Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK."

Transkript

1 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Hotell The Square, Rådhuspladsen 14, København/DK 23. mars 2012, Kl Møterom Rådhuset Tilstede: Representanter: HiOA: AHO: HiBu: HiG: HVO KHiO: KHiB: NTNU: NSO: Petter Øyan (råds- og møteleder) Inger Anne Utvåg Rachel Troye Målfrid Hagen Ole Lund (nestleder) Karen Brænne Alec Howe Mona Larsen Jon Rismoen, Johannes Sigurjonsson (vara for Bjørn Baggerud) Sigrid Mæhle Grimsrud, Øyvind Kurisaki-Sagberg Observatører: Norsk Designråd: Norsk Form Forfall: AHO: HiBu: HVO: HiØ: KHiO: NTNU: NID: Grafill: NIL: UHR: Benedicte Wildhagen Leif Steven Verdu-Isachsen Steinar Killi Arne Røysamb Aud Folkestad Wenche Fossen Stein Rokseth Bjørn Baggerud Jørgen Solstad Wanda Grimsgaard Ellen Klingenberg Guri Bakken Referent: Sigrid Wolf, HiOA Program for studieturen til København/DK, mars 2012: Torsdag, 22. mars Besøk på Designskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) Besøk på Center for designforskning ved KADK Besøk på Index: Awards Fredag, 23. mars: Profesjonsrådsmøte Besøk på Dansk Design Center AGENDA RÅDSMØTE Sak 1/2012 Oppsummering av inntrykk fra Dag 1 Sak 2/2012 Godkjenning av referat fra møtet 4. november 2011 Sak 3/2012 Kartlegging av det designfaglige feltet status Sak 4/2012 Designforsking status Sak 5/2012 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Sak 6/2012 UHR: karakterundersøkelser og felles karakterbeskrivelser Sak 7/2012 Valg av nestleder for perioden 1. oktober 2012 til 31. juli 2013 Sak 8/2012 Handlingsplan status og veien videre Sak 9/2012 Eventuelt 1

2 REFERAT Leder for profesjonsrådet innledet i møtet ved å ønske nye representanter i rådet velkommen og ved å invitere til en kort presentasjonsrunde. De nye representantene er: 1. Arkitektur- og designhøgskolen (AHO): Ny instituttleder ved Institutt for design; Rachel Troye 2. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB): Ny dekan for Avdeling for design; Mona Larsen 3. Norsk Form: Ny observatør Leif Steven Verdu-Isachsen, fagsjef design Sak 1/2012 Oppsummering av inntrykk fra Dag 1 Møtedeltakerne oppsummerte refleksjoner og inntrykk fra besøkene på hhv. Designskolen, Center for designforskning og Index: Award, den 22. mars. Alle var enig i at det har vært spennende og veldig interessante besøk som har gitt nyttig og verdifull input til profesjonsrådets pågående diskusjoner. Utdrag fra diskusjonen: Videreutdanningen «MA i design» ved Center for designforskning vakte en del interesse, men man stilte seg litt undrende til det lave antallet studiepoeng (60 ECTS) og registrerte at studiet ikke ville bli akkreditert som masterstudie i Norge. Man diskuterte om også Norge ville ha behov for et (nasjonalt) koordinerende designforskningssenter à la Center for designforskning i Danmark, eller om man kunne videreutvikle allerede eksisterende systemer/institusjoner/organisasjoner til å omfatte bl.a. forskningskoordinering og -formidling og liknende. I den forbindelse orienterte observatøren fra Norsk Form om den pågående utredningsprosessen om Norsk Forms og Norsk designråds fremtidige forhold til hverandre (fusjon, andre former for samarbeid osv.). En eventuell ny organisasjon kunne eksempelvis tiltenkes en formidlingsfunksjon innenfor designforskning eller andre samlende designoppgaver. Profesjonsrådet håper at observatøren tar med inntrykkene fra rådsmøtet videre inn i denne prosessen. Man lurte på om det er etablert forskernettverk i Norge innen design. Profesjonsrådet konstaterte i den sammenheng at det finnes to ph.d.-utdanninger innen design i Norge hhv. på NTNU og AHO som i varetar en nettverksbyggende funksjon. Dette er en situasjon som skiller seg fra det bildet rådet har sett i Danmark. Det ble stilt spørsmålstegn ved designutdanningenes assosiering til det kunstneriske stipendprogrammet siden programmet kun i liten grad appellerer til designutdanningene, også med tanke på at det allerede finnes to ph.d.-utdanninger innen design (NTNU og AHO). Rådsleder ønsket tilbakemelding på om rådsmøtenes form inkl. opplegget med studieturer oppleves som egnet og formålstjenlig. Man var enig i å fortsette med 2

3 samme struktur. Senere på møtet ble man enig om at slike rådsmøter gjerne kan kombineres med arbeidsmøter/workshops for å utnytte tiden mer effektivt. Sak 2/2012 Godkjenning av referat fra møtet 4. november 2011 Vedtak: Møtereferatet er godkjent uten kommentarer. Sak 3/2012 Kartlegging av det designfaglige feltet status Kartleggingen av det designfaglige feltet er en oppfølging av profesjonsrådsmøtet fra november Kartleggingen omfatter to deler: Del 1: Innsamling av informasjon om opptaksregler, sensorbruk, FoU og IPR ved medlemsinstitusjonene. Del 2: Tallmateriale fra DBH fra medlemsinstitusjonene (registrerte studenter per studieprogram, kostnadskategorier, søkertall første prioritetssøkere, opptakstall, studieplasser og antall studenter per faglig årsverk) Møtedeltakerne ble bedt om å diskutere bl.a. følgende: Tendenser, muligheter og konklusjoner utfra datamaterialet Refleksjoner rundt Kunnskapsdepartementets kostnadskategorier (A-G) for designutdanningene Utdrag fra diskusjonen: Det fastslås at Profesjonsrådets utdanninger representerer ca studenter, at det er ca. tre ganger så mange førsteprioritetssøkere som det sendes tilbud om studieplass til og at antall registrerte studenter har vært økende de siste årene. Det ble etterlyst å gjennomføre en kartlegging av kreative næringer generelt og deres verdiskapning / effekt på næringsliv spesielt Norsk Forms representant viste i den forbindelse til FNs Creative Economy Report fra Observatøren inviteres til å orientere nærmere om rapporten og dens mulige relevans for Norge på høstens rådsmøte. Man diskuterte sammensettingen av profesjonsrådet med tanke på utvidelse av fagområder, herunder fagområder fra allerede eksisterende medlemsinstitusjoner og nye private aktører. Saken tas opp på høstens rådsmøte. Det kom også innspill til å se nærmere på rekrutteringsgrunnlaget av designstudenter i videregående skole og konsekvensen av at spesialiserte fagområder, som designutdanningene rekrutterer fra, legges ned. Kostnadskategorier: Profesjonsrådet konstaterer at det er ulikheter i tildeling av kostnadskategori og at kriteriene for tildeling av disse er uklare. Sak 4/2012 Designforsking status 3

4 Instituttleder for Institutt for design ved AHO presenterte høgskolens fire forskningssentre deriblant Center for Design Research: Senteret ble lansert i november 2011 Flere ansatte ved forskningssentrene har en forskningsandel på mer enn 50 %, noen til og med på 100 %. Eksempel: Center for Design Research har fem heltidsforskere, syv project funded researchers og 14 ph.d.-studenter Eksempel på forskningsprosjekt: Light Painting WiFi urban project Innstillingen Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse: Innstillingen ble levert av en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget, 9. februar Arbeidsgruppen hadde fått i oppgave å utrede om det er behov for alternative utdanningsløp på ph.d.-nivå. Innstillingen skal behandles av UHRs styre i møtet den 26. april og deretter sendes på høring. Profesjonsrådsleder understreker viktigheten av innstillingen, særlig med tanke på forskerutdanningen i designfaget og oppfordrer alle medlemsinstitusjonene til å delta aktivt i høringsprosessen. Sak 5/2012 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon På grunnlag av diskusjonene i sak 3/2012 og 4/2012, kartleggingsprosjektet og oppfølgingen av rådsmøtene i 2011, rettes SAK-arbeidet mot utvikling av Designforskning Forskernettverk Faglig samarbeid Sikring av profesjonsrådsdrift (sekretariatsfunksjon, arbeidsgrupper, andre aktiviteter) Spørsmålene som stilles, er bl.a. om det finnes muligheter for samarbeid, arbeidsdeling og/eller konsentrasjon innenfor ovennevnte områder, hvor disse i så fall skal realiseres (mellom enkeltinstitusjoner eller gjennom profesjonsrådet), og om man ser potensial for å søke Kunnskapsdepartementet om SAK-midler via UHR. Andre innspill ifm. søknad om SAK-midler: arrangering av en såkalt profesjonsrådsdag der man inviterer forskjellige målgrupper ( formidling, profilering osv.) utvikling av samarbeidet med Norsk Designråd og Norsk Form Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Petter Øyan, Alec Howe, Rachel Troye, Johannes Sigurjonsson og Leif Steven Verdu-Isachsen. Sekretær for rådet bistår arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen vurderer om det er grunnlag for en SAK-søknad og lager i så fall utkast til denne. 4

5 Utkastet drøftes med UHR før eventuell forsendelse etter påske 2012, eventuelt først på høstens rådsmøte dersom man vurderer å utsette søknaden til da. Sak 6/2012 UHR: karakterundersøkelser og felles karakterbeskrivelser 1) Karakterundersøkelsen: UHR har fra i år innført et nytt opplegg for karakterundersøkelser der rapporteringen skal skje hvert 5. år. Designutdanning skal i følge planen til UHR levere sin karakterrapport 1. desember Kunnskapsdepartementet peker i brev av 14. desember 2011 på at det er viktig at det nye opplegget for karakterundersøkelser og rapportering blir fulgt opp ved institusjonene og i det nasjonale rådssystemet. 2) Felles karakterbeskrivelser: Det vises til brev fra UHRs utdanningsutvalg av 25. november 2011 der alle fakultetsmøter og råd oppfordres til å utarbeide felles karakterbeskrivelser for egne fagområder. Det vises i denne sammenheng til nye felles retningslinjer for sensur av masterarbeider /-oppgaver innenfor MNT-fagene, se også: ppgaver_realfag_gorbitz.pdf I kjølvannet av diskusjonen rundt punkt 1 og 2, ble også generelle sider ved sensurering, evaluering og vurdering diskutert, herunder (automatisk) begrunnelse, klage, vurderingsformer mm. Vedtak: Profesjonsrådet vedtar å delta i karakterundersøkelsen. Arbeidsgrupper nedsettes på høstmøtet for å - lage fremdriftsplan, anbefaling på problemstillinger og sammensetting av kommisjonen som skal stå for gjennomføringen av karakterundersøkelsen i vurdere om designutdanningen skal lage felles karakterbeskrivelser Innsamling av grunnlagsmateriale for arbeidsgruppemøtene i høst: oversikt over vurderingsformer på avsluttende BA- og MA-oppgave hos medlemsinstitusjonene. Sak 7/2012 Valg av nestleder for perioden 1. oktober 2012 til 31. juli 2013 Nåværende nestleder Ole Lund trer ut av funksjonen som nestleder for profesjonsrådet fra 1. oktober Ny nestleder for den resterende rådsperioden er Jon Rismoen (NTNU) som ble valgt gjennom akklamasjon. Sak 8/2012 Handlingsplan status og veien videre HØSTMØTE 2012: Sted: DogA der også utstillingen Design uten grenser (10 år) skal besøkes 5

6 Man kombinerer høstmøtet med arbeidsgrupper/workshops for å arbeide frem beslutningsgrunnlag for rådsmøtet Bl.a. karaktertematikken (jf. sakspunkt 6/2012) og IPR skal belyses i arbeidsgrupper, Sammensetting av arbeidsgrupper til høstmøtet gjøres klart før møtet. Innsamling av data til arbeidsgruppene fra medlemsinstitusjonene: - status IPR - vurderingsform på avsluttende BA- og MA-oppgave Norsk Designråd: Presentasjon av Design Pilot Norsk Form: Orientering om FNs Creative Economy Report fra 2010 og relevansen for Norge/Norges designutdanninger Sammensetting av rådet: Hvilke av rådets utdanningsinstitusjoners andre fagområder kunne være med? UHR bes i denne sammenheng om å orientere om regler for sammensetting. VÅRMØTE 2013 Studietur til Helsinki Ledervalg (leder og nestleder) for ny to års periode Sak 9/2012 Eventuelt Observatør fra Norsk Designråd: Råd for samarbeid med arbeidslivet, RSN Kort diskusjon rundt oppdrag, tolking av oppgaver og erfaringer med RSN. 6

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen i Oslo, kl. 09-13 Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, styrerommet 09. oktober 2013 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 09. oktober 2013 ved Kunsthøgskolen

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for musikk Dato: Tirsdag 22.05.2012 Tid: 10.00 15.30 Sted: Christies gate 18, Bergen. Representerte institusjoner: HSH, NTNU, UiS, UiB, HiB, UiT, UiO, NMH, HiOA, HiHm,

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede:

Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap. Sted: Tromsø, Saga Hotell. Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30. Tilstede: Referat frå Nasjonalt Fagråd i Statsvitenskap Sted: Tromsø, Saga Hotell Tid: Onsdag 8. januar 2014 kl. 14.00-16.30 Tilstede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Anne Julie Semb, ISV, UiO Kjersti Asland, NFR (observatør)

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 25. november 2010 kl 10:00-15:00. Møterom. 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-155 Innkalling Møte

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer