Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører"

Transkript

1 Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst ( )

2 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og formål med gjennomgangen Metode og vurderingskriterier Omfang og avgrensning Styrende dokumenter og organisering Overordnede styrende dokumenter Overordnet beskrivelse av organisering og arbeidsfordeling Intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private Vurderingskriterier og funn Anbefalinger Prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Prosessfasene oppstart prosess og anskaffelse Vurderingskriterier og funn Anbefalinger Prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging Vurderingskriterier og funn Anbefalinger Faktabeskrivelse prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Prosess oppstart og anskaffelse Oppstart nye anskaffelser Anskaffelsesprosessen frem til utlysning Anskaffelsesprosessen fra utlysning kontraktstildeling og kunngjøring Prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging Grunnlag for leveranse Rapportering av leveransene Oppgjør for leverte helsetjenester Oppfølging av leveransene av helsetjenester i forhold til avtaler og budsjett Informasjonsgrunnlag Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 2 av 33

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål med gjennomgangen Formålet med revisjonen er på vegne av styret i Helse Sør-Øst RHF, å kartlegge og vurdere om Helse Sør-Øst RHF har etablert og gjennomfører tilfredsstillende intern styring og kontroll (internkontroll) ved kjøp av helsetjenester fra private institusjoner og leverandører (spesialister). Det presiseres at det er ikke avdeling Kjøp av helsetjenester som revideres, men hele prosessen for anskaffelse, leveranse og oppfølging. Revisjonen skal også bidra til læring og forbedring der det måtte være behov. Følgende tre problemstillinger blir belyst i denne gjennomgangen: Er det etablert god intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF ved kjøp av helsetjenester fra private leverandører? 1 Er oppstarten av anskaffelsesprosessen og selve gjennomføringen av denne hensiktsmessig og effektiv og sikrer mest mulig helsetjenester med tilstrekkelig kvalitet innenfor besluttede rammer? Er det god styring og kontroll med leveransene fra private institusjoner og leverandører? Er rutinene og systemene for å foreta oppgjør med private institusjoner og leverandører tilstrekkelige og hensiktsmessige? Er det etablert tilstrekkelig oppfølging av leveransene i forhold til kvalitet, aktivitet og kostnader? Er det tilstrekkelige og pålitelige styringsdata for rapporteringen? Den første problemstillingen blir besvart i kapittel 2, mens de to siste blir besvart i kapittel Metode og vurderingskriterier Revisjonen er basert på dokumentgjennomgang og intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere i avdelinger som er involvert i kjøp av helsetjenester fra private leverandører. Se kapittel 5. En tilfredsstillende intern styring og kontroll (internkontroll) skal sikre oppfyllelse av overordnede mål og krav med hensyn til kjøp av helsetjenester fra private institusjoner slik det fremgår av lover og forskrifter, styrende dokumenter (foretaksprotokoll og oppdragsdokument), styrevedtak, strategier, og handlingsplaner. Til grunn for definisjoner og beskrivelser av innhold i begrepet intern styring og kontroll (internkontroll), ligger anerkjente rammeverk for intern kontroll 2 og helhetlig risikostyring 3. Disse er innholdsmessig konsistente med 4 i forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten. Helhetlig intern styring og kontroll består av fire hovedelementer: 1 Tilsvarende ble det for Helse Sør-Øst foretatt en helhetlig vurdering av systemene og prosessene I virksomhetsstyringen i RHFet. 2 Intern kontroll et integrert rammeverk, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk (COSO ERM), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 3 av 33

4 Helhetlig opplegg for intern styring og kontroll - elementer og faktorer - Retningslinjer - Prosessbeskrivelser - Rutiner - Informasjon/ kommunikasjon - Planer - Budsjetter - Systemstøtte (EK m.v) - Melde- og avvikssystem - Holdninger til styring og kontroll / Meldekultur - Organisering - Rolle-, ansvars- og myndighetsfordeling - Kompetanse og Oppfølging/korrigering Tiltak for å ha styring og kontroll Etablering av målsettinger og risikostyring Styrings- og kontrollmiljø - Ad-hoc - Månedlig - Tertialvis - Halvårlig -Årlig - Målsettinger for virksomheten - Identifikasjon, vurdering og håndtering av risiko Figur 1 Kriterier for god intern styring og kontroll Elementene henger innbyrdes sammen og må ses i relasjon til hverandre. Konsernrevisjonen har en systematisk gjennomgang av et utvalg sentrale faktorer som er knyttet til hvert av disse hovedelementene i relasjon til de definerte problemstillinger. Disse vil bli presentert i tilknytning til hver av problemstillingene i kapittel 3 og Omfang og avgrensning Kjøp av helsetjenester fra private leverandører er en sentral prosess i Helse Sør-Øst RHF for hele helseforetaksgruppen. Revisjonen omfatter arbeidsprosessen for kjøp av helsetjenester fra private leverandører og ikke den forutgående prosess knyttet til vurderingene av forholdet mellom kjøp/bestilling av spesialisthelsetjenester fra offentlige og private sykehus/leverandører. Innenfor område kjøp fra private omfatter revisjonen kategorien private avtaleparter hvor det kjøpes tjenester fra private leverandører (institusjoner) etter regelverket for offentlig anskaffelser. Revisjonen omfatter ikke kjøp av tjenester fra avtalespesialistene eller fra private ideelle sykehus med driftsavtale. Det er i revisjonen ikke gjennomført spesifikke tester av etterlevelse av lovverket for offentlig anskaffelser. Avgrensningen er begrunnet med at de fleste områdene står foran en ny anskaffelse og at ekstern kvalitetssikring er etablert som ledd i prosessen. Anskaffelsene er kartlagt ut fra et styrings- og kontrollperspektiv. Revisjonen har omfattet overordnet gjennomgang av organisering, ansvars- og oppgavefordeling på området, gjennomgang av prosessen fra oppstart og anskaffelse, samt gjennomgang av prosessene knyttet til leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging av avtaler som er inngått med private institusjoner og leverandører. Hovedansvarlig for prosessene på området er Medisin og helsefag, hvor det utøvende ansvar og oppgaver er fordelt på avdelingene Kjøp av helsetjenester, Bestilling og rapportering og Tjenesteutvikling og samhandling. I tillegg utfører avdeling Budsjett og regnskap ulike aktiviteter for å sikre oppgjør og oppfølging av kostnads- og inntektsføring. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 4 av 33

5 Totalt sett leveres det helsetjenester av et omfang på 3,4 mrd. kroner, tilsvarende et middels helseforetak, som løpende skal følges opp innenfor fagområdene og mot de enkelte leverandørene. Når løpende avtaler nærmer seg utløp gjøres det vurderinger med hensyn til om det skal kjøpes tilsvarende tjenester etter avtaleforfall og innenfor hvilke rammer. Anskaffelse av helsetjenester fra private institusjoner og leverandører er et supplement til de helsetjenester som foretakene og private sykehus med driftsavtale leverer eller eventuelt ikke har et tilbud om, og bidrar til ivaretakelsen av sørge-for ansvaret. 2 Styrende dokumenter og organisering 2.1 Overordnede styrende dokumenter De overordnede styrende dokumenter består av årlig oppdragsdokument fra Helse- og Omsorgsdepartementet, regional strategi for området, styrevedtak og årlig budsjett. I tidligere styrende dokumenter fra eier har det vært gitt både politiske og administrative føringer om fordelingen av offentlige /private leveranser av helsetjenester, med utgangspunkt å skape langsiktighet og forutsigbarhet. Oppdragsdokumentene i 2008 og 2009 inneholdt konkrete punkter rettet mot Rehabilitering og Habilitering. For 2010 er kravet i oppdragsdokumentet fra eier at Helse Sør-Øst RHF i 2010 skal kjøpe tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i For de andre fagområdene har det ikke vært gitt konkrete føringer i oppdragsdokumentene. Helse Sør-Øst brukte i millioner kroner til kjøp av helsetjenester fra private institusjoner og avtalespesialister. I budsjett for 2010 er beløpet millioner kroner. Fagområder og fordeling budsjettmidler forslag budsjett i styresak : Fagområde (I mill kr) Kirurgi 426 Radiologi og laboratorie 488 Rehabilitering 857 Rus (TSB) 596 Psykiatri 372 Kompetansesentrene 93 Private avtalespesialister (ikke del av revisjonen) 621 Totalt Kjøpsenheten (nå Avdeling Kjøp av helsetjenester) utarbeidet i 2008 Strategi kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Helse Sør-Øst som ble fremlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2008 i sak Strategi for kjøp av helsetjenester beskriver Helse Sør-Øst RHF sitt ansvar for å sikre befolkningen et godt og helhetlig spesialisthelsetjenestetilbud på kort og lang sikt. Dette tilbudet skal gis av de tjenesteprodusentene (offentlig og private) som samlet sett gir best kvalitet og mest helse for pengene, i form av behandlingstilbud, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 5 av 33

6 Overordnede rammer og føringer omfatter visjon og målsettinger for Helse Sør-Øst, etterlevelse av lov om offentlig anskaffelser og andre rammebetingelser (Nasjonal helseplan, St.prp og pasientrettighetsloven). I forbindelse med behandling av omstillingsprogrammet for Helse Sør Øst ble det fattet følgende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF som har betydning for revisjonsområdet (sak ); Private aktører inngår i oppgave- og funksjonsdelingen innenfor sine respektive sykehusområder. Vedtatt strategi for Helse Sør-Øst legges til grunn. Private leverandører av spesialisthelsetjenester underlegges samme krav til omstilling, organisering og driftseffektivitet som helseforetakene. Private institusjoner både innen somatikk, psykisk helsevern, TSB og rehabilitering bidrar sammen med det offentlige tjenestetilbudet til å dekke befolkningens behov innenfor det enkelte sykehusområde. Krav til leveranser utformes av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene. Avtalene inngås av Helse Sør-Øst RHF. I sak 150/2009 i ledergruppa i Helse Sør-Øst RHF stadfestes hovedpunktene i strategien for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner: : Helse Sør-Øst skal være åpne og forutsigbare Behovsanalyser og kapasitetsvurderinger legges til grunn for den samlede bestilling Tilnærmingen til de private skal være differensiert og tilpasset eiers føringer Det skal skilles mellom ideelle og kommersielle aktører og tilstrebes langsiktighet, særlig for de ideelle aktørene. 2.2 Overordnet beskrivelse av organisering og arbeidsfordeling Helse Sør Øst RHF mars 2010 Bente Mikkelsen Administrerende direktør Annetine Staff Direktør Forskning og utvikling (konstituert) Vidar Lødrup Direktør HR Gunn Kristin Sande Direktør Kommunikasjon Tore Robertsen Direktør Styre og eieroppfølging Atle Brynestad Viseadm. direktør Bård Lilleeng Viseadm. direktør Kristin W. Wieland Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Konserndirektør Peder Olsen Konserndirektør Økonomi Analyse og systemutvikling Finans Regnskap og budsjett Bygg og eiendom Juridisk Bestilling og Rapportering Tjenesteutvikling og samhandling Kjøp av helsetjenester Kvalitet og prioritering IKT Innkjøp og logistikk Klinisk IKT, kunnskapog prosess støtte Intern administrasjon Relasjoner til brukerutvalg og brukerorganisasjoner Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 6 av 33

7 Figur 4 Oversikt over avdelingene som inngår i revisjonen Medisin og helsefag, ledet av viseadministrerende direktør (VAD består av fire avdelinger pluss stab. Viseadministrerende direktør (VAD) er ansvarlig for å ivareta premissgiverrollen og prosessen totalt sett for ivaretakelse av sørge-for ansvaret, og vil også være den som har myndighet til å styre de enkelte avdelingenes ressursbruk og leveranser inn i anskaffelsesprosessen, dersom dette ikke løses på avdelingsnivå. Avdeling Bestilling og rapportering har det utøvende ansvar for bestilling av anskaffelse av helsetjenester fra private leverandører (ref. styresak ). Beslutningen om anskaffelse foretas av administrerende direktør (AD). Strategi for området I sak Kjøp av helsetjenester fra private leverandører - strategi, fremgår det av saksfremlegget under pkt. 2. Faktabeskrivelse, 2.2 I Organisasjonsutvikling og sørge-for ansvar, 3-5. avsnitt: For å nå de overordnede målene må man i første omgang utvikle et robust system for å vurdere behov, kvalitet og kapasitet. Administrerende direktør har lagt til rette for en slik utvikling ved at det er etablert to enheter i Helse Sør-Øst RHF som bedre vil ivareta den premissgivende rollen for fordeling av helsetjenester mellom de ulike aktører: enhet for bestilling og rapportering og enhet for analyse og systemutvikling. Disse enhetene vil bli bygget ut i løpet av strategiperioden for å ivareta oppgaven. Herunder vil inngå å også i større grad bruke informasjon fra kvalitetsdatabaser og kliniske behandlingsdatabaser i tillegg til epidemiologisk informasjon. Administrerende direktør har videreført enhet for kjøp av helsetjenester som gjennomfører kjøp av helsetjenester for den delen av helsetjenesten der en velger å bruke private leverandører. Denne enheten har også oppfølgingsansvar overfor leverandørleddet gjennom året både hva gjelder økonomi, avtaleoppfølging og dialog. Det vil i strategiperioden bli utviklet en mer helhetlig oppfølging av de private leverandørene. På tidspunktet for behandling av denne strategien var avdeling Kjøp av helsetjenester ikke en del av Medisin og helsefag, men organisert under et annet VAD område. Beskrivelse av avdelingene som er involvert i prosessen Avdelingen Kjøp av helsetjenester har ansvaret for koordineringen og gjennomføringen av anskaffelsen og initierer oppstart anskaffelse ved å informere avdeling Bestilling og rapportering eller avdeling Tjenesteutvikling og samhandling om avtaleutløp eller ved nye behov, og fremdrift ny anskaffelse. Avdelingen har sin primære kompetanse på avtaleverket og de formelle kravene ved anskaffelser, og har hovedansvaret for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prosessen. I avtaleperioden har avdeling Kjøp av helsetjenester ansvar for avtaleforvaltningen og oppfølgingsansvar overfor leverandørleddet gjennom året både hva gjelder økonomi, avtaleoppfølging og dialog, jfr. styresak Avdeling Kjøp av helsetjenester består av ni personer, hvorav tre har et definert områdeansvar i forhold til denne prosessen. Områdeansvarlig blir definert som daglig ansvarlig for et fagområde, herunder gjennomføringsansvarlig (prosessleder) for anskaffelsene på området som ledd i inngåelse av nye avtaler og oppfølging av inngåtte avtaler både i henhold til ytelser og økonomi. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 7 av 33

8 Slik praksis har vært er det avdeling Bestilling og rapportering og avdeling Tjenesteutvikling og samhandling som bidrar med det helsefaglige grunnlaget for anskaffelsen, både med hensyn til hva som skal anskaffes, volumene, medisinskfaglig innhold og kvalitet på tjenestene. Avdelingene utøver bestillerrollen og leverer i denne sammenheng også det helsefaglige innholdet til ett av anskaffelsesdokumentene ( kravspesifikasjonen ) til avdeling Kjøp av helsetjenester som i varetar utøverrollen. Både fagråd, brukere, tillitsvalgte og fagpersoner fra HF ene blir informert og gis mulighte til innspill eller deltar i deler av arbeidet med å legge premissene for anskaffelsene. Avdeling Bestilling og rapportering består av seks personer, hvorav 0,5-1 årsverk fra to-tre personer gjør de nødvendige behovsanalyser og kapasitetsvurderinger, og deltar i utarbeidelse av kravspesifikasjon til anskaffelser innenfor fagområdene Kirurgi, Laboratorie, Radiologi og Kompetansesentrene. Avdeling Tjenesteutvikling og samhandling består av 11 personer hvorav ett årsverk fra tre personer benyttes inn i prosessen med anskaffelse, og i forbindelse med oppfølging av leverandørene. Avdeling Tjenesteutvikling og samhandling bidrar innen fagområdene Psykiatri, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og Rehabilitering/habilitering. Alle avdelingene utarbeider virksomhetsplaner for året hvor aktiviteter i tilknytning til kjøp av helsetjenester fra private leverandører fremgår. Tverrgårende problemstillinger drøftes i ledermøtet (ALM) i Medisin og helsefag. I tillegg er Økonomi ved avdeling Budsjett og regnskap involvert i budsjett, oppgjørs- og rapporteringsdelen av prosessen. Økonomi har ansvar for den løpende økonomioppfølgingen for alle fagområdene tilsvarende som for helseforetakene og de private sykehusene med driftsavtale. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 8 av 33

9 3 Intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private Utgangspunktet for denne delen av revisjonen har vært å belyse følgende problemstilling: Er det etablert god intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører og institusjoner. 3.1 Vurderingskriterier og funn I den sammenheng tar vi utgangspunkt i følgende kriterier basert på rammeverket for intern kontroll: Styrings- og kontrollmiljøet må være godt (organisering, ansvar/myndighet, kompetanse, etikk etc.) Det må være etablert klare målsettinger for arbeidet, samt identifisert og vurdert hvilke risikoer som kan hindre at disse målsettingene nås. Det må være etablert hensiktsmessige tiltak for å ha styring og kontroll, hvorav det i denne revisjonen er lagt vekt på å undersøke styrende dokumenter, virksomhetsplaner, notater, rutiner m.m. Det må gjennomføres en løpende og periodisk ledelsesmessig oppfølging av prosessen. Styrings- og kontrollmiljøet Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag (VAD) er ansvarlig for å ivareta premissgiverrollen og prosessen totalt sett for ivaretakelse av sørge-for ansvaret, og vil også være den som har myndighet til å styre de enkelte avdelingenes ressursbruk og leveranser inn i anskaffelsesprosessen, dersom dette ikke løses på avdelingsnivå.. I praksis er prosessen organisert slik at to av avdelingene i Medisin og helsefag,, Bestilling og rapportering og Tjenesteutvikling og samhandling ivaretar dette ansvaret for hver av sine fagområder. Det er kompetansen på fagområdene som har bidratt til denne delingen. Avdelingene har ikke deltatt aktivt i utformingen av strategien for kjøp av helsetjenester fra private, og det har ikke vært utviklet en handlingsplan for operasjonalisering av strategien på dette området når det gjelder selve organiseringen. Dette kan ha medført en dårligere forankring av prosess og rolleforståelse enn forutsatt. Det innebærer en risiko både for forsinkelser i leveranse av grunnlag for utarbeidelse av anskaffelsesdokumentene og utlysning, og at kommunikasjonen ikke har blitt optimal når det gjelder oppfølging av leveransene. Det brukes flere begreper på de rollene som innehas i de ulike deler av prosessen som er gjennomgått, blant annet premissgiver, bestiller, utøver, fagperson, områdeansvarlig, prosesseier og prosessleder. Det er ikke etablert en felles forståelse av hva disse rollene innebærer av ansvar, oppgaver og myndighet, og de er kun delvis beskrevet. Når det gjelder myndighet er det uklarheter i forhold til hvem som kan inngå ulike former for avtaler og andre forpliktende dokumenter. Fullmaktsrutinen i RHF ets kvalitetssystem angir kun attestasjons- og anvisningsnivå på fakturanivå. Etterlevelse av lov og forskrift offentlige anskaffelser inngår som del av de etiske retningslinjene for innkjøp og leverandørkontakt som er vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF. For deler av prosessen for kjøp av helsetjenester er disse implementert som del av de prosedyrene som praktiseres. I retningslinjene er det også et punkt om habilitet og et punkt om leverandørkontakt. Disse punktene er også aktuelle for prosessen kjøp av helsetjenester både i forbindelse med hvem som ivaretar ulike roller, herunder også Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 9 av 33

10 innleide fagpersoner, og relasjoner og utøvelse av dialog med leverandører. Ved utvelgelse av fagpersoner foretas habilitetsvurderinger, dette er en del av avtalen som inngås. Den enkelte medarbeider som deltar i prosessen uttrykker også forståelse for hvordan kommunikasjonen med leverandørene skal foregå. Det er imidlertid ikke etablert felles kjøreregler for utøvelse og dokumentasjon av ivaretakelse av disse punktene. Det vil også kunne være behov for avdelingene som er involvert i prosessen kjøp av helsetjenester, å vurdere andre standarder som gjelder eget område. Klare målsettinger og vurdering risiko for måloppnåelse Målene for området er overordnet og nedfelt i både strategi- og virksomhetsplaner. Det er ikke iverksatt aktiviteter for systematisk kartlegging av risikoer som kan hindre måloppnåelse når det gjelder kjøp av helsetjenester fra private. Det er den enkelte avdeling som hver for seg har iverksatt opplegg for risikostyring, men ikke som ledd i en tverrgående prosess. Hensiktsmessige tiltak for å ha styring og kontroll Leveransekrav med tilhørende rapporteringskrav er kun delvis utviklet for å kunne støtte opp om det oppfølgingsbehovet RHFet har både i forhold til kvalitet, aktivitet og økonomi. En del av den oppfølging som gjennomføres er ikke kjent for andre enn utøver, men har heller ikke vært etterspurt. Interne arbeidsprosedyrer i avdelingene som utøves i forbindelse med den tverrfaglige prosessen både når det gjelder oppstart og gjennomføring av anskaffelsene og løpende leveranser og oppfølging, er kun delvis nedfelt i oppstartsnotater, men ikke harmonisert. Felles saks- og arkivsystem er etablert i RHF et. For dokumentene knyttet til oppfølging av avtalen, innhenting av data og løpende dialog er det ikke etablert enhetlige prosedyrer for arkivering utover det som følger av RHF ets saks-/arkivsystem. Det er etabler rutiner for avvikshåndteringen for RHF et i Kvalitetssystemet. Disse er ikke utviklet og tatt i bruk inn mot denne prosessen. Løpende og periodisk ledelsesmessig oppfølging av prosessen Ledermøtene for avdelingene (ALM) benyttes for å sikre forankring av virksomhetsplaner og anskaffelsesprosesser. Kartleggingen viser at disse møtene er svært avgjørende for gjennomføringen av selve anskaffelsene, men er i mindre grad utviklet for å sikre at oppfølgingen som foretas som ledd i de løpende leveransene blir benyttet inn som et supplement til virksomhetsplanleggingen og risikovurderinger. Felles for de involverte avdelingene er for øvrig at de felles verktøyene og systemene som er etablert i RHF et (avvikssystem, arkivsystem og pc-løsning med fellesområdet) benyttes ulikt innenfor både fagområde og for den enkelte avdeling. 3.2 Anbefalinger 1) Det anbefales tiltak for å sikre at organisering av arbeidsprosessen understøtter en god ivaretakelse av de oppgaver som skal gjennomføres, samt at strategien for utvikling av premissgiverrollen gjennomgås og konkretiseres. 2) For å sikre felles forankring og forståelse for helheten i prosessen for kjøp av helsetjenester fra private, samt håndtering av risiko knyttet spesielt til anskaffelsene, anbefales etablert felles forståelse for de ulike roller, ansvar, oppgaver og myndighet ved å beskrive prosessen samlet fra oppstart til oppfølging. (Nå er deler beskrevet i flytskjema hos den enkelte avdeling). Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 10 av 33

11 3) Fordi strategien for kjøp av helsetjenester ble utviklet med basis i en annen organisering enn dagens, bør det vurderes hva som er god praksis for oppgavefordeling. Det må også fremgå klart hvilke fullmakter til å signere avtaler og andre forpliktende dokumenter som skal være gjeldende. 4) Konkretisering av roller, ansvar og oppgaver gjelder også for de eksterne fagpersonene som deltar i prosessen, samt at fokus på gjeldende habilitetskrav ivaretas. Som ledd i å sikre ivaretakelse og dokumentasjon av den leverandørkontakt som er nødvendig i de ulike deler av prosessen, anbefales utvikling av felles forståelse og interne rutiner. 5) Det anbefales etablert felles prosedyrer for behandling og arkivering av interne dokumenter og ensartet bruk av felles saks- og arkivsystem. I den forbindelse at det vurderes hva som er arkiveringspliktig materiale og hva som i tillegg er behov for å oppbevare som arbeidspapir for eget og avdelingens behov. 6) Det anbefales en konkretisering av hvordan oppfølging av gjennomføringen av virksomhetsplaner skal gjøres, samt hva som følges opp av den enkelte leder, i avdelingsmøte eller som fast tema i ALM. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 11 av 33

12 4. Prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner 4.1 Prosessfasene oppstart prosess og anskaffelse Prosessen som er utgangspunktet for revisjonen har vi delt inn i seks faser. I kapittel 4.1 ser vi på oppstart prosess og anskaffelsesprosessen. I kapittel 4.2 ser vi på prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging. Figur 2: Prosess for kjøp av helsetjenester. Utgangspunktet for denne delen av revisjonen har vært å belyse følgende problemstillinger av prosessen (uthevet i figur over) for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner: Er oppstarten av anskaffelsesprosessen og selve gjennomføringen av denne hensiktsmessig og effektiv og sikrer mest mulig helsetjenester med tilstrekkelig kvalitet innenfor besluttede rammer? Vurderingskriterier og funn I denne sammenheng tar vi utgangspunkt i følgende kriterier basert på rammeverket for intern kontroll: Det må være tydelig definert når prosessen skal startes opp, hvem som har ansvar for dette og hvem som skal bidra inn i arbeidet. Det må være tydelig definert hva som skal inngå i prosessen og hva som skal leveres inn i denne av de ulike bidragsyterne. Prosessen må samlet sett bidra til at det anskaffes tjenester fra private institusjoner og leverandører som supplement til å dekke opp behovene som Helse Sør-Øst har for ivaretakelse av sitt sørge for ansvar. Det må være tydelig definert i avtalene hva som skal leveres og til hvilken pris (kvalitet/aktivitet/kostnader), og hvordan dataene skal rapporteres. Det må gjennomføres en ledelsesmessig oppfølging av prosessgjennomføringen o Det er tydelig definert når prosessen skal startes opp, hvem som har ansvar for dette og hvem som skal bidra inn i arbeidet o Det er tydelig definert hva som skal inngå i prosessen og hva som skal leveres inn i denne av de ulike bidragsyterne Medisin og helsefag er organisert i fire avdelinger hvorav to avdelinger har den fagkompetansen som er nødvendig for å foreta behovs- og kapasitetsanalyser og levere det helsefaglige innholdet i kravspesifikasjonen for anskaffelse av helsetjenester fra private. Oppgavefordelingen i oppstart og i anskaffelsen beskrives i notat for oppstart. Aktivitetene i prosessen fremgår av fremdriftsplanen som er en del av oppstartsnotatet. Gitt nødvendige ressurser avsatt til oppgavene, oppfattes denne delen av prosessen som velfungerende. I utgangspunktet er det ikke observert mangel på ressurser eller Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 12 av 33

13 kompetanse, men tidspunktet for leveransene inn i prosessen er kritisk. Risikoen oppstår ved at avdelingene som skal levere inn i anskaffelsesprosessen ikke kommer i gang eller får ferdigstilt behovsanalyser og kapasitetsvurderinger på et tidspunkt som er forsvarlig i forhold til fremdriften av anskaffelsen. Det etableres virksomhetsplaner for den enkelte avdeling, og samordning av oppgaver skjer i avdelingsledermøte. Imidlertid har ikke hensikten med virksomhetsplanene vært å lage et felles eller samkjørt årshjul for tverrgående aktiviteter. Samhandling i planprosess er begrenset til den enkelte fremdriftsplan. Generelt arbeides det fagområdespesifikt både internt i avdeling Kjøp av helsetjenester og i samarbeidet med avdeling Bestilling og rapportering og med avdeling Tjenesteutvikling og samhandling. For det enkelte området kan tilnærmingen synes hensiktsmessig, men vil kunne være til hinder for erfaringsutveksling på tvers av avdelingene samt for utvikling av et robust og effektivt internkontrollsystem. o Prosessen samlet sett bidrar til at det anskaffes tjenester fra private institusjoner og leverandører som supplement til å dekke opp behovene som Helse Sør-Øst har for ivaretakelse av sitt sørge for ansvar o Det må være tydelig definert i avtalene hva som skal leveres og til hvilken pris (kvalitet/aktivitet/kostnader), og hvordan dataene skal rapporteres. Den gjensidige avhengigheten det er mellom alle parter i denne prosessen innebærer at det må være et stort fokus på omforente prosedyrer for å lykkes med å frembringe et godt beslutningsgrunnlag. Jo grundigere denne delen av prosessen blir, jo bedre grunnlag gir anskaffelsen for utvelgelse av de mest kvalifiserte leverandørene til å bidra med mest mulig helsetjenester med tilstrekkelig kvalitet for de midler som stilles til rådighet for disse kjøpene. Data til bruk i behovsanalyser og kapasitetsvurdering fremskaffes av den avdelingen som er bestiller av anskaffelse. Avdeling Analyse og systemutvikling har ikke vært direkte involvert i dette arbeidet. Dataene som rapporteres og/eller innhentes fra leverandørene fra områdeansvarlig benyttes i oppfølging av økonomi og aktivitet, men i liten grad i forhold til kvalitet og helsefaglig innhold og gir derved ikke optimal utnyttelse ved nye anskaffelser. o Det er gjennomført en ledelsesmessig oppfølging av prosessgjennomføringen En god løpende ledelsesmessig oppfølging skal sikre at resultatet av prosessen er gode avtaler, etterlevelse av gjeldende regelverk for anskaffelser og lavest mulig omdømmerisiko. Når forankring av prosessene er gjennomført og beslutninger tatt av administrerende direktør/viseadministrerende direktør (AD/VAD), danner notat oppstart med fremdriftsplanen styringsverktøyet som avdelingene kommuniserer i forhold til. Dette gjelder også på saksbehandlernivå. Planen omhandler også kommunikasjon med leverandører i anskaffelsesperioden. Prosessansvarlig har løpende oppfølging av leveranser i forhold til fremdriftsplan. Ledermøte i Medisin og helsefag (ALM) og avdelingsmøtene i den enkelte avdeling er arenaer for kommunikasjon. Samordning og forankring av felles plan for at oppstart av arbeidet med kravspesifikasjon kommer i gang tidsnok for å sikre gode anskaffelser, er ikke en systematisk ledelsesstyrt aktivitet, men er tema som drøftes ved behov. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 13 av 33

14 4.1.2 Anbefalinger 1) For å sikre at ressursbehovet inn i oppstart og anskaffelse er tilgjengelig når prosessen starter anbefales det etablert felles planer for hele porteføljen. 2) Det anbefales i større grad lagt opp til at resultatet av oppfølgingen av leverandørene i avtaleperioden blir input i behovs- og kapasitetsanalysene. De data Helse Sør-Øst RHF ønsker å følge opp sine leverandører på må være data det avtales leveranse på. Det må da vurderes om ikke databehovet for oppfølging skal klargjøres som en del av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen for å sikre at tjenesteleveransene blir målt i tråd med dette, herunder også på kvalitet og helsefaglig innhold. 3) For å få en hensiktsmessig og målrettet innhentelse av nødvendige informasjon anbefales det å etablere oversikter som viser hvilke data som skal følges opp, av hvilken avdeling og hvor ofte. Det anbefales tiltak for å sikre at data kun innhentes en gang for de ulike oppfølgingsformål, forutsetningen for å få til dette er å kravsette det som ledd i konkurransen og videre avtaleinngåelsen. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 14 av 33

15 4.2 Prosessfasene leveranse, rapportering, oppgjør og oppfølging Figur 3 Prosess for kjøp av helsetjenester Utgangspunktet for denne delen av revisjonen har vært å belyse følgende problemstilling av prosessen (uthevet i figur over) for kjøp av helsetjenester fra private institusjoner: Er det god styring og kontroll med leveransene fra private institusjoner og leverandører? Er det tilstrekkelige og pålitelige styringsdata for rapporteringen? Er rutinene og systemene for å foreta oppgjør med private institusjoner og leverandører tilstrekkelige og hensiktsmessige? Er det etablert tilstrekkelig oppfølging av leveransene i forhold til kvalitet, aktivitet og kostnader? Vurderingskriterier og funn Kapitlet inneholder en vurdering av intern styring og kontroll sett i forhold til de problemstillingene som belyses i forhold til dagens prosessgjennomføring (faktisk tilstand) for disse fire fasene. Behovet for styringsdata må være definert (kvalitet/aktivitet/kostnader) Styringsdataene må være fullstendige, pålitelige og tilgjengelige i tide Styringsdataene må være tilstrekkelige for den oppfølgingen som skal foretas Det må være definert tydelige rutiner for hvordan oppgjør skal foretas, hva som skal kontrolleres, av hvem og når Prosedyrene for oppfølging dekker behovet for oppfølging på ulike nivå og for ulike formål, og er beskrevet Oppfølgingen må være integrert i den løpende ledelsesoppfølgingen av virksomheten til medisin og helsefag generelt Disse fire kriteriene beskrives og vurderes samlet; o Det må være tydelig definert i avtalene hva som skal leveres og til hvilken pris (kvalitet/aktivitet/kostnader), og hvordan dataene skal rapporteres. o Behovet for styringsdata må være definert (kvalitet/aktivitet/kostnader) o Styringsdataene må være fullstendige, pålitelige og tilgjengelige i tide o Styringsdataene må være tilstrekkelige for den oppfølgingen som skal foretas I avtalene sikres datagrunnlaget som skal være gjenstand for oppfølging. Rammeavtaler og ytelsesavtaler danner grunnlag for rapportering som igjen er utgangspunkt for oppfølging. Rammeavtaler og ytelsesavtaler for det enkelte år har vært ulike i struktur og oppbygning. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 15 av 33

16 Data innhentes månedlig og tertialvis på ulik måte for de syv fagområdene. Der det faktureres for tjenestene følger aktivitets- og økonomidata som vedlegg til faktura. Det er som ledd i kartleggingen i revisjonen satt opp en tabell kap som viser de ulike rapporteringskrav hvor det mottas data. Den enkelte områdeansvarlig har kunnskap om dette. Rapporterings- og oppfølgingsprosedyrene er etablert for det enkelte fagområdet, disse er foreløpig ikke del av det utkast til prosedyrer som er under utvikling. Kartleggingen viser at leveransekrav med tilhørende rapporteringskrav er delvis utviklet for å kunne støtte opp om oppfølgingsbehovet i forhold til helsefaglig innhold og kvalitet på tjenestene. Datainnhenting skjer på flere ulike måter, både manuelt og elektronisk for overføring i excelark til bruk i oppfølging. Samordning og utvikling av verktøy har vært personavhengig. Det er for noen områder flere mottakere enn områdeansvarlig som er bruker av de samme dataene. Oversikt avtaler og data finnes for det enkelte fagområder. o Det må være definert tydelige rutiner for hvordan oppgjør skal foretas, hva som skal kontrolleres, av hvem og når. Rolle, ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til oppfølging av /og dialog med leverandørene er ikke beskrevet utover det som følger av styresak (RHF). Deler av oppgavene fremgår av oppstartsnotat, men ikke for leveranse, rapportering og oppfølging. Oppgjør ivaretas gjennom etablerte rutiner. I dette ligger det også elementer av oppfølgingsoppgaver. Disse er imidlertid ikke beskrevet og avstemt med oppgaver som gjennomføres i avdeling Kjøp av helsetjenester. Fullmakter for attestasjon og anvisning av fakturaene fremkommer av fullmaktsoversikten i kvalitetssystemet for RHF et. o Prosedyrene for oppfølging dekker behovet for oppfølging på ulike nivå og for ulike formål, og er beskrevet. o Oppfølgingen må være integrert i den løpende ledelsesoppfølgingen av virksomheten til medisin og helsefag generelt. Det er to forhold som gjelder oppfølging, det ene er oppfølgingsaktiviteter i forhold til leveranse av helsetjenester og det andre er oppfølging av gjennomføringen av alle faser i prosessen med hensyn til at arbeidet gjennomføres slik som planlagt og bidrar til god måloppnåelse. For oppfølging av leverandørene viser kartleggingen at oppfølging skjer på ulike nivå og på forskjellig måte innen det enkelte fagområdet og med ulik deltakelse fra de avdelinger som er involvert i prosessen. Oppfølgingen er generelt utviklet av områdeansvarlig og spesifikt for fagområde og med ulik involvering. Områdeansvarlig har ansvar for den løpende oppfølging innenfor sitt fagområde, av leveranser i forhold til avtale og i forhold til budsjett. På noen områder deltar avdeling Tjenesteutvikling og samhandling også inn i dette arbeidet, mens det er mer sporadisk involvering av avdeling Bestilling og rapportering. Oppfølging av kvalitetskrav er litt ulikt for det enkelte fagområde og rapporteringen er ikke fullt utviklet og samordnet for de ulike formål og behov. For nye anskaffelser er det av stor betydning å kunne dra nytte av en systematisk oppfølging både av leveransene innenfor fagområde og den enkelte leverandør. Oppfølging i forhold til inntekts- og kostnadsføringen foretas av avdeling Budsjett og regnskap. De etablerte prosedyrene er ikke beskrevet eller samordnet. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 16 av 33

17 Oppgavene som gjennomføres innenfor de ulike fagområdene, og hvor mye kompetanse og kapasitet som avgis fra de to andre avdelingene innenfor Medisin og helsefag er ulik. Synliggjøring av risikobevisstheten i forhold til leveranse i avtaleperioden er til dels lav når det gjelder det faglige innholdet i tjenesten, men høy i forhold til økonomi og aktivitet. Standard rapportering inneholder i liten grad informasjon om faglig innhold. Det er utviklet krav for flere fagområder til rapportering på individuell plan. Det har også vært arbeidet med forbedret rapportering innenfor kirurgi, som er implementert i Imidlertid har det utover det i liten grad vært satt inn ressurser for oppfølging av faglig kvalitet ut over at dette er et sentralt tema på årlige oppfølgingsmøter med leverandørene. I tillegg er det i noen grad fokus på dette i den praktiske samhandlingen mellom helseforetak og institusjoner. Virksomhetsplanene inneholder i liten grad samordnende eller konkrete aktiviteter relatert til oppfølging av avtalene. Informasjon og kommunikasjon internt i relasjon til oppfølging av leverandør og leveranse foregår på saksbehandlernivå, mer sporadisk på avdelingsledernivå og på VAD nivå i ALM og avdelingsmøter. Områdeansvarlig er ansvarlig for kommunikasjon med leverandør i avtaleperioden. I ulike sammenhenger møter også leverandøren andre fra Helse Sør-Øst RHF slik at dialog om andre tema enn avtalene vil være aktuelt. Det er ikke etablert felles kjøreregler eller foretatt vurdering opp mot ulike retningslinjer for den type relasjoner, herunder hvordan loggføre og dokumentere kontakt som kan ha betydning for avtaleforholdet. I et helhetlig internt styrings- og kontrollsystem (internkontrollsystem) er den ledelsesmessige oppfølgingen sentral i forhold til å foreta ulike former for utsjekk av at de oppgaver som i henhold til virksomhetsplanen skal gjennomføres, faktisk blir gjennomført. Oppfølgingen kan skje som en løpende aktivitet og som en periodisk aktivitet, og på forskjellig måte alt avhengig av prosessfase og fagområde. Det gjennomføres en ledelsesmessig oppfølging i forhold til virksomhetsplanene både av viseadministrerende direktør og avdelingsdirektørene. Imidlertid er det en del aktiviteter i tillegg, som utføres løpende som ledd i oppfølgingen av leverandørene. Dette er ikke systematiske ledelsesstyrte aktiviteter med faste oppfølgingspunkter knyttet til disse fasene i leveranseperioden Anbefalinger 1) Det anbefales i større grad lagt opp til at resultatet av oppfølgingen av leverandørene i avtaleperioden blir input i behovs- og kapasitetsanalysene. De data Helse Sør-Øst RHF ønsker å følge opp sine leverandører i forhold til må være data det avtales leveranse på fra leverandørene Databehovet for oppfølging må da klargjøres som en del av konkurransegrunnlaget for anskaffelsen for å sikre at tjenesteleveransene kan bli målt i tråd med dette. 2) For å få en hensiktsmessig og målrettet innhentelse av nødvendige informasjon, anbefales det å etablere oversikter som viser hvilke data som skal følges opp, av hvilken avdeling og hvor ofte. Det anbefales tiltak for å sikre at data kun innhentes en gang for de ulike oppfølgingsformål. Forutsetningen for å få til dette er å kravsette det som ledd i konkurransen og videre avtaleinngåelsen. 3) Det anbefales en konkretisering av hvordan oppfølging av gjennomføringen av virksomhetsplaner, hva følges opp av den enkelte leder, i avdelingsmøte eller som fast tema i ALM. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 17 av 33

18 5 Faktabeskrivelse prosessen kjøp av helsetjenester fra private institusjoner Prosessen for kjøp av helsetjenester består av ulike faser fra en forutgående behovsanalyse og kapasitetsvurdering utført av avdeling Bestilling og rapportering og avdeling Tjenesteutvikling og samhandling som danner grunnlag for innhold i kravspesifikasjonen, utførelse av anskaffelsesprosessen og fortløpende oppfølging av leveransene. Avdeling Kjøp av helsetjenester har ansvaret for igangsetting og framdrift av anskaffelsene. Hoveddelen av avdelingens oppgaver er knyttet til anskaffelsen av helsetjenester fra private leverandører. I hovedsak gjennomføres ny anskaffelse og avtaleinngåelse hvert 2. til 4. år (rammeavtale for perioden med årlige ytelsesavtaler). I avtaleperioden har avdelingen oppgaver knyttet til oppfølging av leveranser, dialog og oppfølging i forhold til avtalene. De ulike fagområdene har hatt noe ulik syklus i forhold til når på året avtalene gjelder fra og hvilket år avtalene forfaller. I tillegg eksisterer det fortsatt noen avtaler inngått før sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst. Siden sammenslåingen av de to helseregionene har ansvarlig viseadministrerende direktør VAD også gjennom avdeling for Kjøp av helsetjenester arbeidet med å styre porteføljen sin inn mot en mer lik syklus for avtaleinngåelse. En slik synkronisering av avtaleperiodene med ordinære budsjett- og regnskapsår har vært ønsket av foretaksgruppen, for å muliggjøre og lette arbeidet med nødvendige omstillinger. Det er også et nasjonalt arbeid under ledelse av Helse Sør-Øst i gang hvor harmonisering av anskaffelsesprosessen i de fire RHFene er målet. Dette arbeidet tar sikte på å harmonisere prosessene hvor det er tjenlig, samt også utarbeidelse av felles avtalestruktur. Prosessen som er utgangspunktet for revisjonen har vi delt inn i seks faser; Figur 5 Hele arbeidsprosessen Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 18 av 33

19 5.1 Prosess oppstart og anskaffelse Oppstart nye anskaffelser Avtaleporteføljen for de syv fagområdene består av avtaler med ca. 90 leverandører. Noen av de løpende avtalene ble opprinnelig inngått av fylkeskommune eller Helsedirektoratet og videreført i tidligere Helse Sør og Helse Øst frem til samordning i Helse Sør-Øst. For noen fagområder vil det ved anskaffelse i 2010 være første gang det gjennomføres en offentlig anskaffelse, mens det for andre områder blir første felles anskaffelse for hele helseregionen. I forbindelse med oppstart av en anskaffelsesprosess iverksettes en rekke aktiviteter som avdelingen har beskrevet i et flytskjema og i utkast til prosedyrer. Konsernrevisjonen har med basis i den faseinndelingen som avdelingen legger til grunn foretatt en kartlegging. Vi har i kapitel 2, side 5 skissert hva som er de overordnede føringene nedfelt i styrende dokumenter, disse utgjør rammebetingelser for utførelse av prosessen. Som ledd i dette inngår den årlige budsjettprosessen som i første omgang har betydning for områder hvor avtalene er i utløpsfasen eller eventuelt skal forlenges. For løpende avtaler er det i mindre grad mulig å endre på inngåtte forpliktelser. Denne fasen har vi delt i to slik at det synliggjøres en sammenheng mellom overordnede styrende dokumenter og vedtak. Først omhandles budsjettprosess dernest notat oppstart anskaffelse. Budsjettprosessen Normal prosedyre er at det gjennomføres anskaffelse av helsetjenester fra private institusjoner hvert år. Rammene for anskaffelsen som også skal fremgå av konkurransegrunnlaget, bygger på det budsjett som vedtas for første år i avtaleperioden. Budsjettet for avtaleperioden bestemmes i stor grad av den rammen som er gitt ved oppstart anskaffelse. Den økonomiske rammen for kjøpet klareres med AD etter at fagavdelingen har gjort en behovs- og kapasitetsvurdering. De totale innkjøp av helsetjenester fra private leverandører innenfor de omtalte fagområdene har vært i samme størrelsesorden gjennom flere år. Forholdet er i stor grad regulert av overordnede, politiske føringer med en balansert fordeling av offentlige og private tjenester. Avdeling Kjøp av helsetjenester utarbeider sitt budsjettforslag basert på de føringer som er gitt i forhold til hvert fagområde. Det tas hensyn til eventuell endringer i ytelsesavtalen for kommende periode, kvalitet og kvantitet, i tråd med eierkrav og justeringer på grunnlag av lønns- og prisjusteringer. I hovedsak begrenser lov om offentlig anskaffelser mulighetene for større justeringer i avtaleperioden. For avdelingen Kjøp av helsetjenester legger det vedtatte budsjettet rammene for hvor mye penger det skal kjøpes helsetjenester for fra private institusjoner og leverandører. Avdelingen har som oppgave å omsette budsjettmidlene i mest mulig helsetjenester av tilstrekkelig kvalitet. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 19 av 33

20 Prosedyrene for budsjettet følger ordinære budsjettprosedyrer for RHF et, hvor avdelingen sender inn budsjettall i oppsatte maler til avdeling Budsjett og regnskap. Hver områdeansvarlig i avdeling Kjøp av helsetjenester kvalitetssikrer budsjett for sitt fagområde basert på kjøp fra de ulike leverandørene i inneværende år. Kjøpene er avstemt mot de forpliktende avtalene som er inngått. Endelig budsjett for kjøp av helsetjenester fremkommer i budsjettsaken til styret som en sum pr tjenesteområde. Notat oppstart anskaffelse Viseadministrerende direktør (VAD) er ansvarlig for prosessen totalt sett og vil også være den som ivaretar premissgiverrollen og har myndighet til å styre de enkelte avdelingenes ressursbruk og leveranser inn i anskaffelsesprosessen, dersom dette ikke løses på avdelingsnivå. Avdeling Kjøp av helsetjenester starter en eventuell nyanskaffelse gjennom å gjøre avdeling Bestilling og rapportering eller avdeling Tjenesteutvikling og samhandling oppmerksom på at utløp av avtaler innen et fagområde nærmer seg. Dette gjøres ved å sende notat til avdelingen med kopi til VAD. Notatet gir informasjon om hvilken fremdriftsplan som må legges ved en anskaffelse og frist for tilbakemelding. Prosessen igangsettes md. før eksisterende avtale utløper. Det er nedfelt i virksomhetsplanen for avdeling Kjøp av helsetjenester hvem som har ansvar for å starte prosessen. De siste notatene har forsøkt å avklare ansvarsforholdet mellom avdelingene. Det fremgår også av virksomhetsplanene til avdeling Bestilling og rapportering og avdeling Tjenesteutvikling og samhandling at det vil bli aktiviteter knyttet til anskaffelser. Det har ikke vært praksis å sette opp felles årshjul (flerårig). Bestillerfunksjonen ligger i avdeling Bestilling og rapportering og avdeling Tjenesteutvikling og samhandling for hver sine fagområder, og den avdelingen som mottar notatet blir bedt om å foreta en vurdering av hvilke tjenester som skal anskaffes og i hvilket omfang. Denne avdelingen har ansvar for gjennomføring av behovsanalyser, kapasitetsvurderinger og at prosessen forankres mot fagråd, brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte. Vurderingen danner grunnlaget for utarbeidelse av endelig kravspesifikasjon. Kjøp av helsetjenester fra private institusjoner foretas ved bruk av konkurranseformer i tråd med lov om offentlig anskaffelser og det oppnevnes en prosessleder for anskaffelsen som normalt sett også er områdeansvarlig. Kartleggingen har vist at det er ulikheter i forhold til hvordan det arbeides innenfor det enkelte fagområdet både internt i avdeling Kjøp av helsetjenester og i samhandlingen med avdeling Bestilling og rapportering eller avdeling Tjenesteutvikling og samhandling. Ulikhetene har vært både i form og innhold på notatet for bestilling av vurdering, samt hvor stor del av arbeidet med kravspesifikasjon og det samlede konkurransegrunnlaget som utføres av den enkelte avdeling for å nå de oppsatte milepælene i prosessen. Notater for oppstart og fremdriftsplan for prosessen forankres mot avdeling Bestilling og rapportering og avdeling Tjenesteutvikling og samhandling samt mot VAD, og utgjør styringsverktøyet for både VAD og for direktørene for avdelingene som deltar i prosessen. Avklaring av økonomisk ramme samt beslutning om anskaffelse fremlegges for ledergruppa og besluttes av administrerende direktør. Forut ligger budsjettprosess som er beskrevet på s 19. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør - Øst Side 20 av 33

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 005-2012 KVALITET I ANSKAFFELSER AV HELSETJENESTER Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

08.05.2013. Retningslinjer for kjøp av helsetjenester

08.05.2013. Retningslinjer for kjøp av helsetjenester 08.05.2013 Retningslinjer for kjøp av helsetjenester 1. INNLEDNING... 2 2. PLANLEGGINGSFASEN... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Organisering av anskaffelsesprosessen og framdriftsplan... 3 2.3 Behovsvurdering...

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Rapport. Revisjon av internkontroll i RHFet med særlig fokus på risikostyring

Rapport. Revisjon av internkontroll i RHFet med særlig fokus på risikostyring Rapport Revisjon av internkontroll i RHFet med særlig fokus på risikostyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 22. april 2009 Rapport nr. 6/2009 Revisjonsperiode September 2008 februar 2009 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012

Offentlig journal. Periode: 29082012-29082012. Helse Sor-Øst RHF 30082012 Helse Sor-Øst RHF 30082012 Offentlig journal Periode: 29082012-29082012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RHF 30082012 08/00565-8 Avsender:

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Leveranser i alle aktiviteter tilfredsstiller krav som stilles

Leveranser i alle aktiviteter tilfredsstiller krav som stilles VEDLEGG: Rapportering per område 30. april 2009 Oppdatert oversikt over ansvarlige: Område Beskrivelse Ansvarlig Ansvarlig LG Rapporteringsansvarlig 1 Pasientbehandling BL Maren Skaset 2 Forskning AS Øystein

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013

Offentlig journal. Periode: 30082013-30082013. Helse Sør-Øst RHF 06092013 Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Offentlig journal Periode: 30082013-30082013 08/00218-13 Majorstuen

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester

Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester Hamar, 23.10.2014 1. Faktagrunnlag Helse Sør-Øst RHF har sørge for -ansvaret for befolkningen i regionen. Både

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer