TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING"

Transkript

1 TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II rkj Side 1 av 12

2 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens bakgrunn for denne anskaffelsen. I samsvar med god god anskaffelsespraksis mener Tønsberg kommune at drifts- og leieavtalen om kafedrift i bibliotekets lokaler som nå har løpt i 10 år, bør konkurranseutsettes på nytt. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek vil anskaffe ny drifts- og leieavtale om kafedrift i bibliotekets lokaler i Storgt. 16, Tønsberg. Biblioteket ønsker at kafeen skal ha høyt servicenivå og høy tilgjengelighet. Nåværende leietaker/driver av kafeen i biblioteket har informert om at Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse vil bli lagt til grunn for 1 person i 77 % stilling som nå arbeider i kafeen i biblioteket som ansatt hos nåværende leietaker/driver av kafeen. 1.2 Avtalens art, omfang og varighet Avtalen skal omfatte kafedrift i den delen av bibliotekets lokaler i 1. etasje som er avsatt til slik virksomhet. Avtalen skal omfatte kafedrift alle dager biblioteket er åpent, og det er ønskelig at det dreier seg om hele bibliotekets åpningstid. I tillegg omfatter avtalen servering ved arrangementer i biblioteket utenom bibliotekets åpningstid. Kafe-arealet er i dag ca. 50 kvm og utgjør leiearealene. I tillegg vil kafeen disponere et serveringsareal rett utenfor kafeen. Serveringsarealet utgjør i dag ca. 100 kvm. Serveringsarealet omfattes ikke av leiekontrakten som skal tegnes. Kafeens kunder kan også benytte bibliotekets øvrige areal, inklusive sittegrupper og bord/stoler i alle etasjer uten kostnader for kafeen. Leietiden kan være 10 år med mulighet for forlengelse. Flere forhold kan gi grunnlag for å øke leiekontrakt-tidens lengde. F.eks. kan avtale om lengre leietid inngås dersom leietaker foretar investeringer i kafe-arealet og/eller serveringsarealet. Avtalen vil ha 6 måneders oppsigelsesfrist. Biblioteket har for tiden åpent 57 timer i uka. Biblioteket vil endre åpningstider og antall timer hvis biblioteket mener det er grunnlag for det. Biblioteket har i gjennomsnitt ca 800 besøkende pr dag. Tilbyder må i sitt tilbud garantere følgende i vedlegg 2 til denne tilbudsforespørselen: Senest 6 måneder etter kontraktsinngåelse vil kafeen ha full bemanning med tilstrekkelig kvalifisert personell fra tilbyder, tilbyder vil ha fullført innkjøp, installasjon av evt. ny innredning og/eller inventar i kafeen, tilbyder har fullført ominnrednings/oppussingsarbeider i kafeen slik tilbyder ønsker det og tilbyder har på plass alle forhold ved det serveringstilbudet tilbyder vil gi i kafeen. 2. NÆRMERE OM ANSKAFFELSEN 2.1 Leiearealets omfang. Øvrige arealer. Befaring før tilbudsfristens utløp Avtalen vil omfatte leie av følgende arealer ( planskisse for bibliotekets 1. etasje vil bli sendt ut ved forespørsel ) Kafearealet : Rom 102, 103, 104 og 106 : ca 50 m² Kafeen og kafeens kunder kan vederlagsfritt for leietaker benytte: Serveringsarealet : Andel rom 101 utenfor kafe-arealet : ca 100 m² Kafeens kunder kan i tillegg benytte bibliotekets øvrige publikumsarealer i underetasje og 2. etasje. Ved ønske om befaring før tilbudsfristens utløp, må dette forhåndsavtales med Biblioteksjef Tone Eli Moseid, Side 2 av 12

3 2.2 Leieavtalens varighet Leiekontrakt kan gjelde i ti 10 - år fra Leieavtalen vil i så fall utløpe uten forutgående oppsigelse. Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel. 2.3 Årsgrunnleie Biblioteket vil ikke kreve årsgrunnleie i Leietaker skal fra og med for perioden hvert år - betale biblioteket en årsgrunnleie. Årsgrunnleien i 2014 vil være minimum Kr ( se mer om dette nedenfor og i vedlegg ). Biblioteket fakturerer årsgrunnleieløpet med betalingsfrist 1. juli hvert år. Årsgrunnleie-beløpet fra og med 2015 vil bli oppregulert årlig med minimum 5 % ( se mer om dette nedenfor og i vedlegg ) og gjelde for perioden Biblioteket varsler økningen av årlig leiesum senest innen utgangen av 1. kvartal hvert år. 2.4 Øvrige kostnader for leietaker I tillegg til årsgrunnleie skal leietaker 2 ganger pr. år, henholdsvis innen 1. august og 1. februar betale biblioteket en prosentandel ( se mer om dette nedenfor og i vedlegg ) av kafeens brutto salgsomsetning eks. m.v.a. i biblioteket, henholdsvis for de første 6 måneder av året og de siste 6 månedene av foregående år. 2.5 Kafeens åpningstider. Kafepersonalets tilgjengelighet til bygningen. Alarmkostnader. Kafeen skal som hovedregel være åpen og tilby servering i hele bibliotekets åpningstid. Dette kan fravikes etter nærmere forhåndsavtale med biblioteksjefen. For tiden er bibliotekets åpningstider følgende: man tor: 9 19 fre: 9 16 lør: 9 15 Lesesalsbrukere slipper inn fra kl 8 alle dager, men kafeen har ikke serveringsansvar overfor disse utenfor bibliotekets åpningtid I perioden ca. 18.juni 12. august har biblioteket sommeråpningstid: man-ons, fre: 9 16 tor: 9 19 lør: 9 15 Lesesalsbrukere slipper inn fra kl 8 alle dager, men kafeen har ikke serveringsansvar overfor disse utenfor bibliotekets åpningstid. Ved endringer i bibliotekets åpningstid, vil biblioteket informere driftsansvarlig for kafeen. Ved evt. utvidelse av bibliotekets åpningstid, skal en utvidelse av kafeens tilsvarende åpningstid drøftes mellom partene med det formål å komme til enighet om lik åpningstid. Alarm er installert i bibliotekbygningen. Alarmen er slått på utenom bibliotekets åpningstid og utenom tidene der utleiearrangementer pågår i biblioteket. Dersom leietaker og/eller kafeens personale utløser alarmen, må kostnadene for utrykning av vaktselskapet dekkes av leietaker. 2.6 Tilleggsutstyr og utstyr i kafearealet. Forsikringsansvar Kafearealet leies ut slik kafearealet er utstyrt og fremstår ved kontraktsinngåelse. Eventuelt tilleggsutstyr må betales og skal eies av leietaker. Side 3 av 12

4 Biblioteket stiller til disposisjon ved kontraktsinngåelse: - kafedisk, kjøledisk, kjøkkendel, låsbart - adgangskort, nøkkel for kafeens personale - personalinngang og garderobe for kafeens personale er felles med bibliotekets personale - kafeens personale kan benytte bibliotekets toaletter og hvilerom Leietaker bærer kostnadene for service, vedlikehold, reparasjon og utskiftning av alt utstyr m.v. i kafearealet. Dersom noe av bibliotekets nåværende utstyr m.v. i kafearealet trenger service, vedlikehold, reparasjon og utskiftning må m.a.o. kostnadene ved dette dekkes av leietaker på samme måte som service, vedlikehold, reparasjon og utskiftning av leietakers eget utstyr m.v. Dersom leietaker ønsker å investere i nytt og/eller bedre utstyr, kan biblioteket tilby lengre leietid. Leietaker er ansvarlig for å ha tilstrekkelig med kopper, glass, bestikk og annet som er nødvendig for den løpende driften i kafeen. Leietaker er ansvarlig for å holde sitt utstyr, innbo og løsøre i kafearealet fullverdi-forsikret. Biblioteket er ansvarlig for å holde sitt utstyr, innbo, løsøre i kafearealet fullverdi-forsikret så lenge dette utstyret m.v. benyttes i kafearealet. Ved leietakers utskiftning av bibliotekets nåværende utstyr, bortfaller bibliotekets forsikringsansvar for bibliotekets kasserte utstyr m.v. og leietaker får forsikringsansvaret for sitt nye utstyr i kafearealet. Biblioteket har ansvaret for å holde utstyr m.v. i serveringsarealet og bibliotekbygningen for øvrig fullverdi-forsikret. 2.7 Kafeens vareutvalg, kafeens serveringsrettigheter, bibliotekets utleiearrangementer m.v. Kafeens vareutvalg skal være attraktivt og bidra til å gjøre biblioteket til en attraktiv møteplass i sentrum. Kafeen skal servere kaffe, te, kalde drikker, ordinær kafe-mat i form av påsmurt mat, vafler og/eller liknende i hele åpningstiden. Kafeen skal servere lunsjretter som f.eks. salater og lignende. Det er ønskelig at leietaker plasserer minst en kaffeautomat i hver etasje i bygget. Inntektene fra kaffeautomatene tilfaller leietaker. Utgifter og vedlikehold av kaffeautomatene er leietakers ansvar. Biblioteket ønsker at kafeen serverer varm mat lørdag som for eksempel suppe og annet som egner seg. Ved bibliotekets utleiearrangementer utenom bibliotekets åpningstid, har utleier førsterett til den salgsservering som kafeen, biblioteket eller arrangør vil tilby. Det er ønskelig at kafeen kan servere øl og vin ved bibliotekets utleiearrangementer utenfor bibliotekets åpningstid der biblioteket på forhånd har bedt om dette. Det er derfor ønskelig at leietaker ved kafeens oppstart har bevilling for servering av alkohol. Aktuelt personale hos leietaker/kafeens personale bør da ha fullført opplæring og ha bestått eksamen i alkohollovgivning og servering. Informasjon om kafeens tilbud kan gis via bibliotekets infoskjermer, internettsider og bibliotekets øvrige informasjonskanaler uten kostnader for leietaker. Biblioteket er behjelpelig med dette. Annonsering og/eller bekjentgjøring utover dette foretas og dekkes av leietaker. Kostnader til kafeens inn- og utvendig skilting, kafeens informasjon om sitt tilbud, priser m.v. samt kafeens øvrige forhold dekkes av leietaker. Leietaker har førsterett til alt salg og servering i bibliotekbygget. Ved utleiearrangementer vil biblioteket sørge for at de som inngår leieavtale med biblioteket gjøres oppmerksom på dette. Dersom kafeen ikke kan levere ønsket mat, drikke og varer forøvrig, står utleiearrangør fritt i å velge annen leverandør. Leietaker gir Side 4 av 12

5 biblioteket nødvendig informasjonsmateriale om vareutvalg og priser som biblioteket vil legge ved bibliotekets informasjon om og inngåelse av avtaler om utleiearrangementer. Leietaker forplikter seg til å levere mat og alkoholfri drikke ved bibliotekets egne arrangementer og møter. Biblioteket og leietaker avtaler på forhånd priser for dette. 2.8 Kafeens priser Kafeens priser ved salg fastsettes av leietaker. Det er ønskelig at kafeen har et moderat prisnivå. 2.9 Bibliotekets ansvar og kostnader for vedlikehold, renhold, strøm m.v. Biblioteket har ansvaret for å dekke kostnadene til vedlikehold av serveringsarealet og bibliotekets øvrige arealer, alt renhold ( med unntak av utstyr i kafearealet, se nedenfor ), alt strømforbruk, all avfallshåndtering, vedlikehold og renhold av toaletter, skifterom m.v Kafeens telefon Leietaker må selv dekke kostnadene ved opprettelse og bruk av telefon til og fra kafeen Renhold i kafearealene. Avfallshåndtering i kafearealene Bibliotekets renholdere har ansvaret for renhold av gulvet i kafearealene og avfallshåndtering i kafearealene. Leietaker står ansvarlig for tilfredsstillende renhold for øvrig i kafearealet (Rom 102,104 og 106) Leietaker står m.a.o. ansvarlig for renhold av utstyr m.v. i kafearealene, herunder har leietaker ansvaret for hygieneforskrifter, matforskrifter m.v. og alle aktuelle forskrifter fra Mattilsynet m.v Lukt Hvis driften av kafeen innebærer betydelige luktproblemer i biblioteket forøvrig, har biblioteket anledning til å legge begrensninger på menytilbud mv. Slike begrensninger kan bare skje etter drøftinger mellom partene Drifts- og evalueringsmøter Det skal gjennomføres et drifts- og evalueringsmøte mellom partene minst en gang hvert år. I tillegg kan partene avtale møter etter behov. Kontakt mellom partene skjer mellom leietakers utpekte representant og biblioteksjefen eller den hun/han utpeker. Biblioteket innkaller til møte Serveringsarealet Leietaker har ansvaret for å bestemme og informere om hvor i bygningen kundene kan ta med seg glass, kopper, tallerkener mv. Biblioteket kan innføre begrensninger når det gjelder hvor i bygningen kundene kan ta med seg glass, kopper, tallerkener mv. Kafeen står ansvarlig for rydding av alt bestikk, kopper, glass, tallerkener mv. fra serveringsarealene og eventuelle andre steder i bygget når det er praktisk mulig. Det vil være tillatt i bestemte områder fastsatt av biblioteket og leietaker å nyte medbrakt matpakke. Bibliotekets personale vil være behjelpelig med å returnere kopper og bestikk til kafeen. Side 5 av 12

6 2.15 Varetransport Varetransport kan skje via rømningsvei fra kafeen. Det påhviler leietaker å sikre at rømningsvei i slike tilfeller er forsvarlig låst etter bruk Kafepersonalets tilgang til bygningen Kafeens faste personale må kvittere ut magnetkort og internnøkkel og må følge de regler for oppbevaring av nøkler som for øvrig gjelder i bygningen. Kafeens personale må følge bibliotekets retningslinjer for tilstedeværelse i bygget. Avvik fra dette kan avtales særskilt Bevilling Leietaker står til enhver tid ansvarlig for å inneha de nødvendige offentlige godkjennelser, bevilling for drift mv Overdragelse av leiekontrakten Leietaker kan ikke overdra leiekontrakten eller leieforholdet til andre. Fremleie er ikke tillatt Røykeforbud Det er røykeforbud i alle bibliotekarealer, også i kafeen og serveringsarealet Brann Kafeen og kafeens personale må til enhver tid holde seg orientert om og følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser om brannsikkerhet og andre sikkerhetsforhold i bygningen som er tilsendt fra biblioteket (internkontroll/oppslag). Kafeens personale må delta i alle brannøvelser Kontaktpersonene for avtalen mellom biblioteket og leietaker Løpende praktiske spørsmål håndteres fra bibliotekets side av bibliotekets vaktmester og fra kafeens side av kafeens faste personale. Prinsipielle spørsmål og spørsmål om drifts- og leiekontrakten håndteres fra bibliotekets side av biblioteksjefen og fra leietakerens side av ansvarlig representant for leietaker Forsikring mot brann Leietaker er til enhver tid ansvarlig for å forsikre kafeens personale/sine arbeidstakere og leietakers utstyr som brukes i kafeen. Biblioteket er ansvarlig for å forsikre det utstyr som eies av biblioteket Skilting innvendig og utvendig Leietaker er ansvarlig for bestilling, betaling og plassering av innvendige og utvendige skilter. Plassering og utforming av skilter skal forhåndsgodkjennes av biblioteksjefen Opphør av leieavtalen Ved leietidens opphør skal kafearealene leveres tilbake til utleier i rengjort og ryddet stand. Side 6 av 12

7 2.25 Mislighold Dersom drifts- og leiekontrakten på noe tidspunkt misligholdes vesentlig, har begge partene rett til å si opp kontrakten uten forutgående varsel. Leietaker vedtar utkastelse uten søksmål i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven 3, nr 9 ved leietidens opphør dersom leietaker begår vesentlige brudd på kontrakten. Dersom det er nødvendig å begjære leietaker utkastet pga. mislighold, forpliktes leietaker til å betale omkostningene ved utkastelse og ved ryddingen av det leide lokalet Biblioteket er miljøfyrtårn-sertifisert Biblioteket er miljøfyrtårn-sertifisert. Leietaker forventes å bidra til dette. 3. ANDRE FORHOLD VED ANSKAFFELSEN 3.1 Kommunen har øvrige krav ved anskaffelsen Anskaffelsens art og omfang fremgår bl.a. ovenfor i denne tilbudsforespørselen samt i vedlegg. Kommunens absolutte krav til anskaffelsen er at tilbud fra tilbydere kun anses som gyldige når tilbyder i vedlegg 1 og 2 bekrefter at kommunens øvrige kvalifikasjonskrav og absolutte krav er og blir innfridd i tilbyders tilbud. Tilbud fra tilbydere der dette ikke fremgår vil bli avvist. 3.2 Drifts- og leieavtale-varighet. Kommunens vil inngå drifts og leieavtale i 10 år. Drifts- og leietidens lengde kan økes etter nærmere avtale. Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel. 3.3 Kommunens minimumskrav om årsgrunnleie ved denne anskaffelsen Kommunen har ovenfor redegjort for hva biblioteket har fastsatt som minimal årsgrunnleie ved denne anskaffelsen. Tilbud fra tilbydere med et tilbud på årsgrunnleie for 2014 som er lavere enn Kr og/eller tilbud på lavere årsgrunnleieøkning enn 5 % fra 2015 vil medføre at kommunen vil avvise tilbudet i sin helhet. 3.4 Kommunens minimumskrav om prosentandel av kafeens omsetning ved denne anskaffelsen Kommunen har ovenfor redegjort for at biblioteket har som et øvrig krav at en prosentandel av kafeens brutto salgsomsetning eks. m.v.a. skal tilfalle biblioteket. Tilbud fra tilbydere om prosentandel av kafeens brutto salgsomsetning eks. m.v.a. som er lavere enn 2 % vil medføre at kommunen vil avvise tilbudet i sin helhet. 3.5 Tilbyders utforming av sitt tilbud I tilbyders tilbud skal fremgå i vedlegg 4: Obligatorisk skjema for innlevering av tilbud: Tilbyders tilbudte beløp i NOK eks. m.v.a. 1. Tilbyders tilbudte beløp i NOK for årsgrunnleie i Tilbyders tilbudte beløp for årlig prosentøkning i årsgrunnleie fra Tilbyders tilbudte prosentandel av kafens brutto salgsomsetning eks. m.v.a. 3.6 Tilbudsfrist Tilbud må være mottatt av Tønsberg kommune senest kl ( se også vedlegg 4 ) Side 7 av 12

8 4. KRITERIER FOR VALG AV LEVERANDØR 4.1 Tildelingskriterier Oppdragsgiver vil velge den tilbyder som tilbyr det beste helhetlige tilbud. Tildelingskriteriene som ligger til grunn for denne anskaffelsen er: Tildelingskriterier Vekt 1. Tilstedeværelse og serveringstilbud i bibliotekets åpningstid 25 % 2. Årsgrunnleie-beløp 2014 og årlig prosentøkning av årsgrunnleie 10 % 3. Prosentandel av kafeens brutto salgsomsetning eks. m.v.a. 15 % 4. Vareutvalg 25 % 5. Serveringstilbud og evt. tilstedeværelse ved bibliotekets arrangementer og utleie utenom bibliotekets åpningstid Side 8 av % SUM 100 % I denne tilbudsforespørselen med vedlegg har kommunen redegjort for bakgrunn og spesifikasjoner for denne anskaffelsen. Tilbyders tilbud skal være basert på disse redegjørelsene. Det er tilbyders tilbudsbeskrivelser som legges til grunn ved kommunens vurdering av tilbyders innfrielse av tildelingskriteriene i tilbyders tilbud. Kommunen har i vedlegg 2 satt som ett av sine kontraktskrav at tilbud fra tilbydere anses som gyldige kun når tilbyder i sitt tilbud har bekreftet, akseptert og beskrevet innfrielsen av samtlige krav slik det bl.a fremgår av vedlegg 1 og 2 Tildelingskriteriene er nærmere omtalt nedenfor. 4.2 Nærmere om tildelingskriteriene Tilstedeværelse og serveringstilbud i bibliotekets åpningstid Tilbyder skal tilby kafedrift så langt opp som mulig mot bibliotekets fulle åpningstid. Tilbyder kan etter tilbyders tilbudslevering ikke kreve reduksjon i sin tilbudte serveringstid, p.g.a. forhold hos tilbyder, tilbyders samarbeidspartner/e eller andre forhold i eller utenfor kommunens konkurranse-dokumenter med vedlegg samt forhold i eller utenfor tilbyders tilbud. Ovenfor i denne tilbudsforespørselene fremgår det at kafeen skal være åpen og tilby servering opp mot hele bibliotekets åpningstid. Kapasitet til hva slags type salg og servering i bibliotekets åpningstid og bibliotekets arrangementer i åpningstiden er viktig. Dette vil bidra til å gjøre biblioteket til et attraktivt sted i sentrum for bibliotekets kunder. Viktige forhold ved kommunens vurdering av i hvilken grad tilbyder i sitt tilbud innfrir tildelingskriteriet vil være: Hva slags type serveringstilbud vil bli gitt innenfor hvilke klokkeslett i bibliotekets åpningstider mandag - lørdag må fremkomme tydelig i tilbyders tilbud. Tilbyder må derfor i sitt tilbud gjøre tydelig rede for:

9 - Omfanget av hvilke typer serveringstilbud innenfor hvilke klokkeslett mandag lørdag - Til hvilke tider innenfor bibliotekets åpningstid mandag lørdag kan tilbyders personale betjene bibliotekets arrangementer? - Til hvilke tider mandag lørdag innenfor bibliotekets åpningstid mandag lørdag, der tilbyder evt. ikke tilbyr å være tilstede, kan tilbyder klargjøre og sette fram hva slags mat og drikke slik at bibliotekets ansatte og andre arrangører kan tilby dette ved bibliotekets arrangementer? Årsgrunnleie-beløp 2014 og årlig prosentøkning av årsgrunnleie Tilbyder skal tilby et årsgrunnleie-beløp og en fast årlig prosentøkning av årsgrunnleie som minimum innfrir kravene nevnt ovenfor i denne tilbudsforespørselen og alle forhold nevnt i vedlegg til tilbudsforespørselen. Tilbyder kan etter tilbyders tilbudslevering ikke kreve reduksjon i sin tilbudte årsgrunnleie-beløp og årlige prosentøkning av årsgrunnleie p.g.a. forhold hos tilbyder, tilbyders samarbeidspartner/e eller andre forhold i eller utenfor kommunens konkurranse-dokumenter med vedlegg samt forhold i eller utenfor tilbyders tilbud Prosentandel av kafeens brutto omsetning eks. m.v.a. Tilbyder skal tilby en fast prosentandel av kafeens brutto salgsomsetning eks. m.v.a. som minimum innfrir kravene nevnt i tilbudsforespørselen og alle forhold nevnt i vedlegg til tilbudsforespørselen. Tilbyder kan etter tilbyders tilbudslevering ikke kreve reduksjon i sin tilbudte prosentandel av kafeens brutto omsetning eks. m.v.a. p.g.a. forhold hos tilbyder, tilbyders samarbeidspartner/e eller andre forhold i eller utenfor kommunens konkurranse-dokumenter med vedlegg samt forhold i eller utenfor tilbyders tilbud. Det er et ufravikelig krav at salgsomsetningsregnskapet til kafeen blir gjort tilgjengelig for biblioteket Vareutvalg I bl.a. pkt. 2.7 ovenfor fremgår det at kafeens vareutvalg skal være attraktivt og bidra til å gjøre biblioteket til den foretrukne møteplassen i sentrum for bibliotekets kunder. Kafeen skal servere kaffe, te, kalde drikker, ordinær kafemat i form av påsmurt mat, vafler og lignende, opp mot hele åpningstiden. Kafeen skal servere lunsjretter som f.eks. salater og lignende. Biblioteket ønsker videre at kafeen serverer varm mat lørdag som for eksempel suppe og annet som egner seg. Viktige forhold ved kommunens vurdering av i hvor høy grad tilbyder i sitt tilbyr innfrir tildelingskriteriet vil være: Et mest mulig bredt vareutvalg som i stor grad bidrar til å gjøre biblioteket til et attraktivt sted for bibliotekets kunder. Vareutvalget må være attraktivt slik at bibliotekets kunder fortrinnsvis velger kafeen i biblioteket i stedet for å gå ut for å kjøpe mat for så å komme tilbake til biblioteket. Et variert utvalg av kalde retter, varme retter, retter som kan varmes opp i mikrobølgeovn, kalde drikker og varme drikker. Tilbud om vareutvalg ( mat og drikke ) ved bibliotekets arrangementer utenom åpningstid er også viktig. Dette må tilbyder gjøre rede for i sitt tilbud. Art og omfang av vareutvalget vil være avgjørende for i hvilken grad kommunen vurderer at tilbyder i sitt tilbud innfrir tildelingskriteriet. Side 9 av 12

10 4.2.5 Serveringstilbud og evt. tilstedeværelse ved bibliotekets arrangementer og utleie utenom bibliotekets åpningstid Ovenfor i denne tilbudsforespørselen fremgår det at kapasitet til salg og servering ved bibliotekets arrangementer utenom bibliotekets åpningstid er viktig. Dette vil også bidra til å gjøre biblioteket til et attraktivt sted i sentrum for bibliotekets kunder. Viktige forhold ved kommunens vurdering av i hvilken grad tilbyder i sitt tilbud innfrir tildelingskriteriet vil være: Hva slags type serveringstilbud vil bli gitt innenfor hvilke klokkeslett utenfor bibliotekets åpningstider mandag - søndag må fremkomme tydelig i tilbyders tilbud. Tilbyder må derfor i sitt tilbud gjøre tydelig rede for: - Omfanget av hvilke typer serveringstilbud til hvilke tider utenfor bibliotekets åpningstid mandag søndag når biblioteket har arrangementer - Til hvilke tider utenfor bibliotekets åpningstid mandag søndag kan tilbyders personale betjene bibliotekets arrangementer? - Til hvilke tider mandag søndag utenfor bibliotekets åpningstid, der tilbyder evt. ikke tilbyr å være tilstede, kan tilbyder klargjøre og sette fram hva slags mat og drikke slik at bibliotekets ansatte og andre arrangører kan tilby dette ved bibliotekets arrangementer utenom åpningstid? Side 10 av 12

11 5. GRUNNLEGGENDE KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØREN I henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser 5.1 Generelt om grunnleggende kvalifikasjonskrav Oppdragsgiver kan stille krav til leverandørene, herunder krav til leverandørenes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Vurdering av leverandørenes tekniske kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, erfaring og pålitelighet. Kravene skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Omfanget av de krav som stilles skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Oppdragsgiver skal ta hensyn til leverandørens berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige hemmeligheter vedrørende deres foretak. 5.2 Obligatoriske og ufravikelige krav Dokumentasjon for betalte skatter og avgifter. HMS-erklæring Krav 1: Det kreves at leverandøren har innbetalt skatt og merverdiavgift Norske tilbydere skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) der tilbyder har sitt hovedkontor. Skatteattestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp. Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder skal ikke ha restanser relatert til lov- eller avtalebrudd. Krav 2: Egenerklæring HMS Tilbydere til offentlig sektor skal ved egenerklæring bekrefte at virksomheten arbeider systematisk med å implementere et HMS system som er i overensstemmelse med gjeldene HMS lovgiving. HMS-attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder Organisatorisk og juridisk stilling Krav 3: Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak. Tilbyder må fremlegge firmaattest / attest for registrering i faglig register som bestemt ved lovgiving i det land hvor tilbyder er etablert. Attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder Økonomisk og finansiell stilling, kapasitet m.v. Krav 4: Det kreves at tilbyder har økonomisk evne til å gjennomføre avtalen. Tilbyder skal ha en tilstrekkelig økonomisk soliditet og finansieringsevne dokumentert gjennom siste års eksternt utførte regnskap, vedlagt styrets beretning og revisjonsrapport der dette er et krav. 5.3 Mangelfull dokumentasjon Dersom tilbyder ikke vedlegger dokumentasjon slik det fremgår av kvalifikasjonskravene, kan oppdragsgiver vurdere tilbyderen som ikke kvalifisert, hvilket betyr at tilbudet ikke blir med i den videre evalueringen. Pass derfor på at all dokumentasjon er vedlagt. Oppdragsgiver har plikt til å avvise tilbydere som ikke har sendt inn pålagte attester innen de angitte frister. Oppdragsgiver vil avvise tilbydere som ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav oppdragsgiver har krevd. Dersom skatteattest og/eller merverdiavgiftsattest og/eller HMS-erklæring ikke er levert innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom tilbyder har sendt inn pålagte attester som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbyder har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagere i konkurransen. Oppdragsgiver starter ikke vurdering av innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. Side 11 av 12

12 6. ØVRIGE KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØREN M.V. Øvrige obligatoriske kvalifikasjonskrav stilt av Tønsberg kommune ved denne anskaffelsen Kommunen har satt som krav at tilbyder i egne vedlegg skal redegjøre for de fire nedenstående forhold hos tilbyders tilbudte tjenester ved den kafedriften som tilbyder tilbyr. Vennligst merk at disse redegjørelsene ikke fremgår fra kommunen i vedlegg til denne tilbudsforespørselen. 6.1 Tilbyder skal redegjøre for hvilke miljøhensyn tilbyder innfrir Tilbyder skal redegjøre for hvilke miljøhensyn tilbyder innfrir ved transport av varer, levering av tjenester m.v. ved den kafedriften som tilbyder tilbyr. Denne redegjørelsen skal fremgå i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av tilbyders tilbud. 6.2 Tilbyder skal redegjøre for sine kvalitetssikrings-, kvalitetsstyrings- og kvalitetskontrollsystem/er Tilbyder skal redegjøre for tilbyders kvalitetssikrings-, kvalitetsstyrings- og kvalitetskontroll-system/er ved den kafedriften som tilbyder tilbyr. Denne redegjørelsen skal fremgå i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av tilbyders tilbud. 6.3 Tilbyder skal redegjøre for sin etiske standard Tilbyder skal redegjøre for tilbyders etiske standard ved den kafedriften som tilbyder tilbyr. Denne redegjørelsen skal fremgå i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av tilbyders tilbud. 6.4 Tilbyder skal redegjøre for sitt samfunnsanvar Tilbyder skal redegjøre for hvordan tilbyder ivaretar sitt samfunnsansvar ved den kafedriften som tilbyder tilbyr. Denne redegjørelsen skal fremgå i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av tilbyders tilbud. 7. KONTRAKTSKRAV ( KRAV SOM SKAL VÆRE INNFRIDD ) Kontraktskrav er krav som må være på plass senest ved kontraktsinngåelse. Eventuelle forbehold vil føre til avvisning av tilbudet. Kontraktskravene ved denne anskaffelsen fremgår i vedlegg KOMMUNENS VEDLEGG TIL DENNE TILBUDSFORESPØRSELEN Vedlegg 1 Obligatorisk skjema for tilbyders bekreftelse på kommunens øvrige kvalifikasjonskrav Vedlegg 2 Obligatorisk skjema for tilbyders bekreftelse på kommunens kontraktskrav Vedlegg 3 Obligatorisk skjema for tilbyders innlevering av sitt pristilbud Vedlegg 4 Konkurransens gjennomføring Vedlegg 5 Tønsberg kommune: Generelle kontraktsvilkår Vedlegg 6 Obligatorisk mal ved tilbyders redegjørelse/r ved evt. forbehold Vedlegg 7 Egenerklæring om HMS Side 12 av 12

13 rkj VEDLEGG 1 Til: Tønsberg bibliotek, Postboks 2410, 3104 Tønsberg ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK BEKREFTELSE PÅ KRAV-INNFRIELSER Det er et ufravikelig krav at dette skjemaet for øvrige kvalifikasjonskrav benyttes uredigert ved utfylling og innlevering av tilbud. Nr ØVRIGE KVALFIKASJONSKRAV FRA KOMMUNEN ( krav som skal være innfridd ) Vi har redegjort for hvilke miljøhensyn vi innfrir ved transport av varer, levering av tjenester m.v. ved den kafedriften som vi tilbyr. Denne redegjørelsen fremgår i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av vårt tilbud. Vi har redegjort for våre kvalitetssikrings-, kvalitetsstyrings- og kvalitetskontroll-system/er ved den kafedriften som vi tilbyr. Denne redegjørelsen fremgår i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av vårt tilbud. Vi har redegjort for vår etiske standard ved den kafedriften som vi tilbyr. Denne redegjørelsen fremgår i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av vårt tilbud. Vi har redegjort for hvordan vi ivaretar vårt samfunnsansvar ved den kafedriften som vi tilbyr. Denne redegjørelsen fremgår i et eget vedlegg/egne dokumenter som en tydelig del av vårt tilbud. Bekreftes og aksepteres av tilbyder: Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Tilbyder må krysse av JA for at kommunens krav er bekreftet og akseptert Tilbyder må akseptere alle krav for å kunne bli valgt som leverandør. Underskrift av ansvarlig representant for tilbyder: Sted, dato Signatur, tittel og stempel

14 rkj VEDLEGG 2 Til: Tønsberg bibliotek, Postboks 2410, 3104 Tønsberg ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK BEKREFTELSE PÅ KRAV-INNFRIELSER Det er et ufravikelig krav at dette skjemaet for kontraktskrav benyttes uredigert ved utfylling og innlevering av tilbud. Nr ABSOLUTTE SKRAV FRA KOMMUNEN ( krav som skal være innfridd ) Vi aksepterer kommunens forutsetninger og reglene for denne konkurransen. Vi bekrefter at vi har satt oss inn kommunens anskaffelsesdokumenter og i vårt tilbud gitt svar på alle krav og spørsmål. Vårt tilbud med utfylte skjemaer og annen informasjon utgjør vårt komplette tilbud. Vi vil utføre oppdraget i henhold til tilbudsforespørselen med vedlegg og slik som vi har redegjort for i vårt tilbud. Vi er inneforstått med at kommunens og våre dokumenter danner grunnlag for en eventuell kontrakt med den dokumentrangering som fremgår av kommunens generelle kontraktsvilkår i vedlegg 6. Vi har tilfredsstillende kontrollert den vedlagte minnepennen for virus og spionprogrammer før vil har lagt elektroniske kopier av våre tilbudsdokumenter inn på minnepennen. Vi kan bekrefte at minnepennen ikke inneholder slike skadelige filer. Vi har tilfredsstillende kontrollert at våre elektroniske kopier av våre tilbudsdokumenter ikke inneholder skadelige filer, jfr. pkt. 2 ovenfor Senest 6 måneder etter kontraktsinngåelse garanterer vi at vi i kafeen vil ha full bemanning med tilstrekkelig kvalifisert personell, ha fullført innkjøp, installasjon av evt. ny innredning og/eller inventar i kafeen, har fullført ominnrednings/oppussingsarbeider i kafeen slik vi ønsker det og har på plass alle forhold ved det serveringstilbudet vi vil gi i kafeen. Vi har godkjent, datert og undertegnet et papireksemplar av kommunens generelle kontraktsvilkår ( vedlegg 6 ) som følger vedlagt som en del av vårt tilbud. Vårt firma er ikke i pågående eller planlagte forhandlinger om gjeldsakkord eller konkurs. Det foreligger ikke planer om eller vil bli iverksatt redusert bemanning i vårt firma som vil påvirke oppdrag for Tønsberg kommune negativt når det gjelder kvalitet, framdrift, overholdelse av tidsfrister m.v. Bekreftes og aksepteres av tilbyder: 8 Vi vil fullføre våre oppdrag innen de tidsfrister som fremgår av vårt tilbud Ja Nei 9 Vårt tilbud er underskrevet av en ansvarlig representant for tilbyder Ja Nei Tilbyder må krysse av JA for at kommunens krav er bekreftet og akseptert Tilbyder må akseptere alle krav for å kunne bli valgt som leverandør. Underskrift av ansvarlig representant for tilbyder: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Sted, dato Signatur, tittel og stempel

15 rkj VEDLEGG 3 Til: Tønsberg bibliotek, Postboks 2410, 3104 Tønsberg ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TILBUD OM BELØP M.V. Det er et ufravikelig krav at dette skjemaet for pristilbud benyttes uredigert ved utfylling og innlevering av tilbud. Vi viser til redegjørelsene i kommunens tilbudsforespørselen med vedlegg. Vi gir herved følgene tilbud : ÅRSGRUNNLEIE FOR 2014 VÅRT TILBUD Tilbyders tilbud om årsgrunnleie 2014 i NOK eks. m.v.a. Kr. Tilbud på årsgrunnleie 2014 som er lavere enn Kr slik det fremgår av tilbudsforespørselen med vedlegg for denne anskaffelsen vil bli avvist, jfr. tilbudsforespørselen og vedlegg. ÅRLIG PROSENTREGULERING AV ÅRSGRUNNLEIE VÅRT TILBUD Tilbyders tilbud om årlig prosentregulering i årsgrunnleie % Tilbud på årlig regulering av årsgrunnleie fra 2015 som er lavere enn 5 % slik det fremgår av tilbudsforespørselen med vedlegg for denne anskaffelsen vil bli avvist, jfr. tilbudsforespørselen og vedlegg. PROSENTANDEL AV KAFEENS BRUTTO SALGSOMSETNING EKS. M.V.A. VÅRT TILBUD Tilbyders tilbud om prosentandel av kafeens brutto salgsomsetning eks m.v.a. % Tilbud på prosentandel av kafeens brutto-omsetning eks. m.v.a. som er lavere enn 2 % slik det fremgår av tilbudsforespørselen med vedlegg for denne anskaffelsen vil bli avvist, jfr. tilbudsforespørselen og vedlegg. Tilbyder må i sitt tilbud ha levert gyldig tilbudsinformasjon innen alle områder angitt i tilbudsforespørselen med vedlegg for å kunne bli valgt som leverandør. Underskrift av ansvarlig representant for tilbyder: Sted, dato Signatur, tittel og stempel

16 TØNSBERG KOMMUNE VEDLEGG 4 rkj ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK KONKURRANSEGJENNOMFØRING 1. KOMMUNENS TILBUDSFORSPØRSEL 1.1 Kunngjøring Tønsberg kommune har kunngjort alle konkurransedokumentene ved denne anskaffelsen på - DOFFIN-basen, - Tønsberg kommunes nettsted: - Tønsberg og Nøtterøy biblioteks nettsted: CPV-kode for anskaffelsen : Kommunens konkurransedokumenter kan hentes på Konkurransedokumentene kan også fås tilsendt pr. post ved å oppgi både postadresse og epost-adresse til Biblioteksjef Tone Eli Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1.2 Kontaktperson i anskaffelsesprosessen Kontaktperson i anskaffelsesprosessen er: Biblioteksjef Tone Eli Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 1.3 Avtale/r og varighet Kommunen kan inngå drifts- og leieavtale for 10 år. Avtalen kan sies opp med 6 måneders varsel. 1.4 Antall leverandører Tønsberg kommune vil velge en leverandør. 1.5 Tidsfrister Frist for å stille spørsmål Spørsmål vedrørende konkurransedokumentene skal sendes pr. e-post til Biblioteksjef Tone Eli Moseid, Siste frist for å stille spørsmål er kl , dvs. at eventuelle spørsmål må være mottatt av oppdragsgiver innen denne tidsfristen. Svarene vil bli anonymisert. Kommunen vil kunngjøre kommunens svar fortløpende via epost til potensielle tilbydere som har henvendt seg direkte til biblioteksjef Tone Eli Moseid, Kommunens svar vil også bli kunngjort på DOFFIN. DOFFIN sender umiddelbart ut kommunens svar til alle som har meldt sin interesse for konkurransen på DOFFIN.

17 Før tilbudsfristens utløp har kommunen rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransedokumentene. Kommunen vil kunngjøre disse via epost til potensielle tilbydere som har henvendt seg direkte til biblioteksjef Tone Eli Moseid, Kommunen vil også kunngjøre disse på DOFFIN. DOFFIN sender umiddelbart ut kommunens kunngjøring til alle som har meldt sin interesse for konkurransen på DOFFIN. Dersom rettelser, suppleringer eller endringer kommer så sent at det er vanskelig for tilbyder å ta hensyn til det i tilbudet, vil Tønsberg kommune fastsette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Kommunen vil kunngjøre dette via epost til potensielle tilbydere som har henvendt seg direkte til biblioteksjef Tone Eli Moseid, Kommunen vil også kunngjøre dette på DOFFIN. DOFFIN sender umiddelbart ut kommunens kunngjøring til alle som har meldt sin interesse for konkurransen på DOFFIN Tilbudsfrist Tilbudsfristen er kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Tilbyder må vedstå seg tilbudet i minst 3 måneder regnet fra tilbudsfristen Milepæler Oppgaver: Mars - Mai 2013 Kunngjøring Frist for å fremme spørsmål kl Tilbudsfrist kl Vurdering av innkomne skriftlige tilbud Tilbydere med gyldig tilbud presenterer sitt forslag til løsning i Tønsberg rådhus Kommunen gjennomfører forhandlinger med tilbydere med gyldige tilbud Kommunen tildeler kontrakt til beste tilbyder Ca Klagefrist 10 dager Kontraktsinngåelse/r, forutsatt ingen klager ca Det tas forbehold om endringer. 2. TILBUD FRA TILBYDERE 2.1 Taushetsbelagt informasjon i tilbyderes tilbud Dersom tilbyder krever at deler av informasjonen i tilbudet skal være taushetsbelagt, skal tilbyder i tilbudet angi denne informasjonen med fet skrift og med gul markering over teksten. Tilbyder skal i eget vedlegg opplyse om hva slags konkret skade for tilbyder en offentliggjøring av denne informasjonen vil medføre sammen med en redegjørelse for hva som gjør at denne skaden er vesentlig. Dersom tilbyder ikke fullt ut innfrir disse betingelsene i sitt eventuelle krav om at deler av tilbudet skal være taushetsbelagt, vil kommunen anse at tilbudet i sin helhet kan offentliggjøres i henhold til meroffentlighet og offentlighetsloven Side 2 av 6

18 2.2 Innlevering av tilbud Tilbud skal leveres i tre 3 - komplette papireksemplarer samt en komplett kopi av hele tilbudet i elektronisk format ( Word, Excel, PDF ) på USB-minnepenn. Det er et absolutt krav at tilbyder har tilfredsstillende kontrollert minnepennen for virus og spionprogrammer før tilbyder legger elektroniske kopier av sine tilbudsdokumenter inn på minnepennen og at minnepennen ikke inneholder slike skadelige filer. Det er videre et absolutt krav at tilbyders elektroniske kopier av sine tilbudsdokumenter ikke inneholder slike skadelige filer. Det er ikke tillatt å levere tilbud på e-post, verken helt eller delvis. E-post kan heller ikke benyttes i tillegg til det skriftlige tilbudet. Dette vil medføre at tilbudet (også en eventuell papirversjon av tilbudet) vil bli avvist i sin helhet. Tilbudet skal sendes i en lukket konvolutt til: Biblioteksjef Tone Eli Moseid, Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg Konvolutten skal merkes: Tilbud på kafedrift ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Dersom poststempel ikke fremkommer på tilbudet, må tilbyder dokumentere at tilbudet ble sendt innen tilbudsfristen. Dersom tilbyder ikke kan dokumentere dette og tilbudet kommer Tønsberg kommune i hende etter tilbudsfristen, vil tilbudet bli vurdert som levert inn etter tilbudsfristen. Dersom kommunen godtar at det blir inngått avtale om at tilbudet skal leveres ved personlig oppmøte skal dette skje i lokalene til Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek mellom klokken og mandag til fredag. Personlig oppmøte skal i så fall skje til forhåndsavtalt tid og sted med Biblioteksjef Tone Eli Moseid, Dersom tilbudet leveres ved personlig oppmøte, vil en representant for Tønsberg kommune signere på den lukkede konvolutten, påføre eksakt dato og klokkeslett for innlevering og gjennom dette bekrefte tidspunktet for innlevert tilbud. 2.3 Nærmere om tilbud Alternative tilbud aksepteres ikke. Tønsberg kommune godtar kun ett tilbud fra hver tilbyder. Tilbud på deler av anskaffelsen vil bli avvist. 2.4 Språk Alle dokumenter og annen skriftlig kommunikasjon vedrørende dette tilbudet skal være på norsk. 2.5 Forbehold Dersom tilbyder tar forbehold til krav i denne tilbudsforespørselen med vedlegg, skal følgende gjøres: Tilbyder skal i henhold til vedlagte obligatoriske mal ( se vedlegg 7 ) henvise til de eventuelle punkter i tilbudsforespørselen med vedlegg som det enkelte forbehold/unntak refererer seg til. Tilbyder skal oppgi hvilken konsekvens det får dersom kommunen ikke kan akseptere forbeholdet. Tilbyders oppgitte avvik skal være presise og entydige, slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyder. Side 3 av 6

19 2.6 Tilbudsinnhold Tilbyder forutsettes å utarbeide et tilbud i henhold til kravene i denne tilbudsforespørsel. Alle tilbyders kostnader forbundet med utforming av tilbud, tilbudsprosessen m.v. skal i sin helhet dekkes av de respektive tilbydere. 3. KOMMUNENS BEHANDLING AV INNKOMNE TILBUD 3.1 Tilbudsåpning Det vil ikke være offentlig tilbudsåpning. Tilbudene vil bli åpnet og protokollført med minst to representanter fra oppdragsgiver til stede. 3.2 Generelle krav til tilbudsutforming. Avvisning av tilbud Tilbudet skal inneholde de opplysninger kommunen krever. Tilbud som ikke inneholder de opplysninger kommunen krever vil bli avvist. Tilbudet skal være undertegnet av autorisert representant for tilbyder. Tilbud som ikke er datert og undertegnet av autorisert representant for tilbyder vil bli avvist. Tilbud som inneholder tilbud om årsgrunnleie i 2014, og/eller tilbud om årlig økning i årsgrunnleie og/eller tilbud om andel av kantinens brutto omsetning eks. m.v.a. som er lavere enn det kommunen har satt som minimum for denne anskaffelsen vil bli avvist i sin helhet, jfr. tilbudsforespørselen og vedlegg. 3.3 Tildeling av kontrakt begrunnelse - klageadgang Før det inngås kontrakt, vil alle tilbyderne bli meddelt hvem kommunen vil inngå kontrakt med. Kommunen vil samtidig gi en begrunnelse for kommunens valg, samt opplyse om klagefrist. 4. ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 4.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 4.2 Anskaffelsesprosedyre Konkurranse med forhandling er valgt som anskaffelsesprosedyre. Kommunen har valgt følgende gjennomføring av anskaffelsen, se også milepelsplanen i pkt ovenfor. - Vurdering av innkomne skriftlige tilbud - Kommunen inviterer tilbyderne med gyldig tilbud til en presentasjon av sitt forslag til løsning i Tønsberg rådhus. Kommunen vil komme nærmere tilbake til tidspunktet for presentasjon. - Kommunen gjennomfører forhandlinger med tilbyderne med gyldige tilbud i Tønsberg rådhus Kommunen vil komme nærmere tilbake til tidspunktet for forhandlinger. - Kommunen tildeler kontrakt til beste tilbyder Side 4 av 6

20 4.3 Opplysningsplikt Oppdragsgiver vil gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom forespørsel om å få delta i konkurransen avvises, tilbud avvises, oppdragsgiver beslutter å forkaste samtlige tilbud eller beslutter å avlyse konkurransen. Tilbyder kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel om å delta er avvist, tilbudet er avvist eller hvorfor deres tilbud ikke ble valgt. Oppdragsgiver vil svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 4.4 Offentlighet Ved ønske om innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov og forskrift om offentlige anskaffelser, offentleglova og forvaltningsloven. Tilbud og anskaffelsesprotokoll er ikke unntatt offentlighet etter at kommunen har tildelt oppdraget til vinnende tilbyder. 4.5 Taushetsplikt Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningen angår. 4.6 Forbud mot at oppdragsgivers ansatte deltar i konkurransen En ansatt hos oppdragsgiver kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjon hvor han gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers ansatte. 4.7 Habilitet Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr Retting av åpenbare feil Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, vil oppdragsgiver rette disse dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes. 4.9 Utskrift av anskaffelsesprotokoll. Avviste og forkastede tilbud Tilbydere vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Tilbud vil ikke bli returnert. 5. TILBYDERS TILLEGGSDOKUMENTER VED INNLEVERING AV TILBUD Tilbyders tilleggsdokumenter ved innlevering av tilbud på denne tilbudsforespørselen skal først være: Vedlegg 1: Utfylt skjema for innfrielse av kontraktskrav og levering av pristilbud Vedlegg 2: HMS egenerklæring Vedlegg 3: Skatteattest Vedlegg 4: Firmaattest Vedlegg 5: Regnskap Side 5 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming. Sandefjord kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Solvang legesenter Nye vinduer med utvendig solavskjerming Sandefjord kommune Tilbudsfrist: 08.04.2016, kl. 12.00 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. GENERELT OM TILBUDET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale - Kjøp av uniformer Åpen anbudskonkurranse Innledning... 2 Generelt om tilbudet... 2 Kunngjøring... 2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen... 2 Antall leverandører...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger Konkurransegrunnlag Del 1 Valmueveien 9 Omsorgsboliger Larvik kommune, Eiendom - dato 09 juli 2014 Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres med dette om følgende

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER. Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER. Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse RAMMEAVTALE PÅ MEDISINSKE FORBRUKSVARER, HUDPLEIE- OG HYGIENEPRODUKTER INKONTINENSPRODUKTER Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Sekretariatsbidrag... 3 2.0 GENERELT

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud nr. : Linje- og kabelmateriell for bruk hos Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 01-2009 Linje- og kabelmateriell for bruk hos Kravspesifikasjon for anbud 01-2009 Linje- og kabelmateriell for Lofotkraft. Innholdsoversikt 1 Kundene:... 3 2 Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del 1

Konkurransegrunnlag. Del 1 20140402 Konkurransegrunnlag 1 Berg Skole, Ny Ventilasjon, div. bygningstekniske og elektroarbeider 11.04.2014 Konkurransegrunnlag Del 1 BERG SKOLE Ny ventilasjon, diverse bygningstekniske- og elektroarbeid

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel

Konkurransegrunnlag Del I. Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi. Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel Konkurransegrunnlag Del I Åpen anbudskonkurranse, over EØS terskelverdi Anskaffelse av Poly-Krystalinske solcellepanel INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei

Konkurransegrunnlag Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei Horten kommune Konkurransegrunnlag Kommunalteknisk ledningsnett. Lokes vei 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Generelt om tilbud... 3 2.1 Kunngjøring... 3 2.2 Anbudsbefaring... 3 2.3 Kontaktperson i anskaffelsesprosessen...

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker

Konkurransegrunnlag. Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester for en bruker Modum kommune ligger sentralt plassert på Østlandet mellom Hønefoss og Drammen, og har 13500 innbyggere Se også våre nettsider: www.modum.kommune.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSE F

KONKURRANSE F MOLDE KOMMUNE KONKURRANSE 2012-06 F Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenester til en person med psykisk utviklingshemming INNHOLD Kvalifikasjonsgrunnlag...3 1 Informasjon om anskaffelsen...3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale om Kjøp av helsevikarer for ARKIVID: 14/4606 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger. Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune.

KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger. Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Tanfetten Nord grustak Tilbudsfrist: 18. Oktober 2016 kl.12.00 Tilbudsåpning:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246

Kvitholmen fyrstasjon KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1. Prisforespørsel Kystverkets sak nr. 2011/5246 KONKURRANSEGRUNNLAGG DEL 1 Prisforespørsel 17.11.2016 Kystverkets sak nr. 2011/5246 INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG Advokattjenester til barneverntjenesten i Melhus kommune ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tilbudsfrist: 11.03.2013 1 Melhus kommune INNLEDNING 1.1 OPPDRAGSGIVER 4 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Åpent anbud nr. :

Åpent anbud nr. : Konkurransegrunnlag Åpent anbud nr. : 11-2007 Matvarer til Andøy kommune Kravspesifikasjon for anbud 15-2005 Medisiner for Andøy kommune. Arkiv:G:\Anbud\2007\11-2007_Matvarer andøy\kravspesifikasjon.doc

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Konkurranse med forhandling i ett trinn, under EØS-terskelverdi Anskaffelse av El installasjoner for Fedje VTS med tilhørende radarsiter Saksnummer 10/02622 Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF

LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF KONKURRANSEGRUNNLAG LÅNEOPPTAK TIL LARVIK HAVN KF Larvik Havn KF Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16 57 50 post@larvik.havn.no www.larvik.havn.no Org. nr 942 139 241 1 INNLEDNING

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse)

Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna kommune (åpen anbudskonkurranse) NESNA KOMMUNE Rehabilitering deler av Huglaveien i Nesna (åpen anbudskonkurranse) Tilbudsfrist: 31.05.2016, kl. 12:00 1 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse... 3 2 Leveransens omfang... 3 3 Oppdragsgivers

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Beredskapshjem, fosterhjem 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ bydel Grorud, barneverntjenesten, heretter kalt oppdragsgiver,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I 06.11.2012 Konkurransegrunnlag Del I Modulbaserte omsorgsboliger Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet i 2009 og forvalter Larvik kommunes eiendomsmasse. 1 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER AS Fjellinjen Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av AS fjellinjen gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer