IS Årsrapport Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IS-2212. Årsrapport 2013. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel"

Transkript

1 IS-2212 Årsrapport 2013 Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 1

2 Heftets tittel: Årsrapport 2013 for helsetjenester til innsatte i fengsel Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet avdeling for minoritetshelse og rehabilitering Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks:

3 Forord Innsatte i fengsel har rett til samme helse- og omsorgstjenester som den øvrige befolkningen har krav på. De innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Det er kommunene som er ansvarlige for de kommunale helse- og omsorgstjenesten i fengslene. De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenestens tilbud når det gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester. Fylkeskommunen har ansvaret for tannhelsetjenesten. Psykiske helseproblemer og en økning i antall innsatte med utenlandsk opprinnelse medfører nye utfordringer for personell i helse- og omsorgstjenesten i fengsel. En forutsetning for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester er at de innsatte har tilgang til kvalifisert personell som har særlig kompetanse på forhold knyttet til de innsattes spesielle levekår, livssituasjon og helseproblemer og også kjennskap til kriminalomsorgens oppgaver i fengsel. Helsepersonell og kriminalomsorgsansatte har ulike oppgaver overfor de innsatte, og tjenestene som ytes har ulike formål og benytter forskjellige virkemidler. I fengselet står helsepersonell overfor både juridiske, helsefaglige og etiske utfordringer. Samarbeid med kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten er av stor betydning for å kunne ivareta de innsattes behov for helsehjelp. 3

4 I n n h old Forord 3 Innledning 5 Årsrapport 2013 for helse- og omsorgstjenester, og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel 6 1. Ansvar og rettigheter Økonomi 6 Statsbudsjettets kapitel 762 post Lovgrunnlaget 6 2 Om fengselet og de innsatte data hentet fra kriminalomsorgens årsstatistikk Helsepersonell bemanning og kompetanse: Bemanning 8 Psykolog / psykiater 9 Kompetanseutvikling Fengselshelsetjenestens vurdering av tilbud om helsetjenestenes forsvarlighet og tilstrekkelige ressurser. 9 4 Helsetjenestens tilbud Behov for tolk / bruk av tolk Samarbeid Helsetjenestens tilbud til innsatte i fengsel Innkomstsamtaler Innsatte på LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og innsatte med rusproblematikk Innsatte med funksjonshemninger og innsatte med behov for hjelp fra omsorgstjenesten Legemiddelhåndtering Tannhelsetjenester 15 5 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med fengsel 16 6 Fylkeskommunens tilbud om tannhelsetjenester til innsatte i fengsel 17 7 Helsedirektoratets arbeid med tilbud om helsetjenester / tannhelsetjenester til innsatte i fengsel. 18 4

5 I n n ledning 42 av landets kommuner har til sammen 47 fengsel. Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene slår fast at kommunene har det administrative og faglige ansvaret for helse- og omsorgstjenesten i fengsel, innenfor de rammer som følger av lover og forskrifter. Kommuner med fengsel for årlig tilskudd via statsbudsjettet til helse- og omsorgstjenester til innsatte. Tilskuddet er ikke ment å skulle fullfiansiere tjenestene. Fylkeskommunene får tilskudd til tannhelsetjenester.»årsrapport 2013 for helse- og omosrgstjenester til innsatte i fengsel» er er en sammefatning av kommunenes årlige rapportering.. Innsatte har i større grad enn den øvrige befolkningen et sykdomsbilde relatert til rus og psykiske problemer. Tiden i fengsel er en god anledning for rehabilitering. Tannhelsetjenesten har i 2013 fått et enkelt spørreskjema. Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid med tannlege ved avdeling for allmenhelsetjenester i Helsedirektoratet. Hensikten er å få en kortfattet oversikt over tannhelsetjenestilbudet til innsatte. 5

6 Å r s r a p port 2013 for h else- og omsorgstjenester, og t a n n h elsetjenester til innsatte i fengsel 1. Ansvar og rettigheter Innsatte i fengsel skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester som den øvrige befolkningen. De innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Det er kommunene som er ansvarlige for primærhelsetjenesten i fengslene. Dette ansvaret er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkeskommunen har ansvaret for tilbud om tannhelsetjeneste. De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenesten. 1.1 Økonomi Statsbudsjettets kapitel 762 post 61 Det ble i 2013 over statsbudsjettet tildelt 129,458 millioner kroner til helsetjenester til innsatte i fengsler, hvorav 112,42 millioner ble fordelt til kommunene og 17,03 millioner til fylkeskommuner til tannhelsetjenester. De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenestens tilbud når det gjelder psykiatri, rus og somatikk. Spesialisthelsetjenester til innsatte i fengsel finansieres i hovedsak gjennom rammetilskudd til foretakene. Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel har et eget kapitel som omhandler økonomi. 1.2 Lovgrunnlaget Helse og omsorgstjenesteloven trådte i kraft For kommunene beskrives formålet med loven slik: «Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelse.» Folkehelseloven ble vedtatt i 2011, med ikrafttredelse Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Ved innføring av samhandlingsreformen ble det gjort endringer i mange andre sentrale lover, herunder spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. 6

7 2 Om fengselet og de innsatte data hentet fra k riminalomsorgens årsstatistikk Fengselskapasitetene er ca plasser. For 2013 var det nyinnsettelser For 2012 var nyinnsettelser, og i Nær 4000 av nyinnsettelsene i 2013 gjaldt varetekt. Omlag 33 % av alle innsatte i fengsel er utlendinger. Det er omtrent samme andel som foregående år. For 2013 var 121 nasjonaliteter representert. Statsborgere fra andre land utgjør 51 % av alle nyinnsettelser i varetekt. Statsborgere fra 102 land ble varetektsfengslet i Andelen kvinner i fengsel var i ,6 % (9,5 % i 2012). Av disse var 59 mellom 18 og 20 år. 19 kvinner var over 60 år. Når det gjelder alderssammensetningen på menn ved nyinnsettelse 9 menn var 16 år ved innsettelse og 20 menn var 17 år, 587 var mellom 18 og 20 år. 246 var over 60 år. Det vises for øvrig til Kriminalomsorgens årsstatistikk

8 3 H e lsepers o n ell bemanning og k o m petanse: 3.1 Bemanning Helsedirektoratets anbefaling er at helsepersonell har fast tid i fengselet. De fleste kommuner har lege og sykepleier tilgjengelig i fengselet. Det anbefales også at sykepleiere har videreutdanning i psykisk helse og/eller rus. I 12 fengsel er det ikke sykepleiere med slik kompetanse, mens det totalt er en økning på sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse fra 2012 til Det er en liten nedgang på antall legeårsverk/legetimer pr uke. Særlig små kommuner melder at det er vanskelig å rekruttere leger til helse- og omsorgstjenesten i fengsel. Fastlege i fulltidspraksis kan pålegges å delta inntil 7,5 timer per uke i andre allmennlegeoppgaver i kommunen, for eksempel i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sykehjem eller fengsler (Forskrift om fastlegeordning i kommunene 12). Små kommuner med få fastleger kan ha store problemer med å få dekket alle oppgaver som skal ivaretas av allmennlege. For to kommuner medfører dette at innsatte må fremstilles på legekontoret, noe som er uheldig da det medfører merarbeid for kriminalomsorgen og det krever særlig tilrettelegging for å ivareta den innsattes integritet. Det er dessuten viktig at lege kjenner de spesielle forholdene innsatte lever i. I spørreskjemaet ble det spurt om antall timer pr uke for lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, vernepleier og fysioterapeut. Type personell Uketimer Uketimer Uketimer Lege ,75 534,5 Sykepleier , ,12 Sykepleier m 1333,5 1682,6 1749,8 spesialutdanning rus / psyk. Fysioterapeut* m timer i ,7 356,9 fengselet *Tiden fysioterapeut er til stede i fengselet varierer fra 0 til 37,5 timer pr. uke. I tabellen nedenfor er dette omregnet til årsverk for leger og sykepleiere totalt i alle fengsel Ordinær fengselskapasitet Årsverk sykepleiere 98,53 106,36 105,92 114,2 Årsverk leger 11,4 13,22 14,58 14,2 Annet personell: 6 kommuner rapporterer om annet personell under helsetjenester til innsatte. Et fengsel har to hjelpepleiere med spesialutdanning i psykiatri(44.5 t/uke) 8

9 En kommune har 100 % stilling for gestaltterapeut. Landets største fengsel har hjelpleiere og merkantilt personell til sammen 11 uketimer. En kommune har helsesøster 2 timer i uka. Psykolog / psykiater Bare 3 kommuner svarer positivt på at de har kommunal psykolog tilgjengelig for de innsatte. Spesialisthelsetjenesten er til stede i 31 fengsel med psykolog/ psykiater. Hvor mange av disse psykologene som er tilknyttet rusmestringsenhetene, er uklart og det fremkommer heller ikke om psykolog/psykiater tilknyttet rusmestringsenhetene også yter annen hjelp enn rusmestring til innsatte i fengselet. Av kommunenes rapportering leses at 13 kommuner/fengsel ikke har psykolog / psykiater fra spesialisthelsetjenesten tilgjengelig i fengselet. Kompetanseutvikling Fra 5 kommuner rapporteres det at ansatte i fengselshelsetjenesten ikke gis anledning til videre / etterutdanning, for 2012 var tallet 7 kommuner. En kommune forklarer det med at det ikke er mulighet for tilbud om kurs på grunn av dårlig økonomi og mangel på vikar. Andre kommuner rapporterer at flere sykepleie har gjennomført videreutdanning i psykisk helse. 3.2 Fengselshelsetjenestens vurdering av tilbud om helsetjenestenes forsvarlighet og tilstrekkelige ressurser. Lovens krav er at kommunene plikter å yte et forsvarlig helsetjenestetilbud til alle som oppholder seg i kommunen, jfr. Lov om helse- og omsorgstjenester 4-1. I årsrapporteringen blir tjenestene bedt om å vurdere hvorvidt forsvarlighetskravet ivaretas på en skala fra 4 til 1 hvor 4 er helt enig og 1 er helt uenig til påstanden; «Fengselshelsetjenesten har et forsvarlig helsetilbud.» 87 % av kommunen svarer at de er helt eller delvis enig i påstanden. Dette er en liten nedgang fra 2012 hvor 91 % var helt eller delvis enige. 4 % av kommunene var delvis uenig i påstanden og mener da at tjenestene i egen kommune ikke er forsvarlige. Til påstanden om hvorvidt fengselshelsetjenesten i fengselet har nok ressurser til å yte nødvendige helsetjenester var 68 % av kommunene enige eller delvis enig. For 2012 tallet 83 %. Dette samsvarer med tilbakemeldinger fra kommuner på e post eller brev. Mange kommuner ber om økning av tilskuddet. Begrunnelsene er at fengselspopulasjonen er sykere, spesielt med mer rus og psykiatri. Det meldes også om somatisk sykdom som er kostnadskrevende for kommunen. Det har vært en endring i fengselspopulasjonen etter innføring av hjemmesoning. De «friskeste» lovbryterne soner nå med elektronisk lenke. Et annet årsaksforhold kan være den generelle kommuneøkonomien, bl.a. har lønn til sykepleiere de siste årene øket utover 3 % hvilket er mer enn øking av det øremerkede tilskuddet til kommunene for å yte helse- og omsorgstjenester i fengsel. 9

10 Helse- og omsorgsdepartementet er orientert om forholdene. På spørsmål om kommunene har nok ressurser til å yte omsorgstjenester, svarte 55 % seg enig eller delvis enig. For 2012 var tallet 47 %. 10

11 4 H e lsetjenestens tilbud 4.1 Behov for tolk / bruk av tolk 51 % av alle innsatte i varetekt er statsborgere fra andre land. Omtrent 33 % av alle fengselsplasser er til enhver tid belagt med utenlandske statsborgere. 10 kommuner (5 i 2012) svarte at de aldri hadde behov for tolk. 11 kommuner svarte at de aldri brukte tolk. Det betyr at en fengselshelsetjeneste i en kommune aldri bruker tolk selv om behovet er til stede. 20 kommuner vurderte behovet til månedlig, og 26 bruker tolk hver måned. Ukentlig var det behov for tolk i 11 kommuner, mens 9 rapporterte å bruke tolk ukentlig. Bare 4 kommuner rapporterte om behov for tolk daglig. I 2 av disse kommunene brukte helsetjenesten tolk ukentlig og i 2 ble det brukt tolk månedlig. For 2013 er det større samsvar mellom behov for tolk og bruk av tolk, enn det var i Alternativ tolkebruk som telefontolking og videotolking må anses å være mest hensiktsmessig når det gjelder innsatte i fengsel grunnet sikkerhetsbestemmelser. Helsedirektoratet er kjent med at flere ofte bruker Googleoversetter. Dette gir unøyaktige oversettelser og vi må ikke se bort fra at dette kan gi alvorlige konsekvenser for den innsattes helse. 4.2 Samarbeid Innsatte i fengsel har større problemer med rus og psykiske lidelser enn den øvrige befolkningen. Samhandling mellom tjenesten blir derfor viktig for denne delen av befolkningen. Krav om samarbeidsavtaler mellom kommunene og helseforetakene er lovfestet både i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 6 og i spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e. Fengselspopulasjonen, innsattes sykdomsbilde og forholdene i fengsel gjør at det kan være hensiktsmessig å lage underavtaler rettet spesielt mot kommuner som har fengsel og spesialisthelsetjenesten. Det er også viktig med et godt samarbeid med kriminalomsorgen og det kan være hensiktsmessig å lage egne samarbeidsavtaler hvor også kriminalomsorgen inngår. Eksempel på dette er rundskriv G overfor innsatte og domfelte med rusmiddelavhengighet. I tillegg har spesialisthelsetjenesten veiledningsplikt overfor den kommunale helseog omsorgstjenesten, se spesialisthelsetjenesteloven 6-3 hvor det står: «Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.» Dette er 11

12 særlig viktig når det gjelder psykisk helse og rus. Rus Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er godt fornøyd med samarbeidet med rusomsorgen. Samarbeidet vurderes som godt eller ganske godt i 55 % av kommunene mot 66 % i Tallene er små og ikke alle har besvart spørsmålet, det er derfor vanskelig å vektlegge endringen. Helsetjenesten i 4 fengsel er ikke fornøyd med samhandling med spesialisthelsetjenestens rusomsorg. For 12 kommuner svarer at de er delvis uenig i påstanden om at fengselshelsetjenesten er godt fornøyd med samhandlingen med spesialisthelsetjenesten innen rusomsorg. Det er stor spredning på kommuner som er mindre fornøyd med samarbeidet. Psykiatri På påstanden «Fengselshelsetjenesten er godt fornøyd med samhandlingen med spesialisthelsetjenesten innen psykiatri» svarte 44 % at de samarbeidet i noen grad. 57,5 % er fornøyd eller delvis fornøyd med samhandlingen. Helsetjenesten i 7 kommuner svarer at de absolutt ikke er fornøyd og har krysset på 1. Kriminalomsorgen Samarbeidet med kriminalomsorgen er det som vurderes som best. For 2013 var 91,5 % delvis eller helt fornøyd med dette samarbeidet. For 2012 var tallet 94 %. Ingen har krysset på helt uenig i påstanden, men en kommune har krysset på 2 delvis misfornøyd. På spørsmålet om samhandling med kriminalomsorgen ved løslatelsen svarer 71 % at samhandlingen er god. Det samme resultat som i Helsetjenesten får ikke alltid beskjed om løslatelse og overføring til annet fengsel. Det er bare de store fengslene som har helsepersonell til stede alle virkedager, noe som får betydning for kontakt og samarbeid. NAV Kriminalomsorgen har samarbeid med NAV ved løslatelse. Helsetjenesten ser til dels ikke sin rolle i dette samarbeidet. For 2012 svarte 28 % av kommunene svarer at de har et godt samarbeid med NAV, for 2013 har dette øket til 38 %. Fastlege På spørsmål om samhandling med fastlegen ved løslatelse svarer 47 % (40 % i 2012) at det samhandles godt. For en kommune svares det at fengselet kun har utenlandske innsatte, to kommuner har ikke svart. 4.3 Helsetjenestens tilbud til innsatte i fengsel På spørsmålet om helsetjenesten arbeidsform i fengsler svarte en kommune at de hadde grupperettede tiltak. 72 % hadde bare enkeltkonsultasjoner og 25 % begge deler. Dette samsvarer med svarene for

13 4.4 Innkomstsamtaler Helsedirektoratet anbefaler at innkomstsamtale gjennomføres i løpet av kort tid etter innsettelse. Medisinbruk bør kartlegges umiddelbart og nærmere undersøkelse og samtale med de inn satte i løpet av et døgn. Det anbefales også at innsatte bør informeres om rett til tannhelsetjenester i denne samtalen, jf. Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel, IS Det vil naturlig nok variere noe når helsetjenesten er i stand til å gjennomføre innkomst samtale da få fengsel har helsepersonell tilstede daglig. 96 % (76 % i 2012) av kommunene gjennomfører rutinemessig systematiske innkomstsamtaler med nær alle nyinnsettelser. En kommune gjennomfører innkomstsamtale med 1/3 av alle nyinnsatte og en kommune med halvparten. En kommune gjennomfører meget sjelden innkomstsamtaler, kun med 2,5 % av alle nyinnsatte og i en kommune/ et fengsel gjennomføres det ikke innkomstsamtale. Tiden det tar fra innsettelse til samtale gjennomføres er for 43 % av kommunene et døgn, innen to døgn for 15 %, 21 % har samtale med nyinnsatte innen 3-4 døgn, for de øvrige varierer det fra 5 døgn til tre uker (en kommune). 4.5 Innsatte på LAR (legemiddelassistert rehabilitering) og innsatte med rusproblematikk Innsatte som får LAR For fire fengsler svarer helsetjenesten at de ikke har innsatte på LAR. Antall innsatte på LAR øker fortsatt Innsatte overføres ofte til andre fengsel, det kan derfor være dobbeltregistreringer på enkeltpersoner. Samtidig gir rapporteringen et bilde av hvor mange innsatte på LAR et fengsel har i løpet av et år. Det rapporteres at det går mye tid til utdeling av LAR. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for LAR I dette ansvaret ligger blant annet opplæring av helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen der hvor de deler ut medikamentene som helsepersonells medhjelpere. Tiden det tar å dele ut LAR medikamenter medfører at mye av sykepleierressursen blir bundet opp i dette. Det kan gå utover andre viktige oppgaver som bør ivaretas av helse- og omsorgstjenesten i fengselet. Helsetjenesten fører fortsatt i liten grad statistikk over innsatte med rusproblematikk. Helsetjenesten blir i rapporteringen bedt om å anslå hvor stor andel som har problemer med rus. Helsetjenesten i 11 fengsler anslår at andelen innsatte med rusproblematikk er %. For 8 kommuner anslås det 50 % eller mindre. Gjennomsnittet er 64 %. Rapporteringen er omtrent lik foregående år. 13

14 4.6 Innsatte med funksjonshemninger og innsatte med behov for hjelp fra omsorgstjenesten. I spørreskjemaet spørres det etter hvor mange innsatte med fysisk funksjonshemming (med hjelpemiddelbehov*) er det i fengselet i løpet av året. Funksjonshemmede defineres med følgende: * med hjelpemiddelbehov menes behov for hjelpemidler til daglig fungering, personlig hygiene, høreapparat eller særlig tilrettelegging for synshemming. Antall funksjonshemmede i fengsel rapportert fra helsetjenesten til innsatte Endringen fra 2010 til 2011 skyldes sannsynligvis bedre rutiner på rapportering var det første året Helsedirektoratet gjennomførte en slik kartlegging. Tallet er relativt stabilt. I 18 fengsel var det i 2013 innsatte med bevegelseshemninger, flere rullestolbrukere. Hørselshemmede rapporteres fra 11 fengsel og fra et fengsel en med synshemming. Øvrige lidelser det rapporteres om er krigsskader, alkoholskader, kroniske lidelser, alvorlige sår og smerter, KOLS og inkontinens. Individuell plan - IP Innsatte har krav på tilrettelagte og samordnede tjenester. Innsatte har i større grad enn den øvrige befolkningen et sykdomsbilde relatert til rus og psykiske problemer. Det ville være hensiktsmessig at det ble opprettet en individuell plan i fengselet med målsetting om at denne skal overføres til hjemkommune ved løslatelse. Individuelle planer opprettet av helsetjenesten i fengselet / hadde ved innsettelse: / /202 For 2011 ble det spurt om hvor mange individuelle planer som ble koordinert av helsetjenesten i fengselet. For 2012 og2013 ble det også spurt om hvor mange som hadde en individuell plan ved innsettelse i fengsel. Mange svarer at innsatte forveksler de planene som utarbeides av kriminalomsorgen og IP. Det rapporteres også at helsetjenesten samarbeider med kriminalomsorgen om i kriminalomsorgens planarbeid. Flere kommuner skriver i at det svært få som har IP ved innsettelse og at de fleste ikke kjenner til begrepet. Mange blander IP og soningsplan og velger da å bruke tid på soningsplan. 4.7 Legemiddelhåndtering På spørsmål om fengselsbetjenter ofte brukes til medisinutdeling svarer de fleste ja. Kun en kommune svarer at det aldri skjer og i tre kommuner skjer det sjelden. For de fleste fengsel benyttes helsepersonell til utdeling av LAR. I noen fengsel benyttes fengselsbetjenter når helsepersonell ikke er til stede, 4 eller 5 kommuner benytter 14

15 kommunens omsorgstjeneste til å dele ut LAR i helger og en kommune benytter også sykepleier fra denne tjenesten til å kontrollere medikamentdosetter. På spørsmål om kriminalomsorgen benytter helsetjenesten til opplæring av fengselsbetjenter i legemiddelhåndtering svarer de fleste «alltid», unntatt Oslo fengsel som er heltidsbemannet med helsepersonell og aldri benytter fengselsbetjenter til legemiddelhåndtering. For 3 kommuner benyttes ikke helsepersonell i fengselet til opplæring, men for en av disse svares det at kommunen sørger for opplæring. Multidose og dosett som den innsatte kan oppbevare på cella og administrere selv, brukes i flere fengsel. Helsetjenesten vurderer om dette er medisinskfaglig forsvarlig, mens kriminalomsorgen vurderer om dette er gjennomførbart med hensyn til sikkerhet. Slike ordninger medfører en lettelse i arbeidet for både helsepersonell og fengselsbetjenter. 4.8 Tannhelsetjenester Fylkeskommunene gis tilskudd til tannhelsetjenester for innsatte i fengsel. Rundskriv IK-28/89 Tannhelsetjenester til innsatte i fengsel, er førende for tjenesten. Flere fylkeskommuner rapporterer at behovet for behandling er større en tilskuddet gir dekning for. Der hvor det er klinikk i fengselet er det uklart for tjenestene hvem som skal dekke oppgradering av utstyr. Dekning av utgifter til tannhelsetjenester for innsatte i fengsel beskrives i rundskriv IK-28/89 om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler. Her fremkommer det at fengselet har ansvar for utgiftene i forbindelse med etablering av klinikk i fengselet. Videre: «Foruten evt. etablering av tannklinikker vil det være fengslets oppgave å: - skaffe nødvendige lokaler til undersøkelse - holde lokalene med vanlig kontorutstyr - dekke utgifter i forbindelse med renhold, oppvarming, bruk av telefon samt nødvendig vedlikehold, - dekke utgifter til nødvendige daglige forbruksvarer og medisiner der det er egne tannklinikker i fengslet.» Rundskrivet er fra Det er etablert tannklinikker i flere større fengsel Det fremkommer ikke tydelig i rundskrivet hvordan utgiftene kan dekkes når det er behov for å modernisere klinikkene. Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet er orientert om dette. 15

16 5 T i lskudd til kommuner o g fyl k e skommuner m e d f e n g sel Statsbudsjettets tilskuddsramme har øket med ca. 3 % fra 2012 til Flere kommuner hevder at det bevilges for lite midler til helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Særlig små kommuner hevder seg utsatt da de i utgangspunktet har små virksomheter og lite ressurser. Flere små kommuner har store fengsel. Fengselspopulasjonen utgjør dermed en stor andel av kommunens befolkning. Innsatte i fengsel har jevnt over dårligere helse enn befolkningen for øvrig. Fengselspopulasjonen vil dermed øke utfordringene for kommunens mulighet til å yte gode helse- og omsorgstjenester. I kommunal sektor var lønnsøkningen i 2012 på 6,5 % for sykepleiere og 6,8 % for spesialsykepleiere. For 2009 var tallene 10,2 og 9,9 %. Dermed blir kommunens tjenester til innsatte dyrere enn økningen i tilskuddet dekker opp for. Kommunene melder også behov for økning i tilskuddet med begrunnelse om at de innsatte blir stadig sykere. Årsaken kan være at de tidligere korte og mindre alvorlige dommene nå soner hjemme. Tannhelsetjenesten rapporterer om behov for tannhelsetjenester utover tilskuddet. Mange innsatte har problemer med rus. Tannhelse hos disse er meget dårlig. Det etterspørres også midler til oppgradering av tannhelseklinikker der det finnes tannklinikk i fengselet. 16

17 6 F yl k e s kommunens tilbud om tannhelsetjenester til i n nsatte i fengsel Rapportering fra fylkeskommunene har vært mangelfull. Helsedirektoratet har påpekte kravet til rapportering i regelverket om regnskap og revisjonsrapport i tilsagnsbrevet for 2011 med blant annet følgende tekst: «Vi ser at flere fylkeskommuner unnlater å føre egne prosjektregnskap for tilskuddene og ber om at dette rettes for neste års regnskap.» Tilskuddsbrevet beskriver dessuten krav til rapportering etter gjeldende regelverk. Det er en bedring i rapporteringen for Helsedirektoratet ønsker å se nærmere på fordeling av tilskuddsmidler til fylkeskommunene og evt. finne objektive tildelingskriterier. I samarbeid med tannhelseansvarlig i Helsedirektoratet ble det for 2013 utarbeidet noen spørsmål til tannhelsetjenesten for å få bedre oversikt over dette tilbudet. Spørsmålene ble sendt ut i desember Besvarelsen er forståelig nok noe ufullstendige da muligheten til å ta ut statistikk varierer og det var på kort varsel. Følgende spørsmål ble stilt: Hvor mange innsatte er undersøkt og behandlet? Hvor mange behandlet akutt? Inngår tilbud om enkel, orienterende tannhelseundersøkelse ved innkomst når det forventes langtidsopphold utover tre måneder? Evt. av domfelte med lengre dommer). Har tannhelsetjenesten forebyggende tiltak i fengselet? (Def. opplæring til egenomsorg) Hvor mange timer har tannlegen brukt til tannhelsetjenester til innsatte? Har fylkeskommunen tannhelseklinikk i fengselet? Har tannhelsetjenesten samarbeidsavtaler med den kommunale helsetjenesten? Har tannhelsetjenesten samarbeidsavtale med kriminalomsorgen? Spørsmålet om antall undersøkte og behandlede ble delvis besvart. Antall tannbehandlinger gjennomført for innsatte i fengsel er ca Det framkommer ikke hvor mange av disse som er akuttbehandlinger. På spørsmål om domsinnsatte får en enkel orienterende tannhelseundersøkelse ved innkomst er det bare en fylkeskommune som svarer ja. Forebyggende tiltak gjennomføres i 7 fengsel. Det er ikke mulig å tallfeste hvor mange timer tannhelsetjenesten til sammen har brukt til innsatte. Noen har svart med årsverk og andre med stipulerte timer pr. innsatt. Det finnes tannklinikk i 9 fengsel. 9 fylkeskommuner svarer at de har samarbeidsavtaler med kommunene, mens bare 3 har slik avtale med kriminalomsorgen. 17

18 7 H e lsedirektoratets arbeid med tilbud om h e lsetjenester / tannhelsetjenester til innsatte i f e n g sel. Helsedirektoratet er delegert ansvar for tildeling av tilskudd til kommuner / fylkeskommuner. Ansvaret ligger i divisjon for primærhelsetjenester, avdeling for minoritetshelse og rehabilitering. Det er tidkrevendearbeid, da flere kommuner og fylkeskommuner ikke sender inn regnskap før nærmere sommeren og må purres flere ganger Helsedirektoratet har hatt et fagråd for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel siden desember Noen av sakene som har vært drøftet i 2013 er: - Tilskuddsforvaltning og tilskuddsregelverk - Kartlegging, spørreskjema til kommunene og årsrapport - Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel - LAR - Rusmestringsenheter inkludert veileder for rusmestringsenhetene - Samarbeidsavtaler Helsedirektoratet ga i 2013 innspill til utarbeidelse av rundskriv for rusmestringsenhetene og deltok sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet i utarbeidelse av veilederen for rusmestringsenhetene. Denne veilederen forventes ferdig tidligst i desember Dette er blant sakene som Helsedirektoratet følger opp i Andre saker er internasjonalt arbeid, overdoseproblematikk og selvmord, medikamenthåndtering og praktisk bistand (bl.a. opplæringsansvar), fengselsbetjentenes ledsagerstatus ved fremstilling og samarbeidsprosjekter som f.eks. tilbakeføring av unge innsatte ved løslatelse. 18

19 19

20

21 1

IS-2112. Årsrapport 2012. Helsetjenester til innsatte i fengsel

IS-2112. Årsrapport 2012. Helsetjenester til innsatte i fengsel IS-2112 Årsrapport 2012 Helsetjenester til innsatte i fengsel 1 Heftets tittel: Årsrapport 2012 for helsetjenester til innsatte i fengsel Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet

Detaljer

IS Årsrapport Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

IS Årsrapport Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel IS-2494 Årsrapport 2015 Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel 1 Heftets tittel: Årsrapport 2015 for helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel

Detaljer

IS-2359. Årsrapport 2014. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

IS-2359. Årsrapport 2014. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel IS-2359 Årsrapport 2014 Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 1 Heftets tittel: Årsrapport 2014 for helsetjenester til innsatte i fengsel IS-2359 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Disposisjon. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Veileder. Helsedirektoratet Roller og oppgaver

Disposisjon. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Veileder. Helsedirektoratet Roller og oppgaver innsatte i fengsel Veileder Vestfold 19. november 2013 Seniorrådgiver Kirsti Mikalsen Disposisjon Helsedirektoratet Roller og oppgaver Organisering av tjenesten Historie og importmodellen Lovgrunnlag Veilederen

Detaljer

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt

Tannhelsetjenester til innsatte. ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Tannhelsetjenester til innsatte ved tannlege Jan Helge Braut og overtannlege Anfinn Valland Sør-Jæren tannhelsedistrikt Hvordan tannhelsetjenesten er organisert når det gjelder innsatte i fengsel Aktuelle

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

Helse- og omsorgstjeneste i fengsel spesielle utfordringer

Helse- og omsorgstjeneste i fengsel spesielle utfordringer Helse- og omsorgstjeneste i fengsel spesielle utfordringer Stavanger, 30. januar 2013 Seniorrådgiver Karen A. Vogt, Avd. minoritetshelse og rehabilitering Helsetjeneste i fengsel kommunens ansvar Helse-

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel?

Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HELL- KONFERANSEN 2016 Innsatt og utsatt hva gjøres, og hva bør gjøres for de mest sårbare i fengsel? HVEM ER DE MEST SÅRBARE I FENGSEL? Innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer (ROP)

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk. Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez

Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk. Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez Helse- og omsorgstjenestenes ansvar for god kommunikasjon og tolkebruk Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rådgiver Gro Saltnes Lopez Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige

Detaljer

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd. Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept. 2009 Anette Mjelde prosjektleder avd. psykisk helse 1 Disposisjon Satsing rettet mot de alvorligst psykisk

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. fra

Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. fra Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv fra kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark Helseforetak Høringssvaret er fra regionene Grenland, Vest Telemark

Detaljer

VEDLEGG I FORSLAG TIL TILTAK FRA FAGGRUPPEN KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTE

VEDLEGG I FORSLAG TIL TILTAK FRA FAGGRUPPEN KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSTJENESTE A. Samarbeidsavtaler Innsatte i fengsel har i langt større grad enn befolkningen for øvrig behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten. For 23 fengsel er ikke spesialisthelsetjenesten tilgjengelig

Detaljer

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg!

Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St. 30 Se meg! Ketil Nordstrand Seniorrådgiver Avdeling for psykisk helse og rus 07.12.2012 Signaler for rus og psykisk helse i Prop 1S og Meld. St.

Detaljer

2. Generelt om bruk og forståelse av begrepet «likeverdig»

2. Generelt om bruk og forståelse av begrepet «likeverdig» v2.2-18.03.2013 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1078-8 Saksbehandler: Karen A. Vogt Dato: 27.02.2015 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar

en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar En annerledes fagdag: Rus- og psykisk helse en annleis fagdag: rus og psykisk helse - levevanar og sammenhengar Førebyggande tannhelse Anfinn Valland Overtannlege Gruppe C1 Eldre, uføre og kronisk syke

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Skaderegistrering og bruk av skadedata

Skaderegistrering og bruk av skadedata Skaderegistrering og bruk av skadedata Seminar i 15. nov. 2012 Anders Smith, Helsedirektoratet Hjemmelsgrunnlag? Hva er hjemmelsgrunnlaget i helselovgivningen for å drive skadeforebyggende arbeid? Hva

Detaljer

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge?

Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Når er det uforsvarlig å ikke forebygge? Arne Marius Fosse fagdirektør Helse i utvikling, 1. november 2012 Helseutfordringer eksempler Ca. 200 000 nordmenn har KOLS, og antallet øker. 70 000 har demens

Detaljer

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid,

1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, ø 1.1 Forskrift om fastlegeordning i kommunene Kapittel 1. Formål og definisjoner 1 Formål Fonnålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune

Presentasjon av hospiteringsstedene i Ullensaker kommune Det henvises også til kommunens nettsider: www.ullensaker.kommune.no 1) Presentasjon av Avdeling psykisk helsevern, Ullensaker kommune Avdeling psykisk helsevern, Nordbyveien 32 A, 2050 Jessheim. Avdelingsleder:

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016

Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020. Hamar 19.1.2016 Informasjon om kompetanseog innovasjonstilskudd 2020 Hamar 19.1.2016 Kompetanseløftet 2015 Målgruppe: Ansatte i helse- og omsorgstjenestene Satsingsområder: Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten uten formell

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Nordhagen Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 16/4770 Saksnr. Utvalg Møtedato HØRINGSSVAR - ENDRING I FORSKRIFT OM BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER INNEN PSYKISK HELSE Rådmannens

Detaljer

3533 Tyristrand 12.06.15

3533 Tyristrand 12.06.15 Ringerike kommunes helsetjenester for innsatte ved Ringerike fengsel Postboks 40 3533 Tyristrand 12.06.15 Sivilombudsmannen Knut Evensen Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 16.12.2015

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 16.12.2015 Finansiering av helsetjenester til asylsøkere Finansieringsordninger Grunnleggende ansvar Vertskommunetilskudd Helseavtaler Trygdedekning Driftsavtale mottak Særlige tiltak trygd/udi Innslag av gråsoner

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20174051 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/15705-7 Saksbehandler:

Detaljer

Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger. 9. November 2015 Bente E. Moe, avdelingsdirektør for minoritetshelse og rehabilitering

Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger. 9. November 2015 Bente E. Moe, avdelingsdirektør for minoritetshelse og rehabilitering Rett til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger 9. November 2015 Bente E. Moe, avdelingsdirektør for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratet Visjon God helse gode liv Verdier Faglig styrke

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus!

Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! Velkommen til SAMPRO-dag i Steinkjer rådhus! - Lover og forskrifter - Koordinerende enhet - Koordinatorrollen - Sampro som samhandlingsverktøy - Hvorfor registrering og dokumentasjon Ingeborg Laugsand,

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer

Psykisk helsevern Meldal kommune

Psykisk helsevern Meldal kommune vern kommune BAKGRUNN I sak 21/15 vedtok Kontrollutvalget (KU) i kommune å bestille en forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid i kommunen. 1.1 BESTILLING I plan for forvaltningsrevisjon omtales prosjektet

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer