NR. 1. MARS ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service. Ung kreativitet. Vi har vært med å arrangere gründercamp i design.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1. MARS. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service. Ung kreativitet. Vi har vært med å arrangere gründercamp i design."

Transkript

1 SERVICE NR. 1. MARS ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service Ung kreativitet Vi har vært med å arrangere gründercamp i design. Se side 16-17

2 LEDER Brutalt oppgjør? Etter å ha forhandlet overenskomster for servicesektoren i 20 år, kan jeg ikke huske et oppgjør som ikke har hatt ekstra fokus på kvinner og såkalte lavtlønte. Veksten i disse lønninger har da også vært god i vårt område. I tider med god økonomisk vekst og med kamp om arbeidskraften, har det heller ikke manglet på vilje hos våre medlemmer og deres kunder til å bidra. Men nå står vi overfor en vanskeligere situasjon. Ansvarlige krefter i LO er meget fokusert på industriens behov for et moderat lønnsoppgjør. Samtidig snakkes det varmt om nok engang å løfte kvinner og de lavtlønte. Flere av våre tariffavtaler blir dermed sentrale. Et vanskelig tema er hva som menes med lav lønn. Eksempler kan være personer som hjelpes inn i arbeidsmarkedet for første gang, uten noen formell utdannelse. Om deres lønn er lav kan diskuteres. En gammel ordning med garanti om 85% av gjennomsnittslønn i industrien hadde nok også en annen innretning den gang industrien var bredt bemannet, enn i dag hvor nyrekrutteringen er liten og andel høytlønte og viktige operatører utgjør tyngden i lønnsmassen. Vårt problem er at nettopp industrien og det offentlige må tåle å bære servicenæringens lønnsvekst, uansett hvor edle motivene er. Gjør og vil de det? Vi er dessuten bekymret over at det offentlige og andre innkjøpere stadig oftere jakter på laveste pris, og at denne trenden har forsterket seg i kjølevannet av finanskrisen. Laveste pris finner du ikke i de organiserte bedriftene med ordnede ansettelsesforhold. Derfor vokser det i stor fart frem enmannsforetak (med mange ansatte), NUF-selskaper som jevnlig går konkurs, vikarbyråer som ikke etterlever lovens krav osv. Og ikke minst det offentlige og halvoffentlige som Posten, som presser priser og betingelser hemningsløst. Dette setter igjen de skikkelige aktørene i en alvorlig skvis. Skal vi gå ned med flagget til topps eller tilpasse oss slike markedsbetingelser? Det er i dette virkelighetsbilde at NHO Service skal forhandle frem vårens lønnsoppgjør. Det er godt at vi nylig fikk trent oss på Sykepleierkonflikten. For mer destruktiv motpart kan man vel neppe få. PETTER FURULUND ADM.DIR. I NHO SERVICE Skal dokumentere useriøs virksomhet 2 Kjell Edvard Fixdal er ansatt i NHO Service for å dokumentere useriøs virksomhet i renholdsbransjen. - Renholdsbransjen er en bransje som dessverre ikke bare består av seriøse bedrifter. Det bidrar til å skape et betydelig press på priser og arbeidsforhold og bidrar til usunne konkurranseforhold, sier Fixdal. - Vi mistenker at sosial dumping er et problem og vil gjøre det vi kan for å motarbeide ondet, sier han. - Hvordan skal du avdekke dette? - Vi vil bruke offentlig tilgjengelig informasjon som for eksempel offentlige registre, samt lytte til erfaringer fra bransjen og andre kilder, sier Fixdal. - Bransjen har hatt en meget positiv utvikling med økende profesjonalisering. Likevel er det enkelte foretak som ødelegger for de mange, sier han. Fixdal har tidligere vært daglig leder av stiftelsen Ren Utvikling ( ), og har senere arbeidet som rådgiver og hovedkasserer i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Han er utdannet i historie, statsvitenskap og offentlig rett fra Universitet i Oslo. Stillingen som prosjektmedarbeider i NHO Service er nyopprettet.

3 Side 2 Leder Side 3 Innhold Side 4 70-årsrege len Side 6 Politiet m å sp isse in nsatsen Side 10 INNHOLD Max stop et se lvm ord Side 12 Bemanningsbyråene ut av k risen Side 13 Trives på jobb Side 14 Gull for innvandrere Side 16 Grundercamp i servicedesign Side 18 Fra celle til exel Side 20 Attføringsmessa Side 22 Juridiske spørsmål og svar Side 23 Petit: Sprekk 3UTGIVER: NHO Service ADRESSE: Pb Majorstua, 0305 Oslo Telf SERVICE nr OPPLAG: REDAKTØR: Baard Fiksdal Forsidefoto: Baard Fiksdal Trykk og distribusjon: Akershus Reklame Team Red. avsluttet: 1. mars

4 Camilla Therese Lannem advokat i NHO Service N O T E R T 4

5 Varsling ved nådd aldersgrense 70-årsregelen Fra og med 1. januar 2010 har arbeidsmiljøloven fått en ny bestemmelse i a om avslutning av arbeidsforholdet på grunn av alder. Konsekvensen av at arbeidsgiver ikke gir et varsel i tide, er at arbeidstakeren ikke plikter å fratre før seksmånedersfristen er utløpt. Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven tillater at arbeidstaker fortsetter i jobben frem til 70 år. Det er først ved fylte 70 år at stillingsvernet opphører. Det betyr at ansatte mellom 67 og 70 år har et stillingsvern som alle andre i virksomheten. For at stillingsvernet skal opphøre ved fylte 70 år, må arbeidsgiver skriftlig varsle arbeidstakeren minst 6 måneder før arbeidsforholdet kan opphøre. Begrunnelsen for regelen er at arbeidstaker skal ha tid til å innrette seg på fratreden. Varselfristen begynner å løpe fra om med første dag i måneden etter at varselet har kommet frem til arbeidstakeren. Dette er en tilsvarende bestemmelse som ved oppsigelse. Varslet kommer derfor istedenfor en oppsigelse. Det stilles ikke noen formkrav til varselet. Før varselet gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Ønsker en arbeidstaker å fratre, gjelder det ikke noe krav til skriftlighet og varselet skal være på 1 måned. Dersom en 70 åring fortsetter, reengasjeres eller ansettes på nytt, er det fortsatt slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år. Varselfristen vil fortsatt gjelde. En del av våre medlemsbedrifter har inntatt bestemmelser i arbeidsavtalen om at den ansatte må fratre ved fylte 67 år. Det er fortsatt adgang til å fastsette en lavere aldersgrense i for eksempel arbeidsavtale, tariffavtale, arbeidsreglement eller pensjonsordning. Forutsetningen er derimot at grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. Helse og sikkerhet kan være saklige momenter for en lavere aldersgrense. Dersom en bedrift har praktisert en aldersgrense så lenge at de ansatte har hatt god tid til å forberede og innrette seg, kan det hevdes at fratredelsestidspunktet er forutberegelig. En god pensjonsordning kan også være et moment som kan tilsi en lavere aldersgrense. Dersom noen av medlemsbedriftene er usikre på lovligheten av deres aldersmessige pliktige avgang, kan de kontakte oss. Vær oppmerksom på at varselfristen som beskrevet ovenfor, også gjelde i de situasjoner hvor en lavere aldersgrense er basert på et annet gyldig rettsgrunnlag, f.eks en arbeidsavtale. Det ble ikke gitt noen overgangsregler da arbeidsmiljølovens 15-13a ble vedtatt. NHO har rettet en henvendelse til departementet for å klargjøre hva som skjer med de ansatte som oppnår denne aldersgrensen i første halvdel av Departementet har avgitt følgende svar: I og med at varslingsregelen trer i kraft 1. januar 2010 oppstår spørsmålet om varslingsfristen gjelder for de arbeidstakere som oppnår pensjonsalder mellom 1. januar 2010 og 1. juli 2010, eventuelt om arbeidsgiver kan varsle disse arbeidstakerne allerede nå. Det er riktig at det ikke er gitt noen overgangsregler. Dette betyr i praksis at en arbeidstaker som fyller 70 år i nevnte tidsrom kan kreve å bli varslet med den frist som den nye regelen foreskriver. Varsel etter den nye regelen kan tidligst gis 1. januar Konsekvensen av dette er at arbeidstaker som oppnår pensjonsalder første halvdel av 2010 kan kreve å få utsatt sin fratreden med inntil seks måneder. NHO har betegnet svaret fra departementet som oppsiktsvekkende, da de legger til grunn at arbeidstakere som oppnår lov- eller avtalebestemt aldersgrense i tidsrommet 1. januar til 1. august vil få en særbehandling og gis en rettighet som ingen andre har. Lovteksten: 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. (2) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. (3) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. (4) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder. 5

6 6 Service nr. 1 mars 2009

7 - Politiet må spisse innsatsen Fangetransport går ut over både etterforskning og ordenstjeneste. POLITIINSPEKTØR JENS ELSEBUTANGEN Tekst: Kjell Thompson Foto: Erik M. Sundt Vi trenger en debatt om hvordan politiet kan spisse sin innsats, sier politiinspektør og påtaleansvarlig ved Follo politidistrikt, Jens Elsebutangen. Han har prinsipielle motforestillinger mot å bruke vektere til oppgaver som i dag ivaretas av politifolk. På den annen side er han opptatt av at politiet prioriterer de viktige oppgavene og utnytter sine politiutdannede ansatte best mulig. Er transport viktig nok? - Da må vi også se på hvilke områder som kan nedprioriteres. Transport til og fra rettssaler og vakthold er i dag politiets oppgave, men vi må spørre om den er viktig nok i forhold til bekjempelse av grov kriminalitet og behovet for å gi innbyggerne trygghet i hverdagen. Kan transport og vakthold overlates til vaktselskapene, slik at knappe ressurser kan frigjøres? Dette er en diskusjon vi må ta, sier Elsebutangen. Han har i perioder vært konstituert politimester i Follo og hatt det øverste ansvaret for å disponere de politiutdannede ansatte. Elsebutangen har også erfaring for hvordan store rettssaker kan beslaglegge politikapasitet, og dermed svekke både etterforskning og ordenstjeneste. Avlastning av politiet ved å bruke vektere til fangetransport har vært prøvd. Som justisminister i Bondeviks siste regjering satte Odd Einar Dørum i gang et prøveprosjekt der daværende Hafslund Sikkerhet (som nå er overtatt av Vaktservice) utførte transport og vakthold av fanger fra Telemark, Vestfold og nedre Buskerud. Alle involverte parter hadde overveiende gode erfaringer og Det Norske Veritas evaluerte prosjektet som vellykket Prøveprosjektet har vist at kvaliteten på transportene har vært meget god når det har vært benyttet privat transport og transportene ble samordnet i en større region, konkluderer DNC Consulting. Veritas sier videre i rapporten at den økonomiske innsparingen kan være omkring 30 prosent i forhold til at politiet selv står for transportene. Alle var fornøyd Tore Nordermoen, som den gang var kvalitets- og utviklingssjef i Hafslund, sier at håndplukkede vektere sto for jobben. De hadde alle lovpålagt vekterutdanning og erfaring fra yrket og ble gitt begrenset politimyndighet. Det vil si at de, på samme måte som arrestforvarere, hadde adgang til å bruke makt for å holde igjen fanger som forsøkte å rømme. Forut for hver transport gjorde politiet en sikkerhetsvurdering, og tok selv hånd om fanger som kunne være farlige. I alt ble det utført transportoppdrag og vakthold i rettssal uten at det kom til uheldige episoder. Prosjektet varte i to år og hadde opsjon på å fortsette. Faglig sett var det ingen grunn til ikke å gå videre. Politiet var fornøyd. Det samme var dommerne, kriminalomsorgen og fangene selv. De hadde et lavere aggresjonsnivå enn overfor polititjenestemenn, som i enkelte tilfeller var de samme som tidligere hadde pågrepet vedkommende. 7

8 - JEG BEKLAGER AT PROSJEKTET BLE STOPPET. ERFARINGENE VAR GODE, SI- ER TIDLIGERE JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM. OPPGAVER SOM FANGETRANSPORT OG ARRESTFORVARING KAN OVERLATES TIL ANDRE ENN POLITIET, MENER KRF OG DAGFINN HØYBRÅTEN POLITIETATEN BØR STYRKES VED Å AN- SETTE ET BETYDELIG ANTALL SIVILE OG TIL- LATE BRUK AV GODKJENTE VAKTSELSKA- PER, MENER HØYRE OG ERNA SOLBERG- FRP SIER I SITT PRO FLERE SIVILT ANSATT FRIGJØRE POLITIRES Politi er politikk Men politi og er også politikk. Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005 satte følgende formulering i Soria Moria erklæringen en effektiv stopper for prosjektet som da hadde vart i to år: Regjeringen vil gå i mot privatisering av myndighetenes tvangsutøvelse og ikke konkurranseutsette politi- og fengselsvesen. Vi vil videreutvikle ordningen med arrestforvarere og gjennomgå ordningen med fangetransport for å frigjøre ressurser for politiet. Vi vil avvikle forsøksordningen med privat fangetransport.. Den senere tids debatt om politiets ressursmangel har ikke endret denne holdningen, opplyser Justisdepartementets informasjonsavdeling. - Jeg beklager at prosjektet ble stoppet. Erfaringene var gode, sier Odd Einar Dørum. Det er to måter vi på dette området kan avlaste politiet. Enten ved hjelp av sivilt ansatte arrestforvarere eller private vaktselskaper. I Venstre er vi åpne for begge muligheter. Poenget er jo å finne ut hvordan høyt kvalifiserte politifolk kan avlastes, slik at de kan bruke sine resurser på det som er viktig, sier den tidligere justisministeren. Her er Venstre på linje med de øvrige opposisjonspartiene. Fremskrittspartiet sier i sitt program at partiet vil ha flere sivilt ansatte inn i politietaten for å frigjøre mer politiressurser. Kontorarbeid, fangetransport osv. behøver ikke utføres av folk med politifaglig bakgrunn Høyre vil frigjøre politikraft og styrke bemanningen i politietaten ved å ansette et betydelig antall sivile og tillate bruk av godkjente vaktselskaper til oppgaver og funksjoner som ikke krever 3-årig høyskoleutdanning. Kristelig Folkeparti vil prioritere politifaglige ressurser til politifaglige oppgaver, og overlate fangetransport og arrestforvaring til andre. I Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som organiserer rundt vektere, er holdningen den samme. - Politiet skal ha ansvar for maktutøvelse, vi ønsker ikke et A- og B-politi, men i en situasjon der politiet skriker etter ressurser må det være riktig å se om det er oppgaver som kan utføres av andre, sier forbundsleder Erna Hagensen i NAF. Mindre oppklaring Behovet for å frigjøre ressurser i politiet illustreres både av den alminnelige kriminalitetsutvikling, og de situasjoner som kan oppstå lokalt i det enkelte politidistrikt i forbindelse med store rettssaker. Ifølge Politidirektoratets statistikk økte antall meldte forbrytelser med fem prosent fra 2008 til Samtidig sank oppklaringsprosenten til rekordlave 34,3 pro- 8

9 GRAM AT PARTIET VIL HA E INN I POLITIETATEN FOR Å URSER -I EN SITUASJON DER POLITIET SKRIKER ETTER RESSURSER MÅ DET VÆRE RIK- TIG Å SE OM DET ER OPPGAVER SOM KAN UTFØRES AV ANDRE, SIER LEDER ERNA HAGENSEN I NAF. - POLITIET VILLE SPARE 130 MILLIONER KRONER I ÅRET PÅ Å LA VEKTERE STÅ FOR FANGETRANSPOR- TER, SIER FAKTAANSVARLIG LASSE TENDEN I NHO SERVICE. sent. Vinningsforbrytelser, som utgjør ca 60 prosent av de totalt anmeldte forbrytelsene i fjor, økte med seks prosent, men bare 15,6 prosent av vinningsforbrytelsene ble oppklart. En vesentlig årsak til denne utviklingen er organisert kriminalitet, hovedsakelig fra Øst-Europa, ifølge politidirektør Ingelin Killengreen. Ifølge beregninger NHO Service har gjort går det i Oslo politidistrikt med ca 40 årsverk til fangetransport og vakthold, I de 26 politidistriktene utenom Oslo i gjennomsnitt ca 10 årsverk til sammen ca 300 årsverk. NHO Service har beregnet en innsparing ved bruk av vektere på omkring 130 millioner kroner årlig. Store rettssaker Hvordan store rettssaker kan binde opp politiets kapasitet i et mellomstort politidistrikt illustreres av to aktuelle rettssaker i Follo: En drapssak mot fire litauere og lommemannen-saken. Saken mot litauerne, som hver dag skulle kjøres frem og tilbake mellom Ski og Oslo, krevde 17 polititjenestemenn hver dag til vakthold og transport. Saken varte i 17 rettsdager og beslagla dermed 289 dagsverk. Her var det imidlertid av sikkerhetsmessige grunner nødvendig å bruke politiutdannet personell, som også var bevæpnet. Lommemannen-saken, startet 2. november og vil pågå til i april med fire rettsdager i uken. Her kreves tre politifolk hver dag lommemannen er i retten og skal transporteres mellom Ski og Ila. Det blir 12 dagsverk i uken i til sammen nærmere et halvt år, altså rundt 250 dagsverk. Går utover etterforskning Dette går selvfølgelig ut over både etterforskning og ordenstjeneste, sier politiinspektør Elsebutangen. Han mener at en høyskoleutdannet polititjenestemann eller kvinne er overkvalifisert for rene transportoppdrag. På den annen side er det bare politiet som har lovlig adgang til å bruke makt. Hvis private vaktselskaper skal brukes til fangetransport, må det i hvert enkelt tilfelle foreta en sikkerhetsvurdering av hvor farlig fangen er, og ansvaret for vurderingen må selvsagt ligge hos politiet. At politiets budsjett er styrket, og vi og etter hvert skal få flere politifolk, er ikke mer enn hva som skal til for å fylle opp etter flere års underdekning. Norsk politi har dessuten mange flere sivile oppgaver enn politiet i de øvrige nordiske land. Derfor trenger vi en prinsipiell diskusjon om hvordan vi best kan frigjøre ressurser og spisse innsatsen i politiet, sier politiinspektør Jens Elsebutangen. 9

10 Max stoppet se En liten gutt kommer løpende mot Max Berglund (37). Han snakker ikke norsk, men Max skjønner hva han prøver å si: noen prøver å ta livet sitt. Tekst: Therese N. Olavsrud (Gazelle Press) Foto: Einar Aslaksen MAX BERGLUND JOBBER I SECURITAS. Den dramatiske episoden finner sted på et av Oslos asylmottak tidlig i sommer. Max Berglund jobber som miljøvekter i Securitas. Denne dagen har han fått beskjed om å passe på en psykisk syk person på et av mottakene. Oppdraget går fint, de snakker sammen og mannen er rolig, da en liten gutt kommer løpende mot ham. - Han roper og holder seg rundt halsen. Jeg forstår at noe dramatisk er på gang i et av rommene, forteller Max, som springer ut sammen med gutten. Han peker på et vindu og det Max ser er skremmende: i et lite rom henger en mann med løkke rundt halsen. Døra er låst, men han får åpnet vinduet og kommer seg inn. Mannen, som er etiopisk flyktning, har sparket bort bordet under seg. Han er fortsatt i live da Max får dyttet bordet under bena på ham igjen. Mobiltestere 10 Telenor og Mobildata har i samarbeid med NHO Service utført testing av håndverkstelefoner hos ISS Facility Services i Bodø. Modellene er testet i forhold til robusthet og evne til å tåle fuktige miljøer. Modeller som er benyttet i testen er Nokia 3720 (IP54), Samsung B2100 (IP57) og Sonim XP3 (IP67). Bransjer som opererer under spesielt fuktige, støvete eller av andre grunner har stor slitasje på mobiltelefoner har hatt utfordringer med å finne brukbare mobiltelefoner som tåler slike forhold. Hensikten med undersøkelsen er å bistå bransjen med å kartlegge modeller som vil dekke disse behov, samt redusere deres operasjonelle kommunikasjonskostnader. NHO Service har blitt med på testen fordi mange av medlemmene som opererer under røffe forhold og har stor slitasje på sine standard mobilmodeller. Testene skal lede til at i medlemmene får tilgang på kostnadsbesparende alternativer. Testingen er gjennomført av 3 ansatte i ISS Facility Services AS (ISS Næringsmiddelservice) i Bodø. De ansatte jobber til daglig med rengjøring av Aker Seafoods avdeling J.M. Johansen AS i Stamsund. Resultater Samsung B2100 kommer best ut av testen. 3 av 3 vil anbefale denne modellen til andre, samt at total scoren er den høyeste. Alle respondentene mener at dette er den mest robuste modellen og rangerer denne som den mest brukervennlige telefonen. Samsung B2100 scorer dårlig på kamera sammenlignet med Nokia, men bedre enn Sonim. Respondentene mener at Samsung egner seg utmerket til deres daglige virke. Nokia 3720 scorer realtivt høyt, men her vil bare 2/3 anbefale denne til andre. Telefonen scorer lavt på brukervennlighet. Sonim XP3 kommer dårligst ut i testen. Ingen av testerne ønsker i særlig stor grad å benytte denne telefonen i sitt daglige arbeid. Mer info: Amund Bones i Mobildata har mobil

11 lvmord Tydelig ustabil Max løfter mannen, som veier opp mot 90 kilo og gjør tydelig motstand, og får ham omsider ut av løkken. Han sparker og slår og er tydelig ustabil. En av de andre beboerne løper inn døra og hjelper til. Flere vektere kommer snart til rommet og får situasjonen under kontroll. Asylsøkeren blir tatt hånd om av helsepersonell og politi. Dette er ikke en dagligdags hendelse på mottaket, men det skjer. - Hit kommer det jo mennesker som har opplevd mye vondt, og noen har tydelige psykiske problemer, sier Max. Han jobber også på videregående skoler og i barnevernet, for Securitas, men det er på asylmottakene han trives best. - De er voksne mennesker. De hører på hva jeg sier, selv om det er vanskelig for de fleste der å stole på noen i uniform. Mange er jo vant til helt andre forhold, sier Max, som mener det viktigste han gjør i jobben er å snakke med folk, være høflig og vennlig. Slik får man tillitt og informasjon. Blir håndplukket Miljøvektere som Max har oppdrag innen psykiatrien, sosialkontorer, barnevern og asylmottak. De får flere kurs enn vanlige vektere, både i kulturell forståelse, konflikthåndtering og bruk av maktmidler. De er håndsplukket til å bli miljøvektere på grunn av personlige kvaliteter. Ifølge avdelingssjef Magnus Svensson må de ha gode kommunikative evner og kunne tolke kroppsspråk. - Disse vekterne skal ha høy terskel for stress, de må være selvstendige og kunne ta egne avgjørelser. - Det å jobbe innen psykiatri, barnevern, asylmottak eller skoler er utrolig utfordrende og givende. Å løse oppdrag sammen, på en god måte gjør at vekterne vokser i rollene de har og det skaper også god tillit til de man jobber sammen med, sier Svensson, som kan fortelle at de nå jobber med nye utradisjonelle ordninger. - Isteden for å passe på enkelt personer inne på mottakene, kan vi aktivisere dem ved å gjøre morsomme ting utenfor mottakene. Det kan dreie seg om tur i marka, gå på kino, spille fotball eller noe lignede. Personer som har behov for vår tilstedeværelse har ofte problemer med å få ro i kroppen. Å bli sittende på et mottak kan kanskje gjøre ting verre. Fakta Ingen vet hvor mange asylsøkere som hvert år forsøker å ta livet sitt eller som faktisk begår selvmord i norske mottak. Danmark startet kartleggingen av selvmordsforsøk og selvmord blant asylsøkere i mottak allerede i På vårparten i fjor ble det kjent at det har vært en tredobling i antall selvmordsforsøk blant asylsøkere i Norge. Nye hygiene-kurs Kurs i næringsmiddelhygiene blir satt opp på nytt, landet rundt fra mars til mai. Dette gjelder kurs i nytt regelverket for næringsmiddelhygiene som trer i kraft fra EU innførte et nytt regelverk om næringsmiddelhygiene i 2006 som nå også trer i kraft i Norge fra 1. mars For å hjelpe våre medlemsbedrifter til å ta i bruk dette regelverket, har NHO Reiseliv og NHO Service inngått et samarbeid med Anticimex. Anticimex skal ha kurs i hele landet for å gi en praktisk innføring i disse nasjonale retningslinjene. Målet med kurset gir en praktisk innføring i hva din virksomhet må gjøre i forhold til det nye regelverket for næringsmiddelhygiene (EU-forordning 852/2004). Dette gjør det lettere for din bedrift å bruke Nasjonale retningslinjer for trygg mat som praktisk hjelpemiddel. Kursene har maksimalt 20 deltakere og vil være konkret og målrettet. Etter å ha gjennomført dette kurset skal deltakerne være i stand til å ta fatt på oppdateringsjobben med Nasjonale retningslinjer for trygg mat som praktisk hjelpemiddel. De nye retningslinjene beskriver hvordan næringen kan sikre oppfyllelse av kravene i det nye hygiene- regelverket. Den gir råd til virksomhetene i bransjen om hva som er god hygienepraksis og hvilke farer, knyttet til produkter og aktiviteter, som kan være aktuelle i virksomheten. Hovedmålet er å sikre forbrukerne trygg mat. Retningslinjene er en anbefaling og støtte når styringssystemer og overvåkings- rutiner skal etableres. Den gjør et ganske omfattende hygieneregelverk lettere håndterbart og mer konkret. Sted og tid for kurs: Oslo og Bergen Trondheim Tromsø Ålesund Stavanger Kristiansand Otta Fagernes Trysil Kursene går fra kl Påmelding på nhoservice.no 11

12 Bemanningsbyråene ut av krisen Bemanningsbransjen i Oslo vokste med 21 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, viser kvartalsstatistikken til NHO Service. For hele landet er veksten på ti prosent. Tekst: Elin Bjørnsson (NW) Foto: Per Christian Langset Bemanningsbransjen er nå i ferd med å legge de dårlige tidene bak seg, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. Det er særlig i Oslo og Østlandsområdet at utleie av arbeidskraft har tatt seg kraftig opp. I Oslo var veksten fra tredje til fjerde kvartal på hele 21 prosent. Ut fra våre tall ser det ut til at krisen på Østlandet i stor grad er over. Men også i andre tett befolkende områder som Telemark, Rogaland og Hordaland har veksten vært kraftig de siste månedene. De som fortsatt sliter, er industritette områder på Vestlandet og Sørlandet. Krise i 2009 For landet som helhet var veksten i bemanningsbransjen på ti prosent. Det er tre år siden vi sist så tilsvarende vekst fra tredje til fjerde kvartal, sier Hagelien. Det er likevel et godt stykke igjen til bransjen er tilbake til rekordaktiviteten i Fjerde kvartal i fjor leide bemanningsselskapene ut 17 prosent færre timer enn på samme tid året før var et svært vanskelig år for bransjen med en nedgang på 21 prosent i utleie av personell. Rundt 60 bemanningsbedrifter måtte legge ned, de fleste av dem var små selskaper. Men mange bedrifter har vært gode til å omstille seg, slik at bransjen som helhet nå er styrket i forhold til markedet, sier Hagelien. EVEN HAGELIEN ER FAGSJEF FOR BEMANNINGBRANSJEN I NHO SERVICE. Offentlige kunder Det offentlige har i løpet av fjoråret vokst kraftig som kunde for bemanningsbransjen. Det er stor mangel på pedagogisk personale som kan jobbe i barnehager og skoler. Gjennom hele fjoråret har det vært stor økning i antall oppdrag for å skaffe lærere og barnehagepersonell. Det har også vært vekst i utleie av personell til hoteller, restauranter og kantiner og til butikker og handelsvirksomheter, viser kvartalsstatistikken fra NHO Service. Rekruttering til faste stillinger ligger fremdeles på et lavt nivå. Rekruttering til faste stillinger ligger mer enn 40 prosent under nivået i fjerde kvartal Men nå er det vekst igjen, også på det feltet. Og særlig rekruttering av ledere, her har det vært en fordobling siden i fjor sommer, sier Even Hagelien. Lederutvikling for innvandrere Global Future er et program i NHO-regi som er prøver å få til lederutvikling for innvandrere. HELE STATISTIKKEN ER PRESENTERT I EN RAPPORT FOR 4. KVARTAL SOM DU FINNER PÅ programstart arbeidsledige. Ved slutt var alle i jobb. Global Future ønsker å bygge kompetanse og nettverk hos førstegenerasjons innvandrere. Man er særlig på jakt etter folk som har høy utdannelse og er overkvalifiserte i sin nåværende stilling. Programmet ble første gang gjennomført i 2006 på initiativ fra NHO i Agder. Global Future samlet den gang 36 deltakere fra 21 land over hele verden. Da første runde var avsluttet hadde 15 av deltakerne fått ny jobb, og fire stykker rykket opp i ny stilling hos sin arbeidsgiver. Åtte stykker var ved Adecco har jobben med å rekrutere deltakere i Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Troms, Hedmark, Oppland og Agder. Mer om Global Future finner du på nho.no. 12

13 VIKARER ER OFTE SPESIALISTER, SIER ADECCO-SJEF ANDERS ØWRE-JOHNSEN. -Trives meget godt - De aller fleste som arbeider gjennom bemanningsbransjen har ikke denne jobben som førstevalg, men håper at den skal bidra til fast jobb på sikt. Trivselen er høy, viser en ny rapport fra Econ Pöyri. Econ Pöyri har analysert bemanningsbransjen på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten beskriver bemanningsbransjens utvikling, kjennetegn, kundebedriftenes behov og bransjens betydning for arbeidsmarkedet. Bemanningsbransjen sees også i et internasjonalt perspektiv. Viktig er resultatene av en spørreundersøkelser blant ansatte i bransjen og kundebedrifter. Rapporten er også baserte på norsk og internasjonal litteratur samt statistikk fra SSB og NHO Service. Trives godt De fleste trives på jobb og opplever å bli integrert i arbeidsmiljøet i kundebedriftene de har oppdrag i, men de opplever også økonomisk usikkerhet, går det frem av rapporten. Flere faktorer peker i retning av at å jobbe gjennom bemanningsbransjen fungerer som et springbrett til fast jobb, og det er ikke uvanlig at man tilbys fast stilling i kundebedriftene. Rapporten viser i denne forbindelse at bemanningsbransjen har en viktig rolle innen norsk arbeidsliv. Viktigste motiv for å leie inn arbeidskraft er å bøte på egne ansattes fravær og for å dekke etterspørselstopper. Høyt utdannet Mens 6 prosent av hele befolkningen har utdanning på universitets- eller høyskolenivå utover fire år, har 16 prosent av dem som jobber som vikarer slik utdanning, viser rapporten. Bare 3 prosent av vikarene har grunnskole som høyeste utdanning, mens det gjelder for 31 prosent av befolkningen som helhet. Årsaken til det høye utdanningsnivået blant vikarer, er først og fremst at svært mange av dem jobber i bransjer som krever høy kompetanse. Antallet øker Antall vikarer har økt mye de siste årene, og i 2008 var nærmere personer tilknyttet bemanningsbransjen, går det fram av rapporten. Rapporten omfatter alle som har vært innom bemanningsbransjen, alt fra dem som bare har hatt et enkelt tre-dagers vikariat til dem som er fult sysselsatt gjennom hele året. Til enhver tid er det omlag mennesker som jobber gjennom bemanningsselskapene. Halvparten av dem er under 30 år. Vikarer med høy yrkesrettet utdanning går ofte rett inn i jobber som er direkte relevant for utdanningen deres, mens de med lange og litt mer generelle utdanninger, gjerne må gå noen omveier. Mange studenter Vi vet at kompetansen er høyt blant våre vikarer. Men det er interessant at de som gruppe skiller seg så klart fra befolkningen for øvrig. Det er første gang vi har sett så klare tall på dette, sier konsernsjef Anders Øwre- Johnsen i bemanningsselskapet Adecco til Newswire. Mange av dem som jobber for oss, er studenter som arbeider ved siden av studiene. Men det forklarer på langt nær hele forskjellen i utdanningsnivå. Også vikarer som ikke er studenter, har høyere utdanning enn resten av arbeidsstyrken, sier Øwre-Johnsen. Jo vanskeligere det er å finne folk med riktig kompetanse, desto viktigere blir bemanningsbransjen, slutter han. 13

14 Vikariater er gull for in Oslo (NW): Ikke-vestlige innvandrere øker sine sjanser på arbeidsmarkedet når de tar midlertidige jobber gjennom bemanningsselskapene. Tekst og foto: Elin Bjørnsson (NW) Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Kristine von Simson ved Institutt for samfunnsforskning. Bemanningsbransjen åpner dørene til arbeidslivet for innvandrere. I vikariater får de vist det de kan og skaffer seg viktige referanser til andre jobber, sier fagsjef Even Hagelien NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge. Arbeidsløsheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn blant etniske nordmenn, og innvandrere fra ikke-vestlige land har størst problemer med å skaffe seg jobb. Jobb er helt sentralt for en vellykket integrering i det norske samfunnet. Her har bemanningsbransjen en viktig rolle, sier Hagelien. Leter opp kvalifiserte I Grenlandsområdet i Telemark har Joshua Ruzibiza i to år ledet et Adecco-prosjekt for å få flere kvalifiserte innvandrere i jobb. Vi har rekruttert minst 300 godt kvalifiserte ikke-vestlige innvandrere som ikke hadde klart å skaffe seg jobb på egenhånd. I løpet av et år har mer enn hundre av dem vært i arbeid, i kortere eller lengre vikariater, sier Ruzibiza. Prosjektet er så vellykket at Adecco i løpet av 2010 vil starte opp et tilsvarende prosjekt i andre deler av landet. Flere norske byer er aktuelle. Trekantsamarbeid Ruzibiza, som kommer fra Rwanda og har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, mener suksessen skyldes et vellykket trekantsamarbeid mellom NAV, private arbeidsgivere og bemanningsselskapet. Det er urealistisk å tro at NAV alene kan klare å få flere innvandrere i arbeid. Nav sørger for at folk får de ytelser de har krav på og kurs hvis de trenger det. Men du må ha arbeidsgiverne på din side for å lykkes med integrering i arbeidslivet. Adeccos rolle er å koble kvalifiserte innvandrere med arbeidsgivere på jakt etter arbeidskraft. Vi går grundig gjennom kompetansen til innvandrerne for å være helt sikker på hva de faktisk kan. Som bemanningsselskap er vi helt avhengig av at kundene våre er fornøyd med de vi formidler. Og det er ekstra viktig når det gjelder ikke-vestlige innvandrere. Ikke diskriminering Koblingen lykkes best hos arbeidsgivere Adecco har et godt etablert kundeforhold til. De vet at vi sender dem folk som både er kvalifisert og motivert for jobben. Det skaper trygghet hos arbeidsgivere som skal bruke innvandrere for første gang, sier Ruzibiza. Han er ikke enig i at norske arbeidsgivere diskriminerer innvandrere. Mitt inntrykk er at norske arbeidsgivere er utrygge på det de ikke kjenner og skeptiske til folk de ikke vet nok om. Dette kan være en helt legitim skepsis. Hvis en jobbsøker ikke har noen norske arbeidsreferanser, har en utdanning man ikke vet noe om, er ny i landet og snakker dårlig norsk, er det klart mange arbeidsgivere blir usikre, sier prosjektleder Joshua Ruzibiza. 14

15 nvandrere 15

16 STUDENTENE VARMET OPP KREATIVITETEN VED Å FORME EN PAPIRELEFANT MED LUKKEDE ØYNE. 16

17 FREMTIDENS RENHOLDER? INGRID SVARSTAD THORSEN, SOM ASTRID ANKER-HANSEN I HOTEL CÆSAR, SYNLIGJØR FRITT BRUKERVALG INNEN PLEIE- OG OMSORG PETTER FURULUND GRATULERER VINNERNE SOM KLEKKET UT KOMMUNIKASJONSKONSEPTET PETTER POTET. Over 100 studenter ved Høyskolen i Akershus (HiAk) deltok på en Gründercamp i Servicedesign som NHO Service var med på å arrangere i januar. Gründercamp i servicedesign Tekst: Sonja Balci Foto: Kyrre Andersen og Baard Fiksdal Satsingen var et samarbeid mellom HiAk, Ungt Entreprenørskap Akershus og NHO Service. Studenter fra produktdesign, husøkonomi og kostøkonomi fikk en pangstart første uken etter juleferien. De fikk et oppdrag de ikke ante noe om på forhånd og jobbet intenst i to døgn. De skulle løse en av tre problemstillinger. Første spørsmål varhvordan man kan profilere NHO Service som en moderne bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Andre spørsmål var: Hvordan utvikle hverdagsdemokratiet gjennom fritt brukervalg av leverandør av pleie og omsorgstjenester? Det siste var: Hvordan får man stolte og glade renholdere i 2020? Petter potet Vinnergruppen hadde som oppgave å løse hvordan man kan profilere NHO Service som en moderne bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Vinnergruppen besto av Charlotte Lie, Dorthe Helene Baardseth, Ane Amblie Solerød, Jorick Cornelis Zwart, Ole Iversen, Saman Alam og Therese Kristiansen. De imponerte juryen ved å presentere en frontfigur for NHO Service, Petter Potet, som kan brukes i alle mediekanalene til NHO Service - både på nett og på trykk. I forretningsideen til vinnergruppen står det: "Vi forbinder poteten med noe kjent, trygt og som har mange funksjoner i vår hverdag. Den vokser og gror, og gir næring til mennesker, som NHO Service gir næring til sine kunder." - Det var kjempemoro å delta og enda mer artig å finne opp vinnerproduktet, sier Dorthe Helene Baardseth, som går tredje året på husøkonomutdanningen. - Siden poteten kan brukes til alt, vil derfor Petter Potet hjelpe medlemmene med alt de måtte lure på om NHO Service, forklarer studentene i vinnergruppen. Vinnerne fikk hver sin datapenn i premie, og de vil videre få delta og presentere seg i NHO-sammenheng. - Vi trenger servicedesign Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service satt i juryen under gründercampen. Han tror mange elementer i løsningsforslagene til studentene kan benyttes videre, og det kan være aktuelt for NHO Service å benytte frontfiguren Petter Potet i for eksempel foredrag - med henvisning til hvordan den oppstod. - Vinnerforslaget er kreativt og gjennomtenkt. Symbolbruken og begrunnelsene viser at de har forstått behovet for både det jordnære og de mer sofistikerte deler av NHO Service sin virksomhet. Det er mye riktig og realistisk tenkning i besvarelsen, mener Furulund. - Jeg synes spesielt det er interessant med koblingen design og servicefag. Det er viktig for produktdesignstudentene å lære seg å tenke service og ikke bare harde produkter. Samtidig er det viktig at de som jobber med tjenester og service forstår at man må skille seg ut med innpakning og utførelse. Furulund tror servicedesign i stigende grad kommer til å bli en del av tenkemåten i moderne service og tjenestevirksomheter. Folkejuryens vinnere 2. plassen gikk til en gruppe som utformet ideen om Renholdsmerket for å synliggjøre tilleggskompetansen til renholdere. 3. plassen gikk til en gruppe som presenterte en database for brukervalg av pleieog omsorgstjenester som løsningsforslag. Jørund Hansen, Kathrine Iren Høgh, Stina Jenseth, Tendai Kuleya Kittilsen, Wenche Rodal, Stian Sørsdal, Ingrid Svarstad Thorsen og Tone Hals Walseng var med i gruppen som fikk flest stemmer av publikum. Konseptet deres var kortfilm, skuespill og stand. Gruppen hadde som oppgave å finne en løsning for hvordan man kan utvikle hverdagsdemokratiet gjennom fritt brukervalg av leverandører av pleie- og omsorgstjenester. 17

18 Fretex fikk Rolf-Harald i jobb etter soning: Fra celle til Excel 18 Tekst og foto: Per Christian Langset Rolf-Harald Baltzersen (51) trodde aldri at hodet ville henge med etter 24 år som narkoman og til sammen ni år ut og inn av fengselet. Da han kom til Fretex ønsket han bare lettere soning, og en kjapp avklaring til uføretrygd. I dag er han rusfri og i fast jobb som regnskapskonsulent. Jeg gikk inn i dette med håpløse forsetter, men her fikk jeg en selvstendig jobb og veldig mye tiltro. Det er gull verdt for en som har mitt rulleblad, sier Baltzersen. For fire år siden fikk han tilbud om å avslutte siste del av dommen sin på Elevator. Elevator er et tilbud som Fretex driver i samarbeid med Justisdepartementet og fengslene. Fanger kan sone siste del av dommen i et eget hybelhus, parallelt med arbeidstrening og oppfølging i attføringsbedriften Fretex. Beboerne på Elevator må sjølv handle, lage mat, vaske og sørge for at de kommer seg opp om morgenen og på jobb. Så ned på folk som jobbet Forutsetningen for å være med på opplegget er at den innsatte må være arbeidsfør og ha et ønske om å endre retningen i livet sitt. Det hadde egentlig ikke Rolf-Harald. Jeg så på dette som en mulighet til en lettere avslutning på soningen. Derfor løy jeg på inntaksintervjuet og sa jeg var motivert. Da jeg kom til Elevator ble jeg tatt imot som en arbeidskar. De så meg som et ubeskrevet blad, på hva jeg i dag kunne prestere, uten fokus på fortida, forteller han. Nye beboere starter ofte på tekstilavdelingen, for så å bli overført til for eksempel transport, butikk, administrasjon, kantine eller lager. Hver beboer har egen jobbkonsulent, disponerer datarom og har ukentlig tilgang på bedriftslege. Målet er at den enkelte blir kvalifisert til arbeidsmarkedet. Når oppholdet hos oss er over, kan den enkelte beboer søke om å få fortsette arbeidskvalifiseringen i til sammen to år, forteller daglig leder Eivind Madsen i Fretex Øst-Norge AS. Alle som får plass på Elevator får automatisk plass i kvalifiseringstiltaket, som er et lønnet tiltak med en varighet i inntil 2 år, hvor målsettingen er en ordinær jobb. 89 prosent av de som deltok på opplegget i 2009 gikk enten ut i ordinær jobb eller i videre attføring hos Fretex. Kun tre personer ble gjeninnsatt i fengsel på grunn av brudd på soningsbestemmelsene. Interesse for regnskap Etter å ha jobbet på ulike avdelinger hos Fretex, ble det etter hvert klart at Rolf Harald hadde en spesiell interesse for regnskap, og han begynte å hospitere i regnskapsavdelingen i bedriften. Der har han vært siden. - Etter 24 år med selvtilliten på topp som følge av amfetamin, er du ikke så høy i hatten når du plutselig skal fungere uten rus. Men da jeg gikk ut som beste elev fra regnskapskurs som Elevator sendte meg på, skjønte jeg at jeg faktisk har talent for faget. Nå har jeg fått fast jobb i regnskapsavdelingen, forteller han. Nå har han vært rusfri i fire år. Han bor

19 - FØR SÅ JEG NED PÅ DEM SOM JOBBET. FOR NOEN TULLINGER SOM GIDDER DET, TENK- TE JEG. MEN NÅ GLEDER JEG MEG TIL HVER DAG PÅ JOBB, SIER ROLF HARALD BALT- ZERSEN TIL JUSTISPOLITIKER TOVE LISE TORVE (AP) fortsatt i en egen privat leilighet på Elevatorhuset, og tror han på den måten kan fungere som forbilde overfor de andre beboerne. I tillegg jobben han aktivt som frivillig hos Retretten, som er en brukerorganisasjon som har til formål å gi hjelp til tidligere rusmisbrukere og straffedømte. - Jeg tror jeg kan være et forbilde, ikke minst for folk som er litt oppe i årene. Det er faktisk mulig å skaffe seg et nytt liv, selv om en er 50 år. Jeg har vært mye ut og inn av fengsel i mitt liv, og hver gang jeg har sluppet ut har det ikke gått mer enn et par timer før jeg satt der med en sprøyte i armen. Det var det livet jeg trodde jeg skulle tilbake til, fordi jeg ikke visste om noe annet. Jeg bestemte meg som 18-åring for å bli yrkesnarkoman. Jeg har alltid sett ned på dem som jobber. For noen tullinger som gidder det, tenkte jeg. Men nå gleder jeg meg til hver dag på jobb. Styrke overgangsarbeidet Rolf Harald fortalte nylig sin historie til stortingspolitiker Tove Lise Torve (Ap) Hun er ansvarlig for kriminalomsorgen for Arbeiderpartiet i justiskomiteen, og hun ønsket å se hvordan attføringsbedriftene Fretex og Rehabil i Oslo er med på å hjelpe innsatte til å få jobb når de blir løslatt. Det er ikke mange som behøver å lykkes med å komme inn i arbeidslivet før det er samfunnsmessig besparende. Det nytter ikke å sluse folk gjennom korte kurs. Folk må være trygge på seg selv før de kan stå i en jobb, etter å ha vært utenfor så mange år. Det er veldig individuelt hvor lang tid det tar, var budskapet fra Rolf-Harald til stortingspolitikeren. - Jeg er imponert over Fretex og deres tilbakeføringsarbeid for domfelte. Dette er selvfølgelig samfunnsmessig viktig. Men det aller viktigste er jo den personlige dimensjonen, hva dette fører til av muligheter og livskvalitet for hver enkelt, sier justispolitikeren. Besøket på de to attføringsbedriftene ga henne nye ideer til hvordan overgangsarbeidet kan styrkes. Resultat Elevator 2009: 48 beboere Attføringsresultat: 89 prosent: 11 til det åpne arbeidsmarkedet 12 fortsatte ved Fretex 1 til studier 1 til medisinsk rehabilitering 3 gjeninnsatt i fengsel - Arbeid gir mindre kriminalitet Attføringsbedriftene over hele landet driver med yrkesrettet rehabilitering av innsatte, slik at de kan få og beholde jobb. - Forskning viser at tidligere innsatte som kommer ut i arbeid, begår mindre kriminialitet i etterkant. Derfor er denne jobben vi gjør så viktig for samfunnet som helhet. Justismyndighetene og Nav har gjennom våre bedrifter et viktig verktøy i forbindelse med alternative soningsformer, sier fagsjef Paal Haavorsen i NHO Service. 19

20 Kvalitetsfokuset i attføringsbransjen fikk mye skryt da NAVdirektør Tor Saglie åpnet Attføringsmessa som NHO Service arrangerer på Gardermoen i januar. - Avhengige av hverandre i pa Tekst: Per Christain Langset Foto: Baard Fiksdal Messen og konferanseprogrammet, som attføringsbedriftene i NHO Service arrangerte, gikk over tre dager og samlet nær 600 deltagere. Tor Saglie åpnet messen og understreket at NAV er avhengig av et godt samarbeid og partnerskapet med attføringsbedrifter. Han benyttet også muligheten til å fortelle om at mye går i riktig retning i Nav, for eksempel i forhold til oppfølging av sykemeldte. 70 prosent av de som har vært sykemeldt i over seks måneder har i dag et aktivt forhold til NAV. Tilsvarende tall i 2008 var 42 prosent. Også på andre enkeltområder leverer NAV gradvis bedre og bedre har fått tilbud gjennom kvalifiseringsprogrammet, og halvparten av de som har fullført programmet har kommet i jobb eller videre på utdanning. I dette arbeidet vet jeg at mange attføringsbedrifter er involvert. Vi har et høyt tiltaksnivå. Ekstra gledelig ser vi at selv i nedgangskonjunkturer har mange blitt formidlet til jobb. Det skyldes blant annet den jobben dere gjør, sa Saglie under sitt foredrag. Han legger ikke skjul på at det er store utfordringer også for NAV i 2010, blant annet fordi gjenstående deler av innholdsreformen og pensjonsreformen skal implementeres. - Det er derfor for tidlig å evaluere NAV nå, fordi reformen ennå ikke er ferdig. Men jeg har tro på at hvis vi greier å levere bedre og bedre, vil vi også fungere enda bedre overfor våre samarbeidspartnere, framholdt Saglie. Kvalitet og resultat Saglie var spesielt invitert til å si noe om viktigheten av kvalitet i attføringsarbeidet. Her fremholdt han at EQUASS-arbeidet til attføringsbransjen ikke bare var viktig, men at det faktisk er unikt at man på denne måten tar i bruk metodikk tradisjonelt forbundet med produksjon og retter det inn mot velferdssektoren. - Dette er meget viktig og er med på å gi hele attføringsbransjen en legitimitet i forhold til at man leverer god kvalitet på tje- BEDRIFTER, SERTIFISERT I EQUASS, BLE HEDRET MED BLOMSTER PÅ GARDERMOEN. - Dere har en n Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet inviterte attføringsbransjen til samarbeid for å nå regjeringens mål om at alle skal med. Lund holdt innlegg på Attføringsmessa: - Det er bra å ha en slik dag for å snakke om unødvendig uføretrygding. For å nå de mål regjeringen har satt om inkluderende arbeidsliv spiller attføringsbedriftene en viktig rolle. Dere har en nøkkelfunksjon, fordi dere kjenner brukerne bedre enn de fleste og vet hva som skal til for å lykkes, sa Gina Lund. 20

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

2. JUNI 2009 16. ÅRGANG

2. JUNI 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 2. JUNI 2009 16. ÅRGANG Næringsminister Sylvia Brustad lovte en flaske champagne til den første styrelederen som rekrutterer en kvinnelig toppsjef. Blant de første som er hedret er Manpower

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG

SERVICE 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 1. MARS. 2008 15. ÅRGANG India utdanner 405.000 ingeniører hvert år. Verden står i kø for å rekruttere de største talentene. Vi har sett nærmere på bemanningsbransjens utvikling og muligheter.

Detaljer

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG

Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DES. 2009 16. ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli 25.000 i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2006 $ Innhold I. Innledning - Forord...03 II. Om SBL og bransjenes utvikling - Styrer og næringsutvalg...04 - Administrasjonen...07 - SBLs styreleders

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Temahefte. Arbeidsliv

Temahefte. Arbeidsliv Temahefte Arbeidsliv Innhold Høyesterett: Aldersdiskriminering 4 Høyesterett: Virksomhetsoverdragelse. Secondmentavtale 4 Høyesterett: Adgangen til å si opp arbeidstakere i midlertidige stillinger 5 Lagmannsretten:

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Servicebedriftenes Landsforening (SBL)

Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Årsberetning 2005 Servicebedriftenes Landsforening (SBL) Renholdbedriftenes Servicekontor (RBS) Ren Utvikling (RU) Bemanning og Rekrutteringsbransjens Forening (BRF) Kantiner Forvaltning og driftselskaper

Detaljer

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III

Bodsfængselet i. Christiania 150 år. for kriminalomsorgen. Les også om: Revidert budjett. Nummer 3 / 2001. Faget i fokus III A K T U E L T for kriminalomsorgen Nummer 3 / 2001 Les også om: Revidert budjett Faget i fokus III Kollegastøtte i kriminalomsorgen Kriminalomsorgen region nordøst Kriminalomsorgen region sør Etatslederkonferanse

Detaljer

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik

PRESSET FRA ALLE KANTER. Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget døra for videre dialog med Politiets Fellesforbund? Vellykket politistreik Vellykket politistreik Side 16-17 Unikt politispråk Side 26-27 Anmelder egen politimester Side 30-31 13.02.2009 løssalg kr 55,- Nr 02 PRESSET FRA ALLE KANTER Åpner eller lukker justisminister Knut Storberget

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25

Casevedlegg til. Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 Casevedlegg til Leif E. Moland (2015). Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid. Fafo-rapport 2015:25 1 Innhold Forord... 3 Case 1 2 + 2 + 3-turnus i Drammen kommune...

Detaljer