Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2014/sluttrapport. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 4, september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2014/sluttrapport. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 4, september 2014"

Transkript

1 Telefon : Epost : Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: Org.nr. : MVA Årsrapport 2014/sluttrapport Beiteprosjektet i NT Marita Holte Prosjektleder NLR NT NLR NT-rapport nr. 4, september 2014 Avd. Snåsa, 7760 SNÅSA E-post:

2 Forord Fylkesmannen og faglagene tok i 2010 initiativ til å få i gang ett beiteprosjekt i Nord Trøndelag. Dette for å få økt fokus på beiting for å vise til verdiene som ligger i god beitebruk. Det ble arrangert flere møter for å finne hva en ønsket å fokusere på. Norsk Landbruksrådgiving NT ble spurt om å ta ansvar for prosjektet, lage prosjektplan og søke å finne finansiering. I godt samarbeid med Fylkesmannen, Bondelaget, Sau og geit, Tine og Nortura fikk vi lagd og diskutert en prosjektplan. Å få til finansiering gikk greit, mange positive tilbakemeldinger, men tok litt tid så prosjektstarten ble litt seinere enn planlagt. side 2

3 Årsrapport 2014 Prosjektinformasjon og organisering Beiteprosjektet i Nord-Trøndelag hadde i 2012 det første hele driftsåret. På grunn av forsinkelser i oppstarten vedtok styringsgruppa i 2012 å forlenge prosjektet med ett år, ut Utvidinga skjer gjennom at tiltaka i prosjektet er fordelt over ett ekstra år, kostnadene med prosjektet blir uendra. De som finansierer prosjektet har godtatt forlenginga ble det siste hele og avsluttende året, men gjenstående midler ble brukt til å arrangere noen avsluttende møter i første halvdel av Følgende er med på å finansiere prosjektet Budsj /søkn Budsj /søkn Fylkesmannen i NT NT fylkeskommune Sentralt Beiteprosjekt Innvilget 2011 Innvilget Merknad Midler for hele prosjektperioden innvilget Midler for hele prosjektperioden innvilget Midler for hele prosjektperioden innvilget Egeninnsats i prosjektet (revidert mars 2013) Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Timer Kroner Timer Kroner Timer Kroner Fylkesmannen i NT NT fylkeskommune NT Bondelag Prosjekteier Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag Styringsgruppe: Trine Hasvang Vaag, NT bondelag Bjørn Pettersen, NT Sau og Geit Anstein Lyngstad, FMLA NT Maia Vardenær, FMMA NT Arnodd Kjenstadbakk, Nortura Torgeir Daling, TINE Solrun Kolstad, NLR NT Prosjektleder: Marita Holte, NLR NT side 3

4 Aktivitet i 2014 Det ble igjen en del midler i Beiteprosjektet etter at prosjektperioden var over. Disse midlene ble overført til 2014, og ble brukt på å arrangere tre avsluttende fagmøter med oppsummering og erfaringer fra prosjektet. Mye arbeid ble lagt i å lage et godt program, hvor vi fikk med fagfolk fra Bioforsk og FMLA. I tillegg fikk vi med tre gårdbrukere til å holde et innlegg på hvert sitt møte om praktiske løsninger i forhold til beiting. På Snåsaheia var det fokus på beiting med mjølkekyr og praktiske løsninger med robot. Oppmøtet her ble noe lavere enn vi hadde forventet. På Levanger var temaet sau, og oppmøte ble bra. Fokus på snylterbehandling på inngjerda område, raigras og fôrkvalitet. På begge fagmøtene hadde FMLA innlegg om artsrike beiter. På Val ble det lagt opp til at det skulle passe for både mjølke- og ammekuprodusenter med bra oppmøte sjøl om en del var elever. Astrid Johansen fra Bioforsk holdt innlegg på alle tre fagmøtene. I tillegg til dette ble Beiteprosjektet spurt om å holde et foredrag på Landbruksmessa på Høylandet. Samme foredrag ble brukt som på de andre fagmøtene, og oppmøtet ble bra. Arrangement Beiteprosjektet har hatt og vært med på i 2014 Dato Vert/sted Tema Arrangør Fremmøtte 31. mars Snåsaheia Erfaringer, beitestyring, robot, tilleggsfôring på beite til mjølkekyr NLR NT, NLR N, Tine, Bioforsk, FMLA 9 7. april Søgstad, Levanger 10. april Val vgs. 25. april Høylandet Erfaringer, raigras, praktiske løsninger, fôrkvalitet på beite til sau Erfaringer, beitestyring, tilleggsfôring og økonomi ved beite til mjølke- og ammekyr Beite til mjølkekyr, gode vår- og høstbeiter, tilleggsfôring på beite NLR NT, Nortura, Bioforsk, FMLA NLR N, NLR NT, Tine, Bioforsk NLR N, Tine, Bondelaget, prousentlagene Avd. Sambeiting Indre Namdal, med 7884 hest Sørli og sau side 4

5 Økonomi i prosjektet i 2014 Prosjektet er i 2014 gjennomført så godt som etter plan. For 2014 ble det budsjettert med kr ,- som skulle brukes på noen avsluttende møter og til sluttrapportering av prosjektet. Det er per 1. september 2014 brukt kr ,- Det ble et lite underskudd som dekkes av egne midler av NLR NT. For 2014 vil det bli bedt om utbetaling av restbeløpet på kr ,- fra Fylkesmannen, og kr fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Kr ,- av dette er for arbeid gjort i 2014, de resterende er restutbetaling fra Prosjektregnskap Beiteprosjektet 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2014 timer pris kostn timer à kr sum NLR NT NLR Namdal Tine Nortura Sau og Geit Sum timeforbruk/kostnader FMLA* Bondelag* NT Fylkeskommune* Sum timesforbruk/arbeidskostnader Annonsering Arrangementskostnader, mat, materiell Reisekostnader Sum andre kostnader Sum refunderbare kostnader (tilskudd) Sum egenandel Sum * egeninnsats i prosjektet Innvilga Sum tilsk. Tot.kostn. Finansiering Beiteprosjektet NT Andel Diff. FMLA NT inkl nasj. Beiteprosj , NT Fylkeskommune , SUM side 5

6 Sluttrapport Aktivitet i prosjektet Beiting: sau, mjølkeku og ammeku Beiteprosjektet har hatt en rekke aktiviteter i prosjektperioden, mange markdager og deltagelse med faginnlegg på andre arrangement. Oppmøtet har variert, men har jevnt over vært bra, ca har møtt fram på de ulike arrangementene. Markdagene har blitt arrangert på eksempelbruka og på andre bruk som kan vise til godt beitebruk. Vi har fått mange gode diskusjoner både på fagmøtene og markdagene. Tema har variert noe og er selvsagt litt avhengig av hva brukerne og de frammøtte er interessert i. Tema som har vært tatt opp og diskutert på fagmøter og markdager: Mjølkeproduksjon: - Beiting for ulike produksjonsmål - Skiftebeiting eller kontinuerlig beiting - Grasartar på beite - Gjødsling - Beitepussing maskinelt eller med etterpussere - Varige beiter, kan en få til det - Kortvarig beite, grønfôr til beite - Beiting som kulturlandskapspleie - Eksempel på økonomisk effekt av beiting - Robotfjøs og beiting, praktisk gjennomføring - Alle dyr på beite fra 2014, også løsdrift - Tilleggsfôring på beite - Fettprosent på beite Beiting gir et fint kulturlandskap Ammeku - Produksjonsmål - Når bør en ha det beste beite - Ammekyr til restaurering av gammal kulturmark - Slippetid og skjøtselseffekt - Økonomi i beiting, produksjon og tilskudd - Gjerdehald, hva er godt nok - Gjødsling av beiting, pussing av beiter - Skiftebeiting eller kontinuerlig beiting - Leie av beite - Ammekyr på sommerferie, leie av areal og sommertilsyn. Utnytting av gjengroingstrua areal. Rydding av beite side 6

7 Sau - Ulike beiter til sau, tilvekst på beite - Sau som pleier av kulturlandskap - Sau innom rovdyrsikkert gjerde, utfordringer med gjerdehold, flytting av dyr osv. - Strategier for snylterbehandling - Resistensproblem i forhold til snylterbehandling - Gjerde til sau, hva fungerer, strøm eller netting. - Intensiv beiting, grasartar og sorter, gjødsling - Sambeiting med andre dyreslag, effekt - Økonomi med beiting - Sau til restaurering av verdifullt kulturlandskap For å få oversikter over hvilke arrangement Beiteprosjektet har hatt og vært med på i de ulike årene, henvises det til de ulike årsrapportene. Mjølkekyr på beite på Namdalseid side 7

8 Beitekurs Prosjektet starta raskt opp med å prøve å få til beitekurs for mjølke- og ammekuprodusentene, men kom litt seint i gang og det var vanskelig å få med folk. Ett kurs ble igangsatt i Stjørdalsområdet på mjølkeproduksjon i Det ble arbeidet videre med å få til ett godt opplegg, og i 2012 ble det holdt to kurs; et for mjølkeproduksjon på Innherred og ett for ammeku på Snåsa. I 2013 ble det påmelding nok til tre kurs, ett for ammeku i Nærøy og to for mjølkeproduksjon på Grong og Levanger. Kursene fungerte bra, med gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Kurset har bestått av to innedager og Elektrisk fe-lås for krysning av vei to utedager med faginnlegg på innedagene og markdager hos enkelte av deltagerne på utedagene. I tillegg til NLR, har også Tine og Nortura vært med, og enkelte ganger har det vært med innledere både fra Felleskjøpet, kommunen og veterinærer. Erfaringsutveksling mellom deltagerne har vært en viktig del av kurset. Beitestyring planlegging og dokumentasjon av beitedrift Prosjektet har utviklet en norsk versjon av den svenske «Beteskalender». Denne var til utprøving hos deltagerne i beitekurs mjølk i 2012, og fikk gode tilbakemeldinger. I begynnelsen av 2013 ble kalenderen evaluert, og det ble brukt en del timer på revidering, utforming og klargjøring til trykking. Som et ønske fra styringsgruppa ble det trykt opp tre ulike beitekalendre; en for mjølkeproduksjon, en for ammeku og en for sau. Til sammen ble nesten beitekalendre sendt ut til husdyrprodusenter i Nord-Trøndelag. Nesten 900 kalendre ble sendt ut med mjølkebilen til alle mjølkeprodusentene i distriktet, mens ca. 400 sau og 400 til ammeku ble sendt ut per post. Etter en evaluering av beitekalenderen etter beitesesongen i 2013 ble det bestemt å lage en fellesutgave av kalenderen. Dette ble gjort i slutten av 2013, og den nye versjonen ble laget som en digital versjon og ligger ute på NLR NT sine hjemmesider. Dette er ei excel-fil som kan lastes ned og fylles inn direkte på datamaskinen. I tillegg finnes det et restlager på flere av NLR sine kontor, som kan deles ut til de som er interessert i det. Beitekalenderen er et nyttig verktøy både til å planlegge beitinga, holde oversikt, og ikke minst er det ett godt dokumentasjonsverktøy. Flere brukere har i løpet av sesongen kommet med tilbakemelding om at de har tatt den i bruk og er godt fornøyd. Det har også kommet henvendelser fra andre NLR enheter i landet, og flere eksemplarer har blitt sendt ut dem. Beitekalenderen side 8

9 Kalenderen er et produkt som vil være tilgjengelig sjøl om prosjektet er avsluttet. Den skal være kjent for de fleste produsentene i Nord-Trøndelag, men arbeidet med å få den kjent i resten av landet vil fortsette. BeiteBank BeiteBanken kom i funksjon fra nyåret Den ligger åpen for alle på hjemmesida til NLR NT. Her kan interesserte dyreeiere søke etter, eller legge inn et ønske om å leie beite. På samme måte kan eiere av ledige beitearealer søke etter egnede beitedyr, eller legge ut sine arealer som ledige beiter. Alle avtaler skal gå direkte mellom partene. Planen var at brukerne selv direkte kunne legge inn sine beitearealer eller ønsker om beiter, men slik nettsida fungerer i dag var ikke dette mulig. Brukerne må derfor sende mail for å få lagt ut sine ønsker. I tilknytning til denne nettplassen var det tenkt at det skulle være en liten litteraturbase som omhandler beitebruk. Foreløpig ligger det ute en mal på hvordan en beieleieavtale kan være. Denne kan skrives ut og underskrives av partene. I tillegg legges det også ut andre nyttige linker og artikler. Beitekalenderen ligger også ute på denne sida. Det ble skrevet en artikkel om BeiteBanken i Landbrukstidene og i Ringavisa i april Responsen har likevel vært liten, og det ligger lite ute på nettsida foreløpig. I juleutgaven av Ringavisa ble det også skrevet en artikkel om et beiteleieforhold som fungerer godt, og artikkelen viser den økonomiske siden av leieforholdet. Denne artikkelen ligger som vedlegg til rapporten. BeiteBanken vil være oppe å gå selv om Beiteprosjektet er avsluttet. Informasjon om beiting Medarbeiderne i prosjektet har vært med på diverse møter og hatt innlegg om beiting. Dette er særlig produsentlagsmøte og møte med lokale bondelag. Her har vi informert om Beiteprosjektet, og vist til Beitekalenderen og BeiteBanken. Tema har variert noe, men har dreid seg mye om beitestyring, gjødsling, valg av arter og sorter, fett-prosent på beite og selvsagt regelverket om at alle dyr skal på beite fra I 2012 arrangerte blant annet Tine en møteserie sammen med Lars Erik Ruud som har arbeidet mye med beiteløsninger og har vært mye i kontat med Mattilsynet. Sentrale tema var derfor utfordringene i forhold til beiting og løsdrift med mjølkerobot, hvor optimal utforming av drivganger, luftegårder og mosjonsløsninger i forhold til beite ble tatt opp. Oppmøte var bra, med til sammen nesten 70 deltagere. Beiteprosjektet ble også spurt om å delta på beitedagene i Sør-Trøndelag, på Skjetlein og Rissa i Dette var i regi av NLR Sør- Trøndelag, i tillegg til at Tine og Kommunen deltok på Rissa. Beiteprosjektet hadde innlegg om mjølkeproduksjon på beite og formidlet ulike erfaringer fra prosjektet. Oppmøte var bra med til sammen ca. 35 deltagere. Det har blitt skrevet om beiting og beitedrift både i Ringavisa og i e-postmeldinger gjennom hele sesongen. Blant annet en reportasje fra Harran hvor utfordringene i forhold til beiting side 9

10 med sau i utmarka har vært så store at de nå har satt opp ett rovdyrsikkert gjerne, og har positive erfaringer med det. Utfordringa i forhold til beitekravet fra 2013 og bruk av luftegårder har også vært tema i Ringavisa, i tillegg til artikler om skjøtsel av verdifullt kulturlandskap med beiting. Det har også vært en omtale av beiteleieforholdet hvor kjøttfe fra Innherred drar på sommerferie i Lierne og Røyrvik, ble publisert i siste utgave av Ringavisa i Her har prosjektet også laget en regnskapsanalyse for beiteleieopplegget. Gårdsreportasjer fra nesten alle eksempelbrukene har blitt publisert i løpet av de tre prosjektårene. Alle artiklene som har blitt skrevet om eksempelbrukene ligger som vedlegg til denne rapporten. Eksempelbrukene i Beiteprosjektet Eksempelbruk Driftsform Publisert Kjell Johansen, Harran Sau Ringavisa nr Asbjørn Helland, Steinkjer Mjølk Ringavisa nr Tove Sølvberg, Inderøy Mjølk Ringavisa nr Asbjørn Brustad, Ytterøy Sau Landbrukstidene 2011 Håvard Ødegård, Overhalla Ammeku Per Opheim, Snåsa Ammeku Ringavisa nr Øystein Dahlen, Nærøy Mjølk Tore Bartnes, Beitstad Ammeku Ringavisa nr Kjøttfe fra Innherred på sommerfeire i Røyrvik Beiting av verdifullt kulturlandskap Prosjektet hadde i 2012 to markdager om verdifullt kulturlandskap, en om skjøtsel av kulturminne på Skei i Sparbu, og en om skjøtsel av freda område på Rinnleire. Med på Skei var også fylkesarkeolog Lars Forset som har hatt mye med praktisk skjøtsel av kulturminne å gjøre. Her fikk vi sjå hvor vanskelig det er å få stort nok beitetrykk etter større rydninger. På Rinnleire var Erlend Skuterud fra SNO med og orienterte om arbeidet som er gjort og erfaringer med beiting med sau. Uten beitedyr har det vært umulig å holdet området åpent. Sauebøndene er relativt fornøyde, men har problemer med å få nok tilvekst da det er et næringsfattig området. I 2013 ble det holdt flere markdager hvor temaet har vært rydding av gammel kulturmark og skjøtsel av verdifullt og freda kulturlandskap med beitedyr. Det ble holdt en markdag på skjøtsel av verdifullt kulturlandskap på Husan i Verdal i etterkant av styringsgruppemøte i prosjektet. Dessverre var det veldig dårlig oppmøte på denne markdagen. Dette var også erfaringer fra 2012 og andre markdager hvor dette var hovedtema. I 2013 ble derfor markdagene med tema beiting av verdifullt kulturlandskap lagt til gårder som også har andre intensive beiter, slik at temaet kunne flettes inn i et mer helhetlig program. side 10

11 Beitebruksplan kulturlandskap, Skei Arbeidet med beitebruksplan på Leka starta med befaring sammen med botanikere fra Miljøfaglig utredning A/S SNO, kommunen og beitebrukere i I 2012 ble det inngått avtale med Skog og Landskap om utarbeiding av sjølve beitekartet. Yngve Rekdal og Anders Mona var på to dagers befaring for å gjennomgå tidligere kartlegging. Det ble holdt møter med brukerne av Skeinesset og kommunen for å avklare litt om framtidig dyrehold. Det har også blitt arbeidet med å prøve å få øka antall utegangersau i området, noe som har gitt litt utfordringer i forhold til Mattilsynet, men det ble søkt om å få øke dyretallet. SNO har vært en viktig støttespiller i forhold til manuelt skjøtselsarbeid og planlegging av fremtidig drift av området. Arbeidet med sjølve beitebruksplanen ble starta i 2013, men ble forsinket på grunn av ulike avklaringer. I 2013 ble det tatt en befaring og gjennomgang av beitebruken på alle berørte gårdsbruk, og skal være med som grunnlag for beiteplanen for hvert bruk. Det ble også i 2013 holdt markdag med tema beiting på de gårdsnære arealene og beiting i Skeisnesset. Markdagen ble arrangert i samarbeid med NLR Namdal, kommunen og Utvalgte kulturlandskap Skei. Kystlynghei med store strandeng og anna grasdekt god beitemark på Skeisnesset på Leka Brukerne i området har vært på studietur til Hitra og Frøya for å se hvordan de driver med utegangarsau der og for å se hvordan utgangarsauen kan brukes for økt verdiskaping. Brukere fra Skei var og med på kurs i Rørvik arrangert av Vikna kommune og Fylkesmannen om skjøtsel av lynghei og verdiskaping i utgangarsau. side 11

12 Beitepotensialet i Skeisnesset Skeisnesset er i hovedsak et kystlyngheiområde, men og et område med mye grasmark (strandeng og beitevoll). Grasmarkarealene er gode beiter for både storfè og sau. De siste 10- åra har arealene blitt brukt til storfe (40-60 kviger), men de siste åra også til ca 150 utgangarsau. To brukere har starta med utgangarsau for å få en bedre skjøtsel av kystlyngheia og da særlig for å få vinterbeiting. Tabell 1: Vegetasjonstyper på Skeisnesset Vegetasjonstype Dekar % 4a Lav- og lyngrik bjørkeskog 82 1,9 4b Blåbærbjørkeskog 254 5,8 4c Engbjørkeskog 105 2,4 4g Hagemarkskog 54 1,2 7 Plantefelt barskog 54 1,2 8b Myrskog 27 0,6 8d Rik sumpskog 23 0,5 9a Rismyr 186 4,3 9c Grasmyr ,4 10b Røsslynghei ,2 10e Fukt- og strandeng 42 1,0 11a Dyrka mark 321 7,4 11b Beitevoll 105 2,4 11 Uspesifisert grasmark ,9 12 Uspesifisert impediment 111 2,5 12c Fjell i dagen 95 2,2 SUM ,0 Tabell 2: Tilgjengelig utmarksbeite fordelt på beitekvaliteter Beiteverdi Storfe Sau Dekar % Dekar % Mindre godt beite , ,4 Godt beite , ,4 Svært godt beite 126 3, ,3 Grasmark , ,9 Beitevoll 105 2, ,7 Sum = Tilgjengeleg utmarksbeite , ,0 Nyttbart beite , ,2 Kartet som Skog og landskap har utarbeidet ble forsinka, men ble ferdig i første del av Beitebruksplanen vil bli ferdigstilt i løpet av side 12

13 Kart over Skeisnesset som viser bruk av gjødsel og sprøytemidler side 13

14 Erfaringsgrupper Det ble ikke arbeidet for å få til egne erfaringsgrupper i prosjektet, slik det var tenkt. Beitekursene har likevel fungert som faste erfaringsgrupper hvor utveksling av erfaringer er et viktig punkt i opplegget. Som et ønske fra flere brukere ble det i 2012 arrangert ei erfaringssamling for de som har rovdyrsikkert gjerde til sau. Brukerne sjøl presenterte og diskuterte litt omkring sine erfaringer i forhold til organisering, tidsbruk, tilvekst før og etter oppsett av gjerde, snylterbehandling, muligheter for utviding av drifta og kostnader med oppsetting av gjerdet. I tillegg hadde Lina Nøstvold fra Fylkesmannens miljøavdeling ett innlegg om den nye standarden for rovdyrsikkert gjerde. Gruppa fungerte bra og vi fikk mange diskusjoner. Prosjektet har også deltatt på ei samling med ei erfaringsgruppe med ammekyr som Økonominettverket arrangerte i Temaet på denne samlinga var beiting med ammekyr. Skjøtselsplaner For å få så rett beiting som mulig på areal med spesielle verdier, det kan være landskapsverdier, kulturminner eller biologisk mangfold, vil det være rett å ha skjøtselsplan for arealet. Prosjektet har arbeidet litt med å utarbeide maler for slike skjøtselsplaner. En generell mal på en enkel skjøtselsplan ligger vedlagt rapporten, den ligger også ute på NLR NT sine hjemmesider. Prosjektet har i samarbeid med Stjørdal kommune arbeidet litt med en større skjøtselsplan i forhold til Hoset kulturminneområdet i Stjørdal. Skjøtselstiltaket går på rydding av gammel kulturmark hvor det er mange fornminner. I tillegg til gravhauger, er det spor etter både jernutvinning og åkerreiner. Her skal det tilrettelegges med en sti som følger en gammel ferdselsvei, hvor kulturminnene i området skal gjøres tilgjengelig for allmenheten. Skjøtselen skal foregå ved beiting med sau, og utfordringa er å kombinere god beitedrift med opplevelse langs stien. Det er vanskelig å lage generelle maler for slikt, men et eksempel på hvordan det kan gjøres i forhold til Hoset kulturminneområde ligger som vedlegg til rapporten. side 14

15 Kostnader med prosjektet Prosjektet er i prosjektperioden gjennomført så godt som etter plan. Det ble brukt noen flere timer på sluttrapportering enn planlagt, og det ble et lite underskudd. Dette er kostnader som dekkes gjennom egne midler av NLR NT. Prosjektregnskap Beiteprosjektet i NT Budsjett Regnskap timer pris kostn timer à kr sum NLR NT NLR Namdal Tine Nortura Sau og geit Sum timebruk/kostnader FMLA* Bondelag* NT Fylkeskomm* Sum timesforbruk/arbeidskostnader Annonsering Arrangementskostnader, mat, materiell Reisekostnader Sum andre kostnader Sum refundebare kostnader (tilskudd) Sum eigenandel Sum * eigeninnsats i prosjektet Finansiering Beiteprosjektet NT Andel Støtteandel Sum tilsk. av total Tot.kostn Diff. FMLA inkl nasj. Beiteprosj. 0, ,693 NT Fylkeskommune 0, ,200 SUM Differansen mellom refunderbare kostnader og sum tilskudd fremkommer som et underskudd i prosjektet på kr Dette dekkes inn av NLR NT. side 15

16 Vedlegg til rapporten Årsrapport 2011 Årsrapport 2012 Årsrapport 2013 Skjøtselsplan for Hoset kulturminneområde Beiteprosjektet på NLR NT sin hjemmeside med blant annet mal for skjøtselsplan for kulturminner, publiserte artikler fra eksempelbruk og beitekalender Avd. Snåsa, 7760 SNÅSA E-post:

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2012 Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Årsrapport 2012 Beiteprosjektet i NT Anders Mona Prosjektleiar

Detaljer

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2013. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 3, februar 2014

Beiteprosjektet i NT. Årsrapport 2013. Marita Holte Prosjektleder NLR NT. NLR NT-rapport nr. 3, februar 2014 Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA Årsrapport 2013 Beiteprosjektet i NT Marita Holte Prosjektleder

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Utmarksbeite - ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Skjetlein

Utmarksbeite - ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Skjetlein Utmarksbeite - ressursgrunnlag og bruk Yngve Rekdal, Skjetlein 29.02.16 Veldig ulike vilkår møter husdyr i utmark Same prinsipp gjeld i utmark som i fjøset produksjonen er avhengig av kvaliteten på fôret

Detaljer

Utmarksbeite- ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Vauldalen

Utmarksbeite- ressursgrunnlag og bruk. Yngve Rekdal, Vauldalen Utmarksbeite- ressursgrunnlag og bruk Yngve Rekdal, Vauldalen 02.03.16 Studiar frå Hardangervidda viste at rein og sau i løpet av sommaren overlappa: 60 % i val av beiteplanter og 76 % i val av plantesamfunn.

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Anne Mette Haugan,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/ Anne Mette Haugan, VIKNA KOMMUNE Rådmann Randi Hansen og Stein Karlsen Lauvøya 7900 RØRVIK Delegert landbruk- nr. 26/12 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/278-16 Anne Mette Haugan, 74 39 34 32 234 28.11.2012

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ

INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11. Mars 2011. Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET 1/11 Mars 2011 Landbrukskontoret for Sel og Vågå Tlf. 61 29 36 00 Edvard Storms veg 2 Fax 61 29 36 01 2680 VÅGÅ LANDBRUKSKAFE I HEIDAL, WEISTAD KAFE, 23. MARS KL. 11-13

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm),

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare dyrket mark/kulturlandskap fra gjengroing - gbnr 12/1 - søker Kari Mette Busklein Saksframlegg Arkivnr. 12/1 Saksnr. 2013/2354-10 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Bevare

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

Prosjektskisse Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030

Prosjektskisse Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030 Prosjektskisse Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon fram mot 2030 Strategisk grovfôrproduksjon Prosjektskissa er utarbeidet av NLR NT og NLR Namdal Steinkjer 15. februar 2013 Solrun Kolstad, NLR NT 1

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Fra fjøsdrøm til drømmefjøs

Fra fjøsdrøm til drømmefjøs GODE BYGINGSMESSIGE LØSNINGER Fra fjøsdrøm til drømmefjøs Foto: FM Sør- Trøndelag Storfe 2016, 10. oktober 2016 Per Olav Skjølberg, NLR Fra fjøsdrøm til drømmefjøs NLR Byggrådgiving - 23 byggrådgivere

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten

Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei. Lise Hatten Iverksetting av tiltaksplan for kystlynghei Lise Hatten Prioriterte tiltak Er knyttet til følgende tema: Kunnskap og kartlegging Målrettet og økt skjøtsel Overvåking Samordning av økonomiske virkemidler,

Detaljer

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna.

Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna. Saksbehandler: Snorre Ness E-post: snorre.ness@hint.no Telefon: 74 21 23 98 Kontoradresse: Vår dato: 9.1.2012 Vår ref.: 2010/287 Deres dato: Deres ref.: Ordførere og Rådmenn i kommunene i Region Namdal

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødslingsplanlegging Forskrift om gjødslingsplanlegging - og litt anna gjødselaktuelt. Øyvind Vatshelle. 1 Foto: Ø. Vatshelle Tema Dispensasjon til å ikkje ha gjødslingsplan: 3 regneeksempel for å knekke koden. Årleg gjødslingsplan

Detaljer

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON Rapport 1. Sluttrapport jan 2011, Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag og Gry Lillevestre, Steinkjer Kommune Anders Vatn (tv)

Detaljer

Bruk av beite. Vegard Urset, Avlssjef. Teksten i plansjene er utarbeidet av Øystein Havrevold, Nortura

Bruk av beite. Vegard Urset, Avlssjef. Teksten i plansjene er utarbeidet av Øystein Havrevold, Nortura Bruk av beite Vegard Urset, Avlssjef Teksten i plansjene er utarbeidet av Øystein Havrevold, Nortura Kvifor bruk av beite Gunstig for dyra dyra treng mosjon For å utnytta ein stor fôrressurs Billig fôr

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Organisering av beitelag Gjøvik 17. februar 2012 Marthe Lang-Ree www.fylkesmannen.no/oppland

Organisering av beitelag Gjøvik 17. februar 2012 Marthe Lang-Ree www.fylkesmannen.no/oppland Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden (litt av toppen og bunnen), det må passe mellom tykk fargelinje

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

Til eierkommunene ved rådmenn

Til eierkommunene ved rådmenn Til eierkommunene ved rådmenn Kopi: KomRev ved Tone Røttesmo, styremedlemmer, ordfører representantskap, Gaute Bakkan, styret Namdal Rehabilitering, varamedlemmer Namdal Rehabilitering Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Beitebruksplan Leksvik kommune

Beitebruksplan Leksvik kommune Beitebruksplan Leksvik kommune 1 1 HISTORIKK OG FAKTA 1.1 Bakgrunn Med bakgrunn i Landbruksplan for Leksvik kommune, perioden 2012-2016 «Robust og framtidsretta» skal det som et tiltak utarbeides en beitebruksplan

Detaljer

Informasjonsmøte for beitelaga

Informasjonsmøte for beitelaga Informasjonsmøte for beitelaga Tema: Tapsførebyggjande tiltak, rovvilt og fellingslag Arrangør: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Medarrangørar: Mattilsynet, Statens Naturoppsyn og Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSORDNINGEN I SMØLA KOMMUNE 2009-2012 - 1 - RETNINGSLINJER Ugiver: SMØLA KOMMUNE RÅDHUSET 6570 SMØLA Telefon 71 54 46 00 Telefax 71 54 46 01

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland

Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt januar Beitebruk i Oppland Erfaringskonferanse Nasjonalt beiteprosjekt 13.-14.januar 2011 Beitebruk i Oppland 25 192 km 2 185 000 innbyggere 26 kommuner fordelt på 6 regioner Stort landbruks/beite- og utmarksfylke 230 000 søyer

Detaljer

Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite. Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta

Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite. Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Finnmark bondelag Alta,10. nov. 2009 1 Disposisjon Kort presentasjon

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 90:5 /666% Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår

Detaljer

Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap. Tilrettelegging i tilknytning til E6

Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap. Tilrettelegging i tilknytning til E6 Skárfvággi / Skardalen utvalgte kulturlandskap Tilrettelegging i tilknytning til E6 Spesielt utvalgt kulturlandskap i jordbruket i Troms - Skárfvággi/ Skardalen i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune Sjøsamisk

Detaljer

Beiteressurser på innmark og i utmark

Beiteressurser på innmark og i utmark Beiteressurser på innmark og i utmark Hvordan få til en optimal beitebruk på innmark og i utmark v/jørgen Todnem Bioforsk Øst Fôropptak beite Fôropptak påvirkes av: Dyret (art, rase, kjønn o.l) Beitet

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 149 2006. Kulturlandskap Holt. Sluttrapport 1999-2006. Lars Svenson Bioforsk Nord. ww.bioforsk.no

Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 149 2006. Kulturlandskap Holt. Sluttrapport 1999-2006. Lars Svenson Bioforsk Nord. ww.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 149 2006 Kulturlandskap Holt Sluttrapport 1999-2006 Lars Svenson Bioforsk Nord ww.bioforsk.no Forord Denne rapport omhandler prosjektet Kulturlandskap Holt i perioden fra

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

RAPPORT OM GJENNOMFØRT PROSJEKT I FJELLANDBRUKET 2014 BEITEBRUK I FJELLANDBRUKET. Steingrim Horvli, leder Oppdal sau og geit, ønskte velkommen

RAPPORT OM GJENNOMFØRT PROSJEKT I FJELLANDBRUKET 2014 BEITEBRUK I FJELLANDBRUKET. Steingrim Horvli, leder Oppdal sau og geit, ønskte velkommen OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Fjellandbruket i Oppdal og Rennebu v/ Oppdal Kommune landbruk 7340 Oppdal Oppdal den 20. november 2014 RAPPORT OM GJENNOMFØRT PROSJEKT I FJELLANDBRUKET 2014 BEITEBRUK I FJELLANDBRUKET

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen

Utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen Utviklingsprogram for småfenæringa i Fjellregionen Bakgrunn: - Nedleggelse av Bioforsk Sæter Fagsenter i 2008 - Grunnbevilgning (fagsenterbevilgning ) på 2,3 mill kroner pr. år fra LMD ( via Fylkesmannen)

Detaljer

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad

Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2013 32270/2013 2013/1632 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/96 Formannskapet 05.06.2013 Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen

Detaljer

OPPSUMMERINGS RAPPORT LEU 2011

OPPSUMMERINGS RAPPORT LEU 2011 OPPSUMMERINGS RAPPORT LEU 2011 PROSJEKTNAVN Lokale Energiutredning 2011 AVDELING UTARBEIDET AV Netteier Stein Erik Eilertsen DATO OPPRETTET RAPPORT ID GRADERING 28.06.2012 Åpen PROSJEKTNR ARBEIDSORDRE

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Presentasjon av beiteprosjektet i Vingelen, Tolga kommune Norsk landbruksrådgiving Nord-Østerdal

Presentasjon av beiteprosjektet i Vingelen, Tolga kommune Norsk landbruksrådgiving Nord-Østerdal Presentasjon av beiteprosjektet i Vingelen, Tolga kommune 14.02.2012 Norsk landbruksrådgiving Nord-Østerdal 1 14.02.2012 Norsk landbruksrådgiving Nord-Østerdal 2 Bakgrunn Endret beitebruk Reduksjon av

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015

Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Beitebruksplan for Os - Handlingsplan 2015 Ansvarlig Tiltak År Kostnad Formål Medvirkende / Medfinasiering Nørdalen Vegetasjonskartlegging 2014 327 000,- kr Kartlegging av Kommunen / i østre Nørdalen vegetasjon

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2014

Handlingsplan for SNP 2014 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP Os kommune SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Planregister i Nord-Trøndelag. Hva har prosjektet levert? Norge Digitalt møte, Steinkjer 18.09.14

Planregister i Nord-Trøndelag. Hva har prosjektet levert? Norge Digitalt møte, Steinkjer 18.09.14 Planregister i Nord-Trøndelag Hva har prosjektet levert? Norge Digitalt møte, Steinkjer 18.09.14 Tema Økonomi Aktiviteter i prosjektet Oppsummering Konklusjon - Økonomi Finansiert av skjønnsmidler fra

Detaljer

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2005 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 08.03.2006 1.INNLEDNNG Prosjektet " "Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapning" er et 5- årig pilotprosjekt i

Detaljer

Telespor as. «Radiobjella» m.m.

Telespor as. «Radiobjella» m.m. Telespor as «Radiobjella» m.m. Disposisjon - Telespor - ansatte og eiere - Radiobjella - varsling, gjeting og sanking POI - Radiobjella virkemåte / funksjonsskisse - Radiobjella kartlegging/sporing av

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

Beiterettigheter og konfliktområder

Beiterettigheter og konfliktområder Beiterettigheter og konfliktområder Tore Bjørnbet Jordskiftedommer Oppdal, 11.02.2012 Jordskifteretten 1 Disposisjon Aktualitet og årsak til konflikter Gjerde og beitelovgivningen Beiterett Gjerde- og

Detaljer

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Kystlynghei. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Kystlynghei Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/kulturlandskap/kystlynghei/ Side 1 / 7 Kystlynghei Publisert 24.11.2015 av Miljødirektoratet Kystlyngheier er flere tusen år

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

HOSET KULTURMINNEOMRÅDE

HOSET KULTURMINNEOMRÅDE Telefon : 74160790 Epost : solrun.kolstad@lr.no Adresse: Strandvn 22 B Postnr. : 7713 STEINKJER Bankgiro: 4202.01.27834 Org.nr. : 988 009 032 MVA HOSET KULTURMINNEOMRÅDE Kjell Moum og John Einar Moum har

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009

AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 AVTALEMAL OM FORVALTNING AV OMRÅDE. UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET 18.mai 2009 I presentasjoner av Utvalgte kulturlandskap i jordbruket står det blant annet: Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt

Detaljer

Beiteleieavtale. Mellom. Beiteleier:., eier av gnr..og bruksnr i kommune. Denne avtalen er inngått.(dato), og inneholder følgende punkter:

Beiteleieavtale. Mellom. Beiteleier:., eier av gnr..og bruksnr i kommune. Denne avtalen er inngått.(dato), og inneholder følgende punkter: Beiteleieavtale Mellom Utleier:, eier av gnr..og bruksnr i kommune. Beiteleier:., eier av gnr..og bruksnr i kommune. Denne avtalen er inngått.(dato), og inneholder følgende punkter: 1. Leietiden er på..

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 30.01.2014 Deres dato: Vår ref.: 2013/6641 Deres ref.: Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket - 2014 1. Innledning. Det vises blant

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø

Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Universell Utforming Lindesnesregionen: Prosjektene: Tilgjengelighet i skjærgården i Mandal Tilgjengelighet fra hei til sjø Rapport for Prosjektåret 2008 (pr 01.11.08) Kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal,

Detaljer

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet

Høy attraktivitet. Lav attraktivitet Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Gunstig struktur Basis Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 40 824 40 912 41 423

Detaljer