Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Ime skole 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Ime skole 2012

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Mandal kommunes visjon Virksomhetsplan Sammendrag: Hva fikk vi til siste år: Verdigrunnlag Presentasjon av enheten Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Elevgrunnlag Ansatte Brukere Status Elevundersøkelsen Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Nærvær/Fravær Medarbeidertilfredshet Kompetanse Lærertetthet 1-7 trinn Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Resultatkvalitet Status Nasjonale prøver Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Vedlegg. Respekt standarder.32 Vedlegg. SFO...36 Side 1

3 2. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 3. Virksomhetsplan Den årlige virksomhetsplanen skal være et aktivt arbeidsdokument for den enkelte enhet. Virksomhetsplanen skal inneholde status, satsingsområder og tiltak forbundet med perspektiver som brukere, medarbeidere, økonomi og resultatkvalitet. Det er viktig at virksomhetsplanen blir til som et resultat av prosesser i kollegiet der man har et felles syn på utfordringer og virkemidler for å oppnå god kvalitet i sine tjenester. 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år: Lavt sykefravær Godt resultat på brukerundersøkelser. Holdt budsjettrammen (tilnærmet) Innført Respekt, og arbeidet med dette er godt i gang. Bla. med standarder som gjelder hele skolen. Gjennomført Respekt undersøkelsen for 5-7 trinn, samt lærere. Leksehjelp på småskoletrinn er innarbeidet Fysisk fostring for mellomtrinnet fordelt over to dager Opprettholdt tilbudet til skolens elever på Naturskolen. Deltaker i God skolestart og Zippys venner. Foreldredugnad i skolegården. Bruker It s learning som læringsplattform på mellomtrinnet (noe 1-4 trinn) Tatt i bruk tre baser på SFO Nye lærebøker i norsk, matematikk og engelsk på alle trinn. Videreført og utviklet Elevbedriften Ime Live Production. Gjennomført årlig trivselsundersøkelse, med oppfølging av sosiallærer Gjennomført ART opplæring for 5.trinnet (dette skoleåret på klassenivå) Sosial kompetanseplan med kompetansemål på alle trinn tatt i bruk Lesekurs Videreutviklet digitalt kartleggingssystem Gode resultat på IKT kartleggingsprøve for trinn 5. Arbeider med en helhetlig plan i både lesing og regning. Tilsatt dyktige nye medarbeidere Ulike tiltak i regi av elevrådet, bla bruk av gymsal i storefri. Tatt i bruk felles skjema for elev vurdering, elevsamtale og foreldresamtale. 5 lyttevenner på trinn 3 er en ressurs for skolen Bedre ro og orden / system i forhold til atferdsproblematikk Side 3

5 Hva fikk vi ikke til: Liten framgang på nasjonale prøver. Liten økonomisk ramme gjør at vi ikke fikk til dette med tidlig innsats. Store elevgrupper i forhold til lærertetthet Satsingsområder 2010/2011: Fysisk fostring: Mål. God helse, glede over fysisk aktivitet, koordinasjon og kondisjon. Dette er et nå innarbeidet satsingsområde hvor en arbeider etter innførte rutiner og mål. Digitale verktøy: Fokus er å oppfylle målene i Kunnskapsløftet Kompetanse/læring og kursing: Opplæring av elever og ansatte er satt i system bl.a. gjennom LIKT. Lærere ved skolen har siste skoleår tatt videreutdanning innen IKT. Vi har gjennomført intern og ekstern kursing av lærere på Its learning. Vi holder kontinuerlige kurs og oppdateringer med utveksling av bruk og ideer til oppgaver. Fra er det satt som mål ukentlig bruk av Its learning for 4-7 trinn. Blant de yngste brukes også Its Learning i enkeltprosjekter Kartleggeren er tatt i bruk som digital kartleggingsmetode i matematikk, engelsk og norsk på 5-7 trinn. Det gir en god oversikt over enkeltelevenes kunnskaper, og gir en tilfredsstillende dokumentasjon overfor foresatte i disse fagene. Datarommet utnyttes best mulig etter en plan både til ren dataopplæring, men også som et aktivt ressursrom. Det settes av ressurser til både drift og kompetanseheving. Registrering av alle kartleggingsresultater i et digitalt system. Elevbedriften vil også bruke de ulike digitale verktøy, først og fremst gjennom foto, film og Its Learning. Det arbeides kontinuerlig med å finne og bruke gode pedagogiske hjelpemidler og program (fortrinnsvis nettbasert). Dette tas opp med jevne mellomrom på IKT-møtene skolene i kommunen i mellom for å utveksle erfaringer og tips. Side 4

6 Utstyr: Vi har behov for utvidelse av antall datamaskiner bl.a. til bruk i grupperom. Vi trenger også kontinuerlig opprusting og utskifting av gamle maskiner. Dette vil være en stor økonomisk og teknisk utfordring de neste årene. Vi har mange gamle maskiner. Innkjøp fortsetter til vi har en projektor i alle klasserom IKT ansvarlig vil ha en viktig rolle i både planarbeidet, og i forhold til hva som blir prioritert kjøpt inn. Det er også viktig at dataopplæringen i barneskolen er best mulig for å kunne gi elevene et godt grunnlag for å møte ungdomsskolen. Digitale verktøy er på linje med fysisk fostring et innarbeidet satsingsområde nå. Skolen har en svært dyktig ikt ansvarlig som utviser et engasjement og arbeidsinnsats innenfor dette området som kommer alle elever og ansatte til gode på en flott måte. RESPEKT: Hovedmål: Å øke kvaliteten på elevens læringsmiljø og redusere problematferd i skolen. Ved å: Videreutvikle skolen som organisasjon, dvs. kollektiv kompetanse, samt målretta arbeid med elever. I Respekt opplegget inngår seks kursdager for hele personalet. Tema for disse dagene er: God skolestart Klasseledelse, atferdsproblem i skole/sfo Mobbing (januar 2012) Samarbeid skole / hjem Sårbare elever (traumer) Tunge atferdsproblemer På Ime skole har vi i forbindelse med Respekt arbeidet innført følgende standarder: Vedlegg 1 Side 5

7 Videre satsing: Brukere: Forberede skolen på videre økning i elevtall Trekke foreldre mer inn i arbeid med motivering for læringstrykk Forbedre resultatene på elevundersøkelsen i samarbeid med elevråd og SU/FAU Forbedre skolens uteområde Medarbeidere: Rekruttere nye og dyktige medarbeidere Øke kompetansen i personalet Ta vare på eldre arbeidstakere Økonomi: Bevisst bruk av timer til elevene / tidlig innsats Flere projektorer og datamaskiner Klasseromsutstyr og bøker Uteområdet Resultatkvalitet: Forbedre resultatene på nasjonale prøver Øke motivasjon og læringstrykk Fullføre plan for leseutvikling Lage en plan i regning Arbeide videre med Respekt Delta i prosjektet vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring tar utgangspunkt i begrepet underveisvurdering slik det er definert i forskrift til opplæringsloven.10underveisvurdering skal brukes som redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten øker kompetansen sin i fag. For å understreke at underveisvurdering har læring som mål, brukes begrepet vurdering for læring i denne satsingen. Vurdering for læring handler om at informasjon om elevenes og lærlingenes kompetanse og utvikling gir retning for planlegging og gjennomføring av opplæringen. Dette krever at lærere og instruktører systematisk innhenter, analyserer og bruker vurderingsinformasjon om elevene og lærlingene med det formål å se: - hvor de er i sin læring, - hvor de skal - hvordan de best kan nå målene sine Side 6

8 5. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 7

9 6. Presentasjon av enheten 6.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Ime skole gir opplæring for elever fra 1-7 trinn. Ime skole gir opplæring i følge Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter. Skolens opplæring følger Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen kunnskapsløftet, fra august Formålet med opplæringen: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (Opplæringslova 1-1). Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever fra trinn etter 13.7 i opplæringslova. Dette skoleåret har skolen 430 elever. Enheten har til sammen 49 ansatte. Vi har en flott og funksjonell skole som er godt tilrettelagt for våre elever. Vår overordnede målsetting er tilpasset opplæring i en elevaktiv skole Side 8

10 PLAN FOR IME SFO IME SFO ønsker å gi GLEDE TRYGGHET OPPLEVELSER Vi legger vekt på å tilby spennende, varierte aktiviteter, slik at barna kan velge etter interesse! Det begynte 105 barn på SFO høsten Vi har delt inn SFO i tre baser: SFO-bygget, gamle gymsalen og 1.etasje i nytt hovedbygg. Satsningsområdene våre er sosial kompetanse og fysisk fostring. Sosial kompetanse: Vi jobber med å legge til rette for gode leke muligheter og positive arenaer hvor barna møtes og får gode opplevelser. Vi er med i et program som heter Respekt. Dette programmet er Ime skole også med i. Programmet er utviklet av Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Den som merker respekt fra andre får næring til trivsel, vekst og omsorg for andre. Prosjektet skal gå over lang tid. Alle de ansatte skal få kompetanseheving, og de skal være aktive i arbeidet for å gjøre SFO og skolen bedre. (Se mer om SFO i vedlegg 2) LEK SAMMARBEID - GODE VENNER Side 9

11 6.2. Organisasjonskart Trond Storaker Nina Skagestad Torborg Bækholt Christel Holte Inger Loland Skolen har fire teamledere, en for trinn 1, en for trinn 2 og 3, en for trinn 4 og 5 og en for trinn 6 og 7. Det er teamledermøte annenhver uke hvor teamledere deltar sammen med administrasjonen. Teamledere har faste ukentlige møter med sine team. Plasstillitsvalgte og verneombud har også sentrale roller ved virksomheten. Koordineringsteamet har jevnlige møter hvor en går gjennom det enkelte trinn for å kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til enkeltelever Elevgrunnlag ANTALL ELEVER FORVENTET ANTALL ELEVER Måleindikator 2008/ / / / / /2014 Jenter Gutter Totalt Tabell 1: Oversikt antall elever siste 3 år og forventet antall elever de neste 3 årene. Kilde:Folkeregisteret Kommentar: Vi ser en solid økning i antall elever på Ime skole i tiden framover. Fra høsten 2012 begynner det etter innskriving 72 nye førsteklassinger. Dette betyr 3 førsteklasser. Skolen er avhengig av nye lokaler for å få plass til elevene. Side 10

12 Etter planen skal en paviljong være på plass til skolestart august Skolen vil også ha behov for å utvide staben med ansatte i forhold til økt elevvekst. ANTALL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING 5.1 Måleindikator 2008/ / / /12 Jenter Gutter Totalt Tabell 2: Oversikt antall elever med spesialundervisning. Kilde: GSI Kommentar: Antall elever med spesialundervisning er stabilt, og det ligger på ca 5 % av elevmassen. Dette er innenfor et akseptabelt nivå. ANTALL ELEVER MED SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 2.8 Måleindikator 2008/ / / /12 Totalt Tabell 3: Oversikt antall elever med særskilt språkopplæring. Kilde: GSI Kommentar: Vi ser en nedgang i forhold til elever med særskilt språkopplæring. ANTALL BARN VED SFO Måleindikator 2009/ / /12 3 dager dager dager Totalt Tabell 4: Oversikt antall barn fordelt på dager og totalt ved skolens SFO. Kommentar: Her er flest barn som har 3 dagers tilbud. ANTALL BARN VED SFO FORDELT PÅ TRINN Måleindikator 1trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Antall barn Tabell 5: Oversikt antall barn ved SFO fordelt på trinn Kommentarer: Antall barn ved SFO har økt mye fra forrige år. Vi antar at det også fra neste skoleår vil være mange barn på SFO. Dette i forhold til forventet elevtall / nye førsteklassinger fra høsten Side 11

13 6.4. Ansatte OVERSIKT ANSATTE Enhet Måleindikator 2008/ / / / trinn SFO Ansatte Antall årsverk 34,94 % 34,47 % 34,30 % 35,38 % Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Ansatte Antall årsverk 2,93 % 3,36 % 3,54 % 4,55 % Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Tabell 6: Oversikt over antall ansatte, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse Kommentar: Vi har stabil arbeidskraft på Ime skole. En ser at der godt kunne ha vært flere menn. De aller fleste ansatte arbeider i forhold til ønsket stillingsstørrelse. Enheten har ansatt flere personer i forhold til økt elevtall. 7. Brukere 7.1. Status Innenfor skolens virkeområde så er det elevene som er de direkte brukerne av tjenestene. Samtidig vil foreldre være indirekte brukere av skolens tjenester. I denne delen av virksomhetsplanen blir det redegjort for hvilke verktøy skolen bruker for å måle brukernes opplevelser av tjenestene og resultatene av disse. Ved Ime skole måler man brukertilfredsheten ved hjelp av følgende målinger:elevundersøkelse, foreldreundersøkelse, skolens egen trivselsundersøkelse og SFO undersøkelse. Side 12

14 Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Formålet med denne brukerundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er nettbasert og svarene anonymiseres. Resultatene lagres forskriftsmessig og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige skoleadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. RESULTATER ELEVUNDERSØKELSEN 7.trinn Måleindikator Målsettinger Mandal Landet Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 Mestring 3,2 3,6 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 Motivasjon 4,2 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,2 3,4 3,0 3,8 4,0 3,4 3,4 Elevdemokrati 3,8 3,6 3,7 4,0 4,1 3,9 3,6 Mobbing 4,6 4,5 1,8 4,6 4,8 1,4 1,4 Svarprosent 90 % 98 % 96,7 % 100 % 100 % 97 % 93 % Tabell 7: Viser resultater fra utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Svarskalaen er fra 1-5 der 5 er best Kilde: Utdanningsdirektoratet - Skoleporten Kommentar: Her er noen variasjoner fra år til år. Vi ser at det alltid er viktig å ha fokus på dette med mobbing. Punktene mobbing, motivasjon og faglig veiledning kan vi klart forbedre oss på. Dette vil være tema med elevene og foresatte på foreldrekonferanser. Vi har arbeidet mye med sosial kompetanse de siste årene. Gjennom arbeidet med Respekt settes det også fokus på mobbing med mer Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foresatte med elever i grunnskolen i Mandal kommune. Undersøkelsen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan foresatte opplever barnets skolegang og virksomhetens kvalitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via Mandal kommunes eget system for brukerundersøkelser. Side 13

15 RESULTATER FORELDREUNDERSØKELSEN Måleindikator Resultat for brukeren Målsettinger Mandal 4,6 4,4 4,6 4,8 5 4,7 Trivsel 5 4, Brukermedvirkning 4,9 4, ,9 Tilgjengelighet 5,1 5,1 5,3 5,2 5,2 Informasjon 4,8 4,3 4,6 5 4,8 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,4 4,4 4,7 4,1 Helhetlig, alt i alt 4,8 4,7 4,9 4,9 4,8 Svarprosent 26 % 47,1 % 63 % 50 % 56 % Tabell 8: Viser resultatene av foreldreundersøkelsen siste 3 år. Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune Kommentar: Resultatene er veldig positive, og vi vil prøve å opprettholde dette høye nivået over tid. Informasjon er et viktig fokusområde. Det er viktig å ha en god dialog med foresatte på alle plan. Ny undersøkelse ble gjennomført i februar-mars Skolen har gått opp opp på alle områder, og det er også gledelig med en høy svarprosent SFO-undersøkelsen SFO-undersøkelsen er en undersøkelse som gjennomføres cirka annethvert år blant alle foresatte med barn i Mandal kommunes SFO-ordning. Formålet er å få et innblikk i hvordan foresatte opplever tjenestetilbudet ved skolefritidsordningen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via kommunens eget system for brukerundersøkelser. Måleindikator Resultat for brukeren RESULTATER SFO UNDERSØKELSEN Målsettinger Mandal ,6 4,8 4,9 5 5,2 5,2 Trivsel 4,6 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 Brukermedvirkning 4,4 4,3 4,5 5 4,8 4,8 Respektfull behandling 5,1 5,2 5,2 5,2 5,6 5,6 Tilgjengelighet 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8 Informasjon 3,7 3,8 4,5 4,6 4,4 4,4 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,6 Generelt 4,7 4,4 4,8 4,9 4,9 5 Svarprosent 33 % 53 % 70 % 75 % 63 % 75 % Side 14

16 Tabell 9: Viser resultatene av SFO-undersøkelsen 2007 og Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune og KS. Kommentar: SFO undersøkelsen er jevnt over veldig positiv. På de fleste områder har vi nådd målsettingen om å forbedre oss. Svarprosenten er også gledelig høy. Vi ønsker å forbedre oss på informasjon, samtidig blir det viktig å opprettholde det gode resultatet på de andre områdene. Respektfull behandling er et spesielt viktig fokusområde Egen trivselsundersøkelse Skolen gjennomfører egen trivselsundersøkelse på alle trinn. Denne skal gjennomførers digitalt på its learning. Sosiallærere gjennomgår resultatene etter at undersøkelsen er avsluttet. Vi er oppatt av at elevene skal ha et godt og trygt klasse og læringsmiljø. Undersøkelsen brukes til internt arbeid i forhold til enkeltelever og klasser. Vi ønsker å avdekke mobbing og få gjort noe med tanke på å sette inn tiltak. Det er også viktig å se hvor høy trivselsfaktoren er hos den enkelte elev og klasse. I tillegg gjennomførte vi en undersøkelse for 5-7 trinn i forbindelse med Respekt opplegget Vurdering Skolen ønsker sterkt fokus på arbeidet mot mobbing, og på at elevene våre tilegner seg gode sosiale ferdigheter. Vi er godt fornøyd med programmet Respekt som alle skolene i Mandal er med på. Dette tror vi er en viktig satsing i forhold til arbeidet mot mobbing og uønsket atferd. Sosial kompetanse er et innarbeidet satsingsområde, og det er viktig å ha fokus på dette i forhold til alle elever, klasser og grupper. Skolens sosiallærere og skolens koordineringsteam spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Elevrådet har også en viktig rolle i arbeidet med sosial kompetanse og trivselsfaktoren på skolen. Svake og sterke sider i forhold til brukertilfredshet er kommentert under hver tabell. Side 15

17 7.3. Målsetting / ambisjonsnivå I 2012 skal vi nå målsettingen om høyere svarprosent på foreldreundersøkelsen. Vi skal forbedre oss på punktene faglig veiledning, motivasjon og mestring i forhold til elevene. Det skal også arbeides kontinuerlig mot mobbing. SFO skal bli bedre på informasjon Tiltak / handlingsplan Enheten vil arbeide målrettet for å forbedre seg på valgte områder. Elevråd, FAU og SU er viktige samarbeidspartnere. Det er også viktig at foresatte på SFO blir best mulig informert om virksomheten gjennom jevnlige ukebrev med mer. Hvilke konkrete tiltak skal settes i verk? -Jevnlige infoskriv fra SFO -Eget felles skjema for elevsamtale, underveisvurdering og foreldrekonferanse skal brukes fra Dette skjemaet er nå i bruk og skal videreutvikles / evalueres. - Programmet Respekt i arbeidet mot mobbing, samt bli bedre på klasseledelse -Purre på for å få til en bedre svarprosent på de ulike undersøkelser. Dette på ukeplaner og i selve foreldrekonferansen. -Informere på møter i FAU og SU om overfornevnte Side 16

18 8. Medarbeidere 8.1. Status Nærvær/Fravær Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Månedlig tas det ut sykefraværsstatistikk for enhetene og pr. arbeidssted. Statistikken viser fraværsprosenten pr. måned og antall dager syk fordelt på egenmeldt/legemeldt korttidsfravær 1 16 dager og egenmeldt/legemeldt langtidsfravær over 16 dager. Sykefraværet blir generert inn i Fasett (dataverktøy for Balansert målstyring), senest 1 måned etter utløp av forrige måned. Lederne kan ta ut sykefraværet for sin enhet eller arbeidssted månedlig eller hittil i år. Kommunen rapporterer halvårlig sykefraværet til KS sitt PAI register. SYKEFRAVÆR Måleindikator Korttidsfravær 1-16 dager Langtidsfravær over 16 dager Målsetting ,6 % 1,5 % 1,3 % 1,5 1,3 % 3 % 3,0 % 4,9 % 5,0 % 4,7 % Totalt 4,6 % 4,5 % 6,2 % 6,5 % 6,0 % Tabell 9: Oversikt over sykefraværet ved virksomheten fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Vi har et forholdsvis stabilt sykefravær. Det meste av sykefraværet er langtidsfravær. Det er viktig å ha fokus på nærvær, og vi ønsker et så lavt sykefravær som mulig. Den som er sykemeldt følges opp i forhold til de rutiner som gjelder. Side 17

19 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle kommunens ansatte. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er anonymisert. Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt å synliggjøre enhetens kvaliteter og utfordringer slik at man kan innføre tiltak for heve kvaliteten i virksomheten for enhetens ansatte. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Måleindikator Mandal Stolthet over egen arbeidsplass Målsettinger ,9 5,0 4,9 5,0 Helhetsvurdering trivsel 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 Svarprosent 85 % 80 % 87 % 88 % 95 % Medarbeidersamtale % 97 % 91 % 98 % 89 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 5,2 4,9 5,1 4,9 5,0 Gj.snitt totalt 4,7 4,7 4,8 4,6 4,8 Tabell 10: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen siste 3 år. Skala 1-6 (best). Kilde: Mandal kommune Kommentar: Resultatene viser at medarbeiderne trives på Ime skole. Det er viktig å prøve å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Svarprosenten er på vei oppover Kompetanse Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Side 18

20 Kompetansekartlegging: Basiskompetanse Årsverk/ansatte Lærer 3 Adjunkt 13 Adjunkt med tillegg 19 Barne og ungdomsarbeider 6 Annet 7 Tabell 11 Vi har i hovedfagene utover 0,5 års tillegg: Norsk 2 grunnfag og 1 mellomfag, Engelsk 5 grunnfag, og Matematikk 3 grunnfag. Kommentar: Skolen har godt utdannende medarbeidere. Ved ny ansettelser har vi behov for dyktige, allsidige og fleksible kontaktlærere. Lærere som også har solid basiskunnskap innenfor fagene matematikk, engelsk og norsk. I spes.ped har vi også god kompetanse Lærertetthet 1-7 trinn 2005/ / / / / /11 16,4 16,5 15,8 16,7 17,2 17,6 Tabell 12 Kilde GSI: Kommentar: Vi har store elevgrupper pr.lærer ved Ime skole Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1-7 trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning, og andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Side 19

21 8.2. Vurdering Vurderinger omkring sykefraværet og resultatene av medarbeiderundersøkelsen for forutgående år. Skolen har et forholdsvis lavt sykefravær over år. Det meste av sykefraværet hvert år er langtidssykefravær. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte trives på enheten, og der er et godt samarbeid mellom ansatte. Enheten har et stabilt og velkvalifisert personale som til sammen har god kompetanse innenfor skolens fagområder. Det er viktig å tenke kompetansebehov ved rekruttering av nye medarbeidere, også fordi en del ansatte i løpet av noen år kanskje vil pensjonere seg/gå inn på en AFP ordning. Det er viktig med solid fagkunnskap i basisfagene, og en ser også behovet for kompetanse i det å håndtere ulike krevende elever på en god måte. Utfordringen framover vil være å ha framdeles ha et lavt sykefravær, opprettholde de gode resultatene på medarbeiderundersøkelsen, samt rekruttere nye dyktige medarbeidere. Det er også viktig å kunne tilby kurs og kompetanseheving til de ansatte Målsetting / ambisjonsnivå Vi har som mål å ha et sykefravær på under 6 %. I forhold til medarbeiderundersøkelsen så er det viktig at svarprosenten går opp. Det vil være et mål å få en like god score på denne undersøkelsen til neste år som inneværende år. Tilsetting og rekruttering av nye dyktige medarbeidere vil være viktig. En må passe på at skolen til enhver tid har nødvendig kompetanse i fag, ikke minst innenfor basisfagene Tiltak / handlingsplan Skolen skal hele tiden prøve å ha fokus på dette med nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Det kan være gjennom ulike sosiale aktiviteter, felles trim, kaker på personalrommet med mer. Det er viktig å ha en åpen og inkluderende tone mellom oss voksne. Skolen skal kjennetegnes av en vi holdning, og det forventes at felles regler og bestemmelser lojalt blir fulgt opp av alle. Det er nødvendig at dette stadig blir tatt opp på felles personalmøter, på trinn og på team. I forhold til tilsettinger har tilsettingsutvalget en viktig rolle. Det er svært viktig at utplukking til intervju, intervju og referanseinnhenting fører til at vi får ansatt de beste kandidatene til ledige stillinger. Det er fleksible, positive og faglig sterke personer med godt humør en er på jakt etter. Side 20

22 9. Økonomi 9.1. Status Vi bruker Agresso i forhold til økonomistyring. Tallene blir oppdatert i Fasett som er et målstyringsverktøy. Skolen følger hele tiden nøye med på budsjett og regnskap. Det utarbeides to måneder rapporter som redegjør for den økonomiske situasjonen. I tertialrapportene tar en for seg fire indikatorer som er: Økonomi, brukere/innbyggere, kvalitet/interne prosesser og ansattes perspektiv. Det utarbeides også en økonomisk halvårsrapport. MÅLEKART ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik i kroner Avvik i % -0,1 % -2,4 % 0,7 % -0,4 % Tabell 13: Oversikt over budsjett og regnskap med eventuelle budsjettavvik siste 3 år. Kilde. Mandal kommune Kommentar: Vi har god økonomistyring, men i 2011 ble det et lite overforbruk. Det meste av skolens midler er lønnsutgifter. Vi har store elevgrupper, og driver svært stramt. Dette med tidlig innsats er ikke mulig å få til innenfor gitte rammer. Strømutgifter er en faktor som kan være vanskelig å ha full kontroll på. Det er en utfordring å få gitt alle elever et godt tilpasset faglig opplegg innenfor stramme rammer. Vi har også behov for innkjøp innenfor ikt, nye lærebøker samt elevmøbler. Tidlig innsats, og timer brukt til lesekurs, engelsk kurs og matematikkurs er ønskelig å prioritere. Vi kan aldri ha full kontroll på hvor mange ansatte som blir sykemeldt, og et høyt sykefravær betyr større utgifter. Utfordringer videre: - Få til dette med tidlig innsats med tanke på å øke det faglige læringsutbyttet. - Innkjøp av læremidler, ikt utstyr, bøker i forhold til satsingsområdene våre - Vi må utnytte våre økonomiske ressurser på en effektiv og god måte i forhold til bruk av rammetimer. Dette med tanke på å gi den enkelte elev et best mulig faglig og sosialt utbytte. Side 21

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012

Stavanger- skolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Stavangerskolen 2012 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og utviklingsmelding 2012 Innhold 1. Innledning...6

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Strategisk skoleplan 2010 2015

Strategisk skoleplan 2010 2015 Strategisk skoleplan 2010 2015 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 2 6.2 Brukerperspektivet... 10 6.3 Medarbeiderperspektivet... 11 6.4 Perspektivet Interne prosesser... 12 7. STRATEGI... 14 14 7.1 Visjon

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014

RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 RESULTATVURDERING SANDNESSKOLEN 2014 Innhold Resultatvurdering Altona Skole og Ressurssenter... 2 Resultatvurdering Aspervika Barneskole... 6 Resultatvurdering Austrått barneskole... 11 Resultatvurdering

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer