VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER"

Transkript

1 VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene og forbundene. LO-kongressen i 2001 besluttet at det skulle settes i gang en ny organisasjonsutredning med følgende mandat: Gjennomgå LOs organisasjonsstruktur lokalt og sentralt. Gjennomgå rolle- og arbeidsfordelingen mellom LO, kartellene og forbundene. Gjennomgå den totale ressursbruken til LO og forbundene knyttet til LOs organisasjonsstruktur. På bakgrunn av mandatet har LO-sekretariatet nedsatt et utvalg, hvor EL & IT Forbundet er representert. I løpet av kongressperioden skal utvalget legge fram eventuelle endringsforlag for LOs representantskap, som har fullmakt til å iverksette eventuelle vedtak. Det er ikke første gang LO har satt i gang et organisasjonsprosjekt. Sist det ble gjort var før kongressen i Den gang gikk en stor del av debatten på om det skulle innføres et forbundsløst LO. Store deler av det forutgående arbeidet i organisasjonsprosjektet rant ut i sanden. Nærmest som et kompromiss ble prinsippet om opprettelse av karteller vedtatt. Vedtaket ble realisert av LOs representantskapsmøte i De erfaringen vi har med kartellene til nå vil jeg hevde ikke har innfridd forventningene. Allerede før 1993 hadde vi to karteller innen offentlig sektor: Statstjenestemannskartellet og LO-Kommune (LOK). Statstjenestemannskartellet endret navn til LO Stat og i tillegg til kartellene i offentlig sektor ble LO Industri og LO Service etablert. EL & IT Forbundet har medlemmer i alle fire kartellene; i LO Industri, i LO Kommune, i LO Stat og 500 i LO Service (avrundede tall). Sett fra vår side er LO Kommune det kartellet det har vært minst problemer med. Men det er slik at Norsk Kommuneforbund (NKF) med sine medlemmer er enormt mye større enn alle andre. EL & IT er omtrent jevnstort med Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) og vi er dermed nest størst i kartellet. Inntil oppgjøret i 2000 var vi underlagt felles forhandlingsutvalg fordi de fleste av våre medlemmer var dekket av hovedtariffavtalen KS-LO Kommune. Fra og med 2000-oppgjøret fikk vi egen tariffavtale for energisektoren med KS Bedrift. Det er riktig å si at det kommuneforbundet bestemmer seg for blir hva kartellet viderefører. I den praktiske hverdag blir kartellet derfor først og fremst en forhandlingssammenslutning. LO Stat hadde sin berettigelse så lenge alle medlemmene kom fra statlig sektor. I samsvar med Lov om offentlige tjenestetvister fungerer LO Stat som en hovedsammenslutning for LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten. Fra 1994 har LO Stat også vært motpart til Arbeidsgiverforeningen NAVO. Stadig flere av de statlige virksomhetene har gått over fra det statlige tariffområdet og over til NAVO. Først ute var Telenor, nå sist sykehusene som gikk over fra KS til NAVO. Dette 1

2 medfører at tariffområdet LO Stat-NAVO nå nesten er dobbelt så stort enn mot staten. LO Service og LO Industri forvalter ikke tariffavtalene, så disse to kartellene spiller derfor en mer næringspolitisk rolle. Felles for kartellene er at de har en liten administrasjon og at medlemsforbundene må bære til dels store byrder av de praktiske gjøremål. Når det gjelder kartellene innen offentlig sektor så vil deres i fremtid bero på avtalestrukturen. LO Stat vil fortsatt forvalte tariffavtalen mot staten, og LO Kommune hovedtariffavtalen mot KS. Når det gjelder forholdet LO Stat og NAVO, så er det ingenting som bør hindre at partsforholdet kan legges til LO og forbundene, tilsvarende dette er for NHO-systemet. For EL & IT Forbundets del er det å foretrekke. Jeg kan ikke se at vi har noen praktisk nytte av eller fordeler med LO Stat, jamfør NAVO-situasjonen. I praksis gjør vi alt arbeidet med tariffavtalene og LO Stat blir kun et ledd ekstra. Det forholdet at YS og andre organisasjoner også er part i avtalen med NAVO under felles forhandlinger, kan løses ved at man viderefører et felles forhandlingsutvalg innen LO-familien. En eventuell styrking av kartellene vil være på bekostning av LO sentralt. Jeg tror ikke det er rett vei å gå. Jeg tror heller det er den motsatte retning som er den riktige. Vi bør fortsatt ha et sterkt LO. Et sterkt LO har vært et norsk særtrekk som vi har hatt god nytte av; det være seg innen næringspolitikk, inntektspolitisk samarbeid, koordinering av tariffkrav og samordnede oppgjør. Jeg er likevel ikke spesielt optimistisk når det gjelder LOs organisasjonsprosjekt. Utover at det kan komme opp en del endringer og forbedringer i LOs lokale organisasjonsledd og andre forhold som vil bedre flyten av tjenester mellom disse leddene og vår lokale organisasjon tro jeg ikke at endringene blir av revolusjonerende art. Når det gjelder større organisasjonsendringer tror jeg disse kommer uavhengig av prosjektet. Det er tegn som tyder på at dette kan skje på forholdsvis kort sikt: Handel og Kontor, Norsk Transportarbeiderforbund, Hotell- og restaurantarbeiderforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Post- og kommunikasjonsforbundet er i samtaler om å danne et nytt serviceforbund. Norsk Kommuneforbund og Helse og sosialarbeiderforbundet har bestemt seg for å gå sammen i løpet av neste år. Norsk Tjenestemannslag har uttalt at det kan være aktuelt å gå inn i det nye Kommuneforbundet. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Treindustriarbeiderforbund vurderer å gå i sammen i kontorfellesskap. Veien fra kontorfellesskap til ekteskap kan være kort. Det samme kan være tilfelle med Norsk Grafisk Forbund, som skal leie lokaler hos Fellesforbundet. Hvis det blir realiteter for deler av eller alle disse sammenslåingene, vil vi fremdeles være det femte største forbundet i LO-familien, men likevel bare en liten brøk av de fire store. Til tross for dette ser jeg det som uaktuelt at vi skal se oss om etter noen nye partnere på nåværende tidspunkt. Vi har tross alt kun en landsmøteperiode bak 2

3 oss og vi trenger å konsolidere forbundet. Men vi kan få det tøft med å nå frem med våre saker i grensetvister og lignende mot de store. Størrelse og makt har noe med hverandre å gjøre. Ja, jeg registrerer at Norsk Kommuneforbund allerede dagen etter sitt landsmøte uttalte i pressen at det ønsker å vokse seg enda større. De hevdet at det ville være naturlig for NTL og EL & IT Forbundet å slutte seg til det nye Kommuneforbundet. Det er selvfølgelig smigrende at noen synes EL & IT Forbundet er en attraktiv partner. Men det er også slik at stadig færre av våre medlemmer har tariffavtale med KS. Av forbundets yrkesaktive i energibransjen er over på EBL/NHOavtalen. Eierforholdene i energibransjen er staten (ved Statnett og Statkraft), kommuner (100 prosent eid, eller AS med private på eiersida) og private AS. Det er vel tilhørigheten til kommunal eier som er begrunnelsen til at kommuneforbundet ser på oss som aktuelle. Men vi har ytterligere medlemmer som fordeler seg mellom NHO- og NAVO-områdene og for dem er det ikke spesielt naturlig med tilhørighet i et kommuneforbund. Kampen om hvor energibransjen skulle tilhøre fikk en foreløpig slutt da NEKF i 1957, etter 35 års strid, fikk organisasjonsretten til de kommunale energiselskapene. En ny milepæl var det da LOs representantskap i 1998 bestemte at vi skulle ha den samme retten når energiselskaper skifter tariffområde fra KS til NHO, og at det skulle være en vertikal organisering. LO-sekretariatet har utdypet dette og det er laget regler for hvordan en merkantilt ansatte, som er medlem i NKF, kan gå over til oss. For medlemmene i bransjen er jeg ikke i tvil om at det er en fordel å tilhøre samme forbund. Likeledes at det er ingen tvil om at det er vi som er fagforbundet for energibransjen. Jeg tror jeg har landsmøtet med meg når jeg sier at det på nåværende tidspunkt er uaktuelt å vurdere sammenslåing med andre forbund. Jeg har likevel valgt å dvele litt ved disse generelle tingene før jeg går over til å kommentere innstillingene i forslagsheftet, fordi vi mer eller mindre vil bli berørt av de endringene som etter hvert skjer rundt oss. Utfordringene vi står overfor i fagbevegelsen generelt, og EL & IT Forbundet spesielt, er ensartede. Vi organiserer enkeltindividene som knyttes til et kollektivt fellesskap. Tidligere var hovedregelen slik at vi organiserte ansatte fra ungdom til livet ut. Ja, han eller hun var ofte tilknyttet samme bedrift hele yrkeslivet. Hvis man sluttet hos en arbeidsgiver så begynte man hos en annen arbeidsgiver, men uten å skifte jobb. Innen deler av våre bransjer er det nok fremdeles slik at mange ser for seg en utdanning for et yrke som man skal ha til pensjonisttilværelsen. Men dagens unge ser for seg en stadig mer individuell utvikling hvor man ikke ønsker å gro fast i ett yrke eller hos en arbeidsgiver. Enda mer fremtredende er de store endringene i næringslivet. Bedrifter fisjonerer, fusjonerer eller outsourcer deler av virksomheten. De ansatte følger med på lasset i form av virksomhetsoverføringer, eller man mister jobben i forbindelser med omstillingene. Konsernbedrifter flytter hovedkontor ut av Norge, beslutningene blir derfor fattet uten at vi har noen særlig innflytelse. Vi vet at konsern som er etablert i flere land ønsker å bruke arbeidskrafta på tvers av landegrensene. Vi har hatt fritt arbeidsmarked i Norden i mange år. I forbindelse med EØS-avtalen ble dette utvidet til å gjelde hele EU, og om noen år vil også land i tidligere Øst-Europa være en del av dette markedet når de nye EU-landene oppnår fulle rettigheter. 3

4 Når kommer den første landoverskridende tariffavtalen? Bravida har signalisert at de ønsker en avtale som dekker hele Norden. Hvis man løser de arbeidsrettslige problemene, vil dette da være utenkelig for oss? Vi ønsker å være gode på lønns- og arbeidsvilkår og har de samme ønskene for næringspolitikk. Er den kompetansen og det støtteapparatet vi i dag har sentralt, i distrikt og fagforening godt nok i forhold til dette? Skal vi som forbund spille solo og være oss selv nok, eller skal vi satse mer på fellesskapet gjennom LO, andre organisasjoner og arbeidsgiverne for å løse våre saker? Forbundets oppbygning er sammensatt og i noen tifeller tildels motstridende. Vi har klubber, landsdekkende klubber, avdelinger, fagforeninger, distrikter og forbundet sentralt. I tillegg til dette er vi en del av de lokale LO-avdelingene, de lokale avdelingene innen LO Stat og LO sentralt. Passer de forskjellige grensesnittene vi har i dag inn i morgendagens organisasjon og økonomi? Hva med alle ansatte vi har som skal lønnes av kontingentmidlene? Vi har ansatte sekretærer i alle distriktene, det samme gjelder for flere av fagforeningene. I tillegg til dette har flere av disse organisasjonsleddene leder på heltid og frikjøp av andre tillitsvalgte. Det er ikke vanskelig å pøse på med problemstillinger og spørsmål. Det er atskillig vanskeligere å gi de gode fasitsvarene. Det som er sikkert er at også disse forholdene bør være tema i et eventuelt organisasjonsprosjekt. Så til selve innstillingene: Under forbundets konstituerende landsmøte i 1998 foreslo Kjell Brandal følgende forslag som ble vedtatt: Sitat: Senest om fire år må vi ha gjennomført en grundig evaluering og foreta de nødvendige justeringer for å få en mer moderne struktur og organisasjon. Arbeidet med denne evalueringa må starte senest etter tre år, og ansvaret for at dette gjennomføres ligger på forbunds- og landsstyret. Sitat slutt. Det er bare å erkjenne at dette har vi ikke klart å gjennomføre. Det meste av årsaksforklaringene er det redegjort for i politisk regnskap. Nå er det ikke slik at man nødvendigvis trenger å endre på alt i organisasjonen. Faktisk kan det være slik at vi fungerer bra, eller at vi trenger noe mer tid slik at organisasjonen får satt seg. Det viktigste er at vi bygger en organisasjon hvor enkeltmedlemmet føler at det hører hjemme. Det er med bakgrunn i dette at vi i innstillingene går inn for videreføring av styrkeforholdet mellom de to gamle forbundene og tredjedelsprinsippet i forbundets organer. Det ligger 159 forslag til dette punktet på dagsordenen og jeg skal kommentere noen av dem. 4

5 Forslag 8: For det første legges det her føringer for å sikre kvinnelig representasjon. I kulepunkt tre er det en presisering på hvem landsstyre har fullmakt til å foreta suppleringsvalg på. Forslag 14: En presisering om at når valgte forbundsstyremedlemmer går ut av forbundsstyret så skal varalista følges nummerisk. Unntaket fra dette er hvis et kvinnelig medlem går ut, da skal første kvinne på varalista overta forbundsstyreplassen. Først til forslag 53: Det kan virke defensivt å sende alle disse forslagene over i et organisasjonsprosjekt. Men dette er egentlig å ta til etterretning at vi nettopp ikke har klart å gjennomføre hva som lå i Kjell Brandals forslag fra Vi trenger mer tid til en grundig gjennomgang av alle ledd i organisasjonen. Alternativet ville ha vært at landsmøtet enten avviste de fleste av de innkomne forslag eller fattet en del vedtak som vi i dag ikke fullt ut kan se konsekvensene av. Jeg håper og tror at vi ved å gjennomføre dette prosjektet vil komme opp med en del forslag til forbedringer av vår organisasjonsstruktur. Når det står i innstillingen at man skal holde seg orientert om utviklingen i LOs organisasjonsprosjekt, så legger jeg den betydningen i det at utvalget kan ta eventuelle anbefalinger fra dette prosjektet opp til vurdering. Videre er det viktig at vi også vurderer hva som skjer rundt oss i fagbevegelsen, jevnfør forhold som jeg belyste innledningsvis. Forslag 56: Forslaget går på at landsstyret erstattes med et representantskap. Årsmøtene i distriktene velger ved årsmøtet hvem som til enhver tid skal sitte i representantskapet. For egen del vil jeg si at når landsstyret vedtok dette så var ikke konsekvensene i forhold til en del andre innstillinger vurdert, eks. forslag åtte. Jeg ber dere derfor være oppmerksom på dette i debatten, slik at eksempelvis redaksjonskomiteen kan foreta nødvendige rettelser. Forslag 131 Den tariffpolitiske uttalelsen skal tas opp til behandling under dagsordens punkt 7, prinsipp- og handlingsprogram. Forslag 134 Her gis det en fullmakt til forbundsstyret på at man kan ta en kvalitetssikring av alle vedtektene og nødvendige endringer, slik at de samsvarer med de vedtakene landsmøtet har fattet. Forslagene 137 og 139 omhandler innstilling til samme forslag. Dirigent, dette var mine generelle betraktninger og kommentarer til enkelt forslag. Med dette tar jeg landsstyrets innstillinger til forslagene til dagsorden punkt fire Vår egen organisasjon og vedtekter opp til behandling. Takk for oppmerksomheten. 5

6 6

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet januar 2011 Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer