MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 11.00-14.30 Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Hotel Grand Terminus, Bergen Saknr.: 41/13-61/13 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Nils-Olav Nøss Christopher Beckham Helge André Njåstad Rosalind Fosse Torill Eidsheim Morten Storebø Neshe Lie Kristian Helland MØTANDE VARAMEDLEMER Øyvind Hardeland Inger Johanne Seim Ellinor Kreybu Anita Garlid Johannessen Roe Lauvås Ole Irgens Silja Ekeland Bjørkly Astrid Aarhus Byrknes Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI 1. Ruth Grung 2. Sveinung Valle 3. Astrid F. Selsvold 4. Øyvind Hardeland 5. Marte Malones 6. Rasmus Laupsa Rasmussen 7. Torill Vebenstad 8. Siri Klokkerstuen 9. Inger Johanne Seim 10. Marianne Sandahl Bjorøy 1

2 11. Toralv Mikkelsen 12. Anne-Line Innvær 13. Atle Kvåle 14. Jette Lunemann Hansen 15. Jane Kirsti Stangeland 16. Helge Nævdal FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Ellinor Kreybu 4. Sigbjørn Framnes 5. Silje Hjemdal 6. Inger Signe Ulvund 7. Gustav Bahus 8. Anita Garlid Johannessen HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Inge Reidar Kallevåg 4. Birthe Eriksen 5. Roe Lauvås 6. Einar Lutro 7. Stein Inge Ryssdal 8. Eli Årdal Berland 9. Dan Femoen 10. Svein Halleraker 11. Iril Schau Johansen 12. Nils Marton Aadland 13. Ole Irgens 14. Peder Sjo Slettebø 15. Ingrid Reitan 16. Børge Lunde 17. Silja Ekeland Bjørkly KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Astrid Aarhus Byrknes 2

3 5. Elisabeth Næverlid Sævik MILJØPARTIET DE GRØNNE 1. Tom Sverre Tomren RAUDT 1. Natalie Golis SENTERPARTIET 1. Benthe Bondhus 2. Jostein Ljones 3. Alexander Fosse Andersen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Aud Karin Oen 2. Tom Skauge VENSTRE 1. Mona Haugland Hellesnes 2. Alf Helge Greaker 3. Anne Beth Njærheim 4. Rolf Nesheim MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skrive under møteboka saman med fylkesordføraren vart Natalie Golis og Rolf Nesheim valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. Ti representantar hadde ordet. I samband med ordskiftet etter talane sette Torill Selsvold Nyborg på vegner av KrF fram slikt oversendingsforslag: «Fylkestinget ber om å få framlagt ein statusrapport for klimaplanen i neste fylkesting. Fylkestinget etterlyser måloppnåing. Kva tiltak har ein lukkast med? Kva tiltak har vi ikkje lukkast med, og når vi måla i klimaplanen innan planperioden?» Nyborg sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. 3

4 Aud Karin Oen sette på vegner av SV fram slikt forslag til fråsegn: «Ikkje legg ned fylkeskommunen bit for bit! Bergen kommune vil i følgje oppslag i media søkja om å få overta 20 vidaregåande skular. Hordaland fylkesting ser med uro på dette og vil åtvara mot ei sakte utarming av fylkeskommunen sine oppgåver. Hordaland fylkeskommune er ein god skuleeigar og driv dei vidaregåande skulane godt både for elevar og tilsette i heile Hordaland. Ved ein utarmingsprosess er det svært sannsynleg at dyktige lærarar finn seg nytt og tryggare arbeid og at vi såleis mistar kompetanse vi treng i ein god vidaregåande skule Ein av grunnane til at byrådet ønskjer ei overtaking er m.a. undervisning i kinesisk som går frå steget. Dette er ein svært marginal del av alt det pedagogiske arbeidet som vert gjort ved dei vidaregåande skulane, og kan ikkje rettferdiggjera eit slikt drastisk steg som ei overtaking vil vera. Dessutan vil ei oppsplitting av dei vidaregåande skulane i Hordaland óg skapa vanskar for elevar som kjem frå andre kommunar enn Bergen, men som likevel vil ha rett til å gå der slik dei gjer i dag. Det heile verkar ikkje godt nok gjennomtenkt og vil skapa unødig byråkrati med t.d. fleire administrasjonar. Bergen kommune har ikkje ein god tradisjon for vedlikehald av skulebygga sine, og det er ingenting som tilseier at dei ville vedlikehalda dei vidaregåande skulane betre. Skal det koma ein fylkeskommunal reform, må den vera heilskapleg og godt førebudd, ikkje ein stykkevis og delt utarmingsprosess der ei og ei oppgåve vert teke vekk eller svekka.» Fylkestinget vedtok mot 4 røyster (SV, R, MDG) at forslaget ikkje skulle realitetsbehandlast. HELSING OG PRESENTASJON Ordførar Trude Drevland i Bergen kommune ønskte fylkestinget velkomen til Bergen. Ass. regionvegsjef Paal Fosdahl frå Statens vegvesen orienterte om NTP handlingsprogram. YMSE Meldingane 24 og 25/13 vart tekne til orientering Fylkestinget behandla sakene i slik rekkjefølgje: 41-61/12. INTERPELLASJON Aud Karin Oen hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: «Business Region Bergen som næringspolitisk instrument «I 2007 vart aksjeselskapet Business Region Bergen (BRB) skipa med formål å drive «regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som faller naturlig saman med dette.» (jfr. 3). Det klart mest positive med etableringa av BRB, var ønskje å komme over kunstige motsetnader mellom byfolk og strilar. Bergen kan no av og til verte seg sjølv nok og få dei med på ulike formar for forpliktande samarbeid kan i seg sjølv ver eit gode. Ønskje om samarbeid kan likevel ikkje vere eit mål i seg sjølv. Innanfor eit område som næringspolitikk, så må det vere spesielt lov til å be om konkrete resultat. Samarbeidet har til no har kosta om lag 80 millionar offentlege kroner. Etter det eg finn ut er vel 30 millionar fylkeskommunale kroner. 4

5 For Hordaland fylkeskommune har det vore ei ny røynsle å skulle drive så mykje av næringspolitikken sin via eit frittståande selskap. Fylkestinget sine sjansar til å påverke næringspolitikken har vorte meir indirekte. Eit frittståande aksjeselskap kan ikkje styrast slik som ei næringsavdeling og eit aksjeselskap er langt meir frittståande enn eit interkommunalt selskap. Dette vert spesielt utfordrande når ein ser at BRB bruke millionar av offentlege kroner på ei kampanje, «Vekstlandet», som av fleire fagfolk får særs dårlege skotsmål. Ei tredje utfordring i tillegg til den høge pengebruken og dei små sjansane til å påverke drifta, er at BRB ikkje har vorte møtt med applaus frå dei som skulle trengje BRB mest, nemleg næringslivet. Til Bergens Tidende seier leiar av næringslivet i Bergens medlemsorganisasjon, Bergen næringsråd, at: «Det kan da umulig være en offentlig oppgave å sette i gang aktiviteter som allerede er ivaretatt av helprivate medlemsorganisasjoner for næringslivet.» Ho ytrar seg i same intervjuet kritisk til at BRB og andre næringsorganisasjonar overlappar for mykje, ikkje har noko klar arbeidsdeling og kjempar om dei same offentlege pengane. Eg veit ikkje kor representativ haldingane hennar i dette intervjuet er for næringslivet, men eg trur mange, både vanlege folk, næringslivsfolk og politikarar, slit med å sjå og forklare forskjellen på det BRB driv med og det næringslivet sine eigne organisasjonar driv med. Mine spørsmål til fylkesordføraren er: 1. Har satsinga på BRB så langt vore vellykka, om ja: Kva for konkrete positive resultat vil fylkesordføraren spesielt trekkje fram? 2. Vil det verte vurdert å endre selskapsstrukturen eller på andre måtar skaffe fylkestinget meir direkte innverknad på BRB si drift? 3. Meiner fylkesordføraren at det kan og bør verte gjort noko for å få til ei klårare arbeidsdeling mellom det offentleg eigde aksjeselskapet BRB og dei private medlemsorganisasjonane til bedriftene?» Fylkesordføraren svarte slik: «Svar på spørsmål 1: Jeg viser til svar gitt i fylkestinget 11. og 12. juni Svar på spørsmål 2: Undertegnede er nestleder i styret, noe som sikrer god fylkespolitisk oppfølging av selskapet. I samsvar med bestilling fra oss og fra noen av eierkommunene, er Deloitte AS i gang med en selskapskontroll av BRB, der formålet er å vurdere Hordaland fylkeskommune og Askøy kommune sin eierstyring av BRB. En eventuell vurdering av selskapsstrukturen er ikke aktuell før resultatet av denne kontrollen foreligger. Forholdene mellom BRB og Hordaland fylkeskommune er regulert i en samarbeidsavtale fra Denne avtalen skal løpe i 5 år. I 2014 vil det derfor bli gjennomført en vurdering av hvordan avtalen har fungert og om den eventuelt skal reforhandles/revideres. I forbindelse med årlig tildeling av økonomisk støtte til BRB blir det utarbeidet et tildelingsbrev der rutiner for samarbeid og rapportering er formulert. Svar på spørsmål 3: Når det gjelder arbeidsdeling mellom BRB og private medlemsorganisasjoner, så blir dette regulert med samarbeidsavtaler mellom den enkelte organisasjon og BRB. I dette arbeidet 5

6 har BRB et kontinuerlig fokus på å unngå dobbeltarbeid og overlapp med disse organisasjonene. Dersom dette ikke blir gjennomført i forhold til avtalene, må organisasjonene ta forholdet opp med BRB slik at arbeidsdeling og samarbeid blir avklart. I sitt møte 29. september i år vedtok fylkesutvalget prioriteringskriterium og forvaltingsregime for samarbeidsavtaler med regionale næringsutviklingsselskap. Dette vil gjelde de ulike nettverksorganisasjonene og samarbeidsorganisasjoner. Av vedtaket fremgår det at støtte til BRB, fremdeles skal skje etter en særskilt behabdling (se forøvrig svar på spørsmål 2 over). Administrasjonen arbeider nå med en vurdering av de ulike nettverksorganisasjonene og sak om dette vil bli fremmet for fylkesutvalget så snart dette er klart. Det er en utfordring at det etter hvert er ganske mange organisasjoner innenfor næringsfeltet som ligger i grenseland mellom offentlig/privat og med til dels overlappende interesseområder. Mange har også en vesentlig del av sin finansiering fra fylkeskommunale og andre offentlige kilder. Det vil uten tvil være behov for kontinuerlig grenseoppgang og konsentrasjon av virkemidler.» SPØRSMÅL Ruth Grung hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «1. Status for arbeidet med mulighetsstudie for Hjeltnes I behandlingen av skolebruksplanen ble det vedtatt en mulighetsstudie for Hjeltnes. Til dette fylkestinget har vi fått et notat om utsetting av salg av eiendommer i tilknytning til skolen. Ber om informasjon om fremdriftplan, mandat, sammensetning av gruppen som arbeider med mulighetsstudiet, hvor mye ressurser som er satt av og hvordan prosessen skal forankres politisk.» Fylkesordføraren svarte slik: «Det kommer en sak til møtet i fylkesutvalget 31.oktober med informasjon om arbeidet med mulighetsstudien ved Hjeltnes vidaregåande skule.» Ruth Grung hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «2. Status for arbeidet med kulturminnene Odda smelteverk Viser til fylkesutvalgets vedtak i møte den Etter nesten to år ber vi om status på arbeidet. 1. I vedtaket var vi tydelig på at vi ønsket en bred mobilisering for å skape lokal begeistring etter 10 år med uro. Videre var det ønskelig at mulighetsanalysen skulle være en åpen og bredt forankret prosess. På hvilken måte har man lykkes med dette? 2. Det ble videre pekt på det omfattende arbeidet med å sette i stand og tilrettelegge for aktiv bruk av kulturminnene på Odda smelteverk. Regjeringen bidro med flere millioner. Er disse midlene blitt brukt og er det utarbeidet en oversikt over merbehovet for å sikre at byggene blir satt i forsvarlig stand? Og er det vedtatt planer for fremtidig bruk?» Fylkesordføraren svarte slik: 1. «Riksantikvaren har kunngjort ein nasjonal konkurranse for ein moglegheitsstudie for tidlegare Odda smelteverk. Interessa har vore stor og frå over 100 interessentar har 18 firma levert anbod. Saka er no til handsaming hjå Riksantikvaren. 2. Frå statsbudsjettet 2012 og 2013 kapittel 1429 post 72.8 har Hordaland fylkeskommune pr fått overført kr i tilskot til sikringstiltak Odda 6

7 smelteverk. Av desse står det no att kr i tilskotsmidlar som pr. i dag ikkje er utbetalt frå Hordaland fylkeskommune. Hjå Riksantikvaren står det att kr av Stortinget si løyving på 25 mill. kr. Tilskotsmottakar og eigar, Smelteverkstomta næringsutvikling (SNU), meiner at dei truleg treng kring 10. mill. kr meir enn kva som alt er løyvd. Samarbeidet med tilskotsmottakar har vore særs godt.» Rasmus Laupsa Rasmussen hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «3. Tannklinikken i Austrheim Fra årsskiftet 2013/2014 blir tannklinikken i Austrheim lagt ned, jfr. vedtak i fylkestinget fra Austrheim kommune får i brev fra fylkestannlegen opplyst at dette skyldes at det er vanskelig å rekruttere tannleger til klinikken. Dett er en virkelighetsbeskrivelse som Austrheim kommune ikke kjenner seg igjen i. De opplyser at det ikke siden 60-tallet har vært problemer med å rekruttere tannleger til klinikken. Videre opplyser de at kommunen selv bidrar til klinikken med blant annet transport for tannlege, noe som medfører at det er lettere å holde på personalet ved klinikken. Klinikken i Austrheim er svært moderne og har lave driftsutgifter. Videre vil det i fremtiden være et større behov, da det også går mot nedleggelse av klinikken på Fedje. Samtidig er det klart at Austrheim vidaregåande skule skal opprettholdes, og da ville det kanskje være fornuftig å sikre at elevene ved skolen har et tannhelsetilbud i rimelig nærhet. Spørsmål mener fylkesordføreren det er forsvarlig å legge ned tannklinikken i Austrheim på nåværende tidspunkt? mener fylkesordføreren at elevene ved Austrheim vidaregåande skule har et tilstrekkelig godt tannhelsetilbud dersom klinikken i Austrheim legges ned? vil det være aktuelt å fremme en ny sak om tannhelsetilbudet i Austrheim kommune og gjøre en ny vurdering før en endelig legger ned klinikken?» Fylkesordføraren svarte slik: «Austrheim tannklinikk er ikkje vedtatt nedlagt, men vil bli foreslått nedlagt. Saken er enno ikkje fremja til politisk handsaming for endeleg vedtak i fylkesutvalet. I samsvar med vedtekne rutinar i slike saker er det halde drøftingsmøte med Austrheim kommune, og saka vil bli fremja til politisk handsaming så snart fylkesrådmannen har motteke skriftleg uttale frå kommunen. Forslag om nedlegging av Austrheim tannklinikk er i samsvar med den vedtekne fylkesdelplanen «Tannhelsetenester i Hordaland ». I fylkesdelplanen står følgjande: «Austrheim tannklinikk vert lagt ned i Klientellet i Austrheim vert overført til Lindås tannklinikk og Manger tannklinikk». Etablering av større tannklinikkar gir det fagleg beste og det mest stabile tannhelsetilbodet til innbyggjarane i Hordaland. Fylkesordføraren ser ingen grunn til å stille spørsmål om det er forsvarleg å legge ned Austrheim tannklinikk. Ved ev. nedlegging av Austrheim tannklinikk vil pasientane få tannhelsetilbodet på Lindås tannklinikk eller Manger tannklinikk om nokon ønskjer det. Lindås tannklinikk er allereie dimensjonert for å ta imot pasientar og tilsette frå Austrheim tannklinikk. Reiseveg mellom Austrheim og Lindås er 22 km, og reiseveg mellom Austrheim og Manger er 21 km. Hos barn og unge er tannhelsa blitt så god at den faglege tilrådinga er at det skal gå 1,5-2 år mellom kvar undersøking hos tannlege/tannpleiar. Tapt skuletid for elevar ved Austrheim vidaregåande skule vil derfor vera liten. Det vert og vist til fylkestingvedtak i sak 69/12 der tannhelsetenesta som sin del av «aksjon handlefridom» skal spara inn 5 mill. i driftsbudsjettet innan Fylkestinget har slutta seg 7

8 til at innsparinga i tannhelsetenesta skal skje gjennom ei rasjonalisering av klinikkstrukturen. Forslag om nedlegging av Austrheim tannklinikk er ein del av dette.» Alf Helge Greaker hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «4. Tiltak mot piratdrosjeverksemd Fylkeskommunen er ansvarleg for tildeling av drosjeløyve, og det er av stor interesse at verksemda skjer i ordna former. Diverre er ikkje dette tilfellet i store deler av landet, inkludert i Bergen. Venstre siktar konkret til piratdrosjer som i tillegg til å vere ulovleg, øydelegg for alle som driv ordinær drosjeverksemd. Dessutan vil statistikkane som fylket og politikarane legg til grunn for løyvebehov og strategiske vurderingar, vere misvisande. Å køyre mot vederlag på denne måten er svart arbeid. Media har óg omtala tragiske overgrepssaker og ruskjøring gjort av piratdrosjer. Sjølv om det tidlegare i Bergen har vore eit par aksjonar mot piratdrosjer i julebordssesongen, så er dette ei stor utfordring heile året, om sommaren óg. I tillegg har formidling av slik ulovleg transport spreidd seg gjennom sosiale medium kor det til dømes finst eigne facebook-sider kor piratdrosjesjåførane legg ut stad, namn og telefonnummer. «Hvem kjører Bergensområdet» har over brukarar. Dette må fylkespolitikarane vere med å gripe fatt i og nytte dei verktya ein kan. Underteikna har sjølv vore ute for å observere seint fredag og laurdag; fylkesordførar, og kan gå god for alle signal som drosjenæringa har kome med: Det er ei omfattande og organisert piratkjøring, kor dei stiller seg opp og praiar kundar, relativt openlyst. Ved eit par høve har representanten sjølv blitt tilbydd ulovleg skyss, og observert at det kan vere eigne personar som dirigerer og fordeler passasjerane inn i ulike bilar. Sjølv om ein politipatruljebil like ved blei varsla, skjedde det ikkje noko. Ved eit anna høve var politiet godt synlege, noko som hadde ein viss avskrekkande effekt, men det var ingen teikn på at politiet ville foreta kontrollar av noko slag. Venstre forstår godt at drosjesjåførar blir frustrerte av at dette går føre seg så openlyst. Områda kring Vaskerelven, ved Torget og sidegater ved Bryggen er mykje brukte «venteplassar» for piratdrosjer. Publikum bør på grunn av eigen tryggleik ha interesse av å unngå piratdrosjer; i Oslo skal visstnok halvparten av dei som blei tatt i ein politiaksjon, ha vore voldsdømte (Aftenposten ). Venstre meiner fylkeskommunen må saman med relevante partar, vurdere tiltak både på kort og lang sikt. Drosjenæringa har sjølv fokusert på piratdrosjeverksemd. I Ålesund har politiet trappa opp innsatsen mot piratdrosjer; bøter på opptil kroner, tre månaders køyreforbod og avskilting av kjørety, har visstnok fungert bra (Sunnmørsposten ). I julebordssesongen 2009 samarbeidde politiet i Bergen med drosjer og busselskapa, og stengte fleire sentrale sentrumsgater for andre enn buss/taxi. Venstre vil punktvis nemne nokre tiltak som bør vere aktuelle for fylkeskommunen: ta initiativ opp mot politi, skatteetat og vegeigarar for meir langsiktig samarbeid som vegeigarar, kan kommune og fylke regulere vegbruk nattestid politimelde administratorar av nettsider som formidlar ulovleg verksemd om piratdrosjer vurdere pliktkøyring for kvart enkelt løyve som inkluderer fast nattskift per månad haldningskampanjar opp mot publikum utforme anbodskontraktar som sikrar eit godt drosjetilbod i distrikta sentrale, meir funksjonelle og permanente drosjeterminalar - Vil fylkesordføraren ta med seg desse momenta og saman med andre relevante aktørar, få på plass effektive og langsiktige tiltak mot piratdrosjer?» 8

9 Fylkesordføraren svarte slik: «Fylkesordføreren er ikke ukjent med problemet med piratdrosjer som representanten her tar opp og de negative sidene som piratdrosjer fører med seg. Jeg viser til at fylkeskommunen hvert år før julebordsesongen har fellesmøter med drosjesentralene, Statens vegvesen, Bergen kommune og politiet om hvilke tiltak som bør settes i verk mot piratdrosjene, basert på erfaringer fra tidligere år. På fellesmøtene arbeider en ut forslag til stenging av gater, oppretting av midlertidige drosjeholdeplasser og så videre for å holde piratdrosjene borte, og gi en mest mulig oversiktlig situasjon for politiovervåkning av Bergen sentrum. Det som har vist seg å være det beste virkemiddelet mot piratdrosjene, er at drosjesentralene sørger for å ha så mange drosjer som mulig ute på veiene og gatene i helgene i november og desember. Jeg vil påpeke at det er politiet som med sitt nærvær på sentrale steder i Bergen sentrum kan medvirke til å få ned antallet på piratdrosjene i den mest travle drosjetiden av året. Jeg minner om at dette er en ulovlig virksomhet som til syvende og sist er en politisak. I interpellasjonen tar representanten opp en hel del spørsmål/forslag som jeg her ikke kan kommentere siden mange av disse spørsmålene/forslagene krever mer arbeid fra administrasjonen sin side, tatt i betraktning tidspunktet for oversendingen av spørsmålene. Men jeg vil ta med meg innholdet i spørsmålene for å se nærmere på hva fylkeskommunen kan gjøre ut fra det ansvarsområdet vi har for drosjene.» Tom Skauge hadde sendt slik spørsmål til fylkesordføraren: «5. Ferjefri E39 Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Sjømannsforbundet laget en rapport for å se på de samfunnsøkonomiske sidene av å bygge gigantprosjektet ferjefri E39. Prosjektet er anslått å koste minst 100 milliarder kroner. Sannsynligvis mer. I rapporten heter det at «Fire av sju ferjeavløsningsprosjekter på E39 mellom Stavanger og Trondheim er sterkt samfunnsøkonomisk ulønnsomme uansett regnemåte og bør legges bort dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn». De fire «sterkt ulønnsomme» prosjektene er kryssing av Sognefjorden (Lavik-Oppedal), Storfjorden (Solevåg-Festøy), Romsdalsfjorden (Vestnes-Molde) og Haslafjorden (Kanestraum-Halsa). Det eneste prosjektet som «uansett regnemåte» er samfunnsøkonomisk lønnsomt er Rogfast ifølge rapporten. To andre punkt som blir kritisert er den høye bompengeandelen og den kraftige stigningen (7 %) som er lagt inn i Rogfast-tunnellen. EU kommer om få år med krav om maks 5 % stigning i tunneler. Spørsmål: 1. TØI-rapporten gir meget sterk kritikk av avgjørende premisser for planene om fergefri E39 som lå til grunn for fylkestingets behandling tidligere i år. 2. Vil fylkesordfører sikre at rapporten blir lagt frem for tinget slik at tinget får et bedre bilde av kostnader, nytte og mulige planendringer som følge av EUs tunneldirektiv? 3. Vil regjeringserklæringen om mindre bompenger få følger for Rogfast som er nesten 100 % bompengefinansiert?» 9

10 Fylkesordføraren svarte slik: 1. «Fylkestinget forholder seg til de prosesser og dokumenter som Statens Vegvesen/ Samferdselsdepartementet inviterer til. I dette konkrete tilfellet har fylkestinget blitt forelagt alle de dokumenter og prosesser som er gitt i anledning E39. Det kan potensielt finnes en lang rekke dokumenter som ikke er en del av den politiske behandlingen, men som samtidig belyser viktige sider ved en sak. Så er også tilfelle for de ulike trasévalgene på E39. Mange av disse dokumentene er offentlig tilgjengelige, og jeg oppfordrer alle til å sette seg godt inn i alle saker vi behandler. Samtidig vil jeg også i fremtiden være nøye med å forelegge de dokument som er relevante for den formelle behandlingen av saker slik at fylkestinget forholder seg til det samme beslutningsgrunnlaget som det øvrige forvaltningsapparatet. Slik er vi med og sikrer en konsistent og demokratisk behandling i alle saker. 2. Fylkesordføreren vil være forsiktig med å mene noe om regjeringserklæringer på generelt grunnlag. Fylkestinget og undertegnede følger nøye med i det som skjer på Stortinget og i Regjeringen, men kan vanskelig mene noe om hvordan enkeltsaker vil bli behandlet i Regjering og deretter Storting.» MELDINGAR Periode: 12. juni oktober 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 24/ Hjeltnes vidaregåande skule - status sal av husvære 25/ Fullmakt sal av eigedomar på Voss - svar på oversendingsforslag frå Ruth Grung 10

11 SAKNR. 41/13 ASKØYPAKKEN - GARANTI FOR LÅN Atle Kvåle gjekk frå som ugild fordi han er styreleiar i Askøy Bompengeselskap AS. Alf Helge Greaker og Inger Ulvund er styremedlemer i same selskap. Også dei gjekk frå som ugilde. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Det var 54 representantar til stades. Røysting 1. Hordaland fylkeskommune gjev sjølvskuldnargaranti for lån på inntil mill kr som Askøy Bompengeselskap AS tek opp til delvis finansiering av Askøypakken. Garantien dekkjer i tillegg inntil 10 % av hovudstol til påløpne kostnader. 2. Garantien opphøyrer seinast 31. desember /13 E134 STORDALSTUNNELEN - REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSOPPLEGG. Fylkestinget sluttar seg til det reviderte bompengeopplegget for E134 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). 43/13 SØKNAD OM FORSKOTERING - VEGTILTAK OMFATTA AV REKKEFØLGEKRAV I ÅSANE Atle Kvåle sette fram slikt forslag: «Punkt 1: Som innstillinga. Punkt 2: Fylkestinget godkjenner forskotering av 6 mill. kr av Coop Åsane Eiendom AS til etablering av 4-felts veg mellom ny rundkøyring Åsamyrane-Åsane senter/myrdalsvegen og Nyborgkrysset. Punkt 3: Som innstillinga. Punkt 4: Som innstillinga.» Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Saka vert utsett.» Røysting Skauge sitt forslag fekk 4 røyster (SV, R, MDG) og fall. Tom Skauge sette fram slikt forslag: 1. «SV meiner at saka syner at kollektivtilbodet ikkje vil bli betre av tiltaket. 2. Utbyggingsavtalen syner at utbyggjar alt har akseptert å ta utgiftene.» 11

12 Røysting Skauge sitt forslag fekk 4 røyster (SV, R, MDG) og fall. Innstillinga punkt 1 vart samrøystes vedteken. Innstillinga punkt 2 vart vedteken med 34 røyster mot 23 røyster (SV, A, R, MDG, Sp) for Kvåle sitt forslag. Innstillinga punkt 3 og 4 vart samrøystes vedteken. 1. Fylkestinget godkjenner ikkje søknaden frå Coop Åsane Eiendom AS om forskotering av ny rundkøyring VR5 mellom Åsamyrane og Åsane senter/myrdalsvegen. 2. Fylkestinget godkjenner forskotering av 15 mill. kr av Coop Åsane Eiendom AS til etablering av 4-felts veg mellom ny rundkøyring Åsamyrane-Åsane senter/myrdalsvegen og Nyborgkrysset. 3. Fylkestinget legg til grunn at tilbakebetaling skal skje innanfor den ordinære økonomiske ramma til Bergensprogrammet. Fylkestinget set ikkje ei konkret tidsramme for tilbakebetaling, tidsramma må i staden avklarast i arbeidet med Regional transportplan Fylkestinget ber om at det vert lagt fram ei prinsippsak til politisk handsaming i høve forskotering i saker der det ligg føre utbyggingsavtalar og rekkjefølgjekrav. 44/13 VOSSAPAKKO - UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD - RV 13 JOBERGTUNNELEN Astrid F. Selsvold gjekk frå som ugild fordi ho er styremedlem i Vossapakko. Jf. forvaltningslova 6, 1. ledd e. Det var 56 representantar til stades. Fylkestinget sluttar seg til bompengesøknaden frå Voss og Omland bompengeselskap AS om utviding av Vossapakko med prosjektet Rv 13 Jobergtunnelen, i samsvar med vedtak i kommunane Voss, Vik, Vaksdal og Granvin. 45/13 TENESTEPENSJONSORDNINGA - FLYTTING TIL KLP Svein Halleraker stilte spørsmål om han var ugild fordi sambuaren hans er sit i konserntyret for KLP. Fylkestinget vedtok mot 1 røyst (KrF) at Svein Halleraker var ugild, jf. forvaltningslova 6, 2. ledd. Halleraker gjekk frå under røystinga. Det var 56 representantar til stades. Fylkestinget vedtek å inngå ny avtale om tenestepensjonsordning i KLP flytta ordninga frå DNB. Flyttetidspunktet vert fastsett til

13 Fylkesordføraren sender eit brev til DNB der ein gir uttrykk for at Hordaland fylkeskommune er kritisk til varigheit av inngått avtale. Fylkesordføraren sender brev til departementet angåande konkurransesituasjonen for offentlege pensjonsordningar. 46/13 NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE Dei folkevalde i Hordaland fylkeskommune vert frå 1. januar 2014 meldt inn i den ordinære tenestepensjonsordninga for tilsette. 47/13 FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Fylkestinget tek finansrapporten for 2. tertial til orientering. 48/13 TERTIALRAPPORT PR. 31. AUGUST REKNESKAPSPROGNOSE 1. Fylkestinget tek tertialrapporten til orientering. 2. Det vert gjort følgjande endringar i investeringsbudsjettet: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesveginvesteringar Bompengar Overføring frå staten Infosystem haldeplassar Bybanen - vognmateriell Bybanen 2. byggjesteg Bybanen - bompengar Bybanen 3. byggjesteg Bybanen - bompengar Fylkesrådmannen får følgjande fullmakter til å gjere justeringar på vegbudsjettet: Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponera mellom prosjekt innanfor dei enkelte programområda slik dei går fram av plan- og byggjeprogrammet. Fylkesrådmannen får fullmakt til å disponera avsett sum til rebudsjettering på investeringsbudsjettet for fylkesvegane. 13

14 49/13 PROSJEKTREKNESKAPAR - REVISJON Terje Søviknes sette på vegner av FrP, H, V og KrF fram slikt forslag: «Endring i punkt 1: Beløpsgrensa vert heva til 10 mill. kr. Elles som innstillinga punkt 1 og 2.» Røysting Søviknes sitt forslag vart vedteke med 34 røyster mot 23 røyster (A, SV, Sp, R, MDG) for innstillinga. Fylkestinget vedtek at prosjektrekneskapar: 1. På 10 millionar kroner eller høgare skal reviderast av ekstern revisor og handsamast i kontrollutvalet før dei går vidare til politisk handsaming. 2. Der avviket i høve opphavleg budsjett er meir enn 10 %, skal same rutine følgjast. 50/13 FULLMAKT SAL AV EIGEDOMAR PÅ VOSS Fylkestinget godkjenner salet av eigedomene som er lista i saka. Fylkestinget godkjenner at fylkeskommunen leiger ca. 80 hyblar av ny eigar på Rogne. Sal av Rogne vidaregåande skule og avtale om leige av hyblar skal ikkje gjennomførast før sak om internat på Voss etter skuleutbygginga er handsama politisk. Fylkesrådmannen får fullmakt til å akseptere bod som er høgare enn 90 % av prisønske. Dersom høgaste bod er lågare enn 90 % av prisønske kan fylkesutvalet ta avgjerd om salet. 51/13 KLAGENEMNDA - SUPPLERINGSVAL AV VARAMEDLEM For resten av valperioden vert Gro Gjelsvik vald som ny varamedlem i klagenemnda. 52/13 REGIONALE HELSEFØRETAK - KANDIDATAR TIL STYRET FOR HELSE VEST RHF 14

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal Det medisinsk odontologiske fakultet i Bergen Etne eldreråd

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer