Veiledning til Kartlegging 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til Kartlegging 1"

Transkript

1 Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til Kartlegging 1 Bokmål

2 Introduksjon Vurdering i Salto foregår i tre ulike tidsløp (Se Lærerens bok side XV). Kartlegging 1 er en del av vurderingen i det mellomlange løp, og gjennomføres halvveis i høsthalvåret på 2. trinn. Kartleggingen vil gi deg et bilde av hvilke ferdigheter eleven har i lesing og skriving, slik at du kan bygge videre på dette. Kartlegging 1 kartlegger elevenes kjennskap til bokstavene, hvorvidt de kan skrive ord, og lese og forstå ord og setninger. Kartleggingen gir en indikasjon på hvilket lesenivå det kan være hensiktsmessig å fortsette på for den enkelte elev. Den inneholder også konkrete forslag til hvordan du kan hjelpe eleven videre i lese- og skriveutviklingen. I all kartlegging er målet å fremme læring og utvikling. Et kartleggingsverktøy vil aldri kunne gi et uttømmende bilde av elevens lese- og skriveferdigheter. Informasjonen kartleggingen gir, bør alltid suppleres med lærerens observasjoner i andre situasjoner og bakgrunnsinformasjon fra foresatte om for eksempel elevens syn og hørsel. Gjennomføring Kartlegging 1 er en kvalitativ kartlegging, med en individuell del og en gruppedel. Den individuelle delen (del 1) skal eleven gjøre på tomannshånd med læreren. Den individuelle delen består av en lesetekst som eleven skal lese. Eleven skal ikke hjelpes underveis. Du skal kun gi instruksjoner og gjøre eventuelle notater om elevens leseatferd. Vi foreslår at gruppedelen (del 2) gjennomføres i en liten gruppe. Slik har du mulighet til å følge med på om elevene har forstått oppgaven, og bistå hvis det ikke er tilfelle. Bruk god tid på å forklare oppgavene. Sørg for at elevene har forstått hva som skal gjøres. Elevene bør oppfordres til å prøve å svare på oppgavene selv om de er i tvil. Gruppedelen tar ca minutter å gjennomføre. I løpet av 2. trinn er det forventet at de aller fleste elever har knekt lesekoden. Med denne bakgrunnen har prøven «OBS-grenser». OBS-grensene angir andelen av oppgaver det er forventet at elevene normalt vil klare på høsten i 2. trinn. Eksempeloppgavene skal ikke medregnes i totalsummen. Vi anbefaler at du registrerer resultatene fra prøven med Salto Smart Vurdering. Dersom du ikke har mulighet til dette, anbefaler vi at du bruker registreringsskjemaet som hører til denne lærerveiledningen. På side 7 i denne veiledningen finner du en konkret vurderingsveiledning innenfor kartleggingens fire hovedområder: bokstavkunnskap, skriving, avkoding og leseforståelse. 2

3 Veiledning for gjennomføring Del 1 Individuell del I denne delen skal elevene lese en tekst høyt for deg individuelt. Leseteksten er delt inn i de tre lesenivåene i Salto: stjerne, måne og sol. -teksten kartlegger om eleven kan lese korte, lydrette setninger. -teksten kartlegger om eleven kan lese korte og enkle setninger med enkelte ikke-lydrette ord. -teksten kartlegger om eleven kan lese lengre setninger med flere ikke-lydrette ord. Slik gjør du: Fortell elevene at de skal få lese en tekst om noen pirater som leter etter en skatt. Teksten er en fortsettelse av teksten de leste på oppstartprøven, men kan også leses uavhengig av om eleven har lest denne tidligere. Be eleven se på illustrasjonene på sidene. Hva ser du på illustrasjonene? Hva tror du teksten kommer til å handle om? Nå vil jeg at du skal lese teksten for meg. Hvis det er noen ord du syns er vanskelige å lese, leser du det du tror står der. Les rolig, én setning av gangen. Begynn med -teksten. Dersom eleven strever med å huske lydene, gjetter hva det står eller bruker mye krefter, stopper du etter det siste ordet på nivået. Dersom eleven fint klarer å lese setningene, går du videre til neste nivå. Når eleven har lest hele teksten, stiller du spørsmålene nedenfor. Elever som kun har lest stjerneteksten får spørsmålene etter denne. Elever som har lest stjerne- og måne-teksten får spørsmålene til -teksten. Elever som har lest stjerne-, måne- og sol-teksten får spørsmålene til -teksten. Vi anbefaler at du bruker Salto Smart Vurdering mens eleven leser. Dersom du ikke har mulighet til dette, anbefaler vi at du bruker noteringsskjemaet på side 10 i denne lærerveiledningen. Se og hør etter: Eventuelle feil som elevene gjør gir deg verdifull informasjon om elevenes lese- og skriveferdigheter, og hvordan du kan hjelpe eleven videre. Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser. -teksten: Hør etter om eleven raskt identifiserer bokstavene og lydene som hører til, om eleven tydelig uttaler lydene til bokstavene og enkelt trekker dem sammen, eller om eleven gjetter, nøler eller sier bokstavene inne i seg før han/hun trekker dem sammen. Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser og for å svare på spørsmålene. -teksten: Hør etter om eleven leser og uttaler alle bokstavene i ordet tydelig. Lyderer eleven alle, eller noen av ordene (for eksempel ferske, Kaptein, landkrabber), eller leser han/hun flere av ordene som helord, uten å lydere (for eksempel har, helt, det, gir)? Legg også merke til hvor fort eleven leser. Høres det ut som eleven forstår det han/hun leser ut ifra tonefall og bruk av skilletegn? Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser og for å svare på spørsmålene. -teksten: Denne teksten har flere ord som kan være utfordrende å lese (for eksempel elfenben, solnedgang, begynner, skjuler). Legg merke til om eleven stopper opp ved disse ordene. Leser eleven deler av eller hele ordet flere ganger, eller leser han/hun ordene uten å lydere i det hele tatt? Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser og for å svare på spørsmålene. Spørsmål etter lesing: -teksten: Hva ser Petra? Hva tror du har skjedd med skatten? -teksten: Hva har skjedd med skatten? Hvem tror du har tatt den? Hva finner Petra? Hvorfor vil ikke kaptein Krutt lese brevet, tror du? Hva tror du kommer til å skje videre? -teksten: Hva har skjedd med skatten? Hvem har skrevet brevet? Hva tror du kommer til å skje videre? 3

4 Del 2 Gruppedel Prøveområde 1: Bokstavkunnskap Oppgave 1: Koble første lyd og bokstav Del 2 1 Sett kryss på første bokstav. n t d i u b d q p m u v f v l f b j h g p g n k q l j Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 4 OBS-grense: 7 av 10 oppgaver. q t p n d j g v b f k f t p p q u om eleven mestrer å identifisere første lyd i et ord og deretter gjenkjenne hvilken bokstav som hører til. Bokstavalternativene som er valgt har bokstavlyder og former som kan være vanskelig å skille fra hverandre. Lydene/bokstavene i oppgaven er /n/, /k/, /b/, /j/, /h/, /f/, /p/, /t/, /g/ og /v/. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser du bilde av en dør. Hvilken lyd er først i ordet dør? Riktig, det er /d/. Da setter vi ring rundt bokstaven d. La elevene se hvilken bokstav du setter ring rundt. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å si svaret. For eksempel: Her ser du en nøkkel. Sett ring rundt den bokstaven som hører til lyden som kommer først i nøkkel. Prøveområde 2: Skriving Oppgave 2: Skrive ord 2 Skriv ordene. om eleven kan skrive ord som hører til et bilde. Ordene som er valgt i oppgaven er lydrette, men har enkelte konsonantforbindelser (gr, kr, pr, fj) og sammensatte grafemer (ng) som kan være vanskelige å få med seg. Ordene som skal skrives er kamel, gitar, tavle, grøt, krok, prest, slange og fjær. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 5 OBS-grense: 4 av 8 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si. Her ser du bilde av en avis. Skriv ordet avis på linja ved siden av. Vis elevene hvordan du skriver ordet avis på linja. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å si svaret. For eksempel: Her ser du bilde av en kamel. Skriv ordet kamel på linja ved siden av. Er du usikker på hvordan ordet skrives, skriver du de lydene du hører i ordet, eller slik du tror det skal skrives. Oppgave 3: Skrive ord 3 Skriv ordene. om eleven kan skrive ord uten bildestøtte. Ordene som er valgt i oppgaven er høyfrekvente, men ikke nødvendigvis lydrette. OBS-grense: 4 av 8 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser du en linje. På denne Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 6 linja skal du skrive ordet jeg sier. Er du usikker på hvordan ordet skrives, skriver du de lydene du hører i ordet, eller slik du tror det skal skrives. Nå sier jeg ordet: jeg. Skriv ordet jeg. Vis elevene hvordan du har skrivet ordet jeg på linja. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å vise svaret, for eksempel: Nå skal jeg si et annet ord: «ikke». Skriv ordet «ikke». Er du usikker på hvordan ordet skrives, skriver du de lydene du hører i ordet. Ordene som skal leses opp er: ikke stryke seg som det sau ring Prøveområde 3: Avkoding Oppgave 4: Lese ord 4 Les ordet og sett kryss. navle tavle salve tale rus bror brud brus nek kna kne kua går gåte gråter grå pest prat fest prest loft sofa saft satt seks sakte flaks saks pute rute snute uten hatter katt katter takk om eleven mestrer å lese et ord blant tre andre ord som har visuelle likheter med ordet. Ordene som skal gjenkjennes er brus, kne, sur, prest, saft, saks, pute og katter. OBS-grense: 5 av 8 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 7 du bilde av en tavle. Nå skal vi sette kryss på det ordet der det står tavle. Vis elevene hvordan du leser ord for ord bortover: Vi begynner med det første ordet: navle, tavle, salve, tale. Hvor stod det 4

5 tavle, jo det var der. Vis elevene hvor ordet står. Da setter vi kryss på det ordet. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å si svaret. For eksempel: Her ser du bilde av en flaske med brus. Les ordene og sett kryss på ordet der det står brus. Oppgave 5: Lese ord 5 Les ordene og sett kryss. ku bjørn gris flodhest dinosaur ekorn sjøstjerne Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 8 om eleven mestrer å lese et ord og koble det til riktig bilde. Enkelte av ordene er lydrette, mens de fleste ordene er ikke-lydrette. Ordene som skal leses er bjørn, gris, flodhest, dinosaur, ekorn og sjøstjerne. OBS-grense: 3 av 6 oppgaver oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Fortell elevene at i denne oppgaven skal de lese ord og finne bildet som hører til. Pek først på tabellen og si navnet på hvert av dyrene sammen, slik at alle vet hva bildene forestiller. Deretter peker du på eksempeloppgaven og sier: Her ser du at det står et ord. Hvilket ord er det? Riktig, det er ku. Da setter vi kryss på bildet av kua i tabellen. Vis elevene hvordan du leter etter kua i tabellen, ved å søke med fingeren bortover linje for linje. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Elevene skal ikke hjelpes underveis, men forsikre elevene om at alle ordene de leser fins i tabellen. Gå videre når alle elevene er ferdige. Oppgave 6: Lese ord 6 Sett strek mellom ordene. snøball lesebok isbjørn lyspære eplekake brannbil sangbok dukkehus akebrett vannpistol flyplass fiskestang kaffekopp om eleven mestrer å gjenkjenne de to rotordene i et sammensatt ord. OBS-grense: 5 av 12 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser du at det står et ord. Hvilket ord er det? Riktig, det Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 9 er snøball. Her ser du at det er satt en strek mellom de to ordene snøball er sammensatt av. Det er snø og ball. Nå skal du gjøre det samme med resten av oppgavene. Sett en strek mellom de to ordene som hvert av ordene er sammensatt av. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. Prøveområde 4: Leseforståelse Oppgave 7: Lese setninger 7 Les setningene og sett strek. Piratene graver etter skatten. Kista er tom. Kaptein Krutt er rasende. Petra ser fotspor. Petra finner et brev. Skatten er i et hull. Noen har gjemt seg i buskene. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 10 om eleven kan koble enkle setninger til bilder. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her står det en setning. Hva står det? Riktig, det står Piratene graver etter skatten. På hvilket bilde ser vi at piratene graver etter skatten? Riktig, det er dette bildet. Da setter vi en strek fra setningen til bildet. Nå skal du få lese setningene på egenhånd og sette strek til det bildet som passer til hver setning. La elevene se at du setter en strek fra setningen til riktig bilde. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. Oppgave 8: Lese og fullføre setninger 8 Les og fullfør setningene. om elevene kan lese setninger og fullføre dem ved å Piratene graver etter en... natt skatt skute Kaptein Krutt er... sint rødt trebein velge et ord fra en liste. Skattekista er... tom rom lur Svaralternativene har visse Petra ser fotspor i... trærne tær sanden Petra finner et... sko skatt brev visuelle eller innholdsmessige Skatten er gjemt i et... gull kiste hull likheter. Noen har gjemt seg i... buskene buksene bekken Slik gjør du: Pek på første oppgave og si: Her står begynnelsen av en setning. Hva står det? Riktig, det står Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 11 Piratene graver etter en Så står det tre ord vi kan velge for å avslutte setningen: Piratene graver etter en natt, en skatt eller ei skute. Hvilket ord er riktig? Det er Piratene graver etter en skatt. Nå skal du få lese setningene på egenhånd og sette kryss på det ordet som passer best. Da setter vi kryss på ordet skatt. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. 5

6 ARA Oppgave 9: Lese tekst 9 Les teksten og sett kryss. Her er skuta Mirabell. om elevene kan lese setninger og vise at de forstår hva Sett et kryss på: 1. Den grønne vaskebøtta 4. Sjørøverflagget i masta 2. Den minste rotta 5. Piraten med mest skjegg 3. Det største seilet 6. Den største kanonen som står der ved å sette kryss på ulike steder. Oppgave 11: Lese tekst 11 Les og forstå. Her er piratene Pelle, Pablo og Pontus. om elevene kan lese en tekst, Pontus har hatt. Pelle står mellom Pablo og Pontus. forstå den og trekke slutninger basert på opplysningene Skriv navn på piratene. de får. Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Her ser dere et bilde og litt tekst. Du skal nå lese teksten på egenhånd og gjøre det som står der. Er du usikker på hva som står der, Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 12 gjør du det du tror du skal gjøre. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. Her er rottene Rattus, Rottus og Rottis. Rottis har grå farge. Rattus er minst. Skriv navn på rottene. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 15 Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: I denne oppgaven er det to tekster. Først skal du lese teksten, så skal du skrive navn på guttene og rottene. Du må lese teksten godt, og tenke deg godt om før du skriver navnene. Når du har skrevet navnene på linjene, må du lese teksten om igjen for å sjekke at det stemmer. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått ti minutter. Oppgave 10: Lese tekst 10 Les og forstå. Les teksten. Petra Pirat Petra Pirat er sjørøver. Hun liker bølger og sjøsprøyt. Hun er glad i mat. Av og til savner hun moren sin. om elevene kan lese en tekst, forstå den og trekke slutninger basert på opplysningene de får. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. Pablo Pirat Pablo Pirat elsker havet. På sjøen er jeg fri som fuglen, sier han. Pablo liker å leke med rottene. De er hans beste venner. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 13 Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Denne oppgaven går over to sider. På den første siden står det en tekst som du skal lese. På den neste siden er det fire oppgaver du skal svare på. Til hver oppgave er det et spørsmål med fire svaralternativer. Vis elevene oppgavene og svaralternativene på side 14. Du skal sette kryss på det svaret du tror er riktig. Du må lete i teksten og i bildene på den første siden for å finne svaret. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått ti minutter. OBS-grense: 1 av 4 oppgaver. 6

7 Vurderingsveiledning Bokstavkunnskap (Oppgave 1) Det er svært viktig at elevene har automatisert bokstavene på dette tidspunktet i 2. trinn. Det kan være flere årsaker til feil i oppgavene om bokstavkunnskap. Eleven kan ha misforstått oppgaven, gjettet, eller forvekslet formlike eller lydlike bokstaver (k/g, f/v, t/d, b/d). Feil i disse oppgavene tyder på at eleven ikke har automatisert forbindelsen mellom språklyd og bokstav. Videre arbeid med bokstavkunnskap: For at eleven skal ha nytte av opplæringen videre, er det avgjørende at du gjør en kartlegging av hvilke bokstaver eleven er usikker på, for eksempel ved å bruke bokstavregistreringsskjemaet i Lærerrommet. Elever som er usikre på lydlike og formlike bokstaver må få en intensiv oppfølging på dette tidspunktet. Vi anbefaler at eleven får mulighet til å øve på forbindelsen mellom lyd og bokstav med disse bokstavene på flere måter, og ved å ta i bruk flere sanser. Vi anbefaler at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet og stadig tydeligjør forbindelsen mellom språklyd og bokstav (Se Lærerens bok side IX). Ta gjerne utgangspunkt i enkelte ord i teksten, klipp opp bokstavene i ordene og øv på å bygge og lese mindre ord med disse bokstavene. Med Salto Smart Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet. Her kan du øve på å koble bokstav og lyd ved å trekke ut bilder og bokstaver, pusle sammen bokstaver til ord eller lage spill som f.eks. Memory eller Bingo. For elever som viser god bokstavkunnskap vil det være hensiktsmessig å bevisstgjøre dem på at enkelte lyder i språket vårt skrives på ulike måter, som for eksempel doble konsonanter, sammensatte grafemer (ng, skj) og diftonger. Skriving (Oppgave 2 og 3) Elevenes skriveferdigheter kan gi oss mye informasjon om hvor langt de er kommet i leseutviklingen. I vurderingen av selve bokstavene som er skrevet, er det først og fremst sentralt å se om det er de riktige bokstavene som står der, om alle bokstavene er med, om eleven har brukt bokstavenes navn i stedet for lyd, for eksempel i kamel (kaml), og om enkelte av bokstavene er skrevet speilvendt. Dersom eleven har speilvendt enkelte bokstaver, gir det også en verdifull informasjon til læreren om at eleven kan koble bokstav og lyd, men at han/hun ikke har automatisert skrivingen av bokstavene. Dersom eleven har speilvendt enkelte bokstaver, skal oppgaven registreres som feil. Flere av ordene er ikke-lydrette og har for eksempel sammensatte grafemer som ng eller diftonger i seg. Det er verdt å merke seg om elevene kjenner til hvordan disse skal skrives. Det er også verdt å merke seg om eleven skriver med store og/eller små bokstaver, om bokstavene er like høye, og om de står på linja. Videre arbeid med skriving: For å la elevene videreutvikle skriveferdighetene sine, anbefaler vi at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet og stadig tydeliggjør forbindelsen mellom språklyd og bokstav når elevene leser og skriver (Se Lærerens bok side IX). Med Saltos Smarte Tavle kan du la elevene spore bokstaver og skrive bokstaver og ord til bilder fra bildebanken i Tavlerommet. I Lærerrommet til Salto 1 finner du også egne skrivetreningsark til hver bokstav. Å forsterke leseaktivitetene med korte, skriftlige aktiviteter vil være nyttig. Du finner forslag til slike skriveaktiviteter til de nivådifferensierte lesetekstene i Lærerens bok. Mange elever vil ha nytte av å få eksperimentere med skrift både for hånd og på datamaskin. Det er avgjørende at du setter av tid til å leke med skrift, å ufarliggjøre det å skrive, og å oppmuntre elevene til å skrive lydene elevene hører, for at slike aktiviteter skal være stimulerende. For elever som har gode skriveferdigheter, er det hensiktsmessig å gi dem utfordrende og meningsfulle skriveoppgaver. I Lærerens bok finner du forslag til skriveaktiviteter som kan gi mer utfordringer. Mange elever vil ha utbytte av å bruke datamaskin til å skrive tekster. Avkoding (Oppgave 4 6) Oppgavene i dette hovedområdet kartlegger hvorvidt elevene kan bokstavene og har forstått og mestrer lyderingsprinsippet. Ved feil i oppgave 4 kan eleven ha blandet enkelte av ordene, enten fordi han/hun har gjettet og ikke bruker lyderingsprinsippet for å finne riktig svaralternativ, eller fordi han/hun har vært unøyaktig i lesingen. Mange feil eller få gjennomførte oppgaver i oppgave 6 kan tyde på at eleven er svært usikker på lyderingsprinsippet, og ikke klarer å identifisere rotordene som helord (lese-bok, is-bjørn). Dersom eleven har klart å gjøre svært mange, eller alle, oppgavene rett, kan det tyde på at eleven er på vei over til et ortografisk lesenivå (Se Lærerens bok side VIII). Videre arbeid med avkoding: Vi anbefaler at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet og at du stadig tydeliggjør forbindelsen mellom språklyd og bokstav (Se Lærerens bok side IX). Å tydeliggjøre og eksperimentere med å trekke lydersammen og ta dem fra hverandre, bør stå helt sentralt i arbeidet med leseaktivtetene i elevboka. Elevene bør få mulighet til å øve på forbindelsen mellom lyd og bokstav på flere måter, fortrinnsvis med bokstaver de er trygge på. Dette kan for eksempel gjøres ved å la elevene «bygge» ord med bokstavbrikker eller magnetbokstaver, skrive ord i lydhus (et rom for hver lyd), eller ved at de får korte, lekpregede skriveoppgaver. Det kan være hensiktsmessig å øve med lydrette to- og trelydsord i begynnelsen. I Lærerrommet til Salto 1 finner du arbeidsark med bokstavbrikker og forslag til aktiviteter som trener lydering. Med Saltos Smarte Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet og trekke ut bilder, bokstaver og ord, og øve på å 7

8 skrive, lese eller pusle ord. Du kan også eksperimentere med å lage ord med minimale par (mil, pil, bil, sil). Dersom du er sikker på at eleven mestrer lyderingsprinsippet, kan du også la eleven øve intensivt med repetert lesing av høyfrekvente ord. Ordbilder og forslag til aktiviteter fins som arbeidsark i Lærerrommet. For elever som har gode avkodingsferdigheter, og har mange eller alle rett på oppgave 6, er det hensiktsmessig å rette fokus mot ordenes form, for eksempel ved å fokusere på uttale og automatisering av både høyfrekvente småord (jeg, det, ikke, er), ord med konsonantforbindelser (dr, pl, skr) og sammensatte grafemer (kj, sk, ng). I tillegg kan du gjøre elevene oppmerksomme på enkle regler for skriving av ikke-lydrette ord, for eksempel ord som skrives med o for å, e for æ, osv. Også elever som har mye rett på disse oppgavene vil ha nytte av å øvemed repetert lesing av høyfrekvente ord. Ordbilder ogforslag til aktiviteter fins som arbeidsark i Lærerrommet. På trinn 4 i Saltos lesemetodikk kan disse elevene med fordel øve på å lese teksten med et normalt lesetempo og hensiktsmessig tonefall (Se Lærerens bok side IX). Leseforståelse (Oppgave 7 11) Oppgavene i dette hovedområdet kartlegger hvorvidt elevene forstår det de leser i teksten. Oppgave 9 11 kartlegger også hvorvidt elevene er i stand til å tolke det de har lest og strekke slutninger. Ved feil i oppgavene kan eleven ha gjettet og ikke brukt lyderingsprinsippet for å finne riktig svaralternativ, eller har vært unøyaktig i lesingen. Videre arbeid med leseforståelse: For å trene leseforståelse anbefaler vi at du bruker god tid på illustrasjonene og å spå om tekstene før og under lesing. Vi anbefaler at du stopper opp etter hver setning og snakker om hva ordene og setningen betyr, og kobler dette mot illustrasjonene. Bruk gjerne ordforklaringene i Ordbanken i Lærerens bok som utgangspunkt for samtale. Gi rom for at elevene kan komme med spørsmål og synspunkter rundt det de har lest. Med Salto Smart Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet. Her kan du trekke ut bilder og bokstaver, og øve på å koble ord, setninger og bilder og på å skrive ord og setninger etter mønster. Lesenivå Dersom du benytter deg av Salto Smart Vurdering, vil anbefaling til lesenivå komme i rapporten til hver enkelt elev. Her gir vi forslag til lesenivåene elevene kan begynne på i elevboka. Forslagene er basert på hva elevene har fått til i de ulike delområdene i kartleggingen. Til syvende og sist er det du som lærer som må foreta en vurdering av hvilket lesenivå du tror vil passe eleven, basert på kartleggingen og det du ellers vet om elevens ferdigheter. Vi anbefaler at elevene starter på det lesenivået kartleggingsresultatene viser, og at lesenivået justeres om nødvendig. -nivå: Eleven trekker sammen et utvalg lyder til ord og gjenkjenner og skriver flere bokstaver. Eleven lyderer eller kjenner igjen enkelte ord som ordbilder. Eleven kan ha en god fonologisk bevissthet, men viser mangelfull bokstavkunnskap og er svært usikker på lyderingsprinsippet. -nivå: Eleven viser en god fonologisk bevissthet og kjenner til de fleste bokstavene. Eleven lyderer lydrette ord med sikkerhet, men bruker mye krefter på selve avkodingsprosessen. -nivå. Eleven viser god fonologisk bevissthet, kan alle de små og store bokstavene og mestrer lesing av både lydrette og ikke-lydrette ord med sikkerhet. Eleven har flere ortografiske ordbilder (helord), og veksler mellom lydering og ortografisk lesing (helord) som avkodingsstrategier. Eleven leser i et hensiktsmessig tempo og bruker tonefallet for å få fram budskapet i teksten. Leseforståelse er en ferdighet som stadig kan videreutvikles. For elever som viser god leseforståelse, anbefaler vi at du både før, under og etter lesing gir elevene mulighet for å besvare spørsmål som går utover teksten og inn i elevens indre. Vi anbefaler at du også gir eleven rom for å reflektere over det han/har lest, sammen med andre, men også hvilke strategier de brukte for å forstå og få oversikt over teksten (hva de gjorde før, under og etter lesingen). Eleven bør også få mulighet til å stille spørsmål knyttet til det han/hun har lest. 8

9 Registreringsskjema Navn Bokstavkunnsk. Skriving Avkoding Leseforståelse 1 7/10 2 4/8 3 4/8 Sum 4 5/8 5 3/6 6 5/12 Sum 7 2/6 8 2/6 9 2/6 10 1/4 11 2/6 Sum 9

10 Noteringsskjema, Kartlegging 1 Elevens navn: Dato: Eleven leser teksten høyt. Noter eller marker ord som eventuelt leses feil i teksten, og hvordan de leses. Noter også andre relevante opplysninger om lesesituasjonen, som for eksempel om eleven bruker fingeren som støtte, eller virker usikker og nølende. Del 1 Se, sier Petra. Hun peker ned. Det er spor i sanden. Noen har vært her før oss. Sporene er helt ferske, sier Pedro. Kaptein Krutt slipper den tomme kista. Har noen tatt skatten hans? Kaptein! Her er det et brev! Petra gir brevet til kapteinen. Kaptein Krutt rister på hodet. Lesing er for landkrabber. Les du! Kan eleven bokstavene og lydene? Trekker eleven lydene sammen? Uttaler eleven alle bokstavene i ordene? Leser eleven uten å gjette eller nøle? Leser eleven uten å lese inne i seg først? Leser eleven noen helord? Bruker eleven illustrasjonene for å trekke slutninger? Har eleven forstått teksten? Kommentarer: Les for læreren din. 2 Trekker eleven lydene sammen? Leser eleven noen helord? Uttaler eleven alle bokstavene? Leser eleven uten å gjette eller nøle? Leser eleven uten å lese inne i seg først? Bruker eleven illustrasjonene for å trekke slutninger? Har eleven forstått teksten? Kommentarer: Til Kaptein Krutt Hit kommer du, men ikke lenger. Jeg har tatt skatten. Du finner den hvis du klarer å løse denne koden. Elfenben, perler og ekte gull finnes et sted i et digert hull. Nedenfor en knaus så fin. Ved solnedgang er skatten min. P.P. Uttaler eleven alle bokstavene? Leser eleven uten å lydere noen ord eller deler av ord? Leser eleven noen helord? Leser eleven i et passende tempo? Leser eleven med tonefall? Bruker eleven illustrasjonene for å trekke slutninger? Har eleven forstått teksten? Makan til frekkhet, freser kapteinen. Tenk å ta skatten til selveste Kaptein Krutt! Vel, folkens. Hva venter dere på? Dere hørte hva hun sa. Let! Let etter et digert hull. Piratene sprer seg og begynner å lete. Ingen av dem ser at noen skjuler seg i buskene. Noen har sett på dem hele tiden. Kommentarer: Les for læreren din. 3 10

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 1. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartlegging 1. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Kartlegging 1 Bokmål Del 1 Se, sier Petra. Hun peker ned. Det er spor i sanden. Noen har vært her før oss. Sporene er helt ferske, sier Pedro. Kaptein Krutt slipper den tomme kista.

Detaljer

Veiledning til Kartlegging 2

Veiledning til Kartlegging 2 Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til Kartlegging 2 Bokmål Introduksjon Kartlegging 2 er en del av vurderingen i det mellomlange løp, og gjennomføres halvveis i vårhalvåret på 2. trinn. Kartleggingen

Detaljer

Veiledning til oppstartsprøve

Veiledning til oppstartsprøve Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til oppstartsprøve Bokmål Introduksjon Elevene har nå gått ett år på skolen. Noen har knekt lesekoden, og er på god vei over til et ortografisk lesenivå, mens andre strever

Detaljer

Veiledning til oppstartprøve med registreringsskjema

Veiledning til oppstartprøve med registreringsskjema Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til oppstartprøve med registreringsskjema Bokmål Introduksjon Elevene som starter i 1. klasse, kommer til skolen med svært ulike utgangspunkt for å ta fatt på lese- og

Detaljer

Veiledning til Kartlegging 1

Veiledning til Kartlegging 1 Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til Kartlegging 1 Bokmål Introduksjon I kartleggingsmateriellet til Salto ønsker vi at du skal få et sammensatt bilde av hvilke ferdigheter eleven har i lesing og skriving,

Detaljer

Veiledning til oppstartprøve

Veiledning til oppstartprøve Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til oppstartprøve Bokmål Introduksjon I kartleggingsmateriellet til Salto ønsker vi at du skal få et sammensatt bilde av hvilke ferdigheter elevene har i lesing og skriving

Detaljer

Veiledning til Kartlegging 2

Veiledning til Kartlegging 2 Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til Kartlegging 2 Bokmål Introduksjon I kartleggingsmateriellet til Salto ønsker vi at du skal få et sammensatt bilde av hvilke ferdigheter elevene har i lesing og skriving,

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartleggingsprøve 2. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Kartleggingsprøve 2. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Kartleggingsprøve 2 Bokmål Del 1 Piratene har lett lenge. Pedro sukker. Skatten er borte, Kaptein. Vi finner den ikke. Jeg gir opp, Kaptein! Svetten siler nedover pannen til Petra.

Detaljer

Foreldre sin rolle i lesingen. Støttespillere og hjelpere

Foreldre sin rolle i lesingen. Støttespillere og hjelpere Foreldre sin rolle i lesingen Støttespillere og hjelpere En støttespiller Arbeid med lesing skal ikke være en «pliktøvelse», men en aktivitet dere velger for å ha det morsomt og hyggelig sammen. Å lære

Detaljer

Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434

Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434 1 Bokmål INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Høst 2012 Leveres ut 3. desember 2012 kl 0900 Innlevering 5. desember 2012 kl 15.00 til Institutt for spesialpedagogikk, 4. et. rom 434 Ta utgangspunkt i case Per

Detaljer

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål

Kari Kolbjørnsen Bjerke. Oppstartprøve. Bokmål Kari Kolbjørnsen Bjerke Oppstartprøve Bokmål Del 1 Salto Zoo I Salto Zoo er det dyr fra hele verden. Det er både ville dyr og husdyr. Det er løver, lamaer, slanger, sjimpanser og krokodiller. Dørene åpnes

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 3. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 3. trinn Kartleggingsprøve i lesing 3. trinn Veiledning til lærere 2015 «Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke hvikle elever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2015 Innhold

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011

INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 INDERØY KOMMUNE Sakshaug skole Vennavn. 59 7670 INDERØY PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2010 2011 FOREBYGGING AV LESEVANSKER PÅ 1. OG 2. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 2. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 2. trinn Kartleggingsprøve i lesing 2. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG 2. trinn, side 1 Positiv holdning til bøker, bokstaver og lesing Foreldrene tas aktivt med i arbeidet og får veiledning. (Se

Detaljer

Rettleiing til Kartlegging 1

Rettleiing til Kartlegging 1 Kari Kolbjørnsen Bjerke Rettleiing til Kartlegging 1 Nynorsk Introduksjon I kartleggingsmateriellet til Salto ønskjer vi at du skal få eit samansett bilete av kva ferdigheiter eleven har i lesing og skriving,

Detaljer

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing»

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Du sitter foran datamaskinene og har som mål å starte opp med øving med «Tempolex bedre lesing». Hvor starter

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0

Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Foreldreveileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseflyt med «Tempolex bedre lesing 4.0», veilederversjon 1.0 Du sitter foran datamaskinene og har fått i oppgave fra skolen å øve Tempolex med barnet

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse

PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014. 1. 7. klasse PLAN FOR KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGA VED SAKSHAUG SKOLE 2013 2014 1. 7. klasse FOREBYGGING AV LESEVANSKER I 1. KLASSE HANDLINGSPLAN: MÅL: - forebygge lesevansker Kartleggingsprøve 1.kl.: Språk 6-16,

Detaljer

- Zippys venner (ca. 1.hver uke)

- Zippys venner (ca. 1.hver uke) Årsplan i norsk - 2. klasse 2014-2015 Antall timer pr uke: 8 timer Lærere: Adeleid K Amundsen/Evelyn Haugen Læreverk: Vi leser av Odd Haugstad Arbeidsbok: «Jeg kan stavskrift» og «Elle Melle» av Anne Lise

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning

28.10.15. Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Dette lærer du. Innledning 28.10.15 Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet Dette lærer du Hvilke faktorer påvirker utviklingen av o rdavkodings- og staveferdigheter? Hva må lærere være oppmerksomme p å for å oppdage

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

Tidlig innsats. Når lesing blir vanskelig. Vigdis Refsahl. BroAschehoug - grunnskole

Tidlig innsats. Når lesing blir vanskelig. Vigdis Refsahl. BroAschehoug - grunnskole Tidlig innsats Når lesing blir vanskelig Vigdis Refsahl Tidlig innsats i forhold til lese- og skriveopplæring på 1. 7. trinn Tidlig innsats handler om å kvalitetssikre skolens leseopplæring på særlig sårbare

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»!

God leseutvikling på 3. og 4. trinn. «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! God leseutvikling på 3. og 4. trinn «Alt dette, -og så bare 29 bokstaver»! «Lesekvarten» fast lesetid på skolen hver dag Når skal vi lese høyt for og med elevene? Når skal elevene få lese selv? Det finnes

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? - fokus på avkodingsferdigheter

Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? - fokus på avkodingsferdigheter Hva strever elever på 4. og 5. trinn med? - fokus på avkodingsferdigheter 18.02.16 lesesenteret.no Kristin Sunde Inga Kjerstin Birkedal Hva er lesing? Leseforståelse = avkoding språkforståelse 2 Motivasjon

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Språkleker. - til glede og nytte hjemme og på skolen

Språkleker. - til glede og nytte hjemme og på skolen Språkleker - til glede og nytte hjemme og på skolen Les for barnet ditt mariner dem i billedbøker! Det gir nærhet Er en møteplass for barn og voksne der de leser høyt, samtaler og undrer seg Utvikler,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran

Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig. v/ Iris Hansson Myran Ny GIV Når lesinga og skrivinga blir ekstra vanskelig v/ Iris Hansson Myran Formål med økta Bli oppmerksom på de utfordringer elever som strever med lesing og skriving har. Få kjennskap til hvordan du

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole

Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole 1 Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole Vigdis Refsahl 2 Lesing Avkode Forstå Indre holdepunkter Ytre holdepunkter Språk og struktur Bevisste leseprosesser Fonologisk Bokstavlyder

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing

Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Relemo - et lesetreningsprogram for repetert lesing Ingress: Dette er den andre av to artikler som omhandler repetert lesing som metode. Artikkelen er en fortsettelse av Repetert lesing en suksessfaktor

Detaljer

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav. Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord Veiledende årsplan i norsk 1.trinn 2016-2017 Endringer kan forekomme, særlig på bokstavprogresjon. Høsten 2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukas bokstav Ukas begrep/tema/bok Ukas kanord

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Lesing. Planlegge Justere lesingen : skumme, søke eller lese grundig. Setninger og tekstbånd. Litterære virkemidler. Strukturelle Virkemidler

Lesing. Planlegge Justere lesingen : skumme, søke eller lese grundig. Setninger og tekstbånd. Litterære virkemidler. Strukturelle Virkemidler Avkode Lesing forstå Oppleve, lære og bruke Indre holdepunkter Ytre holdepunkter Språk og struktur Bevisste leseprosesser Fonologisk Planlegge Justere lesingen : skumme, søke eller lese grundig Bokstavlyder

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 3: Om Ord Tekstbok Lesemetoder Instruksjoner og utforming Samtalebilder Ord som inneholder bokstaven Lyttebilder Leseøving Vanskelige lyder Tekster Tekstboka til læreverket Ord

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

METODER FOR LESEOPPLÆRING

METODER FOR LESEOPPLÆRING METODER FOR LESEOPPLÆRING Ulike elever krever ulike metoder for leseopplæring. Ikke alle lesemetoder passer like godt for alle. Det er viktig at læreren vurderer hvilken metode som passer best til hvilke

Detaljer

Årsplan i Norsk

Årsplan i Norsk Årsplan i Norsk 2015-2016 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35 - Trekke sammen bokstavlyder sammen til ord. - Vise forståelse for sammenhengen

Detaljer

Tras i barnehagen og LeseLos i skolen

Tras i barnehagen og LeseLos i skolen Tras i barnehagen og LeseLos i skolen sett med en pedagogs øyne PEDAGOGER SOM ARBEIDER MED 4 8 ÅRINGER Samling 30. og 31. august 2012 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole PEDAGOGER SOM ARBEIDER

Detaljer

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver

Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver Struktur, prinsipper og tilpassede oppgaver 1. Valg av tekster med relevans og passe vanskegrad for hver enkelt 2. Balansert og helhetlig struktur 3. Oppgaver og arbeidsmåter (egne hefter for «nivå 1 og

Detaljer

Hvordan hjelpe barna til. å bli gode lesere?

Hvordan hjelpe barna til. å bli gode lesere? 1 Hvordan hjelpe barna til å bli gode lesere? Vigdis Refsahl 2 Lesing Avkode + Forståelse 3 Å stoppe opp mens man leser - Hva lurer jeg på? - Hva vet jeg om dette fra før? - Hva skjer videre? - Hva tenker

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

Skjema for undervisningsplanlegging

Skjema for undervisningsplanlegging Skjema for undervisningsplanlegging 2. trinn Naturfag fra vann til is Opplegget skal foregå over to økter, med en totaltid på 3,5 timer. Det vil være 14 dagers mellom øktene. Dette kan være en utfordring,

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy Hva har du lært på skolen i dag? Nasjonal konferanse om lesing 27. Mars 2012 Anne Elisabeth Dahle Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen

Detaljer

1 LESETEORI LESEFORMLER UTROLIG HVA SOM ER LESBART! Lesing = Avkoding x Forståelse

1 LESETEORI LESEFORMLER UTROLIG HVA SOM ER LESBART! Lesing = Avkoding x Forståelse 3 2 HVORDAN LEGGE FORHOLDENE TIL RETTE FOR AT ELEVENE SKAL BEDRE SINE LESEFERDIGHETER Bjørn Einar Bjørgo bjorn.einar@tempolex.no www.temolex.no UTROLIG HVA SOM ER LESBART! LESEFORMLER Lesing = Avkoding

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 1. TRINN, 2016/2017

ÅRSPLAN I NORSK FOR 1. TRINN, 2016/2017 ÅSPLN I NOSK FO 1. TINN, 2016/2017 untlig kommunikasjon Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur Delmål Kartlegging S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler vise forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Lesing = avkoding X forst åelse (Gough & Tunmer 1984) Observasjon av avkodi ngsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier. Leseutviklingen satt inn i vår pyramide

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Engelsk Tema: The body Trinn: 1.trinn Tidsramme:4 undervisningstimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy

Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy Kartleggingsprøvene på 1. og 2. trinn som pedagogisk verktøy Hva har du lært på skolen i dag? Nasjonal konferanse om lesing 27. Mars 2012 Anne Elisabeth Dahle Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for grunnopplæringen

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer 10 Tid år årstid måned døgn time minutt sekund 4 Tid 5 Tid Om kapitlet Dette kapitlet handler om tid. Gjennom lesetekster og illustrasjoner får elevene mulighet til å utvikle kunnskap og nye begreper knyttet

Detaljer

Veiledet lesing Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen, Språk- og leseveileder v/åset skole

Veiledet lesing Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen, Språk- og leseveileder v/åset skole Veiledet lesing Åset skole Veiledet lesing Veiledet lesing er hjertet i et helhetlig program. Det gir en lærer og en gruppe elever muligheten til å snakke, lese og tenke seg meningsfullt gjennom en tekst.

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no.

Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f. Cappelen Damm. www.ord.cappelendamm.no. Ord Lærerveiledning Del 6: Forslag til arbeid med F f Forslag til arbeid med F f Tekstboka Arbeidsboka Nettoppgaver Femrader med ord på f Ukens dikt Munnhell Sang Vi har valgt ut bokstavene a (tidlig i

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse. Kom i gang med Relemo. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse Kom i gang med Relemo www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Viktig informasjon... 4 2. Oppstart av Relemo... 4 2.1 Valg av test...

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13

Kristiansund kommune Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13, jfr. Fvl. 13 Individuell opplæringsplan for skoleåret 2013-2014 Navn og fødselsdato Olaus Olsen Gutt Jente Adresse Skole og trinn Utarbeidet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, datert: Grip skole, 4. trinn 15. 05.

Detaljer

Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven.

Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven. Kartlegging av barn og unges lese- og skrivevansker med Arbeidsprøven. Forfattere: Duna K.E., Frost J., Godøy, O. og Monsrud, M. Bredtvet kompetansesenter 2003 Arbeidsprøven* er et materiell beregnet til

Detaljer

Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet. Bjørg Liseth Pedersen

Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet. Bjørg Liseth Pedersen Viktige forhold med tanke på senere leseferdighet Bjørg Liseth Pedersen En pedagogisk relasjon Anerkjennelse likeverd enkeltmenneskets ukrenkelige verdi barn som medmenneske Barns utvikling er avhengig

Detaljer

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ

SKOLEKONFERANSE I TROMSØ SKOLEKONFERANSE I TROMSØ Dysleksi Norge ÅMA 1 KVALITETSSTEMPEL SKOLEN MÅ SØKE DYSLEKSI NORGE SERTIFISERER Dysleksi Norge ÅMA 2 - FOREBYGGER - OPPDAGER - SETTER INN TILTAK - FØLGER MED PÅ NY FORSKNING -

Detaljer

Stasjoner 1. dag. Stasjoner 2. dag. www.minstemme.no. Kategori: Grunnlovsjubileet - mangfold og demokrati

Stasjoner 1. dag. Stasjoner 2. dag. www.minstemme.no. Kategori: Grunnlovsjubileet - mangfold og demokrati I år feirer vi at det er 200 år siden Norge fi kk sin egen Grunnlov. Dette ønsker vi å markere i barnehagene også. I innledningen til Rammeplanen står det at de voksnes holdninger, kunnskaper og evne til

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

BEGYNNEROPPLÆRINGSPLAN

BEGYNNEROPPLÆRINGSPLAN BEGYNNEROPPLÆRINGSPLAN LÆRE BOKSTAVER De små bokstavene læres parallelt med de store. Bokstavtype, font: Sassoon Primary Rekkefølge bokstavinnlæring: s, i, l, o, r, e, m, a, En bokstav i uka i åtte uker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no

Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Sandefjord 20. september Førstelektor Vigdis Alver vra@hib.no Leseteorieri lys av minoritetsspråklige deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn Solveig-Alma Lyster (2012): Teori om lesing er spesielt

Detaljer

God leseutvikling av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin

God leseutvikling av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin God leseutvikling av Ingvar Lundberg og Katarina Herrlin God leseutvikling DE FEM DIMENSJONER Fonologisk oppmerksomhet 11 Ordavkoding 13 Flytende lesing 8 Leseforståelse 17 Leseinteresse 12 Dimensjonene

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/60-5 033 C83 DRAMMEN 13.02.2007

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/60-5 033 C83 DRAMMEN 13.02.2007 Notat Til : Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/60-5 033 C83 DRAMMEN 13.02.2007 PLAN FOR LESEOPPLÆRING Planen gjelder for alle elever

Detaljer

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud LÆRERVEILEDNING. til LESEBROA

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud LÆRERVEILEDNING. til LESEBROA Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud LÆRERVEILEDNING til LESEBROA Innhold Innledning....................................................3 Målsetting med leseopplæringen....................................3

Detaljer

Refleksjon. Snakk med sidemannen 2 min. om hva som kjennetegner strategiske lesere. Systematisk observasjon av lesing

Refleksjon. Snakk med sidemannen 2 min. om hva som kjennetegner strategiske lesere. Systematisk observasjon av lesing Refleksjon Snakk med sidemannen 2 min. om hva som kjennetegner strategiske lesere Tekster og tekstvalg. Krav til tekster generelt Lesbarhet Vanskegrad Leselighet knyttneve-regelen Lix Layout og typografi

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer