rådmannen ønsker i sammenheng med budsjettframlegget å vektlegge, og sette fokus på det gode tjenestetilbudet Farsund kommune gjør og gir. Vi planlegger gjennom budsjettet for 2010 å utføre tjenester og service, forvaltningsoppgaver og omsorg for brutto kr, fordelt på: Fellesutgifter, havn og kirkelige formål kr Oppvekst og kultur kr Helse og Omsorg kr Teknisk tjenester og landbruk kr Som en kan forstå er dette en organisasjon som er rettet på tjenesteyting i lokalsamfunnet av stor betydning og med store ressurser. Den daglige tilbakemeldingen som ulike kommunale enheter får fra innbyggere og brukere er meget gode. Det generelle inntrykket er at kommunens ulike enheter gjør en god innsats på sine områder som settes pris på av den enkelte innbygger og tjenestemottaker. Vi mennesker er ikke annerledes enn at vi er best til å trekke fram det vi ikke er fornøyd med. Media sin oppgave er å påpeke feil og mangler med eksempelvis kommunale tjenester, og er gjennom det arbeidet et viktig korrektiv for oss som er ansvarlige for kommunens mange tjenester. Jeg synes likevel at det er viktig ikke å glemme hovedsaken, og størstedelen av den kommunale driften i Farsund, nemlig den, at det drives mye godt arbeid, og gis mange gode

6 S i d e 6 tjenester. Vi må heller ikke glemme i all fokuset på dårlig økonomi, og ønsker om nye tiltak som vi ikke har penger til, at vi faktisk har og bruker alle de pengene som er listet opp over. Spørsmålet blir altså først og fremst om vi bruker de resurssene vi har riktig. Kan vi få mer ut av pengene ved å gjøre ting annerledes. Er det noen tjenester vi kan klare oss med mindre av. Kan andre gjøre det bedre og billigere, osv. Tall fra Kostra gir oss en god oversikt over den enkelte kommunes drift i forhold til andre kommuner. Av rapporten fra 2008 kan vi for eksempel lese oss til følgende hovedpunkter: Farsund kommune bruker 13 % mindre til administrasjons- og fellesutgifter enn landsgjennomsnittet og 6,6 % mindre enn snittet for Vest-Agder 0,3 % mindre utgiftene til grunnskoleopplæring enn landsgjennomsnittet og 4,1 % mindre enn gjennomsnittet for Vest-Agder 8,9 % mindre utgifter til kultur enn landsgjennomsnittet og 6,8 % mindre enn snittet for Vest-Agder Vi bruker 9,8 % mer utgifter til pleie og omsorg enn landsgjennomsnittet og 16,4 % mer enn gjennomsnittet for Vest-Agder. 21,4 % mer til Kirkelig fellesråd enn landsgjennomsnittet og 13,3 % mer enn gjennomsnittet i Vest-Agder (ps små tall gir store utslag) (Alt er regnet i forhold til kommunenes total netto driftsutgifter). Poenget er vi kan gjøre en del med driften vår, men det er ikke mulig alltid å tenke seg at dette skal gjøres med nye friske penger. Skal vi endre på tjenestetilbudet vårt må det gjøres gjennom prosesser som gir besparelser ved effektivisering, eller nedlegging av hele eller deler av tilbudet osv. Slike prosesser kan ta tid, men det kan også være noe som kan skje relativt raskt. ADMINISTRASJON Kommunen har ikke spesielt høye administrasjonsutgifter i forhold til landsgjennomsnittet. Likevel er erfaringen fra 2008, og for den saks skyld 2009, at vi kan og bør bli bedre til å sette oss mål som evalueres. Politikere har i løpet av året etterlyst lederkontrakter. Det er redegjort for at alle ledere på begge nivåer har slike. Rådmannen har allerede tatt initiativ overfor kommunalsjefene for å følge opp dette arbeidet bedre i Alle ledere skal få en klar målsetting for sitt område som skal følges opp i løpet av året, og med en etterfølgende status ved årets slutt. Vi kan og må bli bedre på dette området. Oppfølging og rapportering er også en selvfølgelig del av ledelse som kan forbedres. Til slutt nevnes at lederes oppfølging av hovedavtalen vil også ha spesiell fokus i 2010.

7 NÆRINGSARBEID Næringsarbeidet er omfattende i kommunen, men vi er kanskje ikke så flinke til å få dette fram. Vi har følgende næringsrelaterte stillinger: Turistkontor 1,0 ca Landbrukskontoret 2,8 Havnekontoret 2,8 Deler av adm og teknisk adm 1,0 anslag Rådmann 1,0 deler av Ordfører 1,0 deler av Næringsselskapet 1,0 finansiert igjennom næringsselskapet Prosjektleder Skjærgårdspark 1,0 deler av Prosjektleder Naturarvprosjektet 0,5 deler av I tillegg kommer de interkommunale prosjektene vi er involvert i med Visit Sørlandet og Listerregionens felles turistkontor, og Lister Nyskaping som er fellesprosjektet på næringsutvikling i regionen. Målsetting for 2010: S i d e 7 Bedre lederoppfølgingen i hht lederavtalene, og sette konkretiserte mål for hver enkelt leder. Jobbe fram en mer samlet framstilling av kommunens samlede næringsrelaterte ressurser og få disse til i sterkere grad å arbeide sammen, og tillegg arbeide med å konkretisere og styrke et nært samarbeid med det lokale næringslivet (involvering). Kommunen har de siste årene satset tungt på å tilrettelegge for næringssatsing og boligbygging. I tillegg har vi et godt tilbud fra private aktører på de samme områdene. Næringsområdet i Lundevågen vil bli klart for ny satsing i løpet av 2010, Skråveien vil gjøre landverts forbindelse meget gode i tillegg til de gode havnefasiliteter vi har for sjøverts adgang. Nordkapp er en kjempestor mulighet for sentrumsnært forretningsområde, boligbygging og offentlig tjenester og parkering, som etter godkjent reguleringsplan er klar for satsing. Røssevika Næringspark står klar fra nyttår med 100 mål byggeklare tomter (9 i første omgang). Plassert sentralt i kommunen utgjør dette et kjærkommet areal for alle som spør om tomt for større og mindre næringsaktiviteter og som ikke behøver sjøverts transport. Listahavn med fiskemottak, er etter utbedringen av moloen virkelig klar for bruk for fremtiden. Nyetableringen rundt havna med nytt forretnings/boligbygg er en god start for annen næringsaktivitet i dette området. Lista Flystasjon med alle de aktiviteter som der finnes, med muligheter for mange nye, er også en stor ressurs for kommunens næringsliv.

8 S i d e 8 På turistsiden har vi fått nye tilbud de senere årene, men ønsker selvfølgelig velkommen nye. Jeg tenker da spesielt på utbygging av hotell i Farsund sentrum, men også på de mulighetene som ligger i Havik/Hanangerområdet. OPPVEKST OG KULTUR Skole. Kommunen bruker noe mindre på undervisningssektoren enn landsgjennomsnitt og fylkesgjennomsnitt. Farsunds korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr elev er kr, mens den på landsbasis var kr og i Vest-Agder kr. Dette er ikke etter rådmannens vurdering dramatisk mindre enn andre kommuner. Vi har generelt en god skole som viser middels gode resultater ved de nasjonale prøver. Vi har også satset på å ha noen skoler i distriktene, noe som betraktes som et gode for elever og foresatte. På skoleområdet som andre områder bør vi stadig tilstrebe oss å bli bedre. Jeg mener at vi bør ha som en målsetting å gjøre det bedre enn gjennomsnittet i Vest-Agder. tror at tiden er inne for å evaluere skolene og driften ved disse, i forhold til resultater fra de nasjonale prøvene for å finne fram til en skoledrift som gir bedre resultater. Målsetting for 2010: Bedre resultater på de nasjonale prøvene for alle skolene! Kultur. Farsund kommune bruker noe mindre andel av sitt budsjett enn gjennomsnittskommunen. Vi har likevel et meget godt utviklet tilbud på så vel idrett som annen kultur. Ikke minst er vi gode på friluftsliv, med et vell av ulike turløyper og muligheter for utøvelse av friluftsliv. Jeg nevner sjøen og båtliv, fiske og fangst, flysport, motorsport av ulike slag, ballspill i hall, i binge, på gress, på kunstgress og naturgress, sandsport, kiting, surfing, all innendørs idrett, innendørs svømmebasseng, utendørs badeanlegg, kajakk, seiling, ja og mye mer. I tillegg et stort antall med lokale grendehus og kultur lokaler, for møter, dans, musikkutøvelse og konserter. Siste skudd på stammen Nordberg Fort, er blitt et allaktivitetshus med mange muligheter. Vi kan gjerne ønske oss mer, men vi bør ikke glemme at vi har et stort tilbud i dag. Turismesatsingen er i år en iverksettelse av den nye ordningen med ny reiselivsorganisasjon for kommunene i Lister. Vi skal videre etablere helårs turistkontor i nye lokaler i Torvgaten. Turisthavna vår er allerede godt profilert, men det må arbeides videre med dette. Havna har plass til mange flere turister og de kan ligge her i større deler av sesongen. Avvikling av landsleiren for speiderne på Lista Flyplass er en milepæl for kommunen og en kjempesjanse til å profilere oss til tusenvis av unge og eldre som antageligvis aldri har vært på besøk i vår kommune før. Vi må ivareta disse slik at de har lyst til å komme igjen. Det samme gjelder de tusenvis av turister som vil komme i forbindelse med alle anløpene fra Cruise-båter som er ventet i løpet av året.

9 S i d e 9 Målsetting for 2010: Avvikle en landsleir for speiderne som vil gi gode minner fra Farsund et helt liv til tusener av speidere. Dra nytte av nyorganiseringen innenfor turisme slik at flere blir oppmerksom på vår kommunes fortrinn i reiselivssammenheng. Utnytte cruise-anløpene forretningsmessig og legge grunnlag for økt besøk fremover fra passasjerer som kommer igjen eller anbefaler oss til bekjente. HELSE- OG OMSORG Vi har gjennom 2009 sett at å redusere antall sykehjemsplasser med 10 har vært en krevende prosess. Både mht pågang for nye plasser, ansatte og pårørende, men også ut fra oppfatninger om hva vi ønsker og hva vi kan få til. Vi har også en problemstilling med et alt for høyt sykefravær ved enkelte enheter, som det bør arbeides kontinuerlig med å få ned. Og til slutt nevner jeg den stadige oppmerksomhet vi skal ha på å redusere uønsket deltid. I Farsund har vi 17,5 % flere beboere på institusjon pr 1000 innbyggere mellom 67 og 79 år, enn gjennomsnittet for landet. Og 8,6 % flere i aldersgruppen over 80 år. Enhetskostnader for kommunale institusjonsplasser (brutto korrigerte) er kr pr plass i gjennomsnitt på landsbasis, og kr i Farsund. Reduksjonen av de 10 plassene som er foretatt i 2009, vil endre på disse tallene som altså er fra Rådmannen foreslår i budsjettet at vi avventer en videre reduksjon av institusjonsplasser i 2010, men vil ikke utelukke at arbeidet med å redusere antall plasser må fortsette senere. Ombygging av 72-bygget er i økonomiplanen lagt til Hvorfor er det viktig å sette så stor fokus på antall sykesenger, kan man spørre. Jo, dersom vi tenker oss flere eldre, færre omsorgsarbeidere og ikke mer resurser til kommunene, vil vi tvinges til å gjøre tjenestene mest mulig effektive slik at flere får hjelp for de samme ressursene. Da kan vi ikke fordele tjenestene så urettferdig at vi gir god og mye hjelp til noen, mens andre ikke får. Det blir framtidas utfordring i Helse og omsorgssektoren så vel i Farsund som for resten av landet. En vel så viktig utfordring er fokuset på forebygging og rehabilitering som kan utsette utgiftene til tyngre tiltak. Dette er det slik jeg ser det, umåtelig viktig å vektlegge sterkere enn i dag. Målsetting for 2010: Holde enhetene innenfor de gitte budsjettrammer, utvikle mer kostnadseffektive måter å yte hjelp med utgangspunkt i tjenestemottakers ressurser. Redusere sykefraværet Øke stillingsstørrelsene (redusere ufrivillig deltid). Fokus på forebygging og rehabilitering

10 S i d e 10 TEKNISK SEKTOR Teknisk drift Sektoren har mange utfordringer på driftssiden. VAR-området påvirker de fleste innbyggerne våre. Likeså gjør veier, gater og torg, parkeringsplasser og parkanlegg. Sektoren får mindre penger å rutte med for 2010, og får derved utfordringen: å gjøre mest mulig for pengene til beste for innbyggerne. Brutto driftsutgifter pr km kommunal vei og gate er kr i Farsund og kr i landsgjennomsnitt. Vedlikehold av kommunens bygg, som i reelle verdier er på i alle fall mill kr, er også en viktig del av sektoren. Likes her gjelder det å få mest mulig igjen for de 6-7 mill kr som er satt av til vedlikehold av disse. Målsetting for 2010: VAR-tjenestene fremstår slik at alle abonnentene er fornøyd. Kommunen skal fremstå som ren og ryddig i offentlige rom, veier og parker. Kommunale bygg vedlikeholdes godt og fremstår presentable. Teknisk forvaltning Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker (kalenderdager) er 25 i Farsund og 34 på landsbasis. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for vedtatte reguleringsplaner er 270 i Farsund og 225 på landsgjennomsnitt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretninger er 20 i Farsund og 87 dager for landsgjennomsnittet. Målsetting for 2010: Saksbehandlingstiden opprettholdes på et høyt faglig nivå, og saksbehandlingstiden gjøres fortsatt bedre enn landsgjennomsnittet. Landbruk Farsund er fylkets største jordbrukskommune. Det formidles nær 30 mill kr i landbrukstilskudd gjennom det kommunale landbrukskontoret. Saksmengden er høy, og interessen for skog- landbruksaktiviteter er høy. Dette kommer ikke minst som følge av et aktivt og godt landbrukskontor med dyktige medarbeidere. Vi har så vel løpende som nye prosjekter i kommunen som relaterer seg til landbrukssektoren (eksempel: Skjærgårdsparken). Det siste er Naturarven-prosjektet, hvor sektoren er sterkt involvert. Samtidig som nye prosjekter er interessant for kommunens næringsutvikling med mer, er det en utfordring for de ansatte å få nok tid til løpende arbeidsoppgaver samtidig som det jobbes i og med nye prosjekter. Dette faktum har rådmannen forsøkt tatt høyde for i budsjettforslaget med å øke rammene for 2010 med kr eller 25% av nettobudsjettet. Målsetting for 2010:

11 S i d e 11 Fortsette å være en aktiv bidragsyter i kommunale utviklingsprosjekter som relaterer seg til sektoren, samtidig som det opprettholdes en høy aktivitet på primærområdene. 3. REGJERINGENS KOMMUNEOPPLEGG FOR 2010 Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 13. oktober. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på om lag 8 mrd. kroner (eller 2,6 %) 1, mens det i kommuneproposisjonen ble signalisert en realvekst i intervallet 5-6 mrd. kroner. Veksten utover det som ble varslet i kommuneproposisjonen, ligger i all hovedsak på øremerkede overføringer. 230 mill. kr gjelder kommunenes rammetilskudd. Denne økningen er begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. I veksten på 8 mrd. kroner inngår også ekstra midler over inntektssystemet (rammeoverføringene) ved at midlene myntet på forsterket opplæring og tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk får helårseffekt f.o.m Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) anslås til 4,230 mrd. kroner, mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst på 4 mrd. kroner. Realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, fordeles med 2,730 mrd. kroner på kommunene og 1,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Veksten, tilsvarende 4,7 % nominelt, er her sammenlignet med RNB-nivået for i år. 3 Sammenlignet med det forventede, oppdaterte nivåanslaget for kommunenes frie inntekter i år, legger kommuneopplegget for 2010 opp til en nominell vekst på 4,1 %, dvs. realvekst på rundt 1 % siden kostnadsveksten (deflatoren) anslås til 3,1 %. 4 I opplegget økes skatteinntektene mer enn rammetilskuddet (ca. 5,8 % kontra 1 % nominell økning) sammenlignet med anslag på regnskap Skatteinntektsandelen (i makro) antas da å komme tett oppunder 45 % i Regjeringen foreslår at den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere opprettholdes på 12,80 %-poeng. Ordinær skatt på inntekt og formue for (primær- )kommunene samlet anslås å øke med 5,86 % nominelt, sammenlignet med det oppdaterte skatteanslaget for I rådmannens budsjettframlegg for 2010 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 330,000 mill. kr, som er noe lavere enn det Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) opererer med (332,890 mill kr). Rådmannen legger nå til grunn 311,400 mill. kr som frie inntekter i Korrigerer vi dette nivået med det som ligger inne av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget i statsbudsjettet, får vi 313,151 mill. kr i det som kalles for oppgavekorrigerte frie inntekter I dette budsjettforslaget legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 16,849 mill. kr eller 5,4 %. Den varslede veksten for kommunene samlet er 4,1 %. Innlemminger av øremerkede tilskudd og generelt alle andre oppgaveendringer som det kalles, korrigeres for når vekst i frie inntekter beregnes. Kommuneopplegget for 2010 har i seg noen slike, definerte oppgaveendringer; på lik linje 1 I forhold til det såkalte RNB-nivået for inneværende år. 2 Disse midlene inngår ikke i beregningen av realvekst frie inntekter. 3 Sammenlignes veksten for (primær-)kommunene med det som kalles for anslag på regnskap 2009, blir realveksten 950 mill. kr lavere. Det har sammenheng med at anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2009 er oppjustert med 950 mill. kr sammenlignet med det som ble lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2009 og kommuneproposisjonen for Kostnadsveksten (deflatoren) er sammensatt av en anslått årslønnsvekst på 3,5 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp (medregnet investeringskjøp ) anslått til 2,4 %.

12 S i d e 12 med hva som har vært vanlig de senere år. I rammetilskuddet for 2010 er følgende elementer/endringer lagt inn eller trukket ut (2009-kr): 5 Farsunds del vises i kolonnen lengst til høyre. Alle tallene er oppgitt i kr. Midler inn (kompensasjon) Tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse Fysioterapi behandling i utlandet HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Tidlig innsats/forsterket opplæring i norsk og matematikk (helårseffekt f.o.m. 2010) Økt timetall; 1 time for 1-7. trinn og 8 timer leksehjelp 1-4. trinn med effekt fra Økt fysisk aktivitet 5-7. trinn (helårseffekt f.o.m ) Avtalebasert fysioterapitjeneste økt kommunalt finansieringsansvar Midler ut (uttrekk) Økt antall elever i statlige og private skoler Tilskudd ressurskrevende tjenester psykiatrimidler trekkes ikke fra i beregningen av netto lønnsutgifter Avvikling av BCG- og tuberkulosetesting Utvidet bostøtte Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden ( ) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,45 mrd. kr tilsvarende ca. 0,85 %, og forutsatt den samme relative veksten både på skatt og rammeoverføringer. Rådmannen har for øvrig merket seg Regjeringens forslag om å øke innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende tjenester med 3,6 % fra til kr, dvs. en økning også noe utover den forventede lønns- og kostnadsveksten i 2010 på 3,1 %. Den statlige kompensasjonen for utgifter utover innslagspunktet foreslås i tillegg redusert fra 85 til 80 %. Kommunene vil ved inntektsføringen av tilskuddskravet alt i 2009-regnskapet erfare effekten både av økt innslagspunkt og redusert kompensasjonsgrad. Rådmannen har i budsjetteringen av dette tilskuddet tatt høyde for endringene. For spesielt interesserte vises til følgende nettsider som omhandler dette: 5 I tillegg kommer et par tekniske korreksjoner tilsvarende kr for Farsund.

13 S i d e 13

14 S i d e ØKONOMISKE RAMMER Skatteanslaget er satt opp i samsvar med forslag til statsbudsjett. Kommunens inntekter er i de kommunale budsjettene negative dvs markert med (-). Det er derfor verdt å merke seg dette når man leser tabeller og rapporter vedrørende den kommunale økonomien. Skatter og rammetilskudd som staten bestemmer hvert år ved statsbudsjettet, er kommunenes viktigste inntektskilder. Det er derfor i hovedsak staten som bestemmer hvilket utgiftsnivå kommunen kan ha. Skatte på inntekt og formue, samt rammetilskudd kalles de frie inntekter. Utover dette er det statlige tilskuddsordninger og såkalte øremerkede tilskudd som påvirker aktivitetsnivået i kommunen. Resten av kommunale tjenester må finansieres gjennom betaling for kommunale tjenester ved avgifter, betalingssatser, og kommunal eiendomsskatt. Av figuren under framgår, at regjeringen i år har lagt veksten på skatteinntektene. Den ekstra sterke økningen i rammetilskuddet 2009 ligger i at øremerkede tilskudd til psykiatrien fom 2009 inngikk i det generelle tilskuddet, for derved å stille kommunene friere med hensyn til bruken av midlene. Dette er i samsvar med forutsetningene når ordningen med øremerkede psykiatrimidler ble innført (opptrappingsplanen). Fra og med 2009 måtte midler brukt innenfor psykiatrien vurderes på lik linje med andre formål i kommunesektoren. Eiendomsskatten utgjør 23,2 mill kr hvorav skatt på verk og bruk utgjør ca 14 mill kr. For skatt på verk og bruk er satsen maksimalt satt til 7. Skatt på øvrige eiendommer i hele kommunen forutsettes beholdt på samme nivå som i 2009 med 3.

15 Til informasjon vil en økning av eiendomsskattepromillen på 1 på andre eiendommer, utgjør 3,2 mill.kr. Maksimal tillatte økning pr år er 2. Figuren nedenfor viser den relative fordelingen av inntektssiden til kommunen som skal finansiere nettoutgiftene I enhetene og programområdene ( Felles (1), Levekår ( 2 og 3), Teknisk (4)). S i d e 15 Relavit fordeling av finansieringen Eiendomsskatt -7 % Rammetilskudd -37 % Skatter -56 % Av figuren fremgår det tydelig at skatteinntektene er kommunens viktigste inntekstkilde 56% (redusert fra 57% i 2009), fulgt av rammetilskuddet 37% (økt fra 36% i fjor), og eiendomsskatten med 7%. På finansieringssiden er det lagt til grunn en rente på 4,% i gjennomsnitt, og avdragsbetaling med ca 20 års avdragstid. Ca halvparten av lånene sikret på omtrent dette nivået. For at vi skal få merkbart lavere gjennomsnitts renteutgifter i 2009, må rentenivået (NIBOR 3 mnd) under 3%. Kommunestyret frarådes om å endre på det budsjetterte nivå i retning av lavere utgifter. Avkastning på Kraftfondet budsjetteres med ca 9%, noe som i lys av verdens økonomiske situasjon føles ubehagelig optimistisk. Avkastning fra annen likviditet anslås til ca 2,5%.

16 S i d e RAMMER DRIFTSBUDSJETT Rådmannen har orientering formannskap og hovedutvalg om forslagene til rammer for 2010, før endelig behandling i formannskap 24.11, og kommunestyre Forut for dette har selve behandlingen av prosessen vært behandlet i formannskap ( ), og rådmannens første ramme orientert om i kommunestyret (1.9.09) i forbindelse med månedsrapporteringen. I administrasjonen er budsjettene drøftet i ledermøter og enhetsledermøter hvor hovedtillitsvalgte også er med. Det har også vært en del arbeidsmøter blant enhetsledere innenfor samme programområder. Det er rådmannens inntrykk at det er en generell forståelse for budsjettrammene slik de framkommer i det som er rådmannens endelige forslag. Dette betyr ikke at alle er fornøyd og mener at man har fått tilstrekkelig med midler. Tvert i mot mener vel alle at rammene er svært trange og kunne vært økt. Rådmannen legger fram budsjettrammene slik de var ved 1. Ramme, endringene som følge av arbeidet i enhetene og økte rammer fra framleggelsen av statsbudsjettet, og til sist rådmannens endelige forslag til rammer for Det er ingen grunn til å anta eller gå ut fra at disse rammene ikke er reelle. Det er derfor en klar oppfordring at man ved det videre arbeidet med budsjettet foretar eventuelle endringer innenfor de rammene som er gitt ved det fremlagte statsbudsjettet. Videre at man får fram eventuelle konsekvenser ved å redusere utgiftene ved en enhet dersom man foretar overføringer fra en enhet til en annen. Budsjettforslaget danner etter rådmannens mening en reell mulighet for alle til å holde seg innenfor de gitte rammer ved en tilnærmet drift som i FORMANNSKAP Det er lagt opp til stramme budsjettrammer gjennom hele programområdet. Statsbudsjettet gav en åpning til å kunne satse på en kjærkommen og hardt tiltrengt offensiv på næringsutviklingsområdet 10 Politisk virksomhet Økt med kr Kr til formannskapets disposisjon, og kr i godtgjørelse til politikere som følge av regnskapstall 08/ Andre råd og utvalg Økt utgifter til drift av overformynderiet. 12 Næring, turisme og friluft kr er avsatt til tilskudd small city cruises i forhold til k.st. vedtak i Det er videre avsatt kr til næringsutvikling av alle områdene som er opparbeidet og klare for

17 S i d e 17 utvikling, Lundevågen industriområde, Nordkapp forretning/næring, Røssevika næringspark og Listahavnen. Det er viktig at kommunen satser på å realisere utvikle disse områdene. Her ligger mulighetene for fremtidig næringsvekst i kommunen sammen med områdene på Lista Fly- og Næringspark. Jeg vil også anbefale en vurdering av Farsund næringsselskap og Farsund havn s rolle i denne sammenheng. 14 Diverse fellesutgifter Kommunerevisjonens utgifter er økt med kr , det samme er utgiftene til Bedriftshelsetjenesten som følge av at flere ansatte i hht ABL, omfattes av ordningen. Videre er det overført kr fra : 16 Stabsorganisasjonen Se OPPVEKST OG KULTUR Skolebudsjettene er i utgangspunktet meget stramt, men realistisk. 20 Oppvekst Felles Skolene er styrket med 1 mill kr fordelt på vel kr som følge av økt timer i grunnskolen, og resten til styrking av eventuelle svake punkter i skoledriften Grunnskolene Skolene og rådmannen har utarbeidet en felles mal for en mer rettferdig fordeling av midlene til skolen i forhold til rådmannens første forslag som følge av oppgaveendringer og endringer i elevtall. Det er det som forklarer de innbyrdes endringene mellom skolene. Samtidig er de styrket med 1,3 mill kr i forhold til rådmannens opprinnelige ramme. 28 Kultur og idrett Kultur har egne utfordringer med nyorganisering Lister BA og løse lokalt turistkontor. Videre ligger der utfordringer som økt støtte til Vest-Agdermuseet, avvikling av speiderleir anløp av cruisebåter og overtakelse av Husebyparken fra Alcoa. 3 HELSE- OG OMSORG Rådmannen har etter erfaring med nedskjæringer på institusjonsplasser for året 2009 kommet til at man av hensyn til behovet, og av hensyn til ansatte ikke legger opp til å redusere institusjonsplassene i 2010, men at dette blir et år for konsolidering. Hvorvidt nedbyggingen skal fortsette i 2011 må vurderes i løpet av 2010 i forhold til videre ressursallokering i kommunen og innenfor sektoren. Etter det vedtatte opplegget for 2009 skulle antall plasser reduseres med 10 innen Organisasjonen ville da fått anledning til å satt seg litt før vi skulle gå på en ny reduksjon. Siden ikke reduksjonen blir gjennomført før fom , synes ikke rådmannen det ville være forsvarlig å gå direkte på en ny reduksjon direkte. Dette har for rådmannen den logiske følge for prosjektet om å bygge om 72-bygget til omsorgsbolig, at vi også må avvente dette tilsvarende. Rådmannen har derfor ikke lagt inn forslag om å gå på dette prosjektet i 2010.

18 S i d e NAV-kommune Det er opplyst at man som følge av økt arbeidsledighet og sosiale problemer, har større behov for sosialhjelpsmidler i 2009, og at dette ikke kan sees å endre seg inn i Derfor er enheten styrket med kr Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Sektoren er styrket noe i forhold til det relativt store kuttet i rådmannens førsteramme. 33 Institusjonstjenester sone Farsund Her er overført kr for drift av dagtilbud fra 34 Listaheimen skjermet enhet, fordi tjenesten utføres her. Videre er enheten styrket med kr i forhold til rådmannens første rammebeløp slik at man med det regner at det skal vær mulig å holde budsjettrammen for Listaheimen skjermet enhet Se over enhet Listaheimen somatisk enhet. Det var en feil i grunnlagsberegningen for enhet 64 Listaheimen somatisk enhet. Videre foreslår jeg som nevnt ikke fortsatt nedskalering av antall plasser i 2010 og regner derfor heller ikke med besparelser som følge av dette. 35 Hjemmetjenester sone Vanse Enheten har merket sterk økning av hjelpetrengende som følge av reduksjon av sykehjemsplasser, og styrkes derfor i forhold til dette med kr Hjemmetjenester sone Farsund Det er mange utfordringer i denne sonen i forhold til omsorgsboliger med spesielle tjenester. Enheten er styrket budsjettmessig med 1,3 mill kr, og forventes å kunne drive innenfor budsjettrammen i 2010 som følge av dette. 4 TEKNISK UTVALG Området har fått betydelige kutt i rådmannens første ramme utenom landbruk som ble styrket bl.a. som følge av Naturarv-prosjektet. 41 Teknisk drift Ved økt ramme fra staten er teknisk drift gitt en styrket ramme for at dette skal gi styrket driftsgrunnlag i forhold til utgangspunktet. 45 Landbruk Det er også gitt en ytterligere økt ramme til landbruk for å styrke sektoren med kr FINANS 81 Eiendomsskatt Eiendomsskatten fra Bredero faller bort i 2010, men det vil bli beregnet skatt for likeretteranlegget til BP. Takseringen er ikke påbegynt, men jeg regner med at nettoinntekten

19 av dette vil øke med 2,8 mill kr som følge av dette. Det må understrekes at dette er et usikkert anslag. 82 Skatter Som følge av statsbudsjettet økes skatteanslaget med 5 mill kr. S i d e Rammetilskudd Som følge av statsbudsjettet økes rammetilskuddet med 6 mill kr. Dette legger til grunn et relativt optimistisk anslag på folketallet (9 430) er det grunn til å understreke her. Sammenligner vi utviklingen av netto driftsutgifter de tre siste årene på programområder kan dette fremstilles med følgende diagram: Utvikling av budsjett pr programområde kr Budsjett 2008 Rev. Budsjett 2009 Nytt forslag etter statsbudsjett Formannskap Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk utvalg Det er ingen vesentlige endringer av rammene mellom programområdene fra 2009 til Budsjett pr budsjettenhet er tallmessig vist i tabellen på neste side. Rådmannen minner om at en budsjettenhet er det som her er oppgitt med et enhetsnr (fra 10 89). Dette er noen flere enheter enn det som i organisasjonsplanen er oppgitt som en enhet med en administrativ enhetsleder som leder. I tillegg er det greit å nevne at budsjettenhetene fra 2009 ble justert noe som følge av endringene som er vedtatt i forhold til PartasK as utredningen. Kommunal kjøkkenservice er som følge av dette lagt til Farsund omsorgssenter ifølge samme plan.

20 S i d e 20 Det er enhetene i Programområde 1 Felles (10-17), og i programområde 5 Finans (81 89), som kommer i tillegg, samt budsjettenhetene 20 Oppvekst Felles, og 30 Helse Felles. Ser vi på fordelingen av netto utgifter pr budsjettenhet får vi følgende relative fordeling: Teknisk forvaltning 2 % Landbruk 1 % Politisk virksomhet 1 % Funksjonshemmede - Farsund 4 % Teknisk Funksjonhemmede - Vanse 3 % drift 4 % Andre råd og utvalg 0 % Næring, turisme og friluft 0 % Diverse fellesutgifter Tilskudd kirke og trossamfunn 1 % Administrativ 2 % Stabsorganisasjon 1 % Støttefunksjoner 5 % ledelse 1 % Barnehager 2 % Ore skole 2 % Oppvekst Felles 3 % Hjemmetjenester sone Vanse 4 % Hjemmetjenester sone Farsund 7 % Listaheimen - somatisk enhet 4 % Vanse skole 6 % Lista ungdomsskole 5 % Borhaug skole 3 % Listaheimen - skjermet enhet 4 % Institusjonstjenester sone Farsund 8 % Farsund barne-og ungdomsskole 10 % Lister barnevern 3 % Psykisk helse, barne-og ungdomstjenester 4 % NAV-kommune 3 % Forvaltning helse og omsorg 3 % Voksenopplæringen 1 % Kultur og idrett 3 % Tabellen på neste side viser vedtatt budsjett for 2008, 2009 og rådmannens første ramme til enhetene. I kollonne 4 er endringer pba statsbudsjettet og den budsjettprosessen som har foregått enhetene i mellom og mellom enhetene og rådmannen i forhold til de nye rammene i statsbudsjettet. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2010 For kommentarer til investeringsbudsjettet vises det til kommentarene i forslag til økonomiplan, hvor så vel enhetenes forslag som rådmannens prioriterte/foreslåtte forslag fremkommer i 2010 og for planperioden.

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret Budsjett 2015 og økonomiplan for 2016-2018 Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/1267 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 10/72 23.11.2010 Kommunestyret 10/64 14.12.2010 Budsjett 2011 Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/1481 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 12/89 04.12.2012 Kommunestyret Budsjett 2013 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 08/ Kommunestyret 08/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 08/ Kommunestyret 08/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/2101 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 08/81 25.11.2008 Kommunestyret 08/94 09.12.2008 Budsjett for 2009 Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato

Saksgang Saksnr Møtedato FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/324 Arkivkode: 151 Saksbehandler: Anita Ore Saksgang Saksnr Møtedato Budsjett 2016 med økonomiplan for 2016-2019 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Farsund kommunestyre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 09/63 24.11.2009 Kommunestyret 09/89 08.12.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 09/63 24.11.2009 Kommunestyret 09/89 08.12.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/1111 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 09/63 24.11.2009 Kommunestyret 09/89 08.12.2009 Budsjett 2010 Administrasjonens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/ Kommunestyret 11/ Budsjett 2012

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/ Kommunestyret 11/ Budsjett 2012 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret 11/108 13.12.2011 Budsjett 2012 Administrasjonens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1373 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/85 19.11.2013 Kommunestyret 13/101 03.12.2013 Budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret 14/75 04.12.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret 14/75 04.12.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/2648 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 14/70 20.11.2014 Kommunestyret 14/75 04.12.2014 Budsjett 2015 og økonomiplan for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-17 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saldering driftsbudsjett 2016 Rådmannens forslag til

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer