A. Ikke bruk ditt Monster PowerCenter hvis væske av noen type har blitt sølt på eller i enheten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Ikke bruk ditt Monster PowerCenter hvis væske av noen type har blitt sølt på eller i enheten."

Transkript

1 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Les og observer følgende sikkerhetspunkter til alle tider. ADVARSEL Strømkilder Ikke koble dette Monster PowerCenter inn i en strømkontakt som skiller seg fra kilden indikert for trygg bruk på Monster PowerCenter. Hvis du ikke vet hva slags type elektrisk kraft som leveres til ditt hjem må du snakke med ditt lokale kraftselskap eller en kvalifisert elektriker. ADVARSEL Jording og polarisering A. Ikke tving støpselet til ditt Monster PowerCenter inn i en kontakt som ikke er utformet til å akseptere et jordet vekselstrøms støpsel. Dette støpselet er utformet til å kun settes inn i en jordet stikkontakt. Hvis støpselet ikke passer direkte inn i kontakten din, må du ikke prøve å tvinge den inn i kontakten. Prøv aldri å demontere støpselet på noen måte (eller endre strømledningen). Hvis du har spørsmål om jording, kontakt ditt lokale kraftselskap eller en kvalifisert elektriker. B. Ikke plasser noen antenner nær overliggende kraftledninger eller noen kraftkrets. Ikke berør noen kraftledninger eller kraftkretser. Dette kan føre til alvorlig fysisk skade eller mulig død. ADVARSEL Væske: Unngå elektriske støt A. Ikke bruk ditt Monster PowerCenter hvis væske av noen type har blitt sølt på eller i enheten. B. Ikke bruk ditt Monster PowerCenter nære regn eller vann som er sølt eller demmet (f.eks. badekar, kjøkkenvask eller akvarier). ADVARSEL Strømledningssikkerhet A. Når du legger ut ditt Monster PowerCenters vekselstrøms ledning, må den ikke plasseres nærme området med mye fottrafikk (f.eks. ganger, døråpninger og gulv). Ikke lag en snublefelle med strømledningen. B. Hvis ytterkappen på strømledningen din begynner å rives opp eller rakne, og eksponerer interne ledninger, skjerming, osv., må den øyeblikkelig kobles fra vekselstrømkilden, og bruk av Monster PowerCenter må umiddelbart opphøre. Se garanti informasjonen i denne eiermanualen for viktige detaljer.

2 ADVARSEL Inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren Hvis ditt Monster PowerCenter ikke fungerer korrekt av en eller annen grunn, ikke fjern noen del av enheten (deksel osv.) for reparasjon. Koble ut enheten og se garanti informasjonen i denne eiermanualen for viktige detaljer. FORSIKTIG Eksponering for varme Ikke utsett ditt Monster PowerCenter for direkte sollys eller plasser det i nærheten av veggovner, varmeelementer eller i noe innelukket området utsatt for temperaturøkning. FORSIKTIG Korrekt rengjøring Generelt er den eneste rengjøringen ditt Monster PowerCenter trenger en lett støv tørking. Koble komponenten fra stikkontakten før den rengjøres. Ikke bruk noen type flytende vaskemiddel eller sprayvaskemiddel. Viktig merknad Korrekt beskyttelse og begrenset tilkoblet utstyrsgaranti: For å beskytte utstyret ditt fullstendig mot spenningssvingninger, må hver vekselstrøms kabel i systemet være koblet til et passende Monster PowerCenter. Den begrensede garantien for tilkoplet utstyr blir ugyldig hvis noen vekselstrøms ledning eller audio- eller videosammenkobling koblet til systemet kommer fra en komponent som ikke er korrekt beskyttet via Monster PowerCenter. Se garanti informasjonen i denne eiermanualen for viktige detaljer. «Beskyttelse på» - Diagnostisk indikatorlys Dette indikerer at utstyret ditt er beskyttet når Monster PowerCenter er på. Hvis «Beskyttelse på» diagnostisk indikatorlys ikke er på mens ditt Monster PowerCenter er på, er Monster PowerCenter ikke lenger beskyttet mot spenningssvingninger. USB-ladeporter To høyhastighets USB-porter muliggjør lading av dine USB-enheter. Koble ganske enkelt enheten(e) din(e) i en eller begge av portene. Merkedata for USB-effekt: 5V DC, 2,1A totalt. Tilkobling av nettverksforbindelser (MP EXP 800U DE) Nettverkskontaktene gir beskyttelse mot skadelige spenningssvingninger og -topper fra Ethernet-linjen.

3 BEGRENSET GARANTI FOR FORBRUKERE Monster, LLC, 7251 Lake Mead Blvd West, Las Vegas, NV 89128, USA [MERK AT MONSTER IKKE AKSEPTERER PRODUKTER SENDT TIL DENNE ADRESSEN - FØLG INSTRUKSJONENE I «HVORDAN LEVERE ET KRAV» UNDER] («Monster») yter deg denne Begrensede garantien. Lokal lovgivning kan gi deg ytterligere rettigheter som ikke skal påvirkes av denne Begrensede garantien. DEFINISJONER «Korrekt bruk» betyr personlig bruk av Produktet og tilkoblet utstyr (i) i et hjem eller bolig, (ii) for private (i motsetning til kommersielle) formål, (iii) i overholdelse med alle gjeldende lokale, statlige eller føderale lover, regler eller bestemmelser (inkludert uten begrensing bygge- og/eller elektrisitetsforskrifter), (iv) i henhold til produsents anbefalinger og/eller instruksjoner i materialene og dokumentasjonen som medfølger Produktet og evt. Tilkoblet utstyr, (v) med korrekt elektrisk jording, (vi) med korrekt og direkte kobling mellom Produktet og en vekselstrømkilde som har vernejording (unntatt bensin- eller dieseldrevne generatorer), (vii) med kabel eller telefonlinjer til evt. Tilkoblet utstyr korrekt koblet til Produktet, og (viii) uten en tilkobling i en sammenkobling til eller med evt. skjøteledning, svingningsbegrenser, strømkontakt, avbruddssikker strømforsyning («UPS») eller annet utstyr.

4 «Autorisert forhandler» betyr enhver distributør, videreforhandler eller detaljhandler som (i) var korrekt autorisert til å gjøre forretninger og hadde tillatelse til å selge deg produktet under lovene for rettskretsen hvor du kjøpte Produktet, (ii) kjøpte Produktet direkte fra Monster eller fra part med kontraktsmessig forhold til Monster og i henhold til autoriserte betingelser og vilkår for slik avtale, og (iii) solgte deg Produktet nytt og i dets originale emballasje. «Tilkoblet utstyr» betyr enhver enhet som er (i) generelt passende til å brukes med Produktet eller produkter av samme type, (ii) møter kravene for alle gjeldende lover og sikkerhetsstandarder, (iii) inneholder kun deler produsert, solgt eller anbefalt av den originale produsenten av det Tilkoblede utstyret, og (iv) ikke har blitt endret, eller modifisert av noen person annen enn dets produsent eller servicepersonale tillatt eller anbefalt av produsenten av det Tilkoblede utstyret «Tilkoblet utstyr skade» betyr fysisk skade på tilkoblet utstyr forårsaket av en produktdefekt av en svingning i vekselstrøm, kabel, telefon eller lys mens koblet til et korrekt installert produkt. Tilkoblet utstyr skade inkluderer IKKE (i) skade forårsaket av en defekt eller urelatert skade på tilkoblet utstyr eller en svingning/spennings topp eller lynnedslag gjennom en kilde, et medium eller en kobling annet enn gjennom produktet, og (ii) tap av data, eller (iii) indirekte eller spesielle skader som oppstår fra tilkoblet utstyr skade. «Rimelig markedspris» (Fair Market Value, «FMV») betyr den rimelige markedsprisen for tilkoblet utstyr ved tidspunktet tilkoblet utstyr skade oppstår. «Formelt garantikrav» betyr et krav gjort i henhold til delen «Formelle garantikrav» heri. «Maksimalt dekningsbeløp» betyr det maksimale beløpet Monster vil betale deg under denne begrensede garantien for tilkoblet utstyr skade, og er definert i forhold til hvert produkt i Spesifikasjonstabellen nedenfor. «Produkt» betyr et produkt (i) som er oppført i Spesifikasjonstabellen nedenfor, (ii) som du har kjøpt nytt fra en Autorisert forhandler og i dets originale emballasje, og (iii) hvis serienummer, om noe, ikke har blitt fjernet, endret eller gjort uleselig. «Produktdefekt» eller «Defekt produkt» betyr en utilstrekkelighet i produktet som eksisterte på tidspunktet når du mottok produktet fra en Autorisert forhandler, og som fører til at produktet ikke yter i henhold til Monsters dokumentasjon som medfølger produktet, med mindre slik svikt har blitt forårsaket fullstendig eller delvis fra (a) enhver bruk annet enn korrekt bruk, (b) transport, forsømmelse, misbruk eller vanskjøttelse av noen andre enn Monsters ansatte; (c) endring, tukling eller modifisering av produktet av noen andre enn en Monster-ansatt; (d) ulykke (annet enn en feilfunksjon som ellers ville kvalifisere som en produktdefekt); (e) vedlikehold eller service på produktet av noen andre enn en Monster-ansatt; (f) produktets eksponering overfor varme, sterkt lys, sollys, væsker, sand eller andre kontaminanter; eller (g) handlinger utenfor Monsters kontroll, inkludert uten begrensing force majeure, brann, stormer (ekskludert overspenning), jordskjelv eller flom. «Garantiperiode» betyr tidsperioden hvor Monster må ha mottatt ditt formelle garantikrav. De forskjellige garantiperiodene relatert til produktdefekter og tilkoblet utstyr skade er definert i Spesifikasjonstabellen nedenfor. Garantiperioden starter på datoen når du kjøpte eller mottok (hvilken enn som inntraff sist) produktet fra en Autorisert forhandler som vist på av faktura, salgskvittering eller følgeseddel fra Autorisert forhandler. Hvis du ikke har skriftlig bevis på kjøps- eller mottaksdato starter garantiperioden tre (3) måneder etter datoen når produktet forlot Monster eller dets fabrikk som vist i Monsters arkiver. Garantiperioden ender etter at tiden definert i Spesifikasjonstabellen har utløpt, eller etter at du har overført eierskap av produktet, hvilken enn som inntreffer først. I tillegg må du kontakte Monster og få et returgodkjenningsnummer (som beskrevet under «Hvordan gjøre et krav») innen to (2) måneder etter at du oppdager en produktdefekt (eller burde ha oppdaget den, hvis slik produktdefekt var åpenbar). «Du» betyr den første individuelle personen som kjøpte produktet i dets originale emballasje fra en Autorisert forhandler. Denne begrensede garantien gjelder ikke for personer eller instanser som kjøpte

5 produktet (i) i brukt eller utpakket tilstand, (ii) for videresalg, leie eller annen kommersiell bruk, eller (iii) fra andre enn en Autorisert forhandler. OMFANG AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN PRODUKTER. Hvis produktet hadde en produktdefekt når du kjøpte det fra en Autorisert forhandler, og Monster mottar et formelt garantikrav fra deg (i) innen to (2) måneder etter at du oppdager slik produktdefekt (eller burde ha oppdaget den, hvis slik produktdefekt var åpenbar) og (ii) før utløp enden av garantiperioden for produktdefekter gjeldende for det defekte produktet, vil Monster gi deg et av følgende botemidler: Monster vil (1) reparere, eller, etter Monsters eget skjønn, erstatte det defekte produktet, eller (2) refundere deg innkjøpsprisen du betalte til Monster eller Autorisert forhandler for det defekte produktet hvis reparasjon eller erstatning ikke er kommersielt realiserbart eller ikke kan gjøres på en betimelig måte. TILKOBLET UTSTYRSKADE. Monster vil også gi deg et botemiddel i forhold til tilkoblet utstyr skade hvis (i) du har gjort et krav under begrenset garanti for produkter grunnet en produktdefekt som fører til tilkoblet utstyr skade til tross for korrekt bruk, og (ii) Monster mottar et formelt garantikrav fra deg før utløpet av garantiperioden for tilkoblet utstyr skade gjeldende for det påvirkede produktet. Hvis vilkårene oppført i foregående setning møtes, vil Monster gi deg et av følgende alternativer, gitt at Monster kan avgjøre, etter eget skjønn, hvilke av de tre botemidlene det gir: Monster vil (1) erstatte skadet tilkoblet utstyr; (2) betale for reparasjon av skadet tilkoblet utstyr; eller (3) betale FMV for tilkoblet utstyr, gitt at slik betaling ikke overskrider (i) Maksimalt dekningsbeløp for produktet, eller (ii) den faktiske skaden har oppstått fra spenningssvingninger grunnet en produktdefekt. MERK: KOMPENSASJON FOR TAP AV DATA, OG/ELLER SKADE FORÅRSAKET AV EN DEFEKT ELLER URELATERT SKADE AV TILKOBLET UTSTYR ELLER SPENNINGSSVINGNING/-TOPP ELLER LYNNEDSLAG GJENNOM EN KILDE, ET MEDIUM ELLER EN KOBLING ANNET ENN GJENNOM PRODUKTET, ER IKKE DEKKET AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. MONSTER PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. NOEN STATER TILLATER IKKE EKSLUDERING ELLER BEGRENSING AV INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSINGEN ELLER EKSKLUDERING OVER GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. GENERELLE BESTEMMELSER VALG AV LOV/RETTSKRETS. Lovene for staten California, USA styrer denne Begrensede garantien. ANDRE RETTIGHETER. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA RETTSKRETS TIL RETTSKRETS (INKLUDERT, UTEN BEGRENSING, NASJONALE LOVER SOM IMPLEMENTERER EC- DIREKTIV 44/99/EC), OG SOM IKKE SKAL PÅVIRKES AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN. * DENNE GARANTIEN GJELDER KUN DEG OG KAN IKKE OVERDRAS ELLER TILDELES. Hvis noen bestemmelse i denne Begrensede garantien er ulovlig, ugyldig eller urettskraftig, skal denne bestemmelsen anses som atskillbar, og skal ikke påvirke noen gjenværende bestemmelser. Ved motsetninger mellom den engelske og andre versjoner av denne begrensede garantien, skal den engelske versjonen gjelde. REGISTRERING. Registrer produktet ditt på Ikke-registrering vil ikke påvirke dine Garantirettigheter.

6 ** «Levetid» betyr levetiden for den originale individuelle kjøper av Produktet, eller for så lenge den originale individuelle kjøperen eier Produktet, hvilken enn som er minst. FORMELT GARANTIKRAV HVORDAN GJØRE ET KRAV. I tilfelle produktdefekt eller tilkoblet utstyr skade, må du følge disse instruksjonene: (1) Ring Monster innen to (2) måneder etter at du oppdager en produktdefekt eller tilkoblet utstyr skade (eller burde ha oppdaget det, hvis slik produktdefekt eller tilkoblet utstyr skade var åpenbar); (2) gi en detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto; (3) få et returgodkjenningsnummer; (4) ved mottak av et kravskjema (som kan sendes deg etter at du sendte ditt formelle garantikrav), fylle ut krav skjemaet i sin helhet; (5) returnere produktet, frakt forhåndsbetalt av deg (som vil bli refundert til deg hvis du er berettiget til et botemiddel under omfanget av denne begrensede garantien), til Monster for bekreftelse av skade, sammen med en kopi av din originale kjøpskvittering eller kjøpsbevis (faktura eller følgeseddel) for slikt produkt, utfylt kravskjema og skrevet returgodkjenningsnummer på utsiden av returpakken (kravskjemaet vil inkludere instruksjoner for retur). TELEFONNUMRE. Hvis du kjøpte Produktet i USA ( ), Latin-Amerika (Mexico ) eller Asia/Stillehavsområdet (Kina ), kontakt Monster, LLC via posttjeneste på 455 Valley Drive, Brisbane, CA (MERK AT MONSTER IKKE AKSEPTERER PRODUKTER SENDT TIL DENNE ADRESSEN - FØLG INSTRUKSJONENE I «HVORDAN LEVERE ET KRAV» Hvis du kjøpte Produktet i Australia, kontakt Monsters agent, Convoy International Pty Ltd ( ), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australia; Tlf.: Hvis du kjøpte Produktet noe annet sted, kontakt Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Irland. Du kan bruke et av følgende telefonnumre: Canada , Irland , Østerrike , Belgia ,Tsjekkia , Danmark , Finland , Frankrike , Tyskland , Hellas , Italia , Nederland , Norge , Russland , Spania , Sverige , Sveits , Storbritannia

7 VIDERE PROSESS. Monster vil fastslå hvorvidt en produktdefekt eksisterte og om skaden på tilkoblet utstyr ble forårsaket av produktet. Du må gi Monster tilgang til lokalene og stedet hvor skaden inntraff, samt alt utstyr og all eiendom relatert dertil, for Monsters inspeksjon ved dets ansatte eller autoriserte representanter. Monster kan, etter eget skjønn, instruere deg om å skaffe et reparasjonsoverslag ved et servicesenter eller å sende tilkoblet utstyr til Monster for reparasjon. Hvis et reparasjonsoverslag er nødvendig, vil du bli instruert i hvordan overslaget korrekt sendes inn, og hvordan fakturaen sendes til Monster for betaling. Alle reparasjonsavgifter kan bli forhandlet av Monster. TIMING. Hvis du sender inn et formelt garantikrav og er helt i overensstemmelse med alle betingelser og vilkår for denne begrensede garantien, vil Monster gjøre sitt beste for å gi deg et botemiddel innen tretti (30) dager etter mottak av ditt formelle garantikrav (hvis du bor i USA - førtifem (45) dager hvis du bor annet sted), med mindre forsinkelse i prosessen ligger utenfor Monsters kontroll. * Våre varer kommer med garantier som ikke kan ekskluderes under Australsk forbruker lov. Du er berettiget til en erstatning eller refusjon for en større feil, og kompensasjon for enhver annen rimelig overskuelig tap eller skade. Du er også berettiget til å få varene reparert eller erstattet hvis varene ikke er av akseptabel kvalitet og feilen ikke utgjør en større feil. Ver CEW Monster, LLC

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Før du bruker produktet,

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Vilkår for reparasjon

Vilkår for reparasjon Vilkår for reparasjon VIKTIG: DISSE VILKÅRENE FOR REPARASJON ( AVTALEN ) UTGJØR DIN AVTALE MED APPLE (SOM BESKREVET FOR DE ENKELTE LAND NEDENFOR), OG GJELDER FOR DIN ORDRE DERSOM SERVICEN FALLER UTENFOR

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30. Brukerveiledning. AP20500ea3M

Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30. Brukerveiledning. AP20500ea3M Strømvern med PureFilter -teknologi for hjemmekino Strømkonsoll PF30 Brukerveiledning AP20500ea3M Innhold Side Innledning... 2 Forholdsregler for sikkerhet... 3 Pakkens innhold... 4 Strømkonsollens egenskaper...

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DETTE ER VIKTIG INFORMASJON DU BØR LESE Denne forsikringsoppsummeringen inneholder ikke hele forsikringens vilkår og betingelser disse kan man finne i forsikringens

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer