Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:"

Transkript

1 Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Christen Soleim (Leder), UiB Heidi Adolfsen (Nestleder), UiT Gunnar Bendheim; HiST Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannesen, UiA Hogne Ulla, NSO Richard Borge, FSAT Joar Nybo, KD Monica Bakken Tina Lingjærde Bente Ringlund Bunæs Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl 10:00-15:00 Møtested: Det lille møterommet i 8. etg., FSAT, Forskningsveien 3b, Oslo se kart Henvendelse i resepsjonen for registrering FSAT Innkalling møte i styret for FSAT 22. oktober 2014

2 Agenda Sak 1 Orienteringer - Tertialrapport for FS for 2. tertial - Orientering om NOM-opptak 2014 v/bente Ringlund Bunæs - Prosjektstatus - Svar til KD vedr. utkast til avtale med UiO - Status lokalisering Sak 2 Referat fra styremøte Sak 3 Oversikt over vedtatte budsjett for SO og FS for 2014 Sak 4 Budsjett for FSAT for 2015 og 2016 Sak 5 Forslag til søknad om midler fra KD Sak 6 Presentasjon av målbilde for ny organisasjon Sak 7 Gjennomgang av effektmål for ny organisasjon Sak 8 Forslag til mandat for STAR gruppen Sak 9 Rekruttering Sak 10 Eventuelt Dokumenter til FSAT-styremøte Sak 1 Tertialrapport for FS for 2. tertial FS Sak 1 Notat NOM-opptak april 2014 FSAT Sak 1 Notat NOM-opptak oktober 2014 FSAT Sak 1 Statusrapport organiseringsprosjektet FSAT Sak 1 Svarbrev til KD vedrørende avtaleutkast FSAT Sak 2 Referat fra møte i styret for FSAT 15. september FSAT Sak 3 Vedtatte budsjett for SO og FS for 2014 FSAT Sak 4 Budsjett for 2015 og 2016 FSAT Sak 5 Forslag til søknad om midler fra KD til dekking av ekstraordinære utgifter 2015 FSAT Sak 5 Forslag til søknad om midler 2016 FSAT Sak 6 Målbilde FSAT Sak 7 Notat effektmål for ny organisasjon FSAT Sak 8 Mandat for STAR prosjektgruppen FS Hilsen Christen Soleim Leder for FSAT-styret Grete Christina Lingjærde Konstituert direktør FSAT FSAT Innkalling møte i styret for FSAT 22. oktober 2014

3

4

5 Generelt Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial Punktene i rapporten refererer til dokument FS Arbeidsoppgaver Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb 2. Utvikling av støtte for digitalisering av eksamensprosessen 3. Ferdigstille utvikling og tilgjengeliggjøre rapporter i nytt verktøy for datavarehuset STAR 4. Utvikling av støtte for digitalisering av vitnemål og karakterutskrifter 5. Økt digital støtte for studentmobilitet og internasjonalisering 6. Utredning og planlegging av videre prosess med anskaffelse/utvikling av et saksflytsystem Til og med andre tertial har det i all hovedsak blitt arbeidet med ny StudentWeb, digital eksamen, integrasjoner og ny versjon av FS. Ny versjon inneholdt forbedret funksjonalitet for utdanningsplan, godkjenningsmodul, klargjøring for NOM-opptaket 2014 og støtte for ny felles mal for vitnemål. Det er brukt mer timer på ny StudentWeb enn budsjettert. Dette skyldes en hovedprioritering for å få ferdigutviklet ny StudentWeb så tidlig som mulig. De første delene ble levert til test før sommeren. Det er et større underforbruk i timer på brukerstøtte. Dette skyldes utleie av ressurser til fusjonsarbeid, oppfølging av omlegging til VPD og prosjektledelse for ny StudentWeb. Det er brukt mindre tid enn budsjettert i fs-sekretariatet. Dette skyldes i all hovedsak en ubesatt stilling frem til medio mars, og at det fra 1. juli ikke er tilsatt daglig leder i fast stilling for FS. Omlegging til VPD er som planlagt fullført i sommer, etter en et års innføringsperiode. Arbeidet med utvikling og tilgjengeliggjøring av rapporter i nytt verktøy for datavarehuset STAR går i hovedsak etter planen. Prognosen for tidsbruk for de ulike aktivitetene er endret noe. Størst endring er det på brukerstøtte og dokumentasjon, Prognosen for SøknadsWeb er økt fra 600 til Oppgradering av SøknadsWeb har tatt noe mer timer enn planlagt. Dette er den første applikasjonen som er oppgradert til ny teknisk plattform og fått nytt grafisk uttrykk. Endringene er gjennomført i 1. og 2. tertial, men testing er ikke fullført. Det vil derfor bli brukt noen flere timer før denne kan leveres. For øvrige web-applikasjoner er prognosen satt noe lavere enn budsjettert. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 1

6 Aktiviteter 1. Forvaltning og vedlikehold Systemvedlikehold Systemvedlikehold i FS omfatter alle delsystemene som består av, FS-base, saksbehandlerklient, StudentWeb, SøknadsWeb, FagpersonWeb, EVU-web, EpN, LIST og FS-WebService. Feilretting, systemdokumentasjon, mindre tilpasninger, ekstern rapportering og standardisering: Løpende oppgaver. Feilretting Det er brukt noen timer på feilrettinger etter oppgradering av database og klient (36 timer). Oppgraderinger FS7.5, database og klient, ble distribuert 27. mars, og var i produksjon for de fleste institusjoner før påske. Denne inneholdt - ny løsning for vitnemål, som følger den nye vitnemålsmalen fra UHR. - bedre funksjonalitet for administrativ behandling av utdanningsplaner - visning av utestengning i bilder og rapporter det er aktuelt - ny godkjenningsmodul er fullført i denne omgang, før arbeidet kan fullføres ved innføring av ny StudentWeb og saksflytsystem. - lagt til rette for mer bruk av studentnr i stedet for fødselsnummer Arbeidet med oppgradering til Oracle 12 er så vidt startet. Dersom vi finner det forsvarlig, vil oppgradering til UTF-8 gjøres samtidig som Oracle 12. Dette vil avklares i løpet av høsten. Systemdokumentasjon Mindre tilpasninger Det er utført en del mindre tilpasninger i andre tertial, på grunnlag av prioriteringer gjort av planleggingsgruppa og andre ekspertgrupper, og ønsker som er kommet fra institusjonene (90 timer) Ekstern rapportering Kun mindre endringer ble utført til DBH-rapporteringen våren Ny Lånekasse-rapportering er produksjonssatt for forhåndsgodkjenninger - se WebServices. Standardisering Det har ikke pågått standardiseringsarbeid i første tertial, men det arbeides med innføring av standarder - se punkt om digitalisering av prosesser for studentmobilitet. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 2

7 VPD Virtual Private Database(ferdig sommeren 2014): Arbeidet med innføring av VPD ble fullført i mai Alle fem VPD demo- og prodbaser var da tatt i bruk. Med dette er et mangeårig prosjekt avsluttet, og vi har på databasesiden fått et miljø som er mye enklere å drifte. Institusjonsfusjoner (ferdig april 2014): Fusjonene til NMBU, HBV og UiT Norges arktiske universitet er fullført, og sluttrapport er levert. FS har bidratt i denne prosessen med utleie av prosjektleder til sammenslåingene for NMBU og HBV, og teknisk gjennomføring av sammenslåing av FS-basen for disse to. Det har også vært gitt noe hjelp til UiT-fusjonen. NITH, Westerdals og NISS fusjonerte våren Også for denne er det leid ut prosjektleder, og FS bidrar også her med teknisk gjennomføring av sammenlåingen av FS-basene. Arbeidet er påbegynt i april, og skal fullføres høsten Rutiner ved innføring av nye systemer og oppgradering av eksisterende (februar 2014): Det er laget nye rutiner for innføring og oppgradering av FS-systemet. Rutinene er dokumentert, og vedtatt, og satt i drift fra 1. august Arbeidet foregår i henhold til planen. Prognosen for tidsbruk er satt noe ned. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 Systemvedlikehold FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 3

8 Brukerstøtte og dokumentasjon Brukerstøtte, bestillingskurs og workshops hos institusjoner, FS-opplæring på nett, testing, oppdatering av dokumentasjon og rutinebeskrivelser, produkteier/prosjektleder for webapplikasjonene og deltakelse i ekspertgrupper: Løpende oppgaver. Kurs(våren og høsten 2014): Høsten 2014 blir det holdt kurs i kvalifikasjon og vitnemål, doktorgradsmodulen, utdanningsplaner og Nomination og SøknadsWeb.. Det skal holdes til sammen 8 kursdager. Ny brukerdokumentasjon: Prosjekt Brukerdokumentasjon går mot slutten. Dette prosjektet har gått gjennom all brukerdokumentasjon og laget mal for hvordan brukerdokumentasjon skal være. Vi har valgt å bruke vortex som verktøy, og har nå fått ekstern hjelp for å konvertere all tidligere dokumentasjon inn i vortex. Det nye systemet gjør prosessen med å oppdatere dokumentasjonen mye enklere. Det som gjenstår er å lage opplegg for å kunne komme rett fra fs-klienten og inn i dokumentasjonen. I tillegg må all dokumentasjon bearbeides for å følge ny mal. Når brukerdokumentasjonen er ferdig vil arbeid med å gjennomgå kursdokumentasjon starte. Deltakelse på FS-kontaktforum og brukerforum (oktober 2014): De fleste i gruppen deltar på fs-kontaktforum på Rica Nidelven i Trondheim i slutten av oktober. Det ble i perioden opprettet 875 saker, tilsvarende tall for 2. tertial 2013 var 962 saker. Det er et større underforbruk i timer på brukerstøtte. Dette skyldes utleie av ressurser til fusjonsarbeid, oppfølging av omlegging til VPD og prosjektledelse for ny StudentWeb. Arbeidet foregår i henhold til plan. Prognosen er økt med 50 timer på grunn av at overgangen for ny høgskole er utsatt til våren Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 Brukerstøtte og dokumentasjon Drift av FS FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 4

9 Ny høgskole På grunn av manglende interne ressurser hos Atlantis Medisinske Høgskole, er overgangen utsatt til våren Prosjektledelse (mars-oktober 2014): Utsatt. Konvertering (mars-oktober 2014): Utsatt. Opplæring(høsten 2014): Utsatt. Igangsetting (oktober 2014): Utsatt. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 Prosjektledelse, brukerstøtte og konvertering FS-sekretariatet Sekretariatet skal sørge for drift av Samarbeidstiltaket FS. FS-sekretariatet skal arrangere FS-Kontaktforum Temaer for presentasjoner og diskusjoner på Kontaktforumet vil bl.a. være: Presentasjon av ny organisasjon, nytt fra FS, presentasjoner av RUST og webapplikasjonene, integrasjoner mot bl.a. public360 og digital eksamen. Lånekassen er invitert til å informere om sine tjenester. Det vil i tillegg gjennomføres et gruppearbeid for å vedta sjekklister for følgende prosesser: Semesterregistrering, Godkjenningssaker mot GAUS, Begrunnelse og klage på eksamen, samt Tilpasset eksamen. Planleggingsgruppa for FS tror at sjekklister vil kunne erstatte behovet for mer omfattende rutinebeskrivelser. Hvis FS-kontaktene er enige, planlegger vi et kontinuerlig arbeid med utarbeidelse av sjekklister med forankring på fremtidige FS-Kontaktforum. Avklaring og utredning av endringer til betalingsmodulen (oktober ): Sekretariatet har gjennomgått Difi (Direktorat for forvaltning og IKT) kravene til EHF Elektronisk handelsfaktura, som er en standard for digital faktura. Så vidt vi ser krever standarden kun mindre endringer i FS-database og FS-klient. Disse vil kunne implementeres i ny FS-versjon våren Sekretariatet og utviklingsleder har videre hatt kontakt med representanter for IT og økonomiavdelingene ved Universitetet i Oslo, samt Uninett. Sekretariatet anbefaler en løsning der fakturareskontro lages i FS etter spesifikasjoner for EHF. FS kommuniserer videre med den enkelte institusjons aksesspunkt via WS (Webservices). Aksesspunktet vil deretter sende fakturaene til den enkelte virksomhet. Det gjenstår noen formelle avklaringer mot Uninett og deres leverandør av aksesspunkt, Capgemini, samt for de største universitetene som bruker Basware, før utvikling av integrasjonsløsning kan igangsettes. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 5

10 Saksflytsystem (februar ): Utredning og planlegging av videre prosess med anskaffelse /utvikling av et saksflytsystem er en av hovedprioriteringene for I andre tertial ble det jobbet videre med å lage skisse for funksjonelle krav til saksflytsystemet, som vil danne beslutningsgrunnlag for endelig behandling i FSAT-styret. Drift av FS: Fra og med 1. januar 2014 overtok Samarbeidstiltaket FS det formelle driftsansvaret for FS med den tekniske driften hos UiO ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Overtakelsen av ansvaret for Drift av FS har vist behov for opprydning og forbedring av rutiner for blant annet passordendringer av systembrukere, driftsmeldinger ved planlagt nedetid og driftsstans, begrensning av direktetilganger til institusjonenes databaser, samt inngåelse av driftsavtale med USIT-drift. Dette arbeidet har krevet og vil kreve en del oppfølging av sekretariatet. Det er likevel all grunn til å tro at arbeidet har ført til betydelig større forutsigbarhet for institusjonene i forhold til planlagt nedetid, og en vesentlig profesjonalisering av bestillerfunksjonen mot USIT. Budsjetterte timer for 2014 er overskredet, men Sekretariatet mener likevel denne overskridelsen er nødvendig både ut fra sikkerhetsmessige og kvalitetsmessige hensyn. Søketjenesten GAUS: Søketjenesten GAUS (Godkjenning av utenlandske studier) er testet av prosjektgruppen og produksjonssatt i første tertial GAUS ble satt i produksjon Sluttrapport for utviklingsprosjektet ble sendt til KD Rapporten inneholdt også vurderinger rundt kost-nytte av import av NOKUTs vedtak fra NOKUTs nåværende base til GAUS. GAUS ble presentert på vårens FS-Kontaktforum, der institusjonene fikk informasjon om hvordan igangsette import fra FS til GAUS og hvordan få tilgang til GAUS-tjenesten. GAUS er nå tatt i bruk ved 26 av 51 FS-institusjoner. Det er avlevert ca enkeltvedtak om godkjenning av utenlandsk utdanning. FS-sekretariatet følger opp institusjonene som ikke har tatt GAUS i bruk og har det som mål at tjenesten er i bruk i hele sektoren ved utgangen av Det er i tillegg startet en prosess for implementering av GAUS ved BI. Tilbakemeldingene på funksjonalitet i GAUS er positive. Institusjonene trekker frem både brukervennlig grensesnitt og meget god kvalitet på søk-funksjonalitet, som gjør det enkelt å raskt finne frem til relevante vedtak i GAUS. Institusjonene har påpekt varierende datakvalitet på vedtakene som er eksportert fra FS til GAUS. FSAT har derfor startet en prosess for heving av datakvalitet i GAUS. Det er bl.a. utarbeidet en sjekkliste (huskeliste) for innlegging av GAUS-data i FS. Det er planlagt at FS-institusjonene arbeider med å kvalitetssikre sjekklisten gjennom gruppearbeid på høstens FS-Kontaktforum Det er utarbeidet en nettside om GAUS med informasjon om hvordan igangsette tjenesten ved en FS-institusjon samt brukerveiledning for GAUS. Det er noe underforbruk i antall timer utført i 1. tertial enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak en ubesatt stilling frem til medio mars. Prognosen er satt ned noe da sekretariatet etter sommeren ikke har daglig leder på full tid. Arbeidet foregår i henhold til planen. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 6

11 Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. Tertial Prognose 2014 FS-sekretariat Drift av FS Forvaltning og vedlikehold Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 1. tertial Utførte timer 2. Tertial Prognose 2014 Systemvedlikehold Brukerstøtte og dokumentasjon Betalingskurs (ikke med I sum) (150) 0 0 Ny høgskole FS-sekretariat Drift av FS FS-sekretariat Drift av FS brukerstøtte SUM FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 7

12 2. Videreutvikling av eksisterende funksjonalitet SøknadsWeb Integrasjon med RUST (desember 2014): Ikke utført. Teknisk oppgradering (ferdigstilles i januar 2014): I perioden har det blitt arbeidet med å oppgradere SøknadsWeb fra EAP5 til EAP6. Hoveddelen av arbeidet med oppgradering av SøknadsWeb ble fullført i 1. tertial, og testing av ny løsning er igangsatt. FUN (ferdigstilles i januar 2014): SøknadsWeb er gitt et moderne grensesnitt med FUN, og endringen kan leveres institusjonene når teknisk oppgradering er ferdig utviklet og testet. Det er i 2. tertial laget ny innloggingsløsning mot idporten. Det gjenstår noen mindre endringer i spørreskjema og innlogging før ny SøknadsWeb kan legges ut til test senere i høst. Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Ingen endringer levert i første og andre tertial. Flere endringer/forbedringer er tatt inn i arbeidet med teknisk oppgradering. Oppgradering av SøknadsWeb har tatt noe mer timer enn planlagt. Dette er den første applikasjonen som er oppgradert til ny teknisk plattform og fått nytt grafisk uttrykk. Endringene er gjennomført i 1. og 2. tertial, men testing er ikke fullført. Det antas derfor at det blir brukt noen timer til før denne kan leveres. Øker prognosen fra 600 til 1000 timer. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. Tertial Prognose 2014 SøknadsWeb Nomination Design (desember 2014): Ikke påbegynt. Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Kun mindre endringer i første tertial: Det er innført logging av hvem som nominerer (vises i fsklienten). Arbeidet totalt sett følger planen. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. Tertial Prognose 2014 Nomination FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 8

13 FagpersonWeb Sensurregistrering (oktober ): Arbeidet ikke startet Teknisk oppgradering (desember 2014): Arbeidet er startet i 2. tertial FUN (desember 2014): Arbeidet er startet i 2. tertial Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Arbeid med teknisk oppgradering og FUN er startet i andre tertial. Det er for UiO lagt til funksjonalitet for møtt-registrering. Deler av FagpersonWeb er oppdatert med nytt grensesnitt, som også er responsivt, dvs det fungerer også på mobile plattformer. Arbeidet følger planen. Prognosen er satt en del lavere, da vi regner at arbeidet med teknisk oppgradering og FUN ikke er så omfattende som med SøknadsWeb, og erfaringer fra arbeidet med SøknadsWeb kan videreføres i FagpersonWeb. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. Tertial Prognose 2014 FagpersonWeb EVUweb Ny versjon av EVUweb ble lagt ut i januar 2014 som kun inneholdt feilrettinger. Resten av året er blir det trolig kun tid til nødvendige rettelser, men det kommer an på progresjonen i arbeidet med StudentWeb 3 og oppgraderingen av de resterende webapplikasjonene til FUN og ny versjon av JBossSeam. Teknisk oppgradering (desember 2014): Arbeidet ikke startet FUN (desember 2014): Arbeidet ikke staret Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Ingen endringer i andre tertial. Arbeid med teknisk oppgradering og FUN starter når jobben med FagpersonWeb er fullført. Arbeidet følger planen. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 EVUweb FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 9

14 EpN EpN er tatt i bruk i produksjon vad alle institusjoner. Det er i etterkant av dette foretatt feilrettinger og mindre utbedringer. Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Arbeidet følger planen. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 EpN RUST Feilretting og vedlikehold: Løpende oppgave. Ingen endringer i andre tertial. Endringer i UH-loven er kommet og konsesjon ble gitt av datatilsynet i august. Forventer produksjonssetting i september. Arbeidet følger planen. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 RUST Datavarehuset STAR Anskaffe nytt rapport og presentasjonsverktøy (våren 2014): Anskaffelsesprosessen ble finalisert i andre tertial og det ble inngått en kontrakt mellom RAV Norge AS og Universitetet i Oslo for kjøp av verktøyet Tableau. Det ble laget en detaljert plan for etablering av driftsplattform(«fase 1») for Tableau og tidsplan for implementering av Tableau ved institusjonene i UH-sektor («Fase 2»). FS-sekretariatet har koordinert samarbeidet mellom RAV Norge AS, Gruppe for datavarehus ved FSAT og Gruppe for applikasjonsdrift ved USIT for å forberede implementering av Tableau. STAR kravspesifikasjon for rapporter: Arbeidsgruppen for STAR ble reetablert i andre tertial. Oppstartsmøte for STAR holdes i oktober. Brukerstøtte: Datavarehus bistår LIST-brukere med support og oppfølging. Det gis også support til forskere og andre som ikke bruker LIST selv men som ønsker data fra eget lærested. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 10

15 Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 Datavarehuset STAR Videreutvikling av eksisterende funksjonalitet Budsjetterte Budsjetterte timer i 2014 timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 SøknadsWeb Nomination FagpersonWeb EVUweb Emneplanlegging på net - EpN RUST Datavarehuset STAR SUM FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 11

16 3. Utvikling av ny funksjonalitet WebService Feide Connect, samarbeid med institusjonene om utvikling, tekniske oppgraderinger og feilretting: Løpende oppgaver. Feide Connect Tjenester som er etterspurt er lagt ut i test, og FS er i stadig dialog med Uninett om endringer / forbedringer på disse. Foreløpig er ikke ferdigstilling av disse tjenestene tidsfestet fra Uninett. Det vil arbeides med i høst med å ta i bruk Feide Connect-tjenester i FSWS-applikasjoner. Samarbeid om utvikling FS har fått et eget track på Uninetts SUHS-konferanse i oktober, med integrasjon og WebService som tema. Tekniske oppgraderinger FS har vært i kontakt med institusjoner som har behov for å oppgradere sine tjenester i.f.m. oppgraderingen av FS Webservice. Disse har svart at oppgraderinger er på plass og testet. Oppgraderingen vil gjøres 1. desember. Feilretting FS Webservice har RT-vakter og løser innkomne feilsituasjoner. Endringer / oppgraderinger legges inn i Jira og prioriteres ved sprintmøter. Utveksling med digitale eksamenssystemer (pilot i mars, produksjon i juni): De første tjenestene for overføring av informasjon fra FS til digitale eksamenssystemer er utviklet, og satt i produksjon. Uninett har satt opp en tjenestebuss som benytter disse tjenestene. Tjenesten har vært testet med flere digitale eksamenssystemer. Resultatutveksling (våren 2014): Tjeneste for eksport av resultater, med tilhørende informasjon: Funksjoner for resultatutveksling er utviklet, og ble testet høsten 2013 mellom NTNU og HiST. Tjenesten er videreutviklet på grunnlag av erfaringene fra den testen, og flere tester er kjørt våren Tjenesten ble levert til institusjonenes test/demo-miljø før sommeren 2014, med planlagt produksjonssetting september 2014 hos alle institusjoner som vil delta i denne. Its learning (våren 2014): Tjenesten for eksport til Fronter er i ordinær produksjon, men med fortsatt oppfølging og justeringer. Tjenesten for eksport til its learning har blitt testet, og ble satt i produksjon av HiST 2. mai. Tjenesten er nå under test også ved andre institusjoner. Endringssendinger (høsten 2014): Både for Fronter og its learning integrasjonen er det lagt til rette for adskillig hyppigere overføringer, i form av endringssendinger. Er i første omgang tatt i bruk i ny løsning mot its learning. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 12

17 FS Eksport av studieinformasjon (juni 2014): Omskriving av tjenesten for eksport av studieinformasjon fra FS for publisering på interne websider fullført, og er til testing ved flere institusjoner. Forhåndsgodkjenninger til Lånekassen (februar 2014): Ny tjeneste for leveranse av informasjon om forhåndsgodkjenning ble levert Lånekassen i januar, og er satt i produksjon ved alle institusjoner. Tjenesten brukes direkte av Lånekassen når studenten søker om lån for delstudier i utlandet. Tjenesten erstatter D-skjemaet som institusjonene hittil har måttet fylle og levere til studenten. Ved noen institusjoner kreves det rutineendringer for at tjenesten skal fungere. Det er holdt et erfaringsmøte med Lånekassa, og rutinene ved institusjonene er i hovedsak tilpasset den nye ordningen. Det vil foretas mindre endringer i tjenesten for å forenkle feilsøk, og det vil utvikles varsler når lånekassa spør etter data uten å finne dette. GAUS-klient (testmiljø klart i januar, produksjon til våren 2014): Klient for leveranse av godkjenningsinformasjon til GAUS ble utviklet og produksjonssatt i første tertial. TimeEdit (spesifikasjon klar september 2014-ferdig sommeren 2015): Denne er ikke påbegynt. FS-utvikler har vært på kurs slik at FS nå er sertifisert til å gjennomføre en slik integrasjon. Elektronisk semesterkort (mai 2014): HiOA fikk før påske på plass avtale med Computas om utvikling av app for semesterkvittering. FS har deltatt i spesifikasjonen av tjenesten, og har utviklet en integrasjon for leveranse av nødvendig informasjon til tjenesten. Det er kjørt en vellykket pilot høsten 2014 ved HiOA, der alle studenter har fått tilbud om å kunne benytte denne. Arbeidet følger planen. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 WebService Ny StudentWeb Utvikling av ny StudentWeb (januar-oktober 2014): Det har i denne perioden blitt arbeidet mye med utvikling av ny StudentWeb. Utdanningsplaner og melding til undervisning og vurdering er i hovedsak fullført, og dette er de to største og mest kompliserte delene av StudentWeb. Test av ny StudentWeb (juni-oktober 2014): Institusjonene som deltar i StudentWeb-gruppen har fått tilgang til ny StudentWeb og deltar nå i testing av denne. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 13

18 Pilot av ny StudentWeb (november 2014): Det planlegges nå å kunne tilby ny StudentWeb for produksjonssetting ved noen få institusjoner fra desember Rulle ut ny StudentWeb i produksjon (januar 2015): Ikke startet Det er brukt en del mer tid enn budsjettert. Arbeidet foregår i henhold til plan. De første delene av ny StudentWeb er levert til test ved institusjonene, og nye versjoner rulles ut jevnlig. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 Ny StudentWeb Digitalisering og videreutvikling på prioriterte områder Digital eksamen ( ): FS er klargjort for å utveksle informasjon med digitale eksamenssystemer, og de første tjenestene for overføring er utviklet i første tertial. Uninett har satt opp en tjenestebuss som benytter disse tjenestene. Tjenestene er testet av flere eksamenssystemer. Digitale vitnemål og karakterutskrift ( ): Det er opprettet en ny vitnemålsgruppe i regi av UHR som følger opp innfasing av ny løsning. Denne gruppen foreslår også ny mal for PhD-vitnemål, da den opprinnelige gruppen kun så på bachelor og master. Deler at funksjonaliteten for nytt vitnemål og DS er flyttet fra FS-klient til web-service, som en forberedelse på å automatisere denne prosessen med å lage digitale vitnemål og karakterutskrifter og å få frem selvbetjente løsninger for karakterutskrift. Dette gjelder pdf-generering, og satt i produksjon ved institusjonene. Digital støtte for studentmobilitet og internasjonalisering (oktober ): Resultatutveksling: Funksjoner for resultatutveksling er utviklet, og er planlagt produksjonsstart september Løsningen ble testet av HiST og NTNU, og er etter dette videreutviklet. Stresstest er utført i 1. tertial, og det gjennomføres nå test ved flere institusjoner.. I forbindelse med semesterregistrering for høsten 2014 er institusjonene bedt om å starte opp med å hente inn akseptanse fra den enkelte student for å kunne hente denne informasjonen fra andre utdanningsinstitusjoner. Akseptanse kan i dag gjøres av studenter via StudentWeb, og dette vil også kunne gjøres i neste versjon av SøknadsWeb. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 14

19 Nordforum-prosjekt: Arkitektur for resultatutveksling mellom nordisk høyere utdanning er spesifisert, og en demonstrasjonstjeneste er utviklet. Denne ble vist denne frem på EUNIS i juni Det er under utarbeidelse en søknad om Erasmus+ midler for å fullføre dette prosjektet. Prosjekt "Erasmus Without Paper". Søknad om støtte fra Erasmus+ ble sendt 29. april Svaret var dessverre negativt, og det er dermed ikke gitt midler til prosjektet i denne omgang. Dette er et prosjekt som har partnere fra Italia (ledes av Universitetet i Roma), Belgia, Nederland, Spania, Tyskland, Østerrike, Irland, Sverige og Norge. FS deltar med ledelse av WorkPackage for standardisering, datamodellering og dataformater, og vil også delta i utvikling av pilot. Hvordan prosjektet tas videre er pr nå uklart, men det er ønskelig å gå en runde til med Erasmus for å få gjennomført dette. Det forsøkes også å settes i gang et nytt prosjekt "European Digital Graduate Recruitment Alliance". Også for dette planlegges søknad til Erasmus+, men dette vil ikke skje før i FS vil da delta som leder for WorkPackage "Needs Analysis, State-of-the-Art, Best Practices". Prosjekt "EMREX". EMREX er et prosjekt initiert av Nordforum for digital utveksling av resultatinformasjon på tvers av landegrensene. Det er i andre tertial gjennomført beskrevet en arkitektur for dette, og det er utviklet testapplikasjoner for tjenesten i Norge og Finland. Disse tjenestene er koblet sammen, og utveksler data mellom testmiljøer. Tjenesten ble vist frem under EUNIS-konferansen juni I vår ble det sendt inn en presøknad for å kunne søke om Erasmus+ -midler for gjennomføring av prosjektet. Svaret på denne var positiv, og søknad om midler er sendt inn i oktober, bl a med støtte fra KD. Opptak (mars 2014): Klargjøring for opptaket ble levert med FS7.5 (slutten av mars) Godkjenningsmodulen ( ): Godkjenningsmodulen ble i første tertial oppgradert med de siste endringene som kan utføres før ny StudentWeb er på plass. Videre digitalisering av modulen forutsetter ny StudentWeb, og i neste omgang også et saksflytsystem. Undervisningsmodulen (2014-oktober2015): Første møte i ekspertgruppe for ny undervisningsmodul ble avholdt første tertial, og aktivitetsdekomponering er ferdigstilt. I andre tertial er det arbeidet med ny datamodell, og denne vil ferdigstilles i september. Integrasjon mot folkeregisteret (mai ): Ikke startet efaktura (oktober 2014-mars 2015): Arbeidet med utredning av efaktura-løsning i FS er i hovedsak fullført. Det gjenstår å få helt avklart om FS kan benytte de samme avtalene og kontaktpunktene som institusjonene allerede bruker for utsending av efakturaer fra økonomisystemene. Det er i denne omgang kontakt med Universitetet i Oslo og Uninett for å få avklart dette. FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 15

20 Det har vært underforbruk av timer i første tertial, men arbeidet følger planen. Klargjøring av opptaket 2014 inneholdt få endringer fra SO, det ble derfor brukt lite timer på dette. Store utviklingsoppgaver som endringer i undervisningsmodulen vil ikke startes før kravspesifikasjon er klar i høst. Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 Digitalisering og videreutvikling på prioriterte områder Utvikling av ny funksjonalitet Budsjetterte timer i 2014 Budsjetterte timer 2. tertial Utførte timer 2. tertial Prognose 2014 WebService Ny StudentWeb SUM Eksamensprosessen Vitnemål og karakterutskrift Studentmobilitet og internasjonalisering Godkjenningsmodulen Undervisningsmodulen efaktura Integrasjon mot folkeregisteret SUM SUM FS Tertialrapport 2. tertial 2014 Felles studentsystem 16

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 FSAT-15-019. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 FSAT-15-019. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 2. mars 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Heidrun Hole, WACT Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-010 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2016 og 2017 Innledning I 2016 disponerer organisasjonen 82,43

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak BUDSJETT 2014 Felles Studentsystem og Samordna opptak Dette notatet gir en samlet oversikt over de vedtatte budsjetter, arbeidsoppgaver og prioriteringer for 2014, som styrene til Felles studentsystem

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Onsdag 13. november 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 8. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-151 Innkalling

Detaljer

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014.

Atlantis Medisinske Høgskole tar i bruk FS i løpet av høsten 2014. Dermed vil det være totalt 52 institusjoner som bruker FS innen utgangen av 2014. Budsjett 2014 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2014 har Samarbeidstiltaket FS 51 medlemsinstitusjoner. Nedgangen fra 54 institusjoner i 2013 skyldes fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-048 Til styret Sak 14 Notat vedrørende finansieringsmodell og fusjoner Kostnader som institusjonene skal dekke består av to elementer. Det er utgifter

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen.

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen. Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern Email: fssekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS15001 AMH Til: EVUgruppen

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover.

I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover. Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for andre tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016. Styret for FSAT har valgt

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

Mobilitet / godkjenning

Mobilitet / godkjenning Mobilitet / godkjenning Systemstøtte for studentmobilitet Geir Magne Vangen USIT, University of Oslo NUAS Seminar, Stockholm 2012-08-13 1 Mange sentrale prosesser er blitt effektivisert de siste 20 årene

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Blindern, 14.2.2014 Møte i styret for CRIStin 12. februar 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Rune R. Schjølberg

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning?

Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? Opptak til masterutdanninger i Norge en nasjonal samordning? FS Brukerforum 14. april 2015 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat 2) Kartlegging

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009

Felles Studentsystem. Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna 2009 Felles Studentsystem Prosjektplan Overgang til FS for Høgskolen i Nesna Versjon 9. september INNHOLD 1... Prosjektet 3 1.1 Prosjektansvarlig 3 1.2 Prosjektleder 3 1.3 3 1.4 Prosjektperiode 3 1.5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2015 20.05.2015 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim.

Det innkalles til møte i Forum for fagskolestatistikk tirsdag 11. november 2014 kl. 10.00-14.00 i Lånekassens lokaler i Søndre gate 14, Trondheim. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NORWEGIAN SOCIAL SCIENCE DATA SERVICES Harald Hårfagres gate 29 N-5007 Bergen Norway Tel: +47-55 58 21 17 Fax: +47-55 58 96 50 nsd@nsd.uib.no www.nsd.uib.no

Detaljer

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.-3. september 2015

Referat FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.-3. september 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970 FS-15-072

Detaljer