Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge"

Transkript

1 Uoffisiell oversettelse fra engelsk VALIDERING AV NORGES IMPLEMENTERING AV EITI Validering av åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative i Norge i

2 Takk Validatoren ønsker å takke alle som har vært med på valideringen. En spesiell takk rettes til den norske interessentgruppen for EITI og til intervjuobjektene som er oppført i vedlegg B til denne rapporten for deres innspill. Videre ønsker validatoren å takke for bistanden fra det norske EITI-sekretariatet ved Olje- og energidepartementet for deres samarbeid og hjelp. ii

3 Sammendrag Norge er rikt på naturressurser spesielt olje og gass og er rangert som verdens tolvte største oljeprodusent og sjette største oljeeksportør. I 2009 bidro petroleumssektoren med rundt 22 % av bruttonasjonalproduktet (BNP), 47 % av eksporten og 27 % av skatteinntektene. Siden 2003 har den norske regjering aktivt støttet åpenhetsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Mot slutten av 2007 kunngjorde Norge sin beslutning om å implementere EITI-kriteriene. Olje- og energidepartementet (OED) har hatt ansvar for å gjennomføre implementeringen. Norge ble godkjent som EITI-kandidat 11. februar 2009, og en formell interessentgruppe bestående av 12 representanter ble nedsatt ved kongelig resolusjon av 22. juni På grunn av den forholdsvis ubetydelige rollen som mineralsektoren spiller i Norge, besluttet interessentgruppen at denne sektoren ikke skulle tas med i EITI-rapporten. Etter en høringsrunde trådte den norske EITI-forskriften for rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i kraft 1. juli Den første EITI-rapporten ble gjennomført høsten 2009 for det norske ligningsåret Rapporten med tittelen "Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge" ble lansert på en offentlig konferanse 21. januar Rapporterte utbetalinger og innbetalinger omfatter blant annet petroleumsskatt, CO 2 -avgift, NO X -avgift og arealavgift. Validering er EITIs kvalitetssikringsmekanisme og derfor en integrert del av det internasjonale initiativet og avgjørende for å opprettholde dets integritet og status. Validering er også den mekanismen som EITI-styret globalt bruker til å bestemme et lands status som kandidat eller godkjent. For tiden er 28 land kandidater og fem land godkjent. Kandidatlandene, deriblant Norge, anses å ha oppfylt de fire innledende indikatorene for å melde seg på. EITI krever at hvert kandidatland gjennomfører en valideringsprosedyre for å vurdere landets fremgang med hensyn til å implementere EITI-kriteriene og fastslå om status som godkjent er oppnådd. Hovedmålsetningene med EITI-valideringen er å: Fastslå oppfyllelse av EITI-kriteriene gjennom en uavhengig vurdering og verifisering av den fremgang et land har gjort med hensyn til å implementere EITI-kriteriene. Komme med anbefalinger som kan bidra til å forbedre og opprettholde initiativet fremover. Den generelle tilnærmingen til valideringen er beskrevet i EITI-reglene, herunder Valideringsveiledningen. En oppnevnt validator vurderer fremgangen i forhold til indikatorene i valideringsskjemaet. For hver indikator presenterer validatoren: Eventuelle tilknyttede valideringskriterier i Valideringsveiledningen. En redegjørelse med støtte i empiriske funn av framgangen i forhold til indikatoren. Interessentenes syn på fremgangen i forhold til indikatoren. En totalvurdering. Basert på detaljvurderingen i denne rapporten og totalvurderingen anbefaler validatoren at Norge gis status som EITI-godkjent. Implementeringen av EITI i Norge går gradvis fremover, og landet har bevist at implementeringen av EITI i et OECD-land kan oppnås raskt og uten iii

4 altfor store anstrengelser. Videre var den norske avstemmingsprosessen grei og uten store problemer. Alle avvik ble løst, og det var ingen vesentlige forsinkelser i rapporteringen. Administrators funn (dvs. at alle avvik var avstemt før rapporten ble offentliggjort) var i tråd med de forventninger interessentene som ble konsultert hadde på forhånd. Som det første OECD-landet til å implementere EITI, og med målsetningen om å sette standarden for andre, kan Norge likevel ha fordel av å forbedre og effektivisere sine EITIprosesser på flere områder: Den første arbeidsplanen for landet var ikke tilgjengelig på Internett før ganske nylig, den var ikke særlig detaljert og aktivitetene var ikke kostnadsberegnet særskilt. Informasjon om EITI-prosessen til det norske folk fikk ikke tilstrekkelig oppmerksomhet fra interessentgruppen eller OED. Den første rapporten var preget av tidsnød og inneholdt flere misforståelser med hensyn til rapporteringskravene. Det forventes at disse spørsmålene vil bli avklart og prosessene ytterligere effektivisert ved forberedelsen til den andre avstemmingsprosessen. Denne rapporten kommer med forslag og anbefalinger til hvordan prosessen kan forbedres. iv

5 Innhold 1 INNLEDNING FORORD EITI-VALIDERING EITI-KRITERIER NATURRESSURSER OG EITI I NORGE VALIDERINGSTILNÆRMING OG METODIKK EITI-VALIDERING FORBEREDELSE TIL EITI-VALIDERING FELTBESØK RAPPORTERING FREMDRIFTEN I ARBEIDSPLANEN FREMGANG MED HENSYN TIL VALIDERINGSINDIKATORER TOTALVURDERING ANBEFALINGER VEDLEGG A SELSKAPENES IMPLEMENTERING OG EGENVURDERINGSSKJEMAER A.1 SELSKAPENES IMPLEMENTERING VEDLEGG B RESPONDENTER OG INTERVJUOBJEKTER v

6 Liste over tabeller og figurer FIGUR 1.1 GENERELL OVERSIKT OVER VALIDERINGSPROSESSEN... 3 TABELL 3.1 UTKAST TIL ARBEIDSPLAN FOR IMPLEMENTERING AV EITI I NORGE ( ) 6 TABELL 4.1 SAMMENDRAG AV VALIDERINGSSKJEMAENE... 8 TABELL 4.2 FREMGANG MED HENSYN TIL VALIDERINGSINDIKATORER TABELL A.1 SAMMENDRAG AV SELSKAPENES VALIDERINGSSKJEMAER vi

7 Forkortelser AG DNV BNP EITI IAT LO FD MOU OED MSG NOK OLF OPM PWYP SDØE SSB TI TOR TNOK Riksrevisjonen Det norske Veritas Bruttonasjonalprodukt Extractive Industries Transparency Initiative Indikatorvurderingsverktøy Landsorganisasjonen Finansdepartementet Intensjonsavtale Olje- og energidepartementet Interessentgruppen Norske kroner Oljeindustriens Landsforening Oxford Policy Management Publish What You Pay Norway Statens direkte økonomiske engasjement Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway) Transparency International Norway Mandat Tusen norske kroner vii

8 1 Innledning 1.1 Forord Denne rapporten presenterer resultatene av 2010-valideringen av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge. Valideringen er foretatt av Oxford Policy Management (OPM) i samarbeid med Advokatfirmaet G-Partner AS (G-Partner). Valideringsteamet har bestått av: teamleder Tove Strauss (OPM-konsulent), viseteamleder Morten Torkildsen (G-Partner) og assisterende validator Anne Marthe Holtet (G-Partner). Teamet har fått støtte fra Storbritannia av OPMs EITI-kontraktsleder Mark Essex (OPM-ansatt), Charles Harper (OPM-ansatt) og Dr. Magnus Macfarlane (OPM-tilknyttet konsulent). Rapporten har følgende oppbygning: Denne delen gir en innføring i rapporten og bakgrunnsinformasjon om EITI så langt i Norge og en oversikt over EITI globalt. Del 2 oppsummerer fremgangsmåten og metodikken i valideringsarbeidet. Del 3 vurderer fremgangen i forhold til arbeidsplanen for EITI i Norge. Del 4 vurderer Norges fremgang i forhold til hver av valideringsindikatorene i EITI. Del 5 presenterer totalvurderingen av Norges EITI-status. Del 6 presenterer anbefalingene. Rapporten avslutter med to vedlegg: Vedlegg A presenterer egenvurderingsskjemaene for selskaper. Vedlegg B har en liste over sentrale personer som er konsultert i forbindelse med valideringen. 1.2 EITI-validering EITI-kriterier Implementeringen av EITI må oppfylle følgende kriterier: Offentliggjøring: Regelmessig offentliggjøring for et bredt publikum av alle vesentlige utbetalinger i forbindelse med olje, gass og gruvedrift til myndigheter ( utbetalinger ) og alle vesentlige inntekter mottatt av myndighetene fra selskaper innen olje, gass og gruvedrift ( innbetalinger ) på en måte som er offentlig tilgjengelig, omfattende og forståelig. Revisjon: Der slike revisjoner ikke allerede foreligger, må utbetalinger og innbetalinger gjennomgå en troverdig, uavhengig revisjon der internasjonale revisjonsstandarder anvendes. Avstemming: Utbetalinger og innbetalinger må avstemmes av en troverdig, uavhengig administrator, ved bruk av internasjonale revisjonsstandarder og med offentliggjøring av administratorens syn på avstemmingen, herunder eventuelle avvik dersom slike skulle bli identifisert. Omfang: Denne fremgangsmåten må anvendes for alle selskaper, også statseide selskaper. Det sivile samfunn: Det sivile samfunn må aktivt engasjeres som deltaker når det gjelder utforming, overvåking og vurdering av denne prosessen og bidra til den offentlige debatt. Arbeidsplan: En offentlig, økonomisk bærekraftig arbeidsplan som omfatter elementene offentliggjøring, revisjon, avstemming, omfang og det sivile samfunn må utarbeides av vertsregjeringen, med bistand fra internasjonale finansinstitusjoner der dette er nødvendig, og 1

9 planen må omfatte målbare mål, en timeplan for implementering og en vurdering av potensielle kapasitetsbegrensninger. 1.3 Naturressurser og EITI i Norge Norge har store naturressurser, spesielt olje og gass. Ved utgangen av 2009 hadde Norge oljereserver på 17,6 milliarder fat, hvorav 7,5 milliarder ennå ikke var tildelt. Samme år produserte Norge gjennomsnittlig 1,99 millioner fat råolje per dag, noe som gjør landet til verdens tolvte største oljeprodusent og sjette største oljeeksportør. Norge hadde også gjenværende naturgassressurser på 4643 milliarder kubikkmeter, hvorav 1825 milliarder ennå ikke var tildelt. I 2009 bidro petroleumssektoren med rundt 22 % av BNP, 47 % av eksporten og 27 % av skatteinntektene. Norge har også mineralressurser i tillegg til olje og gass. Gruvedrift er en av Norges eldste eksportnæringer og har vært en viktig inntektskilde for staten i nesten 400 år, der sølv, jern og kopper har vært de viktigste eksportvarene. I dag har Norge en beskjeden del av verdens totale produksjon av mineraler og metaller, og gruveindustrien er nå av mindre betydning. I 2008 utgjør mineraler (inklusiv kull) og metaller bare 0,7 % av norsk eksport. Interessentgruppen for EITI besluttet å ikke ta gruvesektoren med i EITI-rapporten fordi sektoren er av forholdsvis liten betydning. EITI ble lansert i 2002, og norske myndigheter har aktivt støttet initiativet siden Høsten 2007 kunngjorde Norge sin beslutning om å implementere EITI-kriteriene, og Olje- og energidepartementet (OED) fikk ansvaret for å lede dette arbeidet. Beslutningen ble offentliggjort gjennom norske medier. 22. oktober 2008 ble en interimgruppe av interessenter som representerer selskaper, myndigheter og det sivile samfunn invitert til et møte hos OED. Interimgruppen ble bedt om å gi sine synspunkter på sammensetningen av en interessentgruppe i Norge. Ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde, i OED, ble oppnevnt av departementet til å lede Norges implementering av EITI. I 2009 ble han erstattet av ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i OED. Et utkast til arbeidsplan og et utkast til forskrift ble fremlagt for interimgruppen 22. oktober Interimgruppen holdt sitt andre møte 24. november Mellom de to møtene holdt Publish What You Pay Norway (PWYP) 1 et åpent møte der de inviterte representanter fra det sivile samfunn til nærmere drøftelse av sammensetningen av interessentgruppen. PWYP Norway rapporterte tilbake til interimgruppen på møtet 24. november og fremsatte et forslag om hvem som skulle representere det sivile samfunn i interessentgruppen. Synspunkter og kommentarer til resten av interimgruppen kom også frem på møtet. Norge ble akseptert som EITI-kandidat 11. februar 2009, og det ble gitt to års frist på å bli godkjent. En formell interessentgruppe bestående av 12 representanter ble nedsatt ved kongelig resolusjon 22. juni 2009, og denne erstattet interimgruppen. Etter en offentlig høringsrunde trådte EITI-forskriften for rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten ( Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten, FOR ) i kraft 1. juli Instrukser vedrørende rapportering ble gitt av OED i henhold til EITI-forskriften 15. juli Norge hadde besluttet at rapportering skulle være på disaggregert nivå, og den første rapporteringen fant sted høsten 2009, for ligningsåret Rapporteringsorganene som mottok instruksene, måtte rapportere direkte til den oppnevnte administratoren, Deloitte. 1 PWYP er en global samfunnskoalisjon som hjelper borgere i ressursrike utviklingsland med å holde myndighetene i landet til ansvar for forvaltningen av inntektene fra olje-, gass- og gruvevirksomheten: 2

10 Administratorens rapport ble offentliggjort på en lanseringskonferanse 21. januar Rapporterte utbetalinger og innbetalinger omfatter petroleumsskatt, CO 2 -avgift, NO X -avgift og arealavgift. Rapporteringen innbefatter Petoros pengestrømmer når det gjelder statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og Statoils innbetalinger i forbindelse med markedsføring og salg av den norske stats andel av petroleumsproduksjonen fra norsk sokkel (SDØE). 2 Valideringstilnærming og metodikk 2.1 EITI-validering Validering er en integrert del av initiativet og avgjørende for dets integritet og internasjonale status. Valideringen bestemmer også et lands status som kandidat eller godkjent. For tiden er 28 land kandidater og fem land godkjent. Kandidatlandene, deriblant Norge, anses å ha oppfylt de fire innledende indikatorene for å melde seg på. EITI krever at disse kandidatlandene gjennomfører en valideringsprosess innen en toårsperiode for å vurdere fremgangen når det gjelder implementeringen av EITI-kriteriene. Dette vil bekrefte hvorvidt status som godkjent er oppnådd (EITI 2006). 2 Hovedmålsetningen med EITI-valideringen er å fastslå om et land oppfyller kravene til å bli EITIgodkjent. En uavhengig vurdering verifiserer fremgangen som er gjort med hensyn til å implementere EITI-kriteriene, og gir anbefalinger for å bidra til å forbedre og opprettholde fremdriften i initiativet. Den generelle tilnærmingen til valideringsoppdraget er beskrevet i EITIreglene, herunder Valideringsveiledningen (se figur 2.1). Figur 2.1 Generell oversikt over valideringsprosessen Nøkkel til figur: Validator oppnevnt av interessentgruppen; Validering begynner; Arbeidsplan for land; Valideringsskjema og indikatorvurderingsverktøy; Selskapenes egenvurderingsskjemaer; Valideringskonsultasjon; Interessentgruppen; Andre myndighetsrepresentanter; Organisasjon som utfører EITI-avstemming; Andre deler av det sivile samfunn; Andre selskaper; Rapport; EITI-styret; Myndigheter; Interessentgruppen; Enighet?; Offentliggjort; Myndigheter/interessentgruppe handler ut fra konklusjonene. 2 På møtet i Berlin april 2010 utstedte EITI internasjonalt strenge brev til flere kandidatland som ikke hadde levert valideringsrapportene innen fristen. (Ingen av disse brevene gjaldt Norge.) Etter å ha vurdert fakta i hver søknad bestemte styret seg for å gi 16 land utsettelse og avtalte nye frister i hvert tilfelle. 3

11 Valideringsteamets generelle tilnærming til valideringsprosessen i Norge lå tett opp til den tilnærmingsmåten som er beskrevet i Valideringsveiledningen for EITI. Validatoren brukte arbeidsplanen for landet, indikatorvurderingsverktøyet og selskapenes egenvurderingsskjemaer samt annen dokumentert informasjon og konsultasjon med interessenter til å underbygge valideringsteamets arbeid. Den spesifikke tilnærmingen og aktiviteter som er gjennomført i forbindelse med valideringsprosessen, kan deles inn i tre trinn: forberedelse feltbesøk og rapportering. 2.2 Forberedelse til EITI-validering I perioden mars 2010 gjorde valideringsteamet forberedelser. Blant disse var: avtale en timeplan for feltbesøket orientere interessentene om arbeidsplanen og valideringsteamets krav avtale innledende møter for feltbesøket motta og gjennomgå relevante dokumenter og distribuere selskapenes egenvurderingsskjemaer og sørge for innlevering av disse i utfylt stand. 2.3 Feltbesøk Et feltbesøk ble gjennomført av valideringsteamet mars Feltarbeidet omfattet: Møter med medlemmer av det norske EITI-sekretariatet i OED og med hele interessentgruppen. Individuelle møter med de ulike medlemmene av interessentgruppen. Møter og telefonintervjuer med andre aktuelle interessenter, herunder de som er ansvarlige for rapportering av data. Konsultasjoner med det internasjonale EITI-sekretariatet. Gjennomgang og analyse av alle indikatorene i Valideringsveiledningen. Vedlegg B har en liste over interessenter som valideringsteamet har konsultert. 2.4 Rapportering Valideringsteamet begynte å sette sammen, analysere og skrive den fullstendige valideringsrapporten 17. mars Et første utkast som omfattet en del gjenstående problemer og spørsmål, ble sendt til det norske EITI-sekretariatet 26. mars 2010 for nærmere avklaring og svar. Et nytt utkast ble sendt til interessentgruppen for kommentarer 16. april Rapporten ble presentert i et nytt utkastformat for interessentgruppen, og det ble holdt et møte med interessentgruppen 27. mai Interessentgruppen kom med en del nye kommentarer, og et nytt utkast ble sirkulert til interessentgruppen i begynnelsen av juni Interessentgruppen ga sin endelige godkjenning til rapporten i midten av juni Utkastet til valideringsrapporten for Norge ble oversendt EITI-styret ved EITI International Secretariat. Styret har en egen valideringskomité som forbereder valideringssaker for styret. Rapporten ble distribuert til medlemmene av valideringskomitéen for EITI 5. juli Denne komitéen møttes for å drøfte rapporten 10. september og ble enige om sluttkommentarene 17. september. Validatoren har 4

12 vurdert valideringsutvalgets kommentarer, og nytt utkast ble levert til interessentgruppen 7. oktober Interessentgruppen svarte 27. oktober, og den endelige valideringsrapporten ble levert til valideringskomitéen for EITI i midten av november Fremdriften i arbeidsplanen Denne delen av rapporten presenterer i tabell 3.1 EITIs utkast til arbeidsplan for implementeringen i Norge ( ). Ved siden av hver post i arbeidsplanen er validatorens indikasjon på hvor stor fremgang som er gjort. En detaljert vurdering av arbeidsplanen er gitt under indikator 4. Validatoren er tilfreds med at Norge har gjort fremgang i forhold til arbeidsplanen, dog med noen mindre forsinkelser knyttet til kandidatstatusen, nominering av interessentgruppe, administrator og validator, ferdigstillelse av den første EITI-rapporten og den påfølgende valideringsprosessen. Arbeidsplanen identifiserer viktige resultater, aktiviteter, tidsrammer for implementering og oppgaveansvarlige for hver aktivitet. Det gis imidlertid ingen detaljerte kostnadsanslag, ingen kapasitetsbegrensninger er identifisert, og arbeidsplanen var ikke tilgjengelig på OEDs nettsiden før i mai

13 Tabell 3.1 Utkast til arbeidsplan for implementering av EITI i Norge ( ) Forventede resultater Aktivitet Tidsramme Oppgaveansvarlig Budsjettert kostnad Fremdrift Gi interim-intressentgruppen en innføring i EITI-prosessen og -prinsippene Første møte iinteriminteressentgruppen 22. oktober 2008 OED Fullført innen fristen. Kommentarer fra interiminteressentgruppen til den nye EITIforskriften Avtale om en arbeidsplan som skal fremlegges for EITI-sekretariatet Andre møte i interiminteressentgruppen 24. november 2008 OED, sammen med interiminteressentgruppen Fullført innen fristen. Norge får kandidatstatus Fremlegge en arbeidsplan for EITI-sekretariatet Desember 2008 OED Fullført med en forsinkelse. Norge fikk kandidatstatus 11. februar Kommentarer til de nye EITI-forskriftene En offentlig høring av de nye EITIforskriftene Januar/ februar 2009 OED Fullført med en forsinkelse. Høringsfristen var 1. april Innen den fristen var det kommet inn 29 høringsuttalelser, herunder fem svar med spesifikke kommentarer. Innarbeide kommentarer fra høringsrunden Gå gjennom høringsuttalelsene Mars 2009 OED, sammen med interiminteressentgruppen Fullført med en liten forsinkelse (april 2009). Endelig utforming av EITI-forskriftene De nye EITIforskriftene vil få sin endelige utforming April 2009 OED Fullført med en liten forsinkelse. (Endelig utformet i mai, godkjent 26. juni 2009.) Oppnevnelse av interessentgruppe, administrator og validator Nominering av interessentgruppe, administrator og validator April 2009 OED, sammen med interiminteressentgruppen Fullført med en forsinkelse. En formell interessentgruppe ble nedsatt ved kongelig resolusjon av 26. juni Administratoren ble oppnevnt 3. juli Administratoren ble nominert 3. februar

14 Forventede resultater Aktivitet Tidsramme Oppgaveansvarlig Budsjettert kostnad Fremdrift EITI inntatt i norsk lov EITI-forskriften trer i kraft Juli 2009 OED Fullført innen fristen. EITI-forskriften ble vedtatt 26. juni 2010 og trådte i kraft 1. juli Fremleggelse av tall fra selskaper og myndigheter Første rapportering i henhold til EITIforskriften August 2009 Administratoren, sammen med OED Fullført med en liten forsinkelse. Sluttrapporten ble mottatt av administratoren 16. september En endelig rapport fra administratoren En endelig rapport fra administratoren Oktober 2009 Administrator Fullført innen fristen. Rapporten ble fremlagt av administratoren 12. oktober Administratoren gir sine konklusjoner Presentasjon av administratorens rapport for interessentgruppen Oktober 2009 Administrator Fullført innen fristen. Administratoren presenterte rapporten for interessentgruppen 26. oktober Det sivile samfunn kan gi sine kommentarer Presentasjon av administratorens rapport for det sivile samfunn November 2009 Administrator Fullført før fristen. En ferdigstilt rapport fra administratoren Administratoren ferdigstiller rapporten November 2009 Administrator Fullført med en forsinkelse. Sluttrapporten ble fremlagt for interessentgruppen 21. januar Norge oppfyller EITI-kriteriene Validatoren godkjenner prosessen og rapporten Desember 2009 Validator Fullført med en forsinkelse. Validatoren ble nominert 3. februar 2010 og valideringen startet i mars. Valideringsprosessen ble fullført i midten av november

15 4 Fremgang med hensyn til valideringsindikatorer Denne delen av rapporten gir en beskrivelse av validatorens vurdering av fremgangen i forhold til valideringsindikatorene. Tabell 4.1 gir følgende informasjon om hver av indikatorene: Eventuelle tilknyttede valideringskriterier i Valideringsveiledningen. En redegjørelse med støtte i empiriske funn av framgangen i forhold til indikatoren. Interessentenes syn på fremgangen i forhold til indikatoren. Validatorens totalvurdering. Tabell 4.1 Sammendrag av valideringsskjemaene Indikator Validatorens vurdering Innmelding Indikator 1: Indikator 2: Indikator 3: Indikator 4: Har myndighetene gitt en entydig offentlig uttalelse om at de vil implementere EITI? Har myndighetene forpliktet seg til å samarbeide med det sivile samfunn og selskapene om implementeringen av EITI? Har myndighetene oppnevnt en høyere myndighetsperson til å lede implementeringen av EITI? Er en arbeidsplan med fullt budsjett offentliggjort og gjort lett tilgjengelig, med målbare mål, timeplan for implementering og en vurdering av kapasitetsbegrensninger? Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Implementering Indikator 5: Har myndighetene oppnevnt en interessentgruppe til å føre tilsyn med implementeringen av EITI? Indikator oppfylt Indikator 6: Er det sivile samfunn engasjert i prosessen? Indikator oppfylt Indikator 7: Er selskapene engasjert i prosessen? Indikator oppfylt Indikator 8: Har myndighetene fjernet eventuelle hindringer for implementering av EITI? Indikator oppfylt Indikator 9: Er det enighet om rapporteringsmaler? Indikator oppfylt Indikator 10: Er interessentutvalget tilfreds med organisasjonen som er oppnevnt for å avstemme tallene? Indikator oppfylt Indikator 11: Har myndighetene forsikret seg om at alle selskapene vil rapportere? Indikator oppfylt 8

16 Indikator 12: Indikator 13: Har myndighetene forsikret seg om at selskapenes rapporter er basert på reviderte regnskap i henhold til internasjonale standarder? Har myndighetene forsikret seg om at myndighetenes rapporter er basert på reviderte regnskap i henhold til internasjonale standarder? Indikator oppfylt Indikator oppfylt Fremleggelse av informasjon Indikator 14: Indikator 15: Indikator 16: Indikator 17: Distribusjon Indikator 18: Er alle vesentlige olje-, gass- og gruvedriftsrelaterte utbetalinger fra selskapene til myndighetene rapportert til organisasjonen som er engasjert for å avstemme tallene og utarbeide EITI-rapporten? Er alle vesentlige olje-, gass- og gruvedriftsrelaterte innbetalinger mottatt av myndighetene rapportert til organisasjonen som er engasjert for å avstemme tallene og utarbeide EITI-rapporten? Er interessentgruppen overbevist om at organisasjonen som er engasjert for å avstemme selskapenes og myndighetenes tall, har gjort en tilfredsstillende jobb? Identifiserte EITI-rapporten noen avvik, og kom den med anbefalinger til tiltak? Hvordan har olje-, gass- og gruveselskapene støttet implementeringen av EITI? Ble EITI-rapporten offentliggjort på en måte som var offentlig tilgjengelig, omfattende og forståelig? Hvilke tiltak er truffet for å utnytte erfaringer, håndtere avvik og sikre at implementeringen av EITI er bærekraftig? Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt Indikator oppfylt 9

17 Tabell 4.2 Fremgang med hensyn til valideringsindikatorer Innmeldingsfase Indikator 1 Kriterier Har myndighetene gitt en entydig offentlig uttalelse om at de vil implementere EITI? Ingen Fremgang hittil Den norske regjering har aktivt støttet EITI siden september 2007 kunngjorde regjeringen sitt vedtak om å implementere EITI i Norge. Vedtaket ble kunngjort av utviklingsminister Erik Solheim for norske og internasjonale medier. Støtteerklæringen til EITI er siden bekreftet av olje- og energiminister Terje Riis- Johansen. Det er hans departement som har fått ansvaret for å lede dette arbeidet. Likevel gikk det over ett år fra den offentlige kunngjøringen til det første foreløpige interessentmøte ble holdt. 26. juni 2009 vedtok regjeringen en spesifikk EITI-forskrift: Forskrift om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten nr. 856 om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (kalt EITI-forskriften ). Forskriften trådte i kraft 1. juli 2009 og pålegger(byr) rettighetshavere på norsk sokkel å rapportere alle utbetalinger til staten. I tillegg må visse offentlige organer (Toll- og avgiftsdirektoratet, Norges Bank, Oljedirektoratet, Petoro og Skatteetaten) rapportere mottatte inntekter. Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Interessentene som validatoren konsulterte, er enige i at regjeringen har gitt en tydelig offentlig uttalelse om at den vil implementere EITI. Interessentene indikerte at da EITI-forskriften ble vedtatt i 2009, var det samtidig en indikasjon på regjeringens satsing på å implementere EITI i landet. Denne indikatoren er oppfylt. Oppfylt Innmeldingsfase Indikator 2 Kriterier Fremgang hittil Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Har myndighetene forpliktet seg til å samarbeide med det sivile samfunn og selskapene om implementeringen av EITI? Ingen Etter EITI-forskriften (paragraf 5) skal regjeringen oppnevne en interessentgruppe til å overvåke og vurdere implementeringen av forskriften. Gruppen skal bestå av representanter fra selskapene, det sivile samfunn og myndighetene. Under høringsprosessen for utkastet til EITI-forskrift ble det sivile samfunn og selskapene også invitert til å gi sitt syn på forslaget til forskrift. Interessentene som validatoren konsulterte, er enige i at regjeringen har forpliktet seg til å samarbeide med det sivile samfunn og selskapene, og flere interessenter fremhevet EITI som det eneste norske lovinitiativet som gjennom EITI-forskriften har institusjonalisert det sivile samfunns engasjement. Denne indikatoren er oppfylt. Oppfylt 10

18 Innmeldingsfase Indikator 3 Kriterier Fremgang hittil Interessentenes synspunkter Validatorens vurdering Har myndighetene oppnevnt en høyere myndighetsperson til å lede implementeringen av EITI? Ingen OED fikk ansvaret for å lede implementeringen av arbeidet. Ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde i OED ble oppnevnt av regjeringen til å lede Norges implementering av EITI på vegne av OED. I mars 2009 ble Gunnar Gjerde erstattet av ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i OED. Samtlige interessenter som ble konsulert av validatoren, samtykker i at en representant på toppnivå er oppnevnt til å lede implementeringen av EITI. Olje- og energiministeren ble oppnevnt til å lede implementeringen, selv om det daglige ansvaret ble delegert til ledelsen i OED-administrasjonen. Denne indikatoren er oppfylt. Oppfylt 11

19 Innmeldingsfase Indikator 4 Kriterier Er en arbeidsplan med fullt budsjett for landet offentliggjort og gjort lett tilgjengelig, med målbare mål, timeplan for implementering og en vurdering av kapasitetsbegrensninger (myndigheter, privat sektor og det sivile samfunn)? Indikatorvurderingsverktøyet for indikator 4 angir følgende: Formål: Arbeidsplanen for landet danner grunnlaget for landets valideringsprosess. Det sjette EITI-kriteriet krever at det utarbeides en arbeidsplan som avtales med sentrale EITI-interessenter, og at denne gjøres offentlig tilgjengelig. Dokumentasjon: For å kunne krysse av for denne indikatoren, forventes det at validatoren har fått dokumentert at arbeidsplanen er avtalt med sentrale interessenter og inneholder: Målbare mål. En timeplan for implementering. En vurdering av potensielle kapasitetsbegrensninger. Detaljer om hvordan regjeringen vil sikre at interessentgruppen har innflytelse på EITI, spesielt med hensyn til det sivile samfunns engasjement. En timeplan for validering i det stadiet når et land er kandidat. Dette skal gi et bilde av landets behov, men skal bare gjennomføres annethvert år. Arbeidsplanen skal også beskrive hvordan regjeringen vil betale for valideringen. [I tillegg bemerker punkt 3.2 i Valideringsveiledningen at EITI-kriteriene krever at arbeidsplanen er økonomisk bærekraftig ] Validatoren må vurdere fremgang i implementeringen av EITI opp mot disse målene og timeplanene og vurdere om et land har håndtert de identifiserte kapasitetsbegrensningene. Et sentralt element i valideringsprosessen for et land vil være om timeplanen for implementering blir fulgt. Dersom timeplanen ikke blir fulgt, må validatoren ut fra dokumentasjon fra sentrale interessenter og andre avgjøre om forsinkelsene i forhold til timeplanen er rimelige. Dersom slike forsinkelser ikke er rimelige, må validatoren vurdere om landet skal anbefales fjernet fra listen over kandidatland. Fremgang hittil Vedlagt søknaden om status som EITI-kandidat fra OED, datert 18. desember 2008, var et utkast til arbeidsplan for implementering i Norge : Avtale med sentrale interessenter: Arbeidsplanen er godkjent av interessentgruppen og er dermed avtalt med representanter for sentrale interessenter. Offentlig tilgjengelighet: Arbeidsplanen for var tilgjengelig på forespørsel fra OED, men ble først ganske nylig lagt ut på OEDs nettside. En arbeidsplan for 2010 vil bli utarbeidet av interessentgruppen, og det forventes at den blir lagt ut på EITI-nettsiden så snart nettsiden er laget. Målbare mål: Arbeidsplanen har kolonner for forventede resultater, aktiviteter, tidsramme, oppgaveansvarlig og budsjettert kostnad. Resultatene og aktivitetene er målbare. Timeplan: En tidsramme er knyttet til hver foreslått aktivitet i arbeidsplanen. Tidsrammen er i store trekk fulgt, selv om det var noen mindre forsinkelser knyttet til kandidatstatusen, nominering av interessentgruppe, administrator og validator, ferdigstillelse av den første EITI-rapporten og den påfølgende 12

November 2012. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2011

November 2012. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2011 November 2012 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009

Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge 2009 9. november 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh

Detaljer

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge

Desember 2009. Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Desember 2009 Extractive Industries Transparency Initiative Sammenstilling og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten i Norge Innholdsfortegnelse Sammendrag... X Content la ad enibh eugue

Detaljer

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE?

HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Rapport for PUBLISH WHAT YOU PAY NORWAY HVORDAN BØR LAND-FOR-LAND RAPPORTERING FOR UTVINNINGSSELSKAPER INNFØRES I NORGE? Arntzen de Besche Advokatfirma AS 3. april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Ad: Høringsinnspill med merknader fra PWYP Norge ifm. høringsforslag til bestemmelser om land for land rapportering (Fin. ref.

Ad: Høringsinnspill med merknader fra PWYP Norge ifm. høringsforslag til bestemmelser om land for land rapportering (Fin. ref. 31. januar 2012 Til Finansdepartementet v/ Jan Bjørland, ekspedisjonssjef Alexander Behringer, underdirektør Sendt per epost til postmottak@fin.dep.no Ad: Høringsinnspill med merknader fra PWYP Norge ifm.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

INNHOLD. Norwegian Energy Company ASA Verksgata 1A P.O. Box 550 Sentrum 4003 Stavanger Norway. www.noreco.com

INNHOLD. Norwegian Energy Company ASA Verksgata 1A P.O. Box 550 Sentrum 4003 Stavanger Norway. www.noreco.com ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Norwegian Energy Company ASA Verksgata 1A P.O. Box 550 Sentrum 4003 Stavanger Norway www.noreco.com 5 Nøkkeltall 6 Ledergruppen 8 Lisensportefølje 12 Årlig reserverapport 18 Norecogruppen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND 2014 ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD LEDELSEN Et arbeid i utvikling 5 Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sikkerhetspolitisk Bibliotek

Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk Bibliotek Innhold... Sikkerhetspolitisk Bibliotek Nr. 1-2005 4 Oppgaver og ressurser under Global Partnership -hva skal koordineres og hvorfor? 4 Omfang og kompleksitet 6 Internasjonale

Detaljer

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten.

Forord. Statskonsult er ansvarlig for faglig innhold, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Forord I tråd med vedtak i Stortinget i 1994 har Sosial- og helsedepartementet i 1998 99 lagt opp til en bred evaluering av erfaringene med lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Statskonsult har fått

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer