HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD Med krenkende atferd forstår vi psykisk og/eller fysiske handlinger som oppleves som krenkende, rettet mot en eller flere personer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Krenkende atferd inkluderer enkeltstående ytringer som oppleves som krenkende, mobbing, diskriminering, vold og rasisme Revidert september 2016

2 FORORD Denne planen er i hovedsak utformet etter en mal som er anbefalt av Statens senter for atferdsforskning i Stavanger. Planen er delt opp i 5 avsnitt: 1. AVDEKKING: Angir hvilke metoder vi skal/kan bruke for å avdekke forskjellige former for krenkende atferd. 2. PROBLEMLØSING: Viser til hva vi skal/kan gjøre for å stanse en oppstått situasjon etter vi har avdekket den. 3. KONSEKVENSER: Anviser hvilke reaksjoner vi skal/kan bruke overfor en overgriper eller flere overgripere. 4. FOREBYGGING: Forteller hva vi skal/kan gjøre for å forhindre at krenkende atferd skjer. 5. KONTINUITET: Viser til hva vi skal/kan gjøre for å opprettholde fokus på et trygt psykososialt miljø. I planen brukes begrepene offer og overgriper. Dette er begreper som brukes innenfor fagfeltet. Med begrepet offer menes den eller de som utsettes for krenkende atferd. Med begrepet overgriper menes den eller de som utfører handlinger som oppleves som krenkende.

3 1. AVDEKKING AV KRENKENDE ATFERD Angir hvilke metoder vi skal/kan bruke for å avdekke forskjellige former for krenkende atferd. 1. Regelmessige samtaler med elever og foresatte Regelmessige elevsamtaler gjennom året der elevens psykososiale miljø skal drøftes. I tillegg skal trinn gjennomføre Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Skolen gjennomfører også årlig en Trivselsundersøkelse for 4.-7.trinn. Det skal også årlig gjennomføres en foreldreundersøkelse. Ansvar: Kontaktlærer har ansvaret for elevsamtalene, rektor for at elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen gjennomføres 2. Fleksibel, aktiv og synlig inspeksjonsordning Fleksibel inspeksjonsordning: Justere antall vakter etter behov Aktiv inspeksjonsordning: Engasjere elevene i positive aktiviteter når det er nødvendig. Vaktene fører hendelsesrapporter ved regelbrudd. Disse registreres i Swissystemet SWIS-systemet gjennomgås og drøftes i personalet Vaktene har på seg synlige vester Elever fra 4.trinn er Vennevakter i storfriminuttene. De har synlige vester på seg. Elever fra 5.trinn har ansvar for Utlånsboden der elever få låne utstyr som hoppetau, ball og annet i storfriminuttene for å fokusere på positive og trygge aktiviteter for elevene. Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til, organiserer inspeksjonslister. Lærere/miljøarbeidere for inspeksjonen, Støtte- team for gjennomgang av SWIS

4 4. Regelmessige foreldresamtaler Minst to formelle foreldresamtaler hvert skoleår der spørsmål om elevens psykososiale miljø er tema Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til, for å se til at samtalene blir gjennomført. Kontaktlærer for den praktiske gjennomføringen 5. Informere om handlingsplanen mot krenkende atferd Informere årlig på foreldremøter om skolens handlingsplan Planen ligger på skolens hjemmeside Tilgjengelig på OneDrive for personalet Ansvar: Kontaktlærerne/IKT-ansvarlig 6. Foreldre forpliktes til å melde fra til skolen dersom de har kjennskap til at egne eller andres barn blir utsatt for krenkende atferd eller utfører krenkende atferd Dette kan skje direkte til skolen. Foresatte som melder fra, kan be om anonymitet. Skolen oppmuntrer også til at andre foresatte kan melde fra til eksterne aktører som Barnevern og eller politi. Alle henvendelser fra foresatte om krenkende atferd skal meldes til rektor. Foresatte som ber skolen undersøke eller sette i gang tiltak i forhold til krenkende atferd som angår deres barn, har rett til et enkeltvedtak i henhold til Opplæringsloven 9a. Ansvar: Foreldre for å melde fra om krenkende atferd. Kontaktlærer for å melde fra til rektor. Rektor undersøker og skriver enkeltvedtak. 7. Alle saker med krenkende atferd skal meldes til rektor Krenkende atferd er ikke bare en ansatt sitt problem. Det er skolens problem og alle tilfeller av krenkende atferd skal derfor meldes til rektor Ansvar: Alle som får kjennskap til hendelser der det har foregått krenkende atferd

5 8. Kontaktlærerne skal informeres når en elev i deres elevgruppe er innblandet i en situasjon der krenkende atferd forekommer Alle situasjoner der krenkende atferd forekommer skal løses på lavest mulig nivå. Da vil kontaktlærer ha et første ansvar for å søke saken løst i samarbeid med rektor eller den rektor delegerer dette til Ansvar: Alle som får kjennskap til krenkende atferd av elever 9. Dersom en ansatt er innblandet i en situasjon der krenkende atferd forekommer med en eller flere elever, skal rektor ha melding om dette. Dersom en ansatt utøver krenkende atferd mot en eller flere elever, skal rektor informeres om dette og behandle dette som en personalsak Ansvar: Den som oppdager krenkende atferden og rektor

6 2. PROBLEMLØSING AV EPISODER MED KRENKENDE ATFERD Viser til hva vi kan/skal gjøre for å stanse en oppstått situasjon der krenkende atferd forekommer etter vi har avdekket den. Punktene 1 6 skal gjennomføres ved alle saker. Punkt 7 og 8 gjennomføres dersom skolen ikke har klart å få slutt på krenkende atferden etter å ha gjennomført de første 6 punktene i planen 1. Avbryte situasjonen En voksen griper inn og stopper den krenkende atferden og viser dermed at en er klar over hva som foregår Elever som oppdager krenkende atferd, sier fra til kontaktlærer eller til en annen voksen ved skolen Involvert lærer/miljøarbeider fyller ut hendelsesrapport Den som oppdager/ blir gjort oppmerksom på krenkende atferd følger rutinen for håndtering av krenkende atferd! Ansvar: Den som avdekker krenkende atferden 2. Første samtale med offeret Viser at skolen er oppmerksom på hva som foregår Får faktainformasjon Forteller offeret at tiltak vil satt bli i verk for å hindre gjentakelse Kontakter foresatte Ansvar: Kontaktlærer 3. Første samtale med overgriperen/overgriperne Viser at skolen er oppmerksom på hva som foregår, Krever at krenkende atferden opphører Klarerer forventninger til akseptabel atferd, se regelmatrisen Informerer om at saken vil bli fulgt opp samt informasjon om handlingsplanen

7 Konsekvens blir gitt Dersom det er flere overgripere, skal det likevel føres individuelle samtaler med dem Kontakter foresatte Eventuelt skrive et enkeltvedtak etter opplæringsloven 9a-4 Ansvar: Kontaktlærer/ Sosiallærer 4. Informasjon om situasjon der krenkende atferd forekommer til både offerets og overgriperens/overgripernes foreldre Skolen melder fra om krenkende atferd både til offerets og overgriperens/overgripernes foresatte så fort som mulig etter at krenkende atferden blir oppdaget (helst samme dag) Forsikrer offerets foreldre om at skolen setter i gang tiltak for å få slutt på den krenkende atferden Informerer og ansvarliggjøre foreldrene til overgriper/overgriperne Informerer foreldrene til offeret og overgriperen/overgriperne om hvilke tiltak som settes i verk Ansvar: Kontaktlærer 5. Oppfølgingssamtale med offeret For å sikre at krenkende atferd er opphørt Oppfølgingssamtalene skal skje ukentlig den første tiden. Dersom krenkende atferd synes å ha opphørt, kan samtalene bli mindre hyppige, men de bør holde fram i noen uker Skrive et nytt enkeltvedtak etter opplæringsloven 9a-4 Ansvar: Kontaktlære og rektor 6. Oppfølgingssamtale med overgriper Gjengi det offeret har fortalt Belønne eller gi nye konsekvenser Kalle inn til foreldremøte

8 7. Møte med foreldrene om nødvendig Dersom skolen ikke klarer å stanse krenkende atferden, kan det bli aktuelt med et møte med foreldrene til offeret og overgriperen/overgriperne for å legge ansvar på rett plass og gi dem en mulighet til å ordne opp. Rektor eller den rektor delegerer til dette, innkaller til dette møtet. Ansvar: Kontaktlærere og rektor, eller den rektor delegerer dette til. 8. Hjelp fra eksterne instanser Dersom skolen ikke klarer å stanse krenkende atferden, kan skolen søke hjelp hos Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT), helsesøster eller barnevernet Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til.

9 Etterarbeid og oppfølging: 1. Gjennomgang og vurdering av skolens rutiner for å forebygge, avdekke og stoppe krenkende atferd Det er viktig å finne ut hvor, hvordan og hvorfor en situasjon med krenkende atferd oppstod, og om det er nødvendig og mulig å justere skolens prosedyrer for å forebygge, avdekke og stoppe krenkende atferd ved endringer i skolens inspeksjonsordning og handlingsplan mot krenkende atferd Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til, Støtte- team 2. Oppfølging av offeret Få regelmessig informasjon fra offeret om at krenkende atferd har opphørt I noen tilfelle kan det være aktuelt å sette i gang tiltak for å hjelpe eleven til å fungere aldersadekvat ved å gjennomføre sosiale treningsopplegg Kameratstøtte: Forsterke elevens sosiale nettverk ved å koble eleven sammen med sosialt sterkere elever Ansvar: Kontaktlærer i samarbeid med rektor, eller den rektor delegerer dette til 3. Oppfølging av overgriperen/overgriperne Få informasjon om at krenkende atferd er opphørt. Stimulere til positive aktiviteter ved å rose god atferd, gi eleven/elevene positive oppgaver i samspill med andre Samtale om og evaluering av egen atferd Om nødvendig inngå kontrakter som det er knyttet aktiviteter og forhold til som eleven/elevene oppfatter som positive Ansvar: Kontaktlærer i samarbeid med rektor, eller den rektor delegerer dette til

10 4. Informasjon til foreldre/foresatte om hvordan det går Gi regelmessig informasjon til foreldre/foresatte om situasjonen etter at tiltak er blitt satt i verk Ansvar: Kontaktlærere

11 3.KONSEKVENSER Viser hvilke mulige reaksjoner vi kan bruke overfor en overgriper/overgripere Skolen vurderer hvilke konsekvenser det er nødvendig å iverksette for å stoppe krenkende atferd. Det skal alltid sendes melding til overgriperens/overgripernes foresatte om hvilke konsekvenser som blir iverksatt. Det er en fordel om foresatte er enige i tiltakene, men det er ikke et krav. I tillegg til konsekvensene, som er like for alle elever som overgriper, vil skolen også kunne forespeile overgriperen /overgriperne en rekke personlige konsekvenser som vil komme dersom det ikke blir slutt på krenkende atferden. Melding hjem Det skal alltid sendes melding til hjemmet om at konsekvenser blir satt i verk og hvilke konsekvenser det gjelder. Ansvar: Kontaktlærer Bortfall av aktiviteter/forhold som eleven oppfatter som positive Eleven får f.eks ikke være på fotballbanen i en periode. Bortfall av aktiviteter/forhold bør være knyttet til den situasjonen der den krenkende atferden skjedde. Eleven mister belønninger for god atferd som er forespeilet i en eventuell kontrakt. Ansvar: Kontaktlærer Gå sammen med inspiserende lærer i friminuttene Overgriperen må holde seg i nærheten av inspiserende lærer i friminuttene for å unngå at krenkende atferd fortsetter. Denne ordningen kan fortsette inntil det er rimelig sikkert at krenkende atferd har opphørt. Ansvar: Kontaktlærer

12 Bli holdt inne i friminuttene I en akutt fase i en situasjon der krenkende atferd forekommer kan det være nødvendig å holde overgriperen inne i friminuttene for å skape avstand mellom offeret og overgriperen. Overgriperen må i tilfelle ha tilsyn Ansvar: Kontaktlærer og rektor, eller den rektor delegerer dette til. Holdes igjen etter skoletid Dersom krenkende atferd har skjedd på skoleveien, eller at det fare for at et offer kan bli plaget på skoleveien, kan det være aktuelt å holde overgriperen igjen i minutter Ansvar: Kontaktlærer og rektor, eller den rektor delegerer dette til. Bli fulgt til skolen og hentet etter skoletid Overgriperen kan bli fulgt til skolen av foresatte Overgriperen kan bli hentet av foresatte etter skoletid Ansvar: Kontaktlærer/rektor eller den rektor delegerer dette til. Krisetimeplan Overgriperen blir plassert i en annen klasse eller i et rom for seg selv i noen timer eller en hel dag. En voksen vil ha spesielt tilsyn med eleven i denne perioden Ansvar: Kontaktlær/rektor, eller den rektor delegerer dette til. Bortvisning I alvorlige tilfelle av krenkende atferd som skolen ikke klarer å stoppe, kan overgriperen bortvises i enkelte timer eller resten av dagen (Opplæringsloven 2.10). Ved bortvisning resten av dagen skal det skrives et enkeltvedtak av rektor og foresatte skal informeres. Ansvar: Rektor

13 4. FOREBYGGING Forteller hva vi skal/kan gjøre for å forhindre at krenkende atferd skjer, se også rutine for forebygging av krenkende atferd 1. Bygge positive relasjoner mellom voksne og elev Voksne bygger gode relasjoner med elevene, ved mange positive treffpunkt gjennom formelle og uformelle elevsamtaler og aktiviteter Elevene opplever å bli sett og verdsatt av de voksne Voksne setter opp realistiske og tydelig mål for arbeidet sammen med elevene Voksne er observant på endringer i elevens atferd og skoleprestasjoner Ansvar: Kontaklærer/faglærer /miljøarbeider 2. Bygge positive relasjoner mellom voksne og elevgruppe Elevene opplever de voksne som rettferdig. Voksne er klare og tydelige med hensyn til grensesetting, instruksjoner og veiledning Voksne tar initiativ til trivselstiltak for klassen/gruppen Ansvar: Kontaktlærer/ faglærer/ miljøarbeider 3. Bygge positive relasjoner mellom elevene Elevene får trening i å vise ansvar, omsorg og respekt for hverandre gjennom PALS og Steg-For-Steg Elevene får positive tilbakemeldinger på atferd som viser ansvar omsorg og respekt Elevene får trening i å arbeide sammen med andre elever, to og to og i grupper Gjennomføre MF-PALS i løpet av september hvert skoleår Ansvar: Kontaktlærer/faglærer

14 4. Bygge positive relasjoner mellom skole og hjem Skolen tar initiativ til ordninger for god og gjensidig tilgjengelighet. Skolen oppmuntrer til åpenhet, ærlighet og gjensidig forståelse i formelle og uformelle samtaler med foresatte Ansvar: Alle ansatte 5. Legge vekt på godt samarbeid mellom skole og hjem Skolen inviterer foresatte med i et reelt samarbeid på det sosiale og faglige plan der de foresatte får reelt medansvar og medbestemmelsesrett. Dette gjelder både på klassenivå, Foreldrenes arbeidsutvalg, Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalget. Ansvar: Kontaktlærer/ rektor, eller den rektor delegerer dette til. 6. Legge vekt på positiv skolestart og følge plan for overgang barnehage - skole og barneskole - ungdomsskole Overgangsprosedyrer iflg. plan for overgangsrutiner Ansvar: Barnehage, ungdomsskole, rektor, eller den rektor delegerer dette til. 7. Legge vekt på positiv skolestart Kontaktlærer tar vare på hver enkelt elev Kontaktlærer presenterer skolens regler Kontaktlærer tar initiativ til ulike former for trivselstiltak i samarbeid med foreldre- kontaktene Kontaktlærer er tydelig når det gjelder faglige krav og forventinger Ansvar: Kontaktlærer

15 8. Legge vekt på trygg, planlagt og positiv overgang mellom skoleslag Forberedende møte før jul mellom administrasjonen og kontaktlærerne på barneskolen og administrasjonen på ungdomsskolen for å se om noen elever vil ha spesielle behov på ungdomsskolen Elevene besøker ungdomsskolen en dag på våren for å bli kjent med skolen og lærerne. Ansvar: Kontaktlærer og rektor, eller den rektor delegerer dette til. 9. Sikre arenaer som skolegård, toaletter, kroppsøvingsavdeling, SFO og skolevei Klare regler for hvor elevene har lov til å oppholde seg Innhente informasjon gjennom rutinemessige elevsamtaler der elevene blir spurt om de blir utsatt for eller utøver krenkende atferd og om steder dette foregår Gjennom undersøkelser der spørsmål også går på hvor krenkende atferd finner sted, vil det komme informasjon om hvilke steder som er mest utsatt AKTUELLE TILTAK FOR Å SIKRE UTSATTE STEDER: Målrettet inspeksjon Regulering av elevens tilgang SWIS- systemet Ansvar: Kontaktlærer, inspiserende voksen, Støtte- team og rektor, eller den rektor delegerer dette til.

16 5.KONTINUITET 1. En tydelig ansvarskjede For hvert punkt i handlingsplanen står det oppført hvem som har ansvar for aktuelle tiltak HOVEDTREKK I ANSVARSKJEDEN Alle tilfeller av krenkende atferd skal meldes til rektor Alle tilfeller av krenkende atferd skal meldes til offerets og overgriperens/overgripernes foresatte. Dette skal gjøres av kontaktlærer I forståelse med rektor forsøker kontaktlærer å løse problemet etter retningslinjene i handlingsplanen Dersom foresatte skal innkalles til møte, er det kontaktlærer som innkaller. Rektor har ansvar for møtet Dersom det er nødvendig med ekstern hjelp, er det rektors ansvar å be om dette Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til. 2. Faste tiltak i et årshjul Gjennomføring av MF-PALS i løpet av september Alle klasser jobber jevnlig med Steg for Steg trinn gjennomfører Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse 4.-7.trinn gjennomfører den lokale Trivselsundersøkelsen til Årlig vurdering av handlingsplanen Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til. 3.Gjennomgang og revisjon av planen Rektor er ansvarlig for at handlingsplanen blir vurdert og eventuelt justert hvert år og for at planen blir publisert i revidert utgave Ansvar: Rektor, eller den rektor delegerer dette til.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole

Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Tiltak mot mobbing ved Riska ungdomsskole Forebyggende tiltak og håndtering av hendelser (Behandlet/revidert av skolemiljøutvalget ved Riska ungdomsskole 16.10.13) Innhold DEL 3 TIL FORELDRE/ELEVER...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.»

«Barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger.» 1 Innledning Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO

Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Handlingsplan mot mobbing Hovinhøgda skole og SFO Innledning: På Hovinhøgda skole er samarbeid mellom og sentralt innenfor forebygging og håndtering av mobbing. Alle voksne rundt barna har et ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hovedmål: Ved Finsland skole er det null toleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd. INNHOLD 1. Forebyggende

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Her vil du finne våre tiltak for å forebygge mobbing, prosedyrer om hvordan foresatte kan melde klage på det psykososiale miljøet og tiltakene som vi setter inn. På skolen vår

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing

Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Rekustad skoles Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2010/2011 INNLEDNING. Rekustad skole har som mål å være en skole hvor alle skal trives og ha det bra. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing ved Lade skole - Prosedyrer

Tiltaksplan mot mobbing ved Lade skole - Prosedyrer Denne kortversjonen av tiltaksplanen mot mobbing ved Lade skole skal hovedsakelig vise foreldre hvilke prosedyrer skolen setter i gang ved mistanke om og eventuell avdekking av mobbing. Planen i sin helhet

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17

Handlingsplan mot mobbing. Ørmelen skole 2016/17 VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 27.09.2016 Handlingsplan mot mobbing Ørmelen skole 2016/17 Ørmelen skole Prost Brants veg 3 7653 Verdal Telefon: 74 04 82 80 Epost: ormelen.skole@verdal.kommune.no

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole Handlingsplan mot MOBBING Kalvatræet skole Revidert august 2015 Skolens arbeid mot mobbing MÅL: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Mobbing defineres på følgende

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole

Plan for å fremme et godt psykososialt miljø. ved. Hjellestad skole Plan for å fremme et godt psykososialt miljø ved Hjellestad skole «Trygghet og trivsel i et mobbefritt miljø!» Innhold Mål for arbeidet med det psykososiale miljøet... 3 Brukermedvirkning... 3 Forebyggende

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

ÅSVANG SKOLE SKAL VÆRE EN TRYGG OG TRIVELIG ARBEIDSPLASS FOR STORE OG SMÅ, MED TRINN OG SKOLEMILJØ UTEN MOBBING

ÅSVANG SKOLE SKAL VÆRE EN TRYGG OG TRIVELIG ARBEIDSPLASS FOR STORE OG SMÅ, MED TRINN OG SKOLEMILJØ UTEN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG VOLD ÅSVANG SKOLE MÅL : ÅSVANG SKOLE SKAL VÆRE EN TRYGG OG TRIVELIG ARBEIDSPLASS FOR STORE OG SMÅ, MED TRINN OG SKOLEMILJØ UTEN MOBBING FOREBYGGING: PERSONALET Alle ansatte

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole

Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Breimyra skole Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen Rolf Eide Kjellaug Marie Hoddevik Lars Gytre Eva Kristin Knutsen Tor Kristian Tøsdal 2015 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål:

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer