Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger"

Transkript

1 Spesialrapport juss Utg.1/2005 NRF - des 2005 Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene Avfall, renovasjon og forurensning. Oversikt over regelverk,

2 R A P P O R T Rapport nr: Dato: Revidert: Rev. dato: Spesialrapport Distribusjon: NRF-medlemmer ISSN: ISBN: Tittel: Avfall, renovasjon og forurensning. Oversikt over regelverk, ansvar/tilsyn og myndighet som berører kommunene. Oppdragsgiver: Norsk renholdsverks-forening Forfatter: Helge Mobråthen Kontaktperson: Helge Mobråthen Faglig bistand: Emneord: Subject words: Eieransvar, Tilsynsrolle, Forvaltningsansvar, Myndighetsrolle Sammendrag: Det er et omfattende og til dels uoversiktlig regelverk vedr. avfall som berører kommunene enten som eiere av anlegg, forvaltere innen lovpålagte områder eller som tilsynsmyndighet. NRF har nå ferdigstilt en oversikt som lettere gir kommunene eller de renovasjonsselskap som har fått delegert kommunenes myndighet, en sammenfatning av det regelverk som finnes Norsk renholdsverks-forening har ved oversikten, gjengitt på tabellform i pdf-format, tatt sikte på å gi en samlet oversikt over forhold som har med kommunenes rolle som eier, forvalter og tilsynsmyndighet i tilknytning til avfall. Både forhold vedr. godkjenning, oppbevaring, innsamling/transport og behandling, samt forhold rundt forsøpling/forurensning/planmyndighet og eieransvar vedr. anlegg m.m. er medtatt. Oversikten omfatter utdrag av lover, forskrifter og andre bestemmelser med utgangspunkt i avfall, enten dette er en lovpålagt oppgave vedr. husholdningsavfall eller en tilsynsrolle vedr. næringsavfall spesielt knyttet til rett håndtering og hygiene ved oppbevaring av avfall. Også regelverk vedr. etablering, handel, offentlige anskaffelser, forvaltning, offentlighet og arbeidsmiljø er omtalt. Utdrag og omtale av de forskjellige paragrafer og bestemmelser er hentet fra utgivernes elektroniske dokumenter som gjelder ved utgivelsen. Det er laget linker til disse slik at brukeren lett kan få tilgang til den fulle tekst i alle dokumentene. Godkjent av: NRF Dato: Sign:

3 AVFALL, RENOVASJON OG FORURENSNING OVERSIKT OVER REGELVERK, ANSVAR/TILSYN OG MYNDIGHET SOM BERØRER KOMMUNENE Norsk renholdsverks-forening har ved denne oversikt, gjengitt på tabellform i Word-format, tatt sikte på å gi en samlet oversikt over forhold som har med kommunenes rolle som eier, forvalter og tilsynsmyndighet i tilknytning til avfall. Både forhold vedr. godkjenning, oppbevaring, innsamling/transport og behandling, samt forhold rundt forsøpling/forurensning/planmyndighet og eieransvar vedr. anlegg m.m. er medtatt. De enkelte paragrafer/sitater og utdrag fra bestemmelser i aktuelle dokumenter er vist med kursiv. Der hvor vi bare har omtalt innholdet i bestemmelsene er dette angitt med normalskrift. Norsk renholdsverks-forenings kommentarer i stikkordsform i feltet er gjort for lettere å få oversikt over hva de enkelte bestemmelsene omhandler. Hovedinndeling her er Eieransvar, Tilsynsrolle, Forvaltningsansvar og Myndighetsrolle uten at denne inndeling er presis nok i det enkelte tilfelle. I oversikten kan man ved søking på fritekst få frem aktuelle sider som inneholder de angitte ord. I nedenstående innholdsfortegnelse og på første side i de enkelte dokument i tabellene for øvrig er det angitt en aktiv link til aktuell lov/forskrift/regelverk slik at brukeren kan finne tilgang til alle de elektroniske dokument. (Hvis pekeren til linken ikke kommer frem ved å føre muspilen over denne, gå til enden av linken, trykk spaceknappen og pekeren vil komme frem ved igjen å føre muspilen over linkadressen). Det er viktig å merke seg at ved endringer i regelverket vil de angitte linker nødvendigvis ikke være gyldige. Brukeren må derfor sjekke hovedkilden hvis linken ikke viser vei.. I andre tilfeller ved endringer vil linken være korrekt, men da vil teksten i NRFs oversikt ikke nødvendigvis være korrekt. Dette kan kontrolleres ved å sjekke at oversiktens angivelse av kildedokumentets sist endret dato samsvarer med tilsvarende i linken. Avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne tar NRF sikte på å revidere oversikten årlig. Renovasjon og forhold rundt avfall og forurensning er pr i hovedsak regulert av følgende regelverk: Side LOVER Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av (MD), 6 Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) av (HOD), 20 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) av (HOD), 22 Plan- og bygningslov (plan- og bygningsloven) av (MD), 24 Lov om produktansvar (produktansvarsloven) av (JPD), 27 Lov om vern mot brann m.v. (brann- og eksplosjonsvernloven) av (JPD), 29 Lov om handelsverksemd med brukte og kasserte ting (brukthandellova) av (NHD), 30 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) av (MOD), html 31

4 Lov om offentlige anskaffelser av (MOD), 35 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven) av (MD) 38 Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) av (JPD), 39 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av (JPD), 40 Side Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av (ASD), 41 FORSKRIFTER Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjeldende fra (MD), html 43 Kap 1: Kasserte elektriske og elektroniske produkter Kap 2: Handtering av kasserte KFK-haldige kuldemøbel Kap 3: Miljøskadelige batterier Kap 5: Innsamling og gjenvinning av kasserte dekk Kap 9: Deponering av avfall Kap 10: Forbrenning av avfall Kap 11: Farlig avfall Kap 12: Gebyr for deklarering av farlig avfall Kap 13: Grensekryssende transport av avfall Kap 14: Kasserte PCB-holdige isolerglassruter Kap 17: Fellesbestemmelser om tilsyn, klage, straff mv. Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (endring i avfallsforskriften) gjeldende fra (MD), 57 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjeldende fra (MD), html 59 Kap 1: Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Kap 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Kap 5: Støy - kartlegging, handlingsplaner og tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet Kap 7: Lokal luftkvalitet Kap 15: Amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer Kap 16: Utslipp fra mindre avløpsanlegg Kap 17: Utslipp av farlige stoffer til vann Kap 20: Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Kap 22: Mudring og dumping i sjø og vassdrag 3

5 Kap 36: Behandling av tillatelser etter forurensningsloven Kap 37: Meldeplikt etter forurensningsloven Side Forskrift om miljørettet helsevern av gjeldende fra (HOD), 64 Forskrift om skadedyrbekjempelse av gjeldende fra (HOD), 68 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) av gjeldende fra (KRD/MD), 69 Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker av gjeldende fra (HOD), 70 Forskrift om sterilisering av avfall til dyrefôr av gjeld. fra (LMD), 71 Forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet av gjeldende fra (KRD), 72 Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner av gjeldende fra (KRD), 73 Forskrift om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting mv. av , gjeldende fra (NHD), 74 Forskrift om konsekvensutredninger av i kraft fra samme dato (MD), 77 Forskrift om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som behandler animalsk avfall av , i kraft fra samme dato (LMD), 80 Forskrift om begrensninger for bruk av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier mv. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner av , gjeldende fra (LMD), 84 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav av , i kraft fra hhv , , , 85 Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m) på arbeidsplassen av , gjeldende fra (ASD), 86 Forskrift om asbest av , gjeldende fra samme dato (Arbeids- og sosialdepartementet), html 88 Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol. av , endret

6 Forskrift om offentlige anskaffelser av , gjeldende fra , Moderniseringsdepartementet (MOD), Se henvisning under lov om offentlige anskaffelser. 93 Side REGELVERK OG ANDRE VEDTAK Beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Retningslinjer av jan. 2003, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), 94 Kommunal tilsynsrett for næringsavfall. Tilsyn med besitter av næringsavfall. Delegasjonsvedtak av , Miljøverndepartementet (MD), 95 Kommunal myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling. Delegasjonsvedtak av , (MD), 98 Beregning av kommunale avfallsgebyr. Veileder (TA-2001/2004) av jan. 2004, Statens forurensningstilsyn (SFT), 99 Revidering av renovasjonsforskrifter, Veileder for kommunene, Norsk renholdsverksforening (NRF), \\sbserver\dokumenter\rapporter\veileder kom forskrifter.doc 100 Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving. Veileder til tiltakshaver m. fl., Statens forurensningstilsyn (SFT), TA 1844/2001 av april 2002, 101 Innsamling og håndtering av husholdnings- og næringsavfall. Veileder, best.nr. 546 av okt 1997, rev. sep 2004.Arbeidstilsynet (AT) 102 Praktisering av jordbruksforskriften, herunder bakkeplanering. Veiledning til jordbruksforskriftene, veileder TA 1802/2001. Statens forurensningstilsyn (SFT), 103 Lokale retningslinjer vedr. kompostering, eks. Oslo kommune, 105 Tabellene er satt opp som følger: Lov/forskrift/regelverk/vedtak avsnitt/kapittel Bestemmelse som omhandler avfall/renovasjon relatert til kilde.no/ 5

7 FORURENSNINGSLOVEN LOV OM VERN MOT LOV nr 06, i kraft fra , sist endret FORURENSNINGER OG OM AVFALL med virkning fra (FORURENSNINGSLOVEN) Lovens formål 1 Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 11 Forurensningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi tillatelse uten at det foreligger søknad, og i slik tillatelse gi pålegg som trer i stedet for vilkår etter 16. Miljøverndepartementet Formål Eieransvar. Søknad om tillatelse til forurensende tiltak Kvotepliktig etter klimakvoteloven 4 skal etter søknad innvilges tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO 2 så fremt han godtgjør at han er i stand til å overvåke og rapportere utslippene på en tilfredstillende måte. Kongen kan i utslippstillatelsen sette vilkår i medhold av 16. Det skal ikke settes noen utslippsgrenseverdi i tillatelsen. Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven 13. Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om at den som vil drive visse slag virksomheter som etter sin art kan medføre forurensninger, må søke om tillatelse etter denne paragraf. Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner. Hvis virksomheten vil være i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven skal forurensningsmyndigheten bare gi tillatelse etter forurensningsloven med samtykke fra planmyndigheten. Plangodkjenning Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter 16, skal det legges vekt på de forurensningsmessige 6

8 FORURENSNINGSLOVEN Meldeplikt ved utskiftning av utstyr eller økning av forurensningene ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 19 Den som har tillatelse etter 11 og som skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal på forhånd gi melding til forurensningsmyndigheten Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om meldeplikten etter første ledd. Nedleggelse og driftsstans 20 Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten. Den som ønsker å starte opp en virksomhet som har tillatelse etter 11, etter at virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, må gi melding om dette til forurensningsmyndigheten. Denne avgjør om det må søkes om ny tillatelse før virksomheten settes i gang på ny. Forurensningsmyndigheten kan gi nærmere forskrifter om meldeplikt etter første og tredje ledd. Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. 26 Kommunen skal sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v. Kommunen skal sørge for tømming av privet i tettbygd strøk, og utenfor tettbygd strøk i den utstrekning kommunen bestemmer det. Eieransvar. Meldeplikt ved vesentlig utskifting av utstyr Eieransvar. Meldeplikt ved nedleggelse eller driftsstans Myndighetsrolle. Sørge for innsamling vedr. slamavskillere og samlekummer Mottak, sørge for tømming av avløpsvann fra bobiler og fritidsbåter samt privet Reglene i 30 om kommunal avfallsinnsamling og i 34 om avfallsgebyrer får tilsvarende anvendelse ved tømming av slamavskillere, privet m.v. Kommunens plikter etter første ledd skal likevel gjelde både i og utenfor tettbygde strøk. Avfallsgebyr, anledning til å fastsette 7

9 FORURENSNINGSLOVEN Definisjoner 27 Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall. Avfallsdefinisjoner Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende. Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Krav til anlegg for behandling av avfall 29 Den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter reglene i kap. 3. I tillatelsen kan det settes vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende. Eieransvar. Søke om tillatelse til drift Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. Denne lovs 10 gjelder tilsvarende for opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som trenger tillatelse etter første ledd. Kommunen skal ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam og ha plikt til å ta imot slikt avfall og slam. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet fastsette at kommunen også skal ha anlegg for og plikt til å ta imot spesialavfall og næringsavfall. Forurensningsmyndigheten kan likeledes fastsette nærmere krav til avfallsanlegget. 30. Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil Mottak/behandling av husholdningsavfall og slam, plikt Forvaltningsansvar. Innsamling av husholdningsavfall, sørge for. Mulighet for å pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet 8

10 FORURENSNINGSLOVEN innebære i forhold til de miljøfordeler som oppnås. Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall skal holdes adskilt. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling. Myndighetsrolle. Rett til forskriftsutforming for innsamling husholdningsavfall og via disse begrense innsamling til tettbygd strøk med mer, Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig. Håndtering av spesialavfall 31 Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge en kommune å samle inn spesialavfall og kan fastsette plikt for den enkelte til å levere sitt spesialavfall til kommunen eller annen avfallsmottaker. Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle eller i forskrift treffe vedtak for å få til en hensiktsmessig og forsvarlig oppbevaring, innsamling, transport og behandling av spesialavfall, herunder at ingen må samle inn slikt avfall uten forurensningsmyndighetens samtykke. Gjenvinning og annen behandling av avfall 33 For å løse eller forebygge avfalls- eller forurensningsproblemer kan forurensningsmyndigheten, ved forskrift eller enkeltvedtak, fastsette at avfall skal gjenvinnes eller behandles på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan herunder bl.a. treffe vedtak om: a) ombruk, Ingen andre kan samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke Spesialavfall som følge av avfallets størrelse/form og farlig avfall. Mulighet for særskilt å pålegge kommunene i egne forskrifter Gjenvinningsplikt. Mulighet for særskilt pålegg i egne forskrifter eller gjennom enkeltvedtak fra forurensningsmyndigheten b) materialgjenvinning, c) utnyttelse av energi, d) destruksjon, 9

11 FORURENSNINGSLOVEN e) innsamling, oppbevaring, sortering f) bindende mål for ombruk, gjenvinning m.v. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om de samlede miljøfordeler står i rimelig forhold til kostnadene, og kostnadene ved andre måter å håndtere avfallet på. Vedtak som nevnt i første ledd kan treffes overfor den som produserer, importerer, omsetter eller bruker avfallsskapende produkt og den som samler inn eller besitter avfall. Oppnås ikke frivillig ordning mellom partene, kan vedtak som nevnt i første ledd også treffes overfor den som kan bruke eller behandle avfall fra andre dersom 1) dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende behandling av avfall som kan medføre alvorlig forurensning eller helseskade eller 2) slikt vedtak er nødvendig for å få til en tilfredsstillende gjennomføring av et organisert system for innsamling og behandling av avfall. Den som leverer avfall til noen som etter fjerde ledd har plikt til å ta imot det, skal holde mottakeren skadesløs og levere avfallet på vilkår som sikrer mottakeren rimelig godtgjøring for hans arbeid. Har avfallet en verdi utover dette, skal mottageren betale et rimelig vederlag for avfallet. Partene kan kreve vederlagsspørsmålet avgjort ved voldgift etter voldgiftsloven. Avfallsgebyr 34 Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter 29, 30 eller 31 må Forvaltningsansvar. Avfallsgebyrfastsetting til selvkost, plikt 10

12 FORURENSNINGSLOVEN Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. gebyret ikke overstige kommunens kostnader. Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene. Avfallshåndtering etter 35 omfattes ikke av denne bestemmelsen. Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende. 35 Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted skal sørge for oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tømming av disse. Den som driver leirplass eller annet turistanlegg har også plikt til å sette opp og tømme avfallsbeholdere. Den som driver virksomhet nevnt i første og annet punktum skal forøvrig foreta nødvendig opprydding i området. Kommunen skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlig steder hvor det må regnes med at avfall vil bli gjensatt. I tilknytning til tømming skal det foretas rimelig opprydding i området. Kommunens plikt etter dette ledd gjelder ikke dersom noen annen har plikt etter første ledd eller 36. Arrangør av tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig Avfallsgebyrdifferensiering, anbefaling Avfallsgebyrbetaling, hvem og pantesikring Forsøpling, oppsetting og tømming av avfallsbeholdere, plikt for næringsdrivende Forvaltningsansvar. Forsøpling, oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder m.v., plikt Myndighetsrolle. Forsøpling, anledning til å gi pålegg om opprydding 11

13 FORURENSNINGSLOVEN opprydding etterpå så langt dette ikke påhviler den som driver virksomhet som nevnt i første ledd. Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi de pålegg som er nødvendige til gjennomføring av reglene i første og tredje ledd. Avfall langs offentlige veger m.v. 36 Vegstyresmakten skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere langs offentlige veger utenfor tettbygd strøk hvor de vegfarende erfaringsmessig etterlater seg avfall. Beholderne skal plasseres slik at de er forenlige med trafikksikkerheten. I tilknytning til tømming skal vegstyresmakten foreta nødvendig opprydding innenfor vegens eiendomsgrenser så langt dette ikke påhviler noen etter 35 første og tredje ledd. Eieransvar. Forsøpling langs veier, oppsetting og tømming av beholdere, plikt for veimyndighet Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding Forurensningsmyndigheten kan ved forskrift eller i det enkelt tilfelle fastsette at vegholderen skal sørge for toalett for de vegfarende dersom det ellers vil oppstå utilfredsstillende forhold. 37 Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd. Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av motorkjøretøy, skip,,fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid med 28 eller som er eier når pålegget gis. Forsøpling vedr. avtrede, særskilt pålegg kan utøves av forurensningsmyndigheten Myndighetsrolle. Forsøpling generelt, anledning til pålegg om opprydding Forsøpling større gjenstander, forurensningsmyndighet kan gi pålegg om opprydding Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydning eller betaling av utgifter etter første eller annet ledd, er avgjørelsen enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt. Beredskapsplikt 40 Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget Eieransvar. Beredskap ved akutt forurensning, 12

14 FORURENSNINGSLOVEN av skadene og ulempene som kan inntreffe. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette nærmere krav til beredskapen etter første ledd. Beredskapen skal etter forurensningsmyndighetens nærmere bestemmelse tilpasses den kommunale og den statlige beredskapen mot akutt forurensning. Beredskapsplaner 41 Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller enkeltvedtak fastsette at det for virksomhet som kan medføre akutt forurensning, skal legges fram en beredskapsplan til godkjennelse. Planen skal gi retningslinjer for hva som skal gjøres ved akutt forurensning og den skal fornyes etter behov. Forurensningsmyndigheten kan fastsette nærmere vilkår for godkjenning av beredskapsplan. Det kan herunder fastsettes at beredskapsplanen skal samordnes med planer for å møte andre ulykkessituasjoner enn akutt forurensning. Forurensningsmyndigheten kan gi pålegg om endring i godkjent beredskapsplan og om nødvendig kalle godkjenningen tilbake. Kommunal og statlig beredskap 43 Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap etter Forurensningsmyndigheten kan fastsette krav tilpasset kommunal og statlig beredskap Beredskapsplan, forurensningsmyndigheten kan kreve plan fremlagt og fastsette nærmere vilkår Forvaltningsansvar. Beredskapsplikt ved mindre tilfeller av akutt forurensning Kommunale og interkommunale beredskapsplaner Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av kommunal beredskap etter første ledd eller privat beredskap etter Forurensningsmyndigheten skal såvidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem. 44 Forurensningsmyndigheten kan kreve å få framlagt kommunal beredskapsplan til godkjenning og kan ved forskrift eller enkeltvedtak sette nærmere krav til den kommunale beredskapen. Samordning av berdskap Beredskap og beredskapsplaner, forurensningsmyndigheten kan kreve planer og pålegge samarbeid mellom kommuner 13

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 13. mai 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 April 3. Lov nr. 17 om endr.

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen FORSKRIFT OM RENOVASJON FOR FARSUND KOMMUNE OG LYNGDAL KOMMUNE Kap 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer www.sjt.no Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 22 99 59 00 Faks: 22 99 59 03 E-post: post@sjt.no 1. Jernbaneloven 2. Fordelingsforskriften

Detaljer