NR. 1. MARS ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service. Ung kreativitet. Vi har vært med å arrangere gründercamp i design.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 1. MARS. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service. Ung kreativitet. Vi har vært med å arrangere gründercamp i design."

Transkript

1 SERVICE NR. 1. MARS ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service Ung kreativitet Vi har vært med å arrangere gründercamp i design. Se side 16-17

2 LEDER Brutalt oppgjør? Etter å ha forhandlet overenskomster for servicesektoren i 20 år, kan jeg ikke huske et oppgjør som ikke har hatt ekstra fokus på kvinner og såkalte lavtlønte. Veksten i disse lønninger har da også vært god i vårt område. I tider med god økonomisk vekst og med kamp om arbeidskraften, har det heller ikke manglet på vilje hos våre medlemmer og deres kunder til å bidra. Men nå står vi overfor en vanskeligere situasjon. Ansvarlige krefter i LO er meget fokusert på industriens behov for et moderat lønnsoppgjør. Samtidig snakkes det varmt om nok engang å løfte kvinner og de lavtlønte. Flere av våre tariffavtaler blir dermed sentrale. Et vanskelig tema er hva som menes med lav lønn. Eksempler kan være personer som hjelpes inn i arbeidsmarkedet for første gang, uten noen formell utdannelse. Om deres lønn er lav kan diskuteres. En gammel ordning med garanti om 85% av gjennomsnittslønn i industrien hadde nok også en annen innretning den gang industrien var bredt bemannet, enn i dag hvor nyrekrutteringen er liten og andel høytlønte og viktige operatører utgjør tyngden i lønnsmassen. Vårt problem er at nettopp industrien og det offentlige må tåle å bære servicenæringens lønnsvekst, uansett hvor edle motivene er. Gjør og vil de det? Vi er dessuten bekymret over at det offentlige og andre innkjøpere stadig oftere jakter på laveste pris, og at denne trenden har forsterket seg i kjølevannet av finanskrisen. Laveste pris finner du ikke i de organiserte bedriftene med ordnede ansettelsesforhold. Derfor vokser det i stor fart frem enmannsforetak (med mange ansatte), NUF-selskaper som jevnlig går konkurs, vikarbyråer som ikke etterlever lovens krav osv. Og ikke minst det offentlige og halvoffentlige som Posten, som presser priser og betingelser hemningsløst. Dette setter igjen de skikkelige aktørene i en alvorlig skvis. Skal vi gå ned med flagget til topps eller tilpasse oss slike markedsbetingelser? Det er i dette virkelighetsbilde at NHO Service skal forhandle frem vårens lønnsoppgjør. Det er godt at vi nylig fikk trent oss på Sykepleierkonflikten. For mer destruktiv motpart kan man vel neppe få. PETTER FURULUND ADM.DIR. I NHO SERVICE Skal dokumentere useriøs virksomhet 2 Kjell Edvard Fixdal er ansatt i NHO Service for å dokumentere useriøs virksomhet i renholdsbransjen. - Renholdsbransjen er en bransje som dessverre ikke bare består av seriøse bedrifter. Det bidrar til å skape et betydelig press på priser og arbeidsforhold og bidrar til usunne konkurranseforhold, sier Fixdal. - Vi mistenker at sosial dumping er et problem og vil gjøre det vi kan for å motarbeide ondet, sier han. - Hvordan skal du avdekke dette? - Vi vil bruke offentlig tilgjengelig informasjon som for eksempel offentlige registre, samt lytte til erfaringer fra bransjen og andre kilder, sier Fixdal. - Bransjen har hatt en meget positiv utvikling med økende profesjonalisering. Likevel er det enkelte foretak som ødelegger for de mange, sier han. Fixdal har tidligere vært daglig leder av stiftelsen Ren Utvikling ( ), og har senere arbeidet som rådgiver og hovedkasserer i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF). Han er utdannet i historie, statsvitenskap og offentlig rett fra Universitet i Oslo. Stillingen som prosjektmedarbeider i NHO Service er nyopprettet.

3 Side 2 Leder Side 3 Innhold Side 4 70-årsrege len Side 6 Politiet m å sp isse in nsatsen Side 10 INNHOLD Max stop et se lvm ord Side 12 Bemanningsbyråene ut av k risen Side 13 Trives på jobb Side 14 Gull for innvandrere Side 16 Grundercamp i servicedesign Side 18 Fra celle til exel Side 20 Attføringsmessa Side 22 Juridiske spørsmål og svar Side 23 Petit: Sprekk 3UTGIVER: NHO Service ADRESSE: Pb Majorstua, 0305 Oslo Telf SERVICE nr OPPLAG: REDAKTØR: Baard Fiksdal Forsidefoto: Baard Fiksdal Trykk og distribusjon: Akershus Reklame Team Red. avsluttet: 1. mars

4 Camilla Therese Lannem advokat i NHO Service N O T E R T 4

5 Varsling ved nådd aldersgrense 70-årsregelen Fra og med 1. januar 2010 har arbeidsmiljøloven fått en ny bestemmelse i a om avslutning av arbeidsforholdet på grunn av alder. Konsekvensen av at arbeidsgiver ikke gir et varsel i tide, er at arbeidstakeren ikke plikter å fratre før seksmånedersfristen er utløpt. Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven tillater at arbeidstaker fortsetter i jobben frem til 70 år. Det er først ved fylte 70 år at stillingsvernet opphører. Det betyr at ansatte mellom 67 og 70 år har et stillingsvern som alle andre i virksomheten. For at stillingsvernet skal opphøre ved fylte 70 år, må arbeidsgiver skriftlig varsle arbeidstakeren minst 6 måneder før arbeidsforholdet kan opphøre. Begrunnelsen for regelen er at arbeidstaker skal ha tid til å innrette seg på fratreden. Varselfristen begynner å løpe fra om med første dag i måneden etter at varselet har kommet frem til arbeidstakeren. Dette er en tilsvarende bestemmelse som ved oppsigelse. Varslet kommer derfor istedenfor en oppsigelse. Det stilles ikke noen formkrav til varselet. Før varselet gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Ønsker en arbeidstaker å fratre, gjelder det ikke noe krav til skriftlighet og varselet skal være på 1 måned. Dersom en 70 åring fortsetter, reengasjeres eller ansettes på nytt, er det fortsatt slik at stillingsvernet bortfaller ved fylte 70 år. Varselfristen vil fortsatt gjelde. En del av våre medlemsbedrifter har inntatt bestemmelser i arbeidsavtalen om at den ansatte må fratre ved fylte 67 år. Det er fortsatt adgang til å fastsette en lavere aldersgrense i for eksempel arbeidsavtale, tariffavtale, arbeidsreglement eller pensjonsordning. Forutsetningen er derimot at grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. Helse og sikkerhet kan være saklige momenter for en lavere aldersgrense. Dersom en bedrift har praktisert en aldersgrense så lenge at de ansatte har hatt god tid til å forberede og innrette seg, kan det hevdes at fratredelsestidspunktet er forutberegelig. En god pensjonsordning kan også være et moment som kan tilsi en lavere aldersgrense. Dersom noen av medlemsbedriftene er usikre på lovligheten av deres aldersmessige pliktige avgang, kan de kontakte oss. Vær oppmerksom på at varselfristen som beskrevet ovenfor, også gjelde i de situasjoner hvor en lavere aldersgrense er basert på et annet gyldig rettsgrunnlag, f.eks en arbeidsavtale. Det ble ikke gitt noen overgangsregler da arbeidsmiljølovens 15-13a ble vedtatt. NHO har rettet en henvendelse til departementet for å klargjøre hva som skjer med de ansatte som oppnår denne aldersgrensen i første halvdel av Departementet har avgitt følgende svar: I og med at varslingsregelen trer i kraft 1. januar 2010 oppstår spørsmålet om varslingsfristen gjelder for de arbeidstakere som oppnår pensjonsalder mellom 1. januar 2010 og 1. juli 2010, eventuelt om arbeidsgiver kan varsle disse arbeidstakerne allerede nå. Det er riktig at det ikke er gitt noen overgangsregler. Dette betyr i praksis at en arbeidstaker som fyller 70 år i nevnte tidsrom kan kreve å bli varslet med den frist som den nye regelen foreskriver. Varsel etter den nye regelen kan tidligst gis 1. januar Konsekvensen av dette er at arbeidstaker som oppnår pensjonsalder første halvdel av 2010 kan kreve å få utsatt sin fratreden med inntil seks måneder. NHO har betegnet svaret fra departementet som oppsiktsvekkende, da de legger til grunn at arbeidstakere som oppnår lov- eller avtalebestemt aldersgrense i tidsrommet 1. januar til 1. august vil få en særbehandling og gis en rettighet som ingen andre har. Lovteksten: 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. (2) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker. (3) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. (4) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder. 5

6 6 Service nr. 1 mars 2009

7 - Politiet må spisse innsatsen Fangetransport går ut over både etterforskning og ordenstjeneste. POLITIINSPEKTØR JENS ELSEBUTANGEN Tekst: Kjell Thompson Foto: Erik M. Sundt Vi trenger en debatt om hvordan politiet kan spisse sin innsats, sier politiinspektør og påtaleansvarlig ved Follo politidistrikt, Jens Elsebutangen. Han har prinsipielle motforestillinger mot å bruke vektere til oppgaver som i dag ivaretas av politifolk. På den annen side er han opptatt av at politiet prioriterer de viktige oppgavene og utnytter sine politiutdannede ansatte best mulig. Er transport viktig nok? - Da må vi også se på hvilke områder som kan nedprioriteres. Transport til og fra rettssaler og vakthold er i dag politiets oppgave, men vi må spørre om den er viktig nok i forhold til bekjempelse av grov kriminalitet og behovet for å gi innbyggerne trygghet i hverdagen. Kan transport og vakthold overlates til vaktselskapene, slik at knappe ressurser kan frigjøres? Dette er en diskusjon vi må ta, sier Elsebutangen. Han har i perioder vært konstituert politimester i Follo og hatt det øverste ansvaret for å disponere de politiutdannede ansatte. Elsebutangen har også erfaring for hvordan store rettssaker kan beslaglegge politikapasitet, og dermed svekke både etterforskning og ordenstjeneste. Avlastning av politiet ved å bruke vektere til fangetransport har vært prøvd. Som justisminister i Bondeviks siste regjering satte Odd Einar Dørum i gang et prøveprosjekt der daværende Hafslund Sikkerhet (som nå er overtatt av Vaktservice) utførte transport og vakthold av fanger fra Telemark, Vestfold og nedre Buskerud. Alle involverte parter hadde overveiende gode erfaringer og Det Norske Veritas evaluerte prosjektet som vellykket Prøveprosjektet har vist at kvaliteten på transportene har vært meget god når det har vært benyttet privat transport og transportene ble samordnet i en større region, konkluderer DNC Consulting. Veritas sier videre i rapporten at den økonomiske innsparingen kan være omkring 30 prosent i forhold til at politiet selv står for transportene. Alle var fornøyd Tore Nordermoen, som den gang var kvalitets- og utviklingssjef i Hafslund, sier at håndplukkede vektere sto for jobben. De hadde alle lovpålagt vekterutdanning og erfaring fra yrket og ble gitt begrenset politimyndighet. Det vil si at de, på samme måte som arrestforvarere, hadde adgang til å bruke makt for å holde igjen fanger som forsøkte å rømme. Forut for hver transport gjorde politiet en sikkerhetsvurdering, og tok selv hånd om fanger som kunne være farlige. I alt ble det utført transportoppdrag og vakthold i rettssal uten at det kom til uheldige episoder. Prosjektet varte i to år og hadde opsjon på å fortsette. Faglig sett var det ingen grunn til ikke å gå videre. Politiet var fornøyd. Det samme var dommerne, kriminalomsorgen og fangene selv. De hadde et lavere aggresjonsnivå enn overfor polititjenestemenn, som i enkelte tilfeller var de samme som tidligere hadde pågrepet vedkommende. 7

8 - JEG BEKLAGER AT PROSJEKTET BLE STOPPET. ERFARINGENE VAR GODE, SI- ER TIDLIGERE JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM. OPPGAVER SOM FANGETRANSPORT OG ARRESTFORVARING KAN OVERLATES TIL ANDRE ENN POLITIET, MENER KRF OG DAGFINN HØYBRÅTEN POLITIETATEN BØR STYRKES VED Å AN- SETTE ET BETYDELIG ANTALL SIVILE OG TIL- LATE BRUK AV GODKJENTE VAKTSELSKA- PER, MENER HØYRE OG ERNA SOLBERG- FRP SIER I SITT PRO FLERE SIVILT ANSATT FRIGJØRE POLITIRES Politi er politikk Men politi og er også politikk. Da den rødgrønne regjeringen tiltrådte i 2005 satte følgende formulering i Soria Moria erklæringen en effektiv stopper for prosjektet som da hadde vart i to år: Regjeringen vil gå i mot privatisering av myndighetenes tvangsutøvelse og ikke konkurranseutsette politi- og fengselsvesen. Vi vil videreutvikle ordningen med arrestforvarere og gjennomgå ordningen med fangetransport for å frigjøre ressurser for politiet. Vi vil avvikle forsøksordningen med privat fangetransport.. Den senere tids debatt om politiets ressursmangel har ikke endret denne holdningen, opplyser Justisdepartementets informasjonsavdeling. - Jeg beklager at prosjektet ble stoppet. Erfaringene var gode, sier Odd Einar Dørum. Det er to måter vi på dette området kan avlaste politiet. Enten ved hjelp av sivilt ansatte arrestforvarere eller private vaktselskaper. I Venstre er vi åpne for begge muligheter. Poenget er jo å finne ut hvordan høyt kvalifiserte politifolk kan avlastes, slik at de kan bruke sine resurser på det som er viktig, sier den tidligere justisministeren. Her er Venstre på linje med de øvrige opposisjonspartiene. Fremskrittspartiet sier i sitt program at partiet vil ha flere sivilt ansatte inn i politietaten for å frigjøre mer politiressurser. Kontorarbeid, fangetransport osv. behøver ikke utføres av folk med politifaglig bakgrunn Høyre vil frigjøre politikraft og styrke bemanningen i politietaten ved å ansette et betydelig antall sivile og tillate bruk av godkjente vaktselskaper til oppgaver og funksjoner som ikke krever 3-årig høyskoleutdanning. Kristelig Folkeparti vil prioritere politifaglige ressurser til politifaglige oppgaver, og overlate fangetransport og arrestforvaring til andre. I Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som organiserer rundt vektere, er holdningen den samme. - Politiet skal ha ansvar for maktutøvelse, vi ønsker ikke et A- og B-politi, men i en situasjon der politiet skriker etter ressurser må det være riktig å se om det er oppgaver som kan utføres av andre, sier forbundsleder Erna Hagensen i NAF. Mindre oppklaring Behovet for å frigjøre ressurser i politiet illustreres både av den alminnelige kriminalitetsutvikling, og de situasjoner som kan oppstå lokalt i det enkelte politidistrikt i forbindelse med store rettssaker. Ifølge Politidirektoratets statistikk økte antall meldte forbrytelser med fem prosent fra 2008 til Samtidig sank oppklaringsprosenten til rekordlave 34,3 pro- 8

9 GRAM AT PARTIET VIL HA E INN I POLITIETATEN FOR Å URSER -I EN SITUASJON DER POLITIET SKRIKER ETTER RESSURSER MÅ DET VÆRE RIK- TIG Å SE OM DET ER OPPGAVER SOM KAN UTFØRES AV ANDRE, SIER LEDER ERNA HAGENSEN I NAF. - POLITIET VILLE SPARE 130 MILLIONER KRONER I ÅRET PÅ Å LA VEKTERE STÅ FOR FANGETRANSPOR- TER, SIER FAKTAANSVARLIG LASSE TENDEN I NHO SERVICE. sent. Vinningsforbrytelser, som utgjør ca 60 prosent av de totalt anmeldte forbrytelsene i fjor, økte med seks prosent, men bare 15,6 prosent av vinningsforbrytelsene ble oppklart. En vesentlig årsak til denne utviklingen er organisert kriminalitet, hovedsakelig fra Øst-Europa, ifølge politidirektør Ingelin Killengreen. Ifølge beregninger NHO Service har gjort går det i Oslo politidistrikt med ca 40 årsverk til fangetransport og vakthold, I de 26 politidistriktene utenom Oslo i gjennomsnitt ca 10 årsverk til sammen ca 300 årsverk. NHO Service har beregnet en innsparing ved bruk av vektere på omkring 130 millioner kroner årlig. Store rettssaker Hvordan store rettssaker kan binde opp politiets kapasitet i et mellomstort politidistrikt illustreres av to aktuelle rettssaker i Follo: En drapssak mot fire litauere og lommemannen-saken. Saken mot litauerne, som hver dag skulle kjøres frem og tilbake mellom Ski og Oslo, krevde 17 polititjenestemenn hver dag til vakthold og transport. Saken varte i 17 rettsdager og beslagla dermed 289 dagsverk. Her var det imidlertid av sikkerhetsmessige grunner nødvendig å bruke politiutdannet personell, som også var bevæpnet. Lommemannen-saken, startet 2. november og vil pågå til i april med fire rettsdager i uken. Her kreves tre politifolk hver dag lommemannen er i retten og skal transporteres mellom Ski og Ila. Det blir 12 dagsverk i uken i til sammen nærmere et halvt år, altså rundt 250 dagsverk. Går utover etterforskning Dette går selvfølgelig ut over både etterforskning og ordenstjeneste, sier politiinspektør Elsebutangen. Han mener at en høyskoleutdannet polititjenestemann eller kvinne er overkvalifisert for rene transportoppdrag. På den annen side er det bare politiet som har lovlig adgang til å bruke makt. Hvis private vaktselskaper skal brukes til fangetransport, må det i hvert enkelt tilfelle foreta en sikkerhetsvurdering av hvor farlig fangen er, og ansvaret for vurderingen må selvsagt ligge hos politiet. At politiets budsjett er styrket, og vi og etter hvert skal få flere politifolk, er ikke mer enn hva som skal til for å fylle opp etter flere års underdekning. Norsk politi har dessuten mange flere sivile oppgaver enn politiet i de øvrige nordiske land. Derfor trenger vi en prinsipiell diskusjon om hvordan vi best kan frigjøre ressurser og spisse innsatsen i politiet, sier politiinspektør Jens Elsebutangen. 9

10 Max stoppet se En liten gutt kommer løpende mot Max Berglund (37). Han snakker ikke norsk, men Max skjønner hva han prøver å si: noen prøver å ta livet sitt. Tekst: Therese N. Olavsrud (Gazelle Press) Foto: Einar Aslaksen MAX BERGLUND JOBBER I SECURITAS. Den dramatiske episoden finner sted på et av Oslos asylmottak tidlig i sommer. Max Berglund jobber som miljøvekter i Securitas. Denne dagen har han fått beskjed om å passe på en psykisk syk person på et av mottakene. Oppdraget går fint, de snakker sammen og mannen er rolig, da en liten gutt kommer løpende mot ham. - Han roper og holder seg rundt halsen. Jeg forstår at noe dramatisk er på gang i et av rommene, forteller Max, som springer ut sammen med gutten. Han peker på et vindu og det Max ser er skremmende: i et lite rom henger en mann med løkke rundt halsen. Døra er låst, men han får åpnet vinduet og kommer seg inn. Mannen, som er etiopisk flyktning, har sparket bort bordet under seg. Han er fortsatt i live da Max får dyttet bordet under bena på ham igjen. Mobiltestere 10 Telenor og Mobildata har i samarbeid med NHO Service utført testing av håndverkstelefoner hos ISS Facility Services i Bodø. Modellene er testet i forhold til robusthet og evne til å tåle fuktige miljøer. Modeller som er benyttet i testen er Nokia 3720 (IP54), Samsung B2100 (IP57) og Sonim XP3 (IP67). Bransjer som opererer under spesielt fuktige, støvete eller av andre grunner har stor slitasje på mobiltelefoner har hatt utfordringer med å finne brukbare mobiltelefoner som tåler slike forhold. Hensikten med undersøkelsen er å bistå bransjen med å kartlegge modeller som vil dekke disse behov, samt redusere deres operasjonelle kommunikasjonskostnader. NHO Service har blitt med på testen fordi mange av medlemmene som opererer under røffe forhold og har stor slitasje på sine standard mobilmodeller. Testene skal lede til at i medlemmene får tilgang på kostnadsbesparende alternativer. Testingen er gjennomført av 3 ansatte i ISS Facility Services AS (ISS Næringsmiddelservice) i Bodø. De ansatte jobber til daglig med rengjøring av Aker Seafoods avdeling J.M. Johansen AS i Stamsund. Resultater Samsung B2100 kommer best ut av testen. 3 av 3 vil anbefale denne modellen til andre, samt at total scoren er den høyeste. Alle respondentene mener at dette er den mest robuste modellen og rangerer denne som den mest brukervennlige telefonen. Samsung B2100 scorer dårlig på kamera sammenlignet med Nokia, men bedre enn Sonim. Respondentene mener at Samsung egner seg utmerket til deres daglige virke. Nokia 3720 scorer realtivt høyt, men her vil bare 2/3 anbefale denne til andre. Telefonen scorer lavt på brukervennlighet. Sonim XP3 kommer dårligst ut i testen. Ingen av testerne ønsker i særlig stor grad å benytte denne telefonen i sitt daglige arbeid. Mer info: Amund Bones i Mobildata har mobil

11 lvmord Tydelig ustabil Max løfter mannen, som veier opp mot 90 kilo og gjør tydelig motstand, og får ham omsider ut av løkken. Han sparker og slår og er tydelig ustabil. En av de andre beboerne løper inn døra og hjelper til. Flere vektere kommer snart til rommet og får situasjonen under kontroll. Asylsøkeren blir tatt hånd om av helsepersonell og politi. Dette er ikke en dagligdags hendelse på mottaket, men det skjer. - Hit kommer det jo mennesker som har opplevd mye vondt, og noen har tydelige psykiske problemer, sier Max. Han jobber også på videregående skoler og i barnevernet, for Securitas, men det er på asylmottakene han trives best. - De er voksne mennesker. De hører på hva jeg sier, selv om det er vanskelig for de fleste der å stole på noen i uniform. Mange er jo vant til helt andre forhold, sier Max, som mener det viktigste han gjør i jobben er å snakke med folk, være høflig og vennlig. Slik får man tillitt og informasjon. Blir håndplukket Miljøvektere som Max har oppdrag innen psykiatrien, sosialkontorer, barnevern og asylmottak. De får flere kurs enn vanlige vektere, både i kulturell forståelse, konflikthåndtering og bruk av maktmidler. De er håndsplukket til å bli miljøvektere på grunn av personlige kvaliteter. Ifølge avdelingssjef Magnus Svensson må de ha gode kommunikative evner og kunne tolke kroppsspråk. - Disse vekterne skal ha høy terskel for stress, de må være selvstendige og kunne ta egne avgjørelser. - Det å jobbe innen psykiatri, barnevern, asylmottak eller skoler er utrolig utfordrende og givende. Å løse oppdrag sammen, på en god måte gjør at vekterne vokser i rollene de har og det skaper også god tillit til de man jobber sammen med, sier Svensson, som kan fortelle at de nå jobber med nye utradisjonelle ordninger. - Isteden for å passe på enkelt personer inne på mottakene, kan vi aktivisere dem ved å gjøre morsomme ting utenfor mottakene. Det kan dreie seg om tur i marka, gå på kino, spille fotball eller noe lignede. Personer som har behov for vår tilstedeværelse har ofte problemer med å få ro i kroppen. Å bli sittende på et mottak kan kanskje gjøre ting verre. Fakta Ingen vet hvor mange asylsøkere som hvert år forsøker å ta livet sitt eller som faktisk begår selvmord i norske mottak. Danmark startet kartleggingen av selvmordsforsøk og selvmord blant asylsøkere i mottak allerede i På vårparten i fjor ble det kjent at det har vært en tredobling i antall selvmordsforsøk blant asylsøkere i Norge. Nye hygiene-kurs Kurs i næringsmiddelhygiene blir satt opp på nytt, landet rundt fra mars til mai. Dette gjelder kurs i nytt regelverket for næringsmiddelhygiene som trer i kraft fra EU innførte et nytt regelverk om næringsmiddelhygiene i 2006 som nå også trer i kraft i Norge fra 1. mars For å hjelpe våre medlemsbedrifter til å ta i bruk dette regelverket, har NHO Reiseliv og NHO Service inngått et samarbeid med Anticimex. Anticimex skal ha kurs i hele landet for å gi en praktisk innføring i disse nasjonale retningslinjene. Målet med kurset gir en praktisk innføring i hva din virksomhet må gjøre i forhold til det nye regelverket for næringsmiddelhygiene (EU-forordning 852/2004). Dette gjør det lettere for din bedrift å bruke Nasjonale retningslinjer for trygg mat som praktisk hjelpemiddel. Kursene har maksimalt 20 deltakere og vil være konkret og målrettet. Etter å ha gjennomført dette kurset skal deltakerne være i stand til å ta fatt på oppdateringsjobben med Nasjonale retningslinjer for trygg mat som praktisk hjelpemiddel. De nye retningslinjene beskriver hvordan næringen kan sikre oppfyllelse av kravene i det nye hygiene- regelverket. Den gir råd til virksomhetene i bransjen om hva som er god hygienepraksis og hvilke farer, knyttet til produkter og aktiviteter, som kan være aktuelle i virksomheten. Hovedmålet er å sikre forbrukerne trygg mat. Retningslinjene er en anbefaling og støtte når styringssystemer og overvåkings- rutiner skal etableres. Den gjør et ganske omfattende hygieneregelverk lettere håndterbart og mer konkret. Sted og tid for kurs: Oslo og Bergen Trondheim Tromsø Ålesund Stavanger Kristiansand Otta Fagernes Trysil Kursene går fra kl Påmelding på nhoservice.no 11

12 Bemanningsbyråene ut av krisen Bemanningsbransjen i Oslo vokste med 21 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor, viser kvartalsstatistikken til NHO Service. For hele landet er veksten på ti prosent. Tekst: Elin Bjørnsson (NW) Foto: Per Christian Langset Bemanningsbransjen er nå i ferd med å legge de dårlige tidene bak seg, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. Det er særlig i Oslo og Østlandsområdet at utleie av arbeidskraft har tatt seg kraftig opp. I Oslo var veksten fra tredje til fjerde kvartal på hele 21 prosent. Ut fra våre tall ser det ut til at krisen på Østlandet i stor grad er over. Men også i andre tett befolkende områder som Telemark, Rogaland og Hordaland har veksten vært kraftig de siste månedene. De som fortsatt sliter, er industritette områder på Vestlandet og Sørlandet. Krise i 2009 For landet som helhet var veksten i bemanningsbransjen på ti prosent. Det er tre år siden vi sist så tilsvarende vekst fra tredje til fjerde kvartal, sier Hagelien. Det er likevel et godt stykke igjen til bransjen er tilbake til rekordaktiviteten i Fjerde kvartal i fjor leide bemanningsselskapene ut 17 prosent færre timer enn på samme tid året før var et svært vanskelig år for bransjen med en nedgang på 21 prosent i utleie av personell. Rundt 60 bemanningsbedrifter måtte legge ned, de fleste av dem var små selskaper. Men mange bedrifter har vært gode til å omstille seg, slik at bransjen som helhet nå er styrket i forhold til markedet, sier Hagelien. EVEN HAGELIEN ER FAGSJEF FOR BEMANNINGBRANSJEN I NHO SERVICE. Offentlige kunder Det offentlige har i løpet av fjoråret vokst kraftig som kunde for bemanningsbransjen. Det er stor mangel på pedagogisk personale som kan jobbe i barnehager og skoler. Gjennom hele fjoråret har det vært stor økning i antall oppdrag for å skaffe lærere og barnehagepersonell. Det har også vært vekst i utleie av personell til hoteller, restauranter og kantiner og til butikker og handelsvirksomheter, viser kvartalsstatistikken fra NHO Service. Rekruttering til faste stillinger ligger fremdeles på et lavt nivå. Rekruttering til faste stillinger ligger mer enn 40 prosent under nivået i fjerde kvartal Men nå er det vekst igjen, også på det feltet. Og særlig rekruttering av ledere, her har det vært en fordobling siden i fjor sommer, sier Even Hagelien. Lederutvikling for innvandrere Global Future er et program i NHO-regi som er prøver å få til lederutvikling for innvandrere. HELE STATISTIKKEN ER PRESENTERT I EN RAPPORT FOR 4. KVARTAL SOM DU FINNER PÅ programstart arbeidsledige. Ved slutt var alle i jobb. Global Future ønsker å bygge kompetanse og nettverk hos førstegenerasjons innvandrere. Man er særlig på jakt etter folk som har høy utdannelse og er overkvalifiserte i sin nåværende stilling. Programmet ble første gang gjennomført i 2006 på initiativ fra NHO i Agder. Global Future samlet den gang 36 deltakere fra 21 land over hele verden. Da første runde var avsluttet hadde 15 av deltakerne fått ny jobb, og fire stykker rykket opp i ny stilling hos sin arbeidsgiver. Åtte stykker var ved Adecco har jobben med å rekrutere deltakere i Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Trøndelag, Sogn og Fjordane, Troms, Hedmark, Oppland og Agder. Mer om Global Future finner du på nho.no. 12

13 VIKARER ER OFTE SPESIALISTER, SIER ADECCO-SJEF ANDERS ØWRE-JOHNSEN. -Trives meget godt - De aller fleste som arbeider gjennom bemanningsbransjen har ikke denne jobben som førstevalg, men håper at den skal bidra til fast jobb på sikt. Trivselen er høy, viser en ny rapport fra Econ Pöyri. Econ Pöyri har analysert bemanningsbransjen på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten beskriver bemanningsbransjens utvikling, kjennetegn, kundebedriftenes behov og bransjens betydning for arbeidsmarkedet. Bemanningsbransjen sees også i et internasjonalt perspektiv. Viktig er resultatene av en spørreundersøkelser blant ansatte i bransjen og kundebedrifter. Rapporten er også baserte på norsk og internasjonal litteratur samt statistikk fra SSB og NHO Service. Trives godt De fleste trives på jobb og opplever å bli integrert i arbeidsmiljøet i kundebedriftene de har oppdrag i, men de opplever også økonomisk usikkerhet, går det frem av rapporten. Flere faktorer peker i retning av at å jobbe gjennom bemanningsbransjen fungerer som et springbrett til fast jobb, og det er ikke uvanlig at man tilbys fast stilling i kundebedriftene. Rapporten viser i denne forbindelse at bemanningsbransjen har en viktig rolle innen norsk arbeidsliv. Viktigste motiv for å leie inn arbeidskraft er å bøte på egne ansattes fravær og for å dekke etterspørselstopper. Høyt utdannet Mens 6 prosent av hele befolkningen har utdanning på universitets- eller høyskolenivå utover fire år, har 16 prosent av dem som jobber som vikarer slik utdanning, viser rapporten. Bare 3 prosent av vikarene har grunnskole som høyeste utdanning, mens det gjelder for 31 prosent av befolkningen som helhet. Årsaken til det høye utdanningsnivået blant vikarer, er først og fremst at svært mange av dem jobber i bransjer som krever høy kompetanse. Antallet øker Antall vikarer har økt mye de siste årene, og i 2008 var nærmere personer tilknyttet bemanningsbransjen, går det fram av rapporten. Rapporten omfatter alle som har vært innom bemanningsbransjen, alt fra dem som bare har hatt et enkelt tre-dagers vikariat til dem som er fult sysselsatt gjennom hele året. Til enhver tid er det omlag mennesker som jobber gjennom bemanningsselskapene. Halvparten av dem er under 30 år. Vikarer med høy yrkesrettet utdanning går ofte rett inn i jobber som er direkte relevant for utdanningen deres, mens de med lange og litt mer generelle utdanninger, gjerne må gå noen omveier. Mange studenter Vi vet at kompetansen er høyt blant våre vikarer. Men det er interessant at de som gruppe skiller seg så klart fra befolkningen for øvrig. Det er første gang vi har sett så klare tall på dette, sier konsernsjef Anders Øwre- Johnsen i bemanningsselskapet Adecco til Newswire. Mange av dem som jobber for oss, er studenter som arbeider ved siden av studiene. Men det forklarer på langt nær hele forskjellen i utdanningsnivå. Også vikarer som ikke er studenter, har høyere utdanning enn resten av arbeidsstyrken, sier Øwre-Johnsen. Jo vanskeligere det er å finne folk med riktig kompetanse, desto viktigere blir bemanningsbransjen, slutter han. 13

14 Vikariater er gull for in Oslo (NW): Ikke-vestlige innvandrere øker sine sjanser på arbeidsmarkedet når de tar midlertidige jobber gjennom bemanningsselskapene. Tekst og foto: Elin Bjørnsson (NW) Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Kristine von Simson ved Institutt for samfunnsforskning. Bemanningsbransjen åpner dørene til arbeidslivet for innvandrere. I vikariater får de vist det de kan og skaffer seg viktige referanser til andre jobber, sier fagsjef Even Hagelien NHO Service, som organiserer bemanningsselskapene i Norge. Arbeidsløsheten blant innvandrere er tre ganger høyere enn blant etniske nordmenn, og innvandrere fra ikke-vestlige land har størst problemer med å skaffe seg jobb. Jobb er helt sentralt for en vellykket integrering i det norske samfunnet. Her har bemanningsbransjen en viktig rolle, sier Hagelien. Leter opp kvalifiserte I Grenlandsområdet i Telemark har Joshua Ruzibiza i to år ledet et Adecco-prosjekt for å få flere kvalifiserte innvandrere i jobb. Vi har rekruttert minst 300 godt kvalifiserte ikke-vestlige innvandrere som ikke hadde klart å skaffe seg jobb på egenhånd. I løpet av et år har mer enn hundre av dem vært i arbeid, i kortere eller lengre vikariater, sier Ruzibiza. Prosjektet er så vellykket at Adecco i løpet av 2010 vil starte opp et tilsvarende prosjekt i andre deler av landet. Flere norske byer er aktuelle. Trekantsamarbeid Ruzibiza, som kommer fra Rwanda og har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, mener suksessen skyldes et vellykket trekantsamarbeid mellom NAV, private arbeidsgivere og bemanningsselskapet. Det er urealistisk å tro at NAV alene kan klare å få flere innvandrere i arbeid. Nav sørger for at folk får de ytelser de har krav på og kurs hvis de trenger det. Men du må ha arbeidsgiverne på din side for å lykkes med integrering i arbeidslivet. Adeccos rolle er å koble kvalifiserte innvandrere med arbeidsgivere på jakt etter arbeidskraft. Vi går grundig gjennom kompetansen til innvandrerne for å være helt sikker på hva de faktisk kan. Som bemanningsselskap er vi helt avhengig av at kundene våre er fornøyd med de vi formidler. Og det er ekstra viktig når det gjelder ikke-vestlige innvandrere. Ikke diskriminering Koblingen lykkes best hos arbeidsgivere Adecco har et godt etablert kundeforhold til. De vet at vi sender dem folk som både er kvalifisert og motivert for jobben. Det skaper trygghet hos arbeidsgivere som skal bruke innvandrere for første gang, sier Ruzibiza. Han er ikke enig i at norske arbeidsgivere diskriminerer innvandrere. Mitt inntrykk er at norske arbeidsgivere er utrygge på det de ikke kjenner og skeptiske til folk de ikke vet nok om. Dette kan være en helt legitim skepsis. Hvis en jobbsøker ikke har noen norske arbeidsreferanser, har en utdanning man ikke vet noe om, er ny i landet og snakker dårlig norsk, er det klart mange arbeidsgivere blir usikre, sier prosjektleder Joshua Ruzibiza. 14

15 nvandrere 15

16 STUDENTENE VARMET OPP KREATIVITETEN VED Å FORME EN PAPIRELEFANT MED LUKKEDE ØYNE. 16

17 FREMTIDENS RENHOLDER? INGRID SVARSTAD THORSEN, SOM ASTRID ANKER-HANSEN I HOTEL CÆSAR, SYNLIGJØR FRITT BRUKERVALG INNEN PLEIE- OG OMSORG PETTER FURULUND GRATULERER VINNERNE SOM KLEKKET UT KOMMUNIKASJONSKONSEPTET PETTER POTET. Over 100 studenter ved Høyskolen i Akershus (HiAk) deltok på en Gründercamp i Servicedesign som NHO Service var med på å arrangere i januar. Gründercamp i servicedesign Tekst: Sonja Balci Foto: Kyrre Andersen og Baard Fiksdal Satsingen var et samarbeid mellom HiAk, Ungt Entreprenørskap Akershus og NHO Service. Studenter fra produktdesign, husøkonomi og kostøkonomi fikk en pangstart første uken etter juleferien. De fikk et oppdrag de ikke ante noe om på forhånd og jobbet intenst i to døgn. De skulle løse en av tre problemstillinger. Første spørsmål varhvordan man kan profilere NHO Service som en moderne bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Andre spørsmål var: Hvordan utvikle hverdagsdemokratiet gjennom fritt brukervalg av leverandør av pleie og omsorgstjenester? Det siste var: Hvordan får man stolte og glade renholdere i 2020? Petter potet Vinnergruppen hadde som oppgave å løse hvordan man kan profilere NHO Service som en moderne bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Vinnergruppen besto av Charlotte Lie, Dorthe Helene Baardseth, Ane Amblie Solerød, Jorick Cornelis Zwart, Ole Iversen, Saman Alam og Therese Kristiansen. De imponerte juryen ved å presentere en frontfigur for NHO Service, Petter Potet, som kan brukes i alle mediekanalene til NHO Service - både på nett og på trykk. I forretningsideen til vinnergruppen står det: "Vi forbinder poteten med noe kjent, trygt og som har mange funksjoner i vår hverdag. Den vokser og gror, og gir næring til mennesker, som NHO Service gir næring til sine kunder." - Det var kjempemoro å delta og enda mer artig å finne opp vinnerproduktet, sier Dorthe Helene Baardseth, som går tredje året på husøkonomutdanningen. - Siden poteten kan brukes til alt, vil derfor Petter Potet hjelpe medlemmene med alt de måtte lure på om NHO Service, forklarer studentene i vinnergruppen. Vinnerne fikk hver sin datapenn i premie, og de vil videre få delta og presentere seg i NHO-sammenheng. - Vi trenger servicedesign Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service satt i juryen under gründercampen. Han tror mange elementer i løsningsforslagene til studentene kan benyttes videre, og det kan være aktuelt for NHO Service å benytte frontfiguren Petter Potet i for eksempel foredrag - med henvisning til hvordan den oppstod. - Vinnerforslaget er kreativt og gjennomtenkt. Symbolbruken og begrunnelsene viser at de har forstått behovet for både det jordnære og de mer sofistikerte deler av NHO Service sin virksomhet. Det er mye riktig og realistisk tenkning i besvarelsen, mener Furulund. - Jeg synes spesielt det er interessant med koblingen design og servicefag. Det er viktig for produktdesignstudentene å lære seg å tenke service og ikke bare harde produkter. Samtidig er det viktig at de som jobber med tjenester og service forstår at man må skille seg ut med innpakning og utførelse. Furulund tror servicedesign i stigende grad kommer til å bli en del av tenkemåten i moderne service og tjenestevirksomheter. Folkejuryens vinnere 2. plassen gikk til en gruppe som utformet ideen om Renholdsmerket for å synliggjøre tilleggskompetansen til renholdere. 3. plassen gikk til en gruppe som presenterte en database for brukervalg av pleieog omsorgstjenester som løsningsforslag. Jørund Hansen, Kathrine Iren Høgh, Stina Jenseth, Tendai Kuleya Kittilsen, Wenche Rodal, Stian Sørsdal, Ingrid Svarstad Thorsen og Tone Hals Walseng var med i gruppen som fikk flest stemmer av publikum. Konseptet deres var kortfilm, skuespill og stand. Gruppen hadde som oppgave å finne en løsning for hvordan man kan utvikle hverdagsdemokratiet gjennom fritt brukervalg av leverandører av pleie- og omsorgstjenester. 17

18 Fretex fikk Rolf-Harald i jobb etter soning: Fra celle til Excel 18 Tekst og foto: Per Christian Langset Rolf-Harald Baltzersen (51) trodde aldri at hodet ville henge med etter 24 år som narkoman og til sammen ni år ut og inn av fengselet. Da han kom til Fretex ønsket han bare lettere soning, og en kjapp avklaring til uføretrygd. I dag er han rusfri og i fast jobb som regnskapskonsulent. Jeg gikk inn i dette med håpløse forsetter, men her fikk jeg en selvstendig jobb og veldig mye tiltro. Det er gull verdt for en som har mitt rulleblad, sier Baltzersen. For fire år siden fikk han tilbud om å avslutte siste del av dommen sin på Elevator. Elevator er et tilbud som Fretex driver i samarbeid med Justisdepartementet og fengslene. Fanger kan sone siste del av dommen i et eget hybelhus, parallelt med arbeidstrening og oppfølging i attføringsbedriften Fretex. Beboerne på Elevator må sjølv handle, lage mat, vaske og sørge for at de kommer seg opp om morgenen og på jobb. Så ned på folk som jobbet Forutsetningen for å være med på opplegget er at den innsatte må være arbeidsfør og ha et ønske om å endre retningen i livet sitt. Det hadde egentlig ikke Rolf-Harald. Jeg så på dette som en mulighet til en lettere avslutning på soningen. Derfor løy jeg på inntaksintervjuet og sa jeg var motivert. Da jeg kom til Elevator ble jeg tatt imot som en arbeidskar. De så meg som et ubeskrevet blad, på hva jeg i dag kunne prestere, uten fokus på fortida, forteller han. Nye beboere starter ofte på tekstilavdelingen, for så å bli overført til for eksempel transport, butikk, administrasjon, kantine eller lager. Hver beboer har egen jobbkonsulent, disponerer datarom og har ukentlig tilgang på bedriftslege. Målet er at den enkelte blir kvalifisert til arbeidsmarkedet. Når oppholdet hos oss er over, kan den enkelte beboer søke om å få fortsette arbeidskvalifiseringen i til sammen to år, forteller daglig leder Eivind Madsen i Fretex Øst-Norge AS. Alle som får plass på Elevator får automatisk plass i kvalifiseringstiltaket, som er et lønnet tiltak med en varighet i inntil 2 år, hvor målsettingen er en ordinær jobb. 89 prosent av de som deltok på opplegget i 2009 gikk enten ut i ordinær jobb eller i videre attføring hos Fretex. Kun tre personer ble gjeninnsatt i fengsel på grunn av brudd på soningsbestemmelsene. Interesse for regnskap Etter å ha jobbet på ulike avdelinger hos Fretex, ble det etter hvert klart at Rolf Harald hadde en spesiell interesse for regnskap, og han begynte å hospitere i regnskapsavdelingen i bedriften. Der har han vært siden. - Etter 24 år med selvtilliten på topp som følge av amfetamin, er du ikke så høy i hatten når du plutselig skal fungere uten rus. Men da jeg gikk ut som beste elev fra regnskapskurs som Elevator sendte meg på, skjønte jeg at jeg faktisk har talent for faget. Nå har jeg fått fast jobb i regnskapsavdelingen, forteller han. Nå har han vært rusfri i fire år. Han bor

19 - FØR SÅ JEG NED PÅ DEM SOM JOBBET. FOR NOEN TULLINGER SOM GIDDER DET, TENK- TE JEG. MEN NÅ GLEDER JEG MEG TIL HVER DAG PÅ JOBB, SIER ROLF HARALD BALT- ZERSEN TIL JUSTISPOLITIKER TOVE LISE TORVE (AP) fortsatt i en egen privat leilighet på Elevatorhuset, og tror han på den måten kan fungere som forbilde overfor de andre beboerne. I tillegg jobben han aktivt som frivillig hos Retretten, som er en brukerorganisasjon som har til formål å gi hjelp til tidligere rusmisbrukere og straffedømte. - Jeg tror jeg kan være et forbilde, ikke minst for folk som er litt oppe i årene. Det er faktisk mulig å skaffe seg et nytt liv, selv om en er 50 år. Jeg har vært mye ut og inn av fengsel i mitt liv, og hver gang jeg har sluppet ut har det ikke gått mer enn et par timer før jeg satt der med en sprøyte i armen. Det var det livet jeg trodde jeg skulle tilbake til, fordi jeg ikke visste om noe annet. Jeg bestemte meg som 18-åring for å bli yrkesnarkoman. Jeg har alltid sett ned på dem som jobber. For noen tullinger som gidder det, tenkte jeg. Men nå gleder jeg meg til hver dag på jobb. Styrke overgangsarbeidet Rolf Harald fortalte nylig sin historie til stortingspolitiker Tove Lise Torve (Ap) Hun er ansvarlig for kriminalomsorgen for Arbeiderpartiet i justiskomiteen, og hun ønsket å se hvordan attføringsbedriftene Fretex og Rehabil i Oslo er med på å hjelpe innsatte til å få jobb når de blir løslatt. Det er ikke mange som behøver å lykkes med å komme inn i arbeidslivet før det er samfunnsmessig besparende. Det nytter ikke å sluse folk gjennom korte kurs. Folk må være trygge på seg selv før de kan stå i en jobb, etter å ha vært utenfor så mange år. Det er veldig individuelt hvor lang tid det tar, var budskapet fra Rolf-Harald til stortingspolitikeren. - Jeg er imponert over Fretex og deres tilbakeføringsarbeid for domfelte. Dette er selvfølgelig samfunnsmessig viktig. Men det aller viktigste er jo den personlige dimensjonen, hva dette fører til av muligheter og livskvalitet for hver enkelt, sier justispolitikeren. Besøket på de to attføringsbedriftene ga henne nye ideer til hvordan overgangsarbeidet kan styrkes. Resultat Elevator 2009: 48 beboere Attføringsresultat: 89 prosent: 11 til det åpne arbeidsmarkedet 12 fortsatte ved Fretex 1 til studier 1 til medisinsk rehabilitering 3 gjeninnsatt i fengsel - Arbeid gir mindre kriminalitet Attføringsbedriftene over hele landet driver med yrkesrettet rehabilitering av innsatte, slik at de kan få og beholde jobb. - Forskning viser at tidligere innsatte som kommer ut i arbeid, begår mindre kriminialitet i etterkant. Derfor er denne jobben vi gjør så viktig for samfunnet som helhet. Justismyndighetene og Nav har gjennom våre bedrifter et viktig verktøy i forbindelse med alternative soningsformer, sier fagsjef Paal Haavorsen i NHO Service. 19

20 Kvalitetsfokuset i attføringsbransjen fikk mye skryt da NAVdirektør Tor Saglie åpnet Attføringsmessa som NHO Service arrangerer på Gardermoen i januar. - Avhengige av hverandre i pa Tekst: Per Christain Langset Foto: Baard Fiksdal Messen og konferanseprogrammet, som attføringsbedriftene i NHO Service arrangerte, gikk over tre dager og samlet nær 600 deltagere. Tor Saglie åpnet messen og understreket at NAV er avhengig av et godt samarbeid og partnerskapet med attføringsbedrifter. Han benyttet også muligheten til å fortelle om at mye går i riktig retning i Nav, for eksempel i forhold til oppfølging av sykemeldte. 70 prosent av de som har vært sykemeldt i over seks måneder har i dag et aktivt forhold til NAV. Tilsvarende tall i 2008 var 42 prosent. Også på andre enkeltområder leverer NAV gradvis bedre og bedre har fått tilbud gjennom kvalifiseringsprogrammet, og halvparten av de som har fullført programmet har kommet i jobb eller videre på utdanning. I dette arbeidet vet jeg at mange attføringsbedrifter er involvert. Vi har et høyt tiltaksnivå. Ekstra gledelig ser vi at selv i nedgangskonjunkturer har mange blitt formidlet til jobb. Det skyldes blant annet den jobben dere gjør, sa Saglie under sitt foredrag. Han legger ikke skjul på at det er store utfordringer også for NAV i 2010, blant annet fordi gjenstående deler av innholdsreformen og pensjonsreformen skal implementeres. - Det er derfor for tidlig å evaluere NAV nå, fordi reformen ennå ikke er ferdig. Men jeg har tro på at hvis vi greier å levere bedre og bedre, vil vi også fungere enda bedre overfor våre samarbeidspartnere, framholdt Saglie. Kvalitet og resultat Saglie var spesielt invitert til å si noe om viktigheten av kvalitet i attføringsarbeidet. Her fremholdt han at EQUASS-arbeidet til attføringsbransjen ikke bare var viktig, men at det faktisk er unikt at man på denne måten tar i bruk metodikk tradisjonelt forbundet med produksjon og retter det inn mot velferdssektoren. - Dette er meget viktig og er med på å gi hele attføringsbransjen en legitimitet i forhold til at man leverer god kvalitet på tje- BEDRIFTER, SERTIFISERT I EQUASS, BLE HEDRET MED BLOMSTER PÅ GARDERMOEN. - Dere har en n Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet inviterte attføringsbransjen til samarbeid for å nå regjeringens mål om at alle skal med. Lund holdt innlegg på Attføringsmessa: - Det er bra å ha en slik dag for å snakke om unødvendig uføretrygding. For å nå de mål regjeringen har satt om inkluderende arbeidsliv spiller attføringsbedriftene en viktig rolle. Dere har en nøkkelfunksjon, fordi dere kjenner brukerne bedre enn de fleste og vet hva som skal til for å lykkes, sa Gina Lund. 20

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter?

Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? Kritisk til bemanningsbransjen? Bygger du ditt standpunkt på fakta eller myter? 1 Hvert år er det over 80.000 som får en fot innenfor gjennom bemanningsbransjen. Noen jobber i lengre oppdrag og andre i

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 NÅR ER MAN FOR GAMMEL TIL Å JOBBE? HVA ER TEMA FOR MINISEMINARET? 1. Særaldersgrenser 2. Virksomhetens adgang til å sette

Detaljer

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere?

Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Hva kan arbeidsgiver gjøre når det ikke er arbeid nok til å sysselsette samtlige arbeidstakere? Når bedriftens oppdragsmengde minker slik at det ikke lenger er arbeid til å sysselsette samtlige arbeidstakere

Detaljer

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling

Foto: Jo Michael. 4. kvartal Bemanningsbransjens utvikling Foto: Jo Michael 4. kvartal 2009 Bemanningsbransjens utvikling Er krisen over? 2009 ble et svært vanskelig år for bemanningsbransjen. Da finanskrisen slo innover landet ble bemanningsbransjen truffet hardt.

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

BEDRIFTSFASTSATTE ALDERSGRENSER. Advokat Tor Brustad DM300012

BEDRIFTSFASTSATTE ALDERSGRENSER. Advokat Tor Brustad DM300012 BEDRIFTSFASTSATTE ALDERSGRENSER Advokat Tor Brustad DM300012 Hva jeg hadde tenkt å kommentere Hva er gjeldende rett? Hvor går vi? Hvilke problemer må vi finne en løsning på? Liv og lære? Behov for avklaring?

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

www.youtube.com/watch?v=n_si6jg8-ds Nettbuss Travel A/S, sliter i nedgangstider og skal permittere 20 ansatte. Permittering Permittering Innebærer at bedriften ved driftsinnskrenkninger og driftsstans

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2010 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser?

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Foto: Jo Michael Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Nina Melsom, direktør for Arbeidsrettsavdelingen i NHO. Abelia 4.

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse

Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse NOTAT Vår ref. 11/53-15 /SF-471, SF-514.6, SF-711, SF-821, SF-826, SF-902 / Dato: 07.11.2011 Assistent - barnehage - oppsigelse - nedsatt funksjonsevne - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: SAKENS

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Veien inn i arbeidslivet

Veien inn i arbeidslivet Veien inn i arbeidslivet Terje Alnes, NAV Markedstjenester Hordaland, avdeling for integrering 13.05.17/ Thon Hotel Bergen Airport Er det lett å få jobb i Norge? JA og NEI Relativt lav arbeidsledighet,

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken

Innvandrer på arbeidsmarkedet. Tor Noraas Scandic Dyreparken Innvandrer på arbeidsmarkedet Tor Noraas Scandic Dyreparken 23.09.2015 Dagens emner Tall og trender fra arbeidsmarkedet Lovregulering av arbeidslivet Partene i arbeidslivet Kulturforskjeller Jobbsøking

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Ot.prp. nr. 17 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Nedbemanning Juridisk prosess

Nedbemanning Juridisk prosess Nedbemanning Juridisk prosess Hurtigguider - prosess Sist redigert 02.06.2014 Få en kort gjennomgang av de vurderinger og tiltak bedriften må foreta i en nedbemanningsprosess. Det tas utgangspunkt i lovbestemmelser,

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen

Arbeidsliv, velferd og integrering. Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen Arbeidsliv, velferd og integrering Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud Drammen 24.03.17 NAVs oppdrag Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse med utgangspunkt i samfunnsoppdraget STATSBUDSJETTET

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger"

Høring Rapport om Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17/151- DFUN 2. mai 2017 Høring Rapport om "Seniorer og arbeidslivet aldersgrenser og tilpasninger" Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer