Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan for Ime skole 2012"

Transkript

1 Virksomhetsplan for Ime skole 2012

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Mandal kommunes visjon Virksomhetsplan Sammendrag: Hva fikk vi til siste år: Verdigrunnlag Presentasjon av enheten Basistjenester eksistensgrunnlag Organisasjonskart Elevgrunnlag Ansatte Brukere Status Elevundersøkelsen Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Medarbeidere Status Nærvær/Fravær Medarbeidertilfredshet Kompetanse Lærertetthet 1-7 trinn Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Økonomi Status Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Resultatkvalitet Status Nasjonale prøver Vurdering Målsetting / ambisjonsnivå Tiltak / handlingsplan Vedlegg. Respekt standarder.32 Vedlegg. SFO...36 Side 1

3 2. Mandal kommunes visjon I visjonen ligger: - Mandal har det som skal til - Mandal er det selvfølgelige valg - Mandal er stedet med flest soldager i året - det er (sole)klart! Mandal soleklart skal skape optimisme, tilhørighet og identitetsfølelse samtidig som det uttrykker at Mandal kommune har alt som skal til for at barn, unge, voksne og gamle trives og opplever kommunen som et godt sted å bo. Visjonen skal også være en merkevare som skal trekke flere turister til kommunen og sette Mandal på kartet nasjonalt og internasjonalt. Visjonen skal gi Mandal et positivt omdømme. Vi ønsker at flere vil flytte til byen. At flere ønsker Mandal som sin bo- og arbeidskommune samtidig som Mandal skal være det foretrukne valget ved næringsetablering. Visjonen Mandal soleklart har satt kursen for Mandal fram til Visjonen utfordrer oss til å skape en kommune som oppleves av alle våre innbyggere som den kommunen som har det som skal til. Vi har derfor ved denne planrevisjonen spesielt valgt å jobbe for: o Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge skal bli tatt på alvor og hørt. o Sikre en verdig og meningsfull hverdag også for innbyggere som av helsemessige, sosiale eller strukturelle årsaker ikke har lønnet arbeid. o Utvikle kulturlivet i Mandal som trivselsfaktor og kulturell møteplass for innbyggere i hele regionen. o Skape attraktive møteplasser og tilgjengelighet for folk i alle aldre med ulike behov. o Eldre innbyggere i kommunen skal oppleve en god hverdag. o Like muligheter og rettigheter i samfunnet for alle uansett hudfarge, etnisk bakgrunn, trosbekjennelse, kjønn og nasjonalitet. o Medvirke til å opprettholde og videreutvikle et variert og bærekraftig næringsliv. o Styrke bruker- og innbyggerperspektivet i tjenesteproduksjonen. o Tilrettelegge for et attraktivt og godt botilbud. o Forvaltning av strandsonen og utvikling i eksisterende og nye hytteområder Side 2

4 3. Virksomhetsplan Den årlige virksomhetsplanen skal være et aktivt arbeidsdokument for den enkelte enhet. Virksomhetsplanen skal inneholde status, satsingsområder og tiltak forbundet med perspektiver som brukere, medarbeidere, økonomi og resultatkvalitet. Det er viktig at virksomhetsplanen blir til som et resultat av prosesser i kollegiet der man har et felles syn på utfordringer og virkemidler for å oppnå god kvalitet i sine tjenester. 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år: Lavt sykefravær Godt resultat på brukerundersøkelser. Holdt budsjettrammen (tilnærmet) Innført Respekt, og arbeidet med dette er godt i gang. Bla. med standarder som gjelder hele skolen. Gjennomført Respekt undersøkelsen for 5-7 trinn, samt lærere. Leksehjelp på småskoletrinn er innarbeidet Fysisk fostring for mellomtrinnet fordelt over to dager Opprettholdt tilbudet til skolens elever på Naturskolen. Deltaker i God skolestart og Zippys venner. Foreldredugnad i skolegården. Bruker It s learning som læringsplattform på mellomtrinnet (noe 1-4 trinn) Tatt i bruk tre baser på SFO Nye lærebøker i norsk, matematikk og engelsk på alle trinn. Videreført og utviklet Elevbedriften Ime Live Production. Gjennomført årlig trivselsundersøkelse, med oppfølging av sosiallærer Gjennomført ART opplæring for 5.trinnet (dette skoleåret på klassenivå) Sosial kompetanseplan med kompetansemål på alle trinn tatt i bruk Lesekurs Videreutviklet digitalt kartleggingssystem Gode resultat på IKT kartleggingsprøve for trinn 5. Arbeider med en helhetlig plan i både lesing og regning. Tilsatt dyktige nye medarbeidere Ulike tiltak i regi av elevrådet, bla bruk av gymsal i storefri. Tatt i bruk felles skjema for elev vurdering, elevsamtale og foreldresamtale. 5 lyttevenner på trinn 3 er en ressurs for skolen Bedre ro og orden / system i forhold til atferdsproblematikk Side 3

5 Hva fikk vi ikke til: Liten framgang på nasjonale prøver. Liten økonomisk ramme gjør at vi ikke fikk til dette med tidlig innsats. Store elevgrupper i forhold til lærertetthet Satsingsområder 2010/2011: Fysisk fostring: Mål. God helse, glede over fysisk aktivitet, koordinasjon og kondisjon. Dette er et nå innarbeidet satsingsområde hvor en arbeider etter innførte rutiner og mål. Digitale verktøy: Fokus er å oppfylle målene i Kunnskapsløftet Kompetanse/læring og kursing: Opplæring av elever og ansatte er satt i system bl.a. gjennom LIKT. Lærere ved skolen har siste skoleår tatt videreutdanning innen IKT. Vi har gjennomført intern og ekstern kursing av lærere på Its learning. Vi holder kontinuerlige kurs og oppdateringer med utveksling av bruk og ideer til oppgaver. Fra er det satt som mål ukentlig bruk av Its learning for 4-7 trinn. Blant de yngste brukes også Its Learning i enkeltprosjekter Kartleggeren er tatt i bruk som digital kartleggingsmetode i matematikk, engelsk og norsk på 5-7 trinn. Det gir en god oversikt over enkeltelevenes kunnskaper, og gir en tilfredsstillende dokumentasjon overfor foresatte i disse fagene. Datarommet utnyttes best mulig etter en plan både til ren dataopplæring, men også som et aktivt ressursrom. Det settes av ressurser til både drift og kompetanseheving. Registrering av alle kartleggingsresultater i et digitalt system. Elevbedriften vil også bruke de ulike digitale verktøy, først og fremst gjennom foto, film og Its Learning. Det arbeides kontinuerlig med å finne og bruke gode pedagogiske hjelpemidler og program (fortrinnsvis nettbasert). Dette tas opp med jevne mellomrom på IKT-møtene skolene i kommunen i mellom for å utveksle erfaringer og tips. Side 4

6 Utstyr: Vi har behov for utvidelse av antall datamaskiner bl.a. til bruk i grupperom. Vi trenger også kontinuerlig opprusting og utskifting av gamle maskiner. Dette vil være en stor økonomisk og teknisk utfordring de neste årene. Vi har mange gamle maskiner. Innkjøp fortsetter til vi har en projektor i alle klasserom IKT ansvarlig vil ha en viktig rolle i både planarbeidet, og i forhold til hva som blir prioritert kjøpt inn. Det er også viktig at dataopplæringen i barneskolen er best mulig for å kunne gi elevene et godt grunnlag for å møte ungdomsskolen. Digitale verktøy er på linje med fysisk fostring et innarbeidet satsingsområde nå. Skolen har en svært dyktig ikt ansvarlig som utviser et engasjement og arbeidsinnsats innenfor dette området som kommer alle elever og ansatte til gode på en flott måte. RESPEKT: Hovedmål: Å øke kvaliteten på elevens læringsmiljø og redusere problematferd i skolen. Ved å: Videreutvikle skolen som organisasjon, dvs. kollektiv kompetanse, samt målretta arbeid med elever. I Respekt opplegget inngår seks kursdager for hele personalet. Tema for disse dagene er: God skolestart Klasseledelse, atferdsproblem i skole/sfo Mobbing (januar 2012) Samarbeid skole / hjem Sårbare elever (traumer) Tunge atferdsproblemer På Ime skole har vi i forbindelse med Respekt arbeidet innført følgende standarder: Vedlegg 1 Side 5

7 Videre satsing: Brukere: Forberede skolen på videre økning i elevtall Trekke foreldre mer inn i arbeid med motivering for læringstrykk Forbedre resultatene på elevundersøkelsen i samarbeid med elevråd og SU/FAU Forbedre skolens uteområde Medarbeidere: Rekruttere nye og dyktige medarbeidere Øke kompetansen i personalet Ta vare på eldre arbeidstakere Økonomi: Bevisst bruk av timer til elevene / tidlig innsats Flere projektorer og datamaskiner Klasseromsutstyr og bøker Uteområdet Resultatkvalitet: Forbedre resultatene på nasjonale prøver Øke motivasjon og læringstrykk Fullføre plan for leseutvikling Lage en plan i regning Arbeide videre med Respekt Delta i prosjektet vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring tar utgangspunkt i begrepet underveisvurdering slik det er definert i forskrift til opplæringsloven.10underveisvurdering skal brukes som redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten øker kompetansen sin i fag. For å understreke at underveisvurdering har læring som mål, brukes begrepet vurdering for læring i denne satsingen. Vurdering for læring handler om at informasjon om elevenes og lærlingenes kompetanse og utvikling gir retning for planlegging og gjennomføring av opplæringen. Dette krever at lærere og instruktører systematisk innhenter, analyserer og bruker vurderingsinformasjon om elevene og lærlingene med det formål å se: - hvor de er i sin læring, - hvor de skal - hvordan de best kan nå målene sine Side 6

8 5. Verdigrunnlag Mandal kommune er preget av et positivt menneskesyn basert på respekt, tillit og service som kjennetegnes ved: åpenhet og respekt gode relasjoner mellom innbyggere / ansatte / institusjoner der innbyggerne møtes med service og likeverd der ledelsen eksponerer kjerneverdiene har godt humør MANDAL KOMMUNE SKAL HA EN ORGANISASJON PREGET AV: Brukerorientering Aktiv innbygger- / brukerdialog valgfrihet fleksibilitet Offensiv / proaktiv holdning som gjenspeiler: initiativ stå på vilje frihet under ansvar kreativitet glede konkurransevilje Helhetstenking team smidighet fellesskapets interesser Side 7

9 6. Presentasjon av enheten 6.1. Basistjenester eksistensgrunnlag Ime skole gir opplæring for elever fra 1-7 trinn. Ime skole gir opplæring i følge Lov : Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) m/forskrifter. Skolens opplæring følger Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen kunnskapsløftet, fra august Formålet med opplæringen: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (Opplæringslova 1-1). Skolen tilbyr skolefritidsordning for elever fra trinn etter 13.7 i opplæringslova. Dette skoleåret har skolen 430 elever. Enheten har til sammen 49 ansatte. Vi har en flott og funksjonell skole som er godt tilrettelagt for våre elever. Vår overordnede målsetting er tilpasset opplæring i en elevaktiv skole Side 8

10 PLAN FOR IME SFO IME SFO ønsker å gi GLEDE TRYGGHET OPPLEVELSER Vi legger vekt på å tilby spennende, varierte aktiviteter, slik at barna kan velge etter interesse! Det begynte 105 barn på SFO høsten Vi har delt inn SFO i tre baser: SFO-bygget, gamle gymsalen og 1.etasje i nytt hovedbygg. Satsningsområdene våre er sosial kompetanse og fysisk fostring. Sosial kompetanse: Vi jobber med å legge til rette for gode leke muligheter og positive arenaer hvor barna møtes og får gode opplevelser. Vi er med i et program som heter Respekt. Dette programmet er Ime skole også med i. Programmet er utviklet av Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Den som merker respekt fra andre får næring til trivsel, vekst og omsorg for andre. Prosjektet skal gå over lang tid. Alle de ansatte skal få kompetanseheving, og de skal være aktive i arbeidet for å gjøre SFO og skolen bedre. (Se mer om SFO i vedlegg 2) LEK SAMMARBEID - GODE VENNER Side 9

11 6.2. Organisasjonskart Trond Storaker Nina Skagestad Torborg Bækholt Christel Holte Inger Loland Skolen har fire teamledere, en for trinn 1, en for trinn 2 og 3, en for trinn 4 og 5 og en for trinn 6 og 7. Det er teamledermøte annenhver uke hvor teamledere deltar sammen med administrasjonen. Teamledere har faste ukentlige møter med sine team. Plasstillitsvalgte og verneombud har også sentrale roller ved virksomheten. Koordineringsteamet har jevnlige møter hvor en går gjennom det enkelte trinn for å kunne iverksette nødvendige tiltak i forhold til enkeltelever Elevgrunnlag ANTALL ELEVER FORVENTET ANTALL ELEVER Måleindikator 2008/ / / / / /2014 Jenter Gutter Totalt Tabell 1: Oversikt antall elever siste 3 år og forventet antall elever de neste 3 årene. Kilde:Folkeregisteret Kommentar: Vi ser en solid økning i antall elever på Ime skole i tiden framover. Fra høsten 2012 begynner det etter innskriving 72 nye førsteklassinger. Dette betyr 3 førsteklasser. Skolen er avhengig av nye lokaler for å få plass til elevene. Side 10

12 Etter planen skal en paviljong være på plass til skolestart august Skolen vil også ha behov for å utvide staben med ansatte i forhold til økt elevvekst. ANTALL ELEVER MED SPESIALUNDERVISNING 5.1 Måleindikator 2008/ / / /12 Jenter Gutter Totalt Tabell 2: Oversikt antall elever med spesialundervisning. Kilde: GSI Kommentar: Antall elever med spesialundervisning er stabilt, og det ligger på ca 5 % av elevmassen. Dette er innenfor et akseptabelt nivå. ANTALL ELEVER MED SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING 2.8 Måleindikator 2008/ / / /12 Totalt Tabell 3: Oversikt antall elever med særskilt språkopplæring. Kilde: GSI Kommentar: Vi ser en nedgang i forhold til elever med særskilt språkopplæring. ANTALL BARN VED SFO Måleindikator 2009/ / /12 3 dager dager dager Totalt Tabell 4: Oversikt antall barn fordelt på dager og totalt ved skolens SFO. Kommentar: Her er flest barn som har 3 dagers tilbud. ANTALL BARN VED SFO FORDELT PÅ TRINN Måleindikator 1trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Antall barn Tabell 5: Oversikt antall barn ved SFO fordelt på trinn Kommentarer: Antall barn ved SFO har økt mye fra forrige år. Vi antar at det også fra neste skoleår vil være mange barn på SFO. Dette i forhold til forventet elevtall / nye førsteklassinger fra høsten Side 11

13 6.4. Ansatte OVERSIKT ANSATTE Enhet Måleindikator 2008/ / / / trinn SFO Ansatte Antall årsverk 34,94 % 34,47 % 34,30 % 35,38 % Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Ansatte Antall årsverk 2,93 % 3,36 % 3,54 % 4,55 % Antall kvinner Antall menn Ansatte heltid Ansatte deltid Tabell 6: Oversikt over antall ansatte, kjønnsfordeling og stillingsstørrelse Kommentar: Vi har stabil arbeidskraft på Ime skole. En ser at der godt kunne ha vært flere menn. De aller fleste ansatte arbeider i forhold til ønsket stillingsstørrelse. Enheten har ansatt flere personer i forhold til økt elevtall. 7. Brukere 7.1. Status Innenfor skolens virkeområde så er det elevene som er de direkte brukerne av tjenestene. Samtidig vil foreldre være indirekte brukere av skolens tjenester. I denne delen av virksomhetsplanen blir det redegjort for hvilke verktøy skolen bruker for å måle brukernes opplevelser av tjenestene og resultatene av disse. Ved Ime skole måler man brukertilfredsheten ved hjelp av følgende målinger:elevundersøkelse, foreldreundersøkelse, skolens egen trivselsundersøkelse og SFO undersøkelse. Side 12

14 Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse blant elever på 7. og 10. trinn i grunnskolen. Formålet med denne brukerundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen er nettbasert og svarene anonymiseres. Resultatene lagres forskriftsmessig og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige skoleadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. RESULTATER ELEVUNDERSØKELSEN 7.trinn Måleindikator Målsettinger Mandal Landet Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,4 Mestring 3,2 3,6 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 Motivasjon 4,2 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3 4,2 Faglig veiledning 3,2 3,4 3,0 3,8 4,0 3,4 3,4 Elevdemokrati 3,8 3,6 3,7 4,0 4,1 3,9 3,6 Mobbing 4,6 4,5 1,8 4,6 4,8 1,4 1,4 Svarprosent 90 % 98 % 96,7 % 100 % 100 % 97 % 93 % Tabell 7: Viser resultater fra utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Svarskalaen er fra 1-5 der 5 er best Kilde: Utdanningsdirektoratet - Skoleporten Kommentar: Her er noen variasjoner fra år til år. Vi ser at det alltid er viktig å ha fokus på dette med mobbing. Punktene mobbing, motivasjon og faglig veiledning kan vi klart forbedre oss på. Dette vil være tema med elevene og foresatte på foreldrekonferanser. Vi har arbeidet mye med sosial kompetanse de siste årene. Gjennom arbeidet med Respekt settes det også fokus på mobbing med mer Foreldreundersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle foresatte med elever i grunnskolen i Mandal kommune. Undersøkelsen har til hensikt å gi et innblikk i hvordan foresatte opplever barnets skolegang og virksomhetens kvalitet. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via Mandal kommunes eget system for brukerundersøkelser. Side 13

15 RESULTATER FORELDREUNDERSØKELSEN Måleindikator Resultat for brukeren Målsettinger Mandal 4,6 4,4 4,6 4,8 5 4,7 Trivsel 5 4, Brukermedvirkning 4,9 4, ,9 Tilgjengelighet 5,1 5,1 5,3 5,2 5,2 Informasjon 4,8 4,3 4,6 5 4,8 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,4 4,4 4,7 4,1 Helhetlig, alt i alt 4,8 4,7 4,9 4,9 4,8 Svarprosent 26 % 47,1 % 63 % 50 % 56 % Tabell 8: Viser resultatene av foreldreundersøkelsen siste 3 år. Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune Kommentar: Resultatene er veldig positive, og vi vil prøve å opprettholde dette høye nivået over tid. Informasjon er et viktig fokusområde. Det er viktig å ha en god dialog med foresatte på alle plan. Ny undersøkelse ble gjennomført i februar-mars Skolen har gått opp opp på alle områder, og det er også gledelig med en høy svarprosent SFO-undersøkelsen SFO-undersøkelsen er en undersøkelse som gjennomføres cirka annethvert år blant alle foresatte med barn i Mandal kommunes SFO-ordning. Formålet er å få et innblikk i hvordan foresatte opplever tjenestetilbudet ved skolefritidsordningen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og anonymt via kommunens eget system for brukerundersøkelser. Måleindikator Resultat for brukeren RESULTATER SFO UNDERSØKELSEN Målsettinger Mandal ,6 4,8 4,9 5 5,2 5,2 Trivsel 4,6 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 Brukermedvirkning 4,4 4,3 4,5 5 4,8 4,8 Respektfull behandling 5,1 5,2 5,2 5,2 5,6 5,6 Tilgjengelighet 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,8 Informasjon 3,7 3,8 4,5 4,6 4,4 4,4 Fysisk læringsmiljø 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,6 Generelt 4,7 4,4 4,8 4,9 4,9 5 Svarprosent 33 % 53 % 70 % 75 % 63 % 75 % Side 14

16 Tabell 9: Viser resultatene av SFO-undersøkelsen 2007 og Skala 1-6 (best) Kilde: Mandal kommune og KS. Kommentar: SFO undersøkelsen er jevnt over veldig positiv. På de fleste områder har vi nådd målsettingen om å forbedre oss. Svarprosenten er også gledelig høy. Vi ønsker å forbedre oss på informasjon, samtidig blir det viktig å opprettholde det gode resultatet på de andre områdene. Respektfull behandling er et spesielt viktig fokusområde Egen trivselsundersøkelse Skolen gjennomfører egen trivselsundersøkelse på alle trinn. Denne skal gjennomførers digitalt på its learning. Sosiallærere gjennomgår resultatene etter at undersøkelsen er avsluttet. Vi er oppatt av at elevene skal ha et godt og trygt klasse og læringsmiljø. Undersøkelsen brukes til internt arbeid i forhold til enkeltelever og klasser. Vi ønsker å avdekke mobbing og få gjort noe med tanke på å sette inn tiltak. Det er også viktig å se hvor høy trivselsfaktoren er hos den enkelte elev og klasse. I tillegg gjennomførte vi en undersøkelse for 5-7 trinn i forbindelse med Respekt opplegget Vurdering Skolen ønsker sterkt fokus på arbeidet mot mobbing, og på at elevene våre tilegner seg gode sosiale ferdigheter. Vi er godt fornøyd med programmet Respekt som alle skolene i Mandal er med på. Dette tror vi er en viktig satsing i forhold til arbeidet mot mobbing og uønsket atferd. Sosial kompetanse er et innarbeidet satsingsområde, og det er viktig å ha fokus på dette i forhold til alle elever, klasser og grupper. Skolens sosiallærere og skolens koordineringsteam spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Elevrådet har også en viktig rolle i arbeidet med sosial kompetanse og trivselsfaktoren på skolen. Svake og sterke sider i forhold til brukertilfredshet er kommentert under hver tabell. Side 15

17 7.3. Målsetting / ambisjonsnivå I 2012 skal vi nå målsettingen om høyere svarprosent på foreldreundersøkelsen. Vi skal forbedre oss på punktene faglig veiledning, motivasjon og mestring i forhold til elevene. Det skal også arbeides kontinuerlig mot mobbing. SFO skal bli bedre på informasjon Tiltak / handlingsplan Enheten vil arbeide målrettet for å forbedre seg på valgte områder. Elevråd, FAU og SU er viktige samarbeidspartnere. Det er også viktig at foresatte på SFO blir best mulig informert om virksomheten gjennom jevnlige ukebrev med mer. Hvilke konkrete tiltak skal settes i verk? -Jevnlige infoskriv fra SFO -Eget felles skjema for elevsamtale, underveisvurdering og foreldrekonferanse skal brukes fra Dette skjemaet er nå i bruk og skal videreutvikles / evalueres. - Programmet Respekt i arbeidet mot mobbing, samt bli bedre på klasseledelse -Purre på for å få til en bedre svarprosent på de ulike undersøkelser. Dette på ukeplaner og i selve foreldrekonferansen. -Informere på møter i FAU og SU om overfornevnte Side 16

18 8. Medarbeidere 8.1. Status Nærvær/Fravær Mandal kommune har prosedyre for sykefraværsoppfølging. Disse finnes på intranettet sammen med dokumentasjonsskjema for oppfølging, opplisting av aktuelle virkemidler og samtaleskjema for oppfølging. Prosedyren for sykefravær er billedliggjort i laminerte plakater som finnes på alle arbeidssteder. Månedlig tas det ut sykefraværsstatistikk for enhetene og pr. arbeidssted. Statistikken viser fraværsprosenten pr. måned og antall dager syk fordelt på egenmeldt/legemeldt korttidsfravær 1 16 dager og egenmeldt/legemeldt langtidsfravær over 16 dager. Sykefraværet blir generert inn i Fasett (dataverktøy for Balansert målstyring), senest 1 måned etter utløp av forrige måned. Lederne kan ta ut sykefraværet for sin enhet eller arbeidssted månedlig eller hittil i år. Kommunen rapporterer halvårlig sykefraværet til KS sitt PAI register. SYKEFRAVÆR Måleindikator Korttidsfravær 1-16 dager Langtidsfravær over 16 dager Målsetting ,6 % 1,5 % 1,3 % 1,5 1,3 % 3 % 3,0 % 4,9 % 5,0 % 4,7 % Totalt 4,6 % 4,5 % 6,2 % 6,5 % 6,0 % Tabell 9: Oversikt over sykefraværet ved virksomheten fordelt på korttidsfravær og langtidsfravær. Kilde: Mandal kommune Kommentar: Vi har et forholdsvis stabilt sykefravær. Det meste av sykefraværet er langtidsfravær. Det er viktig å ha fokus på nærvær, og vi ønsker et så lavt sykefravær som mulig. Den som er sykemeldt følges opp i forhold til de rutiner som gjelder. Side 17

19 Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig blant alle kommunens ansatte. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og er anonymisert. Medarbeiderundersøkelsen har til hensikt å synliggjøre enhetens kvaliteter og utfordringer slik at man kan innføre tiltak for heve kvaliteten i virksomheten for enhetens ansatte. MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Måleindikator Mandal Stolthet over egen arbeidsplass Målsettinger ,9 5,0 4,9 5,0 Helhetsvurdering trivsel 4,7 4,7 4,6 4,6 4,8 Svarprosent 85 % 80 % 87 % 88 % 95 % Medarbeidersamtale % 97 % 91 % 98 % 89 % 100 % Kvaliteten på medarbeidersamtalen 5,2 4,9 5,1 4,9 5,0 Gj.snitt totalt 4,7 4,7 4,8 4,6 4,8 Tabell 10: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen siste 3 år. Skala 1-6 (best). Kilde: Mandal kommune Kommentar: Resultatene viser at medarbeiderne trives på Ime skole. Det er viktig å prøve å opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Svarprosenten er på vei oppover Kompetanse Kompetanseutvikling er et kontinuerlig utviklingsarbeid for å heve medarbeidernes kompetanse på alle områder. Økt kompetanse gir bedre tjenester og mer fornøyde brukere, og det bidrar til stolte medarbeidere og bedre omdømme. Arbeidstakere søker seg til, og blir på arbeidssteder der de får bruke og utvikle sin kompetanse. Side 18

20 Kompetansekartlegging: Basiskompetanse Årsverk/ansatte Lærer 3 Adjunkt 13 Adjunkt med tillegg 19 Barne og ungdomsarbeider 6 Annet 7 Tabell 11 Vi har i hovedfagene utover 0,5 års tillegg: Norsk 2 grunnfag og 1 mellomfag, Engelsk 5 grunnfag, og Matematikk 3 grunnfag. Kommentar: Skolen har godt utdannende medarbeidere. Ved ny ansettelser har vi behov for dyktige, allsidige og fleksible kontaktlærere. Lærere som også har solid basiskunnskap innenfor fagene matematikk, engelsk og norsk. I spes.ped har vi også god kompetanse Lærertetthet 1-7 trinn 2005/ / / / / /11 16,4 16,5 15,8 16,7 17,2 17,6 Tabell 12 Kilde GSI: Kommentar: Vi har store elevgrupper pr.lærer ved Ime skole Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1-7 trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning, og andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Side 19

21 8.2. Vurdering Vurderinger omkring sykefraværet og resultatene av medarbeiderundersøkelsen for forutgående år. Skolen har et forholdsvis lavt sykefravær over år. Det meste av sykefraværet hvert år er langtidssykefravær. Medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte trives på enheten, og der er et godt samarbeid mellom ansatte. Enheten har et stabilt og velkvalifisert personale som til sammen har god kompetanse innenfor skolens fagområder. Det er viktig å tenke kompetansebehov ved rekruttering av nye medarbeidere, også fordi en del ansatte i løpet av noen år kanskje vil pensjonere seg/gå inn på en AFP ordning. Det er viktig med solid fagkunnskap i basisfagene, og en ser også behovet for kompetanse i det å håndtere ulike krevende elever på en god måte. Utfordringen framover vil være å ha framdeles ha et lavt sykefravær, opprettholde de gode resultatene på medarbeiderundersøkelsen, samt rekruttere nye dyktige medarbeidere. Det er også viktig å kunne tilby kurs og kompetanseheving til de ansatte Målsetting / ambisjonsnivå Vi har som mål å ha et sykefravær på under 6 %. I forhold til medarbeiderundersøkelsen så er det viktig at svarprosenten går opp. Det vil være et mål å få en like god score på denne undersøkelsen til neste år som inneværende år. Tilsetting og rekruttering av nye dyktige medarbeidere vil være viktig. En må passe på at skolen til enhver tid har nødvendig kompetanse i fag, ikke minst innenfor basisfagene Tiltak / handlingsplan Skolen skal hele tiden prøve å ha fokus på dette med nærvær og trivsel på arbeidsplassen. Det kan være gjennom ulike sosiale aktiviteter, felles trim, kaker på personalrommet med mer. Det er viktig å ha en åpen og inkluderende tone mellom oss voksne. Skolen skal kjennetegnes av en vi holdning, og det forventes at felles regler og bestemmelser lojalt blir fulgt opp av alle. Det er nødvendig at dette stadig blir tatt opp på felles personalmøter, på trinn og på team. I forhold til tilsettinger har tilsettingsutvalget en viktig rolle. Det er svært viktig at utplukking til intervju, intervju og referanseinnhenting fører til at vi får ansatt de beste kandidatene til ledige stillinger. Det er fleksible, positive og faglig sterke personer med godt humør en er på jakt etter. Side 20

22 9. Økonomi 9.1. Status Vi bruker Agresso i forhold til økonomistyring. Tallene blir oppdatert i Fasett som er et målstyringsverktøy. Skolen følger hele tiden nøye med på budsjett og regnskap. Det utarbeides to måneder rapporter som redegjør for den økonomiske situasjonen. I tertialrapportene tar en for seg fire indikatorer som er: Økonomi, brukere/innbyggere, kvalitet/interne prosesser og ansattes perspektiv. Det utarbeides også en økonomisk halvårsrapport. MÅLEKART ØKONOMI Måleindikator Budsjett Regnskap Avvik i kroner Avvik i % -0,1 % -2,4 % 0,7 % -0,4 % Tabell 13: Oversikt over budsjett og regnskap med eventuelle budsjettavvik siste 3 år. Kilde. Mandal kommune Kommentar: Vi har god økonomistyring, men i 2011 ble det et lite overforbruk. Det meste av skolens midler er lønnsutgifter. Vi har store elevgrupper, og driver svært stramt. Dette med tidlig innsats er ikke mulig å få til innenfor gitte rammer. Strømutgifter er en faktor som kan være vanskelig å ha full kontroll på. Det er en utfordring å få gitt alle elever et godt tilpasset faglig opplegg innenfor stramme rammer. Vi har også behov for innkjøp innenfor ikt, nye lærebøker samt elevmøbler. Tidlig innsats, og timer brukt til lesekurs, engelsk kurs og matematikkurs er ønskelig å prioritere. Vi kan aldri ha full kontroll på hvor mange ansatte som blir sykemeldt, og et høyt sykefravær betyr større utgifter. Utfordringer videre: - Få til dette med tidlig innsats med tanke på å øke det faglige læringsutbyttet. - Innkjøp av læremidler, ikt utstyr, bøker i forhold til satsingsområdene våre - Vi må utnytte våre økonomiske ressurser på en effektiv og god måte i forhold til bruk av rammetimer. Dette med tanke på å gi den enkelte elev et best mulig faglig og sosialt utbytte. Side 21

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2011 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012

Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 Virksomhetsplan for Vassmyra skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Mandal kommunes visjon... 3 3. Virksomhetsplan... 4 4. Sammendrag... 4 5. Verdigrunnlag... 6 6. Presentasjon

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2014-2015: Liv Fossen

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 14.09.2009 Hvem er jeg? 20 år i skoleverket, 8 år som rektor Pilotskole for PALS fra 2002 PALSer på både sfo, b-trinn og u-trinn

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk og rammebetingelser 3- Barnehagen og skolen

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Årsrapport 2014. Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2014. Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2014 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 Revidert Pedagogisk lederteam november 2014 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2010

Virksomhetsplan for Ime skole 2010 Virksomhetsplan for Ime skole 2010 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 Mandal kommunes visjon... 2 3.Verdigrunnlag... 3 4. Enhetens ansvarsområder og organisering... 4 4.1. Basistjenester

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2013/2014 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018.

Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2015 2018. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Nord for Oslo 22.09.2010. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Nord for Oslo 22.09.2010. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 22.09.2010 Nord for Oslo Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? Rektor på Harestua skole Oppland PALS på b-trinnet siden 2002

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Oslo kommune Strategisk plan 2015-2018 Huseby skole 2015 Oslo kommune Status ved inngangen til ny planperiode Huseby skole skiftet to tredjedeler av ved skoleårets start. Dette preger naturlig nok arbeidet.

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2009/2010 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpasset opplæring er et overordnet krav. Skolen skal gi tilpasset opplæring

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15

Lier kommune. Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Lier kommune Kvalitetsplan for lierskolen 2013-15 Innhold: Kvalitetsplan for skolene i Lier... 3 1.0 Visjon for lierskolen... 5 Lierskolen kan, vil og tør på jakt etter stadige forbedringer!... 5 2.0 Fokusområdene...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer