MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Nils-Olav Nøss Christopher Beckham Helge André Njåstad Rosalind Fosse Torill Eidsheim Morten Storebø Neshe Lie Kristian Helland MØTANDE VARAMEDLEMER Øyvind Hardeland Inger Johanne Seim Ellinor Kreybu Anita Garlid Johannessen Roe Lauvås Ole Irgens Silja Ekeland Bjørkly Astrid Aarhus Byrknes Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI 1. Ruth Grung 2. Sveinung Valle 3. Astrid F. Selsvold 4. Øyvind Hardeland 5. Marte Malones 6. Rasmus Laupsa Rasmussen 7. Torill Vebenstad 8. Siri Klokkerstuen 9. Inger Johanne Seim 10. Marianne Sandahl Bjorøy 1

2 11. Toralv Mikkelsen 12. Anne-Line Innvær 13. Atle Kvåle 14. Jette Lunemann Hansen 15. Jane Kirsti Stangeland 16. Helge Nævdal FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Ellinor Kreybu 4. Sigbjørn Framnes 5. Silje Hjemdal 6. Inger Signe Ulvund 7. Gustav Bahus 8. Anita Garlid Johannessen HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Inge Reidar Kallevåg 4. Birthe Eriksen 5. Roe Lauvås 6. Einar Lutro 7. Stein Inge Ryssdal 8. Eli Årdal Berland 9. Dan Femoen 10. Svein Halleraker 11. Iril Schau Johansen 12. Nils Marton Aadland 13. Ole Irgens 14. Peder Sjo Slettebø 15. Ingrid Reitan 16. Børge Lunde 17. Silja Ekeland Bjørkly KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Astrid Aarhus Byrknes 2

3 5. Elisabeth Næverlid Sævik MILJØPARTIET DE GRØNNE 1. Tom Sverre Tomren RAUDT 1. Natalie Golis SENTERPARTIET 1. Benthe Bondhus 2. Jostein Ljones 3. Alexander Fosse Andersen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Aud Karin Oen 2. Tom Skauge VENSTRE 1. Mona Haugland Hellesnes 2. Alf Helge Greaker 3. Anne Beth Njærheim 4. Rolf Nesheim MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skrive under møteboka saman med fylkesordføraren vart Natalie Golis og Rolf Nesheim valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. Ti representantar hadde ordet. I samband med ordskiftet etter talane sette Torill Selsvold Nyborg på vegner av KrF fram slikt oversendingsforslag: «Fylkestinget ber om å få framlagt ein statusrapport for klimaplanen i neste fylkesting. Fylkestinget etterlyser måloppnåing. Kva tiltak har ein lukkast med? Kva tiltak har vi ikkje lukkast med, og når vi måla i klimaplanen innan planperioden?» Nyborg sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. 3

4 Aud Karin Oen sette på vegner av SV fram slikt forslag til fråsegn: «Ikkje legg ned fylkeskommunen bit for bit! Bergen kommune vil i følgje oppslag i media søkja om å få overta 20 vidaregåande skular. Hordaland fylkesting ser med uro på dette og vil åtvara mot ei sakte utarming av fylkeskommunen sine oppgåver. Hordaland fylkeskommune er ein god skuleeigar og driv dei vidaregåande skulane godt både for elevar og tilsette i heile Hordaland. Ved ein utarmingsprosess er det svært sannsynleg at dyktige lærarar finn seg nytt og tryggare arbeid og at vi såleis mistar kompetanse vi treng i ein god vidaregåande skule Ein av grunnane til at byrådet ønskjer ei overtaking er m.a. undervisning i kinesisk som går frå steget. Dette er ein svært marginal del av alt det pedagogiske arbeidet som vert gjort ved dei vidaregåande skulane, og kan ikkje rettferdiggjera eit slikt drastisk steg som ei overtaking vil vera. Dessutan vil ei oppsplitting av dei vidaregåande skulane i Hordaland óg skapa vanskar for elevar som kjem frå andre kommunar enn Bergen, men som likevel vil ha rett til å gå der slik dei gjer i dag. Det heile verkar ikkje godt nok gjennomtenkt og vil skapa unødig byråkrati med t.d. fleire administrasjonar. Bergen kommune har ikkje ein god tradisjon for vedlikehald av skulebygga sine, og det er ingenting som tilseier at dei ville vedlikehalda dei vidaregåande skulane betre. Skal det koma ein fylkeskommunal reform, må den vera heilskapleg og godt førebudd, ikkje ein stykkevis og delt utarmingsprosess der ei og ei oppgåve vert teke vekk eller svekka.» Fylkestinget vedtok mot 4 røyster (SV, R, MDG) at forslaget ikkje skulle realitetsbehandlast. HELSING OG PRESENTASJON Ordførar Trude Drevland i Bergen kommune ønskte fylkestinget velkomen til Bergen. Ass. regionvegsjef Paal Fosdahl frå Statens vegvesen orienterte om NTP handlingsprogram. YMSE Meldingane 24 og 25/13 vart tekne til orientering Fylkestinget behandla sakene i slik rekkjefølgje: 41-61/12. INTERPELLASJON Aud Karin Oen hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: «Business Region Bergen som næringspolitisk instrument «I 2007 vart aksjeselskapet Business Region Bergen (BRB) skipa med formål å drive «regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som faller naturlig saman med dette.» (jfr. 3). Det klart mest positive med etableringa av BRB, var ønskje å komme over kunstige motsetnader mellom byfolk og strilar. Bergen kan no av og til verte seg sjølv nok og få dei med på ulike formar for forpliktande samarbeid kan i seg sjølv ver eit gode. Ønskje om samarbeid kan likevel ikkje vere eit mål i seg sjølv. Innanfor eit område som næringspolitikk, så må det vere spesielt lov til å be om konkrete resultat. Samarbeidet har til no har kosta om lag 80 millionar offentlege kroner. Etter det eg finn ut er vel 30 millionar fylkeskommunale kroner. 4

5 For Hordaland fylkeskommune har det vore ei ny røynsle å skulle drive så mykje av næringspolitikken sin via eit frittståande selskap. Fylkestinget sine sjansar til å påverke næringspolitikken har vorte meir indirekte. Eit frittståande aksjeselskap kan ikkje styrast slik som ei næringsavdeling og eit aksjeselskap er langt meir frittståande enn eit interkommunalt selskap. Dette vert spesielt utfordrande når ein ser at BRB bruke millionar av offentlege kroner på ei kampanje, «Vekstlandet», som av fleire fagfolk får særs dårlege skotsmål. Ei tredje utfordring i tillegg til den høge pengebruken og dei små sjansane til å påverke drifta, er at BRB ikkje har vorte møtt med applaus frå dei som skulle trengje BRB mest, nemleg næringslivet. Til Bergens Tidende seier leiar av næringslivet i Bergens medlemsorganisasjon, Bergen næringsråd, at: «Det kan da umulig være en offentlig oppgave å sette i gang aktiviteter som allerede er ivaretatt av helprivate medlemsorganisasjoner for næringslivet.» Ho ytrar seg i same intervjuet kritisk til at BRB og andre næringsorganisasjonar overlappar for mykje, ikkje har noko klar arbeidsdeling og kjempar om dei same offentlege pengane. Eg veit ikkje kor representativ haldingane hennar i dette intervjuet er for næringslivet, men eg trur mange, både vanlege folk, næringslivsfolk og politikarar, slit med å sjå og forklare forskjellen på det BRB driv med og det næringslivet sine eigne organisasjonar driv med. Mine spørsmål til fylkesordføraren er: 1. Har satsinga på BRB så langt vore vellykka, om ja: Kva for konkrete positive resultat vil fylkesordføraren spesielt trekkje fram? 2. Vil det verte vurdert å endre selskapsstrukturen eller på andre måtar skaffe fylkestinget meir direkte innverknad på BRB si drift? 3. Meiner fylkesordføraren at det kan og bør verte gjort noko for å få til ei klårare arbeidsdeling mellom det offentleg eigde aksjeselskapet BRB og dei private medlemsorganisasjonane til bedriftene?» Fylkesordføraren svarte slik: «Svar på spørsmål 1: Jeg viser til svar gitt i fylkestinget 11. og 12. juni Svar på spørsmål 2: Undertegnede er nestleder i styret, noe som sikrer god fylkespolitisk oppfølging av selskapet. I samsvar med bestilling fra oss og fra noen av eierkommunene, er Deloitte AS i gang med en selskapskontroll av BRB, der formålet er å vurdere Hordaland fylkeskommune og Askøy kommune sin eierstyring av BRB. En eventuell vurdering av selskapsstrukturen er ikke aktuell før resultatet av denne kontrollen foreligger. Forholdene mellom BRB og Hordaland fylkeskommune er regulert i en samarbeidsavtale fra Denne avtalen skal løpe i 5 år. I 2014 vil det derfor bli gjennomført en vurdering av hvordan avtalen har fungert og om den eventuelt skal reforhandles/revideres. I forbindelse med årlig tildeling av økonomisk støtte til BRB blir det utarbeidet et tildelingsbrev der rutiner for samarbeid og rapportering er formulert. Svar på spørsmål 3: Når det gjelder arbeidsdeling mellom BRB og private medlemsorganisasjoner, så blir dette regulert med samarbeidsavtaler mellom den enkelte organisasjon og BRB. I dette arbeidet 5

6 har BRB et kontinuerlig fokus på å unngå dobbeltarbeid og overlapp med disse organisasjonene. Dersom dette ikke blir gjennomført i forhold til avtalene, må organisasjonene ta forholdet opp med BRB slik at arbeidsdeling og samarbeid blir avklart. I sitt møte 29. september i år vedtok fylkesutvalget prioriteringskriterium og forvaltingsregime for samarbeidsavtaler med regionale næringsutviklingsselskap. Dette vil gjelde de ulike nettverksorganisasjonene og samarbeidsorganisasjoner. Av vedtaket fremgår det at støtte til BRB, fremdeles skal skje etter en særskilt behabdling (se forøvrig svar på spørsmål 2 over). Administrasjonen arbeider nå med en vurdering av de ulike nettverksorganisasjonene og sak om dette vil bli fremmet for fylkesutvalget så snart dette er klart. Det er en utfordring at det etter hvert er ganske mange organisasjoner innenfor næringsfeltet som ligger i grenseland mellom offentlig/privat og med til dels overlappende interesseområder. Mange har også en vesentlig del av sin finansiering fra fylkeskommunale og andre offentlige kilder. Det vil uten tvil være behov for kontinuerlig grenseoppgang og konsentrasjon av virkemidler.» SPØRSMÅL Ruth Grung hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «1. Status for arbeidet med mulighetsstudie for Hjeltnes I behandlingen av skolebruksplanen ble det vedtatt en mulighetsstudie for Hjeltnes. Til dette fylkestinget har vi fått et notat om utsetting av salg av eiendommer i tilknytning til skolen. Ber om informasjon om fremdriftplan, mandat, sammensetning av gruppen som arbeider med mulighetsstudiet, hvor mye ressurser som er satt av og hvordan prosessen skal forankres politisk.» Fylkesordføraren svarte slik: «Det kommer en sak til møtet i fylkesutvalget 31.oktober med informasjon om arbeidet med mulighetsstudien ved Hjeltnes vidaregåande skule.» Ruth Grung hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «2. Status for arbeidet med kulturminnene Odda smelteverk Viser til fylkesutvalgets vedtak i møte den Etter nesten to år ber vi om status på arbeidet. 1. I vedtaket var vi tydelig på at vi ønsket en bred mobilisering for å skape lokal begeistring etter 10 år med uro. Videre var det ønskelig at mulighetsanalysen skulle være en åpen og bredt forankret prosess. På hvilken måte har man lykkes med dette? 2. Det ble videre pekt på det omfattende arbeidet med å sette i stand og tilrettelegge for aktiv bruk av kulturminnene på Odda smelteverk. Regjeringen bidro med flere millioner. Er disse midlene blitt brukt og er det utarbeidet en oversikt over merbehovet for å sikre at byggene blir satt i forsvarlig stand? Og er det vedtatt planer for fremtidig bruk?» Fylkesordføraren svarte slik: 1. «Riksantikvaren har kunngjort ein nasjonal konkurranse for ein moglegheitsstudie for tidlegare Odda smelteverk. Interessa har vore stor og frå over 100 interessentar har 18 firma levert anbod. Saka er no til handsaming hjå Riksantikvaren. 2. Frå statsbudsjettet 2012 og 2013 kapittel 1429 post 72.8 har Hordaland fylkeskommune pr fått overført kr i tilskot til sikringstiltak Odda 6

7 smelteverk. Av desse står det no att kr i tilskotsmidlar som pr. i dag ikkje er utbetalt frå Hordaland fylkeskommune. Hjå Riksantikvaren står det att kr av Stortinget si løyving på 25 mill. kr. Tilskotsmottakar og eigar, Smelteverkstomta næringsutvikling (SNU), meiner at dei truleg treng kring 10. mill. kr meir enn kva som alt er løyvd. Samarbeidet med tilskotsmottakar har vore særs godt.» Rasmus Laupsa Rasmussen hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «3. Tannklinikken i Austrheim Fra årsskiftet 2013/2014 blir tannklinikken i Austrheim lagt ned, jfr. vedtak i fylkestinget fra Austrheim kommune får i brev fra fylkestannlegen opplyst at dette skyldes at det er vanskelig å rekruttere tannleger til klinikken. Dett er en virkelighetsbeskrivelse som Austrheim kommune ikke kjenner seg igjen i. De opplyser at det ikke siden 60-tallet har vært problemer med å rekruttere tannleger til klinikken. Videre opplyser de at kommunen selv bidrar til klinikken med blant annet transport for tannlege, noe som medfører at det er lettere å holde på personalet ved klinikken. Klinikken i Austrheim er svært moderne og har lave driftsutgifter. Videre vil det i fremtiden være et større behov, da det også går mot nedleggelse av klinikken på Fedje. Samtidig er det klart at Austrheim vidaregåande skule skal opprettholdes, og da ville det kanskje være fornuftig å sikre at elevene ved skolen har et tannhelsetilbud i rimelig nærhet. Spørsmål mener fylkesordføreren det er forsvarlig å legge ned tannklinikken i Austrheim på nåværende tidspunkt? mener fylkesordføreren at elevene ved Austrheim vidaregåande skule har et tilstrekkelig godt tannhelsetilbud dersom klinikken i Austrheim legges ned? vil det være aktuelt å fremme en ny sak om tannhelsetilbudet i Austrheim kommune og gjøre en ny vurdering før en endelig legger ned klinikken?» Fylkesordføraren svarte slik: «Austrheim tannklinikk er ikkje vedtatt nedlagt, men vil bli foreslått nedlagt. Saken er enno ikkje fremja til politisk handsaming for endeleg vedtak i fylkesutvalet. I samsvar med vedtekne rutinar i slike saker er det halde drøftingsmøte med Austrheim kommune, og saka vil bli fremja til politisk handsaming så snart fylkesrådmannen har motteke skriftleg uttale frå kommunen. Forslag om nedlegging av Austrheim tannklinikk er i samsvar med den vedtekne fylkesdelplanen «Tannhelsetenester i Hordaland ». I fylkesdelplanen står følgjande: «Austrheim tannklinikk vert lagt ned i Klientellet i Austrheim vert overført til Lindås tannklinikk og Manger tannklinikk». Etablering av større tannklinikkar gir det fagleg beste og det mest stabile tannhelsetilbodet til innbyggjarane i Hordaland. Fylkesordføraren ser ingen grunn til å stille spørsmål om det er forsvarleg å legge ned Austrheim tannklinikk. Ved ev. nedlegging av Austrheim tannklinikk vil pasientane få tannhelsetilbodet på Lindås tannklinikk eller Manger tannklinikk om nokon ønskjer det. Lindås tannklinikk er allereie dimensjonert for å ta imot pasientar og tilsette frå Austrheim tannklinikk. Reiseveg mellom Austrheim og Lindås er 22 km, og reiseveg mellom Austrheim og Manger er 21 km. Hos barn og unge er tannhelsa blitt så god at den faglege tilrådinga er at det skal gå 1,5-2 år mellom kvar undersøking hos tannlege/tannpleiar. Tapt skuletid for elevar ved Austrheim vidaregåande skule vil derfor vera liten. Det vert og vist til fylkestingvedtak i sak 69/12 der tannhelsetenesta som sin del av «aksjon handlefridom» skal spara inn 5 mill. i driftsbudsjettet innan Fylkestinget har slutta seg 7

8 til at innsparinga i tannhelsetenesta skal skje gjennom ei rasjonalisering av klinikkstrukturen. Forslag om nedlegging av Austrheim tannklinikk er ein del av dette.» Alf Helge Greaker hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «4. Tiltak mot piratdrosjeverksemd Fylkeskommunen er ansvarleg for tildeling av drosjeløyve, og det er av stor interesse at verksemda skjer i ordna former. Diverre er ikkje dette tilfellet i store deler av landet, inkludert i Bergen. Venstre siktar konkret til piratdrosjer som i tillegg til å vere ulovleg, øydelegg for alle som driv ordinær drosjeverksemd. Dessutan vil statistikkane som fylket og politikarane legg til grunn for løyvebehov og strategiske vurderingar, vere misvisande. Å køyre mot vederlag på denne måten er svart arbeid. Media har óg omtala tragiske overgrepssaker og ruskjøring gjort av piratdrosjer. Sjølv om det tidlegare i Bergen har vore eit par aksjonar mot piratdrosjer i julebordssesongen, så er dette ei stor utfordring heile året, om sommaren óg. I tillegg har formidling av slik ulovleg transport spreidd seg gjennom sosiale medium kor det til dømes finst eigne facebook-sider kor piratdrosjesjåførane legg ut stad, namn og telefonnummer. «Hvem kjører Bergensområdet» har over brukarar. Dette må fylkespolitikarane vere med å gripe fatt i og nytte dei verktya ein kan. Underteikna har sjølv vore ute for å observere seint fredag og laurdag; fylkesordførar, og kan gå god for alle signal som drosjenæringa har kome med: Det er ei omfattande og organisert piratkjøring, kor dei stiller seg opp og praiar kundar, relativt openlyst. Ved eit par høve har representanten sjølv blitt tilbydd ulovleg skyss, og observert at det kan vere eigne personar som dirigerer og fordeler passasjerane inn i ulike bilar. Sjølv om ein politipatruljebil like ved blei varsla, skjedde det ikkje noko. Ved eit anna høve var politiet godt synlege, noko som hadde ein viss avskrekkande effekt, men det var ingen teikn på at politiet ville foreta kontrollar av noko slag. Venstre forstår godt at drosjesjåførar blir frustrerte av at dette går føre seg så openlyst. Områda kring Vaskerelven, ved Torget og sidegater ved Bryggen er mykje brukte «venteplassar» for piratdrosjer. Publikum bør på grunn av eigen tryggleik ha interesse av å unngå piratdrosjer; i Oslo skal visstnok halvparten av dei som blei tatt i ein politiaksjon, ha vore voldsdømte (Aftenposten ). Venstre meiner fylkeskommunen må saman med relevante partar, vurdere tiltak både på kort og lang sikt. Drosjenæringa har sjølv fokusert på piratdrosjeverksemd. I Ålesund har politiet trappa opp innsatsen mot piratdrosjer; bøter på opptil kroner, tre månaders køyreforbod og avskilting av kjørety, har visstnok fungert bra (Sunnmørsposten ). I julebordssesongen 2009 samarbeidde politiet i Bergen med drosjer og busselskapa, og stengte fleire sentrale sentrumsgater for andre enn buss/taxi. Venstre vil punktvis nemne nokre tiltak som bør vere aktuelle for fylkeskommunen: ta initiativ opp mot politi, skatteetat og vegeigarar for meir langsiktig samarbeid som vegeigarar, kan kommune og fylke regulere vegbruk nattestid politimelde administratorar av nettsider som formidlar ulovleg verksemd om piratdrosjer vurdere pliktkøyring for kvart enkelt løyve som inkluderer fast nattskift per månad haldningskampanjar opp mot publikum utforme anbodskontraktar som sikrar eit godt drosjetilbod i distrikta sentrale, meir funksjonelle og permanente drosjeterminalar - Vil fylkesordføraren ta med seg desse momenta og saman med andre relevante aktørar, få på plass effektive og langsiktige tiltak mot piratdrosjer?» 8

9 Fylkesordføraren svarte slik: «Fylkesordføreren er ikke ukjent med problemet med piratdrosjer som representanten her tar opp og de negative sidene som piratdrosjer fører med seg. Jeg viser til at fylkeskommunen hvert år før julebordsesongen har fellesmøter med drosjesentralene, Statens vegvesen, Bergen kommune og politiet om hvilke tiltak som bør settes i verk mot piratdrosjene, basert på erfaringer fra tidligere år. På fellesmøtene arbeider en ut forslag til stenging av gater, oppretting av midlertidige drosjeholdeplasser og så videre for å holde piratdrosjene borte, og gi en mest mulig oversiktlig situasjon for politiovervåkning av Bergen sentrum. Det som har vist seg å være det beste virkemiddelet mot piratdrosjene, er at drosjesentralene sørger for å ha så mange drosjer som mulig ute på veiene og gatene i helgene i november og desember. Jeg vil påpeke at det er politiet som med sitt nærvær på sentrale steder i Bergen sentrum kan medvirke til å få ned antallet på piratdrosjene i den mest travle drosjetiden av året. Jeg minner om at dette er en ulovlig virksomhet som til syvende og sist er en politisak. I interpellasjonen tar representanten opp en hel del spørsmål/forslag som jeg her ikke kan kommentere siden mange av disse spørsmålene/forslagene krever mer arbeid fra administrasjonen sin side, tatt i betraktning tidspunktet for oversendingen av spørsmålene. Men jeg vil ta med meg innholdet i spørsmålene for å se nærmere på hva fylkeskommunen kan gjøre ut fra det ansvarsområdet vi har for drosjene.» Tom Skauge hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «5. Ferjefri E39 Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Sjømannsforbundet laget en rapport for å se på de samfunnsøkonomiske sidene av å bygge gigantprosjektet ferjefri E39. Prosjektet er anslått å koste minst 100 milliarder kroner. Sannsynligvis mer. I rapporten heter det at «Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er sterkt samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn». De fire «sterkt ulønnsomme» prosjektene er kryssing av Sognefjorden (Lavik-Oppedal), Storfjorden (Solevåg-Festøy), Romsdalsfjorden (Vestnes-Molde) og Haslafjorden (Kanestraum-Halsa). Det eneste prosjektet som «uansett regnemåte» er samfunnsøkonomisk lønnsomt er Rogfast ifølge rapporten. To andre punkt som blir kritisert er den høye bompengeandelen og den kraftige stigningen (7 %) som er lagt inn i Rogfast-tunnellen. EU kommer om få år med krav om maks 5 % stigning i tunneler. Spørsmål: 1. TØI-rapporten gir meget sterk kritikk av avgjørende premisser for planene om fergefri E39 som lå til grunn for fylkestingets behandling tidligere i år. 2. Vil fylkesordfører sikre at rapporten blir lagt frem for tinget slik at tinget får et bedre bilde av kostnader, nytte og mulige planendringer som følge av EUs tunneldirektiv? 3. Vil regjeringserklæringen om mindre bompenger få følger for Rogfast som er nesten 100 % bompengefinansiert?» 9

10 Fylkesordføraren svarte slik: 1. «Fylkestinget forholder seg til de prosesser og dokumenter som Statens Vegvesen/ Samferdselsdepartementet inviterer til. I dette konkrete tilfellet har fylkestinget blitt forelagt alle de dokumenter og prosesser som er gitt i anledning E39. Det kan potensielt finnes en lang rekke dokumenter som ikke er en del av den politiske behandlingen, men som samtidig belyser viktige sider ved en sak. Så er også tilfelle for de ulike trasévalgene på E39. Mange av disse dokumentene er offentlig tilgjengelige, og jeg oppfordrer alle til å sette seg godt inn i alle saker vi behandler. Samtidig vil jeg også i fremtiden være nøye med å forelegge de dokument som er relevante for den formelle behandlingen av saker slik at fylkestinget forholder seg til det samme beslutningsgrunnlaget som det øvrige forvaltningsapparatet. Slik er vi med og sikrer en konsistent og demokratisk behandling i alle saker. 2. Fylkesordføreren vil være forsiktig med å mene noe om regjeringserklæringer på generelt grunnlag. Fylkestinget og undertegnede følger nøye med i det som skjer på Stortinget og i Regjeringen, men kan vanskelig mene noe om hvordan enkeltsaker vil bli behandlet i Regjering og deretter Storting.» MELDINGAR Periode: 12. juni oktober 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 24/ Hjeltnes vidaregåande skule - status sal av husvære 25/ Fullmakt sal av eigedomar på Voss - svar på oversendingsforslag frå Ruth Grung 10

11 SAKNR. 41/13 ASKØYPAKKEN - GARANTI FOR LÅN Atle Kvåle gjekk frå som ugild fordi han er styreleiar i Askøy Bompengeselskap AS. Alf Helge Greaker og Inger Ulvund er styremedlemer i same selskap. Også dei gjekk frå som ugilde. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Det var 54 representantar til stades. Røysting 1. Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån på inntil mill kr som Askøy Bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Askøypakken. Garantien dekkjer i tillegg inntil 10 % av hovudstol til påløpne kostnader. 2. Garantien opphøyrer seinast 31. desember /13 E134 STORDALSTUNNELEN - REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSOPPLEGG. Fylkestinget sluttar seg til det reviderte bompengeopplegget for E134 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). 43/13 SØKNAD OM FORSKOTERING - VEGTILTAK OMFATTA AV REKKEFØLGEKRAV I ÅSANE Atle Kvåle sette fram slikt forslag: «Punkt 1: Som innstillinga. Punkt 2: Fylkestinget godkjenner forskotering av 6 mill. kr av Coop Åsane Eiendom AS til etablering av 4-felts veg mellom ny rundkøyring Åsamyrane-Åsane senter/myrdalsvegen og Nyborgkrysset. Punkt 3: Som innstillinga. Punkt 4: Som innstillinga.» Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Saka vert utsett.» Røysting Skauge sitt forslag fekk 4 røyster (SV, R, MDG) og fall. Tom Skauge sette fram slikt forslag: 1. «SV meiner at saka syner at kollektivtilbodet ikkje vil bli betre av tiltaket. 2. Utbyggingsavtalen syner at utbyggjar alt har akseptert å ta utgiftene.» 11

12 Røysting Skauge sitt forslag fekk 4 røyster (SV, R, MDG) og fall. Innstillinga punkt 1 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 2 vart vedteken med 34 røyster mot 23 røyster (SV, A, R, MDG, Sp) for Kvåle sitt forslag. Innstillinga punkt 3 og 4 vart samrøystes vedteken. 1. Fylkestinget godkjenner ikkje søknaden frå Coop Åsane Eiendom AS om forskotering av ny rundkøyring VR5 mellom Åsamyrane og Åsane senter/myrdalsvegen. 2. Fylkestinget godkjenner forskotering av 15 mill. kr av Coop Åsane Eiendom AS til etablering av 4-felts veg mellom ny rundkøyring Åsamyrane-Åsane senter/myrdalsvegen og Nyborgkrysset. 3. Fylkestinget legg til grunn at tilbakebetaling skal skje innanfor den ordinære økonomiske ramma til Bergensprogrammet. Fylkestinget set ikkje ei konkret tidsramme for tilbakebetaling, tidsramma må i staden avklarast i arbeidet med Regional transportplan Fylkestinget ber om at det vert lagt fram ei prinsippsak til politisk handsaming i høve forskotering i saker der det ligg føre utbyggingsavtalar og rekkjefølgjekrav. 44/13 VOSSAPAKKO - UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD - RV 13 JOBERGTUNNELEN Astrid F. Selsvold gjekk frå som ugild fordi ho er styremedlem i Vossapakko. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Det var 56 representantar til stades. Fylkestinget sluttar seg til bompengesøknaden frå Voss og Omland bompengeselskap AS om utviding av Vossapakko med prosjektet Rv 13 Jobergtunnelen, i samsvar med vedtak i kommunane Voss, Vik, Vaksdal og Granvin. 45/13 TENESTEPENSJONSORDNINGA - FLYTTING TIL KLP Svein Halleraker stilte spørsmål om han var ugild fordi sambuaren hans er sit i konserntyret for KLP. Fylkestinget vedtok mot 1 røyst (KrF) at Svein Halleraker var ugild, jf. forvaltningslova 6, 2. ledd. Halleraker gjekk frå under røystinga. Det var 56 representantar til stades. Fylkestinget vedtek å inngå ny avtale om tenestepensjonsordning i KLP flytta ordninga frå DNB. Flyttetidspunktet vert fastsett til

13 Fylkesordføraren sender eit brev til DNB der ein gir uttrykk for at Hordaland fylkeskommune er kritisk til varigheit av inngått avtale. Fylkesordføraren sender brev til departementet angåande konkurransesituasjonen for offentlege pensjonsordningar. 46/13 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE Dei folkevalde i Hordaland fylkeskommune vert frå 1. januar 2014 meldt inn i den ordinære tenestepensjonsordninga for tilsette. 47/13 FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Fylkestinget tek finansrapporten for 2. tertial til orientering. 48/13 TERTIALRAPPORT PR. 31. AUGUST REKNESKAPSPROGNOSE 1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering. 2. Det vert gjort følgjande endringar i investeringsbudsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesveginvesteringar Bompengar Overføring frå staten Infosystem haldeplassar Bybanen - vognmateriell Bybanen 2. byggjesteg Bybanen - bompengar Bybanen 3. byggjesteg Bybanen - bompengar Fylkesrådmannen får følgjande fullmakter til å gjere justeringar på vegbudsjettet: Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponera mellom prosjekt innanfor dei enkelte programområda slik dei går fram av plan- og byggjeprogrammet. Fylkesrådmannen får fullmakt til å disponera avsett sum til rebudsjettering på investeringsbudsjettet for fylkesvegane. 13

14 49/13 PROSJEKTREKNESKAPAR - REVISJON Terje Søviknes sette på vegner av FrP, H, V og KrF fram slikt forslag: «Endring i punkt 1: Beløpsgrensa vert heva til 10 mill. kr. Elles som innstillinga punkt 1 og 2.» Røysting Søviknes sitt forslag vart vedteke med 34 røyster mot 23 røyster (A, SV, Sp, R, MDG) for innstillinga. Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar: 1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming. 2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 %, skal same rutine følgjast. 50/13 FULLMAKT SAL AV EIGEDOMAR PÅ VOSS Fylkestinget godkjenner salet av eigedomene som er lista i saka. Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunen leiger ca. 80 hyblar av ny eigar på Rogne. Sal av Rogne vidaregåande skule og avtale om leige av hyblar skal ikkje gjennomførast før sak om internat på Voss etter skuleutbygginga er handsama politisk. Fylkesrådmannen får fullmakt til å akseptere bod som er høgare enn 90 % av prisønske. Dersom høgaste bod er lågare enn 90 % av prisønske kan fylkesutvalet ta avgjerd om salet. 51/13 KLAGENEMNDA - SUPPLERINGSVAL AV VARAMEDLEM For resten av valperioden vert Gro Gjelsvik vald som ny varamedlem i klagenemnda. 52/13 REGIONALE HELSEFØRETAK - KANDIDATAR TIL STYRET FOR HELSE VEST RHF 14

15 Hordaland fylkeskommune foreslår følgjande som kandidatar til styret for Helse Vest RHF: Torill Selsvold Nyborg Birthe Eriksen Sigbjørn Framnes Jon Askeland Solfrid Borge Aud Berit Alsaker Haynes 53/13 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - KANDIDATAR TIL STYRET Hordaland fylkeskommune foreslår følgjande som kandidatar til styret for Oslo universitetssykehus HF: Hilde Magnusson Stener Kvinnsland Steinulf Tungesvik Astrid F. Selsvold 54/13 SØKNAD OM PERMISJON FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV 1. Representanten Christopher Beckham vert friteken frå verva som medlem i fylkestinget, medlem i kultur- og ressursutvalet, medlem i administrasjonsutvalet, varamedlem i fylkesutvalet, varamedlem i fylkesvalstyret, varamedlem i valnemnda og varamedlem i styret i Stiftelsen Voss Mylna for perioden For perioden gjer fylkestinget slike val: a. Ny medlem i fylkestinget etter opprykk: Øyvind Hardeland b. Som ny medlem i kultur- og ressursutvalet vert vald: Inger Johanne Seim c. Inger Johanne Seim vert friteken frå vervet som varamedlem i samferdselsutvalet. d. Som ny varamedlem i samferdselsutvalet vert vald: Sveinung Valle e. Som ny medlem i administrasjonsutvalet vert vald: Atle Kvåle f. Som ny varamedlem i administrasjonsutvalet: Sveinung Valle g. Som ny varamedlem i fylkesutvalet vert vald: Anne Line Innvær h. Som ny varamedlem i fylkesvalstyret vert vald: Anne Line Innvær 15

16 i. Som ny varamedlem i valnemnda vert vald: Toralf Mikkelsen j. Som ny varamedlem i styret i Stiftelsen Voss Mylna vert vald: Inger Johanne Seim 55/13 SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - TORILL EIDSHEIM. NYVAL OG SUPPLERINGSVAL 1. Representanten Torill Eidsheim vert friteken frå verva som medlem i fylkestinget, varamedlem i fylkesutvalet, varamedlem i fylkesvalstyret, medlem i samferdselsutvalet, varamedlem i valnemnda, styreleiar i Voss og Omland Bompengeselskap AS, varamedlem i styret for Sunnhordland Lufthavn AS, varamedlem i styret for I/S Rv 7, varamedlem i styret for Nordhordlandspakken og vararepresentant til Fylkesmøtet i KS for resten av valperioden For resten av valperioden gjer fylkestinget slike val: a. Ny medlem i fylkestinget etter opprykk: John Opdal b. Varamedlem i fylkesutvalet: Ingrid Reitan c. Varamedlem i fylkesvalstyret: Ingrid Reitan d. Varamedlem i valnemnda: Eli Årdal Berland e. Silja Ekeland Bjørkly vert friteken frå vervet som medlem i kontrollutvalet. f. Medlem i samferdselsutvalet: Silja Ekeland Bjørkly g. Medlem i styret for Voss og Omland Bompengeselskap AS: Stein Inge Ryssdal h. Leiar i styret for Voss og Omland Bompengeselskap AS: Stein Inge Ryssdal i. Varamedlem i styret for Sunnhordland Lufthavn AS: Silja Ekeland Bjørkly j. Varamedlem i styret for I/S Rv 7: Silja Ekeland Bjørkly k. Varamedlem i styret for Nordhordlandspakken AS: Silja Ekeland Bjørkly l. Vararepresentant i Fylkesmøtet i KS: Svein Halleraker m. Vararepresentant i Fylkesmøtet i KS jfr. FT-sak 94/12: Dan Femoen 56/13 SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - RUTH GRUNG. NYVAL OG SUPPLERINGSVAL 1. Representanten Ruth Grung vert friteken frå verva som medlem i fylkestinget, medlem i 16

17 fylkesutvalet, medlem i fylkesvalstyret, varamedlem i samferdselsutvalet, nestleiar i valnemnda, medlem i Vestlandsrådet, varamedlem i styret for Bybanen AS, medlem i styringsgruppe for Regionpakke Bergen, medlem i Kontaktutvalet for Bergensprogrammet, varamedlem i styringsgruppe for Regionalt Næringsforum og representant til Fylkesmøtet i KS for resten av valperioden For resten av valperioden gjer fylkestinget slike val: a. Ny medlem i fylkestinget etter opprykk: Inger Johanne Seim b. Medlem i fylkesutvalet: Marte Malones c. Varamedlem i fylkesutvalet: Toralv Mikkelsen d. Medlem i fylkesvalstyret: Marte Malones e. Varamedlem i fylkesvalstyret: Toralv Mikkelsen f. Marte Malones vert friteken frå vervet som medlem i opplærings- og helseutvalet. g. Ny medlem i opplærings- og helseutvalet: Jette Lunemann Hansen h. Jette Lunemann Hansen vert friteken frå vervet som medlem i samferdselsutvalet. i. Ny medlem i samferdselsutvalet i perioden : Øyvind Hardeland j. Inger Johanne Seim vert friteken frå vervet som varamedlem i samferdselsutvalet. k. Varamedlem i samferdselsutvalet: Sveinung Valle l. Medlem i samferdselsutvalet og utvalperioden : Inger Johanne Seim m. Medlem i valnemnda: Nils-Olav Nøss n. Varamedlem i valnemnda: Marianne Sandahl Bjorøy o. Nestleiar i valnemnda: Sveinung Valle. p. Varamedlem i samferdselsutvalet: Geir Dale q. Medlem i Vestlandsrådet: Sveinung Valle r. Varamedlem i styret for Bybanen AS: Astrid F. Selsvold. s. Medlem i styringsgruppa for Regionpakke Bergen: Sveinung Valle t. Medlem i Kontaktutvalet for Bergensprogrammet: Sveinung Valle u. Varamedlem i styringsgruppa for Regionalt Næringsforum: Astrid F. Selsvold v. Representant i Fylkesmøtet i KS: Astrid F. Selsvold 57/13 SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALE VERV - HELGE ANDRE NJÅSTAD. NYVAL OG SUPPLERINGSVAL 17

18 1. Representanten Helge Andre Njåstad vert friteken frå verva som medlem i fylkestinget, medlem i fylkesutvalet, medlem i fylkesvalstyret, varamedlem i administrasjonsutvalet, varamedlem i valnemnda, varamedlem i Vestlandsrådet og varamedlem i styringsgruppe for Regionalt Næringsforum for resten av valperioden For resten av valperioden gjer fylkestinget slike val: a. Ny medlem i fylkestinget etter opprykk: Gunnar Bakke b. Medlem i fylkesutvalet: Sigbjørn Framnes c. Varamedlem i fylkesutvalet: Gunnar Bakke d. Medlem i fylkesvalstyret: Sigbjørn Framnes e. Varamedlem i fylkesvalstyret: Gunnar Bakke f. Varamedlem i valnemnda: Sigbjørn Framnes g. Varamedlem i administrasjonsutvalet: 1. vara Silje Hjemdal og 3. vara Sigbjørn Framnes h. Varamedlem i Vestlandsrådet: Silje Hjemdal i. Varamedlem i styringsgruppa for Regionalt Næringsforum: Sigbjørn Framnes j. Sigbjørn Framnes får fritak frå vervet som medlem i kultur- og ressursutvalet for resten av valperioden k. Medlem i kultur- og ressursutvalet: Gunnar Bakke 58/13 SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALT VERV 1. Søknad om fritak frå vervet som leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, datert , frå Anita Garlid Johannessen, Fremskrittspartiet, vert innvilga. 2. Som ny medlem og leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne vert Ellinor Kreybu vald for resten av valperioden /13 SØKNAD OM FRITAK FOR VERV 1. Børge Lunde, Høgre, vert friteken frå vervet som varamedlem i samferdselsutvalet for resten av valperioden Som ny varamedlem i samferdselsutvalet vert vald for resten av valperioden : John Torgeir Torsvik. 18

19 60/13 VAL TIL KONTROLLUTVALET - OPPHEVING OG NYTT 1. Fylkestinget held nyval av kontrollutvalet, jfr. kommunelova 77 nr Kontrollutvalet har slik samansetjing for resten av valperioden : Medlemer: Leiar: Nestleiar: Varamedlemer: Torill Vebenstad, A Magne Ivar Fauskanger, Frp Morten Storebø, H Randi Stang Volden, H Elisabeth Næverlid Sævik, KrF Torill Vebenstad Morten Storebø Terje Hermansen, A Elisabeth Refvik. A Eva Sunde, A Anne Lauritsen, Frp Stig Høgholm, Frp Linda Ellefsen Eide, Frp Lars Erik Dalland, H Tore Atle Humlevik, H Nina Jarlind, H Annbjørg Legland, H Gunvor Sønnesyn, KrF Svein Johan Bakke, KrF Arnfinn H. Husby, KrF 61/13 SØKNAD OM FRITAK FRÅ FYLKESKOMMUNALT VERV 1. Søknad om fritak frå vervet som varamedlem i samferdselsutvalet, datert , frå Randi Stang Volden, Høyre, vert innvilga. 2. Som ny varamedlem i samferdselsutvalet vert Stig Yngve Røkenes vald for resten av valperioden Tom-Christer Nilsen Natalie Golis Rolf Nesheim Gro Stien Thorvaldsen sekretær 19

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Grand Terminus, Bergen Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: 11.00-12.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Fylkesordførar

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr.

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 12. oktober 2009 13. oktober 2009 Kl.: 17.05 17.20 13.30 13.35 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 7/09-12/09 MØTELEIAR Leiar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 06. desember 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 06. desember 2012 Kl.: 11.00-12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 3/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V)

Detaljer

Saksprotokoll i fylkestinget Delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS Det vart lagt fram slikt forslag: Delegatar

Saksprotokoll i fylkestinget Delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS Det vart lagt fram slikt forslag: Delegatar Saksprotokoll i fylkestinget - 14.10.2015 Delegatar og varadelegatar til Landstinget i KS 2015-2019 Det vart lagt fram slikt forslag: Delegatar / Varadelegatar 1. Sveinung Valle 2. Kari Sørensen Bernardini

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 11. februar 2013 Kl.: 10.00 14.20 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Folkevalde organ og verv valbolken 2011-2015

Folkevalde organ og verv valbolken 2011-2015 Folkevalde organ og verv valbolken 2011-2015 Ajourført pr. desember 2013 Styre, råd og utval i Hordaland fylkeskommune 2 Innhald Administrasjonsutvalet... 6 Fylkeseldrerådet i Hordaland... 6 Fylkestinget...

Detaljer

Ruth Grung gjorde framlegg om å auka talet representantar i samferdselsutvalet med to.

Ruth Grung gjorde framlegg om å auka talet representantar i samferdselsutvalet med to. Valnemnda 01.11.11 Ruth Grung gjorde framlegg om å auka talet representantar i samferdselsutvalet med to. Kultur- og ressursutvalet Ruth Grung gjorde framlegg om slik endring i varamedlemsrekkja: 1. Øyvind

Detaljer

Folkevalde organ og verv valbolken 2011-2015

Folkevalde organ og verv valbolken 2011-2015 Folkevalde organ og verv valbolken 2011-2015 Ajourført pr. juli 2014 Styre, råd og utval i Hordaland fylkeskommune 2 Innhald Administrasjonsutvalet... 6 Fylkeseldrerådet i Hordaland... 6 Fylkestinget...

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Mona H. Hellesnes foreslo at val til faste utval, styre og råd vert halde som avtaleval.

Mona H. Hellesnes foreslo at val til faste utval, styre og råd vert halde som avtaleval. Fylkestinget 01.11.11 Ruth Grung sette fram slikt forslag: Arbeiderpartiet foreslår at fylkestinget aukar talet på medlemer i samferdselsutvalet med to. Ein til opposisjon og ein til posisjon og at det

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Dalsøyra skule, Gulen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utval: Fylkestinget Møtestad: Dalsøyra skule, Gulen Dato: Tidspunkt: Følgjande faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utval: Fylkestinget Møtestad: Dalsøyra skule, Gulen Dato: 27.10.2017 Tidspunkt: 13.30-14.20 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Gine Hestetun Fylkesordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Leiar FL KRF/SP. Medlem Medlem Medlem

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Leiar FL KRF/SP. Medlem Medlem Medlem Møteprotokoll Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etasje Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Pål Kårbø Leiar FL KRF/SP

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 1. november 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 61/11-68/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 1. november 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 61/11-68/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 1. november 2011 Kl.: 11.00-12.35 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 61/11-68/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen FORFALL Nils-Olav

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Sissel Stokke, Lasse Rindal, Jermund Rekkedal. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 21.11.2005 Tid: 14.30-16.00. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 10.11.05 Desse

Detaljer

Pressemelding 12.12.2012

Pressemelding 12.12.2012 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 12.12.2012 Hordaland fylkesting 12. desember 2012 Privateigde datamaskiner for vg-elevane skal gå over til at elevane i dei vidaregåande skulane

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 25. august 2010 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10 MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) DESSE MØTTE Vik, Dagfinn (FRP) Schei,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Saksprotokoll i valnemnda Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag: «1. Utval for opplæring og helse

Saksprotokoll i valnemnda Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag: «1. Utval for opplæring og helse Saksprotokoll i valnemnda - 14.06.2016 Roald Kvamme, A, sette fram slikt forslag: 1. Emil Gadolin A 2. Kjetil Hestad A 3. Kine Bratli Dale A 4. Linda Haugland Jondahl A Leiar: Emil Gadolin 1. Torgeir Toppe

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service

MØTEPROTOKOLL. Orienteringar: Einingsleiar Terje Raunsgard orienterte om tenestene i den nye eininga Samfunnsutvikling, økonomi og service FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 08.05.2014 Tid: 18:00 I Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anita Garlid Johannessen Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anita Garlid Johannessen Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Gunn Husebø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.2.2010 Kl.: 12.00 16.45 Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Møteprotokoll Utval: Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. et, Fylkeshuset Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 09:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.09.11 Kl.: 09.00 12.50 Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Sonja Hellen Sele ( H ) Marlen Hellen

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Bømlo rådhus Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:00 15:00 (kurs kl. 10.00-12.00) Følgjande

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 18.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 18. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/7050-3 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: 18:00 18.50 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12

Dato: 20. november 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 20. november 2012 Kl.: 11.30 13.00 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5, møterom 367, 3. etg. Saknr.: 16/12-21/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

06/12 Plan for forvaltingsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 14.02.12 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 16:30-00:00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 01.10.2015 Tid: 16:30-00:00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/15 15/739 Kommunestyre- og

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE Vedtatt i Telemark fylkesting, sist endra i sak 27/11 Godtgjeringssatsane er sist regulerte pr. 01.01.2014 1 OMFANG Dette reglementet omfattar: - alle representantar

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.04.2014 Tid: 16:00-17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Dato: 21. mars 2013 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13

Dato: 21. mars 2013 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 21. mars 2013 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle,

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll

Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Bømlo kommune Møtestad: Festsalen, Bømlo rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Aslaug Hellesøy Medlem FL KRF/R/SV Steffan Wetherell Medlem STUD Møteprotokoll Utval: Hordaland fagskulestyre Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3. etg., Fylkeshuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 11.45. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Roald

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.11 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet

MØTEBOK MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Opplærings- og helseutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 27. mars 2012 Kl.: 10.00 Stad: Fylkesutvalsalen; Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 15/12-17/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemar: Stina Kvåle Bergesen (Krf) hadde forfall. For henne møtte Herborg Nordtveit (Sp) som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/295-2 Løpenummer:13/3454 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 06.06.2013 Tid: 16:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer