KONTRAKTSOPPFØLGING I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTRAKTSOPPFØLGING I"

Transkript

1 KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging i kollektivtransport som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr. 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden september 2013 til april 2014 av Tove Grini og Kristian Lein. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, mai 2014 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Tove Grini Prosjektansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA Opplandstrafikk Busskontraktenes økonomiske sider Rutine for utbetaling av driftsgodtgjørelse - akonto Rutine for avregning av driftsgodtgjørelse Krav om rapportering Billettinntekter Kontraktsoppfølging REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER DATA Krav til daglig renhold/vedlikehold Krav til materiell Krav til regularitet Krav til miljø REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING REVISJONSKRITERIER Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 6.2 DATA Incentiver bygd inn i kontraktene prosjektet REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Målet med prosjektet er å finne ut hvordan fylkeskommunen følger opp kontraktene med busselskapene. Kontrollutvalget har fastsatt følgende problemstillinger for prosjektet: 1. Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? 2. Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn? 3. Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Prosjektet er avgrenset til å omfatte kontrakter med busselskapene. Vi har etter eget skjønn valgt ut 5 kontrakter som grunnlag for undersøkelsen ut fra kontraktoversikt pr ; to anbudskontrakter/bruttokontrakter og tre nettokontrakter. Prosjektet er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyser og intervjuer. Revisjonen har innhentet de utvalgte kontraktene som er inngått mellom OFK og busselskapene, og gjennomgått kontraktdokumentene. Dokumentanalysen har også omfattet andre sentrale dokumenter vedrørende kontraktsoppfølging for hvert selskap som vi har fått tilsendt fra Opplandstrafikk. For å få tilstrekkelig informasjon om hvordan kontraktsoppfølgingen foregår for den enkelte kontrakt, både når det gjelder det økonomiske aspektet og andre krav; f.eks. krav til renhold, materiell, regularitet, miljøhensyn mv., har revisjonen gjennomført intervjuer med leder og nestleder for Opplandstrafikk og kontraktsansvarlig for de utvalgte kontraktene. Revisjonen har foretatt vurderinger opp mot revisjonskriterier utledet på grunnlag av bestemmelser i Oppland fylkeskommunes økonomihåndbok og interne retningslinjer samt det spesifikke innholdet i busskontraktene. Analysen i problemstilling 3 tar utgangspunkt i litteratur som omhandler bruk av ulike kontrakter innen kollektivtransporten. Det er vanskelig å operere med autoritative revisjonskriterier i den forstand at det finnes lite lover og regelverk som kan angi hva som anspore busselskaper (eller andre) til å maksimere inntektene på vegne av offentlige oppdragsgivere. Vi har imidlertid trukket fram kollektivtrafikkforeningens anbefalinger og analyser som kan bidra til å belyse problemstillingen. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 Konklusjoner Problemstilling 1 Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? Opplandstrafikk følger opp at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår, men har ikke helt kontroll med billettinntektene for JVB. Årsaken ligger i tekniske utfordringer i billetteringssystemet med å skille mellom de to kontraktene og manglende enighet om løsning. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Etter revisjonens vurdering er en samlet rutinebeskrivelse viktig for å sikre en konsistent oppfølging overfor busselskapene. Problemstilling 2 Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn etc.? Revisjonen vurderer at Opplandstrafikk følger opp at kontraktenes krav til renhold, materiell, regularitet og miljø blir oppfylt. Det er utarbeidet sanksjoner i form av gebyrer for avvik for flere forhold fastlagt i kontraktene med busselskapene. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Etter vår vurdering er det etablert uformelle/uskrevne rutiner for kontraktsoppfølging, men det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Problemstilling 3 Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Opplandstrafikk har både gjennom bestemmelser i bruttokontraktene og 5+ prosjektet inkludert incentiver som motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende og størst mulige billettinntekter. Opplandstrafikk har ikke innført incentiver som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering, slik at operatør gis et økonomisk insentiv til å foreslå reduksjon av omfanget av produksjonen, eller at den løses på en rimeligere måte. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Anbefalinger Vi anbefaler at Oppland fylkeskommune/opplandstrafikk: Innfører skriftlig rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Foretar en gjennomgang slik at oppfølging og kontroll med billettinntektene fra JVB forbedres. Vurderer grunnlaget for å innføre økonomiske incentiver overfor busselskapene som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1 INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Temaet kontraktsoppfølging i kollektivtransport var et av de høyest prioriterte temaene i plan for forvaltningsrevisjon for perioden Rådmannsledelsen var opptatt av om fylkeskommunen har gode rutiner for oppfølging som sikrer at utbetalinger er i henhold til kontraktbetingelsene. På bestilling fra kontrollutvalget leverte Innlandet Revisjon IKS en foranalyse Revisjonen konkluderte med at det kunne være relevant og nyttig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot kontraktsoppfølging i kollektivtransporten. Begrunnelsen var at dette er en viktig del av fylkeskommunens ansvarsområde, området krever betydelige ressurser fra fylkeskommunen og at kontraktsoppfølging i kollektivtransporten tidligere ikke har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtok i sak 2/2013 i møte å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende kontraktsoppfølging i kollektivtransporten. 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Målet med prosjektet er å finne ut hvordan fylkeskommunen følger opp kontraktene med busselskapene. Det ble fastsatt følgende mulige problemstillinger for prosjektet: 1. Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? 2. Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn etc.? 3. Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Prosjektet er avgrenset til å omfatte kontrakter med busselskapene. Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 2 METODE Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk fastsatt av NKRF 1. Vi vurderer at de innhentede dataene er tilstrekkelige til å kunne svare på problemstillingene. Oppstartmøte ble avholdt hvor leder, nestleder og en kontraktsansvarlig fra Opplandstrafikk deltok. Vi har etter eget skjønn valgt ut 5 kontrakter som grunnlag for undersøkelsen ut fra kontraktoversikt pr ; to anbudskontrakter/bruttokontrakter og tre nettokontrakter. Anbudskontrakter/bruttokontrakter: Nettbuss Øst: Gjøvik by + Toten, Lillehammer Gjøvik Hønefoss JVB: Hov - Dokka Nettokontrakter: JVB: Valdres Lesja Innkjøpslag: Lesja +Dovre Snertingdal Auto: Snertingdal + Biri Prosjektet er gjennomført ved hjelp av dokumentanalyser og intervjuer. Dokumentanalyse Revisjonen har innhentet de utvalgte kontraktene som er inngått mellom OFK og busselskapene, og gjennomgått kontraktdokumentene. Dokumentanalysen har også omfattet andre sentrale dokumenter vedrørende kontraktsoppfølging for hvert selskap som vi har fått tilsendt fra Opplandstrafikk. Dette er: Dokumentasjon på økonomisk oppfølging av driftstilskudd/driftsgodtgjørelse; hoved regneark for økonomisk oppfølging av busselskapene eller «rutebilarket», beregnet/budsjettert godtgjørelse for brutto og nettoselskapene, oversikt over fakturert og utbetalt godtgjørelse, avregninger for brutto- og nettoselskapene Referater fra gjennomførte driftsmøter med det enkelte selskap med tilhørende driftsrapporter avvik, avvikstabeller og rapporter for fakturering som er blitt diskutert på møtene Dokumenter vedrørende kontraktsoppfølging av miljø og materiell; miljørapportering fra alle busselskap og vognregisteret 1 Norges Kommunerevisorforening Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Dokumenter for økonomisk oppfølging av billettinntekter og insentivavtaler; inntektsrapporter/statistikk for nettoselskapene, avregning billettinntekter for bruttoselskapene, insentivkontraktene i 5+prosjektet og oversikt over bonusutbetalinger Kontrollrapporter fra kontrollør et utvalg Kortfattet sjekkliste for kontraktsoppfølging Analysen i problemstilling 3 tar utgangspunkt i litteratur som omhandler bruk av ulike kontrakter innen kollektivtransporten. Intervjuer For å få tilstrekkelig informasjon om hvordan kontraktsoppfølgingen foregår for den enkelte kontrakt, både når det gjelder det økonomiske aspektet og andre krav; f.eks. krav til renhold, materiell, regularitet, miljøhensyn mv., har revisjonen gjennomført intervjuer med leder og nestleder for Opplandstrafikk og kontraktsansvarlig for de utvalgte kontraktene. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kilder for revisjonskriterier er: Kommuneloven Fylkeskommunens regelverk Veileder i kontraktsoppfølging fra Difi 2 Kontrakter inngått mellom OFK 3 og busselskapene Vi vil komme tilbake til konkrete revisjonskriterier i kapittel 4 og 5. 2 Direktoratet for forvaltning og IKT 3 Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 4 PROBLEMSTILLING 1 Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sidene ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontrakten? Med godtgjørelse mener vi driftsgodtgjørelse eller avtalt godtgjørelse for ruteproduksjon. 4.1 REVISJONSKRITERIER Kommuneloven På et overordnet nivå viser vi til kommunelovens 23 2.ledd som pålegger administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Fylkeskommunens regelverk Kontraktsoppfølging er nevnt i innkjøpshåndboka og økonomihåndboka. Innkjøpshåndboka I fylkeskommunens innkjøpshåndbok er anskaffelsesprosessen delt i tre faser: planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og oppfølgingsfasen. I forvaltningsrevisjonsprosjektet om bruk av konsulenttjenester og annen ekstern bistand, datert februar 2013 anbefalte revisjonen fylkeskommunen å vurdere å utvide innkjøpshåndboka til å omfatte kontraktsoppfølging. Revidert innkjøpshåndbok datert inneholder et kortfattet kapittel om kontraktsoppfølging. Økonomihåndboka Fylkeskommunens økonomihåndbok del II om «Instrukser og rutiner for økonomiforvaltningen» sier i kapittel 1 følgende om ansvar for utarbeidelse av lokale rutiner: «Den enkelte rektor for de videregående skolene/lederne for fagenhetene i fylkeskommunen må sørge for at det etableres rutiner for den enkelte enhet, og at disse rutinene tilfredsstiller alle kravene til prosedyrer/instrukser, herunder internkontroll. Disse rutinebeskrivelsene må tilpasses de lokale forholdene, og kan derfor bli noe mer detaljerte enn de prosedyrer/instrukser som er felles.» Fylkeskommunens økonomihåndbok del II inneholder også instrukser om arbeidsdeling i kapittel 4 hvor det heter at: «Den som mottar varen eller tjenesten skal påse at leveransen er i henhold til bestillingen som er gjort med hensyn til riktig pris, mengde og kvalitet.» Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Fylkeskommunen har ikke sentrale rutiner som sier hvordan kontraktsoppfølging skal utføres. Revisjonen forstår de nevnte bestemmelsene i økonomihåndboka slik at det er den enkelte fagenhetsleder som har ansvar for etablering av rutiner for kontraktsoppfølging i egen enhet. Veileder i kontraktsoppfølging fra Difi Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, har utarbeidet en veileder i kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser ved kjøp av varer og tjenester. I følge veilederen bør oppdragsgiver ha etablert rutiner og retningslinjer for god kontraktsoppfølging og fakturahåndtering. For å følge opp at leveransen er i samsvar med bestillingen, må oppdragsgiver sette seg godt inn i alle kontraktsvilkårene: Hvilke varer/tjenester skal leveres, kvalitetsmessige krav og spesifikasjoner, hoved-leveranse/tilleggs-leveranse, opsjoner, priser, leveringstider og kontraktklausuler. Difi anbefaler å ha på plass kontrollrutiner for å påse at man faktisk får det man betaler for. Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier på grunnlag av bestemmelser i Oppland fylkeskommunes økonomihåndbok og interne retningslinjer: Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Opplandstrafikk skal påse at kontraktsbestemmelsene blir oppfylt; det vil si at leveransene er i henhold til kontraktenes vilkår. Spesifikt: Opplandstrafikk skal påse at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår. Busskontraktene Revisjonen legger til grunn at det spesifikke innholdet i busskontraktene vil være gjenstand for oppfølging og vil således også være revisjonskriterier. Innholdet i busskontraktene vil bli omtalt i kapittel DATA OPPLANDSTRAFIKK Organisering Opplandstrafikk er en av fjorten fagenheter i Oppland fylkeskommune direkte underlagt rådmannsledelsen. Fagenheten har ansvaret for kollektivtrafikken i Oppland, inkludert skoleskyssordning, tilrettelagt transport for funksjonshemmede, service-, bestillings- og fleksiruter, samt transportløyver. Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 Opplandstrafikk har ansvaret for oppfølging av busskontraktene. Pr er det i alt 12 kontrakter; 6 bruttokontrakter og 6 nettokontrakter. Alle kontrakter som er inngått etter anbudskonkurranser er bruttokontakter. Nettokontraktene er avtaler inngått etter forhandlinger med de enkelte busselskapene. Vi beskriver ulikhetene ved de to kontraktstypene i kapittel Kontrollør er ansatt i Opplandstrafikk og foretar kontroller på bussavganger. Enheten har ikke hatt anonym kontrollør siden Rutinebeskrivelse for kontraktsoppfølging Det foreligger ikke samlet rutinebeskrivelse for kontraktsoppfølging som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Vi har imidlertid fått et dokument som heter kontraktsoppfølging som går under betegnelsen «sjekkliste». Dokumentet inneholder en oversikt over hvem som er kontraktsansvarlig for den enkelte busskontrakt, hvem som er rute- /skyssplanlegger og hvem som har ansvar for informasjon og marked i kommunene i Oppland. Videre inneholder dokumentet punkter om materiellbeskrivelse, rutebeskrivelse og økonomiske vilkår; herunder oppfølging av driftsgodtgjørelse, sanksjoner ved avvik og inntektsoppfølging. De kontraktsansvarlige har følgende fullmakter: foreta økonomisk oppgjør innenfor rammene kan ilegge bøter kan bestille ekstra tjenester inntil kr (over kr må godkjennes av leder) skal foreta årlig oppfølging av økonomiske sider ved kontraktene Utover de kontraktsansvarlige og ruteplanleggerne som det henvises til i ovennevnte dokument, er økonomiansvarlig i Opplandstrafikk involvert i kontraktsoppfølgingen gjennom å ha anvisningsmyndighet, og anvise alt som har med driftsgodtgjørelse og billettinntekter å gjøre. Vi har brukt følgende kontrakter som grunnlag i prosjektarbeidet: Anbudskontrakter/bruttokontrakter: Nettbuss Øst: Gjøvik by + Toten, Lillehammer Gjøvik Hønefoss JVB: Hov - Dokka Nettokontrakter: JVB: Valdres Lesja Innkjøpslag: Lesja +Dovre Snertingdal Auto: Snertingdal + Biri Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 4.2.2 BUSSKONTRAKTENES ØKONOMISKE SIDER Bruttokontrakter/Anbudskontrakter Prinsippene ved bruttokontrakter er at inntektene(billettinntektene og eventuelt andre inntekter) tilfaller oppdragsgiver og at busselskapet godtgjøres for oppdraget. For fylkeskommunens kontrakter er alle kostnader inkludert i driftsgodtgjørelsen for ruteproduksjonen 4. Driftsgodtgjørelsen inkluderer alle oppgavene som er tillagt busselskapet i kontrakten. Budsjettert årsgodtgjørelse er lik antall km ruteproduksjon i henhold til kontrakt multiplisert med avtalt pris. Avtalt pris består av følgende kostnadselementer: lønn, drivstoff, fast element og konsumprisindeks. Regulering foretas som følge av pris -og kostnadsutvikling. Busselskapene utarbeider produksjonsbudsjett for året på grunnlag av ruteplaner utarbeidet av Opplandstrafikk. Produksjonsbudsjettene kontrolleres og godkjennes av Opplandstrafikk. Budsjettene er spesifisert på linje- og turnummer og angir blant annet avstand, kjøretid, hastighet, ukedager, antall dager og sum km for hver tur i samsvar med Opplandstrafikks mal. Produksjonsbudsjettet brukes som grunnlag for kontroll av årsoppgjør. Selskapene leverer faktisk produksjon innen 15.oktober hvert år elektronisk i samme format og spesifisert på samme måte som produksjonsbudsjettene. Grunnlagsdata for kostnadselementene registreres i regneark pr selskap og danner sammen med produksjonsbudsjettet grunnlaget for det årlige budsjettet for rutebilkontrakter rutebilarket. Regulering av driftsgodtgjørelse Pris- og kostnadsutvikling. Regulering av driftsgodtgjørelse som følge av pris- og kostnadsutvikling foretas to ganger pr år; pr 1.1 og 1.7. For kontrakter inngått før 2012 er det regulering en gang pr. år, pr 1.1. Regulering foretas på grunnlag av prosentvis endring i Statistisk Sentralbyrås(SSBs) indeks for gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte for samferdsel, SSBs konsumprisindeks(totalindeksen) og SSBs tabell Konsumprisindeks for Autodiesel 2. Radikale endringer av avgifter og priser. Radikale endringer av avgifter og priser på innsatsfaktorer som ikke fullt ut blir fanget opp av indeksene i den ordinære reguleringen som følge av pris- og kostnadsutvikling, gir partene rett til å kreve forhandlinger. Krav om ekstraordinær regulering må fremsettes skriftlig. Justering av ruteproduksjonen. Oppdragsgiver har rett til å justere ruteproduksjonen med inntil +/- 30 %, men maks 10 % pr år i forhold til et beskrevet 0-nivå. Etter avtale kan partene gjøre frivillige reduksjoner i rutetilbudet utover 30 %. Ved vesentlige endringer i overføringer fra det offentlige kan oppdragsgiver kreve justeringer utover en reduksjon på 30 %. 4 Det samlede antall km som kjøres i rute under kontrakten Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 Produksjonsendring som krever endret driftsgodtgjørelse, skal være forhåndsklarert med oppdragsgiver. Endret vogninnsats. Dersom justering av ruteproduksjonen er av en slik art at vognbehovet endres, skal partene bli enige om hvor mange vogner som settes inn eventuelt tas ut. Ved endret vogninnsats og vesentlig endret produksjon har partene rett til forhandlinger om justert godtgjørelse utover bestemmelsene om endringer i ruteproduksjonen. Force majeure.. 5. Driftsgodtgjørelsen reduseres med antall ikke kjørte rutekilometer multiplisert med pris pr. rutekilometer oppgitt i tabell. Månedlig godtgjørelse vil bli redusert med 1/30 for hvert påbegynt døgn med force majeure. Nettokontrakter Prinsippet for nettokontrakter er at busselskapet har fullt kostnads- og inntektsansvar for den produksjonen som omfattes av kontrakten. Driftsgodtgjørelsen er differansen mellom avtalte kostnader og budsjetterte inntekter for trafikken. Inntekter av busspakker (pakker sendt med buss) og reklame skal rapporteres og tas hensyn til ved beregningen av godtgjørelse. Utgangspunkt for beregning av driftsgodtgjørelsen er km-pris ved avtaleinngåelse og en produksjon på et bestemt antall km. Brutto er driftsgodtgjørelse antall km produksjon i henhold til kontrakt multiplisert med avtalt pris. Prisen består av følgende kostnadselementer: lønn, drivstoff, fast element og konsumprisindeks. Prisen reguleres som følge av pris- og kostnadsutvikling i disse elementene. Kostnadselementene er grunnlagsdata og registreres i regneark pr selskap. Opplandstrafikk legger fram forslag til ruteplaner, og busselskapene sender inn forslag til produksjonsbudsjett på grunnlag av ruteplanene. Produksjonsbudsjettet kontrolleres og godkjennes av Opplandstrafikk. Produksjonsbudsjettet er detaljert på linje- og turnummer og angir blant annet avstand, kjøretid, hastighet, ukedager(antall dager) og sum km for hver tur i samsvar med Opplandstrafikks mal. Busselskapene sender inn inntektsstatistikk. Budsjetterte inntekter for selskapene revurderes/forhandles om årlig. Leder for Opplandstrafikk godkjenner inntektsbudsjettet for selskapene gjennom administrativt vedtak i fylkeskommunen. Grunnlagsdata for kostnadselementene, produksjonsbudsjettet for selskapet og godkjente inntektsbudsjett danner grunnlaget for det årlige budsjettet for rutebilkontrakter rutebilarket. Selskapene leverer faktisk produksjon innen 15.oktober hvert år elektronisk i samme format og spesifisert på samme måte som produksjonsbudsjettene. Rutedatabasen brukes som grunnlag for kontroll av årsoppgjør opp mot faktisk produksjon. 5 I kontraktene definert som en oppfyllelseshindring grunnet omstendigheter som vedkommende part ikke råder over og ikke med rimelighet kan forutse, unngå og avhjelpe med rimelige midler og kostnader. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Regulering av driftsgodtgjørelsen Regulering på grunn av kostnadsutvikling Brutto driftsgodtgjørelse reguleres årlig på grunnlag av endring kostnadselementene. Regulering foretas på grunnlag av endringer i gjennomsnittlig nivå i Statistisk Sentralbyrås(SSBs) indeks for autodiesel, SSBs kvartalsindeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste for samferdsel og i SSBs konsumprisindeks. Endring i produksjonsomfang Produksjonsomfanget kan reguleres i avtaleperioden etter pålegg fra oppdragsgiver eller forslag fra operatøren. Ved endring i produksjonsvolum skal driftsgodtgjørelsen endres forholdsmessig etter bestemmelser i den enkelte kontrakt. For avganger som ikke blir utført, skal beregnet produksjon avkortes til full godtgjørelse. Vesentlige avgiftsendringer Vesentlige avgiftsendringer som ikke er dekket i avtalt godtgjørelse, gir partene rett til å kreve forhandlinger. 5+ prosjektet 5+ prosjektet startet opp i 2011, og hadde som siktemål å øke antall kollektivreiser med 5 prosent. Alle busselskaper inngikk prosjektavtale. Det ble igangsatt tiltak innen billettering, betaling, ruteplanlegging, markedsføring, samt rekruttering og opplæring av sjåfører i samarbeid med videregående opplæring. Opprinnelig ble prosjektet planlagt å være 2-årig, men er forlenget to ganger slik at det skal gå ut Prosjektet beskrives nærmere i kapittel RUTINE FOR UTBETALING AV DRIFTSGODTGJØRELSE - AKONTO Bruttokontrakter/Anbudskontrakter I følge kontraktene skal fylkeskommunen månedlig faktureres for 1/12 av avtalt årlig driftsgodtgjørelse. Busselskapene sender egne fakturaer ved dublering 6 etter at det har vært en dialog/avklaring med Opplandstrafikk i forkant. 6 Kjøring av 2 busser på samme avgang Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Hvert halvår foretar de kontraktansvarlige i Opplandstrafikk beregning/foreløpig framskriving av driftsgodtgjørelsen og lager fakturaplan for halvåret som sendes busselskapene med anmodning om at busselskapene sender månedlige fakturaer til Opplandstrafikk/fylkeskommunen. På grunnlag av mottatte fakturaer utbetaler fylkeskommunen driftsgodtgjørelse til busselskapene månedlig og innen den 10. i påfølgende måned. Den beregnede driftsgodtgjørelsen er en akonto-utbetaling. Faktura attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig. Nettokontrakter Opplandstrafikk overfører nettogodtgjørelsen med 1/12 av avtalt årsgodtgjørelse den 15. i hver måned til busselskapene. Grunnlaget for overføringen er utbetalingsplaner for året basert på Opplandstrafikks/de kontraktsansvarliges beregning av driftsgodtgjørelsen/framskriving av pris- og kostnadsveksten for kommende år. Nettogodtgjørelse for året fremkommer ved å trekke budsjetterte inntekter fra beregnet brutto driftsgodtgjørelse for det kommende året. Opplandstrafikk lager internfaktura som grunnlag for beløpet som skal utbetales. Faktura attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig RUTINE FOR AVREGNING AV DRIFTSGODTGJØRELSE Bruttokontrakter/Anbudskontrakter Avregning foretas hvert halvår på grunnlag av faktisk ruteproduksjon og pris- og kostnadsutvikling. Ruteplanlegger i Opplandstrafikk foretar kontroll av faktisk ruteproduksjon mot rutedatabase, rutetabell og kjørekalender når endelig indeks foreligger. Det foretas foreløpig avregning dersom det drøyer med endelig indeks for å få avviket på slutten av året til å bli så lite som mulig. De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk foretar avregning av driftsgodtgjørelse for året i desember/januar på grunnlag av indekser pr i driftsåret, endelig produksjon og produksjonsbudsjett for november og desember. Det foretas ikke avregning opp mot kjørte km for november og desember da produksjonsvolumet er sikkert så sent på året. Dersom det skjer force majeure eller andre ekstraordinære hendelser de siste to månedene, vil produksjonsendringer som følge av dette likevel bli hensyntatt. Selskapene på bruttokontrakter sender oppgave elektronisk over faktisk produksjon innen 15.oktober hvert år. For anbudskontrakter med oppstart fra 2010 skal produksjonen fordeles på 1. og 2. halvår. De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk sender oppsett for avregning av driftsgodtgjørelse til busselskapene hvert halvår og busselskapene blir bedt om å sende faktura/kreditnota på skyldig/tilgodebeløpene. Mottatt faktura/kreditnota attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig. Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Nettokontrakter Kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk regulerer bruttogodtgjørelsen årlig pr på grunnlag av kostnadsutvikling og kjørte kilometer. Beregningsperioden for kostnadsindeksene er f.o.m. november i året før driftsåret t.o.m. oktober i driftsåret. Busselskapene leverer spesifisert oppgave over mer- /mindreproduksjon hvert år elektronisk. Endelig avregning skjer etterskuddsvis når indeksene foreligger, og det er foretatt gjennomgang av faktisk ruteproduksjon mot rutedatabase, rutetabell og kjørekalender. Avregning med oppgjør skal skje innen 1 mnd. etter at fylkeskommunen har mottatt nødvendige data. Det foretas eventuelt foreløpig avregning i påvente av gjennomgang av kilometerproduksjonen. De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk sender oppsett for avregning av driftsgodtgjørelse til busselskapene og lager utbetalingsbilag/kreditnota på skyldig/tilgodebeløpene som attesteres av kontraktsansvarlig og anvises av økonomiansvarlig KRAV OM RAPPORTERING Bruttokontrakter/Anbudskontrakter Busselskapene skal rapportere til Opplandstrafikk etter bestemmelser i kontraktene. Månedlig faktura godtgjøres under forutsetning av at rapportene foreligger. Teamleder drift følger opp at rapportene foreligger. Det er krav om månedlig rapportering av billettsalg/korrigeringer/refusjon etc. I tillegg er det for en av kontraktene krav om produksjonsrapportering hver måned etter fylkeskommunens mal. Når det gjelder andre typer rapporteringer, er det følgende krav til tidspunkt/frekvens: Regnskap og årsberetning årlig Miljørapport per halvår Bussoversikt/vognregister ved oppstart og endring Hendelser som kan medføre medieomtale umiddelbart Vognløpsplaner senest 4 uker før ruteendring Statistikk og økonomiske forhold om den operative driften på forespørsel. Nettokontrakter Busselskapet har ansvar for at produksjonsoppgaver, statistikk og andre opplysninger oppdragsgiver har behov for, foreligger innen avtalte frister og i den form oppdragsgiver krever. Formkravene kan ikke være urimelige. Dette gjelder inntektsstatistikk, miljørapporter, melding om hendelser (avvik), vognskjema (ved endringer), produksjonsoppgaver og sporadiske henvendelser, for eksempel knyttet til spørreundersøkelser. Ulike saksbehandlere følger opp innen sine ansvarsområder, og melder fra til leder for driftsteamet dersom det oppstår vansker med å få den etterspurte informasjonen til rett tid/på ønsket form. Teamleder drift følger da opp overfor selskapene. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 4.2.6 BILLETTINNTEKTER Bruttokontrakter/anbudskontrakter Som tidligere omtalt tilfaller billettinntektene for bruttokontraktene fylkeskommunen og har ingen betydning for driftsgodtgjørelsen fylkeskommunen betaler busselskapene. I kontraktdokumentene er det krav om at busselskapene bruker elektronisk billettering. De skal kun bruke det systemet som fylkeskommunen har anskaffet til formålet for å effektivisere innkreving, regnskapsføring, avregning og kontroll med billettinntekter og gi inntekts- og passasjerstatistikk. Fara billettsystem som benyttes av OFK, brukes i over halvparten av fylkene i Norge. Økonomirapportene/avregningsrapportene i Fara er gjennomgått og godkjent av revisjonsselskap Price Waterhouse Coopers; Faras revisor. OFK vurderer at systemet er til å stole på. Akonto-fakturering Nettbuss Øst - og andre «rene» bruttoselskap Fylkeskommunen ved regnskapsavdelingen sender månedlig akonto-faktura på billettinntekter til busselskapene basert på innkjørte billettinntekter. Grunnlaget er basert på data fra fylkeskommunens elektroniske billetteringssystem. Ruteplanlegger i driftsteamet utarbeider grunnlaget for fakturering og attesterer. Fakturaunderlaget godkjennes av økonomiansvarlig i Opplandstrafikk før det sendes regnskapsavdelingen. Dette er en foreløpig fakturering for måneden. Det er ikke sikkert at alle inntektene kommer med før om 2 måneder da det kan være at det mangler sjåføroppgjør. Fra høsten 2013 er det brukt «hittil i år» ved akontofakturering, slik at det ikke skal være rom for store avvik. Opplandstrafikk mener at å kalle månedsfakturaene akonto gir en ekstra sikkerhet for å komme tilbake til forhold de får kunnskap om i ettertid. Fra brukes avregningsrapporter som grunnlag for akontofaktureringen for alle selskap bortsett fra JVB. I tillegg til å kontrollere akonto-faktureringene og anvise, sjekker økonomiansvarlig i Opplandstrafikk inntektsføring i regnskapet. Avregning Nettbuss Øst og andre «rene» bruttoselskap Den ansvarlige for billettinntektsoppfølging i Opplandstrafikk lager endelig avregning pr basert på økonomirapporter fra Fara-billettsystem. Tilgodehavende fremkommer som differansen mellom de to rapportene «Avregning skyldig» og «Avregning til gode». Rapportene må være innstilt på riktige produktgrupper, bl.a. skjedde det en endring i systemet i juli 2013, som krevde tilpasning av Avregning skyldig-rapporten. Ved avstemming mot selskapene på årsbasis fremkommer gjerne noen svært små avvik. For 2013 utgjorde dette kr av en billettomsetning på kr for Nettbuss Øst, altså mindre enn 0,1 %. For 2012 utgjorde differansen mot Nettbuss Øst så lite som kr Hvis det i løpet av året oppstår betydelige differanser mellom reelt innkjørt og akonto-fakturert, foretas en foreløpig avregning. I kontrakter inngått fra og med 2013 skal det foretas endelig avstemming av billettoppgjør og insentivavregning (5+ prosjektet) hvert halvår. Innlandet Revisjon IKS Side 20

21 Akonto og avregning for JVB JVB har både brutto- og nettokontrakt, og opererer som undertransportør for annen transportør (Nettbuss Øst) på avtale som denne har med Oppland Fylkeskommune. Avregningsrapportene i Fara fungerer bare på selskapsbasis, og kan ikke splittes opp pr. kontrakt. Det er derfor ikke mulig å benytte disse avregningsrapportene for JVB. Ytterligere kompliserende er det at dette selskapet bruker et parallelt billettsystem (Mobitech) på deler av kjøringen, hovedsakelig på nettokontrakten. Mobitech billettsystem brukes svært lite i kjøring på bruttokontrakten; selskapet rapporterer omfanget til i underkant av kroner pr år (kr i 2013 og kr i 2012). Opplandstrafikk har gjort forsøk på å få JVB til å dedikere spesielle Fara-billettmaskiner til denne kontrakten slik at disse kunne registreres som et annet selskap (JVB II) i billettsystemet, men det er ikke oppnådd enighet om en slik ordning. Faktureringen av billettinntekter på bruttokontrakten med JVB baseres derfor på salgsstatistikken i Fara. Denne rapporten tilpasses for riktige produktkategorier (påfylling verdikort skal ikke være med). Dette frembringer tall som tilsvarer de inntektstall som selskapet selv sender månedlige rapporter om. Ansvarlig for billettsalgsoppfølging utarbeider akonto-fakturaer, og på slutten av året avregninger, attesterer disse og sender dem til økonomiansvarlig for anvisning. I avregningene tas hensyn til inntektene(små) som selskapet oppgir å ha tatt inn på Mobitech billettsystem. Avregningen baseres på JVBs egenrapport av inntekter og reiser. Økonomiansvarlig foretar stikkprøvekontroll på Fara-grunnlaget. Det har ikke vært gjennomført kontroll av omfanget av bruken av Mobitech billettsystemet, men økonomiansvarlig i selskapet har forklart at for å få skiftene til å gå opp, kjøres en kort tur i uka med en buss som har Mobitech billettsystem montert. Andre salgsarenaer Skysstasjonene Skysstasjonene selger periodebilletter og foretar påfylling av verdikort. Salget registreres i billetteringssystemet Fara. Regnskapsavdelingen i fylkeskommunen bokfører dette salget hver måned basert på bilag som leveres/sendes inn fra Skysstasjonene. Økonomiansvarlig i Opplandstrafikk anviser inntektene og går igjennom bilagene på stikkprøvebasis. Regnskapsavdelingen ønsker månedsrapport. Opplandstrafikk produserer månedsrapporten (fra Fara) som lagres som PDF-fil. Nettbutikken Kundene har også mulighet til å fylle opp kortene sine via internett(pay-ex). Regnskapsavdelingen ønsker rapport over dette salget. Opplandstrafikk tar ut rapporten og sender den månedlig til en bestemt person på regnskapsavdelingen. Innlandet Revisjon IKS Side 21

22 Økonomiansvarlig i Opplandstrafikk følger opp inntektsføringen fra både skysstasjoner og nettbutikk ved månedlig gjennomgang av regnskapene. Dette skjer så snart regnskapsperioden er stengt, dvs. ca. den 15. i påfølgende måned. Nettokontrakter Busselskapene beholder billettinntektene selv. Som tidligere omtalt blir det framforhandlet et inntektsbudsjett i forkant hvert år som blir godkjent av leder for Opplandstrafikk og fastsatt i administrativt vedtak. De budsjetterte inntektene blir fratrukket brutto driftsgodtgjørelse og påvirker godtgjørelsen fylkeskommunen skal betale busselskapene. Nettoselskapene rapporterer sine inntekter av to grunner: a) Inntektene gir grunnlag for forhandlinger om neste års inntektsbudsjett. Derfor er det viktig å holde oversikt over inntektene i nettoselskap over tid. b) Inntektene gir input til statistikk over billettinntekter (5+statistikk og andre sporadiske statistikker). Selskapene rapporterer samtidig antall reiser, og dette nøkkeltallet brukes både i målformuleringer i Regionalt handlingsprogram og internt i Opplandstrafikk. JVB rapporterer månedlig sine inntekter på nettokontrakten, spesifiserer hvor mye som er tatt inn på Fara-systemet og hvor mye som er billettert på Mobitech-systemet. Disse tallene blir også brukt i Opplandstrafikks 5+ statistikk, som gjennomgås på hvert møte i 5+ prosjektet. Den ansvarlige for billettsystemet beregner etter årsslutt hvor mye JVB har til gode/skylder ut fra (eventuell) avtale om inntektsdeling. Avregningen baseres på deres egen rapportering av inntekter og reiser. Faktura eller kreditnota kontrolleres og anvises av økonomiansvarlig i Opplandstrafikk. Noen av de små nettoselskapene i distriktene har noen mindre fraktinntekter som de fakturerer direkte, utenfor billettsystemet. Torpa Bilruter, Snertingdal Auto, Lesja Bilruter og Etnedal Bilruter rapporterer månedlig at de har slike inntekter. Opplandstrafikk har i henhold til driftsavtalene anledning til å kontrollere regnskapene i selskapene for å sjekke at de rapporterte tallene er riktige. Opplandstrafikk mener at det ikke er noe i samfunnet, med blant annet konkurranse fra budbilfirmaer og nasjonale pakkegodsaktører, som tyder på at slik frakt skulle ha noe stort omfang. Opplandstrafikk mener de ikke har grunn til å tro at de rapporterte tallene ikke stemmer. Det er derfor ikke foretatt noen kontroll hos selskapene på dette punktet KONTRAKTSOPPFØLGING Oppfølging - driftsgodtgjørelse Det foreligger følgende dokumentasjon som er sentral ved oppfølging av driftsgodtgjørelsen: Rutebilarket Innlandet Revisjon IKS Side 22

23 Beregning av godtgjørelse akonto med utbetalingsplan for netto- og bruttoselskap Produksjonsoppfølging (lik med netto- og bruttoselskap), Oppfølging av fakturert og utbetalt gjennom året Avregning av godtgjørelse for netto- og bruttoselskap De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk beregner selv driftsgodtgjørelsen busselskapene skal betale ut fra kontraktbestemmelsene for kommende år; både akonto og avregninger. Driftsgodtgjørelsen består av hovedelementene antall kilometer og pris pr kilometer. Antall kilometer er fastsatt gjennom ruteplaner og godkjent produksjonsbudsjett som tidligere beskrevet. For løpende kontrakter følger leder for driftsteamet i Opplandstrafikk opp at alle busselskapene sender elektronisk oppgave over produksjonen av kilometer innen i produksjonsåret, men det hender at det må gis utsettelse. Leder for driftsteamet følger også opp at selskapene legger fram forslag til rute- og produksjonsbudsjett for påfølgende år. Ruteplanleggerne hos Opplandstrafikk har definert ruteplanene og vedlikeholder/ajourfører rutedata i egen database som et ledd i oppfølgingen av ruteproduksjonen(antall kilometer). De kontraktsansvarlige i Opplandstrafikk regulerer avtalt pris pr kilometer i henhold til angitte indekser/kostnadselementer i kontraktene. For bruttokontraktene skjer reguleringene ved avregning to ganger pr år; pr. 1.1 og 1.7. For nettokontraktene reguleres avtalt pris årlig ved avregning. Beregningsperioden er da f.o.m november i året før driftsåret t.o.m. oktober i driftsåret. Ved beregning av budsjettert driftsgodtgjørelse for kommende år foretar Opplandstrafikk en framskriving av pris-/kostnadsvekst. Opplandstrafikks oppfølging foregår hovedsakelig ved hjelp av hoved-regnearket/rutebilarket som inneholder budsjett på sumnivå spesifisert for alle rutebilkontraktene for inneværende år og foregående år. Arket inneholder et sammendrag gruppert på anbudsavtaler, bruttoavtaler og nettoavtaler. Hver måned kontrollerer økonomiansvarlig mot regnskapet at det er bokført og utbetalt ca. 1/12 del av totalt beregnet driftsgodtgjørelse i henhold til hovedregnearket. Under dette hovedregnearket er det regneark for produksjon av kilometer hittil i kontraktsperioden spesifisert pr rutebilselskap. Regnearket oppdateres løpende. Som et ledd i kontraktsoppfølgingen ved avregning kontrollerer Opplandstrafikk ved ruteplanlegger årlig antall kjørte km mot rutedatabase, rutetabeller og kjørekalender. Videre er det et regneark pr rutebilselskap som inneholder alle grunnlagsdata og beregnet ordinær godtgjørelse i kontraktsperioden. Det er også regneark som viser utviklingen i kostnadselementene som påvirker fastsetting av prisen pr kilometer fra og med kontraktsinngåelsen. Verdiene på indeksene hentes fra Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Opplysninger i rutebilarket oppdateres fortløpende ved endringer enten i kostnadselementene/indeksene eller i produksjon, dvs. minst en gang i måneden. Oppdateringen foretas av ruteplanleggeren som har fått denne oppgaven. Rutebilarket legges til grunn for regnskapsoppfølging og kontroll av avregning. Innlandet Revisjon IKS Side 23

24 Økonomiansvarlig i Opplandstrafikk fører kontroll med utbetalinger av driftsgodtgjørelser via utbetalingsark i Excel. Oppfølging av inntekter Opplandstrafikk har følgende dokumentasjon på inntektsoppfølging: Økonomi- og avregningsrapporter fra billetteringssystemet Akonto billettinntekter bruttoavtaler Avregning billettinntekter bruttoavtaler Inntektsrapporteringer nettoselskap Kontrollskjema for kontrollør Kontrollplaner for kontrollør Inntektsoppfølging av billettinntekter for anbudskontraktene/bruttokontraktene er lagt til ruteplanlegger i driftsteamet som sørger for akontofakturering av innkjørte billettinntekter og avregning i henhold til kontraktene. For JVB som også bruker et annet billettsystem, foretar Opplandstrafikk en sannsynlighetsvurdering av inntektene med historikk, sammenligning med tilsvarende perioder tidligere år, og etterspør forklaringer på forskjeller. I henhold til driftsavtalene har Opplandstrafikk anledning til å foreta revisjon og bokettersyn, men mulighetene til kontroll i ordinær virksomhet oppleves som begrensede. Økonomiansvarlig i Opplandstrafikk har et overordnet ansvar og kontrollerer akonto-faktureringene og avregningene, anviser og sjekker inntektsføringen i regnskapet. Kontroll av billettering - bruttokontrakter og nettokontrakter Fylkeskommunen har i henhold til kontraktene rett til å kontrollere om utførelsen av oppdragene skjer i henhold til kontraktene; herunder om billetteringen er korrekt. Dette gjelder både for bruttokontrakter og nettokontrakter. Fylkeskommunen har en ansatt kontrollør som blant annet foretar kontroll av korrekt billettering. Kontrollen omfatter i samsvar med kontrollskjema også eventuell korrespondanse med andre busser, sjåførens bruk av uniform, service, holdeplassopprop/lystavle innvendig, sjåførens og passasjerenes bruk av sikkerhetsbelte. Kontrolløren skriver rapporter fra gjennomførte kontroller. Kontroll foretas hos både hos netto- og bruttoselskapene. Kontrollene baserer seg på en kontrollplan som skal dekke hele fylket over en periode på ca. 6 måneder (geografisk, ikke alle ruter), og innmeldte behov. Innmeldte behov kommer fra busselskap, sjåfører, driftsteam eller oppfølging av hendelser og avvik. Kontrolløren har hovedfokus på veiledning samt oppfølging av betalende passasjerer. Opplandstrafikk opplyser at kontrollør sjelden registrerer feil ved billettering. De få tilfeller dette skjer, har det enten vært feil på billettmaskin eller skoleelev har glemt skysskort. Busselskapene kan bli ilagt gebyrer ved feil billettering, jf kapittel nedenfor. Feil på billettmaskin meldes av Innlandet Revisjon IKS Side 24

25 selskapet til Opplandstrafikk v/ikt teamet direkte som registrerer forholdet i avvikssystemet. Kontrolløren registrerer forholdet i en kontrollrapport, og tar i enkelttilfeller dette opp med IKT i etterkant. IKT teamet følger opp forholdet teknisk mot selskap og systemleverandør Fara. Selskapet blir ikke trukket i godtgjørelse. Leder for markedsteamet er ansvarlig for kontrollørens arbeid. Han godkjenner kontrollplanen og følger opp rutiner rundt kontrollene. Driftsmøter Som et ledd i kontraktsoppfølgingen gjennomfører Opplandstrafikk driftsmøter med tilnærmet standardisert dagsorden med hvert av busselskapene 2 ganger pr år(juni og desember). Ved behov gjennomføres hyppigere møter med noen selskaper. Fra Opplandstrafikk deltar kontraktsansvarlig, ruteplanlegger og representant fra info/marked. Temaer på driftsmøtene er i hovedsak avvik/hendelser, ruteproduksjon, rutetabeller, rutetilpasninger, aktuell informasjon fra Opplandstrafikk, aktuell informasjon fra busselskapet og eventuelt. I tillegg tas andre driftsmessige forhold som tas opp. På junimøtet gjennomgås samlerapport for første halvår på avvik/hendelser som er spesifisert på typer avvik som eksempelvis avgangstider, billettsystem, holdeplass/terminal, kortbruk, materiell, sjåfør og annet. Rapporten viser også tilsvarende tall fra perioden før. På desembermøtet gjennomgås avviksrapport for hele året som viser tilsvarende tall fra året før. Driftsrapporter på avvik håndteres månedlig av ruteplanleggerne og sendes fra Opplandstrafikk til busselskapene for kommentarer. Etter avklaring med selskapene produseres rapport for fakturering av avvik som medfører gebyrer. Sanksjonsbeløp/gebyr faktureres etter 14 dagers frist for tilbakemelding. Gebyrer for avvik ilegges etter kontraktenes bestemmelser jf. omtale av sanksjoner og gebyrer i rapportens punkt REVISJONENS VURDERINGER På bakgrunn av de innsamlede data/fakta skal revisjonen vurdere om Opplandstrafikks praksis er i tråd med revisjonskriteriene. Problemstillingen var om fylkeskommunen følger opp de økonomiske sidene ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontrakten. Revisjonen har i rapportens kapittel 4.1 utledet følgende revisjonskriterier: Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Opplandstrafikk skal påse at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår. Innlandet Revisjon IKS Side 25

26 Rutiner og rutinebeskrivelse I henhold til de utledede revisjonskriteriene i kapittel 4.1 skal Opplandstrafikk ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Etter vår vurdering er det etablert uformelle/uskrevne rutiner for kontraktsoppfølging, men det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Som nevnt lages det plan for hvilke forhold ansatt kontrollør skal kontrollere. Etter revisjonens vurdering er en samlet rutinebeskrivelse viktig for å sikre at oppfølgingen overfor busselskapene har et omfang og en innretning som reflekterer sannsynlighet for å avdekke avvik og samfunnsmessige kostnader forbundet med de enkelte avvikene. En slik beskrivelse er også viktig for å sikre konsistent oppfølging over tid, samt løpende kontraktsoppfølging ved fravær, sykdom eller ved skifte i stilling. Det er viktig at lederen godkjenner retningslinjer for hva som skal kontrolleres og hvor ofte. Utbetaling av driftsgodtgjørelse Opplandstrafikk skal påse at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår. Etter revisjonens vurdering har Opplandstrafikk kontroll på utbetalinger av driftsgodtgjørelse til busselskapene da Opplandstrafikk løpende følger opp alle endringer som påvirker pris og ruteproduksjonen og utarbeider faktureringsgrunnlagene både for akonto og avregninger. Revisjonen stiller spørsmål ved dagens praksis hvor Opplandstrafikk utarbeider grunnlagene som bruttoselskapene i neste omgang fakturerer fylkeskommunen for. Bruttoselskapene har kontraktfestet at de skal sende fakturaer. Revisjonen antar at det normale ville være at det var bruttoselskapene som laget fakturagrunnlagene. For nettoselskapene påvirker inntektene størrelsen på driftsgodtgjørelsen som fylkeskommunen skal betale. Etter revisjonens vurdering sikrer Opplandstrafikks oppfølging kontroll med inntektene hos nettoselskapene, bortsett fra hos JVB som fylkeskommunen har både netto- og bruttokontrakt med. Dette på grunn av tekniske utfordringer i billetteringssystemet med å skille mellom de to kontraktene og manglende enighet om løsning. Etter revisjonens vurdering kan det være risiko for feil fordeling av inntekter mellom de to kontraktene. Fakturering av billettinntekter - bruttokontrakter En viktig del av den økonomiske siden ved kontraktsoppfølgingen overfor bruttoselskapene er fakturering av billettinntektene som tilfaller fylkeskommunen. Revisjonen vurderer at Opplandstrafikks oppfølging og bruk av elektronisk billettering sikrer kontroll med billettinntektene, bortsett fra i kontrakten med JVB hvor vi vurderer at det er risiko for at billettinntektene ikke er korrekte på grunn av tekniske utfordringer i billetteringssystemet med å skille mellom de to kontraktene og manglende enighet om løsning. Innlandet Revisjon IKS Side 26

27 5 PROBLEMSTILLING 2 Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som krav til renhold, materiell, regularitet, miljøhensyn? 5.1 REVISJONSKRITERIER Revisjonen har tidligere utledet følgende revisjonskriterier for kontraktsoppfølging på grunnlag av bestemmelser i Oppland fylkeskommunes økonomihåndbok og interne retningslinjer, jf. problemstilling 1 punkt 4.1.: Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Dette er vurdert i kapittel 4.1 og gjelder generelt for kontraktsoppfølgingen. Opplandstrafikk skal påse at kontraktsbestemmelsene blir oppfylt; det vil si at leveransene er i henhold til kontraktenes vilkår. I anbudskontraktene/bruttokontraktene er det nedfelt at fylkeskommunen kan gjennomføre kvalitetskontroller hos busselskapene for å bekrefte at de holder det minimumsnivået på kjøreoppdraget som er nedfelt i kontrakten og dens vedlegg. I nettokontraktene er det kun nevnt at fylkeskommunen kan engasjere kontrollør for å utføre kontroll av billetteringen. Kontraktene inneholder imidlertid også blant annet krav til renhold, materiell og regularitet. Revisjonen forutsetter at fylkeskommunen også må ha anledning til å påse at disse kontraktfestede kravene blir fulgt da fylkeskommunen i følge kontraktene har mulighet for å ilegge gebyrer. Spesifikt for denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: Opplandstrafikk skal påse at kontraktenes krav til renhold, materiell, regularitet og miljøhensyn blir oppfylt. 5.2 DATA KRAV TIL DAGLIG RENHOLD/VEDLIKEHOLD Kravene til renhold fremgår av kontraktsbestemmelsene. Innlandet Revisjon IKS Side 27

28 Anbudskontraktene/bruttokontraktene For anbudskontraktene/bruttokontraktene gjelder følgende krav til daglig renhold: Ved innsetting av buss i rute fra garasje/opphold skal bussen fremstå som ren utvendig og innvendig. Avgang fra endeholdeplass: alt løst søppel skal være fjernet. Lett rengjøring innvendig foretas daglig. Det er også følgende krav til daglig vedlikehold: Bussene skal være rene og hele innvendig. Innvendige skader på stoler og interiør skal repareres omgående. Bussene skal være underlagt et vedlikeholdssystem som sikrer at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Operatøren skal dokumentere og presisere dette i tilbudet. Oppdragsgiver har innsynsrett i vedlikeholdssystemet og de periodiske kontrollene. Utvendige karosseri- og plateskader skal være reparert senest 10 dager etter skaden oppsto. Ved større skader skal bussen tas ut av trafikk til skaden er reparert. Punkterte sidevinduer som dogger skal byttes senest etter 1 uke. Busser med betydelig lakkslitasje skal hel-lakkeres. Nettokontraktene For nettokontraktene gjelder følgende krav til daglig renhold: Sjåføren har ansvaret for at bussen hver dag er oppvarmet og fremstår rengjort. Løst søppel skal fjernes før hver avgang fra terminal eller endestasjon. Det er ikke kontraktsfestet samme krav til daglig vedlikehold som det er for anbudskontraktene. Kontraktsoppfølging Opplandstrafikk opplyser at kontraktsoppfølging av kravene til renhold/daglig vedlikehold foregår gjennom egen observasjon og kontrollør. Ved manglende renhold/vedlikehold i henhold til oppgitte krav ilegger Opplandstrafikk busselskapene gebyrer etter bestemmelser i kontraktene, jf. kapittel KRAV TIL MATERIELL Krav til materiell fremgår av kontraktene med busselskapene. Bussene skal være godkjent av offentlige myndigheter og innfri kjøretøyforskriftens krav for kjøretøyklassen. Opplandstrafikk har et Innlandet Revisjon IKS Side 28

29 spesifisert vognregister som viser alle bussene som kjører under de enkelte busskontraktene; både brutto- og nettokontrakter. Grunnlag for registeret er innmeldte opplysninger fra busselskapene. Opplandstrafikk har stilt krav om at endringer skal rapporteres løpende slik at registeret er oppdatert til enhver tid. Opplysninger som fremgår av vognregisteret er dato for førstegangsregistrering av bussen, antall sitteplasser og ståplasser og om de stilte kravene er oppfylte når det gjelder: Motorytelse, alkolås, publikumsinformasjon, dører, tilgjengelighet for funksjonshemmede, seter, gulv og stigtrinn, varme, - ventilasjons- og klimaanlegg, belysning og miljø og støy(jf. kapittel 5.2.4). Gjennom kontraktene er det stilt krav til bussenes alder i kontraktsperioden. Videre er det krav om at lakk og merking skal være i samsvar med designprogrammet. For nettokontraktene er ikke dette kravet absolutt. Det aksepteres kontraktsfestede unntak/avvik fra kravet i kontraktene. Kontraktene har også krav til teknisk utrustning, sikkerhet, trygghet og kommunikasjonsutstyr. I anbudskontraktene/bruttokontraktene er det stilt minimumskrav til passasjerkapasitet i bussene som skal brukes på de ulike bussrutene. For nettokontraktene har busselskapet ansvar for at det alltid er tilstrekkelig kapasitet i rutene også dersom behovet for materiell overstiger egen kapasitet. Godtgjørelse for bruk av ekstra ressurser gis bare etter avtale med Opplandstrafikk. Kontraktsoppfølging Kontroll av materiell utføres i følge Opplandstrafikk av ansatt kontrollør, basert på standardisert skjema. Kontroll av riktig bussmateriell på riktig avgang tas også gjennom avviksmeldinger og egne observasjoner. Det foretas sporadisk stikkprøvekontroll av materiell før utkjøring om morgenen. Alder, sikkerhetsutstyr, universell utforming mm kontrolleres i henhold til vognoversikten. Opplandstrafikk legger også til grunn innmeldte opplysninger fra busselskapene. Det er mulighet for kontroll mot billettsystem og bussmaterielloversikt. Opplandstrafikk opplyser at bruk av avvikende materiell ikke er noe stort problem. Det kan nevnes at Statens vegvesen foretar kontroll av krav til universell utforming for kjøretøy registrert etter Ved ikke oppfylt minimumsnivå /avvik i forhold til materiellbeskrivelsen i anbudskontraktene ilegger Opplandstrafikk busselskapene gebyrer etter regler i kontraktene. Nettoselskapene kan også bli fakturert ved bruk av feil materiell KRAV TIL REGULARITET I henhold til busskontraktene skal kjøreoppdragene utføres i samsvar med gjeldende rutetabell. Busselskapene både på netto- og bruttokontrakter er ansvarlige for at rutetidene følges. Bruttokontraktene/Anbudskontraktene Bruttokontraktene har spesifikke krav til punktlighet, blant annet krav om at ingen busser skal forlate holdeplasser tidligere enn det rutetabellen sier, samt at alle avganger fra startholdeplass skal skje i samsvar med oppsatt ruteplan. Innstilte avganger defineres som avganger som ikke er kjørt innen neste avgang på linjen, eller 20 min. etter oppsatt avgangstid, eller avganger som ikke er pålogget Innlandet Revisjon IKS Side 29

30 billettsystemet (gjelder ikke ved teknisk feil på system/utstyr). Forsinkelser, fra-kjøringer og innstilte avganger skal rapporteres til Opplandstrafikk og registreres i avvikssystemet. Nettokontraktene For nettokontraktene er større uregelmessigheter ved avganger definert som avgang som ikke utføres, eller avgang eller ankomst som er vesentlig forsinket(jvb), som er mer enn 10 min forsinket(snertingdal) eller mer enn 15 min forsinket(lesja) i forhold til ruteplanen. Det er kontraktsfestet at busselskapene løpende skal rapportere større uregelmessigheter ved avgangene til Opplandstrafikk. Kontraktsoppfølging Opplandstrafikk opplyser at man kjører rapporter over forsinkelser fra billettsystemet som et ledd i månedlig oppfølging av regulariteten. Opplandstrafikk ilegger gebyrer ved ikke utførte/for sene avganger i henhold til kontraktsbestemmelsene KRAV TIL MILJØ I bruttokontraktene er det stilt krav om at alle busser til enhver tid skal følge gjeldende lover og forskrifter for utslipp. I tillegg er det stilt spesifikke krav til utslipp, drivstoff og støynivå. Det er også kontraktfestet at Opplandstrafikk kan bestille støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus. Dette har aldri blitt gjort. Nettokontraktene inneholder ikke spesifikke krav/regler for miljørapportering, men rapporterer på lik linje med bruttoselskapene. I følge kontraktene har nettoselskapene ansvar for at produksjonsoppgaver, statistikk og andre opplysninger som Opplandstrafikk har behov for i sin forvaltning av kollektivtransporten i fylket, foreligger innen avtalte frister og i den form Opplandstrafikk krever. Alle busselskapene er pålagt å levere miljørapport kvartalsvis etter Opplandstrafikks mal. Det er blant annet krav om rapportering av drivstoff- forbruk fordelt på biodrivstoff og fossilt brensel. Utslipp av karbondioksid, natriumoksid(nox) og partikler(pm 10) beregnes. Data fra alle busselskapene registreres i miljørapporteringsskjema, og det lages en samlet oppstilling for Opplandstrafikk som rapporteres i årsmeldingen(fra og med 2012). Kontraktsoppfølging Opplandstrafikk opplyser at leder for driftsteamet følger opp at pålagt miljørapportering foreligger. Innlandet Revisjon IKS Side 30

31 5.2.5 SANKSJONER OG GEBYRER Anbudskontraktene/bruttokontraktene Det er følgende prisgrupper for gebyrer i anbudskontraktene/bruttokontraktene: Type avvik Gebyr pr avgang Ikke utført avgang dersom operatøren ikke selv har varslet samme dag Kr Ikke utført avgang, varslet i henhold til retningslinjer Kr Andre avvik: Kr For sen avgang(mer enn 10 min) fra startpunkt på rute ifølge rutetabellen Ukorrekt skilting av buss Manglende holdeplassoppslag pr holdeplass Manglende rutetabeller og informasjonsmateriell i bussene Manglende billetteringsutstyr Manglende renhold i henhold til oppdragsbeskrivelse Feil eller manglende billettering Feil busstype Feil ved bussene, ulovlig mobiltelefonbruk og annet Operatøren vil ikke bli ilagt gebyr for innstilte avganger, eller at en avgang er forsinket fra startstoppested, grunnet forhold som operatøren ikke råder over. Nettokontraktenes bestemmelser om gebyrer Type avvik 1. Ikke utført avgang som er varslet i henhold til kontraktens bestemmelser 2. Andre feil: Forsinket avgang Ukorrekt skilting av buss Manglende billetteringsutstyr Manglende eller feil billettering Ulovlig mobiltelefonbruk Sjåfør-røyking i buss O.a. Gebyr pr avgang/ pr hendelse Kr Kr Innlandet Revisjon IKS Side 31

32 3. Manglende rutetabeller i bussen Kr 500 Hvis feil som nevnt i punktene 1 og 2 ikke rapporteres av leverandøren innen kl neste virkedag, dobles sanksjonsgebyret. Det er ikke lagt ilagt spesielle gebyrer eller andre sanksjoner knyttet til miljø/miljørapportering. For bruttokontraktene/anbudskontraktene må pålagt rapportering foreligge for å få den månedlige utbetalingen, jf kapittel Kontraktsoppfølging Avvik meldes inn til Opplandstrafikks kundesenter av kunder eller busselskapene. Meldingene kan være muntlige eller skriftlige og blir registrert i avvikssystemet. Resultat av kontroller utført av egen kontrollør og egne observasjoner registreres også i avvikssystemet. Innlandet Revisjon har gått gjennom eksempler på rapporter fra utførte kontroller. Disse omfatter ulike forhold knyttet renhold, vedlikehold, service, regularitet og annet. Kontrollene baserer seg på en kontrollplan for en gitt tidsperiode, jf omtale i kapittel Alle tilfeller av avvik/hendelser sendes videre til relevant saksbehandler for avklaring/løsning. Listene over avvik sendes busselskapene månedlig og gjennomgås på driftsmøtene, jf. rapportens kapittel om driftsmøter. Avvik som medfører økonomiske sanksjoner, faktureres i henhold til gebyrer/prislister i kontraktene. Leder for driftsteamet er ansvarlig for og følger opp at avvikene blir fakturert månedlig. Opplandstrafikk opplyser at samlede gebyrer i 2013 var kr. 5.3 REVISJONENS VURDERINGER Opplandstrafikk skal påse at kontraktenes krav til renhold, materiell, regularitet og miljøhensyn blir oppfylt. Revisjonen vurderer at Opplandstrafikk følger opp at kontraktenes krav til renhold, materiell, regularitet og miljø blir oppfylt. Det er utarbeidet sanksjoner i form av gebyrer for avvik for flere forhold fastlagt i kontraktene med busselskapene. I følge Opplandstrafikk har busselskapene blitt ilagt gebyrer for slike avvik. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Etter vår vurdering er det etablert uformelle/uskrevne rutiner for kontraktsoppfølging, men det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Som nevnt lages det plan for hvilke forhold ansatt kontrollør skal kontrollere. Innlandet Revisjon IKS Side 32

33 Etter revisjonens vurdering er en samlet rutinebeskrivelse viktig for å sikre at oppfølgingen overfor busselskapene har et omfang og en innretning som reflekterer sannsynlighet for å avdekke avvik og samfunnsmessige kostnader forbundet med de enkelte avvikene. En slik beskrivelse er også viktig for å sikre konsistent oppfølging over tid, samt løpende kontraktsoppfølging ved fravær, sykdom eller ved skifte i stilling. Det er viktig at lederen godkjenner retningslinjer for hva som skal kontrolleres og hvor ofte. Innlandet Revisjon IKS Side 33

34 6 PROBLEMSTILLING 3 Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende og størst mulige billettinntekter? 6.1 REVISJONSKRITERIER For problemstilling 3 vil det være vanskelig å operere med autoritative revisjonskriterier i den forstand at det finnes lite lover og regelverk som kan angi hva som anspore busselskaper (eller andre) til å maksimere inntektene på vegne av offentlige oppdragsgivere. Vi vil imidlertid trekke fram kollektivtrafikkforeningens anbefalinger og analyser som kan bidra til å belyse problemstillingen. Kollektivtrafikkforeningen 7 Kollektivtrafikkforeningen anbefaler at det benyttes insentiver i alle kontrakter ved kjøp av kollektivtrafikktjenester. «Norge er differensiert når det gjelder bosetning, noe som resulterer i svært ulike markedsgrunnlag for kollektivtrafikk. Dette gjør at det ikke er mulig å gi ett svar på hva som er det optimale insentivet. I veilederen presenteres tre ulike hovedstrategier for insentiver, hvorav to har to underkategorier: 1) Kvalitetsavhengige insentiver a) Tiltaksorienterte incentiver: Kan benyttes når oppdragsgiver vil godkjenne forslag om endringer i tilbudet, basert på forhåndsdefinerte kriterier. Metoden tar utgangspunkt i hvor mye kvaliteten på tilbudet bedres. b) Kvalitetsbaserte incentiver: Baseres på antagelse om sammenheng mellom kundenes opplevde kvalitet og bruk av kollektivtransport. Beregnes på grunnlag av kundetilfredshet. 2) Resultatavhengige insentiver a) Resultatavhengige incentiver: Knyttes til utvikling av inntekter fra kundene og som dermed påvirker det økonomiske resultatet til oppdragsgiver. Metoden baserer seg på en deling av inntektsendringer og/eller at operatør beholder definerte inntektsstrømmer som del av sin godtgjørelse. 7 Med utgangspunkt i åtte stiftere har Kollektivtrafikkforeningen i dag 16 medlemmer. Dette er offentlige aktører med ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk i alle landets fylker. (Hentet fra foreningens hjemmeside kollektivtrafikk.no). Opplandstrafikk er medlem av foreningen. Innlandet Revisjon IKS Side 34

35 b) Passasjeravhengige incentiver: Dette er en variant av de resultatavhengige insentivene som baseres på endringer i passasjertall. 3) Deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering: Operatør gis et økonomisk insentiv til å foreslå reduksjon av omfanget av produksjonen, eller at den løses på en rimeligere måte. Den økonomiske besparelsen deles mellom oppdragsgiver og operatør. De to første incentivordningene anbefales brukt primært i større byer og storbyregioner. Den siste metoden er bedre egnet der hvor markedsgrunnlagene er for dårlige/ små til å benytte noen av de andre metodene. Utredninger/analyser På oppdrag fra NHO Transport, har Oslo Economics vurdert effektiviteten i organiseringen og reguleringen av lokal kollektivtransport i Norge. Etter forfatternes oppfatning innebærer anbudsutsetting av ruteområder at det offentlige tar grep om flere sider av tjenestetilbudet, og at man da går glipp av mulighetene som ligger i at leverandørene blir stimulert til å finne gode løsninger. Rapporten anbefaler tiltak som gir aktørene større frihet og muligheter til å utvikle nye tjenester og arbeidsmåter (jf Løvhaug m fl 2013): «Bruke tjenestekonsesjonskontrakter som et alternativ til tjenestekontrakter (bruttoanbud): Selv om bruttoanbud i noen tilfeller er hensiktsmessig finnes det eksempler på vellykket bruk av konsesjonskontrakter. Konkurransen kan for eksempel legges opp som en tilbudskonkurranse. Operatørene er nærmere kundene til daglig og har bedre forståelse av hva som gir driftsoptimalisering. Utlyse bedre kontrakter med mer krav til funksjon: For å få frem innovative løsninger i konkurransen er det viktig å unngå detaljerte tekniske spesifikasjoner. Detaljerte krav kan hemme effektivitet fordi oppdragsgiver ofte har dårligere informasjon enn leverandørene om rutebildrift. Åpne for friere etablering av bussruter innad i fylker: Erfaringen med frislippet i ekspressbussmarkedet er gjennomgående positive fri tilpasning av tilbudet gjør at ekspressbussoperatører står friere til å utnytte virkemidler for å vinne kundens gunst. Vi mener man bør vurdere å åpne for fri etablering på flere ruter, for eksempel på ruter lengre enn 50 km. Tilskudd til flere selskaper på samme strekning: Kollektivtransportforordningen åpner for å gi tilskudd til flere selskaper på samme strekning ved å sette krav til maksimalpriser eller rabatter. Slikt tilskudd vil gi økt dynamikk ved at busselskapene får fleksibilitet mot markedet. Antakelig vil det være mest aktuelt for ekspressbussruter og bussruter nevnt i forrige punkt om friere etablering.» Når det gjelder utforming av (dagens) kontrakter så tar rapporten til orde for å gå igjennom hvorvidt kontraktene har en effektiv fordeling av risiko: «Risikofordelingen i kontraktene dikteres ensidig av oppdragsgiversiden i dette anbudsmarkedet. Det er da en fare for at mer risiko enn det som er optimalt skyves over på operatørene. Kostnaden ved den økte risikoen vil på sikt falle tilbake på oppdragsgiver gjennom risikopåslag i anbudene, eller konkurser og konsolidering med påfølgende svekket konkurranse. Prinsipielt bør fordeling av risiko skje slik at risiko primært bæres av (1) den som Innlandet Revisjon IKS Side 35

36 kan påvirke usikkerheten og (2) den som mest effektivt kan håndtere risiko. En riktig fordeling av risiko vil gi lavere kostnader.» (jf Oslo Economics 2013, s 54). Urbanet Analyse har vurdert insentiver på oppdrag for Ruter AS 8, og oppsummerer at det ikke finnes én enkelt løsning for utforming av incentiver i kontrakter i kollektivtrafikken i Oslo-regionen: «Det er ingen fasit på hva som er den ideelle incentivkontrakten. Lokal kollektivtransport betjener et mangfoldig marked, og det kan være at det optimale er å ha ulike løsninger for ulike deler av regionen. Innenfor Ruters ansvarsområde er det alt fra tradisjonelle distriktsruter til tunge byruter, i tillegg til en betydelig andel skinnegående transport og båtruter. Det vil være behov for ulike type incentiver i kontraktene. Disse avhenger av hvor store frihetsgrader operatørene får innenfor kontraktene, og hvor mange aktører som kan påvirke måloppnåelsen». (Urbanet Analyse 2009, side 4) 6.2 DATA INCENTIVER BYGD INN I KONTRAKTENE Inntektstap som følge av manglende eller feil billettering, er leverandørens ansvar såfremt dette ikke skyldes feil ved billetteringssystemet (JVB Valdres). Inntektstap som følge av manglende eller feil billettering, er leverandørens ansvar (Lesja Innkjøpslag). Incitament ved oppnådd inntekt i kontrakten med JVB Land: Økonomisk bonus knyttet til inntekten for ordinære reisende i anbudspakkene. Grunnlag for bonus er en beregnet årsinntekt basert på inntekten i driftsperioden Merinntekter blir delt mellom oppdragsgiver og operatør i forholdet 60:40. Virkning av takstendringer holdes utenfor. Det er inngått separat incitamentsavtale med Nettbuss Øst 9. «Økonomisk omfang avhenger av vekst i inntekts- og passasjerstatistikk, samt kundetilfredshet. For å oppnå bonusutbetaling for kundetilfredshet, stilles det krav til vekst i inntekt og passasjerantall i forhold til basisår, korrigert for lønns og prisstigning i fylkeskommunens budsjett og produksjonsendringer.» Nettbuss kan oppnå 25% av merinntekt i forhold til basisår (2012) dersom passasjerveksten er minst like stor som inntektsveksten. Selskapet kan også få 25% av den nevnte merinntekten ved maksimal score i kundetilfredshet 10. Dette forutsetter vekst i inntekt og antall passasjerer. 8 Selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. 9 Avtalen forutsetter at Nettbuss deltar i 5+ prosjektet. Vilkår for bonus følger av incitamentsavtalen. 10 Det følger av avtalen blant annet hvordan denne skal måles, hvilke kriter som skal benyttes. Vi går ikke inn på det her. Innlandet Revisjon IKS Side 36

37 PROSJEKTET Prosjektet startet opp i 2011, og hadde som siktemål å øke antall kollektivreiser med 5 prosent. Alle busselskaper inngikk prosjektavtale. Det ble igangsatt tiltak innen billettering, betaling, ruteplanlegging, markedsføring, samt rekruttering og opplæring av sjåfører i samarbeid med videregående opplæring. Prosjektet omtales slik i Opplandstrafikks årsmelding for 2011 og 2012 (s 4): Samarbeidsprosjektet 5+ hvor både rutebilselskapene, sjåførorganisasjonene og Opplandstrafikk engasjerer seg for å øke antall reisende og billettinntektene, er et tiltak for å nå visjonen vår. Dette er et vinnvinn-prosjekt som skaper entusiasme og kundefokus hos alle som deltar i produksjon av kollektivtrafikktjenester.» For hvert år ble det satt opp mål for selskapene (mht vekst i inntekter og antall reiser), godtgjørelse for deltakelse og regler for hvordan inntekter ut over målene skulle deles. Viktige elementer er blant annet 11 : Alle selskap får en godtgjørelse på kr for deltakelse i prosjektet. De selskap som deltar i prosjektgruppen får kr ekstra, til sammen kr Dersom prosjektets mål om økte inntekter og økning i antall reiser oppnås inviteres alle sjåfører og andre ansatte til felles arrangement med overnatting innenfor en ramme på 25 % av merinntektene. Opplandstrafikk bruker 25 % av merinntekten utover inntektsmålet på ekstern og intern markedsføring og andre prosjektaktiviteter. Ytterligere 25 % settes av til tiltak som fremmer prosjektets formål. Dersom selskapet samlet sett oppnår en vekst i inntekt og antall reiser som minst tilsvarer målene, beholder selskapet 25 % av merinntekten utover inntektsmålet dersom ikke annet er avtalt i annen avtale 12. Resultatet for 2011 for alle selskaper under ett ble 3 % vekst i antall reiser, og like inntekter som 2010 (jf årsmelding 2011). Resultatet for 2012 ble 1 % vekst i reiser, mens inntektene økte med 3 % (jf årsmelding 2012). For 2012 fikk ett selskap bonus, de øvrige fikk grunngodtgjørelsen (kr 5000,- + evt 5000 for deltakelse i prosjektgruppen). Målet var 3 % vekst i reiser og inntekter, men resultatet for 2013 ble 2 % tilbakegang i reiser, mens inntektene økte med 1 %. 11 Vi gjengir elementer i avtalene for Det har vært noen justeringer fra år til år, men hovedstrukturen i avtalene er beholdt. 12 Gjelder bruttokontrakter. Nettokontrakter beholder sin merinntekt dersom ikke annet er avtalt i annen avtale. Innlandet Revisjon IKS Side 37

38 6.3 REVISJONENS VURDERINGER Etter revisjonens vurdering har Opplandstrafikk både gjennom bestemmelser i bruttokontraktene og 5+ prosjektet inkludert incentiver som motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende og størst mulige billettinntekter. Kollektivtrafikkforeningen anbefaler at busselskapene vurderer incentiver som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering, dvs at operatør gis et økonomisk insentiv til å foreslå reduksjon av omfanget av produksjonen, eller at den løses på en rimeligere måte. En slik ordning vurderes av foreningen å være mest egnet i områder med relativt lite markedsgrunnlag. Store deler av Oppland må kunne sier å ha svakt markedsgrunnlag, men denne typen incentiv er ikke tatt i bruk i Oppland. Innlandet Revisjon IKS Side 38

39 7 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Konklusjoner Problemstilling 1: Følger fylkeskommunen opp de økonomiske sider ved busskontraktene, slik at den sikrer at den godtgjørelse fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktene? Opplandstrafikk følger opp at den godtgjørelsen fylkeskommunen betaler er i henhold til kontraktenes vilkår, men har ikke helt kontroll med billettinntektene for JVB. Årsaken ligger i tekniske utfordringer i billetteringssystemet med å skille mellom de to kontraktene og manglende enighet om løsning. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Etter revisjonens vurdering er en samlet rutinebeskrivelse viktig for å sikre en konsistent oppfølging overfor busselskapene. Problemstilling 2: Blir kontraktene med busselskapene fulgt opp i henhold til inngåtte vilkår, slik som renhold, krav til materiell, krav til regularitet, miljøhensyn etc.? Revisjonen vurderer at Opplandstrafikk følger opp at kontraktenes krav til renhold, materiell, regularitet og miljø blir oppfylt. Det er utarbeidet sanksjoner i form av gebyrer for avvik for flere forhold fastlagt i kontraktene med busselskapene. Opplandstrafikk skal ha etablert rutiner og laget rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Etter vår vurdering er det etablert uformelle/uskrevne rutiner for kontraktsoppfølging, men det foreligger ingen samlet rutinebeskrivelse som er godkjent av leder for Opplandstrafikk. Problemstilling 3: Er kontraktene utformet slik at de på en god måte motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende reisende og størst mulige billettinntekter? Opplandstrafikk har både gjennom bestemmelser i bruttokontraktene og 5+ prosjektet inkludert incentiver som motiverer selskapene til å arbeide for å få flest mulig betalende og størst mulige billettinntekter. Opplandstrafikk har ikke innført incentiver som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering, slik at operatør gis et økonomisk insentiv til å foreslå reduksjon av omfanget av produksjonen, eller at den løses på en rimeligere måte. Innlandet Revisjon IKS Side 39

40 Anbefalinger Vi anbefaler at Oppland fylkeskommune/opplandstrafikk: Innfører skriftlig rutinebeskrivelse for oppfølging av kontraktene med busselskapene. Foretar en gjennomgang slik at oppfølging og kontroll med billettinntektene fra JVB forbedres. Vurderer grunnlaget for å innføre økonomiske incentiver overfor busselskapene som inkluderer deling av kostnadsbesparelser ved produksjonsreduksjon/ -effektivisering. Innlandet Revisjon IKS Side 40

41 REFERANSER Danielsen, A (2012): Bonus til besvær. Artikkel i Transportforum 4/2012. Danielsen, A (2013): Reagerer mot detaljstyring. Artikkel i Transportforum 3/2013. Difi Direktoratet for forvaltning og IKT (2012): Innovasjon steg-for steg En veileder i gjennomføring av innovative offentlige anskaffelser. Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2006: Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar. Homleid, T og Heldal, N (2004): Bruttokontrakter er bedre enn nettokontrakter i kollektivtransporten. Samferdsel 4/2004. Kollektivtrafikkforeningen (2012): Veileder for incentiver. Hvordan bidra til at flere og mer fornøyde kunder i kollektivtrafikken? Logva, F og Osland, O (2008): «Anbud på norsk.» Konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester: Effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere. Rapport 982/2008. Transportøkonomisk Institutt, Oslo. Logva, F, Osland, O og Skollerud, K.H (2007): Anbud i lokal rutebiltransport. Virkninger for tilbudet i distriktene og for fylkenes administrasjonskostnader. Rapport 927/2008. Transportøkonomisk Institutt, Oslo. Løvhaug, K.R, Berg, O og Halsos, O.S (2013): Effektivitet er mer enn anbud. Artikkel i Transportforum 2/2013. Nordheim, B, Kjørstad, K.N og van der Velde, D (2009): Incentivbaserte kontrakter og konkurranseutsetting Strategiske valg for Ruter. Rapport 15/2009. Urbanet Analyse. Oslo Economics (2013): Effektivitet i fylkeskommunalt kjøp av lokal kollektivtransport. Utarbeidet for NHO Transport, 13. mars Sundfjord, T (2010): Fra servicebedrifter til regnemestre. NHO Transport Sundfjord, T (2012): Keiserens nye klær ny anbudsform skal gi billigere transport. NHO Transport Aarhaug, J (2009): Konkurranse og anbud i lokal rutebiltrafikk. Rapport 1031/2009. Transportøkonomisk Institutt, Oslo. Innlandet Revisjon IKS Side 41

42 VEDLEGG RÅDMANNENS UTTALELSE Innlandet Revisjon IKS Side 42

43 Innlandet Revisjon IKS Side 43

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden september - desember

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser NÆRØY KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer