2013 Morten Buan Stor Sire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 Morten Buan Stor Sire"

Transkript

1 2013 Morten Buan Stor Sire Forskriften inneholder bestemmelser som utdyper Ordenes lover.

2 FORSKRIFTER TIL ORDENENS LOVER De nye lovene som ble vedtatt i Storlogemøtet på skriftlig grunnlag i 2012 er kortere og enklere enn de gamle. Utfyllende bestemmelser i selve lovparagrafene er også fjernet. Forutsetningen var at det skulle lages forskrifter til flere av lovparagrafene. Det har siden de nye lovene ble vedtatt foregått et løpende arbeid for å lage de nye forskriftene. Tidligere kunne en finne de utdypende bestemmelser mange steder, eksempelvis i selve lovteksten, i de Numererte Sirkulærer, i instrukser og statutter og noen i brev utsendt av Storlogen. Alt dette er nå samlet i de nye forskriftene. Det er laget en oversikt over hvilke paragrafer som har forskrifter. Utdypende bestemmelser til det rituelle, sermonielle og etiske området er fortsatt samlet i de Nummererte Sirkulærer. Målet er å skape et enklere og et mer oversiktelig system å forholde seg til. Alle disse styrende dokumenter vil bli innarbeidet i DSS, HP/HM og OM manualene både i skriftlig form men også i netttversjon på lukket område under Oddfellow.no. i tillegg vil de finnes på nettet under administrativ hjelp. Oslo 10. februar Morten Buan Stor Sire Oversikt over forskrifter til Storlogeloven Forskrift Side Ordenens religiøse holdning Distriktsråd Storrepresentant Distrikts Stor Sire Bruk av internett og hjemmesider Norsk Odd Fellow Akademi Storlogens interne fond og Ordensmedlemmenes Begravelseskasse Profilhåndbok Storlogens regalie, insignie og kjede 15 3 og Veteraner og Veteranjuveler Hederstegn og Organisttegn 15 8 og Behandling i Domsnevden Kap Tilbake til Oversikt 2

3 Oversikt over forskrifter til Lov for Leire Profilhåndbok Særlov OF/Rebekkaleire Forfremmelse i grader Gradgebyrer Distriktsråd Storrepresentant Kap 3 82 Arbeidsreglement Ordensetikette Kap Godkjenning av regnskap og budsjett Nominasjon og valg Kap 7 og Embedsmenns fravær midlertidig vakanse Kap 9 26 Revisjonsnevnd Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon Behandling av klagesaker Kap Oversikt over forskrifter til Lov for Loger Profilhåndbok Særlov OF/Rebekkaloger Forfremmelse i grader Gradgebyrer Gjenopptakelse i Ordenen Inntak av nye Kap medlemmer/undersøkelsesnevnd Distriktsråd Storrepresentant Arbeidsreglement Ordensetikette Kap Godkjenning av regnskap og budsjett Nominasjon og valg Kap 7 og 8 57 Embedsmenns fravær midlertidig vakanse Kap 9 26 Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon Nevnd for hjelp og støtte Revisjonsnevnd Nevnd for omsorg Veteraner og veteranjuveler Hederstegn og Organisttegn 14 2 og Behandling av klagesaker Kap Ordenshus Tilbake til Oversikt 3

4 Forskrift om Ordenshus Lov for loger 16 8 Oslo, 29. januar 2013/Morten Buan/Stor Sire Forskriften inneholder bestemmelser som utdyper Lov for Loger 16 8 og er grunnlaget for hvordan logene skal forholde seg til kjøp, bygging, leie, bygningsmessige forandringer eller ominnredning av lokale til Ordensbruk. Lov for Loger Fast eiendom, pantsettelse Loge, forening eller privat sammenslutning av Ordensmedlemmer, i aksjeselskap, andelslag eller enhver annen form for sammenslutning, kan ikke kjøpe byggetomt eller bygning, leie lokale eller foreta bygningsmessig forandring eller ominnredning av lokale til Ordensbruk, eller pantsette logens eiendom, uten Stor Sires skriftlige samtykke. Søknad skal sendes Stor Sire, og inneholde fullstendige opplysninger om eiendommens beliggenhet, pris, kjøpe eller leievilkår, kostnadsoverslag vedrørende bygningsforandringer og forslag til finansieringsplan, drifts og likviditetsbudsjett. Med søknaden skal følge tegninger i målestokk 1:100 og forslag til vedtekter vedrørende eiendommen. Vedtekter og forandring av vedtekter for slik eiendom og eventuelt salg av hele eller deler av denne må godkjennes av Stor Sire. Revidert regnskap for Ordensbygninger eller lokaler skal sendes Ordenskanselliet hvert år og i god tid før generalforsamling, eller det logemøte, henholdsvis foreningsmøte, hvor regnskapet skal behandles. Avskrift av generalforsamlings eller møteprotokoll skal straks etter møtet sendes Ordenskanselliet. Utdypende bestemmelser. Lov for Loger 16 8 inneholder aktuelle bestemmelser om forholdet mellom Den Uavhængige Norske Storloge og de respektive Ordensbygg. Dette vedrører både de som allerede er etablert og innviet, og de som er under etablering. Våre Ordensbygg er hovedsakelig organisert som aksjeselskaper, samvirkeforetak eller stiftelser, og er dermed underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser bl.a. i aksjeloven. Når det gjelder forholdet mellom aksjeselskaper/samvirkeforetak/stiftelser og de respektive Ordensenheter som aksjonærer/andelseiere, finner vi det nødvendig å gi følgende retningslinjer: 1. Storlogen ser helst at det av praktiske grunner kun er Ordensenhetene som står som eiere, og ikke enkeltmedlemmer. I de generalforsamlinger som gårdsselskapene avholder, skal samtlige Ordensenheter som er aksjonærer/andelseiere være representert slik som fastsatt i selskapets vedtekter godkjent av Stor Sire. Der hvor det er, eller planlegges, flere Ordensenheter skal det være likeverdig eierskap. Tilbake til Oversikt 4

5 2. De saker som skal behandles i generalforsamlingen, sendes logenes valgte representanter i selskapet innen den frist som er fastsatt i vedtektene, med kopi til logene. 3. De valgte representanter er berettiget til å opptre på logenes vegne, samt å avgi stemme til beste for gårdsselskapet og dermed for sin loge. I de tilfeller hvor en sak er av en slik karakter at den på forhånd må eller bør avgjøres av logen, er representantene forpliktet til å stemme iht. logens beslutning. Utskrift av beslutningen skal fremlegges for generalforsamlingen. 4. De beslutninger som er truffet av generalforsamlingen, skal snarest mulig sendes Ordenskanselliet og også refereres i logene av deres valgte representanter. Beslutningene er lovmessig bindende, og kan ikke overprøves av logene. 5. Alle endringer i vedtekter og eventuelt salg av hele eller deler av Ordensbygg skal godkjennes av Stor Sire (konf. Lov for Loger 16 8). Retningslinjer for lokaler til Ordensbruk: Ved nybygg og ominnredninger skal undergitte punkter følges. Ved eksisterende logesaler ønskes at en gradvis innreder logesalen ut fra de gitte retningslinjer. Resipiendrommet Resipiendrommet skal være plassert så nær logesalen som mulig slik at vandringen fra rommet til salen blir kortest mulig. Resipienden skal da være blendet. Farvene på vegger, tak, dører og gulv skal være mørke, helst sorte. Inventar som bord og stoler skal også ha samme farve. Hele rommet skal gi inntrykk av mørke. På veggen skal det være «Det Altseende Øye». DAØ skal være opplyst innenfra og utgjøre en vesentlig lyskilde når rommet er i rituelt bruk. På bordet skal det ligge en oppslått Bibel. Bibelen skal være oppslått på Første Mosebok, kapittel 1, vers 3 hvor ordene: «Bli lys» står. Det skal ikke være noe pynt eller annet utstyr i rommet. Der det ansees hensiktsmessig, kan det installeres en høyttaler for å spille meget dempet og klassisk musikk slik at lyder utenfra ikke trenger inn og forstyrrer resipiendens konsentrasjon. Forværelset Forværelset er rommet mellom «den utenforliggende verden» og logesalen. Det skal markeres tydelig hvor Ytre Dør og Indre Dør er. Ytre dør er kompakt i den forstand at den ikke har noen snakkeluke. Indre Dør skal ha en snakkeluke hvor Ytre Vakt kan snakke med Indre vakt uten at døren åpnes. I Forværelset skal det kun være oppbevart regalier. Ut over dette skal det ikke lagres noe i Forværelset. Før prosesjonen går inn i logesalen, skal Forværelset kun opplyses av et blått lys. Når resesjonen kommer ut fra logesalen, skal tilsvarende blått lys være tent. Tilbake til Oversikt 5

6 Forværelsets funksjon er at man skal ikle seg regaliet før logemøtet starter, og avkle seg regaliet etter at møtet er avsluttet. Forværelset er også det sted hvor man skal ha ro og ettertanke både før og etter møtet. Logesalen Logesalen skal være utstyrt med to veggfaste symboler som begge kan opplyses innefra. Det ene er Det Altseende Øye som er plassert over Overmesterstolen. Det skal være et høyre øye omgitt av en strålekrans. Det andre er De Tre Kjedeledd, gjerne gullfarvet og på en nøytral kontrastbakgrunn som er plasssert over Undermestterstolen. Begge symbolene skal kunne slukkes. Logesalen har fire embedsstoler med tilhørende talerstol som skiller seg ut fra alle andre. Det er stolene for Overmester, Eks Overmester, Undermester og Kapellan. Stolene representerer de plasser hvor Ordenen gir sine medlemmer undervisning, dannelse og instruksjoner. Stolene bør derfor ha et preg av verdighet. Logesalen skal ha tre embedsstoler med skrivepult for Sekretær, Skattmester og Kasserer. Både stolene og skrivepultene skal ha et estetisk og funksjonelt preg. Logesalen skal ha stoler for Overmesters assistenter, Undermesters assistenter, Ceremonimesters assistenter, for Inspektør og Ceremonimester. Stolene skal ha et estetisk og funksjonelt preg. Logesalen skal ut over dette utstyres med det antall stoler eller benker som dekker behovet for brukerne av salen. Midt i logesalen skal det plasseres et alter. Dette er et løftesalter som skal ha plass til Bibelen, to lysestaker, og en blomstervase. Alteret må ha en utforming slik at passasjen på begge sider mot Eks Overmesterstolen og Kapellanstolen er slik at det rituelle arbeid kan foregå uhindret. Alteret skal plasseres på et rødt teppe. Teppet skal være mest mulig kvadratisk og så stort at Resipienden(e) og løftemottakeren kan stå på det ved det rituelle arbeid. Teppet skal ha en farve tilnærmet Overmesterstolens farvekode. Logesalen skal ha det antall sinnbilder som svarer til de Ordensenheter som er brukere av salen. Sinnbildene skal plasseres slik at de lett kan sees av Resipiender og Ordensmedlemmer. Sinnbildene plasseres over Undermesterstolen, eller på annet hensiktsmessig sted. Logesalen skal for Odd Fellow loger ha spyd for assistentene til Overmester, Undermester og Ceremonimester. Spydene hos Overmester skal være røde, hos Undermester blå, og hos Ceremonimester henholdsvis sort og hvitt. Logesalen skal ha et ballottskrin og/eller en ballotturne. Selskapslokaler. Selskapslokalene skal være hensiktsmessig innredet slik at ettermøtene kan skje i verdige former. Portretter, malerier og gaver gitt til Ordensenhetene kan brukes for utsmykning av selskapslokalene. Alle Ordenshus skal ha et Stor Sirebilde som normalt skal henge i selskapslokalene. Stor Sirebildet og øvrig Ordensrelaterte bilder og gaver kan også brukes når det er utleie av selskapslokalene til interne og eksterne leietagere. Veggfaste symboler. Alle logesaler skal innen utgangen av 2014 ha de to veggfaste symboler på plass. Det ene er Det Altseende Øye som skal plasseres over Overmesterstolen. Det skal være et høyre øye omgitt av en strålekrans. Det andre er De Tre Kjedeledd som skal plasseres over Undermesterstolen. Tilbake til Oversikt 6

7 MØNSTERVEDTEKTER FOR ORDENSBYGG ORGANISERT SOM AKSJESELSKAP 1 Selskapets navn er.. Selskapet har sitt forretningskontor i. kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i. tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre eller leie fast eiendom. Selskapet kan støtte selskaper og institusjoner tilhørende eller tilknyttet Odd Fellow Ordenen ved å yte lån eller tegne aksjer. Det kan ikke utdeles utbytte. Salg av hele eller deler av fast eiendom tilhørende selskapet skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. Videre skal Forskrifter for Ordenshus følges. Selskapets aksjekapital er kr.. fordelt på aksjer a kr.. Kapitalen er fordelt med kr.. på aksjer av klasse A og kr. på aksjer av klasse B. 3 A aksjer kan bare eies av Odd Fellow loger og Rebekkaloger i A aksjene skal være likt fordelt mellom eierne. B aksjer kan bare eies av Ordensmedlemmer. Aksjene har ikke stemmerett, er uomsettelige og kan ikke arves. Aksjene kan innløses av selskapet eventuelt mot en godtgjørelse som ikke kan overstige pålydende. Alle Odd Fellow og Rebekkaloger som benytter lokalene har rett og plikt til å være aksjonærer i selskapet. Nye loger, som skal benytte lokalene, skal motta aksjer i selskapet ved at eksisterende aksjeeiere avgir et tilstrekkelig antall aksjer, eller ved at det foretas en kapitalutvidelse. Aksjene skal i tilfelle overdras til pålydende. Nye aksjer skal ha samme pålydende som tidligere utstedte aksjer og emitteres til pari kurs. Hvis en loge ikke lenger benytter lokalene, skal dens aksjer i selskapet overdras til de øvrige aksjonærer til pålydende. Tilbake til Oversikt 7

8 4 Selskapet skal ledes av et styre bestående av 5 (eller et høyere ulikt antall) medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at tilnærmet halvparten trer ut hvert år. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Har et medlem forfall, skal varamedlemmet innkalles. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av saken, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Styrets leder kan stå for den daglige ledelse hvis aksjekapitalen ikke overstiger tre millioner kroner. Hvis aksjekapitalen overstiger tre millioner kroner, skal styret ansette daglig leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et av styrets medlemmer eller av tre styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 5 Selskapet skal ha en kontrollkomite som velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha 4 medlemmer og velges for 2 år av gangen. Komiteen skal føre tilsyn med selskapets virksomhet og kan kreve å få innsyn i alle selskapets anliggender. Styrets leder, andre medlemmer av styret, eventuelt hele styret, daglig leder og revisor kan kalles inn til komiteens møter og har plikt til å gi komiteen alle opplysninger om selskapets virksomhet som komiteen ber om. Komiteen skal hvert år gi innberetning til, og være tilstede i den ordinære generalforsamling. 6 Selskapet skal ha en valgkomite som velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha 3 medlemmer og velges for 1 år av gangen.blant logemedlemmer foreslått av A aksjonærene skal komiteen foreslå kandidater til generalforsamlingens valg av medlemmer til styre, kontrollkomite og valgkomite, herunder hvem som bør velges som leder. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Styrets årsberetning. 2. Kontrollkomiteens beretning Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 4. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 5. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret og kontrollkomite. 6. Godkjennelse av revisors honorar. 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder styrets leder. Tilbake til Oversikt 8

9 8. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen, herunder komiteens leder. 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder komiteens leder. 10. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 11. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. 8 9 Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere samt til logens valgte representanter til generalforsamlingen. Innkallingen skal være sendt senest tre uker før møtet skal holdes. Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder. I generalforsamlingen har hver A aksjeeier anledning til å la seg representere av tre logebrødre eller logesøstre og OM skal være en av de tre. Representantene velges av vedkommende loge for 2 år av gangen med funksjonstid som for logens nemnder for øvrig. Bare OM har adgang til å stemme på vegne av sin loge. Generalforsamlingen vil i særlige saker kunne kreve at det dokumenteres at representantens stemmegivning er i samsvar med vedtak truffet i vedkommende loge. En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til. Ved valg anses den eller de valgte som får flest stemmer. 10 Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Endringen skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. 11 I tilfelle oppløsning av selskapet, skal mulige midler som blir tilbake etter at aksjonærene er tilbakebetalt aksjenes pålydende, anvendes i Odd Fellow Ordenens interesse etter bestemmelse av den oppløsende generalforsamling med tilslutning fra minst to tredeler av den samlede aksjekapital. Vedtaket skal godkjennes av Den Uavhængige Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. 12 Tilbake til Oversikt 9

10 Mønstervedtekter for Ordensbygg i Odd Fellow Ordenen organisert som samvirkeforetak (SA) Vedtekter for..sa 1. Foretaksnavn.SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor i. kommune. 3. Formål og virksomhet Foretaket har til formål å skaffe Odd Fellow Ordenen i.og omegn tjenelige lokaler. Det vises til Lov for Loger 16 8 og forskrifter til loven som skal følges. 4. Andelseiere og andelsinnskudd Andelseiere kan kun være Odd Fellow loger og Rebekkaloger. Alle Odd Fellow og Rebekkaloger som benytter lokalene har rett og plikt til å være andelseiere i selskapet. Nye loger, som skal benytte lokalene, skal innbetale andelsinnskudd slik det fremkommer nedenfor. Hvis en loge ikke lenger benytter lokalene, skal dens andelsinnskudd tilbakebetales. Hver loge skal betale et andelsinnskudd på kr.... Andelsinnskudd skal ikke forrentes, eller motta noen del av årsoverskuddet. Andelene kan ikke omsettes. Andelene kan ikke pantesettes eller tas utlegg i. 5. Anvendelse av årsoverskudd Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeloven 26 30: Godskriving av foretakets egenkapital. 6. Styre og daglig leder Foretaket skal ha et styre bestående av 1 medlem fra hver andelseier med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene og deres personlige varamedlemmer velges av årsmøtet blant logenes medlemmer. Styreleder velges blant styremedlemmene av årsmøtet. Tilbake til Oversikt 10

11 Valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer er 2 år. Etter første år går halvdelen av styremedlemmene og den personlige varamedlem ut ved loddtrekning og nye velges. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Foretaket skal ikke ha daglig leder. 7. Årsmøtet Ordinært årsmøte Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted innen utgangen av juni måned hvert år. Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest 2 uker før årsmøtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjenning og innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning. 4. Årsregnskap. 5. Disponering av årsoverskudd eller dekning av underskudd 6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 8. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomité hvor slik er vedtektsfestet 11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Beslutning om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Tilbake til Oversikt 11

12 Ekstraordinært årsmøte Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med en ukes varsel og behandler kun de sakene som er varselet i innkallingen. 8. Oppløsning av foretaket og fordeling av nettoformuen Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for vedtaksendring. Minst tre firedeler av andelseierne må være til stede. Ved oppløsning av foretaket utbetales ikke mer enn innbetalt andelsinnskudd til medlemmene. Mulig overskytende formue skal anvendes i Odd Fellow Ordenens interesse og skal godkjennes av Den Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ved Stor Sire. ooo Disse vedtektene har preg av å være minimumsvedtekter. Stifterne må ta stilling til om det er flere forhold som man ønsker å regulere i vedtektene. Bestemmelsene i samvirkeloven kan fravikes når det er særlig bestemt i loven eller følger av sammenhengen, jf. samvirkeloven Statutter for Storlogens Støttefond for Ordenshus Støttefondets formål er å gi økonomisk støtte til vanskelig stilte Ordenshus/lokaler, som for eksempel bidrag til renter, nødvendig vedlikehold og lignende. Støttefondets kapital er basert på at alle Rebekka og Odd Fellow loger i Norge betaler kr 240, pr. medlem én gang, og at kapitalen anbringes på betryggende måte ved plassering garantert av bank, forsikringsselskaper eller lignende, i samråd med Storlogens Finansnevnd. Støttefondet forvaltes av Storlogens valgte embedsmenn, som i fellesskap behandler og avgjør alle spørsmål vedrørende bevilgninger fra fondet, hvor kun inntil 90% av fondets avkastning kan disponeres hvert år. Overskytende beløp skal tilbakeføres fondet. Tildeling av Støttefondets disponible midler skjer etter godt begrunnet søknad medsendt årsregnskap og oppgave over de gjeldende lånebetingelser. Eventuell støtte kan gis til de Ordenshus/lokaler hvor de tilhørende loger har innbetalt det i punkt 1 fastsatte beløp pr. medlem, og medlemskontingenten i de aktuelle loger står i et rimelig forhold til søknadens begrunnelse. Administrasjonen av fondet er tillagt Ordenskanselliet, og regnskapene revideres av Storlogens faste revisor. Tilbake til Oversikt 12

13 Forskrift om Arbeidsreglement i loge og leir Lov for Loger 4 6 Lov for Leire 4 5 Oslo, 6. februar 2013/Morten Buan/Stor Sire ARBEIDSREGLEMENT 1. Når presiderende embedsmann (PE) har inntatt sin plass, skal de øvrige embedsmenn og logens/leirens andre medlemmer innta sine plasser, og når tegn gis, skal det inntre alminnelig taushet. 2. Arbeidet i de regelmessige møter skal foregå etter de til enhver tid fastsatte arbeids og/eller gradritualer. Rekkefølgen kan PE bestemme. 3. Den embedsmann som fører forsetet, skal opprettholde orden og verdighet. Alle Ordensspørsmål avgjøres av PE uten forhandling. Det kan anmodes om ny behandling i et senere møte. 4. Et medlem kan ikke forstyrre eller avbryte en annens tale, likesom ingen må forlate sin plass under talen. Det er forbudt å gi tilkjenne bifall eller mishag under eller etter en uttalelse. Dette gjelder både i og etter møtet. 5. Ønsker en ordet skal man reise seg og vende seg mot PE eller rekke opp en hånd. Intet medlem skal tale før vedkommende har fått ordet fra PE. 6. Når to eller flere forlanger ordet samtidig, skal PE avgjøre hvem som først skal ha ordet. 7. Ethvert medlem skal, mens vedkommende taler, reise seg og rette talen til PE. Så snart vedkommende er ferdig skal hun/han sette seg. Talen skal kun angå det spørsmål som er under behandling. Utilbørlig språk og enhver beskyldning mot logen/leiren eller dens medlemmer er forbudt. 8. Under en saks behandling får ingen ordet mer enn én gang før alle som ønsker å uttale seg har hatt anledning til det, og ikke mer enn tre ganger. Taletid maksimalt 3 minutter. 9. Hvis et medlem som taler blir kalt til orden fra PE, skal vedkommende straks sette seg. 10. Forslag som ikke er fremkommet fra fast eller særlig nevnd, kan ikke behandles uten at det blir støttet av to andre godstående medlemmer, og deretter blir forelagt PE. Forslaget kan av PE, eller når tre medlemmer ønsker det, forlanges skriftlig. 11. Ved behandling av en sak mottas kun følgende forslag: a) å avslutte forhandlingene, b) å henvise saken til nevnd, c) å avvise den, d) å utsette den. 12. Besluttes det at et forslag henvises til nevnd, kan nye forslag ikke stilles, men behandlingen utsettes inntil nevnden har innsendt sin innstilling. 13. Det stemmes først over endringsforslag, deretter eventuelt over det opprinnelige forslaget. 14. Det mest ytterliggående forslaget skal behandles først. 15. Er et forslag avgjort, kan det ikke opptas til ny behandling og avgjøres i samme termin. 16. Hvis PE er i tvil om et avstemmingsresultat, kan man telle stemmene eller det kan avholdes skriftlig avstemming. Skriftlig avstemming avholdes dersom tre medlemmer forlanger det. 17. Ethvert godstående medlem har rett til å stille forslag, og å avgi stemme, unntagen i spørsmål som vedrører vedkommende personlig. 18. Ingen gis adgang til logen/leiren under dens åpning, lukking, ved innvielse/opptagelse, gradpassering, eller avstemming. 19. PE skal etter lukking ikke forlate salen før vedkommende har mottatt alle udisponerte ritualbøker. Tilbake til Oversikt 13

14 Tillegg for leire gjelder: En leirs forhandlinger skal foregå i Troens Grad/Patriarkgraden. Nominasjon og valg av embedsmenn og av medlemmer til de valgte nevnder skal foregå i Barmhjertighetens Grad/Den Kongelige Purpur Grad. Videre skal behandling av spørsmål vedrørende kallelse, opptagelse, gjenopptagelse og forfremmelse foregå i Barmhjertighetens Grad/Den Kongelige Purpur Grad. HM/HP kan bestemme om en sak er av den art, at den må behandles i leirens høyeste grad. Alle leirreferater kan i sin helhet refereres i Troens Grad/Patriarkgraden. Tilbake til Oversikt 14

15 Forskrift bruk av internett og hjemmesider Lov for Storlogen 11-4 Oslo, 29. januar 2013/Morten Buan/Stor Sire RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ODD FELLOW ORDENENS HJEMMESIDE EKSTRANETT, INTERNETT OG SOSIALE MEDIER SLIK SOM FACEBOOK, TWITTER O.L. Odd Fellow Ordenens hjemmeside er det viktigste virkemiddel for å nå aktivt ut til medlemmer og andre interesserte internettbrukere. Nettet benyttes også til å informere og tilgjengeliggjøre dokumenter, blanketter m.m., samt Odd Fellow Utstyrs nettbutikk. Ordensenhetenes hjemmesider/internettsider skal alltid være å finne under Storlogens hjemmesider (portal): Det er kun Ordenen sentralt som kan opprette og vedlikeholde websider i Ordenens navn. Loger og leire har sine sider i henhold til gitte retningslinjer. Det er ikke anledning for noe Ordensmedlem eller -enhet å opprette sider, grupper, andre web- eller sosiale kanaler i Ordenens eller enhetens navn. Loger og leire er de autonome enheter i Ordenen. Distriktene er ingen enhet i Ordenen, og har ikke anledning til å opprette egne Facebook, web- eller andre sider. Alle Ordensenheter skal ha en egen webansvarlig uavhengig av embedsperioden. Utnevnelse av webansvarlig meldes av OM/HP/HM til Ordenskanselliet som gir adgang til Ordenens system med brukernavn og passord. Webansvarlig virker i sin funksjon inntil OM/HP/HM utnevner en ny. Brukerveiledninger vedrørende bruk av Ordenens webverktøy ligger under menypunkt Loger/leire Etikk Informasjon som legges ut på nettet skal følge de etiske verdier og normer som er gjeldende i Ordenen. Ønsket og behovet for åpenhet skal utøves på en respektfull måte. All informasjon skal ha en hensikt. Hvis personer omtales på en personlig måte i et dokument, skal det på forhånd være klargjort med vedkommende at dokumentet legges på nettet. Oppgaver og ansvar 1. Ansvarlig redaktør. 2. Ordenens webmaster. 3. Webansvarlig for Ordensenhetenes egne hjemmesider. 1. Ansvarlig redaktør er Stor Sire, som har det helhetlige og totale ansvaret for alle sidene. 2. Ordenens webmaster, Kansellimedarbeider Kjell Bakken, er ansvarlig for vedlikehold av portalen og gir tilgang til publiseringsverktøyet (CorePublish). Tekniske spørsmål vedrørende portalen/hjemmesidene rettes til webmasteren. Nyheter og dokumenter som anses upassende kan redigeres/fjernes av Ordenens Tilbake til Oversikt 15

16 Webmaster/Ordenskanselliet. Hvis så skjer gis tilbakemelding til webansvarlig av Ordensenhetens hjemmeside via DSS. 3. Webansvarlig for Ordensenhetenes hjemmeside har ansvar for oppdatering og vedlikehold, inkludert møteprogram og kontaktpersoner. OM/HM/HP har det helhetlige og totale ansvaret for alt som legges ut på Ordensenhetenes hjemmesider. Ordensenhetenes lukkede områder kan inneholde sider som f. eks logenes Særlover, medlemslister, e-postadresser, bildearkiv osv. Logens/leirens segl/emblem Segl/emblem skal være i bestemt størrelse (maks. bredde 160 piksler), og benyttes på logens/leirens velkomstside. Segl/emblem skal sendes Stor Sire ved eventuell endring for godkjenning. Segl/emblem benyttet på de øvrige sidene skal ikke overstige maks bredde. Ordenens emblem Ved bruk av Ordenens emblem, De Tre Kjedeledd, må ikke forholdet mellom bredde og høyde endres da dette er mønsterbeskyttet (se Sirkulære nr. 16). Ordensenhetens velkommenside Denne kan benyttes til informasjon og hilsen fra OM/HM/HP og opplysning om møtested og adresse. Ordensenhetenes møteprogram Oppdatering av Ordensenhetenes møteprogram på Ordenens sider, skal legges inn så snart dette er fastsatt for kommende periode, og senest innen 30. juni respektive 31. desember. Ordensenhetens kontaktside Følgende informasjon om OM/HM/HP UM/Dep. HM/1.HM Sekretær, skal legges inn så snart valg er foretatt på logens/leirens Kontakt oss sider: o Navn, adresse, telefon, mobiltelefon, e-post Regler for hva hjemmesidene IKKE skal inneholde. Disse reglene er laget for å forhindre bruk som strider mot god skikk og bruk, Ordenens lære samt norsk lov. 1. Sidene skal ikke inneholde kommersiell annonsering. Det kan godkjennes at det er henvisninger til offentlige sider (kommuner etc.). 2. Sidene skal ikke inneholde tekst, grafikk eller linker som på noen måte strider mot norsk lov. 3. Det som legges ut på nettet skal ikke bryte med de etiske verdier og normer som er gjeldende i Ordenen 4. Husk på copyright! Det skal ikke brukes bilder eller tekst som andre har opphavsrettigheter til, uten at tillatelse er innhentet, i motsatt fall kan det rettes erstatningssøksmål mot Ordenen. 5. Sidene skal ikke linkes opp til ulike chattesider så som Facebook og lignende. Unntatt er Ordenens offisielle Facebook side. Tilbake til Oversikt 16

17 Retningslinjer sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter o.l. Man skal ikke: 1. Omtale rituelle eller interne forhold. 2. Reklamere for produkter/tjenester/serveringssteder etc. heller ikke indirekte. 3. Poste støtende/religiøse/politiske innlegg, eller promotere ideologi eller lignende 4. Storlogen forbeholder seg retten til å fjerne upassende/støtende innlegg. 5. Enhetene kan opprette lukkede facebooksider med tilgang kun for egne medlemmer. Tilbake til Oversikt 17

18 Forskrift Distrikts Stor Sire Lov for Den Uavhængige Norske Storloge 6 1 Stilling og virkefelt. Oslo, 29. januar 2013/Morten Buan/Stor Sire DSS utnevnes av Stor Sire på fritt grunnlag og etter distriktsmessige konsultasjoner i henhold til 6 1 i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge. DSS er Stor Sires personlige representant i distriktet og er kun ansvarlig overfor Stor Sire for alle sine avgjørelser og handlinger. DSS får virkefelt, virketid og virksomhet tildelt av Stor Sire i henhold til 6 1 i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge. DSS er i sin embedsgjerning berettiget til Ordenens æresbevisninger og til å bære Storlogeregaliet og det til stillingen tilhørende insignium. (Jfr. Lov for Den Uavhængige Norske Storloge.) DSS må straks underrette Stor Sire og gi sin begrunnelse dersom hun/han ikke finner å kunne følge Stor Stires pålegg eller oppdrag. Stor Sire tar selv den endelige avgjørelsen. DSS kan ikke ha embede i loge/leir eller være medlem av deres faste nevnder. DSS har rang etter de fungerende valgte Storembedsmenn, men foran de øvrige utnevnte Storembedsmenn. Kandidater til DSS er alle Eks OM med Storlogegrad. Distriktsråd. DSS skal være leder for det i Lov for Den Uavhængige Norske Storloge 3 1 nevnte Distriktsråd, som arbeider etter egen forskrift for Distriktsråd. Kontroll og instruksjon. DSS skal føre tilsyn og øve kontroll med samtlige loger, leire og foreninger i sitt distrikt. DSS skal påse at alt arbeid i loge og leirmøter skjer på en korrekt og verdig ritualmessig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og øvrige forskrifter. DSS må pålegge logenes og leirenes embedsmenn og aktører å sette seg grundig inn i ritualenes ord og mening. Formidlingen og fremføringen av ritualene er nemlig av helt avgjørende betydning for søstrenes/brødrenes trivsel og medvirkning til den alltid nødvendige styrkelse og ekspansjon som jo er grunnlaget for Ordenens formål. DSS må videre pålegge hver enkelt embedsmann i loger og leire at de nøye gjennomgår lovene og setter seg grundig inn i Ordenens Forskrifter og Nummererte Sirkulærer. DSS må gi nødvendige råd og veiledninger i alle spørsmål som forelegges, og om nødvendig selv innhente slike råd ved behov. DSS skal snarest mulig etter hver EI holde opplæring og kurs for samtlige nyinstallerte embedsmenn i de respektive loger i sitt distrikt og om nødvendig også for leirens embedsmenn. Dersom forholdene Tilbake til Oversikt 18

19 tilsier det, skal slike møter avholdes for flere loger samtidig. Instruksjon og/eller informasjon av DSS bør foretas årlig i alle enhetene når det er påkrevet. Inspeksjon. DSS skal foran hver EI personlig foreta inspeksjon i samtlige Ordensenheter i sitt distrikt etter følgende retningslinjer: DSS må før installasjonsdagen gi beskjed om at alle aktuelle embedsmenn og nevndenes formenn må være til stede, og at alle ritualbøker, protokoller og lignende som er spesifisert på inspeksjonskortet, skal være tilgjengelig. DSS skal påse at eventuelle anmerkninger fra forrige inspeksjon er fulgt opp. DSS skal påse at revidert regnskap fremlegges. DSS skal kontrollere at chiffernøkkel og segl/stempel oppbevares på foreskreven måte. DSS besiktiger dessuten lokaler, drakter og øvrig utstyr og påser at det befinner seg i godkjent og forsvarlig stand. DSS skal etter foretatt inspeksjon gjøre anmerkninger om dette på inspeksjonskortet. Ett eksemplar sendes Ordenskanselliet. Begge kort skal signeres av DSS og OM/HM/HP. Kontroll og revisjon. DSS skal påse at distriktets Ordensenheter hvert år foretar årsavslutning i Focus som skal være DSS i hende senest 15. februar. Når DSS har mottatt årsregnskapene for alle enhetene i sitt distrikt oversendes årsregnskapene til Stor Skattmester senest 1. mars. Focus Focus database er arbeidsverktøyet til enhetenes Skattmester og Sekretær. DSS har egen tilgang som fås ved henvendelse til Ordenskanselliet. DSS har ikke anledning til å gjøre endringer, men mulighet til å hente frem opplysninger om alle Ordenens medlemmer. Man kan se på åremålsdager, fødselsdager, kjøre ut medlemslister både som.pdf og i excel, samt benytte e postsystemet i Focus som er knyttet til hver enkelt person (ikke basert på Odd Fellow Ordenens personuavhengige e postsystem). Det er også mulig å abonnere på forskjellige typer statistikker, som månedlig sendes på e post. Statistikkene viser tall fra årsskifte og frem til 1. dennes fordelt på kjønn, distrikt eller loge/leir avhengig av hvilke statistikk man har valgt å abonnere på. Statistikkene kan manuelt kjøres når som helst. I tillegg har DSS mulighet til å skrive ut årsregnskapene til enheter i eget distrikt. Når Skattmester har foretatt årsavslutning, sendes dette via e post som en.pdf fil til DSS. Regnskapet vil da bli låst for ytterligere føringer. Enheten blir bedt om å sende revisjonsberetningen separat. Det er DSS ansvar å kontrollere regnskapet. Det anbefales at DSS foretar kontroller på bl.a. følgende punkter før regnskapet sendes til Storskattmester: Tilbake til Oversikt 19

20 Tallene i IB (1.1.) stemmer med UB (31.12.). Årsresultatet forrige år er overført til konto 2050 (Egenkapital.) Årets resultat er korrekt overført til konto Fondene er ført iht. logenes særlov og at det ikke er gjort direkteføringer mot fondene Notene er riktige og stemmer med regnskapet. At det ikke er balansedifferanser pr (sum eiendeler stemmer med sum gjeld og egenkapital). Ved feil i regnskapet, åpner DSS regnskapet i Focus ( Status årsregnskap velg åpne ). Parallelt må Skm få beskjed om hva som må korrigeres. Dette regnskapet vil da bli tilgjengelig igjen for Skm for å gjøre de korreksjonene som kreves for at regnskapet skal bli korrekt. Regnskapet sendes pånytt til DSS. Når DSS finner regnskapet i orden, sendes dette videre på mail til str/br Stor Skattmester / ). Epost og ekstranett Epost Odd Fellow Ordenens e postsystem finner du ved å starte en nettleser som f.eks Internet Explorer og skriver inn i adressefeltet som er Odd Fellow Ordenens offisielle portal. På høyre siden her vil du finne en link hvor det står E post som sender deg til vårt e postsystem. Logg deg på med ditt brukernavn som er of eller r etterfulgt av ditt distriktsnummer og dss. Eks.: eller Passord får du av din forgjenger eller ved henvendelse til Ordenskanselliet ved Kjell Bakken. Mange har i dag flere e postadresser og disse kan alle sammen legges inn i en e postklient som f.eks Microsoft Outlook eller Outlook Express. Brukerveiledning for hvordan dette gjøres finnes på våre hjemmesider under menypunktet Loger/leire Brukerveiledninger Ekstranett Odd Fellow Ordenen har tatt i bruk et ekstranett hvor det legges ut blanketter og informasjon for nedlasting. Her finner du også nettbutikken Odd Fellow Utstyr. Dette finnes på portalen På høyre side finnes det en påloggingsboks hvor du skriver inn ditt ID nummer i Storlogen og passord som er din fødselsdag med alle 8 siffer (DDMMÅÅÅÅ) Ditt ID nummer får du ved henvendelse til din loges sekretær eller ved henvendelse til Kanselliet pr. e.post eller tlf. Når du har logget deg på kommer du inn på vårt ekstranett, her finner du menypunktene Odd Fellow Utstyr, Adm.hjelp og Utnevnte. Odd Fellow Utstyr Nettbutikken der man kan bestille Ordenseffekter og gaveartikler. Adm.hjelp. Under Adm.hjelp finner du bl.a. Lover, Forskrifter, Nummererte Sirkulære, Blanketter, Matrikler, Etisk post etc. Utnevnte. Under menypunktet Utnevnte finner du aktuell informasjon for utnevnte Storembedsmenn. Det være seg foredrag, presentasjoner, kursopplegg, opplæring, info til Storembedsmannsmøtet etc. Installasjon. DSS skal i løpet av august/september i ulike år foreta EI i distriktets loger og leire. DSS kan i samråd med Stor Sire bemyndige logens eller leirens Storrepresentant til å foreta EI, når DSS selv ikke er i stand til dette innen rimelig tid. Tilbake til Oversikt 20

Vedtekter for Kjærbo AS

Vedtekter for Kjærbo AS Vedtekter for Kjærbo AS 1 Selskapets navn er Kjærbo AS. Selskapet har sitt forretningskontor i Ski kommune. 2 Selskapets formål er å skaffe Odd Fellow Ordenen i Follo tjenlige lokaler ved å erverve, oppføre

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR.17 DAG I.O.O.F. Vedtatt i logemøte den 07.12.2011 1. Logen avholder sine ordinære logemøter den 1. og 3. onsdag i måneden kl.19.00. Endringer av dette må være i tråd med Lov

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Pr 22.6.2017. VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA

VEDTEKTER. for. Hobøl Vannverk SA 1 VEDTEKTER for Hobøl Vannverk SA Vedtatt i konstituerende generalforsamling 19. februar 1968 og godkjent av Landbruksdepartementet 18. april 1969. Endret i generalforsamling 27. februar 1976 og godkjent

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen (6. april 2017) Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2

VEDTEKTER FOR. Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 VEDTEKTER FOR Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget 1 2 1 LAGETS NAVN Lagets navn: Aaremsanden Hyttefelt, Vannlaget. 2 LAGETS FORMÅL Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA BARNEHAGEN MIDT I NATUREN! www.brg.barnehage.no INNLANDSVEIEN 252-9020 TROMSDALEN VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA - er hjemlet i lov om samvirkeforetak og barnehagelovens 7 Fastsatt i årsmøtet i Berg Barnehage

Detaljer

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F.

SÆRLOV ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER FOR I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Februar 2015 SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR. 48 FÆRDER I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 28. januar 2015 SÆRLOV 1 Møter Logen avholder sine møter to til tre

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA (sist oppdatert 15.5.2012) VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE

DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS LOV FOR DEN UAVHÆNGIGE NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN I.O.O.F 15. juni 2012 Kapittel 1 Storlogens formål, navn og stilling innenfor Ordenen 1-1 Formål Den Uavhængige

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA

VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA VEDTEKTER FOR KOMMUNEANSATTES PERSONELLSERVICE SA Vedtatt 25.04.2012 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og foretakets navn er Kommuneansattes Personellservice SA som forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK

VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK VEDTEKTER FOR HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK KAP. 1 FIRMA. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Hjartdal og Gransherad Sparebank er opprettet den 31.03.1898. Sparebanken har

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den

VEDTEKTER. for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG. Org nr Vedtatt på konstituerende generalforsamling den sist endret den VEDTEKTER for A/L BODØ BOLIGBYGGELAG Org nr 942 578 415. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 16. 02 1961 sist endret den 12.06.08. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bodø Boligbyggelag er

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F.

SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. SÆRLOV FOR ODD FELLOW LOGE NR 141 Fjellkjeden I.O.O.F. Vedtatt i logemøte 11. april 2002, revidert i logemøte 11. mars 2014. 1 Logen avholder sine ordinære møter annenhver tirsdag, kl.19 i uke nr. med

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.

Saksliste: 1. Godkjenne innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. Til andelseierne i Kilebygda Montessoriskole SA. Ordinært årsmøte avholdes på Kilebygda Montessoriskole Onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00 Dagsorden er fastsatt i vedtektenes 11. Forslag som ønskes behandlet

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer