Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: O-sak HS-O-006/09-1 Orienteringssaker. Rektor orienterer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 09.11.09. O-sak HS-O-006/09-1 Orienteringssaker. Rektor orienterer."

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Helene Muri Skalmerås O-sak HS-O-006/09-1 Orienteringssaker Rektor orienterer Fra avdelingene 10 års jubileum for 1. kull på desentralisert ingeniørutdanning I år er det 10 år siden 1. kull ble tatt opp på desentralisert ingeniørutdanning. Tilbudet var for ansatte i prosessindustrien i samarbeid med PIL / Norsk industri. (Det aller første kullet ble tatt opp høsten 1998, i samarbeid med Phillips Petroleum Company i Stavanger. Dette studiet var spesielt tilrettelagt for bore og brønnselskapene). I høst hadde AFT oppstart for kull 12. Det var historisk i den forstand at AFT for første gang tilbyr elektroingeniørutdanning. Studiet er spesielt tilpasset ansatte ved energiverkene, men passer også for ansatte i prosess- og teknologibedrifter som jobber på "elektrosiden" i bedriftene. Samarbeidsavtale om videreutdanning i bygningsvern AFT har inngått samarbeidsavtale med Oppland Fylkeskommune (OFK) om videreutdanning i bygningsvern. Utdanningen skal gå over 3-4 år. OFK har fått flere millioner av staten til opplæring av fagpersoner i Oppland fylke, slik at flere skal bli i stand til å restaurere den gamle bygningsmassen. (Det er mellom 500 og 1000 verneverdige bygninger i fylket). Se: Videreføring av AMMTs samarbeidsavtaler på AFT Det ser ut til at oppdrag fra tidligere samarbeidspartnere ved AMMT kan videreføres på AFT slik at diverse oppdrag på MAT fortsetter: Tinekurs, Idrettsernæring i samarbeid med Olympiatoppen etc.. Lade tekniske fagskole (LTF) Det har vært avholdt to møter m/lade tekniske fagskole (på initiativ fra LTF) om samarbeid i tilfelle de flytter til lokalene på Adolf Øien. Mulige samarbeidsformer vil være bruk av laboratorier, utstyr og lærerpersonell innenfor fagene kjøleteknikk, automasjon og elkraft. Tilsvarende møter har vært avhold med LTF og Matteknologi. Viljen til å få til et samarbeid er stor hos begge parter. AFT ser også på samarbeidet med LTF som en mulighet til å rekruttere nye studenter. Side 1 av 5

2 AITeL First Lego League HiST profilerer seg for potensielle søkere på årets First Lego League. Dette er en konkurranse for ungdom og potensielle søkere som er interessert i programmerbare Legoroboter. Dette er en stor internasjonal affære med flere regionale turneringer i Norge og videre kvalifisering til internasjonale turneringer. For HiST stiller AITeL sammen med egne studenter som viser Legoroboter de selv har laget i programmeringsemner ved AITeL. Matteknologi vil også være med å profilere seg med informasjonsmateriell (og seigmenn). Det hele skjer (skjedde) Se: Concurrent e-learning design AITeL er prosjektleder/prosjekteier og arbeider sammen med partnere NTNU og Tisip i et prosjekt som vi tror kan være spennende for hele HiST. Prosjektet heter Concurrent e- learning design og er finansiert av Norgesuniversitetet. Prosjektets mål er å lage modeller for å etablere nye undervisningstilbud der IKT benyttes som viktige verktøy i undervisningen. Vi samler flere fagdisipliner i et samhandlingsrom, ser på forretningsmodell, pedagogikk, teknologiske løsninger og administrative spørsmål rundt etablering av nye studietilbud. Resultatet er en detaljert gjennomføringsplan for etableringen av studietilbudet. Administrativt Optima Optima som prosjekt er avsluttet, og videre arbeid med det som kom ut av prosjektet, skal nå videreføres i linjen. Det er gjort et grundig arbeid på mange områder, som det må jobbes videre med for å sikre kvalitet, samordning, ressursutnyttelse og mest mulig likt servicenivå. Det mest omstridte i Optima har vært de forslag som har berørt studieadministrasjonen. I Optima lå det blant annet et forslag om at opptaksarbeidet ved HiST skulle sentraliseres, og det er nå besluttet at dette skal gjennomføres. Det innebærer i praksis at alt opptaksarbeid blir lagt til enheten Fellestjenester i SFS. Direktør for SFS vil opprette en prosjektgruppe, som får i oppdrag å utrede og komme med forslag til hvordan sentraliseringen av opptaksarbeidet skal implementeres. Prosjektgruppen vil bli ledet av seksjonssjef for Fellestjenester, Eva Terese Voldhagen, og gruppen kommer i tillegg til å bestå av tilsatte i dekanstab, SFS Avdelingstjenester, SPO og representanter for tjenestemannsorganisasjonene. Arbeidsgruppen som jobbet med opptak i Optima konkluderte med at en sentralisering av opptaksarbeidet vil føre til høyere effektivitet, bedre kvalitet og mindre sårbarhet på dette meget viktige arbeidsområdet, og prosjektgruppen som nå blir nedsatt skal jobbe for å sikre dette. I arbeidet med implementeringen er det også særdeles viktig å ivareta de tilsatte som blir berørt, og sikre innflytelse fra tilsatte i alle faser av prosjektet. Prosjektgruppen vil starte sitt arbeid med å foreta en vurdering av hvor snart sentraliseringen av opptaksarbeidet kan iverksettes. Det vil i denne sammenhengen også bli vurdert om opptaksarbeidet på alle avdelinger skal sentraliseres på samme tidspunkt, eller om implementeringen bør skje gradvis. Side 2 av 5

3 SPO MTM-undersøkelse ved HiST MTM-undersøkelsen er en psykososiale arbeidsmiljøundersøkelse og gjennomføres for andre gang på HiST. MTM (Medarbeider Tilfredshet Monitorering) er en arbeidsmiljøundersøkelse som måler den enkelte tilsattes oppfatning av jobbkrav, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, utfordringer i arbeidet, sosiale samspill, forholdet til sin leder, arbeidsglede, engasjement, mestring og utmattelse. Undersøkelsene følges opp gjennom at lederne av de enkelte enhetene, i samtale med de tilsatte, diskuterer og iverksetter nødvendige forbedringstiltak. Alle ledere vil i januar/februar 2010 avholde et møte med sine tilsatte. Her vil enhetens resultat bli lagt fram og tiltak som bør iverksettes blir drøftet. Lederne skal deretter iverksette nødvendige tiltak undersøkelsen ga mange tilbakemeldinger på alle nivåer i organisasjonen, både positive og negative sider ble belyst. Rektor håper og tror at årets kartlegging vil gi et så komplett bilde av arbeidsmiljøet som mulig og være et bidrag til nye forbedringer. Både prosessen, undersøkelsen og resultatene vil bli oppsummert og vurdert i etterkant. For nærmere informasjon se: https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=29987 SFS SFS-seminar SFS har nylig vært på et todagers personalseminar på Stjørdal. Disse seminarene gjennomføres annethvert år. Tema for dette seminaret var samhandling og strategisk plan. Hvordan kan vi samhandle for å bidra til å nå målene i Strategisk plan? For mange tilsatte i seksjonen bidro seminaret til en tydeliggjøring av hvordan Strategisk plan også har betydning for administrativt tilsatte. Som eneste eksterne foredragsholder var professor Per Morten Schiefloe fra NTNU, og han snakket om omstilling i universitets- og høgskolesektoren. Deltakerne på seminaret var i sum svært godt fornøyd med seminaret. Tannpleier Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag har bedt HiST om å utrede muligheten for å etablere tannpleierutdanning i Trondheim. Tannhelse er et nasjonalt satsningsområde, og behovet for tannpleiere kommer til å øke fremover. Antall studieplasser på denne utdanningen skal derfor også økes. I august i år ble det nedsatt en styringsgruppe og prosjektgruppe, bestående av tilsatte fra både HiST og fylkeskommune i Midt-Norge, som har fått i oppgave å forsøke og få til en tannpleierutdanning i Trondheim. Prosjektleder er Hilde Gade, og prosjektet finansieres av Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag. Det jobbes på flere fronter parallelt, med både økonomi, studieplan, lokalisering, tilgang på undervisningspersonale og mulige samarbeidspartnere. Så langt er det finansieringen av utdanningen som ser ut til å være den største utfordringen, selv om det er gitt svært positive signaler rundt dette fra både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Det søkes samlokalisering med og samarbeid mellom HiST v/tannpleierutdanningen, Sør- Trøndelag fylkeskommune v/tannhelsesekretærlinjen ved Brundalen videregående skole, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge, samt en større tannklinikk (får status som universitetsklinikk). Prosjektgruppen har tro på at et så bredt samarbeid vil øke mulighetene for å få finansieringen i boks, og det vil dessuten også være svært positivt for alle parter rent faglig. Det tas sikte på å fremme en etableringssak for høgskolestyret i februar Side 3 av 5

4 Kunnskapssenteret HiST og NTNU jobber på oppdrag fra KD med å klarlegge mulighetene for et felles bibliotek i Kunnskapssenteret på Øya. Arbeidet omfatter både bibliotekfaglige og økonomiske avklaringer. En felles bibliotektjeneste på Øya samler kompetanse på helsebibliotekområdet, og vil gi mulighet for kompetansedeling, -heving og -utvikling som vil komme alle våre brukere til gode. Organiseringen bør gi rom for økning av åpningstider i forhold til de tider hvor brukerne er på jobb, samtidig som det bør satses på nett-tjenester som er tilgjengelig Brukere av bibliotektjeneste vil forholde seg til et bibliotek på tvers av profesjonstilhørighet og utdanningsinstitusjon, noe vi mener vil gi brukerne en mer oversiktlig hverdag i forhold til de tjenester vi tilbyr. Dersom man samler mer ressurser på et sted vil vi i personalgruppen få mulighet til å utvikle oss videre, spesialisere seg og ikke minst dra veksler på hverandre på en annen måte enn med flere mindre enheter. Biblioteket kan også være et utstillingsvindu og markedsføre fagfeltene overfor både potensielle studenter og arbeidstakere. Konferanse for studenttillitsvalgte Den årlige konferansen, hvor alle studenttillitsvalgte ved HiST blir invitert, ble gjennomført 5.november. Oppslutningen var bra. Tematikken spenner fra å gi studentene innsikt i lover og regelverk, muligheter for påvirkning og erfaringsoverføring fra tidligere tillitsvalgte. Trøndelags Europakontor Brussel Rektorater og direktører ved HiST og HiNT besøkte Trøndelags Europakontor i november. Planleggingen stod HiSTs seniorrådgiver Arild Smolan for sammen med kontoret i Brussel.Det faglige utbyttet var meget godt. Institusjonene fikk i tillegg rom for å drøfte felles utfordringer. FoU-Inkubator Leiv Eiriksson Nyskaping AS etablerer FoU-Inkubator ved HiST. Inkubatoren vil gå inn som en egen avdeling av LEN sin SIVA-finansierte FoU-inkubator. En FoU-inkubator er et utviklingsmiljø for nye, forsknings- og/eller kunnskapsbaserte bedrifter med vekstpotensial. Inkubatoren tilbyr faglig rådgivning i forretningsutvikling, finansiering, kompetanse- og kapitalnettverk. Bedriftene skal også sikres et fysisk miljø som understøtter bedriftenes utvikling, samarbeid, kundekontakt og nettverksbygging mellom bedriftene. En FoU-inkubator ved HiST vil bidra til å styrke nyskapingsmiljøet og være en viktig stimulans i arbeidet med holdningsskaping og motivering for nyskapingsaktiviteter. LEN er ansvarlig for driften og finansieringen av inkubatoren, men dette er et samarbeidsprosjekt med HIST og er koordinert med FORNY HiST-prosjektet. Inkubatorleder er ansatt som rådgiver i FORNY-HiST-prosjektet og stilles til disposisjon til LEN i inntil 50 % -stilling som inkubatorleder. Oppfølging av inkubator er lagt til HA v/sfs (innsatsområde Samfunn). Se for øvrig: Side 4 av 5

5 Rekruttering 2010 Søkertallene til HiST fra Samordna opptak og målinger og evalueringer av rekrutteringsarbeidet i 2009 viser svært gode resultater. Besøks og trafikktallene fra rekrutteringskampanjenettstedet histme.no (målt gjennom statistikkverktøyet google analytics) og evalueringer av øvrige tiltak ble lagt frem på lederforum Her ble det også gjort rede for de overordna forutsetningene for rekrutteringsarbeider videre og grov tiltaksplan frem mot opptaket Rekrutteringsinnsatsen fremover bygger på forutsetninger om at Alle utdanninger på HiST er likeverdig, at vi skal rekruttere til det totale studietilbudet og at det primært er grunnutdanningene som skal prioriteres. Titaksplanen vil fortsatt legge vekt på nettet som vår viktigste kanal (i tråd med kommunikasjonsstrategien)med en videresatsning og utvikling av histme.no og hist.no, og på møte med den enkelte elev på videregående skole gjennom skolebesøk og messa i Trondheim. Prioritert område er Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og i noen grad Helgeland og Nordland. Annet Felles julebord for alle tilsatte ved HiST arrangeres for første gang 4. desember arrangeres det for første gang felles julebord for alle tilsatte på HiST på Rica Nidelven. Dette er et viktig ledd i felles kulturbygging og for at flere skal kunne bli kjent på tvers av ulike avdelinger og seksjoner. Pt har mer enn 380 tilsatte meldt seg på til julebordet. Etter henstilling fra rektor har det kommet inn 3 underholdningsbidrag fra lokale aktører. Møter med Kunnskapssenteret (KD) ble det avholdt møte mellom KD, HiST og HINT vedrørende grunnskoleutdanningen. Formell tilbakemelding fra møtet er gjengitt og lagt ved som referatsak til styremøtet i november hadde HiST et møte med KD. På bakgrunn av de omstillingsprosesser høyskolen gjennomfører og regnskapet for 2. tertial 2009, ønsket departementet et dialogmøte med høyskolen. Følgende tema ble diskutert i møtet: samarbeid, tidsregistrering, anskaffelser, momshåndtering, internkontroll, regnskapet annet tertial, økonomiske status og omstilling. Fra HiST stilte rektor, styreleder og innleid økonomidirektør. Fra KD stilte avdelingsdirektør Arne Lunde, seniorrådgiver Sissel Djupvik. Referat fra møtet vil bli lagt ved i referatsakene til styremøtet i februar Akademisk boikott av Israel I et opprop på internett ble styrene ved NTNU og HiST oppfordret til å vedta akademisk og kulturell boikott av Israel. HiST behandlet saken i ledermøte hvor følgende ble konkludert i sak L-033/09: Ledermøtet er enige i at man må finne andre måter enn boikott å støtte saken på. Høgskoleledelsen bør være politisk nøytral, det vil være opp til de øvrige å velge boikott innenfor noen områder. NTNU fremmer, etter henstilling fra eget styre saken til behandling i styremøte Forskningsminister Tora Aasland har uttalt en slik boikott vil være i strid med lovfestede prinsipper om akademisk frihet. Styret ved en institusjon kan ikke forby forskerne å samarbeide med forskere fra Israel eller andre land. Se bl.a. artikkel i Universitetsavisa i Oslo: Oppropet finnes som vedlegg på side 2 i S-sak 69/09 på følgende link: htm Side 5 av 5

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sluttrapport Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Innhold Forord...4 Sammendrag...5 1 Bakgrunn...6 2 Problemstillinger

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer