Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Ime skole 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Ime skole 2012

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Mandal kommunes visjon Virksomhetsplan Sammendrag: Hva fikk vi til siste år: Verdigrunnlag Presentasjon av enheten Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Elevgrunnlag Ansatte Brukere Status Elevundersøkelsen Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Nærvær/Fravær Medarbeidertilfredshet Kompetanse Lærertetthet 1-7 trinn Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Resultatkvalitet Status Nasjonale prøver Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Vedlegg. Respekt standarder.32 Vedlegg. SFO...36 Side 1

3 2. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 3. Virksomhetsplan Den årlige virksomhetsplanen skal være et aktivt arbeidsdokument for den enkelte enhet. Virksomhetsplanen skal inneholde status, satsingsområder og tiltak forbundet med perspektiver som brukere, medarbeidere, økonomi og resultatkvalitet. Det er viktig at virksomhetsplanen blir til som et resultat av prosesser i kollegiet der man har et felles syn på utfordringer og virkemidler for å oppnå god kvalitet i sine tjenester. 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år: Lavt sykefravær Godt resultat på brukerundersøkelser. Holdt budsjettrammen (tilnærmet) Innført Respekt, og arbeidet med dette er godt i gang. Bla. med standarder som gjelder hele skolen. Gjennomført Respekt undersøkelsen for 5-7 trinn, samt lærere. Leksehjelp på småskoletrinn er innarbeidet Fysisk fostring for mellomtrinnet fordelt over to dager Opprettholdt tilbudet til skolens elever på Naturskolen. Deltaker i God skolestart og Zippys venner. Foreldredugnad i skolegården. Bruker It s learning som læringsplattform på mellomtrinnet (noe 1-4 trinn) Tatt i bruk tre baser på SFO Nye lærebøker i norsk, matematikk og engelsk på alle trinn. Videreført og utviklet Elevbedriften Ime Live Production. Gjennomført årlig trivselsundersøkelse, med oppfølging av sosiallærer Gjennomført ART opplæring for 5.trinnet (dette skoleåret på klassenivå) Sosial kompetanseplan med kompetansemål på alle trinn tatt i bruk Lesekurs Videreutviklet digitalt kartleggingssystem Gode resultat på IKT kartleggingsprøve for trinn 5. Arbeider med en helhetlig plan i både lesing og regning. Tilsatt dyktige nye medarbeidere Ulike tiltak i regi av elevrådet, bla bruk av gymsal i storefri. Tatt i bruk felles skjema for elev vurdering, elevsamtale og foreldresamtale. 5 lyttevenner på trinn 3 er en ressurs for skolen Bedre ro og orden / system i forhold til atferdsproblematikk Side 3

5 Hva fikk vi ikke til: Liten framgang på nasjonale prøver. Liten økonomisk ramme gjør at vi ikke fikk til dette med tidlig innsats. Store elevgrupper i forhold til lærertetthet Satsingsområder 2010/2011: Fysisk fostring: Mål. God helse, glede over fysisk aktivitet, koordinasjon og kondisjon. Dette er et nå innarbeidet satsingsområde hvor en arbeider etter innførte rutiner og mål. Digitale verktøy: Fokus er å oppfylle målene i Kunnskapsløftet Kompetanse/læring og kursing: Opplæring av elever og ansatte er satt i system bl.a. gjennom LIKT. Lærere ved skolen har siste skoleår tatt videreutdanning innen IKT. Vi har gjennomført intern og ekstern kursing av lærere på Its learning. Vi holder kontinuerlige kurs og oppdateringer med utveksling av bruk og ideer til oppgaver. Fra er det satt som mål ukentlig bruk av Its learning for 4-7 trinn. Blant de yngste brukes også Its Learning i enkeltprosjekter Kartleggeren er tatt i bruk som digital kartleggingsmetode i matematikk, engelsk og norsk på 5-7 trinn. Det gir en god oversikt over enkeltelevenes kunnskaper, og gir en tilfredsstillende dokumentasjon overfor foresatte i disse fagene. Datarommet utnyttes best mulig etter en plan både til ren dataopplæring, men også som et aktivt ressursrom. Det settes av ressurser til både drift og kompetanseheving. Registrering av alle kartleggingsresultater i et digitalt system. Elevbedriften vil også bruke de ulike digitale verktøy, først og fremst gjennom foto, film og Its Learning. Det arbeides kontinuerlig med å finne og bruke gode pedagogiske hjelpemidler og program (fortrinnsvis nettbasert). Dette tas opp med jevne mellomrom på IKT-møtene skolene i kommunen i mellom for å utveksle erfaringer og tips. Side 4

6 Utstyr: Vi har behov for utvidelse av antall datamaskiner bl.a. til bruk i grupperom. Vi trenger også kontinuerlig opprusting og utskifting av gamle maskiner. Dette vil være en stor økonomisk og teknisk utfordring de neste årene. Vi har mange gamle maskiner. Innkjøp fortsetter til vi har en projektor i alle klasserom IKT ansvarlig vil ha en viktig rolle i både planarbeidet, og i forhold til hva som blir prioritert kjøpt inn. Det er også viktig at dataopplæringen i barneskolen er best mulig for å kunne gi elevene et godt grunnlag for å møte ungdomsskolen. Digitale verktøy er på linje med fysisk fostring et innarbeidet satsingsområde nå. Skolen har en svært dyktig ikt ansvarlig som utviser et engasjement og arbeidsinnsats innenfor dette området som kommer alle elever og ansatte til gode på en flott måte. RESPEKT: Hovedmål: Å øke kvaliteten på elevens læringsmiljø og redusere problematferd i skolen. Ved å: Videreutvikle skolen som organisasjon, dvs. kollektiv kompetanse, samt målretta arbeid med elever. I Respekt opplegget inngår seks kursdager for hele personalet. Tema for disse dagene er: God skolestart Klasseledelse, atferdsproblem i skole/sfo Mobbing (januar 2012) Samarbeid skole / hjem Sårbare elever (traumer) Tunge atferdsproblemer På Ime skole har vi i forbindelse med Respekt arbeidet innført følgende standarder: Vedlegg 1 Side 5

7 Videre satsing: Brukere: Forberede skolen på videre økning i elevtall Trekke foreldre mer inn i arbeid med motivering for læringstrykk Forbedre resultatene på elevundersøkelsen i samarbeid med elevråd og SU/FAU Forbedre skolens uteområde Medarbeidere: Rekruttere nye og dyktige medarbeidere Øke kompetansen i personalet Ta vare på eldre arbeidstakere Økonomi: Bevisst bruk av timer til elevene / tidlig innsats Flere projektorer og datamaskiner Klasseromsutstyr og bøker Uteområdet Resultatkvalitet: Forbedre resultatene på nasjonale prøver Øke motivasjon og læringstrykk Fullføre plan for leseutvikling Lage en plan i regning Arbeide videre med Respekt Delta i prosjektet vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring tar utgangspunkt i begrepet underveisvurdering slik det er definert i forskrift til opplæringsloven.10underveisvurdering skal brukes som redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten øker kompetansen sin i fag. For å understreke at underveisvurdering har læring som mål, brukes begrepet vurdering for læring i denne satsingen. Vurdering for læring handler om at informasjon om elevenes og lærlingenes kompetanse og utvikling gir retning for planlegging og gjennomføring av opplæringen. Dette krever at lærere og instruktører systematisk innhenter, analyserer og bruker vurderingsinformasjon om elevene og lærlingene med det formål å se: - hvor de er i sin læring, - hvor de skal - hvordan de best kan nå målene sine Side 6

8 5. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 7

9 6. Presentasjon av enheten 6.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Ime skole gir opplæring for elever fra 1-7 trinn. Ime skole gir opplæring i følge Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter. Skolens opplæring følger Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen kunnskapsløftet, fra august Formålet med opplæringen: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (Opplæringslova 1-1). Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever fra trinn etter 13.7 i opplæringslova. Dette skoleåret har skolen 430 elever. Enheten har til sammen 49 ansatte. Vi har en flott og funksjonell skole som er godt tilrettelagt for våre elever. Vår overordnede målsetting er tilpasset opplæring i en elevaktiv skole Side 8

10 PLAN FOR IME SFO IME SFO ønsker å gi GLEDE TRYGGHET OPPLEVELSER Vi legger vekt på å tilby spennende, varierte aktiviteter, slik at barna kan velge etter interesse! Det begynte 105 barn på SFO høsten Vi har delt inn SFO i tre baser: SFO-bygget, gamle gymsalen og 1.etasje i nytt hovedbygg. Satsningsområdene våre er sosial kompetanse og fysisk fostring. Sosial kompetanse: Vi jobber med å legge til rette for gode leke muligheter og positive arenaer hvor barna møtes og får gode opplevelser. Vi er med i et program som heter Respekt. Dette programmet er Ime skole også med i. Programmet er utviklet av Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Den som merker respekt fra andre får næring til trivsel, vekst og omsorg for andre. Prosjektet skal gå over lang tid. Alle de ansatte skal få kompetanseheving, og de skal være aktive i arbeidet for å gjøre SFO og skolen bedre. (Se mer om SFO i vedlegg 2) LEK SAMMARBEID - GODE VENNER Side 9

11 6.2. Organisasjonskart Trond Storaker Nina Skagestad Torborg Bækholt Christel Holte Inger Loland Skolen har fire teamledere, en for trinn 1, en for trinn 2 og 3, en for trinn 4 og 5 og en for trinn 6 og 7. Det er teamledermøte annenhver uke hvor teamledere deltar sammen med administrasjonen. Teamledere har faste ukentlige møter med sine team. Plasstillitsvalgte og verneombud har også sentrale roller ved virksomheten. Koordineringsteamet har jevnlige møter hvor en går gjennom det enkelte trinn for å kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til enkeltelever Elevgrunnlag ANTALL ELEVER FORVENTET ANTALL ELEVER Måleindikator 2008/ / / / / /2014 Jenter Gutter Totalt Tabell 1: Oversikt antall elever siste 3 år og forventet antall elever de neste 3 årene. Kilde:Folkeregisteret Kommentar: Vi ser en solid økning i antall elever på Ime skole i tiden framover. Fra høsten 2012 begynner det etter innskriving 72 nye førsteklassinger. Dette betyr 3 førsteklasser. Skolen er avhengig av nye lokaler for å få plass til elevene. Side 10

12 Etter planen skal en paviljong være på plass til skolestart august Skolen vil også ha behov for å utvide staben med ansatte i forhold til økt elevvekst. ANTALL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING 5.1 Måleindikator 2008/ / / /12 Jenter Gutter Totalt Tabell 2: Oversikt antall elever med spesialundervisning. Kilde: GSI Kommentar: Antall elever med spesialundervisning er stabilt, og det ligger på ca 5 % av elevmassen. Dette er innenfor et akseptabelt nivå. ANTALL ELEVER MED SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 2.8 Måleindikator 2008/ / / /12 Totalt Tabell 3: Oversikt antall elever med særskilt språkopplæring. Kilde: GSI Kommentar: Vi ser en nedgang i forhold til elever med særskilt språkopplæring. ANTALL BARN VED SFO Måleindikator 2009/ / /12 3 dager dager dager Totalt Tabell 4: Oversikt antall barn fordelt på dager og totalt ved skolens SFO. Kommentar: Her er flest barn som har 3 dagers tilbud. ANTALL BARN VED SFO FORDELT PÅ TRINN Måleindikator 1trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Antall barn Tabell 5: Oversikt antall barn ved SFO fordelt på trinn Kommentarer: Antall barn ved SFO har økt mye fra forrige år. Vi antar at det også fra neste skoleår vil være mange barn på SFO. Dette i forhold til forventet elevtall / nye førsteklassinger fra høsten Side 11

13 6.4. Ansatte OVERSIKT ANSATTE Enhet Måleindikator 2008/ / / / trinn SFO Ansatte Antall årsverk 34,94 % 34,47 % 34,30 % 35,38 % Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Ansatte Antall årsverk 2,93 % 3,36 % 3,54 % 4,55 % Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Tabell 6: Oversikt over antall ansatte, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse Kommentar: Vi har stabil arbeidskraft på Ime skole. En ser at der godt kunne ha vært flere menn. De aller fleste ansatte arbeider i forhold til ønsket stillingsstørrelse. Enheten har ansatt flere personer i forhold til økt elevtall. 7. Brukere 7.1. Status Innenfor skolens virkeområde så er det elevene som er de direkte brukerne av tjenestene. Samtidig vil foreldre være indirekte brukere av skolens tjenester. I denne delen av virksomhetsplanen blir det redegjort for hvilke verktøy skolen bruker for å måle brukernes opplevelser av tjenestene og resultatene av disse. Ved Ime skole måler man brukertilfredsheten ved hjelp av følgende målinger:elevundersøkelse, foreldreundersøkelse, skolens egen trivselsundersøkelse og SFO undersøkelse. Side 12

14 Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Formålet med denne brukerundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er nettbasert og svarene anonymiseres. Resultatene lagres forskriftsmessig og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige skoleadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. RESULTATER ELEVUNDERSØKELSEN 7.trinn Måleindikator Målsettinger Mandal Landet Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 Mestring 3,2 3,6 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 Motivasjon 4,2 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,2 3,4 3,0 3,8 4,0 3,4 3,4 Elevdemokrati 3,8 3,6 3,7 4,0 4,1 3,9 3,6 Mobbing 4,6 4,5 1,8 4,6 4,8 1,4 1,4 Svarprosent 90 % 98 % 96,7 % 100 % 100 % 97 % 93 % Tabell 7: Viser resultater fra utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Svarskalaen er fra 1-5 der 5 er best Kilde: Utdanningsdirektoratet - Skoleporten Kommentar: Her er noen variasjoner fra år til år. Vi ser at det alltid er viktig å ha fokus på dette med mobbing. Punktene mobbing, motivasjon og faglig veiledning kan vi klart forbedre oss på. Dette vil være tema med elevene og foresatte på foreldrekonferanser. Vi har arbeidet mye med sosial kompetanse de siste årene. Gjennom arbeidet med Respekt settes det også fokus på mobbing med mer Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foresatte med elever i grunnskolen i Mandal kommune. Undersøkelsen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan foresatte opplever barnets skolegang og virksomhetens kvalitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via Mandal kommunes eget system for brukerundersøkelser. Side 13

15 RESULTATER FORELDREUNDERSØKELSEN Måleindikator Resultat for brukeren Målsettinger Mandal 4,6 4,4 4,6 4,8 5 4,7 Trivsel 5 4, Brukermedvirkning 4,9 4, ,9 Tilgjengelighet 5,1 5,1 5,3 5,2 5,2 Informasjon 4,8 4,3 4,6 5 4,8 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,4 4,4 4,7 4,1 Helhetlig, alt i alt 4,8 4,7 4,9 4,9 4,8 Svarprosent 26 % 47,1 % 63 % 50 % 56 % Tabell 8: Viser resultatene av foreldreundersøkelsen siste 3 år. Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune Kommentar: Resultatene er veldig positive, og vi vil prøve å opprettholde dette høye nivået over tid. Informasjon er et viktig fokusområde. Det er viktig å ha en god dialog med foresatte på alle plan. Ny undersøkelse ble gjennomført i februar-mars Skolen har gått opp opp på alle områder, og det er også gledelig med en høy svarprosent SFO-undersøkelsen SFO-undersøkelsen er en undersøkelse som gjennomføres cirka annethvert år blant alle foresatte med barn i Mandal kommunes SFO-ordning. Formålet er å få et innblikk i hvordan foresatte opplever tjenestetilbudet ved skolefritidsordningen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via kommunens eget system for brukerundersøkelser. Måleindikator Resultat for brukeren RESULTATER SFO UNDERSØKELSEN Målsettinger Mandal ,6 4,8 4,9 5 5,2 5,2 Trivsel 4,6 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 Brukermedvirkning 4,4 4,3 4,5 5 4,8 4,8 Respektfull behandling 5,1 5,2 5,2 5,2 5,6 5,6 Tilgjengelighet 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8 Informasjon 3,7 3,8 4,5 4,6 4,4 4,4 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,6 Generelt 4,7 4,4 4,8 4,9 4,9 5 Svarprosent 33 % 53 % 70 % 75 % 63 % 75 % Side 14

16 Tabell 9: Viser resultatene av SFO-undersøkelsen 2007 og Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune og KS. Kommentar: SFO undersøkelsen er jevnt over veldig positiv. På de fleste områder har vi nådd målsettingen om å forbedre oss. Svarprosenten er også gledelig høy. Vi ønsker å forbedre oss på informasjon, samtidig blir det viktig å opprettholde det gode resultatet på de andre områdene. Respektfull behandling er et spesielt viktig fokusområde Egen trivselsundersøkelse Skolen gjennomfører egen trivselsundersøkelse på alle trinn. Denne skal gjennomførers digitalt på its learning. Sosiallærere gjennomgår resultatene etter at undersøkelsen er avsluttet. Vi er oppatt av at elevene skal ha et godt og trygt klasse og læringsmiljø. Undersøkelsen brukes til internt arbeid i forhold til enkeltelever og klasser. Vi ønsker å avdekke mobbing og få gjort noe med tanke på å sette inn tiltak. Det er også viktig å se hvor høy trivselsfaktoren er hos den enkelte elev og klasse. I tillegg gjennomførte vi en undersøkelse for 5-7 trinn i forbindelse med Respekt opplegget Vurdering Skolen ønsker sterkt fokus på arbeidet mot mobbing, og på at elevene våre tilegner seg gode sosiale ferdigheter. Vi er godt fornøyd med programmet Respekt som alle skolene i Mandal er med på. Dette tror vi er en viktig satsing i forhold til arbeidet mot mobbing og uønsket atferd. Sosial kompetanse er et innarbeidet satsingsområde, og det er viktig å ha fokus på dette i forhold til alle elever, klasser og grupper. Skolens sosiallærere og skolens koordineringsteam spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Elevrådet har også en viktig rolle i arbeidet med sosial kompetanse og trivselsfaktoren på skolen. Svake og sterke sider i forhold til brukertilfredshet er kommentert under hver tabell. Side 15

17 7.3. Målsetting / ambisjonsnivå I 2012 skal vi nå målsettingen om høyere svarprosent på foreldreundersøkelsen. Vi skal forbedre oss på punktene faglig veiledning, motivasjon og mestring i forhold til elevene. Det skal også arbeides kontinuerlig mot mobbing. SFO skal bli bedre på informasjon Tiltak / handlingsplan Enheten vil arbeide målrettet for å forbedre seg på valgte områder. Elevråd, FAU og SU er viktige samarbeidspartnere. Det er også viktig at foresatte på SFO blir best mulig informert om virksomheten gjennom jevnlige ukebrev med mer. Hvilke konkrete tiltak skal settes i verk? -Jevnlige infoskriv fra SFO -Eget felles skjema for elevsamtale, underveisvurdering og foreldrekonferanse skal brukes fra Dette skjemaet er nå i bruk og skal videreutvikles / evalueres. - Programmet Respekt i arbeidet mot mobbing, samt bli bedre på klasseledelse -Purre på for å få til en bedre svarprosent på de ulike undersøkelser. Dette på ukeplaner og i selve foreldrekonferansen. -Informere på møter i FAU og SU om overfornevnte Side 16

18 8. Medarbeidere 8.1. Status Nærvær/Fravær Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Månedlig tas det ut sykefraværsstatistikk for enhetene og pr. arbeidssted. Statistikken viser fraværsprosenten pr. måned og antall dager syk fordelt på egenmeldt/legemeldt korttidsfravær 1 16 dager og egenmeldt/legemeldt langtidsfravær over 16 dager. Sykefraværet blir generert inn i Fasett (dataverktøy for Balansert målstyring), senest 1 måned etter utløp av forrige måned. Lederne kan ta ut sykefraværet for sin enhet eller arbeidssted månedlig eller hittil i år. Kommunen rapporterer halvårlig sykefraværet til KS sitt PAI register. SYKEFRAVÆR Måleindikator Korttidsfravær 1-16 dager Langtidsfravær over 16 dager Målsetting ,6 % 1,5 % 1,3 % 1,5 1,3 % 3 % 3,0 % 4,9 % 5,0 % 4,7 % Totalt 4,6 % 4,5 % 6,2 % 6,5 % 6,0 % Tabell 9: Oversikt over sykefraværet ved virksomheten fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Vi har et forholdsvis stabilt sykefravær. Det meste av sykefraværet er langtidsfravær. Det er viktig å ha fokus på nærvær, og vi ønsker et så lavt sykefravær som mulig. Den som er sykemeldt følges opp i forhold til de rutiner som gjelder. Side 17

19 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle kommunens ansatte. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er anonymisert. Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt å synliggjøre enhetens kvaliteter og utfordringer slik at man kan innføre tiltak for heve kvaliteten i virksomheten for enhetens ansatte. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Måleindikator Mandal Stolthet over egen arbeidsplass Målsettinger ,9 5,0 4,9 5,0 Helhetsvurdering trivsel 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 Svarprosent 85 % 80 % 87 % 88 % 95 % Medarbeidersamtale % 97 % 91 % 98 % 89 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 5,2 4,9 5,1 4,9 5,0 Gj.snitt totalt 4,7 4,7 4,8 4,6 4,8 Tabell 10: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen siste 3 år. Skala 1-6 (best). Kilde: Mandal kommune Kommentar: Resultatene viser at medarbeiderne trives på Ime skole. Det er viktig å prøve å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Svarprosenten er på vei oppover Kompetanse Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Side 18

20 Kompetansekartlegging: Basiskompetanse Årsverk/ansatte Lærer 3 Adjunkt 13 Adjunkt med tillegg 19 Barne og ungdomsarbeider 6 Annet 7 Tabell 11 Vi har i hovedfagene utover 0,5 års tillegg: Norsk 2 grunnfag og 1 mellomfag, Engelsk 5 grunnfag, og Matematikk 3 grunnfag. Kommentar: Skolen har godt utdannende medarbeidere. Ved ny ansettelser har vi behov for dyktige, allsidige og fleksible kontaktlærere. Lærere som også har solid basiskunnskap innenfor fagene matematikk, engelsk og norsk. I spes.ped har vi også god kompetanse Lærertetthet 1-7 trinn 2005/ / / / / /11 16,4 16,5 15,8 16,7 17,2 17,6 Tabell 12 Kilde GSI: Kommentar: Vi har store elevgrupper pr.lærer ved Ime skole Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1-7 trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning, og andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Side 19

21 8.2. Vurdering Vurderinger omkring sykefraværet og resultatene av medarbeiderundersøkelsen for forutgående år. Skolen har et forholdsvis lavt sykefravær over år. Det meste av sykefraværet hvert år er langtidssykefravær. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte trives på enheten, og der er et godt samarbeid mellom ansatte. Enheten har et stabilt og velkvalifisert personale som til sammen har god kompetanse innenfor skolens fagområder. Det er viktig å tenke kompetansebehov ved rekruttering av nye medarbeidere, også fordi en del ansatte i løpet av noen år kanskje vil pensjonere seg/gå inn på en AFP ordning. Det er viktig med solid fagkunnskap i basisfagene, og en ser også behovet for kompetanse i det å håndtere ulike krevende elever på en god måte. Utfordringen framover vil være å ha framdeles ha et lavt sykefravær, opprettholde de gode resultatene på medarbeiderundersøkelsen, samt rekruttere nye dyktige medarbeidere. Det er også viktig å kunne tilby kurs og kompetanseheving til de ansatte Målsetting / ambisjonsnivå Vi har som mål å ha et sykefravær på under 6 %. I forhold til medarbeiderundersøkelsen så er det viktig at svarprosenten går opp. Det vil være et mål å få en like god score på denne undersøkelsen til neste år som inneværende år. Tilsetting og rekruttering av nye dyktige medarbeidere vil være viktig. En må passe på at skolen til enhver tid har nødvendig kompetanse i fag, ikke minst innenfor basisfagene Tiltak / handlingsplan Skolen skal hele tiden prøve å ha fokus på dette med nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Det kan være gjennom ulike sosiale aktiviteter, felles trim, kaker på personalrommet med mer. Det er viktig å ha en åpen og inkluderende tone mellom oss voksne. Skolen skal kjennetegnes av en vi holdning, og det forventes at felles regler og bestemmelser lojalt blir fulgt opp av alle. Det er nødvendig at dette stadig blir tatt opp på felles personalmøter, på trinn og på team. I forhold til tilsettinger har tilsettingsutvalget en viktig rolle. Det er svært viktig at utplukking til intervju, intervju og referanseinnhenting fører til at vi får ansatt de beste kandidatene til ledige stillinger. Det er fleksible, positive og faglig sterke personer med godt humør en er på jakt etter. Side 20

22 9. Økonomi 9.1. Status Vi bruker Agresso i forhold til økonomistyring. Tallene blir oppdatert i Fasett som er et målstyringsverktøy. Skolen følger hele tiden nøye med på budsjett og regnskap. Det utarbeides to måneder rapporter som redegjør for den økonomiske situasjonen. I tertialrapportene tar en for seg fire indikatorer som er: Økonomi, brukere/innbyggere, kvalitet/interne prosesser og ansattes perspektiv. Det utarbeides også en økonomisk halvårsrapport. MÅLEKART ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik i kroner Avvik i % -0,1 % -2,4 % 0,7 % -0,4 % Tabell 13: Oversikt over budsjett og regnskap med eventuelle budsjettavvik siste 3 år. Kilde. Mandal kommune Kommentar: Vi har god økonomistyring, men i 2011 ble det et lite overforbruk. Det meste av skolens midler er lønnsutgifter. Vi har store elevgrupper, og driver svært stramt. Dette med tidlig innsats er ikke mulig å få til innenfor gitte rammer. Strømutgifter er en faktor som kan være vanskelig å ha full kontroll på. Det er en utfordring å få gitt alle elever et godt tilpasset faglig opplegg innenfor stramme rammer. Vi har også behov for innkjøp innenfor ikt, nye lærebøker samt elevmøbler. Tidlig innsats, og timer brukt til lesekurs, engelsk kurs og matematikkurs er ønskelig å prioritere. Vi kan aldri ha full kontroll på hvor mange ansatte som blir sykemeldt, og et høyt sykefravær betyr større utgifter. Utfordringer videre: - Få til dette med tidlig innsats med tanke på å øke det faglige læringsutbyttet. - Innkjøp av læremidler, ikt utstyr, bøker i forhold til satsingsområdene våre - Vi må utnytte våre økonomiske ressurser på en effektiv og god måte i forhold til bruk av rammetimer. Dette med tanke på å gi den enkelte elev et best mulig faglig og sosialt utbytte. Side 21

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

"Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon?

Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Avdeling for PPT og spesialskoler "Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Walter Frøyen Oslo Oslo er fylke og Oslo er kommune Vugge til grav 188 opplæringssteder

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene.

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Honne, 31.okt.-1.nov. 2017 Program dag 1 Program dag 2 09.30 10.00 Registrering

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2014-2015: Liv Fossen

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2017-2018: Sigvor Sterri

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk og rammebetingelser 3- Barnehagen og skolen

Detaljer

Om skolebasert vurdering og statistikkportalen

Om skolebasert vurdering og statistikkportalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Om skolebasert vurdering og statistikkportalen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bakgrunn for dagen Skolebasert vurdering som tema for felles nasjonalt tilsyn Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Fornyet generell del av læreplanverket

Fornyet generell del av læreplanverket Fornyet generell del av læreplanverket Trøndelagskonferansen 22. oktober 2015 Prosess Skriving i 2015 og 2016 Sammenhengen med NOU 2015:8 (Ludvigsenutvalget) NOU 2015:2 (Djupedalutvalget) Ny rammeplan

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jeriko skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jeriko skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 1 9. april 2015 Velkommen til pulje 6! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering Satsingen Vurdering for læring Nasjonale prøver, kartleggingsprøver

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 14.09.2009 Hvem er jeg? 20 år i skoleverket, 8 år som rektor Pilotskole for PALS fra 2002 PALSer på både sfo, b-trinn og u-trinn

Detaljer

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Opplæringsloven Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte http://www.youtube.com/watch?v=dmdtbep3w9c 21.09.2016 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Morten E. Edvardsen

Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Morten E. Edvardsen Kvalitet i barnehage og skole hva er nå det? Mål for økta Formålet med barnehage og skole Kvalitet i barnehage og skole Skole og barnehageeiers ansvar Kvalitetsutvikling Barnehagens formål 1.Formål Barnehagen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR GRUNNSKOLEN I KRAGERØ

STRATEGISK PLAN FOR GRUNNSKOLEN I KRAGERØ Vedtatt av Kragerø kommunestyre 9. mars 2017 STRATEGISK PLAN FOR GRUNNSKOLEN I KRAGERØ 2017-2021 Illustrasjon: Anne Lene Groven Denne strategiske planen skal bidra til at Kragerøskolene (SFO inngår i denne

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole

Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole Resultatvurdering 2007 Ganddal Skole SKOLEFAKTA Telefonveien 1, 4322 Sandnes Rektor: Mary Bomann Klassetrinn: 1-7 www.minskole.no/ganddal Skolen i skoleporten 2007-08 2006-07 Antall elever 364 373 Antall

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer