RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE"

Transkript

1 RAPPORT NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE 1

2 Innhold Forord... 3 Oppsummering... 3 Fylkesstyret H Norge... 6 Leirsjef... 9 Administrasjon/Leirkontor Økonomi Sanitet/Beredskap Teknisk Tur og aktivitet Volleyball/Tevling Mat Underholdning PR/Info Miljøtorg Lik leirbuttons = ny venn! Foto: Jon Vegard Sparre 2

3 Forord Det er nå over tre måneder siden vi avsluttet nordisk leir De fleste som har vært i befatning med leiren er enige om at det ble en vellykket leir, der 4H-medlemmer var sammen, opplevde spennende og bra sommerdager i et flott område i Vestfold. Denne rapporten prøver å beskrive noen av de suksessfaktorene og noen av de utfordringene vi mener å ha erfart. Denne rapporten er et resultat av en evalueringsjobb som er gjort i etterkant av leiren. Den består som leseren vil se av delrapporter fra alle underkomiteene. Vi har valgt i veldig liten grad å redigere de enkelte underkomiteenes egne rapporter. Delrapportene er utarbeidet fra hver enkelt underkomité, men malen er felles. Det er ulikt detaljnivå og ulikt fokus i de ulike delrapportene. Ulikt fokus, og ulikt detaljnivå kan også speile noe av det den enkelte underkomité mener de ville hatt nytte av og vite mer om i forkant av leieren. Denne rapporten har i hovedsak tre målgrupper: 1. de som i fremtiden skal arrangere leir, 2. de som legger rammene for fremtidige nasjonale / internasjonale leirer (landsstyret) og 3. de som av ulike grunner vil vite mer om leiren 2013 (et historisk dokument). En arbeidsgruppe har utarbeidet en oppsummering av de mest vesentlige erfaringene i fra leiren Dette er en kombinasjon av overordnede erfaringer, erfaringer som er gjengangere i flere av underkomiteenes rapporter og elementer vi mener er viktige for utarbeidelsen av videre føringer for nasjonale og internasjonale arrangement. Det er lagt inn navn og kontaktinformasjon til alle i leirkomiteen, slik at den som vil vite mer om de erfaringene som er gjort i leirarbeidet forberedelser og leirerfaringer, kan ta kontakt. Vi håper de som er i målgruppen for rapporten har nytte av rapporten, og får nyttig informasjon. 11. November 2013 For hovedkomiteen. Bjørn Harald Iversen Leirsjef Leiren er i gang! Foto: Jon Vegard Sparre 3

4 Oppsummering Vi har her samlet noen viktige konklusjoner vi har etter denne leiren. De fleste punktene er nevnt mer utfyllende under hver komité. Landsstyret bør på et tidligere tidspunkt inn i arbeidet med program og budsjett. Det bør være økonomiske rammer som leirkomiteen skal jobbe ut ifra. En anbefalt deltakeravgift bør være satt av landsstyret, her bør det være føringer for ekstrakostnader på aktiviteter/turer, og må sees i sammenheng med bl.a. programinnhold og tekniske fasiliteter. Da vet leirkomiteen hvilket nivå man kan legge seg på mht. innhold og oppbygging av leiren. Denne anbefalingen vil jo også fungere som et utgangspunkt i dialogen mellom Landsstyret og komiteen. Landsstyret bør ha en fast representant i hovedkomiteen utover 4H-konsulenten i fylket. Dette bør være en sentralt ansatt som sørger for kontinuiteten i arrangementet fra år til år. Landsleir/Nordisk Leir arrangeres av en helt ny komité hvert år (og ny 4Hkonsulent), og hadde hatt stor nytte av et komitémedlem som dro med seg paralleller og erfaringer fra tidligere leire ned på litt mer detaljnivå. PR/Info samarbeidet mellom leirkomiteen, 4H i fylket og 4H Norge bør koordineres bedre. Det var usikkerhet på hvem som gjør hva, og hvem som kan bidra med hva. Det gjelder informasjonsflyt, mediekontakter i fylkene, presselister, hvem sender ut invitasjon etc. Hva ønsker vi med Åpen dag? Her opplevde vi et besøkstall på ca. 250 personer. Dette syntes vi var bra, og hadde vi visst dette skulle vi ha jobbet mer med dette. Men erfaringer fra tidligere har vist til dårlig besøk. Viktig at deltakerne har fritid denne dagen til å ta imot de de kjenner. I tillegg burde aktivitetene denne dagen bedre inkludert besøkende. En skriftlig avtale mellom Norske 4H-Alumner og 4H Norge må på plass. Hovedkomiteen jobbet frem til sent i prosessen ut ifra at forholdene var avklart, noe som viste seg ikke å stemme. En avtale bør inneholde hvem som har ansvar for hva i oppbygging og drift + en mal på økonomifordelingen. Dugnad og vakt bør være under en egen komité. Dette ville frigjøre mye arbeid for administrasjonen / leirkontor. Det bør kanskje være et eget «kontor» på leiren hvor alle dugnadsfolk møter, registreres og informeres. Man bør ha fokus på alders- og tilgjengelighetsforhold når man setter sammen hovedkomité og underkomiteer. Vi opplevde meget positivt å ha med yngre deltakere i en del komiteer, men det må være et balansert forhold. I tillegg er det viktig at hver underkomité har en utnevnt person som bor i nærheten og har mulighet til å delta på hovedkomitémøtene. Viktig å ha fokus også på deltakergruppen fra eget fylke. Ofte vil dette være en stor gruppe deltakere pga. nærheten. Disse har lett for å bli litt glemt. Mange ledere som er benyttet før sitter ofte med store oppgaver i en komité, og vi opplevde utfordringer med å skaffe nok ledere for vår gruppe. Deltakerne fra eget fylke skal være med på å sette preg på leiren, og oppleve at de har invitert resten av 4H hjem til oss. 4

5 Fylkesstyret Fra tildeling av oppdrag til oppnevnelse av hovedkomite: Fylkesstyret fattet vedtak på bakgrunn av henvendelsen og forespørsel fra 4H Norge om å arrangere Nordisk leir 2013 i juni Sverige hadde trukket seg og 4H Vestfold ble derfor forespurt uten å ha søkt om dette. På denne måten fikk vi to år på planlegging og tilrettelegging i forkant av leiren. Fylkesstyret jobbet sammen med ansatte om å finne egnet kandidat til leirsjefoppdraget og forøvrig resten av leirkomiteen. Vi var opptatt av at leirsjef hadde tidligere erfaring fra ledelse og koordinering av omfattende prosjekt. For de ulike leirkomiteene rekrutterte vi ut fra flere som meldte seg som interesserte. Samarbeid: Aktører: 4H Norge/landsstyret, leirkomité, ansatte og fylkesstyret. Vi la opp til møtestrukturer underveis som ga rom for innspill og dialog før endelig beslutning. På noen av møtene i fylkesstyret har en eller flere repr. fra hovedkomiteen vært med. Andre møter har vært fellesmøter mellom hele hovedkomiteen og hele fylkesstyret. Fylkesstyret har hatt fast repr. i hovedkomiteen som har deltatt på alle hovedkomitémøter. Ansatte har deltatt fast på både fylkesstyremøtene og hovedkomitémøtene. På denne måten har vi sikret fast overlapp og informasjonsflyt. Forslag til agenda i forkant i møtene har også vært kvalitetssikret ved de ansattes innspill til saker vi har måtte behandle underveis. Vi ser i etterkant at landsstyret burde deltatt på et fylkesstyremøte i oppstart av arbeidet. Tidspunktet for denne deltakelsen bør være i forkant av behandling av leirprogram og budsjett. Her bør landsstyret få god informasjon om hva som ligger bak ulike lokale utfordringer i forhold til ulike utgifter og ulike lokale forhold som kan sette begrensninger eller være en utfordring i forhold til gjennomføring av program. Eks. at det lokale leirområdet trenger kostbare investeringer i forhold til vann/sanitær og hvordan dette virker inn i hele utgiftsposten i budsjettet og derved hvilke inntekter man må ha for å balansere. Landsstyret bør ha grundigere kjennskap til ulike forhold før man går inn med korrigering av deler av inntektsbudsjettet - slik vi opplevde. Økonomi: Fylkesstyret opprettet et økonomiutvalg bestående av deltakere fra fylkesstyret og hovedkomiteen. Dette utvalget sikret oversikt og informasjon til alle involverte i forhold til 3 alternative budsjett utfra ulikt antall påmeldte. Dette var helt nødvendig for å sikre at man ikke skulle gå i underskudd og periodisere ulike innkjøp til riktig tid. I tillegg var vi sammen om å lage og være helt samforente om eventuelle kuttforslag i utgiftene. Vi hadde månedlige møter siste halvår. I tillegg hadde vi tett dialog og vurderinger om den økonomiske situasjonen da påmeldingene strømmet på. Hvilket budsjettalternativ vi tilslutt endte på ble besluttet rett etter påmeldingsfristen, da hovedinntektskilden i budsjettet var deltakeravgiften. På denne måten var vi sikret å unngå et underskudd. 5

6 Gode råd på veien til neste leir sitt fylkesstyre: Ha orienteringssak om fremdrift i leirarbeidet på alle fylkesstyremøter. Vi anbefaler et økonomiutvalg som i tillegg sørger for å ha løpende oversikt og mulighet til å fatte nødvendige beslutninger underveis når leiren nærmer seg. Fylkesstyret bør ta ansvar for å delta tett i arbeidet med valg av leirplass og derved budsjett. Valg av leirsted har store konsekvenser for økonomien i budsjettet. Det er også viktig at leirkomiteen opplever støtte og lojalitet underveis i arbeidet. 10. November 2013 For fylkesstyret, 4H Vestfold Siri Myhre Haug, tlf: Fylkesstyreleder Utsikt over teltområdet Foto: Jon Vegard Sparre 6

7 4H Norge 4H Norge Navn Adresse Telefon E-post Komiteleder Sølvi Egner Kaupang Antall personer i komite Ca. timeforbruk Komiteens arbeidsoppgaver 1. Deltakelse på leirkontoret 2. PR-gruppa 3. Div. Gode erfaringer Appen fungerte godt som infokanal - kunne vært brukt mer til "feelgood-meldinger" Instagram fungerte godt Invitere politikere, men invitasjonen bør komme tidligere. I tillegg kan det være en idé å invitere samarbeidspartnere i fylket spesielt. T-skjortene og singlettene med bokstaver var en morsom idé som fungerte bra! Vår opplevelse var at matserveringen fungerte bra Beliggenheten var fantastisk flott! Gode og allsidige aktiviteter Flotte kveldsprogram Ladestasjonen - fungerte godt, men det vil trolig alltid være for liten kapasitet... Miljøtorget var stort og flott! Utfordringer (Tilbakemeldingene her er en blanding av hva leirkomiteen kunne gjort annerledes og hva vi fra 4H Norge kunne gjort annerledes) Åpen dag - dårlig organisert med at deltakerne ikke visste hvor de skulle - lite gjester utenfra - bør tenkes på nytt! Hva vil vi med åpen dag? - invitere spesielle gjester til denne dagen? - bør brukes til rekrutteringsarena der gjestene også får være med på aktiviteter - det viktigste er at det kommer masse folk! Informasjon om arbeidsoppgaver til oss som kommer "utenfra". Kunne vært gitt mer på forhånd slik at man var forberedt. Da ville man følt seg enda mer til hjelp under leiren. Kunne fått mer opplæring/informasjon på et eller annet vis... F.eks. kunne vi kommet dagen før og fått en gjennomgang av leirområdet og hvilke oppgaver leirkontoret skulle håndtere. Dette er mest fordi vi ønsker å kunne være enda mer til hjelp fra dag 1 :o) Tydeligere avklaringer mellom PR-komiteen og infoansvarlig i 4H Norge om hvem som gjør hva av infoarbeidet på ulike nivå (lokalt, regionalt og nasjonalt) Man trenger et eget låsbart rom til infomedarbeidere fra 4H Norge 7

8 Profilen til 4H var lite synlig Synd det var lite aktiviteter som synliggjorde satsingsområdet. Være tydeligere på koblingen mellom satsingsområdene og aktivitetene. Vi skulle tatt med effekter o.l. som synliggjorde satsingsområdet. Savnet det lille laminerte kortet med kontaktinfo til viktige personer Savnet bevissthet rundt språk og aktiviteter - når engelsk skulle være leirens offisielle språk burde det være det også i aktivitetene Det hadde vært fint med en uniformering av ledere på leir. Dette bør 4H Norge vurdere å gå til innkjøp av, ev. oppfordre fylkene til å skaffe til sine ledere etter føring fra 4H Norge. Toalettene og dusjene lå for langt unna leiren, og dusjene var for dårlig merket Konferansierene var til tider for utfordrende. Viktig å huske hvilken målgruppe man har... Helhetsvurdering Fin totalopplevelse Fikk god kontakt med organisasjonen Motiverende å møte 4H-ere - de vi faktisk er her for Folka fra Vestfold som vi jobbet sammen med var inkluderende og gode å jobbe sammen med God kontroll både før og under leiren Dersom det oppstod uventede ting var det stor vilje til å rette opp Intervju med TV Vestfold Foto: Jon Vegard Sparre 8

9 9

10 Leirsjef Leirsjef Navn Adresse Telefon E-post Komiteleder Bjørn Harald Vennerødveien Iversen 61, 3158 Andebu Antall personer i komite Ca. timeforbruk Komiteens arbeidsoppgaver Leirsjefen er øverste myndighet under leiren. Dersom leirsjefen ikke er tilgjengelig skal assisterende leirsjef fungere i hans/hennes sted etter avtale. Leirsjefen finner folk til leirkomiteen sammen med leder i fylkesstyret og 4Hkonsulent. Er ansvarlig for å ha overoppsyn med planlegginga av leiren sammen med assisterende leirsjef/sekretær og skal se til at den blir gjennomført iht. planene. Er ansvarlig for å kalle inn til møter og sette opp sakliste sammen med sekretær. Skal lede leirkomitémøtene, gruppeledersamlingene, tunsjefsamlingene og eventuelle leirrådsmøter. Gode erfaringer Enorm vilje og innsats fra alle underkomiteer har vært en gigantisk god erfaring. Vi har hatt relativt god tid til på planlegging vi startet arbeidet 2 og et halvt år før leiren åpnet. Det har vært vesentlig å ha jevnt med møter i hele planleggingsperioden. Stort sett veldig godt samarbeid internt i komiteen, underkomiteer og ut mot samarbeidspartnere. Dette både i planleggingen og gjennom hele leir uka. Godt samarbeid og tett dialog med 4H-administrasjonen under leieren. Utfordringer Forutsigbarhet, koordinering og samarbeid mellom hovedkomiteen, fylkesstyret og landsstyret. Det opplevdes noe uforutsigbart når Landsstyret hadde betydelige innvendinger på tema som var gjennomdiskutert i hovedkomiteen for leiren. Særlig når det ikke var rom for noen direktedialog eller tilstedeværelse under diskusjonene i Landsstyret fra hovedkomiteens side. Vi ba eksplisitt om å være til stede, og legge frem planene, dvs. program, budsjett og bakgrunn for fastsettelse av deltageravgiften dette ble avvist. Det er vanskelig å forberede i tilstrekkelig grad for det kaosperspektivet som en ny organisasjon må håndtere - en leirorganisasjon er ny, når den skal arrangere kun en leir. Det er vesentlig for leirarrangørene å mestre å arbeide i et kaosperspektiv. En kan forvente at det vil dukke opp mange uforutsette detaljer som må håndteres underveis i oppstart og gjennomføring av leieren. Det burde ha vært større grad av forventningsavklaring mellom leirsjef/hovedkomité og fylkesstyret, i forhold til hva som kunne forventes av arbeidsressurser fra Vestfoldskontorets ansatte. 10

11 Helhetsvurdering En vellykket leir. Det bør legges opp til en diskusjon om pris, sette opp mot forventninger til fasiliteter og servicenivå ved fremtidige leirer. Videre i hvilken grad det skal satses på det nordiske preget på en Nordisk leir kontra Norsk leir med noen nordiske gjester Dette blant annet i forhold til engelsk som leirspråk Inntogsmarsj Foto: Lucy Marie Odberg 11

12 Administrasjon/Leirkontor Administrasjon/ Navn Adresse Telefon E-post Leirkontor Assisterende Kristian Fmla leirsjef Flåtnes Leirkontorsjef Kristine Fmla Kapperud 4H-Ansatt Irene Pande Fmla Antall personer i komite Ca. timeforbruk timer Komiteens arbeidsoppgaver Skriver referat fra møtene i leirkomiteen og underkomiteene og setter opp forslag til framdriftsplan sammen med leirsjefen. Er ansvarlig for å ha overoppsyn med planlegginga av leiren sammen med Leirsjefen og skal se til at den blir gjennomført iht. planene Er ansvarlig for å kalle inn til møter og sette opp sakliste sammen med leirsjefen. Er ansvarlig for avtale med grunneier. Har ansvar for nødvendig forsikring av leiren samt nabovarsel. Har ansvar for leirkontorsjef og stab. Har ansvar for påmeldingsoppfølging og deltakerlister. Har ansvar for dugnadslister og dugnadssystem. Skal sammen med økonomisjef søke kulturmidler og andre midler til arrangementet. Skal varsle politi og avtale beredskap ved problemer med utenforstående. Skaffer til veie vakter for ytre vakthold og lager vaktliste. Skaffer nødvendig sambandsutstyr og vaktbind/vester til vaktene. Vurdere vaktbehov. Har egne vaktmøter hver kveld med de som skal gå indre og ytre nattvakter, slik at samarbeidet mellom dem er etablert. Gjør avtaler slik at leiren har sanitet, (Røde Kors/Norsk Folkehjelp/annet helsepersonell) til stede 24 timer i døgnet. Varsler politi, vakthavende lege/legevakt og tannlege om arrangementet. Leirkontorsjefen har ansvar for turnusordning blant staben på leirkontoret. Listene må settes opp slik at vaktene overlapper hverandre. Rigge opp leirkontoret slik at det under leiren er mest mulig funksjonelt. Ta seg av alle henvendelser til leirkontoret og gi svar og hjelp etter beste evne. Skal føre leirbok. Her skal det meste av henvendelser føres. Det er veldig viktig at all trafikk av 4H-ere inn og ut av leirområdet utenom programmet registreres. De må til enhver tid vite hvem som er ansvarlig for hva blant leirkomiteens medlemmer, hvor de befinner seg og hvordan de kan kontaktes. Ansvarlig for å skaffe kopimaskin, PC og annet nødvendig kontorutstyr. Skal også ha tilgjengelig nødvendig lister med informasjon om deltakerne. Lager leirkort til de som mister/får ødelagt sine kort, og til gjester og etterpåmeldte. Leirkontoret skal varsle sanitetstjenesten dersom noen av deltagerne har problemer/tilstander som en bør være oppmerksom på. Arrangere åpen dag 12

13 Gode erfaringer Hovedkomiteen begynte tidlig å arbeide. Vi startet sommeren 2011 med et besøk på Nordisk 4H-Leir i Danmark. Dette hadde vi stor nytte av. Veldig godt samarbeid med Melsom videregående skole. Driftssjef og vaktmester var på jobb hele uka og vi hadde stor nytte av disse. En meget velfungerende teknisk komité har vært avgjørende for oss. Alle tekniske aspekter som plasseringer på leirområdet, romdisposisjoner og løsninger på renovasjon, transport, toaletter etc. har gått uten noen særlig oppfølging fra administrasjonen. Lederperm ble produsert med all viktig informasjon og deltakerlister til hver gruppe. I tilegg ble informasjon slått opp på 5 like oppslagstavler rundt om i leirområdet. Vi fikk gode tilbakemeldinger på at ledermøtene var tidligere på dagen og før tunmøtene slik at man fikk videreformidlet beskjeder samme dag. Samtidig unngikk vi trøtte ledere på møte. Det har tidligere år vært ledermøte i tiden, noe enkelte synes er sent. Tunsjefene synes det var nyttig med tunsjefsamling og var positive til å ikke ha tunsjefmøte hver dag, siden arbeidsoppgavene deres ikke er så omfattende. De fikk mye nødvendig informasjon fra lederne. Utfordringer Komiteen har hatt noen store arbeidsoppgaver, og har frem til leiren startet for det meste løst disse ved bruk av ansatte. Her ser vi at flere frivillige skulle vært med på et tidligere tidspunkt. Særlig ansvar for dugnadssystem og vakthold. Kontakten mellom underkomiteene og administrasjonen er veldig viktig. Vi har ikke hatt kapasitet til å være representert på alle møter i underkomiteene. Antallet og frekvensen av møter i underkomiteene har også variert og kunne vært fulgt opp nøyere. Vi valgte å ha påmelding helt frem til leiren startet for at flest mulig skulle få mulighet til å melde seg på. Dette skapte en del ekstra jobb tett oppunder leirstart for oss og for aktivitet/tur-komiteen. I tillegg var det utfordrende at medlemmer kunne melde seg på uten at fylket var klar over at de var deltakere rett oppunder leiren. Ofte har fylkeskontoret ferie i denne tiden. Vi hadde egne broderte armbånd til alle deltakerne. Disse armbåndene viste seg å være vanskelig å sette på ordentlig og ikke alle armbåndene ville feste seg, derfor var det mange som mistet armbåndene sine allerede første dagen. Vi hadde bestilt 1300 armbånd, men gikk tom for disse og ga da beskjed til de som hadde mistet sine armbånd om at de alltid måtte ha med seg deltakerkortet sitt. «Trykket» på leirkontoret er til tider meget stort. Dette ble undervurdert i forkant. Min. 3 personer må alltid være på vakt her. 13

14 Viktig med et arbeidsrom i tillegg til leirkontoret. Her kan resten av komiteene arbeide og diskutere uten å forstyrre leirkontoret unødvendig. Ladekiosken bør ikke legges sammen med leirkontoret! Det blir veldig mye trafikk. Den må være bemannet av 2 personer store deler av åpningstidene. Vi hadde 100 uttak, og det var for lite store deler av dagen. Muligens hadde det vært smart og tatt en avgift for ladning for å begrense ladningen noe. Administrasjonen fikk en stor jobb med å motivere klubbene til dugnad, bytte vakter etc. i løpet av våren/sommeren. Vi måtte ha tilbakemelding fra klubbene på navn og tlf. i listene før leiren. Dette viste seg dessverre at ble en meget stor jobb som vi ikke rakk å fullføre. Det resulterte i en del «panikktelefoner» fra dag til dag under leiren, noe som fint kunne vært tatt en uke før leiren startet. Helhetsvurdering Hovedkomiteen bestemte tidlig i planleggingsfasen at leirkontor/administrasjon skulle være en komite med flere store tunge arbeidsoppgaver. Leirkomiteen har hatt Kristine Kapperud ansatt i 50% stilling. I tillegg har 4H-Instruktør Kristian Flåtnes og 4H- Konsulent Irene Pande jobbet som ansatte. En ansatt har alltid møtt på møter i hovedkomiteen, og etter behov møter i underkomiteene. Vi har også i samarbeid med leirsjef innkalt til møtene og skrevet referat fra møtene. Det er avholdt ett møte i hovedkomiteen hver måned fra juni I tilegg har hovedkomiteen besøkt Nordisk Leir i Danmark 2011 og Landsleir i Rollag Miljepælplan ble gjennomarbeidet og vedtatt sept Leirprogram og endelig budsjett ble gjennomarbeidet og vedtatt nov. 2012, og oversendt fylkesstyret og deretter landsstyret. Leirområdet ble bestemt og avtale inngått med Melsom videregående skole 2 år før leiren. Dette var avgjørende slik at forpakter kunne så til arealet med gress våren Hovedkomiteen ønsket å lage en leir hvor deltakeravgiften dekte alle kostnader uten egenandeler, etter tilbakemelding fra landsstyret om å vurdere deltakeravgiften på nytt ble det satt en deltakeravgift på kr ,- og ekstrabetaling for enkelte turer og fagaktiviteter. Gina Gulli Flåtnes ble engasjert som frivillig i juli for i samarbeid med Vestfold Bondelag å få på plass vakter for ytre vakthold. Det var viktig å få en person inn som hadde helhetsansvar for liste og oppfølging av disse under leiren. Lederperm ble produsert til hver hovedleder på leiren (én til hvert land/fylke). Den var oppdatert med det meste av nødvendig informasjon, og de siste oppdaterte deltakerlistene og hvem i fra gruppen som skulle på hvilken tur/fagaktivitet. I tillegg var pårørendelista og diettlista med i permen. Utskrift av listene ble gjort samme dag som leiren startet for å få med de siste endringene (som skjer kontinuerlig de siste dagene.) Dette fikk vi gode tilbakemeldinger på. 14

15 Oppslagstavle på 5 strategiske steder. Her sto oppslag med tunfordeling, kart over leirområdet, leirregler, telefonnr. til hovedkomiteen, leirkontoret, vaktbu etc. I tilegg ble lister med neste dags aktivitetsfordeling, busslister etc. satt opp hver ettermiddag. Dugnader 4H Vestfold og leirkomiteen jobbet i løpet av det siste året aktivt inn mot klubbene i fylket med informasjon om arrangementet, og dugnadsbehovet vi hadde. Dugnadsbehovet ble avdekket ved at hver underkomite la frem sitt behov i desember Januar 2013 ble det komplette dugnadsbehovet sendt ut til klubbene hvor de kunne velge, eller ønske seg vakter. En del klubber meldte inn ønsker, og dugnadsliste ble på nytt presentert på voksensamling i februar, hvor de klubbene som hadde ønsker ble innvilget, og resten av klubbene ble fordelt for å fylle ut behovet. Personer som var satt opp på dugnad møtte på leirkontoret for registrering og fikk eget armbånd. Så ble de møtt, eller sendt til rett sted. En person i hver underkomite hadde ansvar for å ta i mot og forklare arbeidsoppgavene. Påmeldingssystem Påmeldingen ble kjørt i to løp: For norske deltakere via medlemsregisteret og for utenlandske deltakere via excel-ark fra hver landsorganisasjon (se vedlegg). Påmeldingssystemet i medlemsregisteret ble utarbeidet på følgende måte: Startet med å sette oss inn i medlemsregisteret og det var en god del samtaler som måtte til med både André Skeie, Ingebjørg Nystuen og tidligere arrangører av Nordisk leir for å finne de beste løsningene for påmelding til arrangementet. Vi hadde i tillegg et møte på Hellerud i forkant hvor vi ga innspill på hvordan vi ville ha det slik at medlemsregisteret kunne endres litt etter vårt ønske. Blant annet fikk vi fjernet prioriteringsfeltet ved påmelding slik at vi slapp den ekstra jobben med sortering i etterkant av påmeldingene. På nasjonale/internasjonale arrangement får man tildelt et arrangementsnummer av 4H Norge, samt at de legger inn artikkelnummer, aktivitet og prosjekt (se bilde). Prisen per deltaker ble kr. 2150,- etter budsjettgjennomgang og samtale med 4H Norge. Vi satt også en egenandel på enkelte turer og aktiviteter. Vi valgte å ikke ha noen avmeldingsfrist og gikk ut med fra dag én at det var bindende påmelding og at deltakeravgiften kun kunne tilbakebetales ved å levere legeerklæring eller ved dødsfall i nærmeste familie. 15

16 Planen var at alle deltakere meldte seg på en tur og en aktivitet og at vi deretter fordelte dem på dag og la dette inn i medlemsregisteret. Fordeling på dag ble aldri lagt inn i medlemsregisteret fordi vi ikke så nødvendigheten av dette, i tillegg til at det ville skapt utrolig mye ekstra jobb. Vi arbeidet fortrinnsvis med excel-ark hvor vi la inn alle deltakere med medlemsnummer, navn, fylke og tur/aktivitet fordelt på dag. Dette ble lagt i dropbox som både leirkontor og tur/aktivitet brukte aktivt både før og under leir. Vi la også inn mulighet for bestilling av t-skjorte, singlet, fylkes- og alumnbilde ved påmelding. Deltakerne krysset av for det de ønsket og fikk dette med på fakturaen. I tillegg kunne de velge å få tilsendt info per post, delta på åpen scene eller krysse av for at bilder av dem ikke kunne bli offentliggjort. Vi fant ingen god løsning på bestilling av størrelse til t-skjorte og singlet og deltakerne måtte derfor skrive inn ønsket t-skjorte størrelse i fritekstfeltet for helseopplysninger på side 3 i påmeldingen. I etterkant har jeg sett at det finnes kolonner for størrelser i lister med opsjoner som man kan ta ut fra medlemsregisteret. Dette har jeg ikke funnet ut hvordan fungerer, men det bør finnes en løsning på det. Alle størrelser, allergier, sykdommer og annet kom med i fritekstfeltet og det var en omfattende jobb å sortere alt dette. 4H Norge må lage en artikkel å legge inn også i opsjonene for å få det med på fakturaen. Påmeldingen åpnet 1. mars og påmeldingsfristen for å få leiren til vanlig pris var 1. mai. Etter 1. mai økte prisen til kr. 2500,-. Vi valgte å ha påmelding helt frem til leiren startet for at flest mulig skulle få mulighet til å melde seg på. Dette skapte en del ekstra jobb tett oppunder leirstart for meg og for aktivitet/tur-komiteen. Vi la de nye inn i medlemsregisteret og i excel-arket som vi brukte under leiren. Disse listene ble jevnlig oppdatert ettersom folk ikke møtte opp eller det ble nye påmeldte. Leirkortene til de som ikke møtte opp ble tatt vare på for å oppdatere i medlemsregisteret, men dette kunne ikke gjøres før leirens slutt siden noen deltakere dukket opp etter hvert som uken gikk. I oppryddingen av leirkontoret etter leiren ble disse kortene kastet, noe som gjorde at jeg ikke fikk gått gjennom alle de som 16

17 ikke møtte og ført alle inn som avmeldte i medlemsregisteret. Dette har ikke så mye å si for oss som arrangører, men når det kommer til registrering på arrangement så er det greit om det står riktig i medlemsregisteret. Påmeldinger: Norge Sverige Danmark Finland Finlandssvenska Før 1. mai Etter 1. mai 40 Etter 1. juni 9 Etter 1. juli 28 Avmeldte 40 stk. Noen av de avmeldte leverte legeerklæring og fikk kreditert deltakeravgiften, noen betalte og dro ikke på leir, mens andre hverken betalte eller møtte opp på leir. Under leir: Vi rigget leirkontoret to dager før leiren startet og det meste var klart allerede fredag. Vi gjorde innkjøp av alt vi trengte til leirkontoret på fredag. Vi valgte å ha egne armbånd til diett og egne til dugnadsvakter. Vi hadde ca. 150 armbånd liggende fra tidligere arrangement som vi brukte til diett. Dette skulle være mer enn nok i følge helseopplysningene som ble gitt ved påmelding, men det viste seg underveis at det var flere som hadde diett og trengte armbånd og vi gikk tom. Vi måtte da erstatte disse armbåndene med dugnadsarmbånd som vi skrev «diett» på. Deltakerlistene ble sendt til trykking på leirkort i begynnelsen av juni fordi dette tok tid å trykke opp. De som meldte seg på etter dette fikk derfor ikke ferdig opptrykket kort, men dette løste vi ved å bestille ekstra blanke kort som vi satt en printet etikett på. På kortet sto det følgende: Medlemsnummer Navn Fylke/Land Aktivitet/Tur mandag Aktivitet/Tur tirsdag På baksiden var det program for uken. Det var veldig greit å ha medlemsnummeret på kortet både for leirkontoret, men også for Norsk Folkehjelp som begge måtte loggføre alle hendelser. Leirkontoret brukte en A4 hardperm som loggbok hvor alle henvendelser ble skrevet ned. Dette var nyttig for at alle skulle kunne ha oversikt. Dette ble ført inn i en elektronisk leirbok hver kveld. Å føre det inn elektronisk var ikke nødvendig for oss på leirkontoret da vi ikke brukte pc til dette, men det er greit å ha alle hendelser loggført slik at man kan se tilbake hvis det er noen som lurer på noe etter leiren. Vi hadde et stort rom som vi delte i to. Deltakerne fikk tilgang til disken og de i komiteen som ikke satt ved disken satt bak et skjermbrett og jobbet på en arbeidsstasjon som besto av et stort bord og stoler. Vi hadde mye plass til å lagre ting, men allikevel ble det fort litt trangt fordi mange ofte jobber samtidig. 17

18 Vi hadde en fast stab i leirkontoret som besto av leirsjef, ass. leirsjef, leirkontorsjef, 4Hkonsulenten i fylket og økonomi. Det var også 3 stk fra 4H Norge som var satt inn i vaktplanen hver dag i tillegg til to ektefeller til leirkontorstaben. Vi valgte også å sette aktivitet/tur, tevling og volleyball inn i vaktplanen kvelden før de skulle ha aktivitet slik at de kunne svare på eventuelle spørsmål. Første dagen var det stort press på leirkontoret og veldig mange fra komiteene oppholdt seg her i tillegg, det ble derfor trangt og uoversiktlig og vanskelig å jobbe. På morgenmøtet søndag snakket vi om at vi måtte ha bedre struktur på leirkontoret og at ingen kunne oppholde seg der unødig. Resten av uka var det lettere stemning. Vi startet med en vaktplan med to på vakt hver dag, som måtte utbedres til tre og noen ganger var dette også litt lite. Leirkontorsjef var ikke satt opp på vakt for å være tilgjengelig når det trengtes. Dette gjorde at mye av tiden til leirkontorsjef ble tilbrakt bak skjermbrettet, sittende og jobbe på pc og å svare på spørsmål. Vi hadde veldig mange som satt i disken og svarte på spørsmål og noen av disse var ikke godt nok opplært. Dette løste vi ved at det alltid var en annen der som var litt erfaren som kunne svare på spørsmål. Vi hadde også ladekiosken i leirkontoret, noe som gjorde støynivået mye høyere, og strømmen av deltakere som skulle lade var stor. Vi måtte be deltakerne komme tilbake og lade senere når det var fylt opp med telefoner. Vi fant etter hvert ut at vi måtte ha en ekstern bemanning på ladekiosken og vi oppfordret deltakerne fra Vestfold til å sette seg opp på vakt. På tidspunkter med stort press i ladekiosken holdt det ikke med to personer og vi måtte ofte sette av en person fra leirkontorstaben til å stå i ladekiosken i tillegg. Vi hadde kåring av beste tun hvor vi sendte en person ned i tuna en gang per dag på ulike tidspunkt som skulle bedømme tuna. Beste tun sammenlagt vant og kriteriene var ryddighet, kreativitet, og samhold og liv på tunet. Vedlegg fra komiteen 1. Milepælplan HK 2. Leirprogram 3. Påmeldingsskjema utenlandske 4. Oversikt over dugnadsbehov pr. komité 5. Vaktinstruks indre og ytre vakthold 6. Vaktliste ytre vakthold 7. Følgebrev ytre vakthold 8. Lederperm 9. Nabovarsel 10. Avtale med grunneier 11. Vaktliste leirkontor 12. ROS Analyse 13. Beredskapsplan 18

19 Økonomi Økonomi Navn Adresse Telefon E-post Komiteleder Kai Henning Olsen Nedre Liavei HOLMESTRAND Antall personer i komite Ca. timeforbruk timer Komiteens arbeidsoppgaver Budsjett, herunder fastsettelse av deltageravgift Sponsor/tilskudd Rutiner under leiren Regnskap Gode erfaringer Budsjett - Tidlig enighet i hele komiteen om overordnede rammer. - Plassere ansvar for bidrag til budsjettene i den enkelte komité skaper ansvar for den enkelte å overholde sine egne budsjetter - Budsjettering er en løpende prosess løpende oppdatering skaper grobunn for diskusjon på HK-møte i forhold til evt. prioriteringer og beslutninger som må gjøres underveis. - Invitere fylkesstyret tidlig i prosessen f.eks. gjennom deltagelse på sentrale HKmøter. - Innskrenke ansvar for bestillinger inntil detaljert budsjett er utarbeidet og godkjent. Deretter har komiteene frihet til å foreta innkjøp innenfor budsjettrammene. Sponsor/tilskudd - Oppstart tidlig - Skille mellom arbeidet med tilskudd og arbeid med sponsing arbeid med tilskudd bør helt klart ligge under økonomi/leirsjef - Alle komiteer jobber med «gode» priser på sitt innkjøp Rutiner under leiren - Betalingsløsninger: Tidlig ute med å bestille kortterminaler i 2 søknader; en for terminal-leie og en for kredittkort. - Etablere standardskjema for kasseoppgjør som håndteres av økonomi og kioskvakter - Forhåndsprogrammere flest mulig priser i kassaapparatene slik at opplæring av kioskvakter går enklere. - Utleggsskjema, reiseregningsskjema, uttaksskjema er tilgjengelig på leirkontoret til enhver tid. - Nattsafe-løsning for bank, slik at man ikke oppbevarer unødvendig mye kontanter - Sørge for tilstrekkelig med veksel. Det går veldig mye de første dagene. Vi tok ut ca kr i mynt og kr i sedler på forhånd. Det var nesten tilstrekkelig. 19

20 Regnskap - Forhåndsbestillinger ved påmelding av T-skjorter, leirbilde, evt. andre leirartikler har vært en meget god erfaring. Disse blir da fakturert sammen med deltageravgiften og gir oss en svært god pekepinn på innkjøpet. - Rutiner for godkjenning av alle faktura før disse blir betalt. Godkjenning skal foretas av bestiller (ofte leder for komiteen). Utfordringer Budsjett - Prosessen for fastsettelse av deltageravgift har ikke vært optimal. HK var tidlig fastsatt på å skape en leir med mye innhold. Det var en utstrakt holdning i hele komiteen at målgruppen gjerne betalte kr ekstra, hvis det de fikk igjen var en bedre totalopplevelse. Dette ble blant annet begrunnet i at vårt arrangement «konkurrerer» om deltagere i en periode av året med ferie og mange andre fritidstilbud. Vi må skille oss ut, og tilby noe mer for å tiltrekke oss mange deltagere. Det var også en gjengs oppfatning at leiravgiften i 4H generelt lå på et for lavt nivå i forhold til våre «konkurrenter». Deltageravgiften ble av denne grunn satt til kr. Det skulle da være slik at nærmest ingen aktiviteter krevde egenandel. Etter godkjenning i landsstyret, fikk vi tydelig signaler på at deltageravgiften var for høy, og ba oss se på muligheten til å senke denne. Leiravgiften ble derfor senket til kr, men med betydelig mer egenandeler. Involvering fra landsstyret foregår for sent i prosessen, og det ble ikke gitt anledning til å forklare tankene bak leiravgiften. Anbefaler derfor at landsstyret involverer seg eller blir involvert tidlig i prosessen direkte med HK og fylkesstyret, gjennom deltagelse på enkelte møter, forhåndsdefinerte rammer for deltageravgift eller begge deler. Sponsing/Tilskudd - Det bør fortrinnsvis opprettes en egen person/egen komité som jobber med sponsing inn mot leiren. Dette er tidkrevende arbeid som krever løpende oppfølging. - Dette bør helst være en person med et bredt nettverk - Mange av våre tilskuddssøknader faller for kort pga krav til at arrangementet fører til noe «varig» - vanskelig å få dette godt nok frem i søknadene - Utfordring i forhold til 4Hs sentrale samarbeidspartnere. Disse gir allerede støtte sentralt, og vi kan ikke henvende oss til konkurrenter Rutiner under leiren - Det bør være et eget kassaapparat på leirkontoret. Her tas det i mot mange ulike betalinger, og system med kvitteringsblokker blir fort uoversiktlig. - Sørg for at alle forstår at de er nødt til å benytte utarbeidede skjema, hundrevis av gule lapper under leiren fungerer ikke. Regnskap - Rapporteringsfunksjon i medlemsregisteret er svært dårlig. Man får ikke avstemt innbetalinger mot deltageravgifter eller andre betalinger som T-skjorter, leirbilde mv. De listene man faktisk får ut kan man ikke stole på. - Miljøtorgavtale eller mangler på miljøtorgavtale. Det må gjøres en gjennomgang av hvordan miljøtorget skal organiseres og hvordan det økonomiske skal fordeles. Jeg mener det må være riktig at alumnene står for den faktiske gjennomføring og 20

Vaktrapport etter sanitetstjeneste. for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013. Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten

Vaktrapport etter sanitetstjeneste. for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013. Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten Vaktrapport etter sanitetstjeneste for 4H Nordisk Leir Melsomvik 2013 Ronny Frantzen Operativ Leder Norsk Folkehjelp Horten Bemanning: - I henhold til kontrakt skulle Norsk Folkehjelp stille med 4 mannskaper

Detaljer

Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl for elevene.

Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl for elevene. NYTTÅRSBALL Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl 1800-2300 for elevene. SJEKKLISTE HVEM GJØR HVA AV SKOLEN OG FAU SKOLEN FAU Leie av lokaler Invitasjoner

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Påmelding til Røros 06

Påmelding til Røros 06 Påmelding til Røros 06 Påmelding til landsleiren vil i år bli via internett. Påmeldingssystemet er koblet til medlemsdatabasen, og gruppene går gjennom medlemsdatabasen for å utføre påmeldingen. De grupper

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

REFERAT OØ2SK 01.08.15

REFERAT OØ2SK 01.08.15 TILSTEDE: Leder, Nestleder, Kasserer, O&I leder, H&I vara leder, 7stk. GSR, 5stk. vara GSR, 9stk. observatører (11 stk. med stemmerett), totalt 22 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av nordiske Orlogsstevner. Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

PR-kontor: PLAN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN. 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni

PR-kontor: PLAN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN. 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni PR-kontor: PLAN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni oppdater websiden SKYPE med Beate JV på HK møte oppdater dropbo med alle PR materiell JV, Lucy og Stine

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0495/ 2008 Prosjektnavn: På tokt med fullriggeren Sørlandet Prosjektleder: Ann Margret Støle 1 Forord

Detaljer

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?

Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene? - Vinn-vinn for alle parter Alle friidrettsklubber og fleridrettslag i Norge har fått tilbud om å arrangere DNB Idrettsleker. Mange kjenner tilbudet

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Dugnadshåndbok for Pinsestevnet

Dugnadshåndbok for Pinsestevnet Dugnadshåndbok for Pinsestevnet Innhold Dommerforpleining...2 Foring...3 Høy/Flis/Container...3 Innsjekking...3 Opprydding etter stevne...4 Opprydding under stevnet...4 Pass. Trail og flaggritt...4 Program...4

Detaljer

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun

Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Keum Gang Taekwondo - Norge : Sommerleir 2013 14.-16.juni Slåtthaughallen, Nesttun Vi har herved gleden av å invitere dere til sommerleir på vestlandet; i Slåtthaughallen på Nesttun. Her kommer alle praktiske

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Bamble brannstasjon Dato/tid: Man 13.06.2016 Forfall: Kristin og Heidi Saksliste: 1. Godkjenning av møtereferat Ferdigstilling av henger; Bildene har kommet på hengeren. Hengeren

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg NB: Dan-seminar er i Larvik 9-11 november! Tid: 07-09 desember 2007. Sted: Langhushallen SKI Instruktører: Grandmaster Cho 8 Dan Master

Detaljer

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte Rita Algerøy Torsvik 6. mars 2013 1 (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger

Detaljer

Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse

Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse Innledning Ole Vig videregående skole har et stort og flott auditorium med plass til maksimum 210 personer, og egner seg godt

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Protokoll fra styremøte i JMRK

Protokoll fra styremøte i JMRK Protokoll fra styremøte i JMRK Møtenummer: 4/2015 Dato: 09.03.16 Kl: 19:00 avsluttes kl 22:00 Sted: Kiosken på Melsom Innkalt: Lill Dons, Per Ivar Nicolaisen, Elisabeth Flom, Geir Gyllensten, Tone Letting

Detaljer

Utveksling til Queensland University of Technology (QUT)

Utveksling til Queensland University of Technology (QUT) Utveksling til Queensland University of Technology (QUT) På Høgskolen i Østfold avdeling Halden studerer jeg Internasjonal Kommunikasjon, og fikk i den forbindelse mulighet til å ta fjerde semester i utlandet.

Detaljer

Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå!

Endelig er 2014 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! > ASKER 01 LANDSLEIRBREV 3 Endelig er 01 her og ventetiden på landsleiren er over! Påmeldingen åpnet 1. januar, og du oppfordres herved til å melde deg på nå! Dette landsleirbrevet inneholder viktig informasjon

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Guide for NM-arrangører

Guide for NM-arrangører Guide for NM-arrangører 1. Arbeidsfordeling mellom styret og arrangør Hovedregelen er at styret har ansvar for infrastruktur mens arrangøren står for selve arrangementet. Om arrangementet finner sted utenfor

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Referat OSSK: Kristiansand

Referat OSSK: Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.1.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, Kasserer, HI&OI,

Detaljer

Brukermanual opprette konkurranser MySoft

Brukermanual opprette konkurranser MySoft Brukermanual opprette konkurranser MySoft - Arrangør setter opp konkurranser, og kan velge egne opsjoner som lunsjpakker, bankett e.l., som deltagerne kan melde seg på. - Konkurranseklassene er definert

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til. Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall

Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til. Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall VELKOMMEN TIL KEUM GANG TAEKWONDO NORGE S SOMMERLEIR 2014 Vi har den glede av å invitere

Detaljer

17. mai 2013 Referat fra lekegruppen

17. mai 2013 Referat fra lekegruppen 17. mai 2013 Referat fra lekegruppen Gruppen bestod av: Lillian Åkesson (3A) Ørjan Kvalnes (5B) Maren M. Heggland (5A) Forberedende møter Gruppen gjennomførte 3 møter/treff i forbindelse med forberedelser

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016 Kjære delegater og observatører, Dette er andre innkalling til Landsmøte i Skeiv Ungdom som finner sted 22. - 24. april 2016 på Nordseter skole i Oslo. Denne mailen har to deler. En møtedel og en praktisk

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE nr 4/17 i 4H ROGALAND

REFERAT FRA STYREMØTE nr 4/17 i 4H ROGALAND Stavanger, 13.06.17 REFERAT FRA STYREMØTE nr 4/17 i 4H ROGALAND Dato: 13.06.2017 Klokka: 18:00 Sted: Pedersgata 32C, Stavanger Tilstede: Styret: Magne Helleren, Johanna Veim Eikje Vara: Sverre Nærland,

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal

LEDERVEILEDNING. For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal LEDERVEILEDNING For leirledere i NLM Midt-Norge 1. JANUAR 2016 NLM MIDT-NORGE Ole L. Kolstadsvei 2, 7088 Heimdal KJÆRE LEIRLEDER Som leirleder i NLM Midt-Norge har du påtatt deg en viktig oppgave i barne-

Detaljer

Ski Taekwondo Klubb inviterer til TTU graderings- og treningshelg

Ski Taekwondo Klubb inviterer til TTU graderings- og treningshelg TTU Vinterleier arrangeres for 17. gang Ski Taekwondo Klubb inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 4-6. desember 2015 Sted: Follo TRYKK Arena Langhus/Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Generell informasjon om Vilbjerg Cup... 3

Innholdsfortegnelse. Generell informasjon om Vilbjerg Cup... 3 Innholdsfortegnelse Generell informasjon om Vilbjerg Cup... 3 Informasjon om avreise/oppmøte dag... 4 Mat på reisen... 4 Reiseledere... 4 Tax free handling... 4 Ankomst innkvartering... 4 Innkvartering

Detaljer

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere

Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling. NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Operasjonssykepleiere SAK 20. NSFLOS retningslinjer for arrangering av seminardager og GF Orienteringssak v/landsgruppeleder Aina Hauge Retningslinjer for arrangering av seminardager og generalforsamling NSFLOS Norsk Sykepleierforbunds

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2016 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 20. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet VIKTIGE DATOER: 14. september: Informasjonsmøte 16. november: Kopi av vaktliste

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

19 responses. Summary. Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Patruljeområdene var bra [Lokasjonen]

19 responses. Summary. Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Patruljeområdene var bra [Lokasjonen] 19 responses Summary Det var lett finne patrulje området [Lokasjonen] Helt enig 15 79% Litt enig 2 11% Nøytral 0 0% Helt uenig 1 5% Patruljeområdene var bra [Lokasjonen] Helt enig 10 53% Litt enig 8 42%

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold

Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold Interkommunalt samarbeid om valggjennomføringen i Vestfold Skannersenter i Horten Valgforum 7. mars 2014 Helge Etnestad Horten kommune Hvor er Horten? Horten? Horten? Vestfold fylke Fakta om Vestfold

Detaljer

TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER

TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER TTU ARRANGERER FOR 14. GANG VINTERLEIER Ski Taekwondo Klubb Inviterer til TTU graderings- og treningshelg Tid: 7-9 desember 2012 Sted: Langhushallen Ski Instruktører: Grandmaster Cho Woon Sup 9 Dan Master

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613

Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Tønsberg Dykkeklubb www.tbgdykk.no tonsbergdykk@gmail.com Organisasjons nummer 982847613 Retningslinjer vedrørende klubbturer Godkjent av: Styret Sist endret: 26.8.2014 Side 1 av 5 1. Definisjoner All

Detaljer

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 9. trinn hadde som vanlig ansvar for planlegging og gjennomføring av 17. mai 2015. To av klassekontaktene i 9A delegerte oppgaver etter mal fra FAU, organisering

Detaljer

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors

Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors. Forebygging 2010/1/0456. Stavanger Røde Kors Extrastiftelsen, Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fellessamlinger for Besøkstjenesten i Stavanger Røde Kors Forebygging 2010/1/0456 Stavanger Røde Kors Sammendrag Det å være ensom er ofte

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

I 2009 ble World Gym for Life Challenge arrangert i Dornbirn, Østerrike, mens den i 2013 ble arrangert i Cape Town, Sør-Afrika.

I 2009 ble World Gym for Life Challenge arrangert i Dornbirn, Østerrike, mens den i 2013 ble arrangert i Cape Town, Sør-Afrika. INVITASJON MED DIFFERENSIERTE PRISER PR. 12.10.16 Lag som allerede har meldt seg på kan korrigere sine ønsker om overnatting og bespisning gjennom den detaljerte påmeldingen pr. 20.12.16. Norges Gymnastikk-

Detaljer

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede.

Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Foreldremøte G 13 10.mars 2011 på Brakka Det var ca 20-25 foreldre til stede. Sak 1 Kiosksalg på Stampa sesongen 2011 Klubben har satt opp noen tanker om hvordan dette bør se ut: 4 ganger pr uke UTENOM

Detaljer

Generell informasjon 15. Mai Klubber meldes på felles via hovedinstruktør. Kid Kick

Generell informasjon 15. Mai Klubber meldes på felles via hovedinstruktør. Kid Kick GET A KICK IN LIFE! Generell informasjon Våren kommer snikende og tiden går fort mot årets største begivenhet, sommerleir! Vi gjentar suksessen fra tidligere år og reiser til Fredrikstad for å holde årets

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer