Veiledning til Kartlegging 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til Kartlegging 1"

Transkript

1 Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til Kartlegging 1 Bokmål

2 Introduksjon Vurdering i Salto foregår i tre ulike tidsløp (Se Lærerens bok side XV). Kartlegging 1 er en del av vurderingen i det mellomlange løp, og gjennomføres halvveis i høsthalvåret på 2. trinn. Kartleggingen vil gi deg et bilde av hvilke ferdigheter eleven har i lesing og skriving, slik at du kan bygge videre på dette. Kartlegging 1 kartlegger elevenes kjennskap til bokstavene, hvorvidt de kan skrive ord, og lese og forstå ord og setninger. Kartleggingen gir en indikasjon på hvilket lesenivå det kan være hensiktsmessig å fortsette på for den enkelte elev. Den inneholder også konkrete forslag til hvordan du kan hjelpe eleven videre i lese- og skriveutviklingen. I all kartlegging er målet å fremme læring og utvikling. Et kartleggingsverktøy vil aldri kunne gi et uttømmende bilde av elevens lese- og skriveferdigheter. Informasjonen kartleggingen gir, bør alltid suppleres med lærerens observasjoner i andre situasjoner og bakgrunnsinformasjon fra foresatte om for eksempel elevens syn og hørsel. Gjennomføring Kartlegging 1 er en kvalitativ kartlegging, med en individuell del og en gruppedel. Den individuelle delen (del 1) skal eleven gjøre på tomannshånd med læreren. Den individuelle delen består av en lesetekst som eleven skal lese. Eleven skal ikke hjelpes underveis. Du skal kun gi instruksjoner og gjøre eventuelle notater om elevens leseatferd. Vi foreslår at gruppedelen (del 2) gjennomføres i en liten gruppe. Slik har du mulighet til å følge med på om elevene har forstått oppgaven, og bistå hvis det ikke er tilfelle. Bruk god tid på å forklare oppgavene. Sørg for at elevene har forstått hva som skal gjøres. Elevene bør oppfordres til å prøve å svare på oppgavene selv om de er i tvil. Gruppedelen tar ca minutter å gjennomføre. I løpet av 2. trinn er det forventet at de aller fleste elever har knekt lesekoden. Med denne bakgrunnen har prøven «OBS-grenser». OBS-grensene angir andelen av oppgaver det er forventet at elevene normalt vil klare på høsten i 2. trinn. Eksempeloppgavene skal ikke medregnes i totalsummen. Vi anbefaler at du registrerer resultatene fra prøven med Salto Smart Vurdering. Dersom du ikke har mulighet til dette, anbefaler vi at du bruker registreringsskjemaet som hører til denne lærerveiledningen. På side 7 i denne veiledningen finner du en konkret vurderingsveiledning innenfor kartleggingens fire hovedområder: bokstavkunnskap, skriving, avkoding og leseforståelse. 2

3 Veiledning for gjennomføring Del 1 Individuell del I denne delen skal elevene lese en tekst høyt for deg individuelt. Leseteksten er delt inn i de tre lesenivåene i Salto: stjerne, måne og sol. -teksten kartlegger om eleven kan lese korte, lydrette setninger. -teksten kartlegger om eleven kan lese korte og enkle setninger med enkelte ikke-lydrette ord. -teksten kartlegger om eleven kan lese lengre setninger med flere ikke-lydrette ord. Slik gjør du: Fortell elevene at de skal få lese en tekst om noen pirater som leter etter en skatt. Teksten er en fortsettelse av teksten de leste på oppstartprøven, men kan også leses uavhengig av om eleven har lest denne tidligere. Be eleven se på illustrasjonene på sidene. Hva ser du på illustrasjonene? Hva tror du teksten kommer til å handle om? Nå vil jeg at du skal lese teksten for meg. Hvis det er noen ord du syns er vanskelige å lese, leser du det du tror står der. Les rolig, én setning av gangen. Begynn med -teksten. Dersom eleven strever med å huske lydene, gjetter hva det står eller bruker mye krefter, stopper du etter det siste ordet på nivået. Dersom eleven fint klarer å lese setningene, går du videre til neste nivå. Når eleven har lest hele teksten, stiller du spørsmålene nedenfor. Elever som kun har lest stjerneteksten får spørsmålene etter denne. Elever som har lest stjerne- og måne-teksten får spørsmålene til -teksten. Elever som har lest stjerne-, måne- og sol-teksten får spørsmålene til -teksten. Vi anbefaler at du bruker Salto Smart Vurdering mens eleven leser. Dersom du ikke har mulighet til dette, anbefaler vi at du bruker noteringsskjemaet på side 10 i denne lærerveiledningen. Se og hør etter: Eventuelle feil som elevene gjør gir deg verdifull informasjon om elevenes lese- og skriveferdigheter, og hvordan du kan hjelpe eleven videre. Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser. -teksten: Hør etter om eleven raskt identifiserer bokstavene og lydene som hører til, om eleven tydelig uttaler lydene til bokstavene og enkelt trekker dem sammen, eller om eleven gjetter, nøler eller sier bokstavene inne i seg før han/hun trekker dem sammen. Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser og for å svare på spørsmålene. -teksten: Hør etter om eleven leser og uttaler alle bokstavene i ordet tydelig. Lyderer eleven alle, eller noen av ordene (for eksempel ferske, Kaptein, landkrabber), eller leser han/hun flere av ordene som helord, uten å lydere (for eksempel har, helt, det, gir)? Legg også merke til hvor fort eleven leser. Høres det ut som eleven forstår det han/hun leser ut ifra tonefall og bruk av skilletegn? Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser og for å svare på spørsmålene. -teksten: Denne teksten har flere ord som kan være utfordrende å lese (for eksempel elfenben, solnedgang, begynner, skjuler). Legg merke til om eleven stopper opp ved disse ordene. Leser eleven deler av eller hele ordet flere ganger, eller leser han/hun ordene uten å lydere i det hele tatt? Legg merke til om eleven bruker illustrasjonene som støtte for å foregripe tekstens innhold og søke mening mens han/hun leser og for å svare på spørsmålene. Spørsmål etter lesing: -teksten: Hva ser Petra? Hva tror du har skjedd med skatten? -teksten: Hva har skjedd med skatten? Hvem tror du har tatt den? Hva finner Petra? Hvorfor vil ikke kaptein Krutt lese brevet, tror du? Hva tror du kommer til å skje videre? -teksten: Hva har skjedd med skatten? Hvem har skrevet brevet? Hva tror du kommer til å skje videre? 3

4 Del 2 Gruppedel Prøveområde 1: Bokstavkunnskap Oppgave 1: Koble første lyd og bokstav Del 2 1 Sett kryss på første bokstav. n t d i u b d q p m u v f v l f b j h g p g n k q l j Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 4 OBS-grense: 7 av 10 oppgaver. q t p n d j g v b f k f t p p q u om eleven mestrer å identifisere første lyd i et ord og deretter gjenkjenne hvilken bokstav som hører til. Bokstavalternativene som er valgt har bokstavlyder og former som kan være vanskelig å skille fra hverandre. Lydene/bokstavene i oppgaven er /n/, /k/, /b/, /j/, /h/, /f/, /p/, /t/, /g/ og /v/. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser du bilde av en dør. Hvilken lyd er først i ordet dør? Riktig, det er /d/. Da setter vi ring rundt bokstaven d. La elevene se hvilken bokstav du setter ring rundt. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å si svaret. For eksempel: Her ser du en nøkkel. Sett ring rundt den bokstaven som hører til lyden som kommer først i nøkkel. Prøveområde 2: Skriving Oppgave 2: Skrive ord 2 Skriv ordene. om eleven kan skrive ord som hører til et bilde. Ordene som er valgt i oppgaven er lydrette, men har enkelte konsonantforbindelser (gr, kr, pr, fj) og sammensatte grafemer (ng) som kan være vanskelige å få med seg. Ordene som skal skrives er kamel, gitar, tavle, grøt, krok, prest, slange og fjær. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 5 OBS-grense: 4 av 8 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si. Her ser du bilde av en avis. Skriv ordet avis på linja ved siden av. Vis elevene hvordan du skriver ordet avis på linja. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å si svaret. For eksempel: Her ser du bilde av en kamel. Skriv ordet kamel på linja ved siden av. Er du usikker på hvordan ordet skrives, skriver du de lydene du hører i ordet, eller slik du tror det skal skrives. Oppgave 3: Skrive ord 3 Skriv ordene. om eleven kan skrive ord uten bildestøtte. Ordene som er valgt i oppgaven er høyfrekvente, men ikke nødvendigvis lydrette. OBS-grense: 4 av 8 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser du en linje. På denne Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 6 linja skal du skrive ordet jeg sier. Er du usikker på hvordan ordet skrives, skriver du de lydene du hører i ordet, eller slik du tror det skal skrives. Nå sier jeg ordet: jeg. Skriv ordet jeg. Vis elevene hvordan du har skrivet ordet jeg på linja. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å vise svaret, for eksempel: Nå skal jeg si et annet ord: «ikke». Skriv ordet «ikke». Er du usikker på hvordan ordet skrives, skriver du de lydene du hører i ordet. Ordene som skal leses opp er: ikke stryke seg som det sau ring Prøveområde 3: Avkoding Oppgave 4: Lese ord 4 Les ordet og sett kryss. navle tavle salve tale rus bror brud brus nek kna kne kua går gåte gråter grå pest prat fest prest loft sofa saft satt seks sakte flaks saks pute rute snute uten hatter katt katter takk om eleven mestrer å lese et ord blant tre andre ord som har visuelle likheter med ordet. Ordene som skal gjenkjennes er brus, kne, sur, prest, saft, saks, pute og katter. OBS-grense: 5 av 8 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 7 du bilde av en tavle. Nå skal vi sette kryss på det ordet der det står tavle. Vis elevene hvordan du leser ord for ord bortover: Vi begynner med det første ordet: navle, tavle, salve, tale. Hvor stod det 4

5 tavle, jo det var der. Vis elevene hvor ordet står. Da setter vi kryss på det ordet. Led elevene gjennom resten av deloppgavene, uten å si svaret. For eksempel: Her ser du bilde av en flaske med brus. Les ordene og sett kryss på ordet der det står brus. Oppgave 5: Lese ord 5 Les ordene og sett kryss. ku bjørn gris flodhest dinosaur ekorn sjøstjerne Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 8 om eleven mestrer å lese et ord og koble det til riktig bilde. Enkelte av ordene er lydrette, mens de fleste ordene er ikke-lydrette. Ordene som skal leses er bjørn, gris, flodhest, dinosaur, ekorn og sjøstjerne. OBS-grense: 3 av 6 oppgaver oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Fortell elevene at i denne oppgaven skal de lese ord og finne bildet som hører til. Pek først på tabellen og si navnet på hvert av dyrene sammen, slik at alle vet hva bildene forestiller. Deretter peker du på eksempeloppgaven og sier: Her ser du at det står et ord. Hvilket ord er det? Riktig, det er ku. Da setter vi kryss på bildet av kua i tabellen. Vis elevene hvordan du leter etter kua i tabellen, ved å søke med fingeren bortover linje for linje. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Elevene skal ikke hjelpes underveis, men forsikre elevene om at alle ordene de leser fins i tabellen. Gå videre når alle elevene er ferdige. Oppgave 6: Lese ord 6 Sett strek mellom ordene. snøball lesebok isbjørn lyspære eplekake brannbil sangbok dukkehus akebrett vannpistol flyplass fiskestang kaffekopp om eleven mestrer å gjenkjenne de to rotordene i et sammensatt ord. OBS-grense: 5 av 12 oppgaver. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her ser du at det står et ord. Hvilket ord er det? Riktig, det Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 9 er snøball. Her ser du at det er satt en strek mellom de to ordene snøball er sammensatt av. Det er snø og ball. Nå skal du gjøre det samme med resten av oppgavene. Sett en strek mellom de to ordene som hvert av ordene er sammensatt av. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. Prøveområde 4: Leseforståelse Oppgave 7: Lese setninger 7 Les setningene og sett strek. Piratene graver etter skatten. Kista er tom. Kaptein Krutt er rasende. Petra ser fotspor. Petra finner et brev. Skatten er i et hull. Noen har gjemt seg i buskene. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 10 om eleven kan koble enkle setninger til bilder. Slik gjør du: Pek på eksempeloppgaven og si: Her står det en setning. Hva står det? Riktig, det står Piratene graver etter skatten. På hvilket bilde ser vi at piratene graver etter skatten? Riktig, det er dette bildet. Da setter vi en strek fra setningen til bildet. Nå skal du få lese setningene på egenhånd og sette strek til det bildet som passer til hver setning. La elevene se at du setter en strek fra setningen til riktig bilde. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. Oppgave 8: Lese og fullføre setninger 8 Les og fullfør setningene. om elevene kan lese setninger og fullføre dem ved å Piratene graver etter en... natt skatt skute Kaptein Krutt er... sint rødt trebein velge et ord fra en liste. Skattekista er... tom rom lur Svaralternativene har visse Petra ser fotspor i... trærne tær sanden Petra finner et... sko skatt brev visuelle eller innholdsmessige Skatten er gjemt i et... gull kiste hull likheter. Noen har gjemt seg i... buskene buksene bekken Slik gjør du: Pek på første oppgave og si: Her står begynnelsen av en setning. Hva står det? Riktig, det står Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 11 Piratene graver etter en Så står det tre ord vi kan velge for å avslutte setningen: Piratene graver etter en natt, en skatt eller ei skute. Hvilket ord er riktig? Det er Piratene graver etter en skatt. Nå skal du få lese setningene på egenhånd og sette kryss på det ordet som passer best. Da setter vi kryss på ordet skatt. La elevene gjøre resten av oppgavene i eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. 5

6 ARA Oppgave 9: Lese tekst 9 Les teksten og sett kryss. Her er skuta Mirabell. om elevene kan lese setninger og vise at de forstår hva Sett et kryss på: 1. Den grønne vaskebøtta 4. Sjørøverflagget i masta 2. Den minste rotta 5. Piraten med mest skjegg 3. Det største seilet 6. Den største kanonen som står der ved å sette kryss på ulike steder. Oppgave 11: Lese tekst 11 Les og forstå. Her er piratene Pelle, Pablo og Pontus. om elevene kan lese en tekst, Pontus har hatt. Pelle står mellom Pablo og Pontus. forstå den og trekke slutninger basert på opplysningene Skriv navn på piratene. de får. Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Her ser dere et bilde og litt tekst. Du skal nå lese teksten på egenhånd og gjøre det som står der. Er du usikker på hva som står der, Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 12 gjør du det du tror du skal gjøre. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått fem minutter. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. Her er rottene Rattus, Rottus og Rottis. Rottis har grå farge. Rattus er minst. Skriv navn på rottene. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 15 Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: I denne oppgaven er det to tekster. Først skal du lese teksten, så skal du skrive navn på guttene og rottene. Du må lese teksten godt, og tenke deg godt om før du skriver navnene. Når du har skrevet navnene på linjene, må du lese teksten om igjen for å sjekke at det stemmer. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått ti minutter. Oppgave 10: Lese tekst 10 Les og forstå. Les teksten. Petra Pirat Petra Pirat er sjørøver. Hun liker bølger og sjøsprøyt. Hun er glad i mat. Av og til savner hun moren sin. om elevene kan lese en tekst, forstå den og trekke slutninger basert på opplysningene de får. OBS-grense: 2 av 6 oppgaver. Pablo Pirat Pablo Pirat elsker havet. På sjøen er jeg fri som fuglen, sier han. Pablo liker å leke med rottene. De er hans beste venner. Oppgavene på disse sidene skal gjøres på skolen sammen med lærer. 13 Slik gjør du: Pek på oppgaven og si: Denne oppgaven går over to sider. På den første siden står det en tekst som du skal lese. På den neste siden er det fire oppgaver du skal svare på. Til hver oppgave er det et spørsmål med fire svaralternativer. Vis elevene oppgavene og svaralternativene på side 14. Du skal sette kryss på det svaret du tror er riktig. Du må lete i teksten og i bildene på den første siden for å finne svaret. La elevene gjøre oppgavene i sitt eget tempo. Gå videre når alle elevene er ferdige, eller når det har gått ti minutter. OBS-grense: 1 av 4 oppgaver. 6

7 Vurderingsveiledning Bokstavkunnskap (Oppgave 1) Det er svært viktig at elevene har automatisert bokstavene på dette tidspunktet i 2. trinn. Det kan være flere årsaker til feil i oppgavene om bokstavkunnskap. Eleven kan ha misforstått oppgaven, gjettet, eller forvekslet formlike eller lydlike bokstaver (k/g, f/v, t/d, b/d). Feil i disse oppgavene tyder på at eleven ikke har automatisert forbindelsen mellom språklyd og bokstav. Videre arbeid med bokstavkunnskap: For at eleven skal ha nytte av opplæringen videre, er det avgjørende at du gjør en kartlegging av hvilke bokstaver eleven er usikker på, for eksempel ved å bruke bokstavregistreringsskjemaet i Lærerrommet. Elever som er usikre på lydlike og formlike bokstaver må få en intensiv oppfølging på dette tidspunktet. Vi anbefaler at eleven får mulighet til å øve på forbindelsen mellom lyd og bokstav med disse bokstavene på flere måter, og ved å ta i bruk flere sanser. Vi anbefaler at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet og stadig tydeligjør forbindelsen mellom språklyd og bokstav (Se Lærerens bok side IX). Ta gjerne utgangspunkt i enkelte ord i teksten, klipp opp bokstavene i ordene og øv på å bygge og lese mindre ord med disse bokstavene. Med Salto Smart Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet. Her kan du øve på å koble bokstav og lyd ved å trekke ut bilder og bokstaver, pusle sammen bokstaver til ord eller lage spill som f.eks. Memory eller Bingo. For elever som viser god bokstavkunnskap vil det være hensiktsmessig å bevisstgjøre dem på at enkelte lyder i språket vårt skrives på ulike måter, som for eksempel doble konsonanter, sammensatte grafemer (ng, skj) og diftonger. Skriving (Oppgave 2 og 3) Elevenes skriveferdigheter kan gi oss mye informasjon om hvor langt de er kommet i leseutviklingen. I vurderingen av selve bokstavene som er skrevet, er det først og fremst sentralt å se om det er de riktige bokstavene som står der, om alle bokstavene er med, om eleven har brukt bokstavenes navn i stedet for lyd, for eksempel i kamel (kaml), og om enkelte av bokstavene er skrevet speilvendt. Dersom eleven har speilvendt enkelte bokstaver, gir det også en verdifull informasjon til læreren om at eleven kan koble bokstav og lyd, men at han/hun ikke har automatisert skrivingen av bokstavene. Dersom eleven har speilvendt enkelte bokstaver, skal oppgaven registreres som feil. Flere av ordene er ikke-lydrette og har for eksempel sammensatte grafemer som ng eller diftonger i seg. Det er verdt å merke seg om elevene kjenner til hvordan disse skal skrives. Det er også verdt å merke seg om eleven skriver med store og/eller små bokstaver, om bokstavene er like høye, og om de står på linja. Videre arbeid med skriving: For å la elevene videreutvikle skriveferdighetene sine, anbefaler vi at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet og stadig tydeliggjør forbindelsen mellom språklyd og bokstav når elevene leser og skriver (Se Lærerens bok side IX). Med Saltos Smarte Tavle kan du la elevene spore bokstaver og skrive bokstaver og ord til bilder fra bildebanken i Tavlerommet. I Lærerrommet til Salto 1 finner du også egne skrivetreningsark til hver bokstav. Å forsterke leseaktivitetene med korte, skriftlige aktiviteter vil være nyttig. Du finner forslag til slike skriveaktiviteter til de nivådifferensierte lesetekstene i Lærerens bok. Mange elever vil ha nytte av å få eksperimentere med skrift både for hånd og på datamaskin. Det er avgjørende at du setter av tid til å leke med skrift, å ufarliggjøre det å skrive, og å oppmuntre elevene til å skrive lydene elevene hører, for at slike aktiviteter skal være stimulerende. For elever som har gode skriveferdigheter, er det hensiktsmessig å gi dem utfordrende og meningsfulle skriveoppgaver. I Lærerens bok finner du forslag til skriveaktiviteter som kan gi mer utfordringer. Mange elever vil ha utbytte av å bruke datamaskin til å skrive tekster. Avkoding (Oppgave 4 6) Oppgavene i dette hovedområdet kartlegger hvorvidt elevene kan bokstavene og har forstått og mestrer lyderingsprinsippet. Ved feil i oppgave 4 kan eleven ha blandet enkelte av ordene, enten fordi han/hun har gjettet og ikke bruker lyderingsprinsippet for å finne riktig svaralternativ, eller fordi han/hun har vært unøyaktig i lesingen. Mange feil eller få gjennomførte oppgaver i oppgave 6 kan tyde på at eleven er svært usikker på lyderingsprinsippet, og ikke klarer å identifisere rotordene som helord (lese-bok, is-bjørn). Dersom eleven har klart å gjøre svært mange, eller alle, oppgavene rett, kan det tyde på at eleven er på vei over til et ortografisk lesenivå (Se Lærerens bok side VIII). Videre arbeid med avkoding: Vi anbefaler at du på trinn 2 og 3 i Saltos lesemetodikk tydelig modellerer lyderingsprinsippet og at du stadig tydeliggjør forbindelsen mellom språklyd og bokstav (Se Lærerens bok side IX). Å tydeliggjøre og eksperimentere med å trekke lydersammen og ta dem fra hverandre, bør stå helt sentralt i arbeidet med leseaktivtetene i elevboka. Elevene bør få mulighet til å øve på forbindelsen mellom lyd og bokstav på flere måter, fortrinnsvis med bokstaver de er trygge på. Dette kan for eksempel gjøres ved å la elevene «bygge» ord med bokstavbrikker eller magnetbokstaver, skrive ord i lydhus (et rom for hver lyd), eller ved at de får korte, lekpregede skriveoppgaver. Det kan være hensiktsmessig å øve med lydrette to- og trelydsord i begynnelsen. I Lærerrommet til Salto 1 finner du arbeidsark med bokstavbrikker og forslag til aktiviteter som trener lydering. Med Saltos Smarte Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet og trekke ut bilder, bokstaver og ord, og øve på å 7

8 skrive, lese eller pusle ord. Du kan også eksperimentere med å lage ord med minimale par (mil, pil, bil, sil). Dersom du er sikker på at eleven mestrer lyderingsprinsippet, kan du også la eleven øve intensivt med repetert lesing av høyfrekvente ord. Ordbilder og forslag til aktiviteter fins som arbeidsark i Lærerrommet. For elever som har gode avkodingsferdigheter, og har mange eller alle rett på oppgave 6, er det hensiktsmessig å rette fokus mot ordenes form, for eksempel ved å fokusere på uttale og automatisering av både høyfrekvente småord (jeg, det, ikke, er), ord med konsonantforbindelser (dr, pl, skr) og sammensatte grafemer (kj, sk, ng). I tillegg kan du gjøre elevene oppmerksomme på enkle regler for skriving av ikke-lydrette ord, for eksempel ord som skrives med o for å, e for æ, osv. Også elever som har mye rett på disse oppgavene vil ha nytte av å øvemed repetert lesing av høyfrekvente ord. Ordbilder ogforslag til aktiviteter fins som arbeidsark i Lærerrommet. På trinn 4 i Saltos lesemetodikk kan disse elevene med fordel øve på å lese teksten med et normalt lesetempo og hensiktsmessig tonefall (Se Lærerens bok side IX). Leseforståelse (Oppgave 7 11) Oppgavene i dette hovedområdet kartlegger hvorvidt elevene forstår det de leser i teksten. Oppgave 9 11 kartlegger også hvorvidt elevene er i stand til å tolke det de har lest og strekke slutninger. Ved feil i oppgavene kan eleven ha gjettet og ikke brukt lyderingsprinsippet for å finne riktig svaralternativ, eller har vært unøyaktig i lesingen. Videre arbeid med leseforståelse: For å trene leseforståelse anbefaler vi at du bruker god tid på illustrasjonene og å spå om tekstene før og under lesing. Vi anbefaler at du stopper opp etter hver setning og snakker om hva ordene og setningen betyr, og kobler dette mot illustrasjonene. Bruk gjerne ordforklaringene i Ordbanken i Lærerens bok som utgangspunkt for samtale. Gi rom for at elevene kan komme med spørsmål og synspunkter rundt det de har lest. Med Salto Smart Tavle kan du bruke bildebanken i Tavlerommet. Her kan du trekke ut bilder og bokstaver, og øve på å koble ord, setninger og bilder og på å skrive ord og setninger etter mønster. Lesenivå Dersom du benytter deg av Salto Smart Vurdering, vil anbefaling til lesenivå komme i rapporten til hver enkelt elev. Her gir vi forslag til lesenivåene elevene kan begynne på i elevboka. Forslagene er basert på hva elevene har fått til i de ulike delområdene i kartleggingen. Til syvende og sist er det du som lærer som må foreta en vurdering av hvilket lesenivå du tror vil passe eleven, basert på kartleggingen og det du ellers vet om elevens ferdigheter. Vi anbefaler at elevene starter på det lesenivået kartleggingsresultatene viser, og at lesenivået justeres om nødvendig. -nivå: Eleven trekker sammen et utvalg lyder til ord og gjenkjenner og skriver flere bokstaver. Eleven lyderer eller kjenner igjen enkelte ord som ordbilder. Eleven kan ha en god fonologisk bevissthet, men viser mangelfull bokstavkunnskap og er svært usikker på lyderingsprinsippet. -nivå: Eleven viser en god fonologisk bevissthet og kjenner til de fleste bokstavene. Eleven lyderer lydrette ord med sikkerhet, men bruker mye krefter på selve avkodingsprosessen. -nivå. Eleven viser god fonologisk bevissthet, kan alle de små og store bokstavene og mestrer lesing av både lydrette og ikke-lydrette ord med sikkerhet. Eleven har flere ortografiske ordbilder (helord), og veksler mellom lydering og ortografisk lesing (helord) som avkodingsstrategier. Eleven leser i et hensiktsmessig tempo og bruker tonefallet for å få fram budskapet i teksten. Leseforståelse er en ferdighet som stadig kan videreutvikles. For elever som viser god leseforståelse, anbefaler vi at du både før, under og etter lesing gir elevene mulighet for å besvare spørsmål som går utover teksten og inn i elevens indre. Vi anbefaler at du også gir eleven rom for å reflektere over det han/har lest, sammen med andre, men også hvilke strategier de brukte for å forstå og få oversikt over teksten (hva de gjorde før, under og etter lesingen). Eleven bør også få mulighet til å stille spørsmål knyttet til det han/hun har lest. 8

9 Registreringsskjema Navn Bokstavkunnsk. Skriving Avkoding Leseforståelse 1 7/10 2 4/8 3 4/8 Sum 4 5/8 5 3/6 6 5/12 Sum 7 2/6 8 2/6 9 2/6 10 1/4 11 2/6 Sum 9

10 Noteringsskjema, Kartlegging 1 Elevens navn: Dato: Eleven leser teksten høyt. Noter eller marker ord som eventuelt leses feil i teksten, og hvordan de leses. Noter også andre relevante opplysninger om lesesituasjonen, som for eksempel om eleven bruker fingeren som støtte, eller virker usikker og nølende. Del 1 Se, sier Petra. Hun peker ned. Det er spor i sanden. Noen har vært her før oss. Sporene er helt ferske, sier Pedro. Kaptein Krutt slipper den tomme kista. Har noen tatt skatten hans? Kaptein! Her er det et brev! Petra gir brevet til kapteinen. Kaptein Krutt rister på hodet. Lesing er for landkrabber. Les du! Kan eleven bokstavene og lydene? Trekker eleven lydene sammen? Uttaler eleven alle bokstavene i ordene? Leser eleven uten å gjette eller nøle? Leser eleven uten å lese inne i seg først? Leser eleven noen helord? Bruker eleven illustrasjonene for å trekke slutninger? Har eleven forstått teksten? Kommentarer: Les for læreren din. 2 Trekker eleven lydene sammen? Leser eleven noen helord? Uttaler eleven alle bokstavene? Leser eleven uten å gjette eller nøle? Leser eleven uten å lese inne i seg først? Bruker eleven illustrasjonene for å trekke slutninger? Har eleven forstått teksten? Kommentarer: Til Kaptein Krutt Hit kommer du, men ikke lenger. Jeg har tatt skatten. Du finner den hvis du klarer å løse denne koden. Elfenben, perler og ekte gull finnes et sted i et digert hull. Nedenfor en knaus så fin. Ved solnedgang er skatten min. P.P. Uttaler eleven alle bokstavene? Leser eleven uten å lydere noen ord eller deler av ord? Leser eleven noen helord? Leser eleven i et passende tempo? Leser eleven med tonefall? Bruker eleven illustrasjonene for å trekke slutninger? Har eleven forstått teksten? Makan til frekkhet, freser kapteinen. Tenk å ta skatten til selveste Kaptein Krutt! Vel, folkens. Hva venter dere på? Dere hørte hva hun sa. Let! Let etter et digert hull. Piratene sprer seg og begynner å lete. Ingen av dem ser at noen skjuler seg i buskene. Noen har sett på dem hele tiden. Kommentarer: Les for læreren din. 3 10

Veiledning til Kartlegging 2

Veiledning til Kartlegging 2 Kari Kolbjørnsen Bjerke Veiledning til Kartlegging 2 Bokmål Introduksjon Kartlegging 2 er en del av vurderingen i det mellomlange løp, og gjennomføres halvveis i vårhalvåret på 2. trinn. Kartleggingen

Detaljer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer

Etter arbeid med oppslaget skal eleven kunne fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid stille spørsmål til andres ytringer 10 Tid år årstid måned døgn time minutt sekund 4 Tid 5 Tid Om kapitlet Dette kapitlet handler om tid. Gjennom lesetekster og illustrasjoner får elevene mulighet til å utvikle kunnskap og nye begreper knyttet

Detaljer

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing»

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Du sitter foran datamaskinene og har som mål å starte opp med øving med «Tempolex bedre lesing». Hvor starter

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

;Xe 4]VT] ^V 0]]T 1aXc 0]SaTPbbT] U^a bzaxucb_azz[xv dcexz[x]v Lesesenteret

;Xe 4]VT] ^V 0]]T 1aXc 0]SaTPbbT] U^a bzaxucb_azz[xv dcexz[x]v Lesesenteret Lesesenteret I 2002-2003 gjennomførte vi et utviklingsprosjekt der vi ønsket å kombinere ideer fra de tradisjonelle lesekursene med (for oss) relativt nye ideer fra New Zealand og USA om individuelle

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Bakgrunn for utvikling av programmet... 5 2. Teori... 5 2.1 Lesing...

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Leseopplæring. Praksis

Leseopplæring. Praksis 1 Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne Praksis Vigdis Refsahl Praksisdel til Leseopplæring på grunnleggende nivåer - nivå 1 og 2 fra fonologi til leseflyt, etter Jørgen Frost, 1999,

Detaljer

Logografisk leser. - finne, telle og bytte ut

Logografisk leser. - finne, telle og bytte ut Logografisk leser Før-alfabetisk leser som kun bruker visuelle holdepunkter, kombinert med informasjon fra den sammenhengen ord står i eller lesing foregår i. Fonologisk bevissthet - dele opp ord i enkelte

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Stipendiat Rune Andreassen Når vi snakker om lesestrategier (eller mer presist: leseforståelsesstrategier), tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1

Brøk, prosent og desimaltall. Proporsjonalitet og forholdstall i praktiske situasjoner. matematikkhuset. Divisjon med tall mindre enn 1 Dag 1: 09.00-10.00 Test er best? Hva, hvorfor, hvordan vi tester og kartlegger med mål om å forbedre elevens forståelse, anvendelse og ferdigheter 10.00-10.15 Pause 10.15-12.00 Alle teller - ikke bare

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?»

Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» 1 Pedagogiske tips til «Lese for å forstå lese for å bestå?» Materiell utarbeidet til etterutdanningskurs høsten 2011 Av: Hilde Hadland, Johannes læringssenter Beate Alsgaard, Johannes læringssenter Truls

Detaljer

Veiledning til minoritetsspråklige gutter på mellomtrinnet. Å lese for å lære. Den andre leseopplæringen. Råd til de foresatte

Veiledning til minoritetsspråklige gutter på mellomtrinnet. Å lese for å lære. Den andre leseopplæringen. Råd til de foresatte Veiledning til minoritetsspråklige gutter på mellomtrinnet Å lese for å lære Den andre leseopplæringen Råd til de foresatte Innhold For elevene side 4 Hvorfor er det viktig å kunne lese? 4 Hva er vitsen

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer