Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører"

Transkript

1 Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst ( )

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og formål med gjennomgangen Metode og vurderingskriterier Omfang og avgrensning Styrende dokumenter og organisering Overordnede styrende dokumenter Overordnet beskrivelse av organisering og arbeidsfordeling Intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private Vurderingskriterier og funn Anbefalinger Prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Prosessfasene oppstart prosess og anskaffelse Vurderingskriterier og funn Anbefalinger Prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging Vurderingskriterier og funn Anbefalinger Faktabeskrivelse prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Prosess oppstart og anskaffelse Oppstart nye anskaffelser Anskaffelsesprosessen frem til utlysning Anskaffelsesprosessen fra utlysning kontraktstildeling og kunngjøring Prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging Grunnlag for leveranse Rapportering av leveransene Oppgjør for leverte helsetjenester Oppfølging av leveransene av helsetjenester i forhold til avtaler og budsjett Informasjonsgrunnlag Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 2 av 33

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål med gjennomgangen Formålet med revisjonen er på vegne av styret i Helse Sør-Øst RHF, å kartlegge og vurdere om Helse Sør-Øst RHF har etablert og gjennomfører tilfredsstillende intern styring og kontroll (internkontroll) ved kjøp av helsetjenester fra private institusjoner og leverandører (spesialister). Det presiseres at det er ikke avdeling Kjøp av helsetjenester som revideres, men hele prosessen for anskaffelse, leveranse og oppfølging. Revisjonen skal også bidra til læring og forbedring der det måtte være behov. Følgende tre problemstillinger blir belyst i denne gjennomgangen: Er det etablert god intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF ved kjøp av helsetjenester fra private leverandører? 1 Er oppstarten av anskaffelsesprosessen og selve gjennomføringen av denne hensiktsmessig og effektiv og sikrer mest mulig helsetjenester med tilstrekkelig kvalitet innenfor besluttede rammer? Er det god styring og kontroll med leveransene fra private institusjoner og leverandører? Er rutinene og systemene for å foreta oppgjør med private institusjoner og leverandører tilstrekkelige og hensiktsmessige? Er det etablert tilstrekkelig oppfølging av leveransene i forhold til kvalitet, aktivitet og kostnader? Er det tilstrekkelige og pålitelige styringsdata for rapporteringen? Den første problemstillingen blir besvart i kapittel 2, mens de to siste blir besvart i kapittel Metode og vurderingskriterier Revisjonen er basert på dokumentgjennomgang og intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere i avdelinger som er involvert i kjøp av helsetjenester fra private leverandører. Se kapittel 5. En tilfredsstillende intern styring og kontroll (internkontroll) skal sikre oppfyllelse av overordnede mål og krav med hensyn til kjøp av helsetjenester fra private institusjoner slik det fremgår av lover og forskrifter, styrende dokumenter (foretaksprotokoll og oppdragsdokument), styrevedtak, strategier, og handlingsplaner. Til grunn for definisjoner og beskrivelser av innhold i begrepet intern styring og kontroll (internkontroll), ligger anerkjente rammeverk for intern kontroll 2 og helhetlig risikostyring 3. Disse er innholdsmessig konsistente med 4 i forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten. Helhetlig intern styring og kontroll består av fire hovedelementer: 1 Tilsvarende ble det for Helse Sør-Øst foretatt en helhetlig vurdering av systemene og prosessene I virksomhetsstyringen i RHFet. 2 Intern kontroll et integrert rammeverk, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk (COSO ERM), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 3 av 33

4 Helhetlig opplegg for intern styring og kontroll - elementer og faktorer - Retningslinjer - Prosessbeskrivelser - Rutiner - Informasjon/ kommunikasjon - Planer - Budsjetter - Systemstøtte (EK m.v) - Melde- og avvikssystem - Holdninger til styring og kontroll / Meldekultur - Organisering - Rolle-, ansvars- og myndighetsfordeling - Kompetanse og Oppfølging/korrigering Tiltak for å ha styring og kontroll Etablering av målsettinger og risikostyring Styrings- og kontrollmiljø - Ad-hoc - Månedlig - Tertialvis - Halvårlig -Årlig - Målsettinger for virksomheten - Identifikasjon, vurdering og håndtering av risiko Figur 1 Kriterier for god intern styring og kontroll Elementene henger innbyrdes sammen og må ses i relasjon til hverandre. Konsernrevisjonen har en systematisk gjennomgang av et utvalg sentrale faktorer som er knyttet til hvert av disse hovedelementene i relasjon til de definerte problemstillinger. Disse vil bli presentert i tilknytning til hver av problemstillingene i kapittel 3 og Omfang og avgrensning Kjøp av helsetjenester fra private leverandører er en sentral prosess i Helse Sør-Øst RHF for hele helseforetaksgruppen. Revisjonen omfatter arbeidsprosessen for kjøp av helsetjenester fra private leverandører og ikke den forutgående prosess knyttet til vurderingene av forholdet mellom kjøp/bestilling av spesialisthelsetjenester fra offentlige og private sykehus/leverandører. Innenfor område kjøp fra private omfatter revisjonen kategorien private avtaleparter hvor det kjøpes tjenester fra private leverandører (institusjoner) etter regelverket for offentlig anskaffelser. Revisjonen omfatter ikke kjøp av tjenester fra avtalespesialistene eller fra private ideelle sykehus med driftsavtale. Det er i revisjonen ikke gjennomført spesifikke tester av etterlevelse av lovverket for offentlig anskaffelser. Avgrensningen er begrunnet med at de fleste områdene står foran en ny anskaffelse og at ekstern kvalitetssikring er etablert som ledd i prosessen. Anskaffelsene er kartlagt ut fra et styrings- og kontrollperspektiv. Revisjonen har omfattet overordnet gjennomgang av organisering, ansvars- og oppgavefordeling på området, gjennomgang av prosessen fra oppstart og anskaffelse, samt gjennomgang av prosessene knyttet til leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging av avtaler som er inngått med private institusjoner og leverandører. Hovedansvarlig for prosessene på området er Medisin og helsefag, hvor det utøvende ansvar og oppgaver er fordelt på avdelingene Kjøp av helsetjenester, Bestilling og rapportering og Tjenesteutvikling og samhandling. I tillegg utfører avdeling Budsjett og regnskap ulike aktiviteter for å sikre oppgjør og oppfølging av kostnads- og inntektsføring. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 4 av 33

5 Totalt sett leveres det helsetjenester av et omfang på 3,4 mrd. kroner, tilsvarende et middels helseforetak, som løpende skal følges opp innenfor fagområdene og mot de enkelte leverandørene. Når løpende avtaler nærmer seg utløp gjøres det vurderinger med hensyn til om det skal kjøpes tilsvarende tjenester etter avtaleforfall og innenfor hvilke rammer. Anskaffelse av helsetjenester fra private institusjoner og leverandører er et supplement til de helsetjenester som foretakene og private sykehus med driftsavtale leverer eller eventuelt ikke har et tilbud om, og bidrar til ivaretakelsen av sørge-for ansvaret. 2 Styrende dokumenter og organisering 2.1 Overordnede styrende dokumenter De overordnede styrende dokumenter består av årlig oppdragsdokument fra Helse- og Omsorgsdepartementet, regional strategi for området, styrevedtak og årlig budsjett. I tidligere styrende dokumenter fra eier har det vært gitt både politiske og administrative føringer om fordelingen av offentlige /private leveranser av helsetjenester, med utgangspunkt å skape langsiktighet og forutsigbarhet. Oppdragsdokumentene i 2008 og 2009 inneholdt konkrete punkter rettet mot Rehabilitering og Habilitering. For 2010 er kravet i oppdragsdokumentet fra eier at Helse Sør-Øst RHF i 2010 skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i For de andre fagområdene har det ikke vært gitt konkrete føringer i oppdragsdokumentene. Helse Sør-Øst brukte i millioner kroner til kjøp av helsetjenester fra private institusjoner og avtalespesialister. I budsjett for 2010 er beløpet millioner kroner. Fagområder og fordeling budsjettmidler forslag budsjett i styresak : Fagområde (I mill kr) Kirurgi 426 Radiologi og laboratorie 488 Rehabilitering 857 Rus (TSB) 596 Psykiatri 372 Kompetansesentrene 93 Private avtalespesialister (ikke del av revisjonen) 621 Totalt Kjøpsenheten (nå Avdeling Kjøp av helsetjenester) utarbeidet i 2008 Strategi kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Helse Sør-Øst som ble fremlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2008 i sak Strategi for kjøp av helsetjenester beskriver Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar for å sikre befolkningen et godt og helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud på kort og lang sikt. Dette tilbudet skal gis av de tjenesteprodusentene (offentlig og private) som samlet sett gir best kvalitet og mest helse for pengene, i form av behandlingstilbud, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 5 av 33

6 Overordnede rammer og føringer omfatter visjon og målsettinger for Helse Sør-Øst, etterlevelse av lov om offentlig anskaffelser og andre rammebetingelser (Nasjonal helseplan, St.prp og pasientrettighetsloven). I forbindelse med behandling av omstillingsprogrammet for Helse Sør Øst ble det fattet følgende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF som har betydning for revisjonsområdet (sak ); Private aktører inngår i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor sine respektive sykehusområder. Vedtatt strategi for Helse Sør-Øst legges til grunn. Private leverandører av spesialisthelsetjenester underlegges samme krav til omstilling, organisering og driftseffektivitet som helseforetakene. Private institusjoner både innen somatikk, psykisk helsevern, TSB og rehabilitering bidrar sammen med det offentlige tjenestetilbudet til å dekke befolkningens behov innenfor det enkelte sykehusområde. Krav til leveranser utformes av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene. Avtalene inngås av Helse Sør-Øst RHF. I sak 150/2009 i ledergruppa i Helse Sør-Øst RHF stadfestes hovedpunktene i strategien for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner: : Helse Sør-Øst skal være åpne og forutsigbare Behovsanalyser og kapasitetsvurderinger legges til grunn for den samlede bestilling Tilnærmingen til de private skal være differensiert og tilpasset eiers føringer Det skal skilles mellom ideelle og kommersielle aktører og tilstrebes langsiktighet, særlig for de ideelle aktørene. 2.2 Overordnet beskrivelse av organisering og arbeidsfordeling Helse Sør Øst RHF mars 2010 Bente Mikkelsen Administrerende direktør Annetine Staff Direktør Forskning og utvikling (konstituert) Vidar Lødrup Direktør HR Gunn Kristin Sande Direktør Kommunikasjon Tore Robertsen Direktør Styre og eieroppfølging Atle Brynestad Viseadm. direktør Bård Lilleeng Viseadm. direktør Kristin W. Wieland Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Konserndirektør Peder Olsen Konserndirektør Økonomi Analyse og systemutvikling Finans Regnskap og budsjett Bygg og eiendom Juridisk Bestilling og Rapportering Tjenesteutvikling og samhandling Kjøp av helsetjenester Kvalitet og prioritering IKT Innkjøp og logistikk Klinisk IKT, kunnskapog prosess støtte Intern administrasjon Relasjoner til brukerutvalg og brukerorganisasjoner Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 6 av 33

7 Figur 4 Oversikt over avdelingene som inngår i revisjonen Medisin og helsefag, ledet av viseadministrerende direktør (VAD består av fire avdelinger pluss stab. Viseadministrerende direktør (VAD) er ansvarlig for å ivareta premissgiverrollen og prosessen totalt sett for ivaretakelse av sørge-for ansvaret, og vil også være den som har myndighet til å styre de enkelte avdelingenes ressursbruk og leveranser inn i anskaffelsesprosessen, dersom dette ikke løses på avdelingsnivå. Avdeling Bestilling og rapportering har det utøvende ansvar for bestilling av anskaffelse av helsetjenester fra private leverandører (ref. styresak ). Beslutningen om anskaffelse foretas av administrerende direktør (AD). Strategi for området I sak Kjøp av helsetjenester fra private leverandører - strategi, fremgår det av saksfremlegget under pkt. 2. Faktabeskrivelse, 2.2 I Organisasjonsutvikling og sørge-for ansvar, 3-5. avsnitt: For å nå de overordnede målene må man i første omgang utvikle et robust system for å vurdere behov, kvalitet og kapasitet. Administrerende direktør har lagt til rette for en slik utvikling ved at det er etablert to enheter i Helse Sør-Øst RHF som bedre vil ivareta den premissgivende rollen for fordeling av helsetjenester mellom de ulike aktører: enhet for bestilling og rapportering og enhet for analyse og systemutvikling. Disse enhetene vil bli bygget ut i løpet av strategiperioden for å ivareta oppgaven. Herunder vil inngå å også i større grad bruke informasjon fra kvalitetsdatabaser og kliniske behandlingsdatabaser i tillegg til epidemiologisk informasjon. Administrerende direktør har videreført enhet for kjøp av helsetjenester som gjennomfører kjøp av helsetjenester for den delen av helsetjenesten der en velger å bruke private leverandører. Denne enheten har også oppfølgingsansvar overfor leverandørleddet gjennom året både hva gjelder økonomi, avtaleoppfølging og dialog. Det vil i strategiperioden bli utviklet en mer helhetlig oppfølging av de private leverandørene. På tidspunktet for behandling av denne strategien var avdeling Kjøp av helsetjenester ikke en del av Medisin og helsefag, men organisert under et annet VAD område. Beskrivelse av avdelingene som er involvert i prosessen Avdelingen Kjøp av helsetjenester har ansvaret for koordineringen og gjennomføringen av anskaffelsen og initierer oppstart anskaffelse ved å informere avdeling Bestilling og rapportering eller avdeling Tjenesteutvikling og samhandling om avtaleutløp eller ved nye behov, og fremdrift ny anskaffelse. Avdelingen har sin primære kompetanse på avtaleverket og de formelle kravene ved anskaffelser, og har hovedansvaret for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. I avtaleperioden har avdeling Kjøp av helsetjenester ansvar for avtaleforvaltningen og oppfølgingsansvar overfor leverandørleddet gjennom året både hva gjelder økonomi, avtaleoppfølging og dialog, jfr. styresak Avdeling Kjøp av helsetjenester består av ni personer, hvorav tre har et definert områdeansvar i forhold til denne prosessen. Områdeansvarlig blir definert som daglig ansvarlig for et fagområde, herunder gjennomføringsansvarlig (prosessleder) for anskaffelsene på området som ledd i inngåelse av nye avtaler og oppfølging av inngåtte avtaler både i henhold til ytelser og økonomi. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 7 av 33

8 Slik praksis har vært er det avdeling Bestilling og rapportering og avdeling Tjenesteutvikling og samhandling som bidrar med det helsefaglige grunnlaget for anskaffelsen, både med hensyn til hva som skal anskaffes, volumene, medisinskfaglig innhold og kvalitet på tjenestene. Avdelingene utøver bestillerrollen og leverer i denne sammenheng også det helsefaglige innholdet til ett av anskaffelsesdokumentene ( kravspesifikasjonen ) til avdeling Kjøp av helsetjenester som i varetar utøverrollen. Både fagråd, brukere, tillitsvalgte og fagpersoner fra HF ene blir informert og gis mulighte til innspill eller deltar i deler av arbeidet med å legge premissene for anskaffelsene. Avdeling Bestilling og rapportering består av seks personer, hvorav 0,5-1 årsverk fra to-tre personer gjør de nødvendige behovsanalyser og kapasitetsvurderinger, og deltar i utarbeidelse av kravspesifikasjon til anskaffelser innenfor fagområdene Kirurgi, Laboratorie, Radiologi og Kompetansesentrene. Avdeling Tjenesteutvikling og samhandling består av 11 personer hvorav ett årsverk fra tre personer benyttes inn i prosessen med anskaffelse, og i forbindelse med oppfølging av leverandørene. Avdeling Tjenesteutvikling og samhandling bidrar innen fagområdene Psykiatri, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og Rehabilitering/habilitering. Alle avdelingene utarbeider virksomhetsplaner for året hvor aktiviteter i tilknytning til kjøp av helsetjenester fra private leverandører fremgår. Tverrgårende problemstillinger drøftes i ledermøtet (ALM) i Medisin og helsefag. I tillegg er Økonomi ved avdeling Budsjett og regnskap involvert i budsjett, oppgjørs- og rapporteringsdelen av prosessen. Økonomi har ansvar for den løpende økonomioppfølgingen for alle fagområdene tilsvarende som for helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 8 av 33

9 3 Intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private Utgangspunktet for denne delen av revisjonen har vært å belyse følgende problemstilling: Er det etablert god intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører og institusjoner. 3.1 Vurderingskriterier og funn I den sammenheng tar vi utgangspunkt i følgende kriterier basert på rammeverket for intern kontroll: Styrings- og kontrollmiljøet må være godt (organisering, ansvar/myndighet, kompetanse, etikk etc.) Det må være etablert klare målsettinger for arbeidet, samt identifisert og vurdert hvilke risikoer som kan hindre at disse målsettingene nås. Det må være etablert hensiktsmessige tiltak for å ha styring og kontroll, hvorav det i denne revisjonen er lagt vekt på å undersøke styrende dokumenter, virksomhetsplaner, notater, rutiner m.m. Det må gjennomføres en løpende og periodisk ledelsesmessig oppfølging av prosessen. Styrings- og kontrollmiljøet Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag (VAD) er ansvarlig for å ivareta premissgiverrollen og prosessen totalt sett for ivaretakelse av sørge-for ansvaret, og vil også være den som har myndighet til å styre de enkelte avdelingenes ressursbruk og leveranser inn i anskaffelsesprosessen, dersom dette ikke løses på avdelingsnivå.. I praksis er prosessen organisert slik at to av avdelingene i Medisin og helsefag,, Bestilling og rapportering og Tjenesteutvikling og samhandling ivaretar dette ansvaret for hver av sine fagområder. Det er kompetansen på fagområdene som har bidratt til denne delingen. Avdelingene har ikke deltatt aktivt i utformingen av strategien for kjøp av helsetjenester fra private, og det har ikke vært utviklet en handlingsplan for operasjonalisering av strategien på dette området når det gjelder selve organiseringen. Dette kan ha medført en dårligere forankring av prosess og rolleforståelse enn forutsatt. Det innebærer en risiko både for forsinkelser i leveranse av grunnlag for utarbeidelse av anskaffelsesdokumentene og utlysning, og at kommunikasjonen ikke har blitt optimal når det gjelder oppfølging av leveransene. Det brukes flere begreper på de rollene som innehas i de ulike deler av prosessen som er gjennomgått, blant annet premissgiver, bestiller, utøver, fagperson, områdeansvarlig, prosesseier og prosessleder. Det er ikke etablert en felles forståelse av hva disse rollene innebærer av ansvar, oppgaver og myndighet, og de er kun delvis beskrevet. Når det gjelder myndighet er det uklarheter i forhold til hvem som kan inngå ulike former for avtaler og andre forpliktende dokumenter. Fullmaktsrutinen i RHF ets kvalitetssystem angir kun attestasjons- og anvisningsnivå på fakturanivå. Etterlevelse av lov og forskrift offentlige anskaffelser inngår som del av de etiske retningslinjene for innkjøp og leverandørkontakt som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. For deler av prosessen for kjøp av helsetjenester er disse implementert som del av de prosedyrene som praktiseres. I retningslinjene er det også et punkt om habilitet og et punkt om leverandørkontakt. Disse punktene er også aktuelle for prosessen kjøp av helsetjenester både i forbindelse med hvem som ivaretar ulike roller, herunder også Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 9 av 33

10 innleide fagpersoner, og relasjoner og utøvelse av dialog med leverandører. Ved utvelgelse av fagpersoner foretas habilitetsvurderinger, dette er en del av avtalen som inngås. Den enkelte medarbeider som deltar i prosessen uttrykker også forståelse for hvordan kommunikasjonen med leverandørene skal foregå. Det er imidlertid ikke etablert felles kjøreregler for utøvelse og dokumentasjon av ivaretakelse av disse punktene. Det vil også kunne være behov for avdelingene som er involvert i prosessen kjøp av helsetjenester, å vurdere andre standarder som gjelder eget område. Klare målsettinger og vurdering risiko for måloppnåelse Målene for området er overordnet og nedfelt i både strategi- og virksomhetsplaner. Det er ikke iverksatt aktiviteter for systematisk kartlegging av risikoer som kan hindre måloppnåelse når det gjelder kjøp av helsetjenester fra private. Det er den enkelte avdeling som hver for seg har iverksatt opplegg for risikostyring, men ikke som ledd i en tverrgående prosess. Hensiktsmessige tiltak for å ha styring og kontroll Leveransekrav med tilhørende rapporteringskrav er kun delvis utviklet for å kunne støtte opp om det oppfølgingsbehovet RHFet har både i forhold til kvalitet, aktivitet og økonomi. En del av den oppfølging som gjennomføres er ikke kjent for andre enn utøver, men har heller ikke vært etterspurt. Interne arbeidsprosedyrer i avdelingene som utøves i forbindelse med den tverrfaglige prosessen både når det gjelder oppstart og gjennomføring av anskaffelsene og løpende leveranser og oppfølging, er kun delvis nedfelt i oppstartsnotater, men ikke harmonisert. Felles saks- og arkivsystem er etablert i RHF et. For dokumentene knyttet til oppfølging av avtalen, innhenting av data og løpende dialog er det ikke etablert enhetlige prosedyrer for arkivering utover det som følger av RHF ets saks-/arkivsystem. Det er etabler rutiner for avvikshåndteringen for RHF et i Kvalitetssystemet. Disse er ikke utviklet og tatt i bruk inn mot denne prosessen. Løpende og periodisk ledelsesmessig oppfølging av prosessen Ledermøtene for avdelingene (ALM) benyttes for å sikre forankring av virksomhetsplaner og anskaffelsesprosesser. Kartleggingen viser at disse møtene er svært avgjørende for gjennomføringen av selve anskaffelsene, men er i mindre grad utviklet for å sikre at oppfølgingen som foretas som ledd i de løpende leveransene blir benyttet inn som et supplement til virksomhetsplanleggingen og risikovurderinger. Felles for de involverte avdelingene er for øvrig at de felles verktøyene og systemene som er etablert i RHF et (avvikssystem, arkivsystem og pc-løsning med fellesområdet) benyttes ulikt innenfor både fagområde og for den enkelte avdeling. 3.2 Anbefalinger 1) Det anbefales tiltak for å sikre at organisering av arbeidsprosessen understøtter en god ivaretakelse av de oppgaver som skal gjennomføres, samt at strategien for utvikling av premissgiverrollen gjennomgås og konkretiseres. 2) For å sikre felles forankring og forståelse for helheten i prosessen for kjøp av helsetjenester fra private, samt håndtering av risiko knyttet spesielt til anskaffelsene, anbefales etablert felles forståelse for de ulike roller, ansvar, oppgaver og myndighet ved å beskrive prosessen samlet fra oppstart til oppfølging. (Nå er deler beskrevet i flytskjema hos den enkelte avdeling). Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 10 av 33

11 3) Fordi strategien for kjøp av helsetjenester ble utviklet med basis i en annen organisering enn dagens, bør det vurderes hva som er god praksis for oppgavefordeling. Det må også fremgå klart hvilke fullmakter til å signere avtaler og andre forpliktende dokumenter som skal være gjeldende. 4) Konkretisering av roller, ansvar og oppgaver gjelder også for de eksterne fagpersonene som deltar i prosessen, samt at fokus på gjeldende habilitetskrav ivaretas. Som ledd i å sikre ivaretakelse og dokumentasjon av den leverandørkontakt som er nødvendig i de ulike deler av prosessen, anbefales utvikling av felles forståelse og interne rutiner. 5) Det anbefales etablert felles prosedyrer for behandling og arkivering av interne dokumenter og ensartet bruk av felles saks- og arkivsystem. I den forbindelse at det vurderes hva som er arkiveringspliktig materiale og hva som i tillegg er behov for å oppbevare som arbeidspapir for eget og avdelingens behov. 6) Det anbefales en konkretisering av hvordan oppfølging av gjennomføringen av virksomhetsplaner skal gjøres, samt hva som følges opp av den enkelte leder, i avdelingsmøte eller som fast tema i ALM. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 11 av 33

12 4. Prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner 4.1 Prosessfasene oppstart prosess og anskaffelse Prosessen som er utgangspunktet for revisjonen har vi delt inn i seks faser. I kapittel 4.1 ser vi på oppstart prosess og anskaffelsesprosessen. I kapittel 4.2 ser vi på prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging. Figur 2: Prosess for kjøp av helsetjenester. Utgangspunktet for denne delen av revisjonen har vært å belyse følgende problemstillinger av prosessen (uthevet i figur over) for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner: Er oppstarten av anskaffelsesprosessen og selve gjennomføringen av denne hensiktsmessig og effektiv og sikrer mest mulig helsetjenester med tilstrekkelig kvalitet innenfor besluttede rammer? Vurderingskriterier og funn I denne sammenheng tar vi utgangspunkt i følgende kriterier basert på rammeverket for intern kontroll: Det må være tydelig definert når prosessen skal startes opp, hvem som har ansvar for dette og hvem som skal bidra inn i arbeidet. Det må være tydelig definert hva som skal inngå i prosessen og hva som skal leveres inn i denne av de ulike bidragsyterne. Prosessen må samlet sett bidra til at det anskaffes tjenester fra private institusjoner og leverandører som supplement til å dekke opp behovene som Helse Sør-Øst har for ivaretakelse av sitt sørge for ansvar. Det må være tydelig definert i avtalene hva som skal leveres og til hvilken pris (kvalitet/aktivitet/kostnader), og hvordan dataene skal rapporteres. Det må gjennomføres en ledelsesmessig oppfølging av prosessgjennomføringen o Det er tydelig definert når prosessen skal startes opp, hvem som har ansvar for dette og hvem som skal bidra inn i arbeidet o Det er tydelig definert hva som skal inngå i prosessen og hva som skal leveres inn i denne av de ulike bidragsyterne Medisin og helsefag er organisert i fire avdelinger hvorav to avdelinger har den fagkompetansen som er nødvendig for å foreta behovs- og kapasitetsanalyser og levere det helsefaglige innholdet i kravspesifikasjonen for anskaffelse av helsetjenester fra private. Oppgavefordelingen i oppstart og i anskaffelsen beskrives i notat for oppstart. Aktivitetene i prosessen fremgår av fremdriftsplanen som er en del av oppstartsnotatet. Gitt nødvendige ressurser avsatt til oppgavene, oppfattes denne delen av prosessen som velfungerende. I utgangspunktet er det ikke observert mangel på ressurser eller Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 12 av 33

13 kompetanse, men tidspunktet for leveransene inn i prosessen er kritisk. Risikoen oppstår ved at avdelingene som skal levere inn i anskaffelsesprosessen ikke kommer i gang eller får ferdigstilt behovsanalyser og kapasitetsvurderinger på et tidspunkt som er forsvarlig i forhold til fremdriften av anskaffelsen. Det etableres virksomhetsplaner for den enkelte avdeling, og samordning av oppgaver skjer i avdelingsledermøte. Imidlertid har ikke hensikten med virksomhetsplanene vært å lage et felles eller samkjørt årshjul for tverrgående aktiviteter. Samhandling i planprosess er begrenset til den enkelte fremdriftsplan. Generelt arbeides det fagområdespesifikt både internt i avdeling Kjøp av helsetjenester og i samarbeidet med avdeling Bestilling og rapportering og med avdeling Tjenesteutvikling og samhandling. For det enkelte området kan tilnærmingen synes hensiktsmessig, men vil kunne være til hinder for erfaringsutveksling på tvers av avdelingene samt for utvikling av et robust og effektivt internkontrollsystem. o Prosessen samlet sett bidrar til at det anskaffes tjenester fra private institusjoner og leverandører som supplement til å dekke opp behovene som Helse Sør-Øst har for ivaretakelse av sitt sørge for ansvar o Det må være tydelig definert i avtalene hva som skal leveres og til hvilken pris (kvalitet/aktivitet/kostnader), og hvordan dataene skal rapporteres. Den gjensidige avhengigheten det er mellom alle parter i denne prosessen innebærer at det må være et stort fokus på omforente prosedyrer for å lykkes med å frembringe et godt beslutningsgrunnlag. Jo grundigere denne delen av prosessen blir, jo bedre grunnlag gir anskaffelsen for utvelgelse av de mest kvalifiserte leverandørene til å bidra med mest mulig helsetjenester med tilstrekkelig kvalitet for de midler som stilles til rådighet for disse kjøpene. Data til bruk i behovsanalyser og kapasitetsvurdering fremskaffes av den avdelingen som er bestiller av anskaffelse. Avdeling Analyse og systemutvikling har ikke vært direkte involvert i dette arbeidet. Dataene som rapporteres og/eller innhentes fra leverandørene fra områdeansvarlig benyttes i oppfølging av økonomi og aktivitet, men i liten grad i forhold til kvalitet og helsefaglig innhold og gir derved ikke optimal utnyttelse ved nye anskaffelser. o Det er gjennomført en ledelsesmessig oppfølging av prosessgjennomføringen En god løpende ledelsesmessig oppfølging skal sikre at resultatet av prosessen er gode avtaler, etterlevelse av gjeldende regelverk for anskaffelser og lavest mulig omdømmerisiko. Når forankring av prosessene er gjennomført og beslutninger tatt av administrerende direktør/viseadministrerende direktør (AD/VAD), danner notat oppstart med fremdriftsplanen styringsverktøyet som avdelingene kommuniserer i forhold til. Dette gjelder også på saksbehandlernivå. Planen omhandler også kommunikasjon med leverandører i anskaffelsesperioden. Prosessansvarlig har løpende oppfølging av leveranser i forhold til fremdriftsplan. Ledermøte i Medisin og helsefag (ALM) og avdelingsmøtene i den enkelte avdeling er arenaer for kommunikasjon. Samordning og forankring av felles plan for at oppstart av arbeidet med kravspesifikasjon kommer i gang tidsnok for å sikre gode anskaffelser, er ikke en systematisk ledelsesstyrt aktivitet, men er tema som drøftes ved behov. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 13 av 33

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sykehuset Østfold HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan

3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 3.1 Omstilling IKT Implementeringsplan 1 Innledning Helsevesenet som helhet er i ferd med å gjøre et kvantesprang med overgang til drift av kjernefunksjonene basert på digitalt informasjonsgrunnlag. Formålet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer