ÅRSHJUL ØKONOMI UTDANNING/VIDEREGÅENDE SKOLER Siste oppdatering Økonomi Utd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSHJUL ØKONOMI UTDANNING/VIDEREGÅENDE SKOLER Siste oppdatering 25.08.2015 Økonomi Utd."

Transkript

1 Forkortelser Forklaring BTM Øvrige budsjett ESA BudsjetTildelingsModell ordinær undervisning. Tjenester utenom ordinær undervisning. Videregående skoler Troms fylkeskommune Edb Sak Arkiv Endringer fra forrige oppdatering er merket med rød skrift. Sentrale arbeidsprosesser August Budsjett Oppfølgingsmøter prosjekt og justering av budsjettmidler til skolene (vår, lønnsøkning tom ). Excelleratormal: B108 B-kontroll pr virksomhet-prosjekt, og tilsagnsbrev. Regnskap Godskrivning av tilskudd for gjesteelever med særskilt tilskudd. Tilsagn eksterne midler omposteres iht. budsjettjustering. Før skolestart Registrere elever i SATS Skole Budsjett pedagogisk: Elevstatus, Rettstype, Utd.program, Programområde, overføring VIGO, vedtak om spesialundervisning Oppdatere mal for budsjettjustering Privatister: Agresso: periode , tjeneste Eksamensansvarlig: Innhente opplysninger om antall privatister skoleår 2014/15. Kontroll og tilbakemelding Vgs: Forhåndsutfylt mal sendes til Vgs for kontroll og tilbakemeldinger. Kopi til eksamensansvarlig Utd. Budsjettjustering Privatister 20xx-00 Budsjettjustering Privatister mal 1

2 21. Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer per Excelmal: Utvidet mal budsjettoppfølging (oppdatert) Excelmal: Månedsrapport Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs. 25. September Øk.senteret KOSTRA analyse forrige regnskapsår. Informasjon (ikke avklart per juli-15) Økonomikonferanse høst 2015 (felles opplæring medio okt.) 17. Innlevering nye tiltak neste år, drift og investering (Utgår sannsynligvis 2016) Excelmal: Øk.sjef sender ut forespørsel (mal) i forkant. Før 20. Registrere time-og fagfordeling i SATS Skole. Budsjett pedagogisk: Rammetimekoder, funksjonstilsettinger (både ressurs og evt. beløp pr. år, eks. kontaktlærer). Registrere personale i SATS Skole (evt. rapport Visma). Budsjett pedagogisk: Ajourhold av tilsettinger, hvem som har sluttet, begynt, i permisjon, fast lønn ped. personale. Før 20. Internkontroll skoleåret bruk av pedagogiske ressurser: Sammenligne aktiviteter registrert i SATS skole mot planlagte aktiviteter (Jf. planlegging april/mai). Excelmal: 1 Planlegg-Aktiviteter Excelmal: 2 Planleggingsverktøy BTM Før 20. Rapportering kontering lønn/fylkestillitsvalgte Kontering «Fylkestillitsvalgte»: ) Frikjøp tillitsvalgte lærere tildeling sentral ressurs 2

3 21. Elevtelling per og rapportering seniorressurser: Gi opplysning om hvem som skal motta rapporteringen. Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning (elevtelling). Brukerveiledning: Rapportering BTM vår og høst. Søknad BTM pkt E) Skjønnsmidler 2015/16, og inventar, utstyr, mindre ombygginger Opplyse om saksnr. i ESA, hvem som skal motta søknader, og frist for innsending. Budsjettildeling til Vgs utover ordinær tildeling Søknad om budsjettmidler utover ordinær tildeling Før 30. Innsending av søknad BTM pkt E) Skjønnsmidler 2015/16 Og inventar, utstyr, mindre ombygginger 2016 til oppgitte mottakere ved Utdanningsetaten adm. Budsjettildeling til Vgs utover ordinær tildeling Søknad om budsjettmidler utover ordinær tildeling Før 30. Møte om budsjettjustering Privatister med øk.ansvarlig tjeneste Justering av budsjettmidler til skoler som avvikler eksamen for privatister. Budsjettjustering Privatister 20xx-00 Budsjettjustering Privatister mal Før 30. Avklaringsmøte med avd. Inntak, formidling og tilbud elevtelling BTM. 30. F.utd.sjef Vedtaksmøte: Søknader om BTM pkt E) Skjønnsmidler 2015/16, og inventar, utstyr, mindre ombygginger 2016 (foreløpig). Vedtak om budsjettmidler utover ordinær tildeling 3

4 Oktober 1 2. Innsending av elevtelling pr og rapportering seniorressurser til oppgitt mottaker ved Utdanningsetaten adm. (SATS skole oppdateres innen 30.09). Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning (elevtelling). Brukerveiledning: Rapportering BTM vår og høst. 2. Øk.senteret Lønnsvekst lærere beregnes for justering av satser pr. elev høstjustering BTM (54000). Lønnsvekst spesialundervisning (562), voksenopplæring (580) justeres ut til skolene Øk.senteret Økonomiopplæring (uavklart per august) Kontroll evt. korrigering av elevtelling fra skolene: Elever med voksenrett/spesialundervisning/ikke rett, antall grupper. Intern regulering VO-ordinær undervisning. 7. Øk.senteret Statsbudsjettet legges frem. Konsekvenser for fylkeskommunen utredes Øk.senteret Prisjusterte foreløpige rammer for neste år er klare (Framskrivning vedtatt budsjett 2015 inkl. justeringer iht. vedtatt økonomiplan, men før innarbeiding lønnsvekst og nye tiltak/innsparinger) Beregne høstjustering BTM: Antall elever, kriterier og midler basert på skjønn pkt E). Pkt X: Læremidler, P2801/2802, ESA 06/ Tidsressurs jfr. Arbeidstidsavtale, SFS Før 23. Budsjettjustering BTM høst: Informasjon til skolene om budsjettjustering høst og vedtak BTM pkt E) Skjønnsmidler Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning (høst). Vedtak om budsjettmidler utover ordinær tildeling 4

5 Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer pr Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer pr Excelmal: Utvidet mal budsjettoppfølging (oppdatert) Excelmal: Månedsrapport Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs. November 1. Frist for rapportering antall elever særskilt norsk høst. Oversikt sendes på e-post til oppgitt mottaker Utarbeide foreløpige rammer for øvrige budsjett fordelt på tjeneste til samtlige skoler. Vedtatt budsjett 2015 er grunnlag for budsjett Det legges til prisvekst og lønnsvekst, endringer i rammer som følge av innstilling i årsbudsjett 2016 (Fylkestingssak), og evt. interne vedtak om rammeendring Beregning ped. ressurser med lønnsnivå nov-15 Excelmal: Budsjett ordinær undervisning vgs BTM Brukerveiledning: Beregning av ped. ressurser budsjett ordinær undervisning vgs BTM Lønnsoversikt øvrige budsjett med lønnsnivå nov-15 utarbeides og sendes til kontaktperson Økonomi Utd. Excelmal: Skjema lønn komm.stillinger (evt. oversikt lønnsøkning drift vgs). 23. Utsending øvrige budsjettrammer til Vgs: Foreløpige budsjett inkl. endringer neste år sendes til skolene. Vedlegg: Øvrige budsjettrammer Merk (egen farge) budsjettrammer med ny tildeling: Spesialundervisning, tilsagn inventar/utstyr Merk budsjettrammer (egen farge) med ekstern finansiering Desember Årsavslutning, kontroller regnskap/budsjett, refusjoner eksternt, mm. Intranett: Økonomi Regnskap (oversikt) Mal EK-håndbok/Intranett: Sjekkliste budsjett og regnskap 5

6 1-15 F.utd.sjef Planlegging budsjett neste år eget ansvarsområde Vedtaksmøte: Inventar, utstyr, mindre ombygginger 2016 (endelig). 4. Budsjett ord.undervisning: Beregne forslag til elevsatser for 2016 inkl. prisvekst neste år, lønnsvekst tom. nov, endret sats SPK, og endringer iflg. årsbudsjett Utarbeide sak i ESA til fylkesråden om grunnlag for nye satser. Per (ESA 13/2814). Lønnsvekst, endret sats SPK, evt. interne vedtak om rammeendring. 7. Fylkesråden Godkjenne elevsatser ordinær undervisning for neste budsjettår. 7. Utsending budsjettrammer til skolene: Rammer for ordinær undervisning sendes til skolene. Informere om prisvekst, lønnsvekst, satser pensjon, satser arbeidsgiveravgift, evt. interne vedtak om rammeendring. Excelmal: Budsjettramme ord.undervisning (kan også brukes på spesialundervisning) ESA: 13/2814 Budsjettmodell vgs. 15. Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer per Excelmal: Utvidet mal budsjettoppfølging (oppdatert) Excelmal: Månedsrapport Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs. Før 31. Øk. Utd Vedtak inventar/utstyr og mindre ombygginger 2016 Overføre budsjettmidler til budsjett 2016V (ufordelt) Budsjettildeling til Vgs utover ordinær tildeling Vedtak om budsjettmidler utover ordinær tildeling Excelleratormal: mal innlesningsark planlegger (uten spørring) med lokal 6

7 31. Frist for overføring av budsjett 2016 til Agresso: Ordinær undervisning Øvrige budsjett inkl fagskole og spesialundervisning Excel maler: Øvrige budsjettrammer Vgs Budsjett ordinær undervisning vgs BTM Excelleratormal: mal innlesningsark planlegger (uten spørring) med lokal Helst før 31. Budsjett: Reguleringsmøter og regulering av budsjettmidler til skolene (høst). Excelleratormal: B108 B-kontroll pr virksomhet-prosjekt og tilsagnsbrev. Regnskap: Godskriving av tilskudd for gjesteelever med særskilt tilskudd. Utbetaling av Lærlingetilskudd etc. Tilsagn eksterne midler omposteres iht. budsjettjustering. Januar Øk.senteret evt. Kontroll mot rammer og evt. korrigering av detaljbudsjett (Ordinær undervisning og øvrige budsjett inkl. fagskole og spesialundervisning) Årsavslutning, kontroller regnskap/budsjett, refusjoner eksternt, mm. Intranett: Ansattportal Økonomi Veiledere og rutiner: Sjekkliste budsjett og regnskap Medio Avsetning/ bruk av bundet fond til eksternt finansierte prosjekter. Sendes til regnskap v/økonomisenteret. Intranett: Ansattportal Økonomi Regnskap Blanketter/skjema: Postering fond (blankett for kontering) Vedlegg: Kopi av tilsagnsbrev og Agressorapport ekskl. mva.(b009- B-kontroll prosjekt/ansvar eks. ref. mva). 7

8 Øk.senteret Innlegging lønnsvekst november desember 2015 for BTM ordinær undervisning/øvrige budsjett. Justering pensjon KLP og SPK 2015 for øvrige budsjett. 22. Fordeling interne budsjett (avdelingsbudsjett). 25. januar Øk.senteret Februar Siste avstemming budsjett Utdanning. Oppdatere felles prosjektoversikt Utdanning, og ved hver enkelt vgs (vedlegg til årsbudsjett). 15. Regnskapsavslutning Øk. Utd Revisjon regnskap Kriminalomsorgen: Sende regnskapsrapport 2015 for Kriminalomsorgen (59035) til KOM REV Nord. Prosedyre: Opplæring innen kriminalomsorg budsjettering og rapportering (egen perm 22. Elevtelling per og Avviksforklaring Melding om frist for innsending og presisere hvem som er mottaker (e) ved rapportering. Excelleratormal: Avviksforklaring Brukerveiledning: Rapportering BTM vår og høst. Mars 1 4. Elevtelling og innsending av elevtelling til oppgitt mottaker endring Avviksforklaring Brukerveiledning: Rapportering BTM vår og høst. Excelleratormal: Avviksforklaring 1-30 Øk. Utd Utarbeide prosjektbudsjett Utdanningsetaten sentralt: Sende melding til prosjektledere (PL) om utarbeiding og oversendelse av prosjektbudsjett til Øk.Utd. Tilsagnsbrev vedlegges prosjektbudsjett (evt. vise til saksnr. i ESA) Vedlegg: Budsjettmal Prosjekt Utd.adm. 8

9 5 20 Justering av budsjett i forhold til elevtelling pr Budsjettjustering av øvrige budsjettmidler til skolene (vår). Excelleratormal: B108 B-kontroll pr virksomhet-prosjekt og tilsagnsbrev. April 1. Telledato antall elever landslinjer Gjelder Bardufoss Høgtun vgs og Nord Troms vgs. Tilskudd inntektsføres i etterkant vår og høst (regnskap). Rundskriv: (Tilskot ) 1 15 Planlegging neste skoleår bruk av ressurser Innlegging av økonomiske data i forhold til planlegging av undervisningsaktiviteter neste skoleår. (Fag- og timefordeling). Excelmal: 1 Planlegg-Aktiviteter Excelmal: 2 Planleggingsverktøy BTM Brukerveiledning Planl.verktøy BTM 1 30 Øk. Utd Budsjettjustering Spesialundervisning: Oversikt fra Inntak/fagansvarlig spesialundervisning er grunnlag for budsjettjustering som gjelder høst 2015, og foreløpig budsjett hele Budsjettjustering barnevern: Oversikt fra Inntak/fagansvarlig barnevern er grunnlag for budsjettjustering (vår og høst) 1 30 Øk. Utd Overføre prosjektbudsjett til Agresso Web. Excel mal: Budsjettmal Prosjekt Utd.adm. Excelleratormal: mal innlesningsark planlegger (uten spørring) med lokal Samling avd.leder drift/øk.sjef Vgs/økonomi Vgs. Ca. 15. Frist elevtelling samisk, fins og særskilt norsk: Melding om frist for telling av elever samisk, finsk og særskilt norsk. Presisere hvem som er mottaker (e) ved rapportering. 9

10 Ca. 29. Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer pr Excelmal: Utvidet mal budsjettoppfølging (oppdatert) Excelmal: Månedsrapport Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs. Mai 1 2. Frist for rapportering antall elever særskilt norsk vår, antall elever samisk og finsk. Oversikt sendes på e-post til oppgitt mottaker. Skjema for rapportering samisk: Skjema for rapportering finsk: Juni 1 30 Oppdatere «Årshjul økonomi Utd/vgs.» og ved behov «Møteplan øk.møter Utd.etaten». 24. Budsjettoppfølging/oversikt reguleringer pr Excelmal: Utvidet mal budsjettoppfølging (oppdatert) Excelmal: Månedsrapport Brukerveiledning: Budsjettoppfølging vgs Juli Kontroller regnskap/budsjett (kontinuerlig) Oppdatere/utarbeide prosesser/prosedyrer på sentrale områder (kontinuerlig) Regnskap: Utbetaling av Lærlingetilskudd etc. Intranett: Ansattportal Økonomi Veiledere og rutiner: Sjekkliste budsjett og regnskap 10

11 Kontrollrutiner lønn/regnskap Tidspunkt Ansvarlig Oppgave/innhold Månedlig ca Hver 2. måned Før 10. jan. Før 20. mars Før 20. mai Før 20. juli Før 20. sept. Før 20. nov. Rapportuttak og kontroll av lønnsjournal på eget ansvar. Intranett: Ansattportal Lønn og personal Lønnsrutiner/Visma Kontroll kontering av tillitsvalgte sentral ressurs. Vima lønn: Spesifisert lønnsjournal utdanning ex tillitsvalgte Kontroll momskomp.koder på faktura med forfall: Sept/okt/nov/des. korr. periode 12/desember. Nov/des/jan/feb. korr. periode 2/februar. Jan/feb/mars/april korr. periode 4/april. Mars/april/mai/juni korr. periode 6/juni. Mai/juni/juli/aug. korr. periode 8/august. Juli/aug/sept/okt. korr. periode 10/oktober. Perioder merket med gult vil være foreldet neste moms-komptermin. Intranett: Ansattportal Økonomi Regnskap Mva og mva-komp Rutine for å unngå tap. 11

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE

TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE TILDELINGSBREV TIL STYRET FOR DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLENE Statsbudsjettet, kapittel 222 og 3222 Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 4 2. KOMMUNIKASJON MELLOM UTDANNINGSDIREKTORATET OG

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET FOR BUDSJETTÅRET 2015 1 1. Innledning... 3 2. Direktoratets virksomhetsmål, prioriteringer og særskilte aktiviteter i 2015... 4 3. Tildeling av midler... 6 4.

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4

1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Formål 3 2. UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 4 2.1 Kommunens plan- og økonomisystem 4 2.2. Årsbudsjett og økonomiplan 5 2.3 Utarbeidelse av

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET

STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET STRATEGIDOKUMENT FOR ØKONOMISENTERET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMISENTERET... 3 1.1 Overordnede føringer... 3 1.2 Økonomisenterets organisering... 5 1.2 Organisasjonskart... 6 2 TEAMORGANISERING... 8 2.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune

Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Arbeidsprogram 2015 Meløy kommune Innhold Plan og utviklingsavdelingen... 2 Lønns og personalavdelingen... 10 Økonomiavdelingen... 14 Seksjon undervisning... 16 Seksjon omsorg... 28 Enhet kultur... 34

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune ØKONOMIREGLEMENT DYRØY KOMMUNE Arkiv: 2011/48 Vedtatt Dyrøy kommunestyre sak 10/11 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning.

Medbestemmelsesmøte Karakter og fravær 1. termin oppfølging Oversikt over svake elever etter T1. Telling. Overgang T1/T2. 01.okt. Utdanning. Rådgiversamlinger Budsjett arbeid Medbestemmelsesmøte Karrisamling Rektormøte utd. 28.-29. Politisk forberedelse Skolestruktur Medbestemmelsesmøte YON Tiltak for fagmangler Medbestemmelsesmøte Rektormøte

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET

TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET TILDELINGSBREV TIL SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN FOR BUDSJETTÅRET 2012 INNHOLD 1 Mål og hovedprioriteringer, rolle og ansvar... 3 1.1 Nettverk, samordning og kommunikasjon... 5 1.2 Læring og digitale læringsressurser...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer