INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG BAKGRUNN... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4"

Transkript

1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG BAKGRUNN FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER OG METODE FAKTA PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET BUDSJETTPROSESSEN BUDSJETTOPPFØLGNINGSPROSESSEN REVISORS VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1: FORMELLE BESTEMMELSER VED UTARBEIDELSE AV ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Kommunelovens bestemmelser Forskrift for årsbudsjett PROBLEMSTILLING 2: BUDSJETTPROSESSEN SOM ET POLITISK VERKTØY Ståstedsvurderinger Mål- og strategiprosesser Prioriteringer Endelig vedtak i kommunestyret PROBLEMSTILLING 3: FORMELLE BESTEMMELSER FOR BUDSJETTOPPFØLGNING Kommunelovens bestemmelser Forskrift for årsbudsjett PROBLEMSTILLING 4: BUDSJETTOPPFØLGINGEN SOM ET EFFEKTIVT VERKTØY FOR ØKONOMISK STYRING Tilrettelegging Rapportering Avviksbehandling KONKLUSJON PROBLEMSTILLING 1: FORMELLE BESTEMMELSER VED UTARBEIDELSE AV ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PROBLEMSTILLING 2: BUDSJETTPROSESSEN SOM ET POLITISK VERKTØY PROBLEMSTILLING 3: FORMELLE BESTEMMELSER FOR BUDSJETTOPPFØLGNING PROBLEMSTILLING 4: BUDSJETTOPPFØLGINGEN SOM ET EFFEKTIVT VERKTØY FOR ØKONOMISK STYRING ANBEFALINGER HØRINGSUTTALELSE RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE KOMMENTAR TIL RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE KILDER Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 21

2 0. Sammendrag Formålet med prosjektet er definert slik: Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den økonomiske styringen i kommunen ivaretas. Med økonomisk styring forstås planlegging og kontroll av ressursbruken i kommunen. Ressursbruken vises og drøftes i årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding. Vi valgte å konkretisere formålet i følgende problemstillinger: 1. Følges bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan? 2. Er budsjettprosessen et godt verktøy for politiske valg/ prioriteringer? 3. Følges bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett for budsjettoppfølging? 4. Er rutinene for budsjettoppfølging et effektivt verktøy for økonomisk styring? Konklusjon De formelle bestemmelsene i kommuneloven og forskrift for årsbudsjett blir i hovedsak fulgt, men økonomiplanen er ikke forankret i en kommuneplan og har i de senere årene ikke vært realistiske mht. investeringsprosjekter. Kommunen har ikke hatt etablerte målsetninger som grunnlag for sitt budsjettarbeid, selv om rådmannen har signalisert at de foreløpige hovedmålsetningene skulle være retningsgivende for etatenes budsjettarbeid. Formannskapet har bidratt med politiske signaler i avslutningsfasen gjennom uformelle drøftingsmøter. De politiske organene har for øvrig ikke vært involvert, utover den avsluttende politiske behandlingen. Det har i stor grad vært opp til den enkelte etat å utforme budsjettforslagene ut fra deres vurderinger og prioriteringer innenfor virksomheten. Bestemmelsene for økonomisk rapportering til kommunestyre er ikke fulgt. Vi mener at det hadde vært riktig å rapportere til den enkelte komite også, ut fra at de har et delegert budsjettansvar. Det reduserer de politiske organenes mulighet til å forvalte sitt budsjettansvar. En bedre økonomisk rapportering til de politiske organenes ville også hatt positiv innvirkning for det politiske budsjettarbeid, ved at politikerne hadde hatt mulighet til økt innsikt i kommunens økonomiforvaltning. Vi mener at tidspunktene for administrativ rapportering ikke er optimale. Notatene fra etatssjefene er mer et utgangspunkt for videre dialog, enn en reell avviksrapportering. Anbefalinger Kommunen har i løpet av de senere årene lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle et plan- og styringssystem. Noen av elementene er på plass, men den politiske målstrukturen er imidlertid ikke fullstendig, og integrert i kommunens budsjettarbeid og budsjettoppfølgning. Målstrukturen omfatter politisk målstruktur på tre nivå (visjon, strategi, politikk). Vi tror det er viktig at de politiske organene involveres i større grad i budsjettprosessen, bl.a. ved å integrere plan- og styringssystemets målstruktur med budsjettprosessen. En god budsjettprosess vil bidra til at Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 2 av 21

3 kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon. Med tanke på de øvrige svakhetene som er avdekket, anbefaler vi at kommunen etablerer et styringshjul. Prosessene som inngår i årshjulet bør strekke seg over et lengre tidsrom, for eksempel fra årsregnskapet er ferdig og fram til endelig budsjett vedtas i desember. Det er viktig at politikerne involveres på et tidlig tidspunkt. Administrasjonen bør tilpasse handlingsprogram og årsbudsjett slik at de formelle bestemmelsene i kommuneloven og forskrift for årsbudsjett blir fulgt. Det bør gjennomføres økonomisk rapportering til kommunestyret minst to ganger årlig utover regnskapsavleggelsen. Vi anbefaler også at man vurderer hvordan komiteenes budsjettansvar best kan ivaretas, både i budsjettprosessen og når det gjelder budsjettoppfølgning dersom kommunen velger å opprettholde dagens delegerte budsjettansvar. Økonomisk rapportering til de politiske organene er viktig for at de skal ha mulighet til økonomisk innsikt Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 3 av 21

4 1. Bakgrunn Revisjonen skal i følge kommunelovens 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Kontrollutvalget har behandlet prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2001 i møte og d.å. Revisjonen har på bakgrunn av signaler fra kontrollutvalget valgt å arbeide videre med et prosjekt knyttet til vurdering av økonomisk styring i Melhus kommune. Det var interessant å se nærmere på dette, sett i lys av den økonomiske situasjonen og med bakgrunn i det nye plan- og styringssystemet i kommunen. 2. Formål og problemstillinger På bakgrunn av foranalysen kom vi fram til at vi ville gjennomføre et prosjekt med følgende formål: Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den økonomiske styringen i kommunen ivaretas. Med økonomisk styring forstås planlegging og kontroll av ressursbruken i kommunen. Ressursbruken vises og drøftes i årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding. Vi har valgt å konkretisere formålet i følgende problemstillinger: Budsjettprosessen 1. Følges bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan? 2. Er budsjettprosessen et godt verktøy for politiske valg/ prioriteringer? Budsjettoppfølgningen 3. Følges bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett for budsjettoppfølging? 4. Er rutinene for budsjettoppfølging et effektivt verktøy for økonomisk styring? Teori om økonomisk styring viser til at ledelse er et viktig element. Det er gjennom iverksettelse av målsetninger og tiltak at styring utøves. I dette prosjektet har vi valgt å vurdere om prosessene for budsjett og budsjettoppfølging bidrar til målrettet styring, ikke hvordan styringsinformasjonen faktisk benyttes. Det skyldes både at kommunen er i en prosess hvor de selv vurderer hvordan kommunen skal ledes (organisasjonsprosjekt), og at dette er en omfattende oppgave som kan være interessant å undersøke for seg selv Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 4 av 21

5 3. Revisjonskriterier og metode To av problemstillingene er knyttet til de formelle bestemmelsene for utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan, og for budsjettoppfølgning. Disse bestemmelsene finner vi i kommuneloven m/ kommentarer og forskrift om årsbudsjett m/ kommentarer. Vi har brukt Kommunal Rapports vurderingskriterier i Budsjett-testen 1 når vi har vurdert utformingen av handlingsprogrammet. Når det gjelder vurdering av budsjettprosessen og prosessen for budsjettoppfølgning finnes det mye litteratur om dette, bl.a. lærebøker om offentlig økonomi, økonomisk styring og ledelse. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sammenfattet et løsningsforslag til økonomistyring, som bygger på slik litteratur. Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt en veileder i planlegging og økonomistyring i omstillingstider som er basert på erfaringer i tre pilotkommuner (Flora, Marker og Ski) da de over to år prøvde ut Det nye årshjulet. Vi har tatt utgangspunkt i denne litteraturen når vi har utformet revisjonskriteriene for vurdering av budsjettprosessen og budsjettoppfølgningsprosessen. Vi har hatt samtaler med den øverste politiske ledelsen, den administrative ledelsen og to enhetsledere. Vi har også gått gjennom informasjon knyttet til budsjettprosessen høsten 2001 og budsjettoppfølgningen i Fakta 4.1 Plan- og styringssystemet Melhus kommune har utarbeidet et omfattende plan- og styringssystem inndelt i politiske nivå. Org.nivå Dokumentasjon Tids- Mål-nivå perspektiv Kommunenivå Politisk Mål og strategidok år Hovedmål Visjon Strategiområde Politisk Mål og strategidok år Sektormål Arealdel Politikkområder Politisk Handlingsprogram med økonomiplan 4 år Handlingsmål i 4- årsperioden Tjenester Adm. Årsplaner med årsbudsjett Årsmelding 1 år Aktivitetsmål Tiltaksplaner Kvalitetsmål Hele strukturen bygger på tjenester som direkte eller indirekte ytes overfor innbyggerne i kommunen. Også støttetjenester og stabsfunksjoner defineres her inn under begrepet tjenester. Politikkområder er en overbygning for en gruppe tjenester som hører sammen. Politikkområdene skal ha et mer langsiktig perspektiv 4 år og relateres til kommunens økonomiplan. Politikerne skal her sette mål for hva som skal oppnås i løpet av perioden. Strategiområder tilsvarer dagens etater. Målsettinger på 1 Budsjett-testen er en spalte i Kommunal Rapport som vurderer kommunenes forslag til årsbudsjett og økonomiplan ut fra kriteriene økonomikontroll, enkelhet og nytteverdi Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 5 av 21

6 strategiområdene må være langsiktige slik at en har et siktemål å styre etter både politisk og administrativt. Før en kan få en målsetting på strateginivå ansees det helt nødvendig å ha en overordnet målsetting, som sier hvordan kommunen skal utvikle seg i et langsiktig perspektiv. Både den overordnede målsettingen og målsettingene på strategiområdene må rulleres og tilpasses de føringer som blir lagt på nasjonalt og regionalt nivå. En visjon/ hovedmål på kommunenivå skal vedtas av kommunestyret Plan- og styringssystemet ble lagt fram for kommunestyret , i sak 54 hvor det ble fattet følgende vedtak: 1. Melhus kommunestyre tar til orientering plan- og styringssystemet slik det foreligger i kommunemelding av mai 2000, og vedtar at systemet skal legges til grunn for utarbeidelsen av Handlingsprogram m/økonomiplan for Rådmannen bes utarbeide delegasjonsreglement i samsvar med plan- og styringssystemet for behandling i kommunestyret tidligst mulig høsten Rådmannen bes ta initiativ til å få i gang en prosess for å få utarbeidet overordnede målsettinger for Melhus kommune. Disse skal være ferdigbehandlet før en starter arbeidet med Handlingsprogrammet Det nedsettes en styringsgruppe bestående av ordfører, opposisjonsleder og komitelederne. For øvrig suppleres styringsgruppen slik at alle partier blir representert. Rådmannen innkaller styringsgruppen til første møte i september d.å. 4. Rådmannen bes utarbeide en plan for informasjon vedrørende de ulike tjenestene mot kommunens innbyggere Kommunen har i løpet av 2001 arbeidet med å utforme hovedmålsetninger for kommunen. Foreløpige målsetninger ble vedtatt av kommunestyret Disse ble så lagt ut for offentlig ettersyn, og sendt ut til aktuelle høringsinstanser. Høringsuttalelsene ble bearbeidet, og en revidert utgave ble formulert etter diskusjon i rådmannens ledergruppe De ulike komiteene, råd for funksjonshemmede, Melhus eldreråd, formannskap og kommunestyre skal behandle denne saken i løpet av november og desember. Endelig vedtak er planlagt Da vil innholdet i den langsiktige delen jf. plan- og bygningsloven falle på plass med at kommunestyret vedtar hovedmålsetninger for kommunen. I saksutredningen sier rådmannen at han ser behov for å videreforedle målsettingsdokumentet i et strategidokument der det utdypes nærmere hva slags strategier og tiltak som må til for å nå de oppsatte målene. Han vil komme tilbake til dette som en oppfølging av denne saken. Planforum 2 har i løpet av 2001 gått gjennom alle tjenestene (115), og presentert disse for formannskapet. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2002 og handlingsprogram for presenteres pr. politikkområde. Den enkelte etat har utarbeidet målsetningene pr. politikkområde, uten forankring i vedtatte målsetninger. Kommunen mangler derfor en samlet vurdering og behandling av målstrukturen mellom hovedmålsetningene og på tjenestenivå i tråd med plan- og styringssystemet. 2 Planforum er et tverretatlig, rådgivende forum for rådmannens ledergruppe, ledet av planlegger Guri Vik Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 6 av 21

7 4.2 Budsjettprosessen Vi kartla budsjettprosessen høsten 2001 som ledet fram til økonomiplan for perioden og årsbudsjettet for Den startet i månedsskiftet august/ september ved at økonomisjefen la fram prognoser, basert på signaler fra statlig hold i et ledermøte. Etatslederne ble bedt om å se på hvilke behov de hadde. Økonomiavdelingen sendte ut et budsjettrundskriv (Budsjettrundskriv nr. 1, pr ) der det ble redegjort for budsjettforutsetningene, driftsrammene for 2002, krav til budsjettframstilling, delegasjonsbestemmelser og prosedyre for behandling av budsjett og økonomiplan. Økonomiavdelingen sendte ut løpende budsjettrundskriv til etatene i løpet av høsten om endringer i rammene. Med bakgrunn i tildelte rammer gjennomførte den enkelte etat intern behandling av sin tildelte ramme. Etatslederne har stått fritt i forhold til hvordan de har lagt opp denne prosessen, og den har vært ulik fra etat til etat. Kultur, næring og miljøetatens budsjettarbeid (KNM-etaten) KNM-etaten er en liten etat med korte kommunikasjonsveier. Etatslederen diskuterte budsjettet med den enkelte fagleder (miljø, landbruk, kultur og bibliotek) i fagledermøter, og ved kontakt/ diskusjon/ samtaler når det var behov for det. Diskusjonen dreide seg om det var aktuelt med forskyvninger i satsningsområder som følge av endringer i den økonomisk situasjonen eller i virksomheten som KNM-etaten driver. KNM-komiteen var ikke involvert i det løpende budsjettarbeidet, men til grunn for KNM-etatens arbeid lå mål/ visjoner som er vedtatt i komiteen i løpet av 4-års perioden. Teknisk etats budsjettarbeid Budsjettprosessen internt i etaten begynte på vårparten med interne diskusjoner om hva som burde prioriteres innenfor teknisk etat. Ulike tiltak ble vurdert og utredet. Teknisk sjef utarbeidet et internt budsjettrundskriv med bakgrunn i rådmannens ramme. Han hadde i løpet av høsten ukentlige møter med sine avdelingsledere (fagledermøter) hvor budsjettet var tema. Teknisk komite var formelt sett ikke engasjert i budsjettarbeidet før komitebehandlingen av rådmannens forslag til budsjett. Teknisk komite har ikke vedtatt målsetninger for teknisk etats virksomhet. Teknisk sjef hadde en uformell samtale med komitelederen for å informere om prosessen, og for å gi mulighet til å komme med innspill. Helse- og sosialetatens budsjettbehandling (HS-etaten) Utgangspunktet er rådmannens ramme til den enkelte etat. Helse- og sosialsjefen fordelte denne rammen til den enkelte enhetsleder. Den enkelte enhetsleder fikk en bruttoramme (brutto driftsutgifter), oversikt over forventede inntekter og et netto budsjett (netto driftsutgifter). Helse- og sosialsjefen holdt igjen en del av rammen som skulle fordeles når den endelige budsjettrammen var kjent etter kommunestyrets vedtak. Helse- og sosialsjefen hadde individuelle samtaler med den enkelte enhetsleder om enhetens budsjett og diskusjoner i enhetsledergruppen, før etaten sendte sitt budsjettforslag til rådmannen. Opplæringsetatens budsjettarbeid Etatsrammen ble fordelt mellom de ulike tjenestene og enhetene, og enhetene hadde ansvar for å fordele denne rammen ned på detaljnivå. Enhetsledernes Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 7 av 21

8 årsbudsjettforslag ble oversendt til opplæringskontoret, som gikk gjennom det og hadde en dialog med enhetslederne om endringer før etatens budsjettforslag ble presentert overfor rådmannen. Opplæringskomiteen har vedtatt et handlingsprogram for opplæringsetaten. Etatens forslag til økonomiplan er knyttet opp mot den. Den enkelte enhetsleder involveres vanligvis ikke i arbeidet med økonomiplanen, fordi skolesjefen kjenner den enkelte enhets behov gjennom løpende dialog. Rektorene/ styrerne ble informert på ledermøter om innholdet. Lederen for opplæringskomiteen ble i noen grad informert. Ledergruppens budsjettarbeid Ledergruppen ble presentert for handlingsrommet gjennom økonomisjefens presentasjon av overordnede inntekter og utgifter. Økonomiplan og årsbudsjett ble diskutert på rådmannens ledermøter (lederforum), men det var lite overordnede prinsipielle diskusjoner i forhold til kommunens foreløpige hovedmålsetninger. Det var enkeltsaker som ble diskutert. Den enkelte etatsleder leverte sine forslag til behov for investeringer innen sin etat 8. oktober. 12. oktober presenterte rådmannen sine prioriteringer av innmeldte behov, og disse ble diskutert av rådmannens lederforum. Politisk budsjettarbeid Formannskapets medlemmer deltok på uformelle drøftingsmøter med rådmannens ledergruppe 16.oktober og 5. og 6. november hvor de ble informert om etatenes budsjettforslag og diskuterte med administrasjonen hvilke tiltak som burde prioriteres. Rådmannens forslag til handlingsprogram m/ økonomiplan og budsjettforutsetninger ble lagt fram for politisk behandling 21. november, og ble behandlet i de ulike politiske komiteene, og råd for funksjonshemmede og Melhus eldreråd. Budsjettsaken ble behandlet i formannskapet 4. desember og i kommunestyret 18. desember. 4.3 Budsjettoppfølgningsprosessen Budsjett 2001 ble vedtatt av kommunestyret i sak 108. Bl.a. ble følgende budsjettdelegasjon gjort, jf. vedtakets pkt. 3: Kommunestyre skal vedta driftsbudsjettet på nettoramme knyttet til hvert strategiområde og endringer i nettoramme mellom strategiområder. Kommunestyre delegerer til formannskapet å endre nettoramme, mellom politikkområde 1* og 9*. Kommunestyret delegerer til Helse- og sosial komiteen og endre mellom nettorammene til politikkområder som omfattes av startegiområde 3. Kommunestyret delegerer til Opplærings komiteen og endre mellom nettorammene til politikkområder som omfattes av strategiområde 2. Kommunestyret delegerer til Teknisk komite og endre mellom nettorammene til politikkområder som omfattes av strategiområde 5. Kommunestyret delegerer til KNM komiteen og endre mellom nettorammene til politikkområder som omfattes av strategiområde 4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å endre netto rammene til tjenester innenfor samme politikkområde. Delegasjonen gjelder inntil rådmannen fremmer egen sak for kommunestyre vedr. økonomisk internkontroll før ferien Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 8 av 21

9 Administrativ rapportering Administrasjonen har i løpet av de siste årene arbeidet mye med tilrettelegging for etatenes budsjettoppfølgning. Det er lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle et planog styringssystem og bygd opp ny kontostreng som tilfredsstiller interne og eksterne rapporteringskrav i hht. Kostra 3. Administrasjonen har også arbeidet med å utvikle rapporteringsmaler i Agresso og Excel. Rapporteringsmalene i Excel viser periodisert budsjett, basert på erfaringstall. Disse malene er imidlertid et tilbud om bistand i budsjettoppfølgningen, og ikke et pålegg. Malene benyttes av opplæringsetaten og helse- og sosialetaten og sentraladministrasjonen. I 2001 ble etatene bedt om å rapportere skriftlig om den økonomiske statusen til rådmann v/ økonomiavdelingen ca. pr , og pr (regnskapstidspunkt). Tilsvarende krav om rapportering ble stilt til sentraladministrasjonen, inkludert byggog eiendomsseksjonen. Det forelå ingen formkrav til den økonomiske rapporteringen, men med tidsfrist innen ca. en måned til rådmannen v/ økonomiavdelingen. Økonomisjefen er rådmannens saksbehandler for denne rapporteringen. Innrapporterte avvik (signal om at rammene ikke holdt) ble diskutert i rådmannens ledergruppe, og der man ikke fant annen løsning ble det fremmet sak om budsjettjustering for kommunestyret. Den enkelte etat stod fritt til å utarbeide egne rutiner for økonomisk rapportering. Det var ulik praksis mellom de ulike etatene. KNM-etaten, teknisk etat og opplæringsetaten hadde interne prosedyrer for etatens budsjettkontroll i forbindelse med rådmannens rapportering. HS-etaten hadde månedlige rutiner for skriftlig økonomisk rapportering. Økonomisjefen har ansvar for strategiområde 9 overordna inntekter/ utgifter, og fulgte opp dette området løpende gjennom året. Rapportering til politiske organer De politiske komiteene ble orientert om etatens økonomiske status gjennom uformell kontakt med komitelederen eller som en orienteringssak. Formannskapet ble orientert muntlig om økonomisk status etter at etatene hadde avlagt rapportering, og disse var gjennomgått i økonomiavdelingen. Det ble ikke fremmet som en egen sak. Økonomisjefen avtaler med ordføreren i hvilken sammenheng saken skal tas opp. Kommunestyret blir muntlig orientert om den økonomiske situasjonen når saker med økonomiske konsekvenser tas opp. 5. Revisors vurderinger 5.1 Problemstilling 1: Formelle bestemmelser ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan Kommunelovens bestemmelser Bestemmelsene i 44 om økonomiplanen og 45 om årsbudsjettet er i hovedsak oppfylt. Melhus kommunestyre vedtar hvert år en rullerende økonomiplan som omfatter de neste fire budsjettårene og et årsbudsjett for kommende år, hvor det er 3 KOmmune STat RApportering, jf. forskrift for nasjonal rapportering Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 9 av 21

10 anvist dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager, mellom formannskapets behandling og før den behandles i kommunestyret. Vi har vurdert administrasjonens forslag til handlingsprogram m/ økonomiplan i forhold til 44, nr. 3 og 46, nr. 4 som inneholder bl.a. krav til innhold og form, som vi anser som oppfylt. Vi mener at handlingsprogrammet er et informativt produkt som beskriver forutsetninger, ståsted og planlagte framtidige hendelser på en god måte. Vi tror at det er et bedre verktøy for de politiske organene i deres beslutningsprosess enn tidligere års tallbudsjett. Vi savner allikevel bruk av nøkkeltall for å beskrive virkningene av foreslått handlingsprogram, f. eks. ved å se de økonomiske sammenhengene i et lengre tidsrom. Kommunen har pr. d.d. ikke en kommuneplan som tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven Økonomiplanen tilfredsstiller ikke kravene om en samordnet plan for de kommunale sektorenes virksomhet de nærmeste årene, fordi det er ingen klar sammenheng mellom forslag til handlingsprogrammet for og det øvrige planverket. De har imidlertid begynt et arbeid med å utvikle en kommuneplan. Se pkt. 5.2 for en nærmere vurdering av dette forholdet. Kl. 44, nr. 3 og 46, nr. 3 sier at økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en realistisk oversikt over forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det har vært praksis de senere årene å fremme saker om investeringsprosjekter fortløpende gjennom året for kommunestyret, i stedet for å presentere alle prosjektene samlet i den ordinære budsjettbehandlingen. Bl.a. ble det vedtatt en rekke investeringsprosjekter i kommunestyret , bl.a. tilbygg og ombygging av Hølonda Helsehus med ca. 21,3 mill kr. Ass. rådmann har forklart at dette er forsøkt bedre ivaretatt i årets forslag til budsjett. Vår vurdering er at det er svært uheldig når denne bestemmelsen ikke blir etterlevd, fordi det medfører at kommunestyret ikke får fullstendig oversikt over aktuelle investeringer når de behandler årsbudsjettet i desember. Når slike saker blir behandlet fortløpende blir det vanskeligere for politikerne å foreta en selvstendig vurdering og prioritering av investeringene Forskrift for årsbudsjett Forskrift for årsbudsjett gir i hovedsak presiseringer av kommunelovens bestemmelser. 6 inneholder bestemmelser om at det skal redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen har benyttet ved framstilling av årsbudsjettet. En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal også inngå i redegjørelsen. Denne bestemmelsen er ikke oppfylt i rådmannens forslag til handlingsprogram eller saksframstilling. De øvrige bestemmelsene er, så langt vi kan se, fulgt Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 10 av 21

11 5.2 Problemstilling 2: Budsjettprosessen som et politisk verktøy Ståstedsvurderinger Siste års budsjettprosess Revisor har hatt møter med ordfører, varaordfører, rådmann, ass. rådmann og etatslederne. Ingen av disse har gitt uttrykk for at det har skjedd en systematisk og fullstendig evaluering av forrige års budsjettprosess. Rådmannens ledergruppe har imidlertid evaluert fjorårets budsjettprosess gjennom en debatt i et ledermøte. Formannskapet, komite- og komitenestlederne, rådmannen og hans ledergruppe var samlet på Oppdal i februar 2000 for å diskutere rolle- og oppgavefordeling mellom den folkevalgte og den administrative ledelsen. I dette møtet signaliserte formannskapet at de ønsket å bidra med sine politiske føringer på et tidligere tidspunkt. Administrasjonen tok hensyn til dette i årets budsjettprosess ved å invitere formannskapets medlemmer til uformelle drøftingsmøter med rådmannens ledergruppe. Hvordan driften har utviklet seg Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at budsjettprosessen ble innledet med en analyse av hvordan driften har utviklet seg. Årsmeldingen for 2000 inneholder imidlertid en del økonomiske analyser. Den inneholder også en kort beskrivelse av den enkelte etat inndelt i årets drift (med oversikt over bruttoutgift, bruttoinntekt, lønnsutgifter, inntektenes andel av utgiftene og antall årsverk), hva etaten har oppnådd i 2000 og perspektiver framover. Vi mener at tidsperspektivet på de økonomiske analysene er noe kort, uvanlige hendelser ett år kan gi store utslag. Trendene vil være mer tydelige med et lengre tidsperspektiv. Vi mener også at beskrivelsen for noen av etatene/ enhetene er såpass kort at de gir lite inntrykk av enhetens virksomhet. Vi savner en samlet vurdering av hva kommunen har oppnådd, og hvilke utfordringer den står overfor. Hvilke utfordringer kommunen står overfor Vi kan ikke se at kommunen har foretatt noen samlet vurdering av hvilke utfordringer som kommunen står overfor, utover det som framgår av årsmeldingen Vi har heller ikke opplysninger som tilsier at det har vært tema i for eksempel rådmannens ledermøter Mål- og strategiprosesser Melhus kommune har ikke en oppdatert kommuneplan, men har begynt å arbeide med det. De har i løpet av 2001 arbeidet med å utforme hovedmålsetninger for kommunen. Endelig vedtak er planlagt 18. desember, jf. pkt. 4.1 og Det har medført at budsjettprosessen har vært gjennomført uten at kommunen har hatt formelle, vedtatte mål å styre etter. Revisor har hatt samtaler med ordfører, varaordfører, rådmann, ass. rådmann og etatslederne der det har vært diskutert hva som er utgangspunktet for budsjettprosessen høsten Vi har ikke mottatt signaler på at det har vært noen prinsipielle, sektorovergripende debatter som grunnlag for dette budsjettarbeidet. Vi savner at Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 11 av 21

12 budsjettarbeidet har begynt med at politiske organer og administrative funksjoner har diskutert hva man ønsker å oppnå med kommunens virksomhet, dvs. fastsette mål for kommunens virksomhet. Det kunne vært gjennomført, selv om man manglet en kommuneplan. Samtalene bekreftet at de fleste savnet dette. Det ble bl.a. pekt på at det har vært en del saker i kommunestyret som er blitt utsatt eller avvist, noe som gjør at arbeidsforholdene blir uforutsigbare for administrasjonen. Ordføreren har forklart at noe av årsaken til dette er at kommunestyret ønsker å foreta en samlet vurdering i arbeidet med økonomiplanen. Noe av årsaken til dette kan være at det ikke er utarbeidet målsetninger, eller at administrasjonen har klart definerte politiske valg/ prioriteringer å arbeide ut fra. Andre framhevet at ledergruppens debatter er situasjonsbetinget (diskuterer enkeltsaker), og at de savnet mer tverretatlig tenkning. Det ble også påpekt at det er viktig at kommunen oppnår et samspill mellom politiske og administrative organer i budsjettprosessen, fordi budsjettet også skal være et politisk verktøy. Andre viste til at ledergruppen diskuterte økonomiplanen i forhold til de foreløpige hovedmålsetningene, men at de er såpass runde i formuleringen at de ble oppfattet ulikt Prioriteringer Driftsbudsjettet Økonomisjefen legger fram en ramme for den enkelte etat, og så er det opp til etatene å sy sammen et budsjett som er tilpasset denne rammen. Rammen er en beregning ut fra fjorårets justerte budsjett, +/- endringer i eksterne rammebetingelser. Det er opp til den enkelte etat å bestemme hvordan de vil prioritere innenfor driftsbudsjettet. Det skjer i hovedsak ved at etatslederne fordeler rammen/ mesteparten av rammen til den enkelte enhetsleder, som får i oppgave å utarbeide et budsjett. Det betyr at det er i den enkelte etat, i et samspill mellom etatsleder og enhetsleder, at prioriteringene i realiteten fattes. Det er på dette nivået at kvalitet på tjenestene og omfang blir fastsatt, ut fra disse personenes faglige og personlige synspunkter. Det ligger i hovedsak ikke politiske eller administrative målsetninger til grunn for budsjettarbeidet i etatene. Det er ikke gjort noen prioriteringer innenfor driften på et overordnet nivå. Rammen til den enkelte etat er en teknisk beregning, uten at det foreligger noen vurdering av om dette er den riktige rammen. Vi har snakket med enhetsledere innen helse- og sosialetaten og opplæringsetaten. Det tekniske budsjettarbeidet i den enkelte enhet er godt støttet av etatsadministrasjonen og økonomiavdelingen. Dialogen beskrives som grei og åpen. PRS 4 og Excel-malen 5 oppleves som gode verktøy i budsjettarbeidet. De opplever at det er en fordel å være tilknyttet kommunens nettverk, fordi de har direkte tilgang til alle regnskaps- og lønnsdata. Investeringsbudsjettet/ økonomiplanen I arbeidet med økonomiplanen signaliserte rådmannen at de foreløpige hovedmålsetningene som ble vedtatt i kommunestyret 20.mars skulle være retningsgivende for etatenes budsjettarbeid. Det var et gap mellom det økonomiske 4 PRS er et personal- og ressursstyringssystem 5 Regneark i Excel som beregner lønnsutgiftene når man fyller ut stillinger og lønnstrinn Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 12 av 21

13 handlingsrommet og etatenes ønskelister. Dette ble diskutert i ledergruppen, og med formannskapets medlemmer. Arbeidet med økonomiplanen skjedde over et relativt kort tidsrom. Det medførte at deltakerne i beslutningsprosessen hadde lite tid til refleksjoner av konsekvensene av beslutningene, og at man ikke hadde anledning til å utrede konsekvensene av tiltak/ manglende tiltak. Det hadde også betydning for det interne budsjettarbeidet i etatene. Det ga etatene lite tid å vurdere/ reflektere over situasjonen. Det har særlig betydning for tverretatlige tiltak. Flere ga også uttrykk for at de savnet politiske signaler som grunnlag i sitt budsjettarbeid. Politiske organer Formannskapets medlemmer har deltatt i uformelle drøftingsmøter med rådmannen og hans ledergruppe ved to anledninger i løpet av høsten. Politikerne diskuterte de ulike problemstillingene med rådmannens ledergruppe, med fokus på behovet for investeringer i økonomiplanperioden. De ga signaler på hva de mener bør prioriteres i den kommende økonomiplanperiode. Ordfører og varaordfører har etter disse møtene gitt uttrykk for at de mente at dette var en god prosess. Politikerne ble mer bevisste hvilke saker som bør prioriteres. De mener at dette er et skritt i riktig retning, og at de må utvikle budsjettprosedyrer som involverer politikerne på et tidligere stadium. Den enkelte etatsleder involverer i liten grad de respektive komiteene i sin interne budsjettprosess. De informerer om arbeidet, men budsjettet behandles ikke i komiteene før rådmannens innstilling foreligger, til tross for at de har et delegert budsjettansvar innenfor sitt strategiområde. To av komiteene har heller ikke diskutert/ gjort vedtak om hva som bør prioriteres innenfor den sektoren de har ansvar for. Hensikten med kommunelovens bestemmelse i 45 om at kommunestyret ikke kan delegere å vedta årets budsjett er at kommunestyret skal være ansvarlig for det budsjettet som vedtas. Budsjettprosessen medfører at politikerne får lite anledning til å komme med politiske innspill og prioriteringer underveis. Når budsjettforslaget presenteres for politikerne, gjenstår bare den formelle, politiske beslutningsprosessen. Det er svært vanskelig for politikerne å gjøre andre valg/ prioriteringer i denne fasen Endelig vedtak i kommunestyret Det er etablert praksis at det er rådmannen som legger fram budsjettforslaget, noe som medfører at rådmannens innstilling er offentlig fra den legges fram. Det har resultert i at rådmannens innstilling har vært ukjent for de politiske organene inntil den legges fram for politisk behandling, med unntak av de uformelle drøftingsmøtene. Vi synes det er uheldig. Resultatet av den politiske behandlingen har tradisjonelt vært uforutsigbar, fordi de politiske organene ikke har vært involvert før rådmannens budsjettforslag legges fram. Dette er noe forbedret i 2001, fordi formannskapet har kjennskap til rådmannens forslag. Det kan allikevel skje endringer i kommunestyret. Endringer i sluttfasen kan være problematisk for administrasjonen, fordi det skaper uforutsigbare arbeidsforhold for administrasjonen Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 13 av 21

14 5.3 Problemstilling 3: Formelle bestemmelser for budsjettoppfølgning Kommunelovens bestemmelser Vi har gått gjennom sakene som er fremmet for kommunestyret fram til september 2001, og som har budsjettmessige konsekvenser. Sakene viser at kl. 47 etterleves ved at budsjettendringer meldes til kommunestyret, hvor nødvendige vedtak fattes. Vi registrerer imidlertid at det er fremmet sak om budsjettjusteringer til kommunestyret i desember Budsjettjusteringer i desember bidrar til at korrigert årsbudsjett blir mer i tråd med årsregnskapet, men bidrar ikke til bedre budsjettstyring Forskrift for årsbudsjett En av bestemmelsene i forskrift for årsbudsjett gjelder budsjettoppfølgningen: 10 Adminstrasjonssjefen skal gjennom året legge fram rapporter for kst som viser utviklingen i inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger. Forskriftens kommentarer definerer ordlyden slik at rapporteringen skal skje med jevne mellomrom og minimum to ganger pr. år. Administrasjonen har ikke lagt fram for kommunestyret slike rapporter som egne saker. Praksis har vært at formannskapet får en muntlig orientering etter at den administrative oppfølgningen er gjennomført, og at kommunestyret orienteres muntlig i forbindelse med at saker med budsjettmessige konsekvenser legges fram. Kommunens praksis for økonomisk rapportering til politiske organer er ikke tilfredsstillende i hht. forskrift for årsbudsjett, 10. Sak om budsjettendringer legges fram for kommunestyret etter behov. Kommunens praksis for økonomisk rapportering til politiske organer er ikke tilfredsstillende i hht. forskrift for årsbudsjett, 10. Administrasjonen må legge fram økonomiske rapporter til kommunestyret minst to ganger i året utover årsregnskapet. Hensikten med en slik rapportering er å sikre at kommunestyret har tilstrekkelig innsikt i den økonomiske situasjonen til å forvalte sitt økonomiske ansvar. Det hadde vært enklere å forberede seg og få til en politisk debatt dersom den økonomiske rapporteringen ble presentert som en egen sak, og det ble lagt fram et skriftlig saksframlegg. Det hadde også gitt politikerne bedre innsikt i de økonomiske realitetene, og økt budsjettforståelse. 5.4 Problemstilling 4: Budsjettoppfølgingen som et effektivt verktøy for økonomisk styring Tilrettelegging Administrasjonen har lagt ned et betydelig arbeid med tilrettelegging for budsjettoppfølgningen de senere årene, noe som blir bemerket som positivt av ledere med budsjettansvar. Vi mener også at det har forbedret styringsmulighetene. Vi savner imidlertid at det stilles krav om at rapporteringsmalene for budsjettkontroll skal Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 14 av 21

15 benyttes gjennomgående i hele kommunen, fordi vi oppfatter det som en svakhet i forhold til å sikre en tilstrekkelig grundig budsjettkontroll Rapportering Administrativ rapportering Det er ulik praksis i de ulike etatene, noe som kan synes riktig sett i forhold til at etatene er svært ulike, mht. antall ansatte, enheter og budsjett. De største etatene har mest omfattende rutiner for budsjettoppfølgning, naturlig nok. Det er imidlertid et fellestrekk at alle etatslederne skaffer seg oversikt over virksomheten i egen etat i forbindelse med rapporteringen til rådmannen. Det er derfor grunn til å anta at rapporteringskravene fra rådmannen til etatene også påvirker den interne budsjettoppfølgningen. Den enkelte etat står fritt mht. hvordan de vil rapportere til rådmannen, men rapporteringen skal skje skriftlig og til følgende tidsfrister: - Regnskap pr , med leveringsfrist ca Regnskap pr , med leveringsfrist ca Regnskap pr , med leveringsfrist ca Dette medfører at rådmannen får økonomisk status to ganger i 1. halvår (pr og pr ). Rapportering etter årets første tre måneder vil sannsynligvis ikke medføre at man oppdager avvik, fordi det er en for liten andel som er regnskapsført. Noe av det samme vil være tilfelle pr , når fem måneder er regnskapsført. Neste rapportering er pr , dvs. når 3 kvartal er regnskapsført. Resultatet av denne rapporteringen vil være kjent hos rådmannen i midten av november, og da er det for seint å sette inn tiltak som endrer resultatet i vesentlig grad. Fylkesmannen har foreslått tertialrapportering, noe som medfører at man får en rapport før sommerferien (etter april). Neste rapport vil være etter åtte måneder, og det vil da være mulig å se trender/ negative prognoser. Samtidig vil det være igjen ca. tre måneder av regnskapsåret slik at det er mulig å iverksette tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Det stilles ingen krav til rapportering fra den enkelte etat til rådmannen. Det medfører at rapporteringen blir individuell, ut fra hva den enkelte etatsleder finner relevant å rapportere. Det gir ikke rådmannen et fullstendig bilde av kommunens økonomiske ståsted på rapporteringstidspunktet. Vi oppfatter det slik at notatene fra etatssjefene er mer et utgangspunkt for videre dialog, enn en reell avviksrapportering. Rapportering til politiske organer Vi forventet å finne rapporteringsrutiner til både kommunestyre og de ulike komiteene, med bakgrunn i budsjettvedtaket for 2001 hvor komiteen fikk fullmakt til å endre mellom politikkområdene innen det strategiområdet de har ansvar for, jf. pkt Når det gjelder rapporteringsrutiner til kommunestyret, se pkt Det er altså den enkelte komite som har budsjettansvar for sitt strategiområde. Ved samtaler med den enkelte etatsleder viste det seg at ingen etatsledere gjennomførte en periodisk økonomisk rapportering til sine respektive utvalg som en fast sak. Imidlertid har noen av etatslederne valgt å informere uformelt etter behov, eller som en Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 15 av 21

16 orienteringssak. Det har vært lagt fram en budsjettkorrigering for helse- og sosialkomiteen og to fra opplæringskomiteen i løpet av året. De øvrige komiteene har ikke fått tilsvarende saker til behandling. Vi mener at dette viser at komiteenes budsjettansvar ikke har fungert i tråd med budsjettvedtaket Dersom de hadde fått periodisk økonomisk rapportering, hadde de også hatt bedre forutsetninger når vedtak skal fattes i komite og kommunestyre, både løpende og i forhold til budsjettarbeidet Avviksbehandling Rutinene for avviksbehandling er en ren administrativ rutine med rapportering til rådmannen, selv om budsjettansvaret på politikk- og strategiområde ligger på de politiske organene. Det synes som de administrative rutinene som er etablert medvirker til at etatsledelsen og rådmannen har jevnlig budsjettkontroll. Vi har også inntrykk av at det er gjennomført nødvendige grep for å holde seg innenfor budsjettrammene, eventuelt fremme sak til kommunestyret. 6. Konklusjon 6.1 Problemstilling 1: Formelle bestemmelser ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan De formelle bestemmelsene i kommuneloven og forskrift for årsbudsjett blir i hovedsak fulgt. Vi mener imidlertid at det foreligger noen viktige mangler: - Økonomiplan og årsbudsjett har i tidligere år ikke oppfylt bestemmelsene om å være realistiske mht. investeringsprosjekter. De har i stor grad blitt presentert for kommunestyret fortløpende gjennom året. Når slike saker blir behandlet fortløpende blir det vanskeligere for politikerne å foreta en selvstendig vurdering og prioritering av aktuelle investeringer. - Økonomiplanen er ikke forankret i en kommuneplan. Det er heller ikke etablert en klar sammenheng med det eksisterende planverket. - En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen. Denne bestemmelsen er ikke oppfylt i rådmannens forslag til handlingsprogram eller saksframstilling. 6.2 Problemstilling 2: Budsjettprosessen som et politisk verktøy Ståstedsvurderinger Det er ikke gjennomført en systematisk og samlet evaluering av forrige års budsjettprosess, for å oppnå forbedringer i årets budsjettprosess. De politiske signaler fra Oppdals-møtet er imøtekommet ved uformelle drøftingsmøter høsten 2001, noe som formannskapet opplevde som positivt. Årsmeldingen for 2000 gir et bilde av kommunens virksomhet, men dette bildet er noe ufullstendig og kan forbedres. Det er ikke foretatt noen samlet vurdering av kommunens utfordringer utover det som framgår av årsmeldingen Mål- og strategiprosesser Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 16 av 21

17 Kommunen har ikke hatt etablerte målsetninger som grunnlag for sitt budsjettarbeid. De politiske organene har heller ikke hatt anledning til å komme med sine innspill/ prioriteringer i innledningsfasen. Det betyr at det har vært opp til den enkelte etat, eventuelt enhet å fastsette eventuelle mål for sin virksomhet. Rådmannen signaliserte imidlertid at de foreløpige hovedmålsetningene skulle være retningsgivende for etatenes budsjettarbeid. Prioriteringer Politiske valg/ prioriteringer ligger ikke til grunn for de prioriteringene som blir gjort innenfor driftsbudsjettet. Vi savner prinsipielle, strukturelle diskusjoner som grunnlag for prioriteringene som foretas. Flere etatsledere har innvendinger om at dette er et kort tidsrom å vurdere og reflektere over hvilke prioriteringer som bør gjøres. Det innvendes også at man diskuterer enkeltsaker i stedet for å tenke strukturelt. De politiske organene involveres i liten grad i arbeidet med å prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres. Endelig vedtak i kommunestyret Resultatet av den politiske behandlingen av rådmannens budsjettforslag har vært uforutsigbar, som følge av at budsjettprosessen har vært en relativt lukket, administrativ prosess. Endringer i sluttfasen kan være problematisk for administrasjonen, fordi det skaper uforutsigbare arbeidsforhold for administrasjonen. 6.3 Problemstilling 3: Formelle bestemmelser for budsjettoppfølgning Sak om budsjettendringer legges fram for kommunestyret etter behov. Vi vil imidlertid påpeke at budsjettjusteringer i desember bidrar til at korrigert årsbudsjett blir mer i tråd med årsregnskapet, men bidrar ikke til bedre budsjettstyring. Kommunens praksis for økonomisk rapportering til politiske organer er ikke tilfredsstillende i hht. forskrift for årsbudsjett, 10. Administrasjonen må legge fram økonomiske rapporter som egne saker til kommunestyret minst to ganger i året utover årsregnskapet. 6.4 Problemstilling 4: Budsjettoppfølgingen som et effektivt verktøy for økonomisk styring Tilrettelegging Administrasjonen har lagt ned et betydelig arbeid med tilrettelegging for budsjettoppfølgningen de senere årene, noe som har forbedret styringsmulighetene. Vi savner imidlertid at det stilles krav om at rapporteringsmalene skal benyttes gjennomgående i hele kommunen. Rapportering Rapporteringsrutinene internt i den enkelte etat henger nøye sammen med rapporteringsrutinene til rådmannen. Vi mener at tidspunktene for administrativ Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 17 av 21

18 rapportering ikke er optimale. Notatene fra etatssjefene er mer et utgangspunkt for videre dialog, enn en reell avviksrapportering. Dagens praksis for rapportering til kommunestyret er ikke i hht. gjeldende bestemmelser. Det betyr at kommunestyret i realiteten ikke har mulighet til å sette seg inn i den økonomiske situasjonen, og foreta en selvstendig vurdering av den. Det betyr også at dialogen mellom kommunestyret og administrasjonen blir vanskeligere, fordi kommunestyret ikke er godt orientert. Det medfører også at kommunestyret har et svakt grunnlag i budsjettarbeidet. Komiteenes budsjettansvar har ikke fungert i tråd med budsjettvedtaket Den enkelte komite har ikke hatt mulighet til å ivareta sine budsjettfullmakter, så lenge de ikke har innsikt i økonomiforvaltningen. Avviksbehandling De administrative rutinene medvirker til at etatsledelsen og rådmannen har jevnlig budsjettkontroll. Så langt vi kan se er det gjennomført nødvendige grep for å holde seg innenfor budsjettrammene, eventuelt fremmet sak til kommunestyret. 7. Anbefalinger Kommunen har i løpet av de senere årene lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle et plan- og styringssystem. Noen av elementene er på plass, men den politiske målstrukturen er imidlertid ikke fullstendig, og integrert i kommunens budsjettarbeid og budsjettoppfølgning. Målstrukturen omfatter politisk målstruktur på tre nivå (visjon, strategi, politikk). Vi tror det er viktig at de politiske organene involveres i større grad i budsjettprosessen, bl.a. ved å integrere plan- og styringssystemets målstruktur med budsjettprosessen. Vi tror at politisk engasjement tidlig i budsjettprosessen er en viktig forutsetning for at det kan skapes en felles forståelse for prioriteringene som må foretas. Dersom det er nødvendig å nedprioritere i eksisterende drift vil politikerne fort bli utsatt for press. Da er det viktig at det er etablert en felles forståelse for de beslutningene som må tas. Med tanke på de øvrige svakhetene som er avdekket, anbefaler vi at kommunen etablerer et styringshjul (årshjul) med følgende elementer: - Ståstedsvurderinger - Mål- og strategidiskusjoner - Prioriteringer - Vedtak av handlingsprogram, øk. plan, årsbudsjett Disse prosessene bør strekke seg over et lengre tidsrom, for eksempel fra årsregnskapet og årsmeldingen legges fram, og til endelig budsjett vedtas i desember. Det er også viktig at politikerne involveres på et tidlig tidspunkt. En god budsjettprosess vil bidra til at kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 18 av 21

19 Administrasjonen bør tilpasse handlingsprogram og årsbudsjett slik at de formelle bestemmelsene i kommuneloven og forskrift for årsbudsjett blir fulgt. Vi anbefaler også at administrasjonen fra og med 2002 gjennomfører økonomisk rapportering til kommunestyret minst to ganger årlig utover regnskapsavleggelsen. Tertialrapportering bør vurderes. Vi anbefaler også at man vurderer hvordan komiteenes budsjettansvar best kan ivaretas, både i budsjettprosessen og når det gjelder budsjettoppfølgning dersom kommunen velger å opprettholde dagens delegerte budsjettansvar. Økonomisk rapportering til de politiske organene er viktig for at de skal ha mulighet til innsikt og forståelse i økonomiske forhold. 8. Høringsuttalelse 8.1 Rådmannens høringsuttalelse Vi sendte foreløpig rapport til rådmannen for høringsuttalelse 11. desember Vi mottok rådmannens uttalelse 24. januar 2002, og gjengir uttalelsen i sin helhet: Rådmannen ser det som positivt at revisjonen har sett nærmere på økonomistyringen i Melhus kommune. Rådmannen har tatt den foreløpige rapporten opp på ledermøte. Her ble rapporten gjennomgått av økonomisjef som presiserte revisjonen s intensjon med å sende ut rapporten på høring for å avdekke eventuelle feil og/eller misforståelser. Det ble videre redegjort for hovedpunktene i rapporten. Rådmannen ga etatsjefene en frist til med å komme med tilbakemelding på rapporten. Pr hadde kun Opplæringsetaten meldt tilbake til rådmannen. Deres tilbakemelding er tatt inn under. Siden intensjonen er å komme med tilbakemelding om eventuelle feil og/eller misforståelser, vil rådmannen trekke frem følgende forhold: 1. Eksemplet med budsjettrevidering i desember 2002 er brukt feil. Korrigeringen skyldes helt ekstraordinære forhold knyttet til tilleggsregningen fra KLP på 7,5 mill. kroner. Regningen skulle fordeles på enhetene i kommunen og rådmannen hadde ikke noen fullmakt til dette da kommunestyret vedtar endringer mellom strategiområdene. På den annen side var beløpene så store at enhetene ville ha mistet helt oversikten på slutten av året om budsjettet ikke hadde blitt justert. 2. Kommentarene knyttet til at mange investeringsprosjekter ikke behandles samlet i forbindelse med budsjett og økonomiplan synes over fokusert. Om lag 96 pst. Av investeringsprosjektene som belaster kommunekassen direkte tas opp til vurdering i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Eksemplet knyttet til Hølonda helsehus synes lite relevant. Prosjektet er selvfinansierende og vedtak som gjøres i tilknytning til prosjekter med henvisning til handlingsplanen for eldre samt psykiatri forutsetter statstilskudd. 3. Kommentarene knyttet til når kommunen foretar budsjettkontroll og hvilke muligheter kontrollen gir med hensyn på å kunne si noe om budsjettsituasjonen samt muligheter til å håndtere disse kan diskuteres. Det vil bli for langt å gå inn på en nærmere diskusjon om dette. 4. Tilbakemelding fra skolesjefen: Budsjettprosessen innen opplæringsetaten slik den er beskrevet side 7 og 8 er korrekt gjengitt Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 19 av 21

20 Ang. budsjettoppfølgingsprosessen, side 9 i rapporten.! Opplæringsetaten har hatt egen rapporteringsmal i Excel med periodisering helt siden (Det er ut fra denne at det er utarbeidet maler som helse- og sosial og sentraladministrasjonen nå bruker.) (1.avsnitt s.9)! Opplæringsetaten har ikke bare hatt oppfølging i forbindelse med rådmannens rapportering. (3.avsnitt s.9)! Skolesjefen har lagt hver måned lagt inn regnskaps og budsjettall og fått fram prognostiseringer. Evt. avvik har vært tatt opp med enhetsledere etter hvert. Jfr. også pkt (s.15) som derfor blir direkte feil.! Selv om rapporteringen til rådmannen har bygd på regnskapsrapporter pr. en dato, har skolesjefen månedlige rapporter med prognostiseringer. Selve rapporteringen bygger derfor på trender i utvikling over flere måneder. Jfr. pkt avsnitt. Opplæringsetaten har allerede i april og spesielt i juni ganske gode signaler om hvordan det vil gå utover året. Ang. budsjettoppfølging rapportering pkt siste avsnitt (s. 16).! I 2001 har skolesjefen lagt fram to saker ang. budsjettet for opplæringskomiteen: OK-sak 7/01: Årsbudsjettet 2001 Disponering av endret ramme. OK-sak 40/01: Budsjettjustering Opplæringsetaten Rådmannen vil avslutningsvis signalisere at rapporten med tilhørende vedlegg vil bli drøftet videre i ledermøte i februar med hensyn på forbedringer hva angår økonomistyringen og forholdet til politikerne og øvrige planer i kommunen. 8.2 Kommentar til rådmannens høringsuttalelse Vi har vurdert rådmannens høringsuttalelse, og har notert oss de synspunktene som har kommet fram. Vi har korrigert pkt s.16 slik at det framgår at opplæringskomiteen behandlet to saker med budsjettjusteringer i Kilder Intervjuobjekter Vi har intervjuet ordfører Solfrid Løvseth, varaordfører Freddie Gundersen, rådmann Lars Erik Holmeide, ass. rådmann Kolbjørn Ballo, økonomisjef Morten Bostad, konst. KNM-leder Eigil Reitan, teknisk sjef Bjørn Rogstad, konst. helse- og sosialsjef Berit Nygård, skolesjef Sigbjørn Hellevik, skoleinspektør Odd Jostein Håpnes, oppvekstleder Aud Jorun Underdal og distriktsleder Anne Jøraandstad. Dokumenter i Melhus kommune Årsmelding Referat fra samling på Oppdal februar Kommunestyresakene i 2000 og Budsjettrundskriv I IV Budsjett 2002 Økonomiplan Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 20 av 21

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: FYR 117/08

Gjelder fra: Godkjent av: FYR 117/08 Dok.id.: 1.2.1.1.5.1 Økonomiplanen Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 16.12.2016 Godkjent av: FYR 117/08 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Fylkestinget skal en gang i året

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM Levanger kommune KOMMUNEPLAN LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM ANSVARLIG: PLANEN VEDTATT AV: REVIDERES. SAKSBEHANDLER: Plan- og utviklingsseksjonen Kommunestyret Etter behov Johannes Bremer KOMMUNEPLAN PLANSYSTEM

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksframlegg ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksutredning: Bakgrunn og problemstilling Bakgrunnen for undersøkelsen er at det over en periode på flere

Detaljer

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /16 2 Kommunestyret /16 Bamble kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01699-1 Arkivkode. 150 Saksbehandler Gunn Ellen Berg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 21.04.2016 34/16 2 Kommunestyret 12.05.2016 55/16 PROSESS FOR ARBEIDET

Detaljer

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver

Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Vedlegg 1: Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder og arbeidsoppgaver - Status og opplegg for videre gjennomgang av oppgaver Komite for fullmakter og politisk styringssystem: ansvarsområder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Utsira kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG For valgperioden 2015-2019 Kontrollutvalgets medlemmer: Borger Larsen (Leder), Ole Marius Grønlien (Nestleder), Mina Skjennem, Stian Myhre Eriksen og Anne Grethe Ness.

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollkomiteens årsplan for 2016

Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Stjørdal kommune Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollkomiteens møte den 10. november 2015, Sak 42/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene?

Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Kommuneøkonomi Hvordan bruke de økonomiske verktøyene? Økonomiplan Årsbudsjett Årsregnskap og årsberetning Finansforvaltning Årsberetningen og årsregnskapet er to av de viktigste hjelpemidlene dere har

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 06/133-52 Dato: 22.05.06 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL: Bystyrekomitéene/Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/ /

Deres ref Vår ref Dato 14/ / Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2150-97 16/1553-21.09.2016 Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen

Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Problemløseren Problemløseren Oss folkevalgte i mellom Oss folkevalgte i mellom DELKAPITLER God demokratisk styring, Politisk organisering Hvordan får jeg en sak

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Vegårshei kontrollutvalg Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Møtested: Vegårshei kommunehus Arkivsak: 15/09714 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2. OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON...

Detaljer

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall

Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 15. februar 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes via skjema som ligger under «Politikk» på kommunens hjemmeside. Eva Swane

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan 2017 IKT. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 IKT Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser hvilke

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Rennesøy Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Oppdatert av kontrollutvalget 22. mai 2014 INNHALD INNHALD... 2

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 ØKONOMIAVDELINGEN Grunnmuren Korrekt ført regnskap som informasjonsgrunnlag. Korrekt budsjett som styringsverktøy.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: 033 C83 Arkivsaksnr.: 04/07739-056 Dato: 23.05.2005 BUDSJETT UTEN TALL INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Bystyrekomité for byutvikling/ helse og omsorg/

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010

RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 RUNDSKRIV Nr.: 1/2010 Fra: Rådmannen Dato: 04.01.2010 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2010 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer