2013 Morten Buan Stor Sire

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Morten Buan Stor Sire"

Transkript

1 2013 Morten Buan Stor Sire Forskriften inneholder bestemmelser som utdyper Ordenes lover.

2 FORSKRIFTER TIL ORDENENS LOVER De nye lovene som ble vedtatt i Storlogemøtet på skriftlig grunnlag i 2012 er kortere og enklere enn de gamle. Utfyllende bestemmelser i selve lovparagrafene er også fjernet. Forutsetningen var at det skulle lages forskrifter til flere av lovparagrafene. Det har siden de nye lovene ble vedtatt foregått et løpende arbeid for å lage de nye forskriftene. Tidligere kunne en finne de utdypende bestemmelser mange steder, eksempelvis i selve lovteksten, i de Numererte Sirkulærer, i instrukser og statutter og noen i brev utsendt av Storlogen. Alt dette er nå samlet i de nye forskriftene. Det er laget en oversikt over hvilke paragrafer som har forskrifter. Utdypende bestemmelser til det rituelle, sermonielle og etiske området er fortsatt samlet i de Nummererte Sirkulærer. Målet er å skape et enklere og et mer oversiktelig system å forholde seg til. Alle disse styrende dokumenter vil bli innarbeidet i DSS, HP/HM og OM manualene både i skriftlig form men også i netttversjon på lukket område under Oddfellow.no. i tillegg vil de finnes på nettet under administrativ hjelp. Oslo 10. februar Morten Buan Stor Sire Oversikt over forskrifter til Storlogeloven Forskrift Side Ordenens religiøse holdning Distriktsråd Storrepresentant Distrikts Stor Sire Bruk av internett og hjemmesider Norsk Odd Fellow Akademi Storlogens interne fond og Ordensmedlemmenes Begravelseskasse Profilhåndbok Storlogens regalie, insignie og kjede 15 3 og Veteraner og Veteranjuveler Hederstegn og Organisttegn 15 8 og Behandling i Domsnevden Kap Tilbake til Oversikt 2

3 Oversikt over forskrifter til Lov for Leire Profilhåndbok Særlov OF/Rebekkaleire Forfremmelse i grader Gradgebyrer Distriktsråd Storrepresentant Kap 3 82 Arbeidsreglement Ordensetikette Kap Godkjenning av regnskap og budsjett Nominasjon og valg Kap 7 og Embedsmenns fravær midlertidig vakanse Kap 9 26 Revisjonsnevnd Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon Behandling av klagesaker Kap Oversikt over forskrifter til Lov for Loger Profilhåndbok Særlov OF/Rebekkaloger Forfremmelse i grader Gradgebyrer Gjenopptakelse i Ordenen Inntak av nye Kap medlemmer/undersøkelsesnevnd Distriktsråd Storrepresentant Arbeidsreglement Ordensetikette Kap Godkjenning av regnskap og budsjett Nominasjon og valg Kap 7 og 8 57 Embedsmenns fravær midlertidig vakanse Kap 9 26 Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon Nevnd for hjelp og støtte Revisjonsnevnd Nevnd for omsorg Veteraner og veteranjuveler Hederstegn og Organisttegn 14 2 og Behandling av klagesaker Kap Ordenshus Tilbake til Oversikt 3

4 Forskrift om Ordenshus Lov for loger 16 8 Oslo, 29. januar 2013/Morten Buan/Stor Sire Forskriften inneholder bestemmelser som utdyper Lov for Loger 16 8 og er grunnlaget for hvordan logene skal forholde seg til kjøp, bygging, leie, bygningsmessige forandringer eller ominnredning av lokale til Ordensbruk. Lov for Loger Fast eiendom, pantsettelse Loge, forening eller privat sammenslutning av Ordensmedlemmer, i aksjeselskap, andelslag eller enhver annen form for sammenslutning, kan ikke kjøpe byggetomt eller bygning, leie lokale eller foreta bygningsmessig forandring eller ominnredning av lokale til Ordensbruk, eller pantsette logens eiendom, uten Stor Sires skriftlige samtykke. Søknad skal sendes Stor Sire, og inneholde fullstendige opplysninger om eiendommens beliggenhet, pris, kjøpe eller leievilkår, kostnadsoverslag vedrørende bygningsforandringer og forslag til finansieringsplan, drifts og likviditetsbudsjett. Med søknaden skal følge tegninger i målestokk 1:100 og forslag til vedtekter vedrørende eiendommen. Vedtekter og forandring av vedtekter for slik eiendom og eventuelt salg av hele eller deler av denne må godkjennes av Stor Sire. Revidert regnskap for Ordensbygninger eller lokaler skal sendes Ordenskanselliet hvert år og i god tid før generalforsamling, eller det logemøte, henholdsvis foreningsmøte, hvor regnskapet skal behandles. Avskrift av generalforsamlings eller møteprotokoll skal straks etter møtet sendes Ordenskanselliet. Utdypende bestemmelser. Lov for Loger 16 8 inneholder aktuelle bestemmelser om forholdet mellom Den Uavhængige Norske Storloge og de respektive Ordensbygg. Dette vedrører både de som allerede er etablert og innviet, og de som er under etablering. Våre Ordensbygg er hovedsakelig organisert som aksjeselskaper, samvirkeforetak eller stiftelser, og er dermed underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser bl.a. i aksjeloven. Når det gjelder forholdet mellom aksjeselskaper/samvirkeforetak/stiftelser og de respektive Ordensenheter som aksjonærer/andelseiere, finner vi det nødvendig å gi følgende retningslinjer: 1. Storlogen ser helst at det av praktiske grunner kun er Ordensenhetene som står som eiere, og ikke enkeltmedlemmer. I de generalforsamlinger som gårdsselskapene avholder, skal samtlige Ordensenheter som er aksjonærer/andelseiere være representert slik som fastsatt i selskapets vedtekter godkjent av Stor Sire. Der hvor det er, eller planlegges, flere Ordensenheter skal det være likeverdig eierskap. Tilbake til Oversikt 4

5 2. De saker som skal behandles i generalforsamlingen, sendes logenes valgte representanter i selskapet innen den frist som er fastsatt i vedtektene, med kopi til logene. 3. De valgte representanter er berettiget til å opptre på logenes vegne, samt å avgi stemme til beste for gårdsselskapet og dermed for sin loge. I de tilfeller hvor en sak er av en slik karakter at den på forhånd må eller bør avgjøres av logen, er representantene forpliktet til å stemme iht. logens beslutning. Utskrift av beslutningen skal fremlegges for generalforsamlingen. 4. De beslutninger som er truffet av generalforsamlingen, skal snarest mulig sendes Ordenskanselliet og også refereres i logene av deres valgte representanter. Beslutningene er lovmessig bindende, og kan ikke overprøves av logene. 5. Alle endringer i vedtekter og eventuelt salg av hele eller deler av Ordensbygg skal godkjennes av Stor Sire (konf. Lov for Loger 16 8). Retningslinjer for lokaler til Ordensbruk: Ved nybygg og ominnredninger skal undergitte punkter følges. Ved eksisterende logesaler ønskes at en gradvis innreder logesalen ut fra de gitte retningslinjer. Resipiendrommet Resipiendrommet skal være plassert så nær logesalen som mulig slik at vandringen fra rommet til salen blir kortest mulig. Resipienden skal da være blendet. Farvene på vegger, tak, dører og gulv skal være mørke, helst sorte. Inventar som bord og stoler skal også ha samme farve. Hele rommet skal gi inntrykk av mørke. På veggen skal det være «Det Altseende Øye». DAØ skal være opplyst innenfra og utgjøre en vesentlig lyskilde når rommet er i rituelt bruk. På bordet skal det ligge en oppslått Bibel. Bibelen skal være oppslått på Første Mosebok, kapittel 1, vers 3 hvor ordene: «Bli lys» står. Det skal ikke være noe pynt eller annet utstyr i rommet. Der det ansees hensiktsmessig, kan det installeres en høyttaler for å spille meget dempet og klassisk musikk slik at lyder utenfra ikke trenger inn og forstyrrer resipiendens konsentrasjon. Forværelset Forværelset er rommet mellom «den utenforliggende verden» og logesalen. Det skal markeres tydelig hvor Ytre Dør og Indre Dør er. Ytre dør er kompakt i den forstand at den ikke har noen snakkeluke. Indre Dør skal ha en snakkeluke hvor Ytre Vakt kan snakke med Indre vakt uten at døren åpnes. I Forværelset skal det kun være oppbevart regalier. Ut over dette skal det ikke lagres noe i Forværelset. Før prosesjonen går inn i logesalen, skal Forværelset kun opplyses av et blått lys. Når resesjonen kommer ut fra logesalen, skal tilsvarende blått lys være tent. Tilbake til Oversikt 5

6 Forværelsets funksjon er at man skal ikle seg regaliet før logemøtet starter, og avkle seg regaliet etter at møtet er avsluttet. Forværelset er også det sted hvor man skal ha ro og ettertanke både før og etter møtet. Logesalen Logesalen skal være utstyrt med to veggfaste symboler som begge kan opplyses innefra. Det ene er Det Altseende Øye som er plassert over Overmesterstolen. Det skal være et høyre øye omgitt av en strålekrans. Det andre er De Tre Kjedeledd, gjerne gullfarvet og på en nøytral kontrastbakgrunn som er plasssert over Undermestterstolen. Begge symbolene skal kunne slukkes. Logesalen har fire embedsstoler med tilhørende talerstol som skiller seg ut fra alle andre. Det er stolene for Overmester, Eks Overmester, Undermester og Kapellan. Stolene representerer de plasser hvor Ordenen gir sine medlemmer undervisning, dannelse og instruksjoner. Stolene bør derfor ha et preg av verdighet. Logesalen skal ha tre embedsstoler med skrivepult for Sekretær, Skattmester og Kasserer. Både stolene og skrivepultene skal ha et estetisk og funksjonelt preg. Logesalen skal ha stoler for Overmesters assistenter, Undermesters assistenter, Ceremonimesters assistenter, for Inspektør og Ceremonimester. Stolene skal ha et estetisk og funksjonelt preg. Logesalen skal ut over dette utstyres med det antall stoler eller benker som dekker behovet for brukerne av salen. Midt i logesalen skal det plasseres et alter. Dette er et løftesalter som skal ha plass til Bibelen, to lysestaker, og en blomstervase. Alteret må ha en utforming slik at passasjen på begge sider mot Eks Overmesterstolen og Kapellanstolen er slik at det rituelle arbeid kan foregå uhindret. Alteret skal plasseres på et rødt teppe. Teppet skal være mest mulig kvadratisk og så stort at Resipienden(e) og løftemottakeren kan stå på det ved det rituelle arbeid. Teppet skal ha en farve tilnærmet Overmesterstolens farvekode. Logesalen skal ha det antall sinnbilder som svarer til de Ordensenheter som er brukere av salen. Sinnbildene skal plasseres slik at de lett kan sees av Resipiender og Ordensmedlemmer. Sinnbildene plasseres over Undermesterstolen, eller på annet hensiktsmessig sted. Logesalen skal for Odd Fellow loger ha spyd for assistentene til Overmester, Undermester og Ceremonimester. Spydene hos Overmester skal være røde, hos Undermester blå, og hos Ceremonimester henholdsvis sort og hvitt. Logesalen skal ha et ballottskrin og/eller en ballotturne. Selskapslokaler. Selskapslokalene skal være hensiktsmessig innredet slik at ettermøtene kan skje i verdige former. Portretter, malerier og gaver gitt til Ordensenhetene kan brukes for utsmykning av selskapslokalene. Alle Ordenshus skal ha et Stor Sirebilde som normalt skal henge i selskapslokalene. Stor Sirebildet og øvrig Ordensrelaterte bilder og gaver kan også brukes når det er utleie av selskapslokalene til interne og eksterne leietagere. Veggfaste symboler. Alle logesaler skal innen utgangen av 2014 ha de to veggfaste symboler på plass. Det ene er Det Altseende Øye som skal plasseres over Overmesterstolen. Det skal være et høyre øye omgitt av en strålekrans. Det andre er De Tre Kjedeledd som skal plasseres over Undermesterstolen. Tilbake til Oversikt 6

7 MØNSTERVEDTEKTER FOR ORDENSBYGG ORGANISERT SOM AKSJESELSKAP 1 Selskapets navn er.. Selskapet har sitt forretningskontor i. kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i. tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre eller leie fast eiendom. Selskapet kan støtte selskaper og institusjoner tilhørende eller tilknyttet Odd Fellow Ordenen ved å yte lån eller tegne aksjer. Det kan ikke utdeles utbytte. Salg av hele eller deler av fast eiendom tilhørende selskapet skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. Videre skal Forskrifter for Ordenshus følges. Selskapets aksjekapital er kr.. fordelt på aksjer a kr.. Kapitalen er fordelt med kr.. på aksjer av klasse A og kr. på aksjer av klasse B. 3 A aksjer kan bare eies av Odd Fellow loger og Rebekkaloger i A aksjene skal være likt fordelt mellom eierne. B aksjer kan bare eies av Ordensmedlemmer. Aksjene har ikke stemmerett, er uomsettelige og kan ikke arves. Aksjene kan innløses av selskapet eventuelt mot en godtgjørelse som ikke kan overstige pålydende. Alle Odd Fellow og Rebekkaloger som benytter lokalene har rett og plikt til å være aksjonærer i selskapet. Nye loger, som skal benytte lokalene, skal motta aksjer i selskapet ved at eksisterende aksjeeiere avgir et tilstrekkelig antall aksjer, eller ved at det foretas en kapitalutvidelse. Aksjene skal i tilfelle overdras til pålydende. Nye aksjer skal ha samme pålydende som tidligere utstedte aksjer og emitteres til pari kurs. Hvis en loge ikke lenger benytter lokalene, skal dens aksjer i selskapet overdras til de øvrige aksjonærer til pålydende. Tilbake til Oversikt 7

8 4 Selskapet skal ledes av et styre bestående av 5 (eller et høyere ulikt antall) medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Har et medlem forfall, skal varamedlemmet innkalles. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Styrets leder kan stå for den daglige ledelse hvis aksjekapitalen ikke overstiger tre millioner kroner. Hvis aksjekapitalen overstiger tre millioner kroner, skal styret ansette daglig leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et av styrets medlemmer eller av tre styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 5 Selskapet skal ha en kontrollkomite som velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha 4 medlemmer og velges for 2 år av gangen. Komiteen skal føre tilsyn med selskapets virksomhet og kan kreve å få innsyn i alle selskapets anliggender. Styrets leder, andre medlemmer av styret, eventuelt hele styret, daglig leder og revisor kan kalles inn til komiteens møter og har plikt til å gi komiteen alle opplysninger om selskapets virksomhet som komiteen ber om. Komiteen skal hvert år gi innberetning til, og være tilstede i den ordinære generalforsamling. 6 Selskapet skal ha en valgkomite som velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha 3 medlemmer og velges for 1 år av gangen.blant logemedlemmer foreslått av A aksjonærene skal komiteen foreslå kandidater til generalforsamlingens valg av medlemmer til styre, kontrollkomite og valgkomite, herunder hvem som bør velges som leder. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Styrets årsberetning. 2. Kontrollkomiteens beretning Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 5. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret og kontrollkomite. 6. Godkjennelse av revisors honorar. 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder styrets leder. Tilbake til Oversikt 8

9 8. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen, herunder komiteens leder. 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder komiteens leder. 10. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 11. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. 8 9 Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere samt til logens valgte representanter til generalforsamlingen. Innkallingen skal være sendt senest tre uker før møtet skal holdes. Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder. I generalforsamlingen har hver A aksjeeier anledning til å la seg representere av tre logebrødre eller logesøstre og OM skal være en av de tre. Representantene velges av vedkommende loge for 2 år av gangen med funksjonstid som for logens nemnder for øvrig. Bare OM har adgang til å stemme på vegne av sin loge. Generalforsamlingen vil i særlige saker kunne kreve at det dokumenteres at representantens stemmegivning er i samsvar med vedtak truffet i vedkommende loge. En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til. Ved valg anses den eller de valgte som får flest stemmer. 10 Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Endringen skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. 11 I tilfelle oppløsning av selskapet, skal mulige midler som blir tilbake etter at aksjonærene er tilbakebetalt aksjenes pålydende, anvendes i Odd Fellow Ordenens interesse etter bestemmelse av den oppløsende generalforsamling med tilslutning fra minst to tredeler av den samlede aksjekapital. Vedtaket skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. 12 Tilbake til Oversikt 9

10 Mønstervedtekter for Ordensbygg i Odd Fellow Ordenen organisert som samvirkeforetak (SA) Vedtekter for..sa 1. Foretaksnavn.SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor i. kommune. 3. Formål og virksomhet Foretaket har til formål å skaffe Odd Fellow Ordenen i.og omegn tjenelige lokaler. Det vises til Lov for Loger 16 8 og forskrifter til loven som skal følges. 4. Andelseiere og andelsinnskudd Andelseiere kan kun være Odd Fellow loger og Rebekkaloger. Alle Odd Fellow og Rebekkaloger som benytter lokalene har rett og plikt til å være andelseiere i selskapet. Nye loger, som skal benytte lokalene, skal innbetale andelsinnskudd slik det fremkommer nedenfor. Hvis en loge ikke lenger benytter lokalene, skal dens andelsinnskudd tilbakebetales. Hver loge skal betale et andelsinnskudd på kr.... Andelsinnskudd skal ikke forrentes, eller motta noen del av årsoverskuddet. Andelene kan ikke omsettes. Andelene kan ikke pantesettes eller tas utlegg i. 5. Anvendelse av årsoverskudd Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeloven 26 30: Godskriving av foretakets egenkapital. 6. Styre og daglig leder Foretaket skal ha et styre bestående av 1 medlem fra hver andelseier med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene og deres personlige varamedlemmer velges av årsmøtet blant logenes medlemmer. Styreleder velges blant styremedlemmene av årsmøtet. Tilbake til Oversikt 10

11 Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Etter første år går halvdelen av styremedlemmene og den personlige varamedlem ut ved loddtrekning og nye velges. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Foretaket skal ikke ha daglig leder. 7. Årsmøtet Ordinært årsmøte Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni måned hvert år. Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjenning og innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning. 4. Årsregnskap. 5. Disponering av årsoverskudd eller dekning av underskudd 6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 8. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomité hvor slik er vedtektsfestet 11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Beslutning om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Tilbake til Oversikt 11

12 Ekstraordinært årsmøte Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med en ukes varsel og behandler kun de sakene som er varselet i innkallingen. 8. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for vedtaksendring. Minst tre firedeler av andelseierne må være til stede. Ved oppløsning av foretaket utbetales ikke mer enn innbetalt andelsinnskudd til medlemmene. Mulig overskytende formue skal anvendes i Odd Fellow Ordenens interesse og skal godkjennes av Den Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ved Stor Sire. ooo Disse vedtektene har preg av å være minimumsvedtekter. Stifterne må ta stilling til om det er flere forhold som man ønsker å regulere i vedtektene. Bestemmelsene i samvirkeloven kan fravikes når det er særlig bestemt i loven eller følger av sammenhengen, jf. samvirkeloven Statutter for Storlogens Støttefond for Ordenshus Støttefondets formål er å gi økonomisk støtte til vanskelig stilte Ordenshus/lokaler, som for eksempel bidrag til renter, nødvendig vedlikehold og lignende. Støttefondets kapital er basert på at alle Rebekka og Odd Fellow loger i Norge betaler kr 240, pr. medlem én gang, og at kapitalen anbringes på betryggende måte ved plassering garantert av bank, forsikringsselskaper eller lignende, i samråd med Storlogens Finansnevnd. Støttefondet forvaltes av Storlogens valgte embedsmenn, som i fellesskap behandler og avgjør alle spørsmål vedrørende bevilgninger fra fondet, hvor kun inntil 90% av fondets avkastning kan disponeres hvert år. Overskytende beløp skal tilbakeføres fondet. Tildeling av Støttefondets disponible midler skjer etter godt begrunnet søknad medsendt årsregnskap og oppgave over de gjeldende lånebetingelser. Eventuell støtte kan gis til de Ordenshus/lokaler hvor de tilhørende loger har innbetalt det i punkt 1 fastsatte beløp pr. medlem, og medlemskontingenten i de aktuelle loger står i et rimelig forhold til søknadens begrunnelse. Administrasjonen av fondet er tillagt Ordenskanselliet, og regnskapene revideres av Storlogens faste revisor. Tilbake til Oversikt 12

13 Forskrift om Arbeidsreglement i loge og leir Lov for Loger 4 6 Lov for Leire 4 5 Oslo, 6. februar 2013/Morten Buan/Stor Sire ARBEIDSREGLEMENT 1. Når presiderende embedsmann (PE) har inntatt sin plass, skal de øvrige embedsmenn og logens/leirens andre medlemmer innta sine plasser, og når tegn gis, skal det inntre alminnelig taushet. 2. Arbeidet i de regelmessige møter skal foregå etter de til enhver tid fastsatte arbeids og/eller gradritualer. Rekkefølgen kan PE bestemme. 3. Den embedsmann som fører forsetet, skal opprettholde orden og verdighet. Alle Ordensspørsmål avgjøres av PE uten forhandling. Det kan anmodes om ny behandling i et senere møte. 4. Et medlem kan ikke forstyrre eller avbryte en annens tale, likesom ingen må forlate sin plass under talen. Det er forbudt å gi tilkjenne bifall eller mishag under eller etter en uttalelse. Dette gjelder både i og etter møtet. 5. Ønsker en ordet skal man reise seg og vende seg mot PE eller rekke opp en hånd. Intet medlem skal tale før vedkommende har fått ordet fra PE. 6. Når to eller flere forlanger ordet samtidig, skal PE avgjøre hvem som først skal ha ordet. 7. Ethvert medlem skal, mens vedkommende taler, reise seg og rette talen til PE. Så snart vedkommende er ferdig skal hun/han sette seg. Talen skal kun angå det spørsmål som er under behandling. Utilbørlig språk og enhver beskyldning mot logen/leiren eller dens medlemmer er forbudt. 8. Under en saks behandling får ingen ordet mer enn én gang før alle som ønsker å uttale seg har hatt anledning til det, og ikke mer enn tre ganger. Taletid maksimalt 3 minutter. 9. Hvis et medlem som taler blir kalt til orden fra PE, skal vedkommende straks sette seg. 10. Forslag som ikke er fremkommet fra fast eller særlig nevnd, kan ikke behandles uten at det blir støttet av to andre godstående medlemmer, og deretter blir forelagt PE. Forslaget kan av PE, eller når tre medlemmer ønsker det, forlanges skriftlig. 11. Ved behandling av en sak mottas kun følgende forslag: a) å avslutte forhandlingene, b) å henvise saken til nevnd, c) å avvise den, d) å utsette den. 12. Besluttes det at et forslag henvises til nevnd, kan nye forslag ikke stilles, men behandlingen utsettes inntil nevnden har innsendt sin innstilling. 13. Det stemmes først over endringsforslag, deretter eventuelt over det opprinnelige forslaget. 14. Det mest ytterliggående forslaget skal behandles først. 15. Er et forslag avgjort, kan det ikke opptas til ny behandling og avgjøres i samme termin. 16. Hvis PE er i tvil om et avstemmingsresultat, kan man telle stemmene eller det kan avholdes skriftlig avstemming. Skriftlig avstemming avholdes dersom tre medlemmer forlanger det. 17. Ethvert godstående medlem har rett til å stille forslag, og å avgi stemme, unntagen i spørsmål som vedrører vedkommende personlig. 18. Ingen gis adgang til logen/leiren under dens åpning, lukking, ved innvielse/opptagelse, gradpassering, eller avstemming. 19. PE skal etter lukking ikke forlate salen før vedkommende har mottatt alle udisponerte ritualbøker. Tilbake til Oversikt 13

14 Tillegg for leire gjelder: En leirs forhandlinger skal foregå i Troens Grad/Patriarkgraden. Nominasjon og valg av embedsmenn og av medlemmer til de valgte nevnder skal foregå i Barmhjertighetens Grad/Den Kongelige Purpur Grad. Videre skal behandling av spørsmål vedrørende kallelse, opptagelse, gjenopptagelse og forfremmelse foregå i Barmhjertighetens Grad/Den Kongelige Purpur Grad. HM/HP kan bestemme om en sak er av den art, at den må behandles i leirens høyeste grad. Alle leirreferater kan i sin helhet refereres i Troens Grad/Patriarkgraden. Tilbake til Oversikt 14

15 Forskrift bruk av internett og hjemmesider Lov for Storlogen 11-4 Oslo, 29. januar 2013/Morten Buan/Stor Sire RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ODD FELLOW ORDENENS HJEMMESIDE EKSTRANETT, INTERNETT OG SOSIALE MEDIER SLIK SOM FACEBOOK, TWITTER O.L. Odd Fellow Ordenens hjemmeside er det viktigste virkemiddel for å nå aktivt ut til medlemmer og andre interesserte internettbrukere. Nettet benyttes også til å informere og tilgjengeliggjøre dokumenter, blanketter m.m., samt Odd Fellow Utstyrs nettbutikk. Ordensenhetenes hjemmesider/internettsider skal alltid være å finne under Storlogens hjemmesider (portal): Det er kun Ordenen sentralt som kan opprette og vedlikeholde websider i Ordenens navn. Loger og leire har sine sider i henhold til gitte retningslinjer. Det er ikke anledning for noe Ordensmedlem eller -enhet å opprette sider, grupper, andre web- eller sosiale kanaler i Ordenens eller enhetens navn. Loger og leire er de autonome enheter i Ordenen. Distriktene er ingen enhet i Ordenen, og har ikke anledning til å opprette egne Facebook, web- eller andre sider. Alle Ordensenheter skal ha en egen webansvarlig uavhengig av embedsperioden. Utnevnelse av webansvarlig meldes av OM/HP/HM til Ordenskanselliet som gir adgang til Ordenens system med brukernavn og passord. Webansvarlig virker i sin funksjon inntil OM/HP/HM utnevner en ny. Brukerveiledninger vedrørende bruk av Ordenens webverktøy ligger under menypunkt Loger/leire Etikk Informasjon som legges ut på nettet skal følge de etiske verdier og normer som er gjeldende i Ordenen. Ønsket og behovet for åpenhet skal utøves på en respektfull måte. All informasjon skal ha en hensikt. Hvis personer omtales på en personlig måte i et dokument, skal det på forhånd være klargjort med vedkommende at dokumentet legges på nettet. Oppgaver og ansvar 1. Ansvarlig redaktør. 2. Ordenens webmaster. 3. Webansvarlig for Ordensenhetenes egne hjemmesider. 1. Ansvarlig redaktør er Stor Sire, som har det helhetlige og totale ansvaret for alle sidene. 2. Ordenens webmaster, Kansellimedarbeider Kjell Bakken, er ansvarlig for vedlikehold av portalen og gir tilgang til publiseringsverktøyet (CorePublish). Tekniske spørsmål vedrørende portalen/hjemmesidene rettes til webmasteren. Nyheter og dokumenter som anses upassende kan redigeres/fjernes av Ordenens Tilbake til Oversikt 15

16 Webmaster/Ordenskanselliet. Hvis så skjer gis tilbakemelding til webansvarlig av Ordensenhetens hjemmeside via DSS. 3. Webansvarlig for Ordensenhetenes hjemmeside har ansvar for oppdatering og vedlikehold, inkludert møteprogram og kontaktpersoner. OM/HM/HP har det helhetlige og totale ansvaret for alt som legges ut på Ordensenhetenes hjemmesider. Ordensenhetenes lukkede områder kan inneholde sider som f. eks logenes Særlover, medlemslister, e-postadresser, bildearkiv osv. Logens/leirens segl/emblem Segl/emblem skal være i bestemt størrelse (maks. bredde 160 piksler), og benyttes på logens/leirens velkomstside. Segl/emblem skal sendes Stor Sire ved eventuell endring for godkjenning. Segl/emblem benyttet på de øvrige sidene skal ikke overstige maks bredde. Ordenens emblem Ved bruk av Ordenens emblem, De Tre Kjedeledd, må ikke forholdet mellom bredde og høyde endres da dette er mønsterbeskyttet (se Sirkulære nr. 16). Ordensenhetens velkommenside Denne kan benyttes til informasjon og hilsen fra OM/HM/HP og opplysning om møtested og adresse. Ordensenhetenes møteprogram Oppdatering av Ordensenhetenes møteprogram på Ordenens sider, skal legges inn så snart dette er fastsatt for kommende periode, og senest innen 30. juni respektive 31. desember. Ordensenhetens kontaktside Følgende informasjon om OM/HM/HP UM/Dep. HM/1.HM Sekretær, skal legges inn så snart valg er foretatt på logens/leirens Kontakt oss sider: o Navn, adresse, telefon, mobiltelefon, e-post Regler for hva hjemmesidene IKKE skal inneholde. Disse reglene er laget for å forhindre bruk som strider mot god skikk og bruk, Ordenens lære samt norsk lov. 1. Sidene skal ikke inneholde kommersiell annonsering. Det kan godkjennes at det er henvisninger til offentlige sider (kommuner etc.). 2. Sidene skal ikke inneholde tekst, grafikk eller linker som på noen måte strider mot norsk lov. 3. Det som legges ut på nettet skal ikke bryte med de etiske verdier og normer som er gjeldende i Ordenen 4. Husk på copyright! Det skal ikke brukes bilder eller tekst som andre har opphavsrettigheter til, uten at tillatelse er innhentet, i motsatt fall kan det rettes erstatningssøksmål mot Ordenen. 5. Sidene skal ikke linkes opp til ulike chattesider så som Facebook og lignende. Unntatt er Ordenens offisielle Facebook side. Tilbake til Oversikt 16

17 Retningslinjer sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter o.l. Man skal ikke: 1. Omtale rituelle eller interne forhold. 2. Reklamere for produkter/tjenester/serveringssteder etc. heller ikke indirekte. 3. Poste støtende/religiøse/politiske innlegg, eller promotere ideologi eller lignende 4. Storlogen forbeholder seg retten til å fjerne upassende/støtende innlegg. 5. Enhetene kan opprette lukkede facebooksider med tilgang kun for egne medlemmer. Tilbake til Oversikt 17

18 Forskrift Distrikts Stor Sire Lov for Den Uavhængige Norske Storloge 6 1 Stilling og virkefelt. Oslo, 29. januar 2013/Morten Buan/Stor Sire DSS utnevnes av Stor Sire på fritt grunnlag og etter distriktsmessige konsultasjoner i henhold til 6 1 i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge. DSS er Stor Sires personlige representant i distriktet og er kun ansvarlig overfor Stor Sire for alle sine avgjørelser og handlinger. DSS får virkefelt, virketid og virksomhet tildelt av Stor Sire i henhold til 6 1 i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge. DSS er i sin embedsgjerning berettiget til Ordenens æresbevisninger og til å bære Storlogeregaliet og det til stillingen tilhørende insignium. (Jfr. Lov for Den Uavhængige Norske Storloge.) DSS må straks underrette Stor Sire og gi sin begrunnelse dersom hun/han ikke finner å kunne følge Stor Stires pålegg eller oppdrag. Stor Sire tar selv den endelige avgjørelsen. DSS kan ikke ha embede i loge/leir eller være medlem av deres faste nevnder. DSS har rang etter de fungerende valgte Storembedsmenn, men foran de øvrige utnevnte Storembedsmenn. Kandidater til DSS er alle Eks OM med Storlogegrad. Distriktsråd. DSS skal være leder for det i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge 3 1 nevnte Distriktsråd, som arbeider etter egen forskrift for Distriktsråd. Kontroll og instruksjon. DSS skal føre tilsyn og øve kontroll med samtlige loger, leire og foreninger i sitt distrikt. DSS skal påse at alt arbeid i loge og leirmøter skjer på en korrekt og verdig ritualmessig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og øvrige forskrifter. DSS må pålegge logenes og leirenes embedsmenn og aktører å sette seg grundig inn i ritualenes ord og mening. Formidlingen og fremføringen av ritualene er nemlig av helt avgjørende betydning for søstrenes/brødrenes trivsel og medvirkning til den alltid nødvendige styrkelse og ekspansjon som jo er grunnlaget for Ordenens formål. DSS må videre pålegge hver enkelt embedsmann i loger og leire at de nøye gjennomgår lovene og setter seg grundig inn i Ordenens Forskrifter og Nummererte Sirkulærer. DSS må gi nødvendige råd og veiledninger i alle spørsmål som forelegges, og om nødvendig selv innhente slike råd ved behov. DSS skal snarest mulig etter hver EI holde opplæring og kurs for samtlige nyinstallerte embedsmenn i de respektive loger i sitt distrikt og om nødvendig også for leirens embedsmenn. Dersom forholdene Tilbake til Oversikt 18

19 tilsier det, skal slike møter avholdes for flere loger samtidig. Instruksjon og/eller informasjon av DSS bør foretas årlig i alle enhetene når det er påkrevet. Inspeksjon. DSS skal foran hver EI personlig foreta inspeksjon i samtlige Ordensenheter i sitt distrikt etter følgende retningslinjer: DSS må før installasjonsdagen gi beskjed om at alle aktuelle embedsmenn og nevndenes formenn må være til stede, og at alle ritualbøker, protokoller og lignende som er spesifisert på inspeksjonskortet, skal være tilgjengelig. DSS skal påse at eventuelle anmerkninger fra forrige inspeksjon er fulgt opp. DSS skal påse at revidert regnskap fremlegges. DSS skal kontrollere at chiffernøkkel og segl/stempel oppbevares på foreskreven måte. DSS besiktiger dessuten lokaler, drakter og øvrig utstyr og påser at det befinner seg i godkjent og forsvarlig stand. DSS skal etter foretatt inspeksjon gjøre anmerkninger om dette på inspeksjonskortet. Ett eksemplar sendes Ordenskanselliet. Begge kort skal signeres av DSS og OM/HM/HP. Kontroll og revisjon. DSS skal påse at distriktets Ordensenheter hvert år foretar årsavslutning i Focus som skal være DSS i hende senest 15. februar. Når DSS har mottatt årsregnskapene for alle enhetene i sitt distrikt oversendes årsregnskapene til Stor Skattmester senest 1. mars. Focus Focus database er arbeidsverktøyet til enhetenes Skattmester og Sekretær. DSS har egen tilgang som fås ved henvendelse til Ordenskanselliet. DSS har ikke anledning til å gjøre endringer, men mulighet til å hente frem opplysninger om alle Ordenens medlemmer. Man kan se på åremålsdager, fødselsdager, kjøre ut medlemslister både som.pdf og i excel, samt benytte e postsystemet i Focus som er knyttet til hver enkelt person (ikke basert på Odd Fellow Ordenens personuavhengige e postsystem). Det er også mulig å abonnere på forskjellige typer statistikker, som månedlig sendes på e post. Statistikkene viser tall fra årsskifte og frem til 1. dennes fordelt på kjønn, distrikt eller loge/leir avhengig av hvilke statistikk man har valgt å abonnere på. Statistikkene kan manuelt kjøres når som helst. I tillegg har DSS mulighet til å skrive ut årsregnskapene til enheter i eget distrikt. Når Skattmester har foretatt årsavslutning, sendes dette via e post som en.pdf fil til DSS. Regnskapet vil da bli låst for ytterligere føringer. Enheten blir bedt om å sende revisjonsberetningen separat. Det er DSS ansvar å kontrollere regnskapet. Det anbefales at DSS foretar kontroller på bl.a. følgende punkter før regnskapet sendes til Storskattmester: Tilbake til Oversikt 19

20 Tallene i IB (1.1.) stemmer med UB (31.12.). Årsresultatet forrige år er overført til konto 2050 (Egenkapital.) Årets resultat er korrekt overført til konto Fondene er ført iht. logenes særlov og at det ikke er gjort direkteføringer mot fondene Notene er riktige og stemmer med regnskapet. At det ikke er balansedifferanser pr (sum eiendeler stemmer med sum gjeld og egenkapital). Ved feil i regnskapet, åpner DSS regnskapet i Focus ( Status årsregnskap velg åpne ). Parallelt må Skm få beskjed om hva som må korrigeres. Dette regnskapet vil da bli tilgjengelig igjen for Skm for å gjøre de korreksjonene som kreves for at regnskapet skal bli korrekt. Regnskapet sendes pånytt til DSS. Når DSS finner regnskapet i orden, sendes dette videre på mail til str/br Stor Skattmester / ). Epost og ekstranett Epost Odd Fellow Ordenens e postsystem finner du ved å starte en nettleser som f.eks Internet Explorer og skriver inn i adressefeltet som er Odd Fellow Ordenens offisielle portal. På høyre siden her vil du finne en link hvor det står E post som sender deg til vårt e postsystem. Logg deg på med ditt brukernavn som er of eller r etterfulgt av ditt distriktsnummer og dss. Eks.: eller Passord får du av din forgjenger eller ved henvendelse til Ordenskanselliet ved Kjell Bakken. Mange har i dag flere e postadresser og disse kan alle sammen legges inn i en e postklient som f.eks Microsoft Outlook eller Outlook Express. Brukerveiledning for hvordan dette gjøres finnes på våre hjemmesider under menypunktet Loger/leire Brukerveiledninger Ekstranett Odd Fellow Ordenen har tatt i bruk et ekstranett hvor det legges ut blanketter og informasjon for nedlasting. Her finner du også nettbutikken Odd Fellow Utstyr. Dette finnes på portalen På høyre side finnes det en påloggingsboks hvor du skriver inn ditt ID nummer i Storlogen og passord som er din fødselsdag med alle 8 siffer (DDMMÅÅÅÅ) Ditt ID nummer får du ved henvendelse til din loges sekretær eller ved henvendelse til Kanselliet pr. e.post eller tlf. Når du har logget deg på kommer du inn på vårt ekstranett, her finner du menypunktene Odd Fellow Utstyr, Adm.hjelp og Utnevnte. Odd Fellow Utstyr Nettbutikken der man kan bestille Ordenseffekter og gaveartikler. Adm.hjelp. Under Adm.hjelp finner du bl.a. Lover, Forskrifter, Nummererte Sirkulære, Blanketter, Matrikler, Etisk post etc. Utnevnte. Under menypunktet Utnevnte finner du aktuell informasjon for utnevnte Storembedsmenn. Det være seg foredrag, presentasjoner, kursopplegg, opplæring, info til Storembedsmannsmøtet etc. Installasjon. DSS skal i løpet av august/september i ulike år foreta EI i distriktets loger og leire. DSS kan i samråd med Stor Sire bemyndige logens eller leirens Storrepresentant til å foreta EI, når DSS selv ikke er i stand til dette innen rimelig tid. Tilbake til Oversikt 20

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012

INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU. BARDU, 23 Februar 2012 INTERNKONTROLLHÅNDBOK FOR NMK BARDU BARDU, 23 Februar 2012 2015 teriat. Enhet: NMK BARDU Utvide Dato: løpsdepot. 2012-02-23 Eier: NMK Bardu Utarbeidet av: NMK Bardu 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord.... 4

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1 Høringsbrev Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1 Innhold Tilpasning av nye vedtekter... 3 Gjennomføring av høring... 3 Bakgrunn...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

LOV FOR DET NORSKE TRAVSELSKAP INNHOLD:

LOV FOR DET NORSKE TRAVSELSKAP INNHOLD: LOV FOR DET NORSKE TRAVSELSKAP INNHOLD: KAPITTEL 1: Innledende bestemmelser...5 KAPITTEL 2: Fellesbestemmelser for all travsport organisert innen DNT...8 KAPITTEL 3: Generalforsamlingen i DNT...17 KAPITTEL

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer