Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Medistim ASA Verified quality Better outcomes

2 2

3 Medistim ASA konsern 3

4 4

5 Innholdsfortegnelse For Medistim ASA Konsern: 1. Årsberetning 7 2. Eierstyring og selskapsledelse Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømanalyse Avstemming av egenkapital Regnskapsprinsipper Noter til årsregnskapet 27 For Medistim ASA Morselskap: 1. Årsberetning Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømanalyse Regnskapsprinsipper Noter til årsregnskapet Revisors beretning for konsern og morselskap 70 5

6 6

7 Årsberetning Virksomhetens art Medistim driver utvikling, produksjon, salg, service, utleie og distribusjon av medisinsk utstyr. Virksomheten er lokalisert med hovedkontor i Fernanda Nissensgate 3 i Oslo. Produksjonslokalene ligger i Moloveien 10 i Horten, mens salg og distribusjonssenter for Norge befinner seg på Etterstad i Oslo. Medistim har egne salgskontorer i USA, Tyskland og Danmark. Virksomheten er rettet mot kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i den vestlige verden. Videre ser man en økende trend i asiatiske og afrikanske land, hvor innslag av vestlig livsstil gjør seg gjeldende. Det utføres ca hjertebypassoperasjoner og ca karoperasjoner globalt hvert år. Medistim har en ledende posisjon innen kvalitetssikring av hjertekirurgi på verdensbasis. Det største markedet for Medistims produkter er USA som utgjør ca 37 % av verdensmarkedet. I løpet av 2011 har Medistim forsterket sin ledende posisjon innen kvalitetssikring av kirurgi ved å øke sin markedspenetrasjon og gjennom USA-lansering av sitt nye utstyr innen billeddiagnostikk. Medistim har en betydelig virksomhet innen distribusjon av 3dje parts produkter gjennom sine datterselskaper Medistim Norge AS, Medistim Danmark Aps og Medistim Deutschland GmbH. Produktene som distribueres er hovedsakelig rettet mot kirurgi. Selskapet har også siden 2005 utviklet og solgt elektroniske stetoskop som benyttes av både leger og veterinærer. Stetoskopene har vært solgt via Welch Allyns verdensomspennende distribusjonsnettverk. Finansiell utvikling i 2011: (tall for 2010 i parentes) Omsetningen i konsernet for 2011 endte på 161,8 MNOK (158,0 MNOK). Det var vekst i alle markeder med unntak av Asia, som grunnet tilfeldig variasjon, viste en nedgang på 3,4 % i salget. Salget av egne produkter var i ,5 MNOK (108,1 MNOK). Salg av tredjeparts produkter ble i ,2 MNOK (49,9 MNOK). Snitt kurs mot USD og EUR var i 2011 henholdsvis 5,60 og 7,79. Tilsvarende for 2010 var for USD 6,04 og for EUR 8,00. Med tilsvarende kurser som i 2010 ville omsetningen i 2011 blitt MNOK 166,4 som tilsier en positiv volumutvikling i Midler benyttet til forskning og utvikling (FoU), før aktivering ble hensyntatt, var 7,1 MNOK (9,7 MNOK). For året ble resultat før FoU og avskrivninger 31,9 MNOK (35,2 MNOK). Marginen for samme periode ble 19,7 % (22,3 %). For året ble 4,4 MNOK av utviklingskostnadene aktivert (3,8 MNOK). Selskapet mottok 0,6 MNOK fra Skattefunn-ordningen i Selskapet var ikke kvalifisert for tilsvarende støtteordninger i Driftsresultat pr. år 1 = NOK Konsernet bokførte i 2011 en netto finanskostnad på 1,6 MNOK. Tilsvarende for 2010 var en inntekt på 0,4 MNOK. Netto finansinntekt og -kostnad for de respektive år var relatert til realiserte og urealiserte gevinster og tap på valuta samt renter på lån. Resultat før skatt endte på 22,3 MNOK (24,6 MNOK). For 2011 ble resultat etter skatt 15,4 MNOK (18,7 MNOK). Resultat pr. aksje for 2011 ble NOK 0,85 pr. aksje (NOK 1,02). Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av desember Totalbalansen endte på 149,6 MNOK (145,9 MNOK). Egenkapitalen i konsernet pr var 106,9 MNOK (107,8 MNOK). Konsernet hadde ved årsskiftet 29,2 MNOK i kontanter (34,9 MNOK). Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er tilfredsstillende. Det samme gjelder for konsernets finansielle stilling og likviditet. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 24,7 MNOK (29,4 MNOK). Morselskapet kjøpte ikke egne aksjer i Pr. utgangen av 2011 hadde selskapet egne aksjer. Det ble tilbakebetalt rentebærende lån i 2011 med 3,0 MNOK som reduserte rentebærende gjeld fra 3,0 MNOK pr. utgangen av 2010 til 0,0 MNOK pr Selskapet var i netto positiv kontantposisjon med 29,2 MNOK ved utgangen av Konsernets annen kortsiktige gjeld var 29,3 MNOK. Selskapet har en utsatt skattefordel på 10,0 MNOK som er relatert til midlertidige forskjeller hovedsakelig knyttet til patenter og pensjonsforpliktelser. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt EUR og USD, da det vesentligste av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har inngått terminkontrakter for å redusere valutarisiko. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapet har leasingavtaler og overskuddslikviditet. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det erfaringsvis har vært lite tap på fordringer. Selskapets kunder er i hovedsak offentlige sykehus med sikret finansiering. Salg pr. år 1 = NOK Som leverandør til den medisinske sektor i mange land er selskapet påvirket av den globale økonomiske utviklingen. Konsernledelsen overvåker den finansielle risikoen. Det ligger et sikringsorientert syn til grunn for styring av selskapets posisjoner slik at transaksjoner med finansielle instrumenter har motpost i underliggende forretningsmessige sikringsbehov. Selskapet har inngått terminkontrakter for å sikre fremtidige salg i EUR og USD. Markedsrisiko er ikke sikret med finansielle instrumenter. 7

8 Årsberetning Foreslått anvendelse av årets overskudd Årsresultatet for morselskapet Medistim ASA ble et overskudd på 12,6 MNOK. Styret foreslår en disponering av årets resultat med et utbytte på NOK 1,00 pr. aksje, som utgjør 18,3 MNOK korrigert for utbytte på egne aksjer. Resterende andel av årets utbytte på 5,7 MNOK foreslås trukket fra annen egenkapital. Den høye andel utbytte må sees i lys av selskapets sterke kapitalstruktur, samt de forventninger styret har til den fremtidige inntjening. Utby%e pr. aksje raskt korrigere feilen. Utstyret gir dermed kirurgen et verktøy som kvalitetssikrer operasjonen. Vel fungerende grafter korrelerer positivt med lavere risiko for komplikasjoner som hjerteinfarkt, slag og død under og etter operasjonen. Det er enklere å gjøre om en bypass umiddelbart fremfor å re-operere på et senere tidspunkt, både med tanke på pasientrisiko og effektivitet på sykehuset. På tilsvarende måte kan utstyret også benyttes til kvalitetssikring av kar-kirurgi og transplantasjonskirurgi * ** *25 års jubileumsutbytte med NOK 0,15 **Foreslått utbytte for 2012 Fortsatt drift Regnskapet for 2011 og 2010 er utarbeidet etter regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard). Styret og daglig leder erklærer etter beste overbevisning at regnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2011, med sammenlikningstall, er utarbeidet i samsvar med IFRS. Regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i resultatperioden og deres innflytelse på årsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode. Styret bekrefter at regnskapet er avsluttet under forutsetningen om fortsatt drift. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Morselskapets frie egenkapital etter utbytte var 21,9 MNOK. Konsernets egenkapital per var 106,9 MNOK, som tilsvarer en egenkapitalandel på 71,4 %. VeriQ systemenhet og prober i forskjellige størrelser. I tillegg til blodstrømsmåling med transittidsmåling (TTFM) har kirurgen også et verktøy til å søke etter blodårer, samt å bestemme graden av innsnevring i de samme årene, basert på Dopplerteknologi. Årer kan være vanskelig å lokalisere på grunn av fettvev eller at åren ligger inne i hjertemuskelen. Under en hjerteoperasjon er tiden en kritisk faktor. Ved raskere å kunne lokalisere hvor ny blodåre skal plasseres, reduseres tiden. I tillegg slipper kirurgen å kutte unødvendig i vev for å lokalisere innsnevrede årer. Dette øker kirurgens presisjon og kvalitetssikring av inngrepet. Søk (Search) Lokaliser (Detect) Verifiser (Verify) Produkter og anvendelsesområde Måling av blodstrøm med VeriQ Selskapet utvikler og produserer utstyr for bruk til kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Ved hjelp av ultralyd kan blodstrøm gjennom årene måles med stor nøyaktighet under kirurgiske inngrep. Fysisk består utstyret av et system og prober. Systemet inneholder all elektronikk og programvare. Proben, som brukes til selve målingen, tres på en blodåre, og sender signaler til systemet som analyserer disse. På skjermen vises blodstrømskurver og verdier. Probestørrelsen varierer avhengig av tykkelsen på åren som skal måles. Det viktigste anvendelsesområdet er i dag hjertekirurgi hvor blodstrømsmåling benyttes for å verifisere at nye, påsydde årer, såkalte grafter, fungerer som de skal, og leverer blod til de delene av hjertet som har lidd under manglende blodtilførsel. Dette verifiseres med stor nøyaktighet med Medistims blodstrømsmåler, som kalles et flowmeter. Om målingen viser lav blodgjennomstrømning, og dette skyldes en teknisk feil under inngrepet, kan kirurgen 8 Dopplerproben søker og lokaliserer, Quickfitproben verifiserer blodstrøm. Programvaren til VeriQ versjon 3.0 med workstation har et fleksibelt brukergrensesnitt, i tillegg til analyseverktøy til bruk både under og etter en operasjon. Medistim har utviklet og lansert et nytt produkt som inkluderer ultralydsavbildning i tillegg til tradisjonell funksjonalitet som beskrevet ovenfor. Ved å inkludere avbildning vil kirurgen få et apparat med flere anvendelsesområder. Det nye produktet heter VeriQ C. VeriQ C er Medistims nye generasjon kvalitetssikringssystem til bruk ved hjerte- og kar-kirurgi. Systemet er det eneste av sitt

9 Årsberetning slag i verden som kombinerer state of the art blodstrømsmåling med en ny ultralydsbasert avbildningsfunksjonalitet. Ved å kunne visualisere vil det bli enklere å planlegge, kvalitetssikre og gjennomføre et inngrep. VeriQ C er et nytt verktøy som vil bidra til å øke kirurgisk presisjon og kvalitet. Noe av det unike med VeriQ C er at kirurgen får et klart bilde som viser innsiden av blodårene og åreveggene. Eksempelvis kan kirurgen ved hjelp av VeriQ C koble hjerte-lungemaskinen på det mest optimale stedet på pasientens aorta, søke etter årer, finne innsnevringer, bestemme optimal plassering av nytt graft og verifisere det nye graftet før pasienten lukkes. Alt dette på en effektiv og rask måte som ikke var mulig tidligere. VeriQ C er dermed et nytt verktøy som vil bidra til å øke kirurgisk presisjon og kvalitet, og som kan bidra til et bedre resultat for pasientene. Dessuten vil økt presisjon og kvalitet spare helsevesenet kostnader ved å unngå re-operasjoner. VeriQ C vil også ha andre anvendelsesområder som er nærmere omtalt under forskning og utvikling. Produktet er klarert for salg i selskapets største markeder av helsemyndigheter i Europa, USA og Japan. Elektronisk stetoskop Medistims elektroniske stetoskop gir en overlegen lydgjengivelse sammenlignet med ordinære stetoskoper. Lydene kan lagres og analyseres både under og etter konsultasjon. I tillegg har produktet en distributor hvor flere personer kan koble seg på for å lytte samtidig. Dette er hensiktsmessig særlig i opplæringssituasjoner. Lyden forringes ikke selv om stetoskopet for eksempel settes rett på tykk pels. Dette kan gi et fortrinn for veterinærer, som slipper å barbere bort pels på dyr under undersøkelse. Mens det elektroniske stetoskopet har hatt flere fordeler sammenlignet med ordinære stetoskoper, har markedet vist seg svært konservativt, og i liten grad respondert positivt på produktet. Elektronisk stetoskop med seriekobling. Tredjeparts produkter I Tyskland, Danmark og i Norge har konsernet egne distribusjonsselskaper som selger produkter fra andre produsenter i tillegg til Medistimprodukter. Tredjeparts produkter er rettet mot kirurgi slik at målgruppen er den samme. Medistim har gode erfaringer med å kombinere egne og andres produkter i distribusjonssammenheng. Billeddiagnostikk probe til VeriQ C Utviklingen i markedet Medistim selger sine produkter over hele verden via distributører. Unntaket er USA, Norge, Danmark og Tyskland hvor selskapet selger sine produkter gjennom egne distribusjonsselskap. USA er det største og viktigste markedet hvor det utføres ca hjerte-bypass operasjoner årlig hvorav Medistims utstyr benyttes på ca. 11,4 %. Potensialet er stort og konkurransen begrenset. Medistim etablerte i 2007 egen salgsorganisasjon i USA for å sikre oppfølgingen av sitt største marked. USA I USA har Medistim en egen forretningsmodell hvor sykehusene betaler pr. operasjon der utstyret benyttes. Utstyret plasseres ut gratis og sykehusene må kjøpe et smart-kort eller en diskett som åpner systemet for bruk. Ett smart-kort eller én diskett åpner for én operasjon. Medistims nye billeddiagnostikksystem VeriQ C VeriQ smart-kort som benyttes i USA. 9

10 Årsberetning Medistims datterselskap i USA har knyttet til seg 22 salgsrepresentanter og 5 personer innen administrasjon og support. Av de 22 selgerne er 12 egne ansatte mens de 10 øvrige er uavhengige salgsagenter. Både egne ansatte og de uavhengige representantene har lang fartstid innen bransjen. Via denne organisasjonen dekker Medistim alle stater i USA. Thorax Surgery). For å styrke gjennomføringsevnen i disse initiativene, har Medistim gjennom sitt datterselskap i USA, Medistim US Inc, ansatt en Vice President, US Sales, i en nyopprettet stilling. Satsningen i USA, med egen salgsorganisasjon, har gitt resultater. Medistim økte salget av prosedyrer med mer enn 10%, mot en økning på 4% året før. For året 2011 ble det solgt prosedyrer ( prosedyrer). Omsetningen i USA i 2011 endte på 41,3 MNOK (39,1 MNOK.), hvor den underliggende volumveksten var på 10,2 % korrigert for valutaeffekter. I USA markedsføres kun prosedyresalg og ikke salg av kapitalvarer. Likevel er det kunder i USA som ønsker å eie utstyret framfor å leie. I slike tilfeller selger Medistim utstyret på samme måte som i verden for øvrig. Medistim har hatt representasjon i USA siden år Det er en voksende base av kapitalinstallasjoner som kjøper prober og som utgjør en ikke ubetydelig andel av totalt antall prosedyrer hvor Medistims utstyr benyttes. For 2011 utgjorde dette prosedyrer mot prosedyrer i Disse prosedyrene er inkludert i totalt antall prosedyrer som er nevnt ovenfor. Prosedyresalget forøvrig økte således med 11,4 % til Av dette var 165 prosedyrer på det nye produktet VeriQ C. The US Food and Drug Administration (FDA) gjennomførte i en fire dagers inspeksjon av selskapets virksomhet i Oslo og Horten i Det ble bekreftet under inspeksjonen at Medistims systemer og produksjonsanlegg tilfredsstiller FDAs krav til leverandører av medisinteknisk utstyr til det amerikanske markedet. Inspeksjon ble avsluttet uten funn av betydning for selskapets klarering for å selge egenproduserte produkter. Medistim hadde en tilsvarende inspeksjon i 2004 med samme resultat. Resultatet av inspeksjonen bekrefter Medistims fokus på kvalitet. Medistim lanserte i 2011 sitt nye avbildningsprodukt i USA. Det er i dag på global basis et udekket behov for avbildning i forbindelse med kirurgiske inngrep. Medistims produkt VeriQ C, med avbildnings-funksjonalitet, forventes å kunne dekke dette behovet. Selskapet estimerer at med avbildningsfunksjonalitet vil markedet for Medistims produkt mer enn fordoble seg, både på grunn av nye anvendelsesområder, men også fordi verdien på systemet øker vesentlig. I den anledning har det vært viktig for Medistim å ha en etablert og motivert salgsorganisasjon i selskapets største marked. Medistims posisjon i USA er sterk først og fremst i den delen av hjerte-bypass-kirurgien som utføres på såkalt bankende hjerte, dvs. at hjertet fortsetter å sørge for blodsirkulasjonen under operasjon. Det er dog kun en liten del av antall operasjoner, ca. 20 %, som utføres på denne måten. Medistim har intensivert sine initiativer for å oppnå tilsvarende aksept hos de resterende 80 % av operasjonene, som gjøres med hjelp av oksygenering av blodet med en hjerte-lungemaskin. Selskapet er inne i en spennende fase med markedsintroduksjon, ikke bare av et nytt produkt, men av et nytt paradigme for kvalitetssikring: Ved å kombinere den etablerte transit time flow measurement (TTFM) teknologien med å utføre epiaortic ultrasound scanning (EUS), forventer man å ytterligere redusere risiko for helsetruende og potensielt dødelige komplikasjoner. Den kommersielle strategien innbefatter, i tillegg til regulært salg, også strategisk samarbeid med opinionsledere ved store hjertesentre og dialog med fagorganisasjonene, slike som AATS (The American Association for Thoracic Surgery) og STS (Society for 10 Medistims antatte markedspenetrasjon innen hjertekirurgi. Ved årets slutt hadde Medistim rundt 400 systemer utplassert på sykehus i USA. Det er forventet at antallet vil øke i 2012, og at det blir økt bruk pr. system, med en direkte oppfølging av sluttkunder. Dessuten er det forventet at etterspørsel etter VeriQ C vil øke antall systemer utplassert på sykehus. Med egen salgsorganisasjon kan Medistim fokusere på aktiviteter som er forventet å gi vekst. Av totalt hjertesentre i USA hadde Medistim installasjoner hos 292 sentre. Målet for 2012 er å øke bruken av installerte systemer, vinne nye kunder og etablere en kundebase med VeriQ C. Med et stort åpent marked, sitt nye produkt og sterk støtte fra europeiske lands anbefalinger slik som ECC/EACTS Guidelines (2010) og den nye britiske anbefalingen fra NICE (2011), er Medistim godt posisjonert for videre vekst i det amerikanske markedet. (Se forøvrig under avsnittet som omhandler Europa for ytterligere kommentarer om NICE.) Europa I motsetning til USA, som betaler pr. prosedyre utstyret benyttes, investerer sykehusene i den øvrige delen av verden en engangssum for systemet. Sykehusene eier systemet, men er avhengig av å kjøpe nødvendig forbruksmateriell. Forbruksmateriellet består av prober i forskjellige størrelser. Pr. dato kommer den største andelen av konsernets inntekter fra forbruksmateriell. Anbefaling fra NICE Medistim oppnådde i 2011 en stor anerkjennelse av sitt produkt VeriQ for transittidsmåling under hjerte-bypassoperasoner (CABG): Britiske National Institute for Health and Clinial Excellence (NICE) avsluttet sin grundige kliniske og helseøkonomiske vurdering med å anbefale National Health System (NHS) å rutinemessig bruke VeriQ under koronare bypassoperasjoner. NICE ble opprettet i 1999 for å sikre at alle har lik tilgang til medisinsk behandling og omsorg av høy kvalitet. I dag er NICE anerkjent som verdensledende i å sette standarder for høy kvalitet innen helsetjenester og er den mest produktive produsent av kliniske retningslinjer i verden. Alle NICE-anbefalinger er utviklet av uavhengige komiteer. The Medical Technology Advisory Committee (MTAC) består av 25 uavhengige spesialister med et bredt spekter av medisinsk teknologi og evalueringskompetanse.

11 Årsberetning kirurger tar i bruk den objektive og pålitelige målemetoden som tilbys av VeriQ systemet. Anbefalingen har videre potensiale til å påvirke praksis i andre land, inkludert USA. Medistim er svært oppmuntret av denne anbefalingen, som er et viktig steg videre i å gjøre blodstrømsmåling med TTFM til standard klinisk praksis i behandling av CABG pasienter over hele verden. Unormal blodstrøm visualisert via VeriQ touch screen. Direkte salgsorganisasjon i Danmark Medistim opprettet i 2011 direkte distribusjon i Danmark. Distribusjonsavtalen med tidligere distributør ble terminert og Medistim etablerte en direkte salgsorganisasjon. Nytt selskap ble også formelt sett etablert og de danske kundene betjenes av det danske datterselskapet. I Danmark utføres det årlig mellom 4000 og 5000 hjerte-bypassoperasjoner. Disse operasjonene utføres hovedsakelig av de syv største hjertesentrene. De fleste danske sykehus utfører også karoperasjoner. I tillegg til egne produkter vil selskapet introdusere tredjeparts produkter for å bygge opp et tilsvarende distribusjonsselskap som Medistim har i Norge via datterselskapet Medistim Norge AS. Som et ledd i denne planen inngikk selskapet en avtale med Integra Lifesciences (NJ, USA), om distribusjon av en rekke kirurgiske instrumenter i Danmark i Med denne avtalen utvider Medistim sin virksomhet i Danmark ved å kombinere sine egenutviklede produkter med en portefølje av tredjeparts produkter. Medistim distribuerer allerede Integra produkter i Norge og har gode erfaringer med Integra. Endring i Doppler kurve som lokaliserer innsnevring I NICE-rapporten vises det til helseøkonomiske fordeler ved rutinemessige bruk av VeriQ systemet for vurdering av blodgjennomstrømning under koronar bypass operasjon (CABG), sammenlignet med klinisk vurdering alene. NICE rapporterer en estimert kostnadsbesparelse på mer enn 115 per pasient. NICE støtter også de kliniske data, som indikerer reduksjon av tidlige graft svikt, hjerneslag, hjerteinfarkt eller tilbakevendende angina. Riktig blodstrøm visualisert via VeriQ touch screen. Det er store forskjeller i klinisk praksis mellom europeiske land når det gjelder anvendelsen av måling og verifisering av blodgjennomstrømning i graftene ved koronar bypassoperasjon. Selskapet antar at denne anbefalingen fra NICE vil resultere i at britiske Nye prober for vaskulær bruk lansert i Europa Av andre viktige hendelser i Europa i 2011 var selskapets lansering av nye prober under den årlige konferansen til European Society for Vascular Surgery (ESVS). Konferansen ble i år avholdt i Athen, Hellas, fra 22. til 25. september. De nye og CE-merkede probene for transittid blodstrømsmåling (TTFM) er spesielt utviklet for perifer karkirurgi og utgjør således et viktig ledd i den videre satsningen i dette segmentet. Probene er dampautoklaverbare for å møte globalt utbredte steriliseringsstandarder, er ergonomisk tilpasset vaskulære prosedyrer og støtter bruk på større blodårer, fra 5-18 mm i diameter. Medistims utstyr har tradisjonelt blitt brukt hovedsakelig av hjertekirurger under bypasskirurgi. Medistim er verdensledende innen kvalitetsvurdering av koronar bypass grafting (CABG). Selskapet ser et betydelig uutnyttet potensial innenfor det globale vaskulære markedet, som er anslått til å være ca vaskulære prosedyrer årlig. Til sammenligning utføres det ca hjertebypass- operasjoner per år. Økonomisk nedgang i Europa Den generelle nedgangen i økonomien i Europa har også rammet Medistims marked, i form av en noe forsiktigere investeringsvilje hos sykehusene i Det var spesielt salg gjennom distributører i Sør-Europa som viste tilbakegang. I Tyskland hvor selskapet har en solid representasjon var det en volumvekst på 4,8 % i Totalt økte salget i Europa i 2011 med 1,9 % til MNOK 99,7. Asia, Midt-Østen og Afrika I Asia er Medistim fortsatt best representert i Japan som sto for 74,5 % av salget i regionen i Tilsvarende andel i 2010 var på 66,4 %. Japan er et av de landene hvor introduksjonen av VeriQ C har kommet lengst, og Medistim har en solid representasjon via sin distributør Nippon BXI. Distributøren har vært operativ til tross for katastrofen som rammet landet i Asia for øvrig har økt fokus på hjertesykdommer som følge av større innslag av vestlig livsstil. Det er derfor viktig for Medistim å være godt representert med sine produkter i de asiatiske markedene. Medistim har god representasjon via sin distributør Pacific Medical Systems Ltd., og er generelt godt posisjonert til å møte 11

12 Årsberetning den forventede veksten i regionen. VeriQ C ble lansert under den asiatiske kongressen ATCSA/ACSVS i mai. Kina er det største landet i Asia med en raskt voksende økonomi. Medistim har klarering fra kinesiske helsemyndighetene, State Food and Drug Administration, for salg av VeriQ. Søknad for salg av VeriQ C er under utarbeidelse. I Midt-Østen og Afrika (MEA) har Medistims nyeste produkt VeriQ C fått en meget god motakelse, ledet an av Saudi-Arabia. Av totalt 20 systemer solgt i 2011 ble 7 solgt i denne regionen. Andre aktiviteter Medistim deltok på de fire store hjertekirurgikongressene som arrangeres årlig. Disse er The European Association for Cardiac- Thoracic Surgery (EACTS), The American Association for Thoracic Surgery (AATS), Society For Thorax Surgery (STS) og the Asian Society of Cardiovascular Surgery (ASCVS). Kongressene er for kirurger i henholdsvis Europa, USA og Asia. Selskapet knytter mange viktige kontakter gjennom deltakelse på kongressene, finner nye prosjekter og får vist ny produkt-funksjonalitet. Deltakelse på kongressene er en av de viktigste markedsføringskanalene for selskapet. Medistim har avtaler med nær 50 distributører over hele verden. Selskapets produkter er installert på sykehus i ca 60 land og ved utløpet av 2011 var systemer utplassert. Selskapet forventer store inntekter i fremtiden ved den daglige bruk av systemer og det utstyr som derved etterspørres. Dessuten er det forventet at mange sykehus vil kjøpe eller bytte ut gamle installasjoner til det nye produktet VeriQ C. VeriQ C mer enn dobler Medistims markedspotensial både på grunn av nye anvendelsesområder, men også fordi økt nytte for brukerne øker den økonomiske verdien på instrumentet vesentlig, sammenlignet med VeriQ uten avbildningsfunksjonalitet. Markedspotensial for Medistims tradisjonelle produkter og Medistims nye billeddiagnostikk utstyr 1 = NOK 1000 Medistims stand på EACTS Medistim inngikk i løpet av 2011 en lisensavtale med Freebit AS. Lisensavtalen omfatter et patent Medistim har knyttet til sin stetoskopvirksomhet. Lisensavtalen gir Freebit rettigheter til Medistims patent på øre-grensesnitt-teknologi for å utvikle, bruke og selge produkter utenfor Medistims kjerneområder. Dette er medisinteknisk utstyr og helseprodukter. Avtalen er eksklusiv, verdensomspennende og royaltybærende. Medistim Norge AS Medistim Norge AS er Medistim ASAs norske distribusjonsselskap. Firmaet har hovedfokus på kirurgi og selger 3dje parts produkter som passer godt med Medistims egenproduserte produkter. Dette øker Medistims bredde i det medisintekniske markedet. Selskapet har 17 ansatte hvorav 10 er selgere. Selskapet er ISO-sertifisert, noe som gir et viktig kvalitetsstempel. Medistim har i 2011 styrket sin posisjon som en nordisk distributør gjennom etableringen i Danmark. Den danske virksomheten ledes fra Medistim Norge og vil foruten Medistims egne produkter ta inn tredjeparts produkter man har god erfaring med fra Norge. Utvikling i markedet for elektroniske stetoskop Medistim har hatt en global distribusjonsavtale med Welch Allyn for sine elektroniske stetoskoper. Avtalen ble inngått i 2008 og løp ut Til tross for overlegen teknologi og lydkvalitet har ikke de elektroniske stetoskopene oppnådd forventet salg i markedet, og Welch Allyn har valgt å ikke fornye distribusjonsavtalen. 12 Medistims globale representasjon Medistim har ikke lyktes med å finne hensiktsmessige alternativer for videre drift av stetoskopvirksomheten, og har derfor besluttet å avvikle produktet. Medistim har patenter knyttet til stetoskopet som vil opprettholdes. Selskapet har en lisensavtale med Freebit AS, som er kommentert ovenfor. Avviklingen har ubetydelig innvirkning på selskapets resultat. Produksjon Medistims produksjonsavdeling holder til i Horten, hvor elektronikkomponenter monteres og prober produseres. Prober til VeriQ C blir produsert av Sound Technology Inc fra USA, som i samarbeid med Medistim utviklet en ny og forbedret 2. generasjons avbildningsprobe.

13 Årsberetning Avlesning av kurver under kirurgi. Sammenstilling av forbruksmateriell probe. I produksjonen fokuseres det kontinuerlig på effektivisering og produktivitetsforbedringer. Komponentene som inngår i produksjonen av prober og systemer overvåkes nøye, og man søker kontinuerlig å redusere komponentkostnadene. Produksjonsavdelingen fremstiller produkter som tilfredsstiller krav og standarder fra relevante helsemyndigheter over hele verden. Dette krever høy kompetanse og gode kvalitetssystemer. Forskning og utvikling Det er et stort udekket behov for å kunne kvalitetssikre inngrep innenfor hjerte- og karkirurgi. Ny og mer avansert kirurgi øker behovet for kontroll og kvalitetssikring av prosedyrene under en operasjon. Trenden går mot mindre innvasive inngrep og kikkhullskirurgi. Dette gir kirurgen mindre arbeidsrom og mulighet til å kontrollere på tradisjonelt vis. Det blir således viktig for kirurgen å få verifisert ønsket resultat, og å kunne dokumentere resultatene av et inngrep. Avbildning av en blodåre med farge-doppler. Det er i dag et udekket behov for ultralydsbasert avbildningsutstyr spesielt laget for kirurgiske applikasjoner. Kombinasjonen av ultralydsbasert transittidsmåling og avbildning representerer det første produktet av sitt slag i markedet. Den nye kombinasjonen øker markedspotensialet for selskapet betydelig. Dette gjelder både innen dagens anvendelser og flere nye bruksområder. Medistim ASA satser på å videreutvikle eksisterende produkter og å utvikle nye produkter til å dekke kirurgens økende behov. Medistim ASA benytter årlig mellom 4 og 10 % av omsetningen på forskning og utvikling. I 2011 ble 7,1 MNOK benyttet. FoU-aktiviteten i 2011 har i stor grad vært rettet mot utvikling av forbedring av det nye avbildningssystemet. Prosjektet ble startet i 2005 og er til nå det største og mest omfattende prosjektet i Medistims regi. Medistim har sammen med sin partner i prosjektet, Aurotech Electronics, utviklet en digital ultralyds-modul. Ved hjelp av nyutviklede ultralydsprober og software kan kirurger som benytter det nye produktet, i tillegg til allerede eksisterende funksjonalitet, se 2-dimensjonale bilder av de blodårer det opereres på. Blodstrømmen inne i blodårene vil også bli visualisert ved bruk av fargekodet 2-dimensjonal Doppler teknologi (CFM). Produktet heter VeriQ C. Avbildning av en blodåre uten farge-doppler. 13

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2014 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008 årsrapport 2 # NøkkelTall Tall i NOk 1000 2008 2007 2006 Driftsinntekter 1 081 042 994 638 860 521 Driftsresultat (18 133) 52 091 65 666 Resultat før skatt (7 284) 53 984 65 885 Årets resultat (4 115)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008 2007 Årsregnskap Etman International ASA 31.03.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret.

Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. ÅRSRAPPORT 2010 Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper innen transport av levende laks og ørret. SØLVTRANS HOLDING ASA 2010 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE s. 06

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 STYRETS ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING 5 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 11 ÅRSREGNSKAP MED NOTER 17 ERKLÆRING FRA STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Årsrapport2010. www.solstad.no

Årsrapport2010. www.solstad.no Årsrapport2010 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer