Rapport om delegasjonsreise mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om delegasjonsreise 5.-12.mars 2012"

Transkript

1 Rapport om delegasjonsreise mars 2012 Prosjekt Y0372 Kvalitativ forbedring av diagnostiske tjenester i Nord-Vest Russland Av prosjektleder Irene Lund 1

2 Sammendrag Prosjektet startet med fjernundervisning i Initiativet kom fra russisk side ved avdelingsleder i Patologisk avdeling, Tatjana Poslavskaja. I flere år ble prosjektet utviklet gjennom gjensidig kompetansedeling med fjernundervisning og delegasjonsbesøk. Sommeren 2009 ble patologi- delen av prosjektet avsluttet. Prosjektet fortsatte videre med fokus på molekylærgenetisk diagnostikk av arvelige nevromuskulære sykdommer og fagfolk ved det regionale barnesykehuset i Arkhangelsk som hoved-kontaktpunkt. Med bakgrunn i ønske fra våre russiske samarbeidspartnere om fortsatt kontakt knyttet til tema medisinsk genetikk, sjeldne tilstander og funksjonshemmede barn, tok prosjektleder opp temaet på FOU-møte i Oslo med de andre nasjonale kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger den 2.desember Det ble en tverrfaglig delegasjon bestående av: avdelingssjef Dr odont. Kari Storhaug (TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo), professor i klinisk medisinsk genetikk Arvid Heiberg (Oslo Universitetssykehus), Avdelingsleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Line Linstad, leder for Helsekompetanse Kirsten Eriksen, forsker i Medisinsk genetikk, Marijke van Ghelue, tolk og kulturformidler Svetlana Manankova Bye og prosjektleder Irene Lund (alle fra Universitetssykehuset Nord-Norge). Hovedkontakter på russisk side er visedirektør Elena Petrova ved det Regionale Barnesykehuset i Arkhangelsk (RBiA) og leder for internasjonalt kontor ved Helseadministrasjonen i Arkhangelsk Oblast (AO)Nadezda Kuznetsova. Mål med reisen Lære noe om hvordan samarbeidspart organiserer ivaretakelse av personer (særlig barn) med sjeldne tilstander/funksjonshemninger Spre informasjon om utviklingen av det norske systemet med nasjonale kompetansesentre for sjeldne tilstander Legge vekt på spørsmål om brukermedvirkning og brukerorganisering i Norge Legge vekt på oral helse Legge vekt på utvikling med kostbar behandling av pasienter med sjeldne tilstander og samfunnets utfordringer i forhold til dette Fortelle om forskning innen nevromuskulære sykdommer og arvelig døvhet i Norge Gjennomføre et seminar for erfaringsutveksling innen helhetlig ivaretakelse av personer med sjeldne tilstander (orphan diseases) Lære om russisk samfunnsoppbygging, sosiale og geografiske utfordringer, kunst, kultur og historikk Konklusjon Det var stor vilje til fortsatt samarbeid om diagnostikk og behandling av personer med sjeldne sykdommer. På russisk side var det stor interesse for samarbeidsprosjekt knyttet til oralhelse og sjeldne funksjonshemninger. Det er også interesse for mer samarbeid knyttet til telemedisinske løsninger for kompetanseutvikling, etterutdanning og brukerrettet informasjon om sjeldne funksjonshemninger. Det var ønske om å fortsette samarbeid om diagnostikk og oppfølging av barn med arvelige sykdommer, og samtidig et ønske om å se på muligheter for felles forskningsprosjekter. 2

3 Bakgrunn Prosjektet startet med fjernundervisning i 1999 der temaet var moderne metoder innen histopatologiske teknikker. Initiativet kom fra russisk side ved avdelingsleder i Patologisk avdeling, Tatjana Poslavskaja, og fjernundervisning ble i første omgang levert via stillbilder og høyttalende telefon, senere ble videokonferanse brukt. I flere år ble prosjektet utviklet gjennom gjensidig kompetansedeling med fjernundervisning og delegasjonsbesøk. Behovet for konkret hjelp til å starte opp med moderne metoder ved Regionsykehuset i Arkhangelsk (RIA) ble fulgt opp gjennom innkjøp av nødvendig utstyr og opplæring av både legespesialister og laboratorieteknikere (første delegasjonsbesøk i Tromsø var i 2000). Ved enkle midler fikk RIA etablert metode for moderne kreftdiagnostikk. Dette ble senere fulgt opp ved å etablere metoder for diagnostikk av nevromuskulære sykdommer. Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) er et norsk kompetansesenter med nasjonalt fagansvar for diagnostikk og oppfølging av personer med arvelige nevromuskulære sykdommer. Siden prosjektleder arbeidet ved kompetansesenteret var det naturlig at prosjektet dreide mer i den retningen når det skulle videreutvikles. Russisk samarbeidspartner var gjerne med på denne videreutviklingen av prosjektet. I 2003 reiste en tverrfaglig delegasjon fra NMK til Arkhangelsk for å sette fokus på undersøkelsesteknikk og prosedyrer for diagnostikk ved hjelp av muskelbiopsi. Det ble foretatt undersøkelse av 6 barn med uklare nevromuskulære sykdommer under dette besøket. Senere i 2003 besøkte tre russisk leger (en barnenevrolog, og to nevrologer) Tromsø og deltok bl.a. på Fagkonferanse om nevromuskulære sykdommer. I 2004 reiste en delegasjon med nevrokirurg (etter ønske fra russiske nevrokirurger), barnekreftlege, patolog og spesialist i nevrologisk fysioterapi hos barn. Fysioterapeuten som deltok under besøket hadde nylig vært på hospiteringsopphold i England, slik at siste nytt fra det internasjonale miljøet ble presentert for barnenevrologisk avdeling. Ved dette besøket høsten 2004, ble kontakten med det Regionale Barnesykehuset i Arkhangelsk (RBiA) forsterket på klinisk side. I 2005 kom to russiske nevrokirurger på hospitering ved UNN, og Barneavdelingen ved UNN tok i mot en russisk barneonkolog på hospitering. (Barneavdelingen etablerte sitt eget prosjekt senere) I 2006 ble det innledet et samarbeid i forhold til å bringe prøvemateriale (hudnervebiopsier) til Norge for analyse. Dette ble gjort som en del av et doktorgradsarbeid av en russisk lege i Norge. Opprinnelig var det meningen å etablere denne teknikken også ved Patologisk avdeling (RiA) men den innkjøpte cryostaten kunne ikke lage så tykke snitt som denne teknikken krevde. Høsten 2006 dro en delegasjon med nevrolog, barnelege og psykolog fra barnehabilitering og bioingeniører (medisinsk biokjemi og nevromuskulære sykd) til Arkhangelsk. Målet var å kartlegge muligheter for videre samarbeid innen helhetlig ivaretakelse av barn og voksne med nevromuskulære sykdommer. Sommer 2007 kom en tverrfaglig delegasjon fra Arkhangelsk (både RiA og RBiA)som en oppfølging. Det var blitt foreslått at vi skulle utvide samarbeidet til også å omfatte medisinsk genetisk diagnostikk av nevromuskulære tilstander. Sommer 2009 besøkte en delegasjon bestående av personell fra klinisk patologi og medisinsk genetikk Arkhangelsk. Ved dette møtet ble patologi-delen av prosjektet avsluttet og evaluert. 3

4 Høsten 2010 besøkte tre genetikere fra RBiA Medisinsk genetisk avdeling i UNN for å hospitere en uke for bl.a. å lære FISH-metodikk. Det ble ved dette besøket oppsummert et behov for utvidet samarbeid i forhold til syndromdiagnostikk og sjeldne tilstander. Prosjektleder Irene Lund og samarbeidspart-kontakt Elena Petrova ved RBiA har siden da holdt kontakt med e-post. Prosjektleder sendte en forespørsel senhøstes 2011 om RBiA var interessert i et samarbeid knyttet til barn med sjeldne funksjonshemninger. Svaret var at det var de svært interessert i, og planleggingen av delegasjonsreise i vårhalvåret 2012 begynte. Det viser seg at Russland for første gang deltok i markeringen av En sjelden dag 29.februar Dagen var også markert i Arkhangelsk og tråden ble slik spunnet videre inn i prosjektet. Prosjektdel 2012 Med bakgrunn i tidligere ønske fra våre russiske samarbeidspartnere om fortsatt kontakt knyttet til tema medisinsk genetikk og funksjonshemmede barn, tok prosjektleder opp temaet på FOU-møte i Oslo med de andre nasjonale kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger den 2.desember. Det var moderat respons på ideen, men nok til å gå videre med planlegging av en delegasjonsreise. Sammensetting av delegasjonen Avdelingssjef Dr odont. Kari Storhaug ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander med oralmedisinske problemer: TAKO-senteret (Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo) var entusiastisk med på planene fra første stund. Vi ønsket å ta med historien om hvordan de norske sjeldensentrene ble opprettet, prinsipper for dette arbeidet slik det drives i dag, og noe om oralmedisinske problemstillinger ved noen arvelige sjeldne tilstander. Professor i klinisk medisinsk genetikk Arvid Heiberg (Oslo universitetssykehus) var en av grunnleggerne av et godt medisinsk tilbud ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger. Det var naturlig å invitere ham med i delegasjonen. Avdelingsleder Line Linstad ved Nasjonalt senter for samhanding og telemedisin ved UNN har også tidligere arbeidet ved Frambu, og dessuten i prosjekter med bruk av telemedisin og e-læring for brukere av kompetansesentre for sjeldne funksjonshemninger. Hun har også tidligere arbeidet i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og har brukererfaring. Leder for Helsekompetanse Kirsten Eriksen, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin var med for å synliggjøre muligheter for bruk av web til informasjon, opplæring og samhandlingsmedium for brukere og helsepersonell. Forsker i Medisinsk genetikk, Marijke Van Ghelue, er involvert i forskning innen feltet nevromuskulære sykdommer. Hun var en naturlig delegasjonsdeltaker som både har vært i Arkhangelsk tidligere og hatt hospiterende på besøk fra Arkhangelsk. Tolk og kulturformidler Svetlana Manankova Bye har deltatt i prosjektet fra første stund og deltatt i alle delegasjonsreiser og tolket for prosjektet etter behov. Prosjektleder Irene Lund er også senterleder ved et av de nasjonale sjeldensentrene : Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN. 4

5 Avdelingsleder Solveig Ervik fra avdelingen ved OUS kalt Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger, ble også invitert med i delegasjonen, men måtte takke nei. Helsedirektoratets avdeling for rehabilitering og sjeldne tilstander var orientert om reisen på forhånd. Målet med reisen Lære noe om hvordan samarbeidspartnerne organiserer ivaretakelse av personer (særlig barn) med sjeldne tilstander/funksjonshemminger Spre informasjon om utviklingen av det norske systemet med nasjonale kompetansesentre for sjeldne tilstander Legge vekt på spørsmål om brukermedvirkning og brukerorganisering i Norge Legge vekt på oral helse Legge vekt på utvikling med kostbar behandling og samfunnets utfordringer i forhold til dette Fortelle om forskning innen nevromuskulære sykdommer og arvelig døvhet i Norge Gjennomføre et seminar for erfaringsutveksling innen helhetlig ivaretakelse av personer med sjeldne tilstander (orphan diseases) Lære om russisk samfunnsoppbygging, sosiale og geografiske utfordringer, kunst, kultur og historikk Fig 1. Delegasjonsbesøk ved det Regionale Barnesykehuset i Arkhangelsk. Fra v: Svetlana Manankova Bye, Line Linstad, Elena Petrova, Kirsten Eriksen, Oleg Nizovtsev, Marijke van Ghelue, Kari Storhaug, Arvid Heiberg, Irene Lund. 5

6 Figur 2. Anna Gerasimova og Elena Petrova under faglig møte med delegasjonen under besøket ved det Regionale Barnesykehuset i Arkhangelsk Figur 3. Delegasjonen fotografert etter konserten sammen med studenter og lærere ved det medisinske universitetet i Arkhangelsk 6

7 Besøk ved det Regionale Barnesykehuset i Arkhangelsk (RBiA) Hovedkontakt på russisk side, Elena Petrova, er vise-direktør ved ved RBiA og hadde stått for planleggingen av oppholdet sammen med Nadezda Kuznetsova fra kontoret for internasjonal kontakt ved Helseministeriet i Arkhangelsk region (Arkhangelsk oblast). Prosjektleder og tolken hadde også gitt innspill i forhold til mål for reisen. Første dag i Arkhangelsk ble delegasjonen hentet på hotellet og kjørt til RBiA. Der fikk vi ha et møte med direktør Oleg Nizovtsev som ønsket oss lykke til med videre samarbeid. Deretter hadde vi møte med leger fra nevrologisk avdeling, klinisk genetikk og lungeavdelingen. Elena Petrova presenterte sykehusets organisering og ansvarsområde i forhold til sjeldne tilstander hos barn. Hun fortalte også om det føderale programmet for neonatal screening. I perioden var det oppdaget 56 barn ved denne screeningen i Arkhangelsk Oblast (AO) (befolkning på ca 1,5 millioner). Fra fagmiljøet ved RBiA var det ønske om at norske eksperter skulle vurdere tre barn som hadde uavklart diagnose. Professor Heiberg undersøkte barna og diskuterte med foreldrene og fagfolkene. Det ble tatt blodprøver og urinprøve av barna på prøveglass fra Norge. Heiberg tok med de biologiske prøvene til Oslo for analysering. Han vil også gi ut svar når prøvene er ferdig analysert. En lege fortalte om hvordan de fulgte opp familier der det ble diagnostisert Phenylketonuri (PKU). De la stor vekt på informasjon til foreldrene og barnet selv, både med film og informasjonshefter. En lege fra lungeavdelingen hadde ansvar for oppfølging av barn med cystisk fibrose. Hun fortalte at de har 21 barn med denne sykdommen i AO, det tilsvarer ca 1/ barn. 67 % av disse opplever alvorlig pancreassvikt. De diagnostiserer vanligvis ett barn hvert år med CF i AO. De har et pasientregister med registrering av behandlingsregime. Retningslinjer og avansert CF-behandling er sentralisert til føderalt nivå i Moskva. De kjente bare til en person som hadde fått lungetransplantasjon (som behandling av alvorlige lungeproblemer ved CF) fra egen region. Etter lunsj var det omvisning og diskusjon med personale ved Medisinsk genetikk (laboratorieavdeling). Denne avdelingen har vi også tidligere besøkt, og de har hospitert i Tromsø i En stor forskjell mellom Norge og Russland på dette feltet er at i Russland båndlegger det fastlagte føderale diagnostiske programmet all virksomheten i laboratoriet. Det nasjonale screeningsprogrammet er omfattende. Det er ca fødsler hvert år i AO (ca fødsler i hele Norge til sammenligning) og avdelingen ble åpnet for 6 år siden. Det er stort sett kromosomanalyser, immunologiske analyser og prenatal diagnostikk de må konsentrere seg om. Analyser av sjeldne tilstander, for eksempel Duchenne og andre nevromuskulære sykdommer har de ikke kapasitet til å gjøre. Det er mer økonomisk å sende disse prøvene til Moskva. Konstituert rektor ved det Medisinske universitetet i Arkhangelsk, Svetlana Maljavskaja inviterte delegasjonen på besøk til det medisinske universitetets museum og til studentkonsert etterpå. 7

8 Besøk ved habiliteringsinstitusjon i Arkhangelsk by Andre dag ble vi hentet på hotellet etter frokost og kjørt til en habiliteringsinstitusjon for funksjonshemmede barn. Prosjektleder hadde tidligere (i 2003) besøkt samme institusjon da de holdt til i et annet lokale. Det var imponerende forskjell i tilbudet den gangen og dagens standard! Direktør Olga Bogdanova tok i mot delegasjonen og fortalte om bakgrunnen for opprettelsen av institusjonen og ideologisk grunnlag for dagens drift, mens Svetlana Zinovjeva tok delegasjonen med på omvisning. Representant Irina Pastbina fra helseadministrasjonen i Arkhangelsk Oblast deltok sammen med delegasjonen hele dagen. Habiliteringssenteret ble drevet som et dagsenter. Det ble opprettet etter ide fra nåværende direktør som hadde egenerfaring som mor til et funksjonshemmet barn. Det ble det første senteret i sitt slag i Russland, da det åpnet for 16 år siden med tilbud til 13 barn. I dag har de et tilbud til 399 barn i alderen 0 18 år. De har 156 ansatte hvorav ca 50 % har høyere utdannelse mens 50 % er assistenter eller sjåfører. Foreldrene bidrar også i stor grad. I 2005 flyttet institusjonen til nye mer velegnede lokaler med tilrettelegging for fysisk funksjonshemmede. Barn som har begrensede muligheter som ikke kan integreres i vanlige barnehager og skoler - skal ha et tilbud som gir dem skolegang og nødvendig stimulans og riktig omsorg etter sine evner. Familiene skal ha avlastning, og de skal få opplæring som gir dem muligheter for å bidra til en gunstig utvikling for sine funksjonshemmede barn fra fødselen og videre gjennom oppveksten. Familieperspektivet var viktig, og Bogdanova formulerte en målsetting med virksomheten: 1. Barna skal oppleve å bo sammen med familien sin 2. Far skal fortsette å bo sammen med mor og barn Tannhelsetjeneste integrert i institusjonen Institusjonen hadde eget tannlegekontor integrert i virksomheten. Det var nok et eksempel på helhetlig ivaretakelse at bevisstheten om oral helse som en del av total helse og velvære var vektlagt. Det gjorde det lettere for foreldrene at barna også ble fulgt opp med oral helse på dagsenteret. Transporttjeneste og dagsentertilbudet var gratis Institusjonen la stor vekt på tilgjengelighet og kommunikasjon. De hadde egen transporttjeneste som hentet barna hjemme og fraktet dem hjem igjen etter dagens tilbud. Terapitilbud i et tverrfaglig miljø Vi ble presentert for svært mange forskjellige terapiformer både fysiske og sosiopsykologisk for foreldre og barn i spedbarnsalder og oppover. Det var eget skoletilbud og mye satsing på formingsaktiviteter, teater og eventyrfortellinger. Viktig samarbeid med svensk fagmiljø i mange år Institusjonen har samarbeidet med svensk fagmiljø i mange år. Dette hadde gitt dem både økonomiske muligheter til innkjøp av utstyr/hjelpemidler og innebar også faglige stimulans gjennom opplæring og utvikling. 8

9 Fig 4. Kari Storhaug og Lyubov Gorbatova diskuterer orale helseutfordringer hos barn med funksjonshemninger Fig.5 Irina Pastbina fra fylkeshelseadministrasjonen viste delegasjonen rundt og fortalte om utfordringer i AO Fig 7. Svetlana Zinovieva (til venstre) viste delegasjonen rundt og fortalte om virksomheten Fig 8. Habiliteringssenteret ledes av Olga Bogdanova (til høyre). Hun har vært en banebryter i kampen for et godt liv barn med funksjonshemninger og deres familier Fig 6. Habiliteringssenteret hadde eget skoletilbud (bildet er hentet fra senterets webside ) Fig 9. Familieperspektivet er basis i Habiliteringssenterets virksomhet (bildet er hentet fra ) 9

10 Besøk på Arkhangelsk kommunale barnetannklinikk Etter besøket ved Habiliteringssenteret ble delegasjonen og Irina Pastbina kjørt til den kommunale barnetannklinikken i Arkhangelsk by. Der ble vi tatt godt i mot av leder Alexander Furtikov og nestleder Tatjana Brinko. Barnetannhelsefeltet har ikke deltatt i helsesamarbeidet med Norge før, bortsett fra at Brinko deltok i en russisk delegasjon til Tromsø i De er svært motivert for videre samarbeid med Norsk odontologisk miljø. Tannklinikken var kommunal, for Arkhangelsk by primært, men siden tannlegemangelen er stor (de mangler 600 tannleger, 200 barnetannleger, i regionen (AO)) så bruker personale ansatt her også å hjelpe til rundt om i distriktet utenfor byen. De har ikke tannpleierutdanning slik som i Norge, men er interessert i å se om de kanskje kan starte en slik utdanning i Arkhangelsk. Det ville hjelpe på situasjonen hvis de fikk utdannet personale som kunne overta mye av den forbyggende virksomheten. Barnetannlegene i Arkhangelsk var oppmerksom på orale helseutfordringer hos funksjonshemmede barn, og de vektla særlig å følge opp disse barna nøye. I Russland følges barna opp fra 1 års alder, mens i Norge starter ettersyn av munnhelse ved 3 års alder. Organisering av tannklinikken Tannklinikken hadde 45 tannleger ansatt og den var organisert i 4 avdelinger som arbeidet med både behandling og forebygging. En av avdelingene var betalingsklinikk som prioriterte barn, men åpnet også for voksne når det var kapasitet til det. Barn og voksne har gratis tannbehandling i Russland. Finansiering er gjennom et slags offentlig helseforsikringssystem. Voksne må betale for implantater og broer, mens all tannbehandling for barn er gratis. Barnetannklinikken betjente barn, 15 skoler i De hadde startet et slags etterutdanningskurs for sykepleiere som ville jobbe med tannhelse. Hensikten var å få hjelpepersonell som kunne jobbe som tannpleierne gjør i Norge. Fig 10. Besøk på Barnetannkllinikken i Arkhangelsk by. Fra venstre: nestleder Tatjana Brinko, en kjeveortoped ved klinikken, Kari Storhaug (TAKO-senteret), leder Alexander Furtikov, Irina Pastbina (fra helsedepartementet i AO) 10

11 Seminar med erfaringsutveksling Som vanlig var en viktig del av delegasjonsbesøket å lage et felles seminar der faglige foredrag fra begge land ble presentert. For å tilrettelegge for god kommunikasjon leide vi auditoriet ved hotellet Pur Navolok for seminaret. Auditoriet var godt utstyrt med anlegg for simultantolking og annet teknisk utstyr som var viktig for å sikre en teknisk god gjennomføring. Delegasjonsdeltakerne hadde fått oversatt sine foredrag til russisk på forhånd, og brakt med seg handouts for utdelig til deltakerne. I tillegg hadde vi trykket opp artikler og familieveiledningshefter om muskelsykdommer. Det var derfor et godt planlagt seminar der programmet var lagt i god tid, og invitasjoner var spredd til fagfolk og brukerrepresentanter. Helseadministrasjonens internasjonale kontor stilte med tre ansatte som administrerte seminaret, registrerte navn og tilhørighet på alle seminardeltakerne og tilrettela for hele arrangementet. Totalt deltok ca 80 personer på seminaret. Seminardeltakerne fikk varm lunsj og det var også to kaffepauser med bevertning. Rammene gjorde at det ble et meget vellykket og effektivt seminar fra kl 09 til 18. (se programmet) PROGRAM Velkommen (Irene Lund, senterleder NMK, UNN, Tromsø vil si litt om prosjektet) En sjelden historie fra Norge ved professor Arvid Heiberg og avdelingssjef Kari Storhaug fra Oslo ( om utvikling av sjeldenfeltet i Norge, hvilke sykdommer omfattes av begrepet sjeldne funksjonshemninger, hvordan ivaretas barn og voksne med slike tilstander i Norge. Orale problemstillinger og forskning. Behandlingsutfordringer Arvelig høselstap og nevromuskulær diagnostikk i Norge ved forsker Marijke Van Ghelue, Avdeling for Medisinsk genetikk, UNN, Tromsø Lunsj til alle seminardeltakere i hotellet Presentasjoner fra russisk samarbeidspartner Kaffe/te-pause Nytt i arbeidet med sjeldne sykdommer - ved vise-sjefsdoktor Elena Petrova, Det regionale Barnesykehuset Om hørselsscreening ved sjefs-surdolog i Arkhangelsk fylke E. Podlesnyj, Det regionale surdologiske senter i Arkhangelsk Om telemedisin ved nestleder for organisasjon og metodeutvikling O. Ipatova, Det regionale Barnesykehuset Om sosialt arbeid med familier med funksjonshemmede barn E. Kolpakova, Helseadministrasjonen i Arkhangelsk fylke Brukerperspektivet og brukerorganisering i Norge Avdelingsleder Line H. Linstad, Nasjonalt senter for Telemedisin, UNN, Tromsø Informasjon på nettet - nye muligheter? ved leder for Helsekompetanse Kirsten Eriksen, Nasjonalt senter for Telemedisin, UNN, Tromsø Diskusjon hvilke muligheter har vi for å videreutvikle samarbeidet? 11

12 Bilder fra seminaret Fig 11. Professor Arvid Heiberg fortalte om hvordan det norske helsevesenet ivaretar barn med sjeldne funksjonshemninger, Irene Lund ledet seminaret Figur 12. visedirektør ved RBiA, Elena Petrova forteller om ivaretakelse av barn med sjeldne sykdommer i Russland Fig 13. Sjefssurdolog i AO, Evgenij Podlesnyj forteller om hørselscreening og ivaretakelse av barn med medfødt døvhet Fig 14. Brukerperspektivet var også presentert gjennom foredrag og diskusjon under seminaret. Her er fra venstre brukerrepresentant Julia Maximova (GUCH) i diskusjon med Line Linstad etter hennes foredrag om brukerperspektivet og organisering i Norge. 12

13 Oppsummering av diskusjonen til slutt på seminaret Ønsker om samarbeid knyttet til unge voksne med hjertefeil hvordan kan man bruke telemedisin/e-helse for å nå ut til unge voksne med sjeldne sykdommer som bor ute i periferien? Det er stort behov for informasjon. Utveksle erfaringer med oppbygging av pasientregistre? Ønske om mer samarbeid med Norge i forhold til behandling av cystisk fibrose og epilepsi Ønske fra russiske brukere å høre mer om organisering av likemannsarbeid i Norge Hvordan kan vi stimulere til mer forskning på sjeldne sykdommer? Ønske om forskningssamarbeid Det er kommet opp så mange spennende ideer for fortsatt fagsamarbeid dette må vi fortsette med! Ønsker å fortsette samarbeidet knyttet til nevromuskulære sykdommer, men gjerne utvide til flere grupper av sjeldne diagnoser. Det å bringe inn mulighetene for teknologisk samhandling med telemedisin er interessant i en region med så spredt befolkning. Telemedisin-miljøet i Arkhangelsk vil gjerne bidra til fortsatt godt samarbeid med videokonferanser og utvikling av andre telemedisinske løsninger Russland har mangel på helsepersonell og vil gjerne se hvordan man kan øke kompetanse og utvikle ny kompetanse Etterutdanning for leger er et viktig tema kan vi få til webbaserte løsninger i samarbeid med telemedisin både på norsk og russisk side? Muligheter for sertifisering via nett? Barn og oral helse er et felt som det ønskes mer samarbeid om Norske deltakere er velkommen til å se mer av Arkhangelsk Oblast ved en senere anledning. Det foregår mye spennende, bl.a. ved hjelp av telemedisin. Seminaret var lærerikt og inspirerende for begge parter. En fin sammensetning av tema som hører sammen selv om de er forskjellige Russland har ingen ventetid på cochlea-implantat og har en meget god oppfølging av barn med hørselsproblematikk Arkhangelsk Oblast bruker aktivt telemedisin mens i Norge strever vi med å ta det i bruk i hverdagen hva kan Norge lære fra russiske samarbeidsparter? Kvelden ble avsluttet med middag sammen med prosjektmedarbeidere ved hotellet. Fig 15. Arvid Heiberg holder tale under avslutningsmiddagen og Svetlana Manankova Bye oversetter for de russiske deltakerne 13

14 Kulturformidling hånd i hånd med faglige samtaler I dette prosjektet har vi alltid lagt vekt på kulturformidling under delegasjonsbesøk. Vi har besøkt museer, konserter, prøvd tradisjonelle matretter, fokusert på tradisjonell husflidskunst etc. Som prosjektleder har jeg erfart at nettopp dette kulturelle aspektet, og at vi har satt av en hel uke (minst) til delegasjonsbesøkene enten det er på norsk eller russisk side gjør at man virkelig besøker hverandres verden og får en dypere respekt for hverandres kultur og kompetanse. Slike besøk gir tid til opplevelser på mange plan i tillegg til det faglige, og bygger personlige vennskap som gavner prosjektsamarbeidet. Delegasjonsmedlemmer gir av seg selv og føler at de får mer tilbake. Et slikt besøk i Arkhangelsk gir ofte motivasjon til å holde kontakten videre selv om det ofte går år mellom hvert besøk. Ved et langvarig samarbeidsforhold med kulturelle input av mange slag, vil man lettere legge merke til den positive utviklingen og hva som er forandret ved neste besøk. Dette gir ny inspirasjon for videre samarbeid. På tross av at vi oppsøker kulturelle opplevelser under delegasjonsbesøkene, utgjør disse utgiftene lite i forhold til de andre kostnadene. Ofte er slike kulturelle arenaer viktige for å bli godt kjent i vid forstand. Økonomi Prosjektet hadde midler som ikke var brukt opp etter siste prosjektsøknad. Det var naturlig å ta initiativ til en slik reise som en oppfølging av prosjektdelen om genetikk (trinn 10 av prosjektet). Overbygningen denne gangen var arvelige sjeldne sykdommer ikke lenger avgrenset til nevromuskulære sykdommer. Turens hensikt var å undersøke hvordan mulighetene for å bygge videre samarbeid på denne utvidelsen, og hvilke fagmiljø i Norge som naturlig kan jobbe videre i forhold til sjelden funksjonshemninger. Sammensetningen av delegasjonen var ut ifra ønsket om sonderinger på et slikt generelt grunnlag. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST)ved UNN har erfaringer med å bygge kompetanseprogram for sjelden tilstander, og ville gjerne delta på turen. Line Linstad og Kirsten Eriksen søkte derfor midler fra Barentssekretariatet til reiseutgifter. Resten ble dekket av restmidler i prosjekt Y0372. Konklusjon Det ble et spennende møte med mange fagmiljøer i Arkhangelsk. Deltakerne i delegasjonen opplevde turen som givende og interessant. Det var stor vilje til fortsatt samarbeid om diagnostikk og behandling av personer med sjeldne sykdommer. På russisk side var det stor interesse for samarbeidsprosjekt knyttet til oral helse og sjeldne funksjonshemninger. Det er også interesse for mer samarbeid knyttet til telemedisinske løsninger for kompetanseutvikling, etterutdanning og brukerrettet informasjon om sjeldne funksjonshemninger. Det var ønske om å fortsette samarbeid om diagnostikk og oppfølging av barn med arvelige sykdommer, og samtidig et ønske om å se på muligheter for felles forskningsprosjekter. Dette tas med videre i møte med de andre sjeldensentrene i Norge. Det vil bli søkt om penger til hospitering ved TAKO-senteret for russiske barnetannleger. Vi vil fortsette med kontakten med tanke på flere møter både i Norge og i Arkhangelsk. Det kan være aktuelt å involvere flere norske kompetansesentre og brukerforeninger. 14

15 Regnskap delegasjonsreise mars 2012 Prosjekt YO372 Betegnelse Gaver kjøpt i Norge 446 Mat(restaurant, kafe, butikkinnkjøp for 7 dager) 9105 Seminar (leie, lunsj, kaffepauser, avslutningsmiddag) Kulturelle arrangementer 2684 Hotellrom 7 døgn 5 personer Flybilletter Tromsø - Arkhangelsk (5 personer) Andre reiseutgifter (fly Oslo-TOS, taxi etc) 3873 Visum 3 personer 2280 Gebyrer for kontantuttak 253 Tolketjeneste sum Nkr Fig 16. Tolk og kulturformidler Svetlana Manankova Bye guidet delegasjonen rundt på Malje Kareli folkemuseum Fig 17. Kirsten Eriksen tar noen dansetrinn sammen med en museumsansatt på Malje Kareli 15

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge

Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge Nevromuskulært Kompetansesenter, Universitetssykehuset Nord-Norge 1 Konferansen ble avholdt i Auditorium 5 i MH-bygget, Universitetet i Tromsø. Det var 75 deltakere av 80 påmeldte. 29 var eksterne påmeldte.

Detaljer

Nevromuskulært kompetansesenter

Nevromuskulært kompetansesenter Nevromuskulært kompetansesenter Et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne arvelige nevromuskulære sykdommer Irene Lund Senterleder Disposisjon Litt historikk NMKs organisering Hva kan NMK tilby i dag?

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

10:00 10: 30 Kaffe/te

10:00 10: 30 Kaffe/te Fagkonferansen 2016 (oppdatert 02.03.16) Mandag 12.september Oppstart Brukerkurs (LMS-kurs) 09:00 10:00 Velkommen til Brukerkurs! Bli kjent i gruppa 10:00 11:00 Livskvalitet og mestring introduksjon v/

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne

Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Evaluering av kurset Fysioterapi ved arvelige nevromuskulære sykdommer hos ungdom og voksne Innhold Innledning... 3 Program... Evaluering... 5 Intern evaluering av NMK... 6 Oppsummering etter questback

Detaljer

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse?

Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Minoritet og sjelden diagnose - hvordan øke deltakelse? Velkommen til fagkurs og erfaringsutveksling på Frambu Tirsdag 26. august 2014 Program 08.30-09.00 Registrering/kaffe/te Oppkobling av studioer 09.00-09.15

Detaljer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreeningen. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Nyfødtscreeningen Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer Barne- og ungdomsklinikken, OUS Plan for kompetansespredning

Detaljer

Prosjektleder Kaja Giltvedt

Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam - et prosjekt om videreutvikling av samarbeidsformer mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og habiliteringstjenesten (HABU og HAVO) i Norge Prosjektleder Kaja Giltvedt

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

Faglige referansegrupper revidert

Faglige referansegrupper revidert Faglige referansegrupper revidert 15.12.16 Faglige referansegrupper skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER

DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER DIAGNOSE OG OPPFØLGING VED DUCHENNE MUSKELDYSTROFI EN VEILEDER FOR FAMILIER TREAT-NMD TREAT-NMD er et europeisk nettverk for nevromuskulære sykdommer. Etablert i 2007 som et EU-finansiert network of excellence,

Detaljer

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372,

Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Evalueringsrapport for prosjekt YO 372, Kvalitativ utvikling av patologiske tjenester i Nordvest Russland. Undervisning og opplæring i immunhistokjemiske og andre metoder. Av prosjektleder Irene Lund,

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

Et langt liv med en sjelden diagnose

Et langt liv med en sjelden diagnose Pionérgenerasjon i lange livsløp og ny aldring Et langt liv med en sjelden diagnose Lisbet Grut SINTEF København 21. mai 2014 SINTEF Technology and Society 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge I alt 92

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger

Fagkurs på Frambu. Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Fagkurs på Frambu 29.april 2014 Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 29.april 2014 Spiseutvikling hos barn med sjeldne funksjonshemninger

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER

EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER 1 SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HELSE I BARENTSREGIONEN 1999 2002 EVALUERINGSSKJEMA FOR ENKELTPROSJEKTER Del 1: Generelle opplysninger 1. Opplysninger om norsk tilskuddsmottaker Prosjektnr: YO372 Utfylt dato:

Detaljer

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle

Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Avdeling for barnehabilitering Universitetssykehuset Nord-Norge spesialfysioterapeut Sissel Hotvedt psykologspesialist Berit Dahle Oppfølging av barn og ungdom med nevromuskulære sykdommer, i Troms og

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Regionsykehuset i Tromsø Tittel Videreføring av videokonferanseforbindelse til Arkhangelsk. Rapport 2002. NST rapport Antall sider Dato 12 04.02.2003 Forfatter Svetlana

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Frambu, senter for sjeldne funksonshemninger Sandbakkveien 18 1404 Siggerud Frambu 4.1. 2006 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Detaljer

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Å leve med en sjelden diagnose Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Sjelden i Norge Færre enn 100 kjente tilfeller pr. 1.000.000 innbyggere Mellom 1 og 500 personer 30.000 har

Detaljer

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø

Velkommen til et opphold hos. Nevromuskulært Kompetansesenter. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Velkommen til et opphold hos Nevromuskulært Kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Side 2 Side 3 Innhold Den tverrfaglige organiseringen... 5 Under ditt besøk ved NMK kan du treffe på:...

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Et år etter etableringen. Stein Are Aksnes

Et år etter etableringen. Stein Are Aksnes Et år etter etableringen Stein Are Aksnes Hvem er vi nå igjen? Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset Nord-Norge NKSD-F (NKSDs fellesenhet) Oslo universitetssykehus NevSom - Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Frambu 10. januar 2008 Kinderegg tre ting på en gang 1. Tiltak og tjenester for

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017

Statusrapport hjernehelse. Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Statusrapport hjernehelse Divisjonsdirektør Johan Torgersen Oslo, 9. februar 2017 Agenda Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet Hva er hjernehelse Hva er bra i dag? De viktigste utfordringene 10.02.2017

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Tabell 2 Totalt antall personer som er registrert i tabell 1 fordelt på alder og fylke. Fylker 0-18 år 19-66 år 67 år+ Over 80 år.

Tabell 2 Totalt antall personer som er registrert i tabell 1 fordelt på alder og fylke. Fylker 0-18 år 19-66 år 67 år+ Over 80 år. Vedlegg til RAPPORTERING 2012 KOMPETANSESENTER - TAKO-senteret Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2011 2012 nye med diagnose ved senteret

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Norsk porfyriregister

Norsk porfyriregister Jørild H. Villanger Prosjektkonsulent NAPOS Innhold: Et medisinsk kvalitetsregister Innsamling av opplysninger Bruk av opplysningene Et medisinsk kvalitetsregister Systematisk samling av opplysninger om

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal kompetansetjeneste for porfyritilstander Lokalisering: Helse Bergen HF Tjenestens innhold: I rapporteringen gis det en kort,

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser

Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Brukerutvalget Sunnaas Sykehus HF V/Bjørn Moen Styremedlem Foreningen for Muskelsyke i Norge 1900 medlemmer mange diagnoser Rehabilitering Rehabilitering defineres i St. melding nr 21 Ansvar og mestring

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Referat. Innledende merknader/ endringer: Godkjenning av referat fra forrige møte.

Referat. Innledende merknader/ endringer: Godkjenning av referat fra forrige møte. Referat Møtetema: Andre møte i prosjektgruppen for etablering av Nasjonalt kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Fra: Prosjektsekretariat Dato dok: 27.05.2013 Dato

Detaljer

Prosjektleder Kaja Giltvedt

Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam -et prosjekt om videreutvikling av samarbeidsformer mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og habiliteringstjenesten (HABU og HAVO) i Norge Prosjektleder Kaja Giltvedt HabSam

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358

Når pluss blir minus. Prosjektnummer: 2012/3/0358 Når pluss blir minus Prosjektnummer: 2012/3/0358 Forord Takk til prosjektgruppen Kjersti Øien, Inga Matheis, Cees Post, Lilly Fyllingen Nielsen som har bidratt inn med sin unike forståelse som pårørende

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Ingvild Røe/Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 09/13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.4.2006 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 33-2006/6 FORETRUKNE

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

- Et kurs om brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon

- Et kurs om brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon Prosjektsøknad Evaluering av e-læringskurset PUST - Et kurs om brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon Tromsø, Bergen og Oslo 30.oktober 2014 Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter (NMK),

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Hamar 9. november 2017 Hvorfor en ny veileder om pårørende? Forrige pårørendeveileder 2008 Regelverk om barn som pårørende 2010 Program for en aktiv og

Detaljer

Innføring av ny teknologi

Innføring av ny teknologi Innføring av ny teknologi Arvid Heiberg Overlege, prof. dr med (em.) OUS, RH Avdeling for medisinsk genetikk Litt om egen bakgrunn Medisinsk genetikk dreier seg vesentlig om sjeldne/ultrasjeldne sykdommer.

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter

Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/5 Pårørendes rett til dekning av reiseutgifter Sakspapirene var ettersendt. Formål I styremøte

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Kriterier for etablering, endring og avvikling Nasjonale behandlingstjenester Formålet med nasjonale behandlingstjenester er å få en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester,

Detaljer