E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! 3. Advokat-nei til økte KOFA-gebyrer 4. Ulovleg forlenging var ulovleg direktekjøp 5. Miljøkrav, KS-kritikk og SMB 6. Klager koster danske oppdragsgivere i snitt Program for enklare offentlege innkjøp Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli Regjeringen tar sikte på en nær tidobling av gebyret for å få en klage behandlet i KOFA fra dagens 860 kroner til 8000 kroner allerede fra 1. juli i år. Samtidig skal det innføres et gebyr på 1000 kroner også for å få behandlet en klage som gjelder påstått ulovlig direktekjøp. Dette fremgår av et forslag som regjeringen nå har sendt Stortinget. I vårens høringsrunde har oppdragsgivere stått mot leverandører i spørsmålet om økning av satsene nå. Regjeringens forslag til nye klagegebyrsatser fremlegges for Stortinget i Prop. 111 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet Den kom i går og er en del av den «budsjettpakken» som går under navnet «revidert statsbudsjett». Det foreslås å øke gebyrene for klagebehandling i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) til kroner for rådgivende saker og kroner for saker som omhandler ulovlige direkte anskaffelser. I dag er klagegebyret for rådgivende saker et rettsgebyr på 860 kroner, mens det er gratis å klage på saker som omhandler ulovlige direkte anskaffelser. Det tas sikte på at de nye gebyrsatsene kan få virkning f.o.m. 1. juli Raskere saksbehandling Med økte gebyrer ønsker regjeringen færre avviste saker og raskere saksbehandlingstid. Det forventes, heter det i proposisjonen fra regjeringen, at økte klagegebyrer vil føre til en viss reduksjon i antall saker. Det anslås at inntektene fra klagegebyrene vil bli om lag 1,0 mill. kroner i 2012, som følge av økte klagegebyrer. Det foreslås at inntekten fra klagegebyrene inngår som en del av finansieringen av KOFAs virksomhet. I en kommentar sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud: 1

2 - KOFA skal være et lavterskeltilbud og et alternativ til domstolene. Da er det viktig med rask og rimelig klagebehandling. Det går med mye ressurser på saker som blir avvist. Med økte gebyrer ønsker vi å oppnå bedre begrunnede klager, færre avviste klager og raskere saksbehandling. Oppdragsgivere vs leverandører 7. mars 2012 sendte Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet et forslag om økte klagegebyrer i KOFA på høring. Høringen ble avsluttet 18. april Det kom inn 52 høringsuttalelser, hvorav 37 hadde merknader, fremgår det av proposisjonen som er sendt Stortinget.. Høringsinstansene deler seg stort sett i to grupper, der representantene for oppdragsgiversiden støtter forslaget om økning i gebyrer, mens representantene for leverandørsiden mener at forslaget om gebyrøkning bør vurderes i sammenheng med den øvrige gjennomgangen av KOFA. Flertallet av høringsinstansene er enig i at klagegebyret til KOFA bør økes. Enkelte mener også at det foreslåtte klagegebyret er for lavt. De fleste høringsinstansene er bekymret over for lang saksbehandlingstid. Over tid har saksmengden til KOFA økt vesentlig, samtidig som sakene har blitt mer komplekse. Saksstatistikken viser også at antall saker som avvises øker. Dette er saker som ikke egner seg til behandling i nemnda. Antallet nye saker til KOFA har doblet seg på fem år. I 2011 ble en av tre saker avvist. Dette er saker som for eksempel mangler dokumentasjon, er foreldet eller er ubegrunnede. Gjennomsnittlige kostnader per klagesak er ca kroner. KOFA behandlet i klagesaker om brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Regjeringen har bestemt at statlige virksomheter (kunder) skal kreve elektronisk faktura og kreditnota i alle avtalene de inngår etter 1. juli i år. Kommunene anbefales å gjøre det samme. Da blir det etter hvert slutt med.pdf eller papir, konvolutt, frimerke og postlegging. Fortsetter en leverandør likevel med det, kommer fakturaen i retur i stedet for penger inn på konto. Dårlig business! Å omstille seg til det nye er ingen stor kunst, dersom du i eget hus har elektronisk fakturaflyt allerede. Egentlig er det bare en elektronisk utgave av dette med papir, konvolutt, frimerke og postkontor, bare enklere. En leverandør som har gjort avtale med en offentlig kunde som krever elektronisk faktura, bør raskest mulig kontakte et «postkontor» som i elektronisk faktura-verden kalles aksesspunkt og gjøre avtale også med et slikt. Du trenger bare ett aksesspunkt uansett hvor mange fakturaer, kunder eller leverandører du har. En oversikt over godkjente aksesspunkter er til enhver tid å finne her. Mange offentlige kunder får fakturaer via Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Disse blir automatisk koplet opp mot et slikt postkontor et aksesspunkt. Det samme gjelder de som er knyttet til Ehandelsplattformen. Offentlige virksomheter som hverken er på plattformen eller med i DFØ-systemet, må ved hjelp av konkurranse etter regelverket for offentlige anskaffelser gjøre avtale med et elektronisk postkontor (godkjent aksesspunkt). Leverandørene behøver ikke følge dette regelverket når de på sin side skal lage avtale med sitt aksesspunkt. 2

3 Slik bruker du e-faktura På «postkontoret»/aksesspunktet registrerer du deg med ditt organisasjonsnummer. Disse adresseopplysningene samles hos ELMA (= elektronisk mottakeradresseregister), som er en slags elektronisk telefonkatalog. Når dette er på plass, er det bare å sette i gang. Det er ikke nødvendig å vente til 1. juli. I hverdagen blir det da slik at fakturaen fylles ut elektronisk, organisasjonsnummer til mottaker fylles inn, og så trykker man på «send»-knappen. Resten fikser selve systemet. Her finner du hjelp, og kan teste om dine fakturaer, purringer m.m. er i pakt med kravene. Her finner du også fakturamaler etc. Selvsagt koster det penger å sende faktura enten det er elektronisk eller på papir. Det enkelte aksesspunkt bestemmer prisen. Jo flere aksesspunkter, jo billigere blir det. Pr. nå er det 10 godkjente, og flere kommer. Dersom du har en viss mengde fakturaer, vil du snart se at det er lønnsomt med e-faktura. Det samme til utlandet Akkurat på samme måte kan fakturering skje mellom norske leverandører til offentlige (og private) kunder i Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Spania, Hellas, Italia og Sverige og vice versa. Der det ikke er organisasjonsnummer, må en annen form for adresse til elektronisk bruk skaffes til veie og legges inn i systemet. Aksesspunktet du har til innenlands bruk, kan også ta hånd om den internasjonale meldingsutvekslingen. Det er EUs norskledede PEPPOL-prosjekt (Pan European Public Procurement Online) som har sørget for denne muligheten for grensekryssende effektivisering. «Hemmeligheten» er standardisering, både når det gjelder meldingsformatet (EHF) og hvordan selve sendingen mellom A og B skal organiseres. Det er ventet at flere land etter hvert blir med på dette. Elektronisk faktura og kreditnota kan selvsagt også benyttes mellom kunder og leverandører andre steder i verden. Prinsippet er det samme dersom partene har intern elektronisk fakturaflyt: Finn et postkontor/aksesspunkt som kan sende e-faktura, mat det med nødvendige adresseopplysninger og sørg for at mottaker gjør det samme. Portalløsning for de små Noen leverandører og offentlige kunder har så få fakturaer at bruk av aksesspunkter (elektroniske postkontorer) neppe lønner seg. I dag er det etablert fakturaportaler på nett. De fungerer på samme måte som systemet med aksesspunkter, bortsett fra at du først må logge deg inn på portalen. Der fylles fakturaen ut i et selvforklarende skjema, som deretter sendes, og så får mottaker melding om at den er kommet. Også dette koster noe, men ikke mye, pr. faktura. På anskaffelser.no vil du etter hvert få full oversikt over tilgjengelige fakturaportaler. For mer informasjon, se 3

4 Advokat-nei til økte KOFA-gebyrer Forslaget om økte og nye gebyrer for å klage til KOFA møter motbør i Advokatforeningen, som mener at den lange saksbehandlingstiden må løses gjennom tilføring av ytterligere ressurser. I sin høringsuttalelse fremhever foreningen at den ikke kan se at forslaget om økning av gebyrene er velbegrunnet, og heller ikke at det er grunnlag for å hevde at KOFA de senere år har fått en økning i ressurskrevende, ubegrunnete klager. Advokatforeningen gjør i sin høringsuttalelse spesielt oppmerksom på at den denne gangen uttaler seg som et ekspertorgan, og ikke som en berørt bransjeorganisasjon. Bakgrunnen for uttalelsen er et forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om å heve gebyret for å behandle saker i KOFA fra 860 til 8000 kroner. I tillegg foreslår departementet å innføre gebyr for behandling av klager som gjelder ulovlige direkteanskaffelser. Foreningen er enig med departementet i at saksbehandlingstiden i KOFA nå er blitt for lang, og at den må reduseres. Men: Ikke et samfunnsproblem - Det faktum at KOFA er blitt benyttet hyppigere de senere årene enn tidligere, kan i seg selv ikke anses som et problem for samfunnet, fremholder Advokatforeningen i sin høringsuttalelse. Av den statistikk som fremgår av høringsbrevet, synes det ikke å være belegg for å hevde at antallet ubegrunnete klager har økt vesentlig de senere årene. Antallet avviste saker i var gjennomsnitt på samme nivå som i , det vil si vel 90 avviste saker per år i begge perioder. Samtidig har saksmengden økt i løpet av disse årene, slik at andelen avviste saker faktisk er redusert de senere årene. Dersom følgen av å øke gebyret blir at antallet klager går ned, dvs. at noen som ellers ville klaget avholder seg for å klage, risikerer man at også velbegrunnete klager ikke innkommer, hvilket vil være uheldig, mener Advokatforeningen, som fremholder at det ikke er grunnlag for å hevde at bare antallet ubegrunnete klager reduseres. Advokatforeningen peker også på at dersom man først skal ha et lavterskeltilbud for å ivareta samfunnsformål, så må man generelt regne med et antall dårlig begrunnete henvendelser også. En svakhet i høringsbrevet Advokatforeningen mener at målsetningen om å redusere KOFAs saksbehandlingstid og restanser må løses gjennom å tilføre KOFA ressurser. Dette åpenbare alternativet er ikke berørt i høringsbrevet, hvilket er en svakhet. Advokatforeningen kan på denne bakgrunn ikke se at forslaget om økning av gebyrene er velbegrunnet, og går på denne bakgrunn mot departementets forslag om å øke gebyrene for klage til KOFA. Det synes ikke å være grunnlag for å hevde at KOFA de senere år har fått en økning i ressurskrevende, ubegrunnete klager. Problemet med lang saksbehandlingstid i KOFA bør derfor løses gjennom tilføring av ytterligere ressurser, heter det. 4

5 Ulovleg forlenging var ulovleg direktekjøp Oppdragsgjevaren har som hovudregel risikoen ved å rekne god nok tid til gjennomføring av ei tevlingsutsetjing, og ei mogeleg avlysing må òg reknast inn. Ein oppdragsgjevar som ikkje rekna god nok tid, fekk nyleg kroner i straffegebyr frå KOFA. Oppdragsgjevaren måtte nemleg forlengje gjeldande avtale ut over tida, då tevlinga om ny avtale måtte avlysast på grunn av ein formalfeil han sjølv hadde gjort. Det var ikkje lenger tid nok til å få ny avtale på plass innan den gamle gjekk ut. Klagenemnda kom til at denne forlenginga var eit ulovleg direktekjøp. Saka i klagenemnda gjaldt kjøp av renovasjonstenester som Romerike Avfallsforedling IKS hadde gjort (2011/209). Ein avtale gjekk ut 31. august 2011, og då var dei to opsjonane om forlenging på eit år kvar nytta fullt ut. Oppdragsgjevaren hadde av den grunn byrja ein prosess etter innkjøpsreglane om ein ny kontrakt, men måtte avbryte denne tevlinga på grunn av ein formell feil som oppdragsgjevaren hadde gjort i tevlingsdokumenta. Då oppmoda oppdragsgjevaren han som hadde den gamle kontrakten, om å halde på enno ei tid til ny kontrakt var i hamn. «Ekstratida» vart avslutta 13. april 2012, og det er denne forlenginga som nemnda interesserte seg for. «Ekstratid» til dekningskjøp KOFA kjem til at denne 7,5 månader lange «ekstratida» var å rekne for eit ulovleg direktekjøp. Leverandøren fekk betalt noko over 8,5 millionar kroner for dette arbeidet, og klagenemnda kom til at det ikkje var nokre av unntaka i føresegnene som kunne forsvare forlenginga utan kunngjering. Men nemnda nemner at den kunngjeringa som skulle gje ny kontrakt, vart gjort så seint som 19. april Det var berre rekna drygt fire månader frå kunngjering til ny kontrakt skulle vere på plass, heiter det, og av dette var den siste delen midtvegs i sommarferien. Dette kan ikkje vere nok for ei teneste som det for både oppdragsgjevaren og samfunnet er avgjerande viktig å halde fram med utan opphald. Det er oppdragsgjevaren sjølv som har ansvaret for å rekne god nok tid til tevlingsutsetjinga, og dersom det er satt av for lite tid, må oppdragsgjevaren som den store hovudregel bere risikoen for at det kjem noko i vegen som fører til at tidsskjemaet for ei tevlingsutsetjing ikkje held. At det i alle høve gjeld for denne tevlinga, slår KOFA fast, fordi det og er ein feil som oppdragsgjevaren sjølv har gjort i tevlingsunderlaget som er grunnen til at tevlinga må avlysast. Oppdragsgjevaren nytta åtte månader frå kunngjering til kontrakttildeling i den nye tevlinga som vart gjennomført, Grov aktløyse, men forståing Såleis finn klagenemnda at oppdragsgjevaren i det minste har synt grov aktløyse, og at eit gebyr er på sin plass. Manglande tevling og førebyggjande omsyn grunngjev at det er naudsynt med eit relativt høgt gebyr. Men det finst formildande omstende. Oppdragsgjevaren har mellom anna synt vilje til å etterleve regelverket for offentlege innkjøp. Avtaleforlenginga gjaldt berre eit dekningskjøp fram til ny kontrakt var i hamn. Den ulovlege forlenginga varte såleis ikkje meir enn litt under åtte månader, skriv klagenemnda, som òg syner forståing for at stoda var prekær når det først synte seg at oppdragsgjevaren ikkje ville rekkje å få på plass kontrakt etter den kunngjorde tevlinga til rett tid. 5

6 Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Miljøkrav, KS-kritikk og SMB Norge overoppfyller bl.a. EØS-reglene for offentlige anskaffelser, mener KS, mens Miljømerking varsler initiativ for å klargjøre miljøkravene i innkjøpsregelverket. Kjøp av smarthusplattform og basispakke for velferdsteknologi for Oslo-bydel er i gang, og I Møre og Romsdal er bro og tunnel til 1, 25 milliarder lagt ut på anbud. Helse Midt-Norge søker hjelp til å stille rette miljøkrav, svenskene har laget info-pakke myntet på leverandører, og i Danmark foreligger en veiledning i hvordan mindre bedrifter kan etablere konsortium for å stå sterkere i kampen om offentlige oppdrag. KS: Norge overoppfyller innkjøpsregler KS er opptatt av at norsk og europeisk samfunns- og næringsliv skal ha like konkurransevilkår, og påpeker at Norge har overoppfylt kravene i EØS-reglene på flere områder. Særlig gjelder dette for reglene om offentlige anskaffelser, hvor Norge har betydelig strengere regler enn det som følger av EØS-avtalen. Men Norge har også overoppfylt kravene ved gjennomføring av regler på områder som energi, avfall og arbeidsrett. Dette fremgår av organisasjonens høringsuttalelse til innstillingen fra den såkalte Europautredningen. Vil ta initiativ for å klargjøre miljøkrav - Det er viktig at offentlig sektor, som kunde, gir klare og konsistente signaler om hvilke behov og prioriteringer som ønskes. Offentlige innkjøpere har utrolig stor makt. Nå må de bli mye strengere på hvilke miljøkrav de stiller, og de må rangere miljø høyt når de velger tilbud. Det er ikke nok å stille miljøkrav hvis det ikke også blir utslagsgivende på vurderingen, sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking, i en kommentar til regjeringens klimamelding. Her vektlegger regjeringen hvor viktig det er at offentlige innkjøpere etterspør miljø. Hedstein varsler for øvrig at de vil ta nytt initiativ for å klargjøre innkjøpsregelverket når det gjelder miljøkrav. Smarthus og velferdsteknologi i Oslo Kjøp av smarthusplattform og basispakke av velferdsteknologi til Omsorg+ i Oslobydelen Kampen er i gang. Oslo kommune har i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling gjennomført en åpen dialogkonferanse og «en-til-en-møter» med potensielle leverandører. - Dialogkonferansene hadde som mål å få fram ideer som kunne benyttes i utarbeidelse av Oslo kommunes kravspesifikasjon for bruk av smarthusteknologi (Standardprogram Omsorg+) i fremtidens omsorgsboliger i Oslo, skriver kommunen til leverandørene. De første anskaffelsene skal etter planen komme i løpet av Bru og tunnel til 1,25 milliarder Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E 136 i Møre og Romsdal er nå lagt ut på anbud, melder Statens vegvesen. De to anskaffelsene har et samlet kostnadsoverslag på 1,25 milliarder 2012-kr. Anbudskonkurransen er lyst ut med forbehold om Stortingets godkjennelse av «Proposisjon 80 S ( ) Utbygging og finansiering av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen». Tilbudsfrist for Tresfjordbrua er satt til mandag 6

7 13.august, og det planlegges anleggsstart sent på høsten. Ferdigstillelse av brua planlegges til sommeren Tilbudsfrist for Vågstrandstunnelen er satt til onsdag 20.juni, og det planlegges anleggsstart tidlig på høsten. Ferdigstillelse av tunnelen planlegges like før årsskiftet 2014/2015. Hjelp til å stille rette miljøkrav Helse Midt-Norge er blitt deltaker i Svanens Innkjøperklubb, som nå teller til sammen fem offentlige etater. Innkjøpernettverkets formål er å forenkle miljøinnkjøpene gjennom å øke etterspørselen etter varer og tjenester som oppfyller de offisielle miljømerkingskravene til Svanen. - Dette vil bety større lønnsomhet for de leverandørene som velger å svanemerke sine varer og tjenester, sier prosjektleder for Svanens Innkjøperklubb, Tormod Lien. - Vi trenger hjelp til å stille de riktige miljøkravene, og Miljømerking har gode verktøy, uttaler Bård Skage som er innkjøpssjef i Helse Midt- Norge RHF: - Når vi benytter Svanemerkets krav, håper vi at leverandører svarer med svanesertifisering og gjør evalueringsjobben lettere for innkjøpere i framtiden". Leverandør-info om offentlige innkjøp Upphandlingsstödet i Kammarkollegiet i Sverige (svenskenes Difi) har utviklet en «informasjonspakke» om offentlige innkjøp, spesielt rettet mot leverandørmarkedet. Formålet er å legge til rette for at leverandører som vil lære mer om hvordan en anskaffelsesprosess foregår, enkelt kan skaffe seg informasjon og få svar på spørsmål som vanligvis melder seg. Informasjonspakken «Att göra affärer med offentlig sektor» inneholder bl.a. introduksjonsfilmer, informasjonsfolder, diskusjonsgrunnlag, veiledning og en ferdig presentasjon for møter med leverandører. Veiledning i konsortium for SMB Også i Danmark har en ny veiledning sett dagens lys. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som har laget den, og temaet er etablering av konsortium. Konsortieetablering, heter det, er mulighetene for små og mellomstore bedrifter til å kunne levere tilbud på større oppdrag. Offentlige oppgaver legges ut på anbud i større og større enheter, og mindre virksomheter kan derfor ha vanskeligheter med å imøtekomme de krav som et omfattende og komplekst oppdrag kan inneholde. I tillegg til veiledningen er det laget utkast til en standardkontrakt til bruk ved inngåelse av en konsortieavtale. Klager koster danske oppdragsgivere i snitt I gjennomsnitt koster en klagesak om lag kroner i saksomkostninger for en offentlig oppdragsgiver I Danmark. I tillegg kommer eventuelle kostnader til advokat og kostnader som egen administrasjon benytter i forbindelse med klagesaken. En tilbyder som klager, må ut med kroner dersom han taper saken i Klagenævnet for Udbud i tillegg til eventuelle kostnader til bruk av advokat. Dette fremgår av en undersøkelse som Udbudsrådet har foretatt. 7

8 Ekspertutvalget som den danske regjeringen har nedsatt, skal levere sin innstilling senere i år. Det legges opp til at perioden for å kunne klage skal kortes inn, og det skal vurderes om klagegebyret på kroner bør heves. Fra Kommunernes Landsforening (KL), som er KS søsterorganisasjon i Danmark, er det tidligere uttalt at det det koster nesten ikke noe å klage, slik at virksomheter som ikke får oppdraget klager for sikkerhets skyld. Det betyr at anskaffelsesprosessene fordyres og blir svært forsinket. Fra leverandørhold hevdes det imidlertid at det ikke er unormalt mange klager i Danmark og at adgangen til å klage ikke bør begrenses. Udbudsrådet i Danmark har nettopp lagt fram resultatene av en undersøkelse, «Klagemønstret i udbudsklagesager», der det bl.a. fremgår at tallet på klagesaker har økt betydelig de senere årene. I 2005 var det 28 saker til behandling i Klagenævnet for Udbud, mens det i 2011 var 111 klager til behandling. I 2010 var andelen klager sammenliknet med det samlede antallet kunngjøringer 2,2 prosent, mens det i Norge var 3,8 prosent og i Sverige over fem prosent. Klagesaker koster I gjennomsnitt pålegges oppdragsgiverne å betale nærmere kroner i gjennomsnitt i saksomkostninger for klageorganet i Danmark varierende fra 5000 til kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til medarbeideres arbeidstimer og bruk av advokat. For klagerne avgrenser den økonomiske risikoen seg til å betale klagegebyret og eventuelle egne kostnader til advokat dersom de taper saken. Om lag halvparten av avgjørelsene i Klagenævnet for Udbud ender med at det er begått brudd på reglene. I hovedsak dreiser det seg om uklarheter i konkurransegrunnlaget, vurderingen av tilbudenes forholdsmessighet og tilbudsevalueringen. Den andre halvparten av sakene taper tilbyderne, heter det blant hovedkonklusjonene i Udbudsrådets rapport. Langt de fleste regelbrudd er «vesentlige», og har i så måte medført at klageorganet har annullert tildelingsbeslutningen. Hindring for konkurranse Det viser seg at andelen klager som ikke tas til følge, har vært stigende de siste årene. Klagenævnet for Udbud belastes i et visst omfang av klager som ikke kan forventes imøtekommet av klageorganet. Frykten for klagesaker oppfattes av offentlige oppdragsgivere som en hindring for å skape konkurranse om de offentlige oppgavene. På grunnlag av undersøkelsesresultatet har Udbudsrådet listet opp en rekke nøkkelpunkter for oppdragsgivere og tilbydere som er egnet til å redusere antallet klagesaker. 10 punkter gjelder oppdragsgiverne, blant disse at man i forkant av kunngjøring er nøye med å beskrive oppdraget klart og tydelig, at minstekravene er formulert slik at tilbyderne unngår tvil om innholdet og at man sjekker at opplysningene i kunngjøring og konkurransegrunnlag stemmer overens. Tilbud som ikke lever opp til fastsatte minstekrav bør avvises, likeså tilbud med forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransevilkårene. Tilbyderne anbefales blant annet å ha dialog med oppdragsgiverne, og å la være å klage der det ikke foreligger «vesentlige» feil fra oppdragsgivernes side. Udbudsrådets rapport finner du her. 8

9 Program for enklare offentlege innkjøp Den britiske regjeringa har lagt fram eit program i fem punkt (Innkjøpsløftet), med ei rekkje underpunkt som skal fremje enklare offentleg innkjøpsprosess og strategisk dialog med leverandørmarknaden. «Innkjøpsløftet» skal vere ein kontrakt mellom dei offentlege oppdragsgjevarane og leverandørmarknaden. Sentrale punkt er meir bruk av førehandskunngjeringar, ikkje meir enn 120 dagar frå kunngjering til kontrakttildeling og aktiv støtte til britiske leverandørar for å kapre internasjonale kontraktar. Alle departement og deira underliggjande tenestegreiner har skrive under på «Innkjøpsløftet», like eins offentlege einingar som ikkje høyrer direkte inn under eit departement. Dessutan er fleire interesseorganisasjonar og nokre leverandørar allereie med. «Innkjøpsløftet» er delt inn i ein bolk der styresmaktene lovar det dei skal gjere og ein der det står kva dei ventar at leverandørane skal gjere i denne samanhengen. Regjeringa lovar at styresmaktene skal kunngjere planlagde innkjøp saman med kor truleg det er at ein innkjøpsprosess kjem i gang. Saman med mogelege leverandørar og deira interesseorganisasjonar, skal dei offentlege oppdragsgjevarane sjå til at informasjonane i førehandskunngjeringane finst på ein måte som er tenleg for leverandørane. Dessutan ønskjer styresmaktene å samarbeide med leverandørar og interesseorganisasjonane om dei strategiske sidene som trengst til leveransane i framtida. Det gjeld til dømes teknologi, kunnskap og dugleik. Strategisk dialog Ein annan lovnad er å utvikle eit meir strategisk tilhøve til leverandørmarknaden. Det inneber mellom anna meir effektiv logistikkstyring og dialog i samband med komande innkjøp og kva som kravst for å levere. Dialog vil offentlege oppdragsgjevarar òg ha i tida før ein innkjøpsprosedyre byrjar, og dei lovar å gjere spesifikasjonane i tevlinga funksjonsbaserte. På den måten vonar dei å fremje nyskapande løysingar som tilbydarane sjølv kjem opp med, og som gjer at fleire mogelege leverandørar, ikkje minst mindre verksemder, kjem med i tevlingane. Av det engelske «Innkjøpsløftet» går det òg fram at styresmaktene ønskjer å drøfte med leverandørane og deira interesseorganisasjonar når og på kva måte kontraktar eller program kan delast inn i mindre einingar, slik at tilgjenge for småverksemdene til den offentlege marknaden vert større. Innkjøpsprosess Innkjøpsprosessane skal straumlineformast, slik at kontrakttildelinga seinast skal gå føre seg 120 dagar etter at kunngjeringa har vore i TED eller Official Journal, lysingsbladet til EU. Denne lovnaden gjeld ikkje dei meir komplekse oppdraga, heiter det. Også dette skal hjelpe til med å få dei mindre verksemdene lettare inn på den offentlege marknaden. Det skal òg oppmodinga om at langdryge og kostnadskrevjande innkjøpsprosessar berre skal nyttast der ein framfor dei mest komplekse innkjøpa. Attåt alt dette, skal dei britiske styresmaktene hjelpe britiske leverandørar til å få kontraktar utanfor landegrensene. Mellom anna skal dei identifisere store, utanlandske innkjøpsprosjekt som det kan tenkjast at engelske firma har den naudsynte kapasiteten til å vere med i. For å sikre best mogeleg resultat av «Innkjøpsløftet», set dei britiske styresmaktene opp fleire punkt med krav til leverandørmarknaden. Dei ventar aktiv deltaking i dialogane, 9

10 utvikling av førehandskunngjeringane, at leverandørane opnar for underleverandørar og at dei melder frå der «Innkjøpsløftet» ikkje vert følgt. Samstundes skal leverandørane vere med å spreie kunnskap om tiltaka som styresmaktene set i verk og om «beste praksis»-døme frå den offentlege sektoren. Her finn du det britiske «Innkjøpsløftet». 10

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor skal gå foran

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol

Elektronisk faktura. Direktoratet for forvaltning og IKT. Avd. for offentlige anskaffelser. Jens Aabol Elektronisk faktura Avd. for offentlige anskaffelser Jens Aabol Hvem er Difi Difi er et direktorat underlagt FAD - Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet. Difi får sine oppgaver fra FAD FAD får

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen Konkurransegrunnlag for for kjøp av: Opparbeiding av buføringsveg i Traudalen For levering til Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE FØRINGAR... 3 1.1 Om Oppdragsgjevar... 3

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming

Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2012 Fredag 15. juni 1. Sunn fornuft-regler med verktøy-tilnærming 2. Nye regler, mer

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 1. februar 2013 Forskrift om endringer i forskrift 15. november 2002 nr. 1288

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Også sendt per e-post: postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 15/1998-1 Dato: 21. august 2015 Vår ref.: 204370 HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I REGLENE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon)

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Høringsnotat økt klagegebyr i KOFA Innhold

Høringsnotat økt klagegebyr i KOFA Innhold Høringsnotat økt klagegebyr i KOFA Innhold 1. Innledning og bakgrunn...2 2. Om KOFA...2 2.1 Organiseringen av KOFA...3 2.2 KOFAs oppgaver...3 2.3 Sakshistorikk...4 2.4 Økonomi...5 3. Klagegebyret...6 3.1

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune Etablerarkurs Sogn og Fjordane Fylkeskommune forretningsidé forretningsmodell - forretningsplan Sogn og Fjordane Fylkeskommune i samarbeid med Viaduct og Mentor AS Innleiing... 3 Samling 1: Forretningsideen

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde for levering til Stølsheimen verneområdestyre Landskapsvernområde Stølsheimen landskapsvernområde

Detaljer

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter»

«Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» «Digitalisering i nytt regelverk krav og muligheter» Elektronisk tilbudsinnlevering, egenerklæringsskjema og anskaffelsesattest Jostein Engen Seniorrådgiver, Difi Digitalisering av anskaffelser En forutsetning

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Norges Miljøvernforbund (NMF) Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no 10.02.2017 ref.: 16/2036 - Ny forskriftsbestemmelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Hvordan gjennomføre dialog med markedet Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Konsekvenser av regelstridig

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren

RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx kommune.... heretter kalla leverandøren VEDLEGG A RAMMEAVTALE NR. Denne rammeavtalen er inngått mellom: xx og... heretter kalla leverandøren Tidsramme for avtalen: 01.05.2011 30.04.2013 Avtalen gjeld: Lærebøker/læremidlar Følgjande kommunar

Detaljer

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL

EHF på nye områder. André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL på nye områder André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelsesprosesser Alle aktiviteter i gjennomføringen av innkjøp understøttes av elektroniske løsninger

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO Vår dato: 23.10.2014 Vår referanse: 14/28245 Deres dato: Deres referanse: Høringsuttalelse NOU 2014:4 Enklere regler -

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav

Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2011 Fredag 6. mai 1. Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav 2. Stortinget ber

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Kommune-forslag om 17 200 i KOFA-gebyr

Kommune-forslag om 17 200 i KOFA-gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2012 Fredag 11. mai 1. Kommune-forslag om 17 200 i KOFA-gebyr 2. Kompetanse-mangel

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Elektronisk faktura i det offentlige

Elektronisk faktura i det offentlige Elektronisk faktura i det offentlige Direktoratet for forvaltning og IKT Olav A. Kristiansen Seniorrådgiver Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Kun fokus

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Hva kommer på efaktura/e-handel? Hva kommer på efaktura/e-handel? Direktoratet for forvaltning og IKT Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avd. for offentlige anskaffelser Det gode innkjøp AGFA-rapporten - høring høsten 2008 Fokus på elektronisk

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer