Årsberetning Forbundet for Ledelse og Teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk"

Transkript

1 Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS

2 Forbundsleder Jarle Molde Årsberetning FLT Styrets beretning s 1 Resultatregnskap s 4 Balanse s 5 Kontantstrømoppstilling s 6 Noter s 7 Revisjonsberetning s 13 Administrasjonen s 14 Forbundsstyret s 15 Landsrådet s 16 Årsberetning FLT Holding as Styrets beretning s 17 Resultatregnskap s 18 Balanse s 19 Noter s 20 Årsberetning Addisco as Styrets beretning s 21 Resultatregnskap s 22 Balanse s 23 Noter s 24 Foto og Grafisk design: Tor Berglie

3 FLT Årsberetning Styrets beretning Virksomhetens art Forbundet for Ledelse og Teknikk er et fagforbund som har til hovedformål å ivareta interessene til ledere, ingeniører, teknikere og andre tekniske funksjonærer som er medlemmer av forbundet. Medlemmene er i hovedsak sysselsatt i privat industri og service, samt i Statens vegvesen. De viktigste oppgavene består i å etablere og håndheve overenskomster for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Forbundets medlemstall pr er ca medlemmer totalt fordelt på 92 avdelinger over hele landet, herav 41 avdelinger som ikke har sendt inn melding om årsmøte. Forbundet har fortsatt et stabilt medlemstall. Forbundet er medlem i Landsorganisasjonen i Norge og har kontorer i Hammersborgsgt 9 i Oslo. Forbundets arbeid med etter- og videreutdanning gir forbundets medlemmer unike muligheter til kompetanseheving og derigjennom trygghet for egen sysselsetting. Forbundets avtale med Addisco om å administrere forbundets støtteordning har fungert meget tilfredsstillende. Avtalen har vært og vil fortsatt være et vesentlig bidrag til en jevn og betydelig aktivitet i Addisco as og en positiv profilering av FLT. Gjennom Addisco har forbundet styrket sitt tilbud om etter- og videreutdanningsprogrammer til sine medlemmer, og arbeidstakere og organisasjoner som ikke er medlemmer i forbundet. Finansiell risiko og fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forutsetningen bygger på prognoser for år Forbundets midler er plassert i bank, aksje- og obligasjonsfond til en akseptabel risiko og i henhold til forbundets vedtatte investeringsstrategi. Forbundets aksjefond er bokført til investert beløp i Odin Norge II, Sverige II, Europa II og Norden II. Forbundet har i 2006 realisert gevinst og utbytte på aksjefond regnskapsmessig 4,9 mill.kr og overført til bank. Første halvår 2007 er gevinst fra aksjefond regnskapsmessig 17,5 mill.kr realisert. Deler av gevinst stor 10,0 mill.kr er reinvestert i Odin Norden II og øvrige er overført til forbundets bankkonto i Sparebank 1 Oslo. Som en følge av de vedtak som ble gjort på landsmøtet i november 2005 har forbundet i perioden arbeidet med å gjennomføre endringer av forbundets organisasjon og beslutningsstruktur. Etter at landsstyret ble nedlagt er forbundsstyret det høyeste beslutnings organ i landsmøteperioden. Kontrollkomiteen ble også besluttet nedlagt. Antall avdelinger er redusert i perioden. Dette skyldes at noen avdelinger har vedtatt å legge seg ned. Forbundsstyret har overført medlemmer og aktiva til andre geografisk nære avdelinger. Det er i 2006 avholdt regionskonferanser i 9 regioner. På regionskonferansene ble det valgt 2 representanter og 4 vararepresentanter fra hver region til forbundets landsråd. Det er avholdt ett landsrådsmøte. Fagbladet Ledelse og Teknikk kom ut med 8 nummer i 2006

4 2 FLT Årsberetning 2006 Arbeidsmiljø og personale I 2006 hadde forbundets administrasjon 27 stillingshjemler. På grunn av overgang når ansatte har begynt og sluttet har det gjennomsnittlig vært 28 ansatte. Sykefraværet i forbundet utgjorde 8,0 % av total arbeidstid (576 dagsverk). Langtidsfraværet utgjorde 3,7 % og korttidsfraværet 2,1 %. Fravær av 4 dager til 16 dagers varighet utgjorde 2,1 %. Forbundets aksjeselskap Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding har ikke ansatte. I tillegg til arbeidende styreleder Magnus Midtbø har Addisco èn ansatt. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker med personskade i løpet av året. Kontorlokalene i 6. og 7. etg i Hammersborgsgt 9 er lyse og romslige. Lokalene leies av Sparebank 1 Eiendom. 7 kvinner, herav er 3 vara-representanter kvinner. Landsrådet, som er forbundsstyrets rådgivende organ, består av 19 representanter, herav 2 kvinner. Andel kvinner blant medlemmene er ca 14 %. Forbundets administrasjon har i perioden bestått av 15 kvinner og 13 menn. Miljørapportering. Verken Forbund eller datterselskaper er regulert av konsesjoner eller pålegg. Virksomhetene er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Det foretas ingen kildesortering av kontoravfall. Forbundets virksomhet drives i kontorer av vanlig standard. Fremtidig utvikling. Forbundet for Ledelse og Teknikk er en nonprofit organisasjon hvor organisasjonens ressurser brukes til å fremme medlemmenes interesser i samsvar med forbundets vedtekter. Den fremtidige utvikling innenfor det arbeidsmarked der forbundet organiserer sine medlemmer synes god. FLT har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv med trygdeetaten og er godkjent som en IA-virksomhet. Bedriftshelsetjenesten utføres av A-Med Bedriftshelsetjeneste. Samarbeidet med de ansatte, de tillitsvalgte og deres organisasjon har vært konstruktivt og bidratt sterkt til forbundets drift gjennom året. Arbeidsmiljøet i administrasjonen betraktes som godt. Likestilling Forbundet arbeider for likestilling og for å øke kvinners deltakelse i forbundet. Forbundets støtteordning for etter og videreutdanning bidrar til å bedre kvinners mulighet til utdanning og likestilling i arbeidslivet. Kvinner oppfordres til skolering og motiveres til å la seg velge til verv på alle nivå i forbundet. Forbundsstyret består av 8 menn og Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Årsresultat for konsernet i 2006 var kr ,- mot kr ,- i Addisco og FLT Holding sitt årsresultat var kr ,-. Kontantstrømoppstilling viser netto endring av likvider på kr 20,2 mill.kr for konsernet. Forbundets finansielle stilling pr er god. Årsresultat og disponeringen Det foreslås ingen disposisjoner til fond. Styret foreslår at overskudd kr ,- tilføres forbundskassen. På bilde: FLT sammen med Eikanger-Bjørsvik på Youngstorget 1. mai

5 FLT Årsberetning Jarle Molde Forbundsleder Jonny Simmenes 1. nestleder Eva Nordås 2. nestleder Erik Larsson Forbundstyret Lars Fuglesang Forbundstyret Ulf Madsen Forbundstyret Ranveig Johansen Forbundstyret Bjørn Sommerud Forbundstyret Trond Rødsjø Forbundstyret Oslo, 19. juni 2007 Liv Prestegård Forbundstyret Rebecca Heggbrenna Ansattes representant

6 4 FLT Årsberetning 2006 Resultatregnskap 31. desember 2006 Forbundet Konsernet Driftsinntekter Note Kontingent Andre inntekter Totale inntekter Kostnader 0 0 Varekostnader Kontingenter Forsikringer Streik/permitteringsbidrag Lønn og andre personalkostnader 5 og Avskrivninger Andre driftskostnader Avsetninger Totale driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Reversering av tidl nedskriving av aksjer Sum finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat

7 FLT Årsberetning Balanse 31. desember 2006 Forbundet Konsernet EIENDELER Note Anleggsmidler Imm a t e r ie l l e eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Va r ig e d r if t s m id l e r Leiligheter Inventar/EDB Sum varige driftsmidler Finansielle a nleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 9 og Aksjer i datterselskap Fordringer ansatte (lån) Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler omløpsmidler fo r dr in g e r Opptjent, ikke innbetalt kontingent Andre fordringer Forsk. bet. kostn./påløpte inntekter Sum fordringer Ba n k in n s k u d d, k o n ta n t e r o g l ig n e n d e Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Gjeld og EGENKAPITAL Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum annen egenkapital Gjeld av s e t n in g f o r f o r p l ik t e l s e r Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger Sum avsetning for forpliktelser an n e n k o r t s ik t ig g j e l d Leverandører Skyldige offentlig avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 6 FLT Årsberetning 2006 Kontantstrømoppstilling 31. desember 2006 Forbundet Konsern Likvider tilført / brukt på virksomheten: Årsresultat Gevinst finansielle anleggsmidler Ordinære avskrivninger Reversering av tidl nedskriving av aksjer Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Kjøp av finansielle anleggsmidler Salg av finansielle anleggsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: 0 0 Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Informasjon- og utredningsavdelingen sto for produksjonen av to nye brosjyrer. En til potensielle medlemmer med opplysninger om forbundet og om fagorganisering. Den andre er Håndbok i rekruttering. som er myntet på avdelinger som en vervehjelp. Begge ble godt mottatt og er allerede trykket i nye opplag.

9 FLT Årsberetning Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter FLT, det 100% eide FLT Holding AS, og Addisco AS som eies 100% av FLT Holding. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværender mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som forbundet. Fond for etter- og videreutdanning er et tariffavtalt fond som eies av medlemmene tilsluttet FLT. FLT har i henhold til bestemmelsene i tariffavtale med NHO forvaltningsansvaret for fondets midler. Fondet er imidlertid ikke ansett som en del av FLT sin virksomhet, og er ikke tatt inn i regnskapet. Datterselskap Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i forbundet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifall inntrer og dette ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter regnskapsposter som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Kontingentinntekter Kontingentinntektene er basert på overføring av utfakturert kontingent fra medlemssystemet Mysoft til regnskapssystemet Visma Global. Dette innebærer at opptjent kontingent i regnskapsåret er inntektsført i sin helhet. Det gjøres avsetning for usikre innbetalinger. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Tilskudd Tilskudd nettoføres i regnskapet mot respektive kostnader. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over tre år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomiske levetid. Andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler i selskaper som FLT ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående. Nedskrivingen reverseres dersom verdien igjen øker, og verdiøkningen ikke er forbigående. Gjeld Gjeld er oppført i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Pantelån bokføres til pålydende. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Regnskapsføring av pensjoner skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Akkumulert virkning av estimatendringer, endringer i forutsetninger og avvik mot aktuarmessige forutsetninger (estimatavvik) under 10% av høyeste av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler ved årets begynnelse resultatføres ikke. Når den akkumulerte virkningen overstiger 10%, resultatføres overskytende over antatt gjennomsnittlige gjenværende opptjeningstid. Periodens pensjonskostnad klassifiseres som lønnskostnad. Landsmøtekostnader Forbundet fører alle møtekostnader på møtetidspunktet, herunder også kostnader til landsmøte som holdes hvert 4. år. Forbundet endret i 2006 prinsipp for føring av landsmøtekostnader. Estimerte kostnader ble tidligere periodisert over hele landsmøteperioden. Forrige landsmøteperiode ble avsluttet i 2005, slik at endringen ikke har effekt på forbundets egenkapital. Skatt Utsatt skatt beregnes på forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og avsettes med nominell verdi i regnskapet. Utsattskattefordel balanseføres bare i den utstrekning fremtidig bruk kan nyttiggjøres. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp.

10 8 FLT Årsberetning 2006 Note 2 - Konsernforhold Det har ikke vært virksomhet i FLT Holding AS, mens datterselskapet Addisco har hatt god aktivitet. FLT FLT Holding Addisco Stemmeandel FLT 100% FLT Holding 100% Eierandel FLT 100% FLT Holding 100% Forretningskontor Oslo Oslo Oslo Årsresultat Egenkapital Note 3 - Andre inntekter FLT Andre inntekter består av følgende poster: Husleieinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Konsern Andre inntekter består av følgende poster: Salgsinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter Note 4 - Kontingentkostnader FLT Nedenfor vises en oppstilling av hovedpostene: Kontingent LO Kontingent andre norske organisasjoner Kontingent utenlandske organisasjoner Sum kontingenter FLT støttet fotballaget fra Palestina som deltok i Norway Cup.

11 FLT Årsberetning Note 5 - Pensjonskostnader og forpliktelser FLT Forbundet har pensjonsordninger som omfatter i alt 46 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et Sparebank1 Livsforsikring. I tillegg har ledende ansatte en tilleggspensjon utover den generelle ordningen. Den finansieres over selskapets drift, og er udekket. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon Pensjonskostnad og forpliktelser 2005 Sikret Sikret AFP DNFP tillitsvalgt Årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler Årets resultatføring av planavvik Årets resultatføring estimatavvik Administrasjons- og tilknytningsavgift Periodisert arbeidsgiveravgift Midler> forpliktelser Forpliktelser> midler Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av plan-/estimattavik Forskuddsbet. pensjon (netto pensjonsforpl.) Antatt AFP-uttak Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % Forventet lønnsregulering 3,3 % Forventet pensjonsregulering 3,0 % Forventet G-regulering 3,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,5 % AFP-uttak 60,0% Internasjonal solidaritet. Sammen med Handel og Kontor hjalp FLT Det bosniske Handelsforbundet med innkjøp av bil. På bilde ser vi forbundsleder i HK, Sture Artnzen (t.v.) sammen med forbundsleder i FLT, Jarle Molde.

12 10 FLT Årsberetning 2006 Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.v. FLT Lønnskostnader består av følgende hovedposter: Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk 28 27,5 Godtgjørelse leder/styret: Lønn/honorar leder Møtegodtgjørelse styret Kollektiv pensjonspremie Forbundssleder har særskilt sluttvederlagsordning Lån til ansatte Billån 3 % rente, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Konsernet Lønnskostnader består av følgende hovedposter: Lønninger, feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig sysselsatte årsverk Godtgjørelse leder/styret: Lønn/honorar Møtegodtgjørelse styret Kollektiv pensjonspremie Forbundssleder har særskilt sluttvederlagsordning. Lån til ansatte Billån 3 % rente og 3% rentefordel, nedbetalingstid 5 år Personallån - rentefritt (3/5G), nedbetalingstid 1 år Lån til ansatte er bokført med Revisjon: Revisjonshonorar for FLT (Ernst&Young) er kostnandsført med kr ,-. Revisjonshonorar for FLT Holding (Inter Revisjon) utgjør 7 500,-. Kostnadsført revisjonshonorar for Addisco (Inter Revisjon) er kr ,-. Alle tall er eksl. mva.

13 FLT Årsberetning Note 7 - Avskrivninger varige driftsmidler FLT og konsern Edb-utstyr Edb- Inventar Påkostning Totalt programvare lokaler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert avskrivininger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Leiligheter er bokført til kostpris: Leilighet Smalgangen 19 (kjøpt i 1999) Leilighet Smalgangen 20 (kjøpt i 1999) Leilighet i Ullevålsveien 7 (kjøpt i 2000) Totalt bokført verdi Note 8 - Andre driftskostnader - poster som er sammensatt Andre driftskosnader omfatter øvrig drift og aktivitet i forbundet. Nedenfor er de vesentligste postene spesifisert. FLT Fagbladet Diverse bevilgninger Avsetning til tap på fordringer Landsmøte Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Konsernet Fagbladet Diverse bevilgninger Avsetning til tap på fordringer Landsmøte Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader

14 12 FLT Årsberetning 2006 Note 9 - Obligasjons- og aksjefond FLT og konsern Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Markedsverdi Ureal. gevinst/tap ODIN Norge II, andeler ODIN Sverige II, andeler ODIN Europa II, andeler ODIN obligasjonsfond, andeler Sum anleggsmidler Obligasjonsfondet er ikke nedskrevet til markedsverdi da verdifallet anses som forbigående basert på kursutvikling etter årsskifte. FLT Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen andeler FB Investeringsselskap AS FLT Holding AS, Datterselskap 100% Sum aksjer Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Konsernet Anleggsmidler Anskaffelses kost Balanseført verdi Ureal. Gevinst/tap Sparebank1 Gruppen andeler FB Investeringsselskap AS Sum aksjer Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum aksjer og andeler Note 11 - Kasse, bank FLT Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler Konsernet Totale beholdninger i kasse og bank utgjør pr kr ,-, hvorav kr ,- er bundet i skattetrekksmidler. Note 12 - Skyldige offentlige avgifter FLT Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,- og påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-. Konsernet Skyldige offentlige avgifter pr består av skyldig skattetrekk kr ,-, skyldig arbeidsgiveravgift kr ,-, påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger kr ,-, og betalbar skatt kr ,-

15 FLT Årsberetning Note 13 - Skatter FLT Forbundet har begrenset skattepliktig virksomhet knyttet til utleie av fast eiendom. For 2006 er det for den skattepliktige virksomheten beregnet et skattemessig fremførbart underskudd på kr Skattefordelen er ikke balanseført på grunn av usikkerhet knyttet til fremtidig anvendelse. Konsernet Skattemessig resultat Betalbar skatt 28 % herav Midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Driftsmidler Kundefordringer Pensjonsforpliktelser Midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel herav Utsatt skattefordel er innarbeidet i regnskapet fra og med 2006 Note 14 - Egenkapital FLT Annen EK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Konsernet Annen EK Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr Jarle Molde Forbundsleder Jonny Simmenes 1. nestleder Eva Nordås 2. nestleder Liv Prestegård Forbundstyret Bjørn Sommerud Forbundstyret Trond Rødsjø Forbundstyret Ulf Madsen Forbundsstyret Erik Larsson Forbundsstyret Ranveig Johansen Forbundsstyret Lars Fuglesang Forbundsstyret Rebecca Heggbrenna Ansattes representant

16 14 FLT Årsberetning 2006 Administrasjonen i 2006 Politisk valgt ledelse Forbundsleder Jarle Molde 1. nestleder Jonny Simmenes 2. nestleder Eva Nordås Informasjons- og utredningsavdelingen Avdelingsleder Utreder/IT-ansvarlig Utreder Informasjonsmedarbeider Redaktør av fagbladet Tariff- og økonomi 1.nestleder Tariff Avdelingsleder Saksbehandler/jurist Saksbehandler/jurist Saksbehandler Økonomi Gruppeleder Regnskapsmedarbeider Regnskapsmedarbeider Organisasjon og næringspolitikk 2.nestleder Saksbehandler Saksbehandler Administrasjon og personal Administrasjonsleder Medlemsservice Gruppeleder Arkiv Ekspedisjon Resepsjon Renhold Nina K. Henriksen Vegard Hansen Frode Janborg Hege-Lill Hagen Astor Larsen Jonny Simmenes Ståle Johannesen Håvard Endal Tone Ljoså Irene Frenger Rebecca Heggbrenna Pham Dung Ngoc Vicky Aasen Eva Nordås Monica Nymoen Moum Unni Ødegaard Kåre Wickholm Tone Eriksen Vigdis Gustavsen Jorunn Anvedsen Silje Tenfjord Anita Carlstad Stein Arne Lunderby Ole Løversbakke Camilla Glestad Hindel Bendu FLT tok med seg sine forbindelser og dro på båttur i Oslofjorden. Monica Nymoen Moum i administrasjonen, var med og serverte gjestene.

17 FLT Årsberetning Forbundsstyret i 2006 Forbundsleder Jarle Molde 1. nestleder Jonny Simmenes 2. nestleder Eva Nordås Styremedlemmer De ansattes representant Vararepresentanter Erik Larsson Jon Haugom Ulf Madsen Ranveig Johansen Liv Prestegård Bjørn Sommerud Trond Rødsjø Rebecca Heggbrenna Torill Munkvold Aune Anita Pettersen Tone Anker Lars Erik Fuglesang Forbundsstyret har i 2006 avholdt 9 møter og behandlet 81 saker. FLT er fortsatt hovedsponsor for Eikanger-Bjørsvik Musikklag som er rangert som et av Europas beste brassband. Orkesteret representerer ikke bare kultur og musikalitet på høyt nivå men gjør også en betydelig innsats blandt barn og unge.

18 16 FLT Årsberetning 2006 Landsrådet Jonny Andersen, Leif-Roar Mikkelsen, Leif Heggli, Arnfinn Rørvik, Jarle Hammer, Robert Skarpnes, Knut-Marius Leine, Einar Øren, Atle Hope, Brigt-Terje Skipanes, Ove A. Hansen, Terje Ohrvik, Merete Jonas, Knut-Emil Olsen, Trond Fahrum, Eldar Norderhaug, Tormod Pettersen, Alfred Lille-Homb, Odd Arild Arntzen, Troms & Finnmark Troms & Finnmark Nordland Nordland Trøndelag Trøndelag Nord-Vestlandet Nord-Vestlandet Sør-Vestlandet Sør-Vestlandet Agder Agder Vestviken Vestviken Østviken Østviken Innlandet Innlandet NVF Foto: Hege-Lill Hagen FLTs første Landsrådsmøte ble avholdt i Oslo fredag 27. oktober. Møtet ble benyttet til å gjennomgå Landsrådets rolle og årets tariffrevisjon.

19 Forbundet for ledelse og teknikk holding as. Årsberetning Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding as. Årsberetning Virksomhetens art og hvor den drives. Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS er en handelsbedrift som ligger i Oslo. Selskapet har ingen filialer eller avdelinger. Virksomhetsområdet til Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS er å tilby utdanning tilpasset den enkelte arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS skal tilby utdanning som er tilrettelagt på en pedagogisk fullt ut tilfredsstillende og forsvarlig måte, herunder eie aksjer i andre selskaper med samme formål. Selskapet er lokalisert i Oslo. Stilling og resultat. Selskapet har en egenkapitalandel på over 99 %, og styret er fornøyd med stilling og resultat. Fortsatt drift Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø/likestilling Selskapet har ingen ansatte. Styret har således ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak i forhold til likestilling. Ytre miljø Selskapets virksomhet er av en slik karakter at det ytre miljø ikke forurenses. Oslo 4. juni 2007 Jarle Molde Styreleder Jonny Simmenes Styremedlem

20 18 Forbundet for ledelse og teknikk holding as. Årsberetning 2006 Resultatregnskap 31. desember 2006 Driftsinntekter og driftskostnader Note Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad 0 0 Ordinært resultat 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) 0 0

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS

Årsberetning. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2012 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2012 for ADDISCO AS Årsberetning Inneholder i tillegg: Årsberetning for Holding AS og Årsberetning for ADDISCO AS Forbundsleder i samtale med tidligere LO-leder Yngve Hågensen Innhold: s årsberetning Styrets beretning s Resultatregnskap

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2008 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2008 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007

Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Det Norske Myntverket Årsrapport 2007 Innhold side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Styrets årsberetning Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket AS Postboks 53

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer