Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge"

Transkript

1 Uoffisiell oversettelse fra engelsk VALIDERING AV NORGES IMPLEMENTERING AV EITI Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge i

2 Takk Validatoren ønsker å takke alle som har vært med på valideringen. En spesiell takk rettes til den norske interessentgruppen for EITI og til intervjuobjektene som er oppført i vedlegg B til denne rapporten for deres innspill. Videre ønsker validatoren å takke for bistanden fra det norske EITI-sekretariatet ved Olje- og energidepartementet for deres samarbeid og hjelp. ii

3 Sammendrag Norge er rikt på naturressurser spesielt olje og gass og er rangert som verdens tolvte største oljeprodusent og sjette største oljeeksportør. I 2009 bidro petroleumssektoren med rundt 22 % av bruttonasjonalproduktet (BNP), 47 % av eksporten og 27 % av skatteinntektene. Siden 2003 har den norske regjering aktivt støttet åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Mot slutten av 2007 kunngjorde Norge sin beslutning om å implementere EITI-kriteriene. Olje- og energidepartementet (OED) har hatt ansvar for å gjennomføre implementeringen. Norge ble godkjent som EITI-kandidat 11. februar 2009, og en formell interessentgruppe bestående av 12 representanter ble nedsatt ved kongelig resolusjon av 22. juni På grunn av den forholdsvis ubetydelige rollen som mineralsektoren spiller i Norge, besluttet interessentgruppen at denne sektoren ikke skulle tas med i EITI-rapporten. Etter en høringsrunde trådte den norske EITI-forskriften for rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i kraft 1. juli Den første EITI-rapporten ble gjennomført høsten 2009 for det norske ligningsåret Rapporten med tittelen "Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge" ble lansert på en offentlig konferanse 21. januar Rapporterte utbetalinger og innbetalinger omfatter blant annet petroleumsskatt, CO 2 -avgift, NO X -avgift og arealavgift. Validering er EITIs kvalitetssikringsmekanisme og derfor en integrert del av det internasjonale initiativet og avgjørende for å opprettholde dets integritet og status. Validering er også den mekanismen som EITI-styret globalt bruker til å bestemme et lands status som kandidat eller godkjent. For tiden er 28 land kandidater og fem land godkjent. Kandidatlandene, deriblant Norge, anses å ha oppfylt de fire innledende indikatorene for å melde seg på. EITI krever at hvert kandidatland gjennomfører en valideringsprosedyre for å vurdere landets fremgang med hensyn til å implementere EITI-kriteriene og fastslå om status som godkjent er oppnådd. Hovedmålsetningene med EITI-valideringen er å: Fastslå oppfyllelse av EITI-kriteriene gjennom en uavhengig vurdering og verifisering av den fremgang et land har gjort med hensyn til å implementere EITI-kriteriene. Komme med anbefalinger som kan bidra til å forbedre og opprettholde initiativet fremover. Den generelle tilnærmingen til valideringen er beskrevet i EITI-reglene, herunder Valideringsveiledningen. En oppnevnt validator vurderer fremgangen i forhold til indikatorene i valideringsskjemaet. For hver indikator presenterer validatoren: Eventuelle tilknyttede valideringskriterier i Valideringsveiledningen. En redegjørelse med støtte i empiriske funn av framgangen i forhold til indikatoren. Interessentenes syn på fremgangen i forhold til indikatoren. En totalvurdering. Basert på detaljvurderingen i denne rapporten og totalvurderingen anbefaler validatoren at Norge gis status som EITI-godkjent. Implementeringen av EITI i Norge går gradvis fremover, og landet har bevist at implementeringen av EITI i et OECD-land kan oppnås raskt og uten iii

4 altfor store anstrengelser. Videre var den norske avstemmingsprosessen grei og uten store problemer. Alle avvik ble løst, og det var ingen vesentlige forsinkelser i rapporteringen. Administrators funn (dvs. at alle avvik var avstemt før rapporten ble offentliggjort) var i tråd med de forventninger interessentene som ble konsultert hadde på forhånd. Som det første OECD-landet til å implementere EITI, og med målsetningen om å sette standarden for andre, kan Norge likevel ha fordel av å forbedre og effektivisere sine EITIprosesser på flere områder: Den første arbeidsplanen for landet var ikke tilgjengelig på Internett før ganske nylig, den var ikke særlig detaljert og aktivitetene var ikke kostnadsberegnet særskilt. Informasjon om EITI-prosessen til det norske folk fikk ikke tilstrekkelig oppmerksomhet fra interessentgruppen eller OED. Den første rapporten var preget av tidsnød og inneholdt flere misforståelser med hensyn til rapporteringskravene. Det forventes at disse spørsmålene vil bli avklart og prosessene ytterligere effektivisert ved forberedelsen til den andre avstemmingsprosessen. Denne rapporten kommer med forslag og anbefalinger til hvordan prosessen kan forbedres. iv

5 Innhold 1 INNLEDNING FORORD EITI-VALIDERING EITI-KRITERIER NATURRESSURSER OG EITI I NORGE VALIDERINGSTILNÆRMING OG METODIKK EITI-VALIDERING FORBEREDELSE TIL EITI-VALIDERING FELTBESØK RAPPORTERING FREMDRIFTEN I ARBEIDSPLANEN FREMGANG MED HENSYN TIL VALIDERINGSINDIKATORER TOTALVURDERING ANBEFALINGER VEDLEGG A SELSKAPENES IMPLEMENTERING OG EGENVURDERINGSSKJEMAER A.1 SELSKAPENES IMPLEMENTERING VEDLEGG B RESPONDENTER OG INTERVJUOBJEKTER v

6 Liste over tabeller og figurer FIGUR 1.1 GENERELL OVERSIKT OVER VALIDERINGSPROSESSEN... 3 TABELL 3.1 UTKAST TIL ARBEIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV EITI I NORGE ( ) 6 TABELL 4.1 SAMMENDRAG AV VALIDERINGSSKJEMAENE... 8 TABELL 4.2 FREMGANG MED HENSYN TIL VALIDERINGSINDIKATORER TABELL A.1 SAMMENDRAG AV SELSKAPENES VALIDERINGSSKJEMAER vi

7 Forkortelser AG DNV BNP EITI IAT LO FD MOU OED MSG NOK OLF OPM PWYP SDØE SSB TI TOR TNOK Riksrevisjonen Det norske Veritas Bruttonasjonalprodukt Extractive Industries Transparency Initiative Indikatorvurderingsverktøy Landsorganisasjonen Finansdepartementet Intensjonsavtale Olje- og energidepartementet Interessentgruppen Norske kroner Oljeindustriens Landsforening Oxford Policy Management Publish What You Pay Norway Statens direkte økonomiske engasjement Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway) Transparency International Norway Mandat Tusen norske kroner vii

8 1 Innledning 1.1 Forord Denne rapporten presenterer resultatene av 2010-valideringen av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge. Valideringen er foretatt av Oxford Policy Management (OPM) i samarbeid med Advokatfirmaet G-Partner AS (G-Partner). Valideringsteamet har bestått av: teamleder Tove Strauss (OPM-konsulent), viseteamleder Morten Torkildsen (G-Partner) og assisterende validator Anne Marthe Holtet (G-Partner). Teamet har fått støtte fra Storbritannia av OPMs EITI-kontraktsleder Mark Essex (OPM-ansatt), Charles Harper (OPM-ansatt) og Dr. Magnus Macfarlane (OPM-tilknyttet konsulent). Rapporten har følgende oppbygning: Denne delen gir en innføring i rapporten og bakgrunnsinformasjon om EITI så langt i Norge og en oversikt over EITI globalt. Del 2 oppsummerer fremgangsmåten og metodikken i valideringsarbeidet. Del 3 vurderer fremgangen i forhold til arbeidsplanen for EITI i Norge. Del 4 vurderer Norges fremgang i forhold til hver av valideringsindikatorene i EITI. Del 5 presenterer totalvurderingen av Norges EITI-status. Del 6 presenterer anbefalingene. Rapporten avslutter med to vedlegg: Vedlegg A presenterer egenvurderingsskjemaene for selskaper. Vedlegg B har en liste over sentrale personer som er konsultert i forbindelse med valideringen. 1.2 EITI-validering EITI-kriterier Implementeringen av EITI må oppfylle følgende kriterier: Offentliggjøring: Regelmessig offentliggjøring for et bredt publikum av alle vesentlige utbetalinger i forbindelse med olje, gass og gruvedrift til myndigheter ( utbetalinger ) og alle vesentlige inntekter mottatt av myndighetene fra selskaper innen olje, gass og gruvedrift ( innbetalinger ) på en måte som er offentlig tilgjengelig, omfattende og forståelig. Revisjon: Der slike revisjoner ikke allerede foreligger, må utbetalinger og innbetalinger gjennomgå en troverdig, uavhengig revisjon der internasjonale revisjonsstandarder anvendes. Avstemming: Utbetalinger og innbetalinger må avstemmes av en troverdig, uavhengig administrator, ved bruk av internasjonale revisjonsstandarder og med offentliggjøring av administratorens syn på avstemmingen, herunder eventuelle avvik dersom slike skulle bli identifisert. Omfang: Denne fremgangsmåten må anvendes for alle selskaper, også statseide selskaper. Det sivile samfunn: Det sivile samfunn må aktivt engasjeres som deltaker når det gjelder utforming, overvåking og vurdering av denne prosessen og bidra til den offentlige debatt. Arbeidsplan: En offentlig, økonomisk bærekraftig arbeidsplan som omfatter elementene offentliggjøring, revisjon, avstemming, omfang og det sivile samfunn må utarbeides av vertsregjeringen, med bistand fra internasjonale finansinstitusjoner der dette er nødvendig, og 1

9 planen må omfatte målbare mål, en timeplan for implementering og en vurdering av potensielle kapasitetsbegrensninger. 1.3 Naturressurser og EITI i Norge Norge har store naturressurser, spesielt olje og gass. Ved utgangen av 2009 hadde Norge oljereserver på 17,6 milliarder fat, hvorav 7,5 milliarder ennå ikke var tildelt. Samme år produserte Norge gjennomsnittlig 1,99 millioner fat råolje per dag, noe som gjør landet til verdens tolvte største oljeprodusent og sjette største oljeeksportør. Norge hadde også gjenværende naturgassressurser på 4643 milliarder kubikkmeter, hvorav 1825 milliarder ennå ikke var tildelt. I 2009 bidro petroleumssektoren med rundt 22 % av BNP, 47 % av eksporten og 27 % av skatteinntektene. Norge har også mineralressurser i tillegg til olje og gass. Gruvedrift er en av Norges eldste eksportnæringer og har vært en viktig inntektskilde for staten i nesten 400 år, der sølv, jern og kopper har vært de viktigste eksportvarene. I dag har Norge en beskjeden del av verdens totale produksjon av mineraler og metaller, og gruveindustrien er nå av mindre betydning. I 2008 utgjør mineraler (inklusiv kull) og metaller bare 0,7 % av norsk eksport. Interessentgruppen for EITI besluttet å ikke ta gruvesektoren med i EITI-rapporten fordi sektoren er av forholdsvis liten betydning. EITI ble lansert i 2002, og norske myndigheter har aktivt støttet initiativet siden Høsten 2007 kunngjorde Norge sin beslutning om å implementere EITI-kriteriene, og Olje- og energidepartementet (OED) fikk ansvaret for å lede dette arbeidet. Beslutningen ble offentliggjort gjennom norske medier. 22. oktober 2008 ble en interimgruppe av interessenter som representerer selskaper, myndigheter og det sivile samfunn invitert til et møte hos OED. Interimgruppen ble bedt om å gi sine synspunkter på sammensetningen av en interessentgruppe i Norge. Ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde, i OED, ble oppnevnt av departementet til å lede Norges implementering av EITI. I 2009 ble han erstattet av ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i OED. Et utkast til arbeidsplan og et utkast til forskrift ble fremlagt for interimgruppen 22. oktober Interimgruppen holdt sitt andre møte 24. november Mellom de to møtene holdt Publish What You Pay Norway (PWYP) 1 et åpent møte der de inviterte representanter fra det sivile samfunn til nærmere drøftelse av sammensetningen av interessentgruppen. PWYP Norway rapporterte tilbake til interimgruppen på møtet 24. november og fremsatte et forslag om hvem som skulle representere det sivile samfunn i interessentgruppen. Synspunkter og kommentarer til resten av interimgruppen kom også frem på møtet. Norge ble akseptert som EITI-kandidat 11. februar 2009, og det ble gitt to års frist på å bli godkjent. En formell interessentgruppe bestående av 12 representanter ble nedsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2009, og denne erstattet interimgruppen. Etter en offentlig høringsrunde trådte EITI-forskriften for rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten ( Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten, FOR ) i kraft 1. juli Instrukser vedrørende rapportering ble gitt av OED i henhold til EITI-forskriften 15. juli Norge hadde besluttet at rapportering skulle være på disaggregert nivå, og den første rapporteringen fant sted høsten 2009, for ligningsåret Rapporteringsorganene som mottok instruksene, måtte rapportere direkte til den oppnevnte administratoren, Deloitte. 1 PWYP er en global samfunnskoalisjon som hjelper borgere i ressursrike utviklingsland med å holde myndighetene i landet til ansvar for forvaltningen av inntektene fra olje-, gass- og gruvevirksomheten: 2

10 Administratorens rapport ble offentliggjort på en lanseringskonferanse 21. januar Rapporterte utbetalinger og innbetalinger omfatter petroleumsskatt, CO 2 -avgift, NO X -avgift og arealavgift. Rapporteringen innbefatter Petoros pengestrømmer når det gjelder statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Statoils innbetalinger i forbindelse med markedsføring og salg av den norske stats andel av petroleumsproduksjonen fra norsk sokkel (SDØE). 2 Valideringstilnærming og metodikk 2.1 EITI-validering Validering er en integrert del av initiativet og avgjørende for dets integritet og internasjonale status. Valideringen bestemmer også et lands status som kandidat eller godkjent. For tiden er 28 land kandidater og fem land godkjent. Kandidatlandene, deriblant Norge, anses å ha oppfylt de fire innledende indikatorene for å melde seg på. EITI krever at disse kandidatlandene gjennomfører en valideringsprosess innen en toårsperiode for å vurdere fremgangen når det gjelder implementeringen av EITI-kriteriene. Dette vil bekrefte hvorvidt status som godkjent er oppnådd (EITI 2006). 2 Hovedmålsetningen med EITI-valideringen er å fastslå om et land oppfyller kravene til å bli EITIgodkjent. En uavhengig vurdering verifiserer fremgangen som er gjort med hensyn til å implementere EITI-kriteriene, og gir anbefalinger for å bidra til å forbedre og opprettholde fremdriften i initiativet. Den generelle tilnærmingen til valideringsoppdraget er beskrevet i EITIreglene, herunder Valideringsveiledningen (se figur 2.1). Figur 2.1 Generell oversikt over valideringsprosessen Nøkkel til figur: Validator oppnevnt av interessentgruppen; Validering begynner; Arbeidsplan for land; Valideringsskjema og indikatorvurderingsverktøy; Selskapenes egenvurderingsskjemaer; Valideringskonsultasjon; Interessentgruppen; Andre myndighetsrepresentanter; Organisasjon som utfører EITI-avstemming; Andre deler av det sivile samfunn; Andre selskaper; Rapport; EITI-styret; Myndigheter; Interessentgruppen; Enighet?; Offentliggjort; Myndigheter/interessentgruppe handler ut fra konklusjonene. 2 På møtet i Berlin april 2010 utstedte EITI internasjonalt strenge brev til flere kandidatland som ikke hadde levert valideringsrapportene innen fristen. (Ingen av disse brevene gjaldt Norge.) Etter å ha vurdert fakta i hver søknad bestemte styret seg for å gi 16 land utsettelse og avtalte nye frister i hvert tilfelle. 3

11 Valideringsteamets generelle tilnærming til valideringsprosessen i Norge lå tett opp til den tilnærmingsmåten som er beskrevet i Valideringsveiledningen for EITI. Validatoren brukte arbeidsplanen for landet, indikatorvurderingsverktøyet og selskapenes egenvurderingsskjemaer samt annen dokumentert informasjon og konsultasjon med interessenter til å underbygge valideringsteamets arbeid. Den spesifikke tilnærmingen og aktiviteter som er gjennomført i forbindelse med valideringsprosessen, kan deles inn i tre trinn: forberedelse feltbesøk og rapportering. 2.2 Forberedelse til EITI-validering I perioden mars 2010 gjorde valideringsteamet forberedelser. Blant disse var: avtale en timeplan for feltbesøket orientere interessentene om arbeidsplanen og valideringsteamets krav avtale innledende møter for feltbesøket motta og gjennomgå relevante dokumenter og distribuere selskapenes egenvurderingsskjemaer og sørge for innlevering av disse i utfylt stand. 2.3 Feltbesøk Et feltbesøk ble gjennomført av valideringsteamet mars Feltarbeidet omfattet: Møter med medlemmer av det norske EITI-sekretariatet i OED og med hele interessentgruppen. Individuelle møter med de ulike medlemmene av interessentgruppen. Møter og telefonintervjuer med andre aktuelle interessenter, herunder de som er ansvarlige for rapportering av data. Konsultasjoner med det internasjonale EITI-sekretariatet. Gjennomgang og analyse av alle indikatorene i Valideringsveiledningen. Vedlegg B har en liste over interessenter som valideringsteamet har konsultert. 2.4 Rapportering Valideringsteamet begynte å sette sammen, analysere og skrive den fullstendige valideringsrapporten 17. mars Et første utkast som omfattet en del gjenstående problemer og spørsmål, ble sendt til det norske EITI-sekretariatet 26. mars 2010 for nærmere avklaring og svar. Et nytt utkast ble sendt til interessentgruppen for kommentarer 16. april Rapporten ble presentert i et nytt utkastformat for interessentgruppen, og det ble holdt et møte med interessentgruppen 27. mai Interessentgruppen kom med en del nye kommentarer, og et nytt utkast ble sirkulert til interessentgruppen i begynnelsen av juni Interessentgruppen ga sin endelige godkjenning til rapporten i midten av juni Utkastet til valideringsrapporten for Norge ble oversendt EITI-styret ved EITI International Secretariat. Styret har en egen valideringskomité som forbereder valideringssaker for styret. Rapporten ble distribuert til medlemmene av valideringskomitéen for EITI 5. juli Denne komitéen møttes for å drøfte rapporten 10. september og ble enige om sluttkommentarene 17. september. Validatoren har 4

12 vurdert valideringsutvalgets kommentarer, og nytt utkast ble levert til interessentgruppen 7. oktober Interessentgruppen svarte 27. oktober, og den endelige valideringsrapporten ble levert til valideringskomitéen for EITI i midten av november Fremdriften i arbeidsplanen Denne delen av rapporten presenterer i tabell 3.1 EITIs utkast til arbeidsplan for implementeringen i Norge ( ). Ved siden av hver post i arbeidsplanen er validatorens indikasjon på hvor stor fremgang som er gjort. En detaljert vurdering av arbeidsplanen er gitt under indikator 4. Validatoren er tilfreds med at Norge har gjort fremgang i forhold til arbeidsplanen, dog med noen mindre forsinkelser knyttet til kandidatstatusen, nominering av interessentgruppe, administrator og validator, ferdigstillelse av den første EITI-rapporten og den påfølgende valideringsprosessen. Arbeidsplanen identifiserer viktige resultater, aktiviteter, tidsrammer for implementering og oppgaveansvarlige for hver aktivitet. Det gis imidlertid ingen detaljerte kostnadsanslag, ingen kapasitetsbegrensninger er identifisert, og arbeidsplanen var ikke tilgjengelig på OEDs nettsiden før i mai

13 Tabell 3.1 Utkast til arbeidsplan for implementering av EITI i Norge ( ) Forventede resultater Aktivitet Tidsramme Oppgaveansvarlig Budsjettert kostnad Fremdrift Gi interim-intressentgruppen en innføring i EITI-prosessen og -prinsippene Første møte iinteriminteressentgruppen 22. oktober 2008 OED Fullført innen fristen. Kommentarer fra interiminteressentgruppen til den nye EITIforskriften Avtale om en arbeidsplan som skal fremlegges for EITI-sekretariatet Andre møte i interiminteressentgruppen 24. november 2008 OED, sammen med interiminteressentgruppen Fullført innen fristen. Norge får kandidatstatus Fremlegge en arbeidsplan for EITI-sekretariatet Desember 2008 OED Fullført med en forsinkelse. Norge fikk kandidatstatus 11. februar Kommentarer til de nye EITI-forskriftene En offentlig høring av de nye EITIforskriftene Januar/ februar 2009 OED Fullført med en forsinkelse. Høringsfristen var 1. april Innen den fristen var det kommet inn 29 høringsuttalelser, herunder fem svar med spesifikke kommentarer. Innarbeide kommentarer fra høringsrunden Gå gjennom høringsuttalelsene Mars 2009 OED, sammen med interiminteressentgruppen Fullført med en liten forsinkelse (april 2009). Endelig utforming av EITI-forskriftene De nye EITIforskriftene vil få sin endelige utforming April 2009 OED Fullført med en liten forsinkelse. (Endelig utformet i mai, godkjent 26. juni 2009.) Oppnevnelse av interessentgruppe, administrator og validator Nominering av interessentgruppe, administrator og validator April 2009 OED, sammen med interiminteressentgruppen Fullført med en forsinkelse. En formell interessentgruppe ble nedsatt ved kongelig resolusjon av 26. juni Administratoren ble oppnevnt 3. juli Administratoren ble nominert 3. februar

14 Forventede resultater Aktivitet Tidsramme Oppgaveansvarlig Budsjettert kostnad Fremdrift EITI inntatt i norsk lov EITI-forskriften trer i kraft Juli 2009 OED Fullført innen fristen. EITI-forskriften ble vedtatt 26. juni 2010 og trådte i kraft 1. juli Fremleggelse av tall fra selskaper og myndigheter Første rapportering i henhold til EITIforskriften August 2009 Administratoren, sammen med OED Fullført med en liten forsinkelse. Sluttrapporten ble mottatt av administratoren 16. september En endelig rapport fra administratoren En endelig rapport fra administratoren Oktober 2009 Administrator Fullført innen fristen. Rapporten ble fremlagt av administratoren 12. oktober Administratoren gir sine konklusjoner Presentasjon av administratorens rapport for interessentgruppen Oktober 2009 Administrator Fullført innen fristen. Administratoren presenterte rapporten for interessentgruppen 26. oktober Det sivile samfunn kan gi sine kommentarer Presentasjon av administratorens rapport for det sivile samfunn November 2009 Administrator Fullført før fristen. En ferdigstilt rapport fra administratoren Administratoren ferdigstiller rapporten November 2009 Administrator Fullført med en forsinkelse. Sluttrapporten ble fremlagt for interessentgruppen 21. januar Norge oppfyller EITI-kriteriene Validatoren godkjenner prosessen og rapporten Desember 2009 Validator Fullført med en forsinkelse. Validatoren ble nominert 3. februar 2010 og valideringen startet i mars. Valideringsprosessen ble fullført i midten av november

15 4 Fremgang med hensyn til valideringsindikatorer Denne delen av rapporten gir en beskrivelse av validatorens vurdering av fremgangen i forhold til valideringsindikatorene. Tabell 4.1 gir følgende informasjon om hver av indikatorene: Eventuelle tilknyttede valideringskriterier i Valideringsveiledningen. En redegjørelse med støtte i empiriske funn av framgangen i forhold til indikatoren. Interessentenes syn på fremgangen i forhold til indikatoren. Validatorens totalvurdering. Tabell 4.1 Sammendrag av valideringsskjemaene Indikator Validatorens vurdering Innmelding Indikator 1: Indikator 2: Indikator 3: Indikator 4: Har myndighetene gitt en entydig offentlig uttalelse om at de vil implementere EITI? Har myndighetene forpliktet seg til å samarbeide med det sivile samfunn og selskapene om implementeringen av EITI? Har myndighetene oppnevnt en høyere myndighetsperson til å lede implementeringen av EITI? Er en arbeidsplan med fullt budsjett offentliggjort og gjort lett tilgjengelig, med målbare mål, timeplan for implementering og en vurdering av kapasitetsbegrensninger? Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Implementering Indikator 5: Har myndighetene oppnevnt en interessentgruppe til å føre tilsyn med implementeringen av EITI? Indikator oppfylt Indikator 6: Er det sivile samfunn engasjert i prosessen? Indikator oppfylt Indikator 7: Er selskapene engasjert i prosessen? Indikator oppfylt Indikator 8: Har myndighetene fjernet eventuelle hindringer for implementering av EITI? Indikator oppfylt Indikator 9: Er det enighet om rapporteringsmaler? Indikator oppfylt Indikator 10: Er interessentutvalget tilfreds med organisasjonen som er oppnevnt for å avstemme tallene? Indikator oppfylt Indikator 11: Har myndighetene forsikret seg om at alle selskapene vil rapportere? Indikator oppfylt 8

16 Indikator 12: Indikator 13: Har myndighetene forsikret seg om at selskapenes rapporter er basert på reviderte regnskap i henhold til internasjonale standarder? Har myndighetene forsikret seg om at myndighetenes rapporter er basert på reviderte regnskap i henhold til internasjonale standarder? Indikator oppfylt Indikator oppfylt Fremleggelse av informasjon Indikator 14: Indikator 15: Indikator 16: Indikator 17: Distribusjon Indikator 18: Er alle vesentlige olje-, gass- og gruvedriftsrelaterte utbetalinger fra selskapene til myndighetene rapportert til organisasjonen som er engasjert for å avstemme tallene og utarbeide EITI-rapporten? Er alle vesentlige olje-, gass- og gruvedriftsrelaterte innbetalinger mottatt av myndighetene rapportert til organisasjonen som er engasjert for å avstemme tallene og utarbeide EITI-rapporten? Er interessentgruppen overbevist om at organisasjonen som er engasjert for å avstemme selskapenes og myndighetenes tall, har gjort en tilfredsstillende jobb? Identifiserte EITI-rapporten noen avvik, og kom den med anbefalinger til tiltak? Hvordan har olje-, gass- og gruveselskapene støttet implementeringen av EITI? Ble EITI-rapporten offentliggjort på en måte som var offentlig tilgjengelig, omfattende og forståelig? Hvilke tiltak er truffet for å utnytte erfaringer, håndtere avvik og sikre at implementeringen av EITI er bærekraftig? Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt 9

17 Tabell 4.2 Fremgang med hensyn til valideringsindikatorer Innmeldingsfase Indikator 1 Kriterier Har myndighetene gitt en entydig offentlig uttalelse om at de vil implementere EITI? Ingen Fremgang hittil Den norske regjering har aktivt støttet EITI siden september 2007 kunngjorde regjeringen sitt vedtak om å implementere EITI i Norge. Vedtaket ble kunngjort av utviklingsminister Erik Solheim for norske og internasjonale medier. Støtteerklæringen til EITI er siden bekreftet av olje- og energiminister Terje Riis- Johansen. Det er hans departement som har fått ansvaret for å lede dette arbeidet. Likevel gikk det over ett år fra den offentlige kunngjøringen til det første foreløpige interessentmøte ble holdt. 26. juni 2009 vedtok regjeringen en spesifikk EITI-forskrift: Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten nr. 856 om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (kalt EITI-forskriften ). Forskriften trådte i kraft 1. juli 2009 og pålegger(byr) rettighetshavere på norsk sokkel å rapportere alle utbetalinger til staten. I tillegg må visse offentlige organer (Toll- og avgiftsdirektoratet, Norges Bank, Oljedirektoratet, Petoro og Skatteetaten) rapportere mottatte inntekter. Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Interessentene som validatoren konsulterte, er enige i at regjeringen har gitt en tydelig offentlig uttalelse om at den vil implementere EITI. Interessentene indikerte at da EITI-forskriften ble vedtatt i 2009, var det samtidig en indikasjon på regjeringens satsing på å implementere EITI i landet. Denne indikatoren er oppfylt. Oppfylt Innmeldingsfase Indikator 2 Kriterier Fremgang hittil Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Har myndighetene forpliktet seg til å samarbeide med det sivile samfunn og selskapene om implementeringen av EITI? Ingen Etter EITI-forskriften (paragraf 5) skal regjeringen oppnevne en interessentgruppe til å overvåke og vurdere implementeringen av forskriften. Gruppen skal bestå av representanter fra selskapene, det sivile samfunn og myndighetene. Under høringsprosessen for utkastet til EITI-forskrift ble det sivile samfunn og selskapene også invitert til å gi sitt syn på forslaget til forskrift. Interessentene som validatoren konsulterte, er enige i at regjeringen har forpliktet seg til å samarbeide med det sivile samfunn og selskapene, og flere interessenter fremhevet EITI som det eneste norske lovinitiativet som gjennom EITI-forskriften har institusjonalisert det sivile samfunns engasjement. Denne indikatoren er oppfylt. Oppfylt 10

18 Innmeldingsfase Indikator 3 Kriterier Fremgang hittil Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Har myndighetene oppnevnt en høyere myndighetsperson til å lede implementeringen av EITI? Ingen OED fikk ansvaret for å lede implementeringen av arbeidet. Ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde i OED ble oppnevnt av regjeringen til å lede Norges implementering av EITI på vegne av OED. I mars 2009 ble Gunnar Gjerde erstattet av ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i OED. Samtlige interessenter som ble konsulert av validatoren, samtykker i at en representant på toppnivå er oppnevnt til å lede implementeringen av EITI. Olje- og energiministeren ble oppnevnt til å lede implementeringen, selv om det daglige ansvaret ble delegert til ledelsen i OED-administrasjonen. Denne indikatoren er oppfylt. Oppfylt 11

19 Innmeldingsfase Indikator 4 Kriterier Er en arbeidsplan med fullt budsjett for landet offentliggjort og gjort lett tilgjengelig, med målbare mål, timeplan for implementering og en vurdering av kapasitetsbegrensninger (myndigheter, privat sektor og det sivile samfunn)? Indikatorvurderingsverktøyet for indikator 4 angir følgende: Formål: Arbeidsplanen for landet danner grunnlaget for landets valideringsprosess. Det sjette EITI-kriteriet krever at det utarbeides en arbeidsplan som avtales med sentrale EITI-interessenter, og at denne gjøres offentlig tilgjengelig. Dokumentasjon: For å kunne krysse av for denne indikatoren, forventes det at validatoren har fått dokumentert at arbeidsplanen er avtalt med sentrale interessenter og inneholder: Målbare mål. En timeplan for implementering. En vurdering av potensielle kapasitetsbegrensninger. Detaljer om hvordan regjeringen vil sikre at interessentgruppen har innflytelse på EITI, spesielt med hensyn til det sivile samfunns engasjement. En timeplan for validering i det stadiet når et land er kandidat. Dette skal gi et bilde av landets behov, men skal bare gjennomføres annethvert år. Arbeidsplanen skal også beskrive hvordan regjeringen vil betale for valideringen. [I tillegg bemerker punkt 3.2 i Valideringsveiledningen at EITI-kriteriene krever at arbeidsplanen er økonomisk bærekraftig ] Validatoren må vurdere fremgang i implementeringen av EITI opp mot disse målene og timeplanene og vurdere om et land har håndtert de identifiserte kapasitetsbegrensningene. Et sentralt element i valideringsprosessen for et land vil være om timeplanen for implementering blir fulgt. Dersom timeplanen ikke blir fulgt, må validatoren ut fra dokumentasjon fra sentrale interessenter og andre avgjøre om forsinkelsene i forhold til timeplanen er rimelige. Dersom slike forsinkelser ikke er rimelige, må validatoren vurdere om landet skal anbefales fjernet fra listen over kandidatland. Fremgang hittil Vedlagt søknaden om status som EITI-kandidat fra OED, datert 18. desember 2008, var et utkast til arbeidsplan for implementering i Norge : Avtale med sentrale interessenter: Arbeidsplanen er godkjent av interessentgruppen og er dermed avtalt med representanter for sentrale interessenter. Offentlig tilgjengelighet: Arbeidsplanen for var tilgjengelig på forespørsel fra OED, men ble først ganske nylig lagt ut på OEDs nettside. En arbeidsplan for 2010 vil bli utarbeidet av interessentgruppen, og det forventes at den blir lagt ut på EITI-nettsiden så snart nettsiden er laget. Målbare mål: Arbeidsplanen har kolonner for forventede resultater, aktiviteter, tidsramme, oppgaveansvarlig og budsjettert kostnad. Resultatene og aktivitetene er målbare. Timeplan: En tidsramme er knyttet til hver foreslått aktivitet i arbeidsplanen. Tidsrammen er i store trekk fulgt, selv om det var noen mindre forsinkelser knyttet til kandidatstatusen, nominering av interessentgruppe, administrator og validator, ferdigstillelse av den første EITI-rapporten og den påfølgende 12

20 valideringsprosessen. Vurdering av potensielle kapasitetsbegrensninger: Ingen kapasitetsbegrensninger er spesifikt identifisert eller behandlet i arbeidsplanen. EITI som arena for flere interessenter: Arbeidsplanen behandler en rekke områder og foreslag til aktiviteter knyttet til involvering av hele interessentgruppen. Disse aktivitetene omfatter for eksempel sammensetningen av interessentgruppen, som gir kommentarer til EITIforskriften og nominerer administratoren og validatoren. Timeplan for validering: Valideringen var planlagt gjennomført i desember Denne prosessen kom imidlertid ikke i gang før mars 2010 og forventes dermed ikke å være ferdig før andre halvår Dette kan hovedsakelig tilskrives forsinkelser med hensyn til rapportering og ferdigstilling av rapporten. Den forsinkede valideringen vil ikke ha noen innvirkning på Norges evne til å oppfylle valideringsfristen (februar 2011). Økonomisk bærekraft: Et årlig beløp på inntil 5 millioner kroner kan benyttes for den nasjonale EITI-prosessen. Finansiering av EITI-prosessen besørges gjennom egen statlig lovgivning. Det ble ikke gjort noen kostnadsberegning av de individuelle aktivitetene i arbeidsplanen. Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Flere interessenter som validatoren har konsultert, bemerket at arbeidsplanen ikke var tilstrekkelig detaljert og kostnadsberegnet. Videre bemerket flere interessenter fra det sivile samfunn og private interessenter at mer kunne vært gjort med hensyn til offentliggjøring og distribusjon av EITI-rapporten. Under validatorens møte med interessentgruppen ble det foreslått at neste års arbeidsplan skulle ha en kostnadsoversikt for etablering av en EITI-nettside og for formidling av funn og anbefalinger i EITI-rapporten. En slik detaljert oversikt ville bidra til å sikre at det ble tildelt tilstrekkelige ressurser til å nå de ønskede målene. Denne indikatoren er oppfylt. Vi er av den oppfatning at drøftingene i møtene i interessentgruppen i tilstrekkelig grad har behandlet de punkter det sivile samfunn har tatt opp i forbindelse med arbeidsplanen. I midten av mai 2010 var det imidlertid ennå ikke utarbeidet noen arbeidsplan for å føre prosessen videre under og etter valideringen. Til tross for Norges godkjenning som EITI-kandidat var arbeidsplanen for i tillegg ikke tilgjengelig på nett, og de enkelte aktivitetene var ikke kostnadsberegnet særskilt. 3 Arbeidsplanen ble ikke lagt ut på OEDs nettside fordi OED ikke hadde en egen nettside dedikert til det norske EITI-sekretariatet på det tidspunktet. Likevel var den hele tiden offentlig tilgjengelig for alle som ba OED om innsyn, og den ble distribuert til medlemmer av interessentgruppen slik at de kunne videresende den til sine grupper. Basert på informasjonen som ble mottatt, og fordi beløpet ikke var benyttet fullt ut, er vi av den oppfatning at det avsatte beløpet på 5 millioner kroner var tilstrekkelig til å implementere EITI i Norge. Ingen av interessentene tok dette opp som et problem. Kapasitetsbegrensninger er ikke identifisert verken av interessentene eller validatoren. Det har imidlertid vært noen mindre forsinkelser i forhold til timeplanen angitt i arbeidsplanen. Den formelle interessentgruppen ble nedsatt først etter at det var fremmeten kongelig resolusjon (en tidskrevende prosess). Forsinkelsene med 3 Arbeidsplanen for ble lagt ut på OEDs nettside i mai

Tredje evalueringsrunde. Andre oppfølgingsrapport om Norge

Tredje evalueringsrunde. Andre oppfølgingsrapport om Norge Strasbourg, 22. mars 2013 Greco RC-III (2013) 5 NO Tredje evalueringsrunde Andre oppfølgingsrapport om Norge Innsyn i partifinansiering Vedtatt av GRECO på sitt 59. plenumsmøte (Strasbourg, 18-22. mars

Detaljer

138 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk pa Norsk sokkel

138 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk pa Norsk sokkel 138 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk pa Norsk sokkel Nr: 138 Etablert: 21.11.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt

Detaljer

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem

Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem PEFCN N ST 1002:2013 PEFC Norge standard PEFC N ST 1002:2013 Prosedyrer for utvikling og revisjon av det norske PEFC sertifiseringssystem Ny standard august 2013. Erstatter PEFC Norway ST 1002:2009 Rules

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2014. Desember 2015

Extractive Industries Transparency Initiative Pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2014. Desember 2015 Extractive Industries Transparency Initiative Pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2014 Desember 2015 Innhold Sammendrag 5 1. Bakgrunn 10 2. Petroleumsvirksomheten i Norge 11 3. Hvilke betalinger

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering

Høringsinnspill fra PWYP Norge med merknader om land for land rapportering Det Kongelige Finansdepartement. v/ekspedisjonssjef Geir Åvitsland. Sendt per epost til: postmottak@fin.dep.no, Deres ref. 13/2146 Vår ref. 2001/123 Dato: 31. juli 2013 Høringsinnspill fra PWYP Norge med

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstil ing og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2012 November 2013

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstil ing og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2012 November 2013 November 2013 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2012 Innhold Sammendrag 5 1. Innledning 10 2. Prosess 14 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Aktuelle saker - OLF. OLF skatteseminar 4. mai, Cambridge. Arne Messmer, Leder Fiskalt utvalg

Aktuelle saker - OLF. OLF skatteseminar 4. mai, Cambridge. Arne Messmer, Leder Fiskalt utvalg Aktuelle saker - OLF OLF skatteseminar 4. mai, Cambridge Arne Messmer, Leder Fiskalt utvalg 1 Agenda 1. Land-for-land (LLR) rapportering fra et norsk ståsted 2. Forslag til endringer i ligningsloven 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Publish What You Pay Norway

Vedtekter for Publish What You Pay Norway Vedtektene er vedtatt den 17.10.2011. Vedtektsoppdatering 13.02.2015. 1 Navn og organisasjon 1) Publish What You Pay Norge 1 er en ideell forening, registrert i Brønnøysundregisteret og med sekretariat

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon

Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika mars Arbeidsgruppe II: Organisasjon Amnesty International Norges Landsmøte Sandvika 1. 3. mars 2013 Arbeidsgruppe II: Organisasjon Innhold ORG 1/13: Forslag om endringer i vedtektene 2 ORG 2/13: Forslag om endringer i styrets instruks...

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER

RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER RETNINGSLINJER FOR ARBEID I NEKs NORMKOMITEER Disse retningslinjene ble fastsatt av styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 2011-10-21 og gjelder for normkomiteenes gjennomføring av normarbeidet i NEK.

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

November 2012. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2011

November 2012. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2011 November 2012 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2013. Desember 2014

Extractive Industries Transparency Initiative Pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2013. Desember 2014 Extractive Industries Transparency Initiative Pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2013 Desember 2014 Innhold Sammendrag 5 1. Bakgrunn 10 2. Petroleumsvirksomheten i Norge 11 3. Hvilke betalinger

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2010

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2010 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2010 Mars 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Posisjonsnotat fra PWYP Norge Krav til EITI implementeringen i Norge. Gro Anunskaas, Olje og Energidepartementet (OED) ifm. EITI- implementering

Posisjonsnotat fra PWYP Norge Krav til EITI implementeringen i Norge. Gro Anunskaas, Olje og Energidepartementet (OED) ifm. EITI- implementering Posisjonsnotat fra PWYP Norge Krav til EITI implementeringen i Norge Til: Fra: Dato: Re: Gro Anunskaas, Olje og Energidepartementet (OED) ifm. EITI- implementering i Norge. Mona Thowsen, gen. sekr. PWYP

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 3. november 2003 i sak 2003/54 Statens forvaltningstjeneste har gjennomført en anskaffelse av tidsregistreringsverktøy. Det var uklarheter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

APPENDIX X PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS REGLER

APPENDIX X PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS REGLER APPENDIX X PROSEDYRER FOR GJENNOMGANG OG HØRING AV TENNISSPILLETS REGLER 1. INNLEGNING 1.1 Disse regler er godkjent av "the Board of Directors of the International Tennis Federation ("Board of Directors")

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Finansdepa rtementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 10/4602 SL BBE/KR Vår ref:arkiv:dato: GA/OLF-hør- 10-forsk 5204.04.11 Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Oljeindustriens Landsforening,

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

AVTALE MELLOM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD Merk, dette er en oversettelse av et originalt dokument på engelsk. AVTALE MELLOM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET OM UTVIKLINGEN AV GODE ARBEIDSFORHOLD

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte

Extractive Activities IASB Discussion paper April Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Extractive Activities IASB Discussion paper April 2010 Aase Aamdal Lundgaard Deloitte Norsk oljeregnskapsforening 15.06.2010 Agenda - Exctractive activities Discussion paper Bakgrunn Omfang Spørsmål som

Detaljer

Norge som olje- og gassnasjon

Norge som olje- og gassnasjon Norge som olje- og gassnasjon Ole Anders Lindseth ekspedisjonssjef København 21. februar 2014 If you don t know where you are - no map will help you If you don t know where you re going - any map will

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser

Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2015-05-18 A03 - S:14/04372-24 Antall vedlegg Side 1 1 av 5 Anbefalinger om åpenhet rundt IKT-hendelser Innledning Norske virksomheter opplever stadig flere dataangrep.

Detaljer

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN

HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN 0* o',4nt3 %P NORGES BANK Representantskapet Finansdepartementet FINANSDEPARTEMEN 0 i. JUL 2008 Sakw 0}i 3("11 - " Arkitmr, Oslo, 19. juni 2008 HØRING - ENKELTE ENDRINGER I SENTRALBANKLOVEN Det vises til

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Nedenfor gis en oppsummering av bakgrunnen for klagen og sekretariatets vurdering. Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 19. mars 2007. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Direktøren Styresak 129-2015 Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet Saksbehandler: Svein Blix Saksnr.: 2010/1702 Dato: 08.12.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Spørreskjema

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 9. november 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

OLF ARBEIDSGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV STANDARD SAMORDNINGSAVTALE

OLF ARBEIDSGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV STANDARD SAMORDNINGSAVTALE RAPPORT OLF ARBEIDSGRUPPE FOR UTARBEIDELSE AV STANDARD SAMORDNINGSAVTALE 1 INNLEDNING - MANDAT OLF juridisk utvalg besluttet i møte den 9. juni 2011 å nedsette en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

HOVEDSTYRETS UTVALG OG KOMITEER

HOVEDSTYRETS UTVALG OG KOMITEER SAK 1 TIL ÅRSMØTET I NSK AVD O/A 2015 HOVEDSTYRETS UTVALG OG KOMITEER 1 Innledning NSKs hovedstyre, HS, har flere utvalg og komiteer som er oppnevnt av HS uten at klubbens medlemmer eller avdelinger har

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 272/2012 of 7 February 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European

Detaljer