Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2014/sluttrapport. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 4, september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2014/sluttrapport. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 4, september 2014"

Transkript

1 Telefon : Epost : Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: Org.nr. : MVA Årsrapport 2014/sluttrapport Beiteprosjektet i NT Marita Holte Prosjektleder NLR NT NLR NT-rapport nr. 4, september 2014 Avd. Snåsa, 7760 SNÅSA E-post:

2 Forord Fylkesmannen og faglagene tok i 2010 initiativ til å få i gang ett beiteprosjekt i Nord Trøndelag. Dette for å få økt fokus på beiting for å vise til verdiene som ligger i god beitebruk. Det ble arrangert flere møter for å finne hva en ønsket å fokusere på. Norsk Landbruksrådgiving NT ble spurt om å ta ansvar for prosjektet, lage prosjektplan og søke å finne finansiering. I godt samarbeid med Fylkesmannen, Bondelaget, Sau og geit, Tine og Nortura fikk vi lagd og diskutert en prosjektplan. Å få til finansiering gikk greit, mange positive tilbakemeldinger, men tok litt tid så prosjektstarten ble litt seinere enn planlagt. side 2

3 Årsrapport 2014 Prosjektinformasjon og organisering Beiteprosjektet i Nord-Trøndelag hadde i 2012 det første hele driftsåret. På grunn av forsinkelser i oppstarten vedtok styringsgruppa i 2012 å forlenge prosjektet med ett år, ut Utvidinga skjer gjennom at tiltaka i prosjektet er fordelt over ett ekstra år, kostnadene med prosjektet blir uendra. De som finansierer prosjektet har godtatt forlenginga ble det siste hele og avsluttende året, men gjenstående midler ble brukt til å arrangere noen avsluttende møter i første halvdel av Følgende er med på å finansiere prosjektet Budsj /søkn Budsj /søkn Fylkesmannen i NT NT fylkeskommune Sentralt Beiteprosjekt Innvilget 2011 Innvilget Merknad Midler for hele prosjektperioden innvilget Midler for hele prosjektperioden innvilget Midler for hele prosjektperioden innvilget Egeninnsats i prosjektet (revidert mars 2013) Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Timer Kroner Timer Kroner Timer Kroner Fylkesmannen i NT NT fylkeskommune NT Bondelag Prosjekteier Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag Styringsgruppe: Trine Hasvang Vaag, NT bondelag Bjørn Pettersen, NT Sau og Geit Anstein Lyngstad, FMLA NT Maia Vardenær, FMMA NT Arnodd Kjenstadbakk, Nortura Torgeir Daling, TINE Solrun Kolstad, NLR NT Prosjektleder: Marita Holte, NLR NT side 3

4 Aktivitet i 2014 Det ble igjen en del midler i Beiteprosjektet etter at prosjektperioden var over. Disse midlene ble overført til 2014, og ble brukt på å arrangere tre avsluttende fagmøter med oppsummering og erfaringer fra prosjektet. Mye arbeid ble lagt i å lage et godt program, hvor vi fikk med fagfolk fra Bioforsk og FMLA. I tillegg fikk vi med tre gårdbrukere til å holde et innlegg på hvert sitt møte om praktiske løsninger i forhold til beiting. På Snåsaheia var det fokus på beiting med mjølkekyr og praktiske løsninger med robot. Oppmøtet her ble noe lavere enn vi hadde forventet. På Levanger var temaet sau, og oppmøte ble bra. Fokus på snylterbehandling på inngjerda område, raigras og fôrkvalitet. På begge fagmøtene hadde FMLA innlegg om artsrike beiter. På Val ble det lagt opp til at det skulle passe for både mjølke- og ammekuprodusenter med bra oppmøte sjøl om en del var elever. Astrid Johansen fra Bioforsk holdt innlegg på alle tre fagmøtene. I tillegg til dette ble Beiteprosjektet spurt om å holde et foredrag på Landbruksmessa på Høylandet. Samme foredrag ble brukt som på de andre fagmøtene, og oppmøtet ble bra. Arrangement Beiteprosjektet har hatt og vært med på i 2014 Dato Vert/sted Tema Arrangør Fremmøtte 31. mars Snåsaheia Erfaringer, beitestyring, robot, tilleggsfôring på beite til mjølkekyr NLR NT, NLR N, Tine, Bioforsk, FMLA 9 7. april Søgstad, Levanger 10. april Val vgs. 25. april Høylandet Erfaringer, raigras, praktiske løsninger, fôrkvalitet på beite til sau Erfaringer, beitestyring, tilleggsfôring og økonomi ved beite til mjølke- og ammekyr Beite til mjølkekyr, gode vår- og høstbeiter, tilleggsfôring på beite NLR NT, Nortura, Bioforsk, FMLA NLR N, NLR NT, Tine, Bioforsk NLR N, Tine, Bondelaget, prousentlagene Avd. Sambeiting Indre Namdal, med 7884 hest Sørli og sau side 4

5 Økonomi i prosjektet i 2014 Prosjektet er i 2014 gjennomført så godt som etter plan. For 2014 ble det budsjettert med kr ,- som skulle brukes på noen avsluttende møter og til sluttrapportering av prosjektet. Det er per 1. september 2014 brukt kr ,- Det ble et lite underskudd som dekkes av egne midler av NLR NT. For 2014 vil det bli bedt om utbetaling av restbeløpet på kr ,- fra Fylkesmannen, og kr fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Kr ,- av dette er for arbeid gjort i 2014, de resterende er restutbetaling fra Prosjektregnskap Beiteprosjektet 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2014 timer pris kostn timer à kr sum NLR NT NLR Namdal Tine Nortura Sau og Geit Sum timeforbruk/kostnader FMLA* Bondelag* NT Fylkeskommune* Sum timesforbruk/arbeidskostnader Annonsering Arrangementskostnader, mat, materiell Reisekostnader Sum andre kostnader Sum refunderbare kostnader (tilskudd) Sum egenandel Sum * egeninnsats i prosjektet Innvilga Sum tilsk. Tot.kostn. Finansiering Beiteprosjektet NT Andel Diff. FMLA NT inkl nasj. Beiteprosj , NT Fylkeskommune , SUM side 5

6 Sluttrapport Aktivitet i prosjektet Beiting: sau, mjølkeku og ammeku Beiteprosjektet har hatt en rekke aktiviteter i prosjektperioden, mange markdager og deltagelse med faginnlegg på andre arrangement. Oppmøtet har variert, men har jevnt over vært bra, ca har møtt fram på de ulike arrangementene. Markdagene har blitt arrangert på eksempelbruka og på andre bruk som kan vise til godt beitebruk. Vi har fått mange gode diskusjoner både på fagmøtene og markdagene. Tema har variert noe og er selvsagt litt avhengig av hva brukerne og de frammøtte er interessert i. Tema som har vært tatt opp og diskutert på fagmøter og markdager: Mjølkeproduksjon: - Beiting for ulike produksjonsmål - Skiftebeiting eller kontinuerlig beiting - Grasartar på beite - Gjødsling - Beitepussing maskinelt eller med etterpussere - Varige beiter, kan en få til det - Kortvarig beite, grønfôr til beite - Beiting som kulturlandskapspleie - Eksempel på økonomisk effekt av beiting - Robotfjøs og beiting, praktisk gjennomføring - Alle dyr på beite fra 2014, også løsdrift - Tilleggsfôring på beite - Fettprosent på beite Beiting gir et fint kulturlandskap Ammeku - Produksjonsmål - Når bør en ha det beste beite - Ammekyr til restaurering av gammal kulturmark - Slippetid og skjøtselseffekt - Økonomi i beiting, produksjon og tilskudd - Gjerdehald, hva er godt nok - Gjødsling av beiting, pussing av beiter - Skiftebeiting eller kontinuerlig beiting - Leie av beite - Ammekyr på sommerferie, leie av areal og sommertilsyn. Utnytting av gjengroingstrua areal. Rydding av beite side 6

7 Sau - Ulike beiter til sau, tilvekst på beite - Sau som pleier av kulturlandskap - Sau innom rovdyrsikkert gjerde, utfordringer med gjerdehold, flytting av dyr osv. - Strategier for snylterbehandling - Resistensproblem i forhold til snylterbehandling - Gjerde til sau, hva fungerer, strøm eller netting. - Intensiv beiting, grasartar og sorter, gjødsling - Sambeiting med andre dyreslag, effekt - Økonomi med beiting - Sau til restaurering av verdifullt kulturlandskap For å få oversikter over hvilke arrangement Beiteprosjektet har hatt og vært med på i de ulike årene, henvises det til de ulike årsrapportene. Mjølkekyr på beite på Namdalseid side 7

8 Beitekurs Prosjektet starta raskt opp med å prøve å få til beitekurs for mjølke- og ammekuprodusentene, men kom litt seint i gang og det var vanskelig å få med folk. Ett kurs ble igangsatt i Stjørdalsområdet på mjølkeproduksjon i Det ble arbeidet videre med å få til ett godt opplegg, og i 2012 ble det holdt to kurs; et for mjølkeproduksjon på Innherred og ett for ammeku på Snåsa. I 2013 ble det påmelding nok til tre kurs, ett for ammeku i Nærøy og to for mjølkeproduksjon på Grong og Levanger. Kursene fungerte bra, med gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Kurset har bestått av to innedager og Elektrisk fe-lås for krysning av vei to utedager med faginnlegg på innedagene og markdager hos enkelte av deltagerne på utedagene. I tillegg til NLR, har også Tine og Nortura vært med, og enkelte ganger har det vært med innledere både fra Felleskjøpet, kommunen og veterinærer. Erfaringsutveksling mellom deltagerne har vært en viktig del av kurset. Beitestyring planlegging og dokumentasjon av beitedrift Prosjektet har utviklet en norsk versjon av den svenske «Beteskalender». Denne var til utprøving hos deltagerne i beitekurs mjølk i 2012, og fikk gode tilbakemeldinger. I begynnelsen av 2013 ble kalenderen evaluert, og det ble brukt en del timer på revidering, utforming og klargjøring til trykking. Som et ønske fra styringsgruppa ble det trykt opp tre ulike beitekalendre; en for mjølkeproduksjon, en for ammeku og en for sau. Til sammen ble nesten beitekalendre sendt ut til husdyrprodusenter i Nord-Trøndelag. Nesten 900 kalendre ble sendt ut med mjølkebilen til alle mjølkeprodusentene i distriktet, mens ca. 400 sau og 400 til ammeku ble sendt ut per post. Etter en evaluering av beitekalenderen etter beitesesongen i 2013 ble det bestemt å lage en fellesutgave av kalenderen. Dette ble gjort i slutten av 2013, og den nye versjonen ble laget som en digital versjon og ligger ute på NLR NT sine hjemmesider. Dette er ei excel-fil som kan lastes ned og fylles inn direkte på datamaskinen. I tillegg finnes det et restlager på flere av NLR sine kontor, som kan deles ut til de som er interessert i det. Beitekalenderen er et nyttig verktøy både til å planlegge beitinga, holde oversikt, og ikke minst er det ett godt dokumentasjonsverktøy. Flere brukere har i løpet av sesongen kommet med tilbakemelding om at de har tatt den i bruk og er godt fornøyd. Det har også kommet henvendelser fra andre NLR enheter i landet, og flere eksemplarer har blitt sendt ut dem. Beitekalenderen side 8

9 Kalenderen er et produkt som vil være tilgjengelig sjøl om prosjektet er avsluttet. Den skal være kjent for de fleste produsentene i Nord-Trøndelag, men arbeidet med å få den kjent i resten av landet vil fortsette. BeiteBank BeiteBanken kom i funksjon fra nyåret Den ligger åpen for alle på hjemmesida til NLR NT. Her kan interesserte dyreeiere søke etter, eller legge inn et ønske om å leie beite. På samme måte kan eiere av ledige beitearealer søke etter egnede beitedyr, eller legge ut sine arealer som ledige beiter. Alle avtaler skal gå direkte mellom partene. Planen var at brukerne selv direkte kunne legge inn sine beitearealer eller ønsker om beiter, men slik nettsida fungerer i dag var ikke dette mulig. Brukerne må derfor sende mail for å få lagt ut sine ønsker. I tilknytning til denne nettplassen var det tenkt at det skulle være en liten litteraturbase som omhandler beitebruk. Foreløpig ligger det ute en mal på hvordan en beieleieavtale kan være. Denne kan skrives ut og underskrives av partene. I tillegg legges det også ut andre nyttige linker og artikler. Beitekalenderen ligger også ute på denne sida. Det ble skrevet en artikkel om BeiteBanken i Landbrukstidene og i Ringavisa i april Responsen har likevel vært liten, og det ligger lite ute på nettsida foreløpig. I juleutgaven av Ringavisa ble det også skrevet en artikkel om et beiteleieforhold som fungerer godt, og artikkelen viser den økonomiske siden av leieforholdet. Denne artikkelen ligger som vedlegg til rapporten. BeiteBanken vil være oppe å gå selv om Beiteprosjektet er avsluttet. Informasjon om beiting Medarbeiderne i prosjektet har vært med på diverse møter og hatt innlegg om beiting. Dette er særlig produsentlagsmøte og møte med lokale bondelag. Her har vi informert om Beiteprosjektet, og vist til Beitekalenderen og BeiteBanken. Tema har variert noe, men har dreid seg mye om beitestyring, gjødsling, valg av arter og sorter, fett-prosent på beite og selvsagt regelverket om at alle dyr skal på beite fra I 2012 arrangerte blant annet Tine en møteserie sammen med Lars Erik Ruud som har arbeidet mye med beiteløsninger og har vært mye i kontat med Mattilsynet. Sentrale tema var derfor utfordringene i forhold til beiting og løsdrift med mjølkerobot, hvor optimal utforming av drivganger, luftegårder og mosjonsløsninger i forhold til beite ble tatt opp. Oppmøte var bra, med til sammen nesten 70 deltagere. Beiteprosjektet ble også spurt om å delta på beitedagene i Sør-Trøndelag, på Skjetlein og Rissa i Dette var i regi av NLR Sør- Trøndelag, i tillegg til at Tine og Kommunen deltok på Rissa. Beiteprosjektet hadde innlegg om mjølkeproduksjon på beite og formidlet ulike erfaringer fra prosjektet. Oppmøte var bra med til sammen ca. 35 deltagere. Det har blitt skrevet om beiting og beitedrift både i Ringavisa og i e-postmeldinger gjennom hele sesongen. Blant annet en reportasje fra Harran hvor utfordringene i forhold til beiting side 9

10 med sau i utmarka har vært så store at de nå har satt opp ett rovdyrsikkert gjerne, og har positive erfaringer med det. Utfordringa i forhold til beitekravet fra 2013 og bruk av luftegårder har også vært tema i Ringavisa, i tillegg til artikler om skjøtsel av verdifullt kulturlandskap med beiting. Det har også vært en omtale av beiteleieforholdet hvor kjøttfe fra Innherred drar på sommerferie i Lierne og Røyrvik, ble publisert i siste utgave av Ringavisa i Her har prosjektet også laget en regnskapsanalyse for beiteleieopplegget. Gårdsreportasjer fra nesten alle eksempelbrukene har blitt publisert i løpet av de tre prosjektårene. Alle artiklene som har blitt skrevet om eksempelbrukene ligger som vedlegg til denne rapporten. Eksempelbrukene i Beiteprosjektet Eksempelbruk Driftsform Publisert Kjell Johansen, Harran Sau Ringavisa nr Asbjørn Helland, Steinkjer Mjølk Ringavisa nr Tove Sølvberg, Inderøy Mjølk Ringavisa nr Asbjørn Brustad, Ytterøy Sau Landbrukstidene 2011 Håvard Ødegård, Overhalla Ammeku Per Opheim, Snåsa Ammeku Ringavisa nr Øystein Dahlen, Nærøy Mjølk Tore Bartnes, Beitstad Ammeku Ringavisa nr Kjøttfe fra Innherred på sommerfeire i Røyrvik Beiting av verdifullt kulturlandskap Prosjektet hadde i 2012 to markdager om verdifullt kulturlandskap, en om skjøtsel av kulturminne på Skei i Sparbu, og en om skjøtsel av freda område på Rinnleire. Med på Skei var også fylkesarkeolog Lars Forset som har hatt mye med praktisk skjøtsel av kulturminne å gjøre. Her fikk vi sjå hvor vanskelig det er å få stort nok beitetrykk etter større rydninger. På Rinnleire var Erlend Skuterud fra SNO med og orienterte om arbeidet som er gjort og erfaringer med beiting med sau. Uten beitedyr har det vært umulig å holdet området åpent. Sauebøndene er relativt fornøyde, men har problemer med å få nok tilvekst da det er et næringsfattig området. I 2013 ble det holdt flere markdager hvor temaet har vært rydding av gammel kulturmark og skjøtsel av verdifullt og freda kulturlandskap med beitedyr. Det ble holdt en markdag på skjøtsel av verdifullt kulturlandskap på Husan i Verdal i etterkant av styringsgruppemøte i prosjektet. Dessverre var det veldig dårlig oppmøte på denne markdagen. Dette var også erfaringer fra 2012 og andre markdager hvor dette var hovedtema. I 2013 ble derfor markdagene med tema beiting av verdifullt kulturlandskap lagt til gårder som også har andre intensive beiter, slik at temaet kunne flettes inn i et mer helhetlig program. side 10

11 Beitebruksplan kulturlandskap, Skei Arbeidet med beitebruksplan på Leka starta med befaring sammen med botanikere fra Miljøfaglig utredning A/S SNO, kommunen og beitebrukere i I 2012 ble det inngått avtale med Skog og Landskap om utarbeiding av sjølve beitekartet. Yngve Rekdal og Anders Mona var på to dagers befaring for å gjennomgå tidligere kartlegging. Det ble holdt møter med brukerne av Skeinesset og kommunen for å avklare litt om framtidig dyrehold. Det har også blitt arbeidet med å prøve å få øka antall utegangersau i området, noe som har gitt litt utfordringer i forhold til Mattilsynet, men det ble søkt om å få øke dyretallet. SNO har vært en viktig støttespiller i forhold til manuelt skjøtselsarbeid og planlegging av fremtidig drift av området. Arbeidet med sjølve beitebruksplanen ble starta i 2013, men ble forsinket på grunn av ulike avklaringer. I 2013 ble det tatt en befaring og gjennomgang av beitebruken på alle berørte gårdsbruk, og skal være med som grunnlag for beiteplanen for hvert bruk. Det ble også i 2013 holdt markdag med tema beiting på de gårdsnære arealene og beiting i Skeisnesset. Markdagen ble arrangert i samarbeid med NLR Namdal, kommunen og Utvalgte kulturlandskap Skei. Kystlynghei med store strandeng og anna grasdekt god beitemark på Skeisnesset på Leka Brukerne i området har vært på studietur til Hitra og Frøya for å se hvordan de driver med utegangarsau der og for å se hvordan utgangarsauen kan brukes for økt verdiskaping. Brukere fra Skei var og med på kurs i Rørvik arrangert av Vikna kommune og Fylkesmannen om skjøtsel av lynghei og verdiskaping i utgangarsau. side 11

12 Beitepotensialet i Skeisnesset Skeisnesset er i hovedsak et kystlyngheiområde, men og et område med mye grasmark (strandeng og beitevoll). Grasmarkarealene er gode beiter for både storfè og sau. De siste 10- åra har arealene blitt brukt til storfe (40-60 kviger), men de siste åra også til ca 150 utgangarsau. To brukere har starta med utgangarsau for å få en bedre skjøtsel av kystlyngheia og da særlig for å få vinterbeiting. Tabell 1: Vegetasjonstyper på Skeisnesset Vegetasjonstype Dekar % 4a Lav- og lyngrik bjørkeskog 82 1,9 4b Blåbærbjørkeskog 254 5,8 4c Engbjørkeskog 105 2,4 4g Hagemarkskog 54 1,2 7 Plantefelt barskog 54 1,2 8b Myrskog 27 0,6 8d Rik sumpskog 23 0,5 9a Rismyr 186 4,3 9c Grasmyr ,4 10b Røsslynghei ,2 10e Fukt- og strandeng 42 1,0 11a Dyrka mark 321 7,4 11b Beitevoll 105 2,4 11 Uspesifisert grasmark ,9 12 Uspesifisert impediment 111 2,5 12c Fjell i dagen 95 2,2 SUM ,0 Tabell 2: Tilgjengelig utmarksbeite fordelt på beitekvaliteter Beiteverdi Storfe Sau Dekar % Dekar % Mindre godt beite , ,4 Godt beite , ,4 Svært godt beite 126 3, ,3 Grasmark , ,9 Beitevoll 105 2, ,7 Sum = Tilgjengeleg utmarksbeite , ,0 Nyttbart beite , ,2 Kartet som Skog og landskap har utarbeidet ble forsinka, men ble ferdig i første del av Beitebruksplanen vil bli ferdigstilt i løpet av side 12

13 Kart over Skeisnesset som viser bruk av gjødsel og sprøytemidler side 13

14 Erfaringsgrupper Det ble ikke arbeidet for å få til egne erfaringsgrupper i prosjektet, slik det var tenkt. Beitekursene har likevel fungert som faste erfaringsgrupper hvor utveksling av erfaringer er et viktig punkt i opplegget. Som et ønske fra flere brukere ble det i 2012 arrangert ei erfaringssamling for de som har rovdyrsikkert gjerde til sau. Brukerne sjøl presenterte og diskuterte litt omkring sine erfaringer i forhold til organisering, tidsbruk, tilvekst før og etter oppsett av gjerde, snylterbehandling, muligheter for utviding av drifta og kostnader med oppsetting av gjerdet. I tillegg hadde Lina Nøstvold fra Fylkesmannens miljøavdeling ett innlegg om den nye standarden for rovdyrsikkert gjerde. Gruppa fungerte bra og vi fikk mange diskusjoner. Prosjektet har også deltatt på ei samling med ei erfaringsgruppe med ammekyr som Økonominettverket arrangerte i Temaet på denne samlinga var beiting med ammekyr. Skjøtselsplaner For å få så rett beiting som mulig på areal med spesielle verdier, det kan være landskapsverdier, kulturminner eller biologisk mangfold, vil det være rett å ha skjøtselsplan for arealet. Prosjektet har arbeidet litt med å utarbeide maler for slike skjøtselsplaner. En generell mal på en enkel skjøtselsplan ligger vedlagt rapporten, den ligger også ute på NLR NT sine hjemmesider. Prosjektet har i samarbeid med Stjørdal kommune arbeidet litt med en større skjøtselsplan i forhold til Hoset kulturminneområdet i Stjørdal. Skjøtselstiltaket går på rydding av gammel kulturmark hvor det er mange fornminner. I tillegg til gravhauger, er det spor etter både jernutvinning og åkerreiner. Her skal det tilrettelegges med en sti som følger en gammel ferdselsvei, hvor kulturminnene i området skal gjøres tilgjengelig for allmenheten. Skjøtselen skal foregå ved beiting med sau, og utfordringa er å kombinere god beitedrift med opplevelse langs stien. Det er vanskelig å lage generelle maler for slikt, men et eksempel på hvordan det kan gjøres i forhold til Hoset kulturminneområde ligger som vedlegg til rapporten. side 14

15 Kostnader med prosjektet Prosjektet er i prosjektperioden gjennomført så godt som etter plan. Det ble brukt noen flere timer på sluttrapportering enn planlagt, og det ble et lite underskudd. Dette er kostnader som dekkes gjennom egne midler av NLR NT. Prosjektregnskap Beiteprosjektet i NT Budsjett Regnskap timer pris kostn timer à kr sum NLR NT NLR Namdal Tine Nortura Sau og geit Sum timebruk/kostnader FMLA* Bondelag* NT Fylkeskomm* Sum timesforbruk/arbeidskostnader Annonsering Arrangementskostnader, mat, materiell Reisekostnader Sum andre kostnader Sum refundebare kostnader (tilskudd) Sum eigenandel Sum * eigeninnsats i prosjektet Finansiering Beiteprosjektet NT Andel Støtteandel Sum tilsk. av total Tot.kostn Diff. FMLA inkl nasj. Beiteprosj. 0, ,693 NT Fylkeskommune 0, ,200 SUM Differansen mellom refunderbare kostnader og sum tilskudd fremkommer som et underskudd i prosjektet på kr Dette dekkes inn av NLR NT. side 15

16 Vedlegg til rapporten Årsrapport 2011 Årsrapport 2012 Årsrapport 2013 Skjøtselsplan for Hoset kulturminneområde Beiteprosjektet på NLR NT sin hjemmeside med blant annet mal for skjøtselsplan for kulturminner, publiserte artikler fra eksempelbruk og beitekalender Avd. Snåsa, 7760 SNÅSA E-post:

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012 Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Årsrapport 2012 Beiteprosjektet i NT Anders Mona Prosjektleiar

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN

PROSJEKTRAPPORT. Torpebekken. Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN PROSJEKTRAPPORT Kallerødbekken Torpebekken Slevikbekken OMRÅDETILTAK I NEDBØRSFELT I ONSØY, FREDRIKSTAD TORPEBEKKEN, KALLERØDBEKKEN OG SLEVIKBEKKEN LANDBRUKS- OG NATURFORVALTNINGEN I FREDRIKSTAD FORORD

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar 2015 1 Innhold 1SAMMENDRAG... 3 2. PROSJEKTLEDELSE... 3 2.1 ADMINISTRASJON AV NAVET... 3 3. OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER...

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Forprosjekt 01.05.02 31.03.03 Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Sluttrapport Foto: Julemarkedet på Dyrskuplassen, Evje 2002 (K.E. Steindal) *) Med småskala matproduksjon

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket. Juni 2014

Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket. Juni 2014 1 Prosjektbeskrivelse «Fjøsskoler» Nord-Østerdalen - Fjellandbruket Juni 2014 1 2 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Prosjektperiode... 4 1.4 Søknadsbeløp... 4 2.0 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer