Innkalling til rådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 13. mai 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 27. mai 2014 Kl. slett: Innleiingsvis vil sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskifterettsleiar Svein Dag Midtsund orientere nærare om domstoladministrasjonens sondering i høve til mogleg samanslåing med andre tingrettar og andre jordskifterettar. Vidare vil Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune saman med Geir Lyngås frå Distriktssenteret orientere nærare om utviklingsprogrammet for byregionar. Programmet skal bidra til auka samspel mellom by og omland, og styrke den regionale vekstkrafta. Saklista inneheld også forslag til høyringsuttaler gjeldande hhv fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder, samt Transnovas forslag til nasjonal strategi for elbilar. I samband med den komande kommunereformen skal Vest-Telemarkrådet også handsame forslag til eit forstudie som skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre. Vi ynskjer vel møtt til møte på Morgedal Hotell 27. mai! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 27. mai 2014 Sakliste til rådsmøte 27. mai 2014 Sak 33/2014 Referat frå rådsmøte 18. mars 2014 Sak 34/2014 Orientering om Tingretten/jordskifteretten Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Sak 37/2014 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring. Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Sak 39/2014 Orienteringssaker

3 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 18. mars Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Hilde Alice Vågslid, Torstein Tveito, Øyvind Tveit, Arne Vinje, Erik Skjervagen, Per Dehli, Brit Houge, Øystein Tveit, Sverre Sæter, Hans Kristian Lehmann, Ketil Kiland og Kjell Gunnar Heggenes. Møteinnkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Sak 24/2014 Referat frå rådsmøte 6. februar Vedtak: Referat frå rådsmøte 6. februar 2014 vart samrøystes godkjent. Sak 25/2014 Organisering av lokal kollektivtrafikk i Telemark. Orienteringar frå Drangedal Bilruter, Tinn Billag og Telemark Bilruter. Bernt Dahle Drangedal Bilruter, Anfinn Maurud Tinn Billag og Svein Olav Straand Telemark Bilruter var tilstades og orienterte nærare om selskapa og dei ulike aktivitetane. Selskapa er 3 av 4 gjenverande av i alt 17 buss-selskap Telemark hadde før oppkjøpsprosessane starta på 90-talet. Alle 3 selskapa er lokalt eigde, har lokal styring og bidreg i distrikta med ei samla sysselsetting på meir enn 500 personar. Den vidare organiseringa av kollektivtrafikken, herunder kontraktsform er ei viktig sak som skal opp til endeleg handsaming i Telemark fylkesting i juni. Alle 3 kollektivselskapa er klåre på at nettokontrakter er den kontrakstformen som på best måte vidarefører det lokale initiativet og marknadsansvaret. Dette i motsetning til bruttokontrakter som medfører at den lokale kompetansen blir borte og reduserer selskapa til reine driftseiningar. Val av kontraktsform er også svært viktig for selskapas øvrige kommersielle drift/eksistens. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. Sak 26/2014 Styrerepresentasjon i ulike selskap med kommunalt eigarskap. I saken låg det føre notat utarbeidd av Hans Kristian Lehmann. I notatet, som er ei vidareføring av tidlegare utarbeidd notat frå rådmannsutvalet, vert det mellom anna vist til 3 interkommunale IKS og 3 interkommunale AS med forslag til prosedyrer for val av styre. Notatet konkluderer i 4 punkt og rår til at dei foreslåtte prosedyrene vert gjort gjeldande frå Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til framlegget til prosedyrer for styrerepresentasjon i selskap med kommunalt eigarskap slik det går fram av notat av 4. mars Samrøystes vedtak. Sak 27/2014 Revidert fylkesvegplan (ATP). Mogleg felles/samordna høyringsuttale frå Vest-Telemark. Forslag til prosess. Saken var oppe i forrige rådsmøte der den vart utsett med tanke på nærare drøfting. Til møtet 18. mars låg det føre eit justert innspel frå Børge Skårdal med nærare forslag til prosess og hovudgrep i ei felles uttale. Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til prosess og hovudgrep i ei felles/samordna uttale frå Vest-Telemark. Forslaget til uttale blir lagt fram for Vest-Telemarkrådet for endeleg godkjenning og oversending til Telemark fylkeskommune. Samrøystes vedtak.

4 2 Sak 28/2014 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2013 for Vest-Telemarkrådet. Det låg føre forslag til årsmelding og årsrekneskap 2013 for Vest-Telemarkrådet. Det låg også føre varsel om presisering i revisors beretning for 2013, samt ny note 7 til rekneskapen med korrigering av tidlegare års feil. Øystein Tveit frå Kviteseid kommune var tilstades og orienterte nærare om forslaget til årsrekneskap Vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til note 7 i rekneskapen gjeldande tidlegare års feil, og vedtek at rekneskapsmessig mindreforbruk i fjorårets resultat på kr ,21 vert sett av til generelt disposisjonsfond. Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding og årsrekneskap 2013 til framlegging for endeleg godkjenning i Vest-Telemarktinget. Samrøystes vedtak. Sak 29/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Med utgangspunkt i at Regjeringa har varsla ei komande kommunereform, har fleire av kommunane i regionen drøfta dette. Kviteseid kommune har gjort formelt vedtak der dei ber Vest-Telemarkrådet finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein framtidig kommune. I tillegg har Seljord og Fyresdal signalisert at ein vil sjå nærare på framtidig kommunestruktur. Innleiingsvis i rådsmøtet orienterte Arne Vinje frå arbeidet i referansegruppa for det sentralt nedsette ekspertutvalet, og kunne opplyse at referansegruppa vil legge fram delrapport i løpet av kort tid. Han orienterte også om at Vinje kommune har sett i gang eit utgreiingsarbeid for å belyse ulike samanslåings-alternativ. Denne utgreiinga skal vera klar i løpet av april månad. I den framlagte saken låg det føre forslag til mandat for eit forstudie etter PLP-metoden og i regi av Vest-Telemarkrådet. Forslaget inneber at ein på eit overordna nivå skal avklare føremoner og ulemper ved ei mogleg samanslåing, og at dette kan danne grunnlag for eit eventuelt vedtak om å gå vidare til eit forprosjekt. Med utgangspunkt dei framkomne opplysningane og drøftingane på møtet vart det gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet utset saken til rådsmøte 27. mai Vedteke mot 1 røyst. Sak 30/2014 "Betre læring for alle elevar", orientering v/prosjektleiar Sissel Bronken. Prosjektleiar Sissel Bronken og kommunalsjef Ellen Marie Prag frå Kviteseid kommune var tilstades i denne saken. Vest-Telemarkrådet har i 2013 prioritert 1 mill. kroner i form av skjønnsmidlar til prosjektet "Betre læring for alle elevar, der målsettinga er auka kvalitet på den ordinære, tilpassa opplæringa, redusert antal tilmeldingar til PP-tenesten og nærare drøfting omkring auken i spesialpedagogiske tiltak i kommunane. Sissel Bronken orienterte nærare om saken, og viste mellom anna til at prosjektet og det førebuande arbeidet alt har ført til lågare tilmeldingar til PP-tenesten. Det er sett opp mål for kvar enkelt kommune i det vidare arbeidet. Med utgangspunkt i at den kommunale finansieringa er større enn summen av løyvde skjønnsmidlar, vil ein søkje skjønnsmidlar også for komande år. Ei slik utviding av prosjektperioden vil truleg føre til større grad av resultatoppnåing. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek saka til vitande.

5 3 Sak 31/2014 Mogleg samarbeid om felles landbrukskontor. Førespurnad frå Tokke kommune. Drøftingssak. I e-post datert 10. mars viser Hilde Alice Vågslid til vedtak i Tokke kommune om å søkje samarbeid med ein eller fleire kommunar i regionen når det gjeld felles landbrukskontor. Med utgangspunkt i dette vedtaket kom saken opp til nærare drøfting i Vest-Telemarkrådet. Vedtak: Rådmannsutvalet får i oppdrag å greie ut felles landbrukskontor og mogleg andre aktuelle samarbeidsområde. Samrøystes vedtak. Sak 32/2014 Orienteringssaker. Strategisk Næringsplan/vidare felles strategi. I eit møte mellom dei næringsansvarlege 4. februar i år vart det sett fram ynskje om at Vest- Telemarkrådet kjem med signal i høve Strategisk Næringsplan og moglege vidare felles tiltak. Det er neppe aktuelt med ein omfattande og detaljert plan, men at ein finn gode overordna saker for vidare arbeid. Etter kort drøfting vart det gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet ser dette som eit viktig område for vidare utvikling og samarbeid. Rådet ber rådmennene og dei næringsansvarlege drøfte saken og kome attende med forslag til tiltak. Samrøystes vedtak. Sluttrapport Suleskarekspressen. Det låg føre avgjerd i styringsgruppa for prosjektet om ikkje å vidareføre Suleskarekspressen i Avgjerda er teke ut frå manglande økonomisk grunnlag. Vedtak: Saken takast til vitande. Moglege endringar av møtedatoar. Med utgangspunkt i samanfall mellom rådsmøtet 20. mai og kommunekonferanse i regi av Fylkesmannen vart det gjort slikt vedtak: Rådsmøtet 20. mai flyttast til 27. mai. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

6 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 34/2014 Domstolstruktur - mogleg samanslåing av tingrettane og jordskifterettane. Bakgrunn: I møte 21. januar 2014 fekk Vest-Telemarkrådet nærare orientering frå eit møte 13. januar mellom jordskifteretten/tingretten og utsendingar frå Hallingdals-kommunane. Vest-Telemarkrådet var også invitert til møtet, og Erik Skjervagen, Hans Bakke og Kjell Gunnar Heggenes deltok i dette. Møtet omhandla mellom anna struktur og samlokalisering av domstolane. Vest-Telemarkrådet gjorde i rådsmøtet 21. januar vedtak om å invitere tingretten/jordskifteretten til eit seinare møte med tanke på nærare orienteringar/drøftingar. I ettertid har tingrettane og jordskifterettane fått tilsendt brev frå Domstoladministrasjonen (DA) der DA ynskjer å innhente synspunkt på mogleg samanslåing/samlokalisering av tingrettane/jordskifterettane i Noreg. DA viser i sitt brev til brev frå justis- og beredskapsdepartementet datert 11. februar 2014 der departementet ynskjer ei sondering i høve til: "hvilke tingretter som er positive til sammenslåing med andre tingretter og hvilke jordskifteretter som er positive til sammenslåing med andre jordskifteretter". I tillegg ber DA om domstolanes tilbakemelding i høve til mogleg samlokalisering av tingrett og jordskifterett. (Dette er som kjent gjennomført i Vest- Telemark). Med utgangspunkt i dei nemnde møta og dei ulike breva som er lagt ved saken, er sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskiferettsleiar Svein Dag Midtsund invitert til rådsmøtet 27. mai med tanke på nærare orienteringar/drøftingar. Vedlegg: Brev og svarbrev knytt til saka

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar Bakgrunn: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppretta ei tilskotsordning til eit utviklingsprogram for byregionar. Programmet skal bidra til auka samspel mellom by og omland og styrke desse områdas regionale vekstkraft med sikte på utvikling i regionen i heilskap. Departementet ynskjer å legge til rette for positiv utvikling i byregionar i heile landet, spre veksten i eit større omland og kople saman byane og områda ikring. Målet med tilskotsordninga er at tilskotsmottakarane skal kome fram til lokalt forankra strategiar og tiltak med utgangspunkt i samhandling mellom byen og omlandet. Programmet er delt inn i 2 faser, der fyrste fase er eitt-årig, medan fase 2 går over 3 år. Oppbygginga av programmet går nærare fram av utlysinga, mellom anna moglegheiten til å velje tema/saksområde og til å involvere andre organ/institusjonar i arbeidet. Midlane i denne omgang gjeld fase 1. Det går også fram av utlysinga at deltaking i nettverk er ein føresetnad for å motta tilskot. Kompetansesenter for distriktsutvikling skal ha ansvar for etablering og drifting av nettverka. I rådmannsmøte 25. april var dette oppe til kort drøfting med tilråding om å ta saken opp i komande rådsmøte. På denne bakgrunn er Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune og Geir Lyngås frå Distriktssenteret invitert til rådsmøtet 27. mai for å orientere nærare om saken. Vedlegg: Vedlegg 1: Utlysing - tilskotsordning Vedlegg 2: Byregionprogrammet

19 Du er her: regjeringen.no / Kommunal- og moderniserings... / Tema / Distrikts- og regionalpolitikk / Utlysning - tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner Utlysning - tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 millioner kroner til et utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i regionen som helhet. Nettverksarbeid er sentralt i programmet, og deltakelse i nettverk vil være en forutsetning for å motta tilskudd. Søknadsfrist: 31. januar 2014 Bakgrunn Departementet ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner i hele landet. Ingen byer og byregioner er like, og hver region må analyseres for seg. En måte å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til virksomhetene på, og samtidig spre veksten i et større omland, er å koble sammen byene og områdene omkring. Utviklingsprogrammet for byregioner skal gi økt kunnskap om byenes funksjon for omlandet og regionens næringsmessige potensial. Kunnskapen skal danne grunnlag for regionalt forankrete strategier og tiltak som kan bidra til å styrke rollen som byregioner har for regional utvikling. Formål Målet for tilskuddsordningen er at tilskuddsmottakerne skal komme fram til lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak. Hvem kan søke? Byer (kommuner) kan søke i samarbeid med én eller flere omlandskommuner. Samarbeid med omlandskommuner er en forutsetning for at søknaden vil bli vurdert. Formell bystatus er ingen forutsetning, men største senter/tettsted må ha karakter av å være et regionsenter og/eller tilby tjenester til omlandet som gir det en bymessig rolle. Programmets oppbygging Programmet er delt inn i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. Det tas sikte på at fase 1 skal være ettårig og hovedsakelig gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år, og gjennomføres i perioden I denne omgang lyses det kun ut midler til prosjekter i fase 1. Formålet med fase 1 er etablering og konsolidering av samarbeidet internt i søkerregionen, og valg av tema/saksområde som søkerregionen ønsker å jobbe videre med. Involvering av for eksempel næringsliv, utdanningsinstitusjoner, andre offentlige institusjoner, fylkeskommune og frivillige organisasjoner må konkretiseres og gjennomføres i løpet av fase 1. Valg av tema skal blant annet gjøres på grunnlag av en helhetlig analyse av samhandling i regionen. Analysen kan gjøres langs parametre som for eksempel arbeidsmarked, boligmarked, arealdisponering, infrastruktur, næringsliv, og kompetanse. Formålet med analysen er å finne flaskehalser i samspillet mellom byen og omlandet som kan hindre regional utvikling. Arbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre byregioner som deltar i utviklingsprogrammet. Nettverk mellom søkerregionene vil bli etablert og drevet av Kompetansesenter for distriktsutvikling, og starter opp etter at søknadsbehandlingen er avsluttet i departementet. Formålet med fase 2 er at regionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor områder/tema som regionen har prioritert. Utviklingsarbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre deltakende regioner, og må forankres i kommunens ordinære planarbeid. Nærmere opplysninger blir gitt ved utlysningen av fase 2. Departementet legger opp til å lyse ut midler til denne fasen tidlig i Det forutsettes ikke at byregionene har deltatt i programmets fase 1 for å søke om deltakelse i fase 2, men det vil bli stilt forventninger til at byregionen har utviklet et samarbeid som tilsvarer fase 1. Kompetansesenter for distriktsutvikling sin rolle

20 Kompetansesenter for distriktsutvikling skal ha ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner i programmet. Dette vil blant annet omfatte kunnskapsbygging og kunnskapsdeling, samt formidling av relevant kunnskap i programmet. Hva det kan søkes støtte til i fase 1 og hva er begrensningene? Eksempler på støtteverdige aktiviteter: Kunnskapsinnhenting lokalt/regionalt konkret om samspill mellom byen og omlandet. Formålet er å finne flaskehalser i samspillet mellom byen og omlandet som hindrer regional utvikling. Gjennomføring av nødvendige prosesser i regionen som skal lede fram til valg av prioriterte saksområder som legges til grunn for fase 2. Deltakelse i nettverk drevet av Kompetansesenter for distriktsutvikling. Deltakelse i nettverket er et vilkår for tilskudd. Begrensninger Tilskudd kan ikke gis til tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel og som kan tenkes å være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS. Det gis ikke støtte til drift, til bedriftsutvikling, direkte støtte til næringsvirksomhet eller til fysiske investeringer. Det kan ikke gis støtte til å dekke kostnader i prosjektet som vil være å betegne som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget. KMD dekker inntil 50 pst. av prosjektkostnader som ligger i tilskuddsgrunnlaget. Egeninnsats regnes i denne sammenhengen som medfinansiering. Deltakelse forutsetter politisk forankring i de deltakende kommunene. Dersom det ikke er praktisk mulig med politisk behandling i kommunene før søknadsfristen er det tilstrekkelig å skissere når og hvordan politisk forankring skal sikres. Er søknadene offentlig? All skriftlig korrespodanse med departementet er i utgangspunkt offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring. Krav til søknader Søknadene skal være skriftlige og søker skal bruke Kommunal- og moderniseringsdepartementets søknadsportal For sent leverte søknader vil avvises. Søknaden skal følge oppsettet på Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon. Søknaden skal inneholde: Hvem som er samarbeidspartner(e) og hvorfor det er ønskelig å delta Omtale av / referanse til gjeldende planer/strategier i regionen Prosjektplan med beskrivelse av mål, kunnskapsbehov, milepæler og aktiviteter Budsjett med finansieringsplan, herunder egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører. KMD dekker maksimalt 50 pst. av prosjektkostnader som ligger i tilskuddsgrunnlaget. Etterprøvbare mål for deltakelse, herunder vise til antatt sammenheng mellom deltakelse, innsatsområder og bedring av samhandlingen mellom byen og omlandet som grunnlag for regional vekst Omtale av forpliktende/forankret samarbeid mellom relevante aktører, både offentlige, private og frivillige Overordnet plan for innhenting av FoU i fase 1 Omtale ressurser som skal delta i nettverksarbeidet og bidra til kunnskapsdeling Kriterier for vurdering av søknader: Sammenheng mellom mål, kunnskapsbehov, framdrift og planlagte aktiviteter Politisk og organisatorisk forankring Gjennomføringsevne Langsiktighet Hvordan gå frem for å søke (elektronisk søkeportal RF 1350)? Trykk på denne linken: Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg Utviklingsprogrammet for byregioner som støtteordning, og start utfyllingen av elektronisk søknad. Forsikre deg om at du har valgt å søke på riktig støtteordning. Søknadsfrist: 31. januar 2014 Departementet tar forbehold om Stortingets vedtak ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014.

21 Ved spørsmål, kontakt: Seniorrådgiver Kristin Lind: Seniorrådgiver Pål Bjørseth: Fagdirektør Morten Gulsrud: For å sikre likebehandling og gjennomsiktighet, vil spørsmål som rettes til saksbehandlerne bli besvart i en FAQ i denne lenken. Vi viser også til utlyste midler fra 2013 i Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft, som har samme søknadsfrist. De to utlysningene vil bli sett i sammenheng. Sist oppdatert:

22 Framside0(http://distriktssenteret.no)0»0Byregionprogrammet Byregionprogrammet Utviklingsprogram/for/byregioner/ /Byregionprogrammet/ /skal/øke/kunnskapen/om/samspillet/mellom by/og/omland/for/å/styrke/disse/områdenes/regionale/vekstkraft. Disse/33/regionene/deltar/i/Byregionprogrammet/(http://distriktssenteret.no/2014/03/desseEdeltekEbyre gionprogrammet/)/ Første0nettverkssamling Deltakerne0i0programmet0er0invitert0til0den0første0nasjonale0nettverkssamlingen mai.0(http://distrik tssenteret.no/2014/03/nettverkssamlingcbyregionprgrammet/)0denne0skal0gi0faglig0påfyll0og0mulighet0til kunnskapsc0og0erfaringsutveksling0på0tvers0av0byregionene.0distriktssenteret0har0sammen0med referansegruppa0utformet0et0program0som0vi0håper0og0tror0vil0imøtekomme0de0behovene0som0finnes0på dette0stadiet0i0fase010av0byregionprogrammet. I0forbindelse0med0at0mange0av0byregionene0skal0bestille0ny0FoU0som0en0del0av0arbeidet0i0fase010har Distriktssenteret0laget0en0liste0med0tips0for0anskaffelse0av0FoU0(http://distriktssenteret.no/2014/04/10/tips listectilcanskaffelsecavcfou/). Trykk0for0å0aktivere0kart (http://maps.google.com/maps?ll= , &z=4&t=m&hl=no-no&gl=us&mapclient=apiv3) Kartdata 2014 Basarsoft, Google Oppstartskonferanse

23 1400deltakere0fra0regionene0deltok0på0oppstartskonferanse0for0programmet018.0mars0i0Oslo. Se/presentasjoner/fra/konferansen/her0(http://distriktssenteret.no/2014/03/oppstartskonferanseCbyregio nprogrammet/). Mål0med0programmet KommunalC0og0moderniseringsdepartementet0 0KMD0(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regi onalc_og_distriktspolitikk/regionaltcutviklingsarbeid/byregioner.html?id=750040)0 0ønsker0å0legge0til0rette for0positiv0utvikling0i0byregioner.0byregionprogrammet0skal0øke0kunnskapen0om0samspill0mellom0by0og omland0og0regionenes0næringsmessige0potensiale.0det0er0et0mål0at0den0økte0kunnskapen0skal0bidra0til strategier0og0tiltak0som0styrker0regionen0som0helhet. Programmets0oppbygging Programmet0er0delt0opp0i0to0faser,0og0nettverksarbeid0står0sentralt0i0begge.0Det0tas0sikte0på0at0fase010skal være0ettårig0og0hovedsaklig0gjennomføres0i02014,0mens0fase020går0over0tre0år0og0gjennomføres0i /I/denne/omgang/er/det/kun/lyst/ut/midler/til/prosjekter/i/fase/1. I0fase010er0programmet0rettet0mot: kunnskapsinnhenting0om0de0ulike0byregionene etablering0av0samarbeid0i0regionen identifisering0og0valg0av0tema0som0deltagerne0ønsker0å0arbeide0med Mer0informasjon0om0de0ulike0fasene0finner0du0i0utlystningene0fra0KMD0(http://www.regjeringen.no/nb/dep /kmd/tema/regionalc_og_distriktspolitikk/regionaltcutviklingsarbeid/byregioner/utviklingsprogrammetcforc byregioner.html?id=746068). Distriktssenterets0rolle Kompetansesenter0for0distritksutvikling0har0ansvar0for0å0etablere0og0drifte0det0nasjonale0nettverk0mellom deltakerne0i0programmet.0vi0har0óg0ansvar0for0å0formidle0relevant0kunnskap.0i0første0fase0av0programmet har0vi0bidratt0med0støttelitteratur/(http://distriktssenteret.no/2013/11/anbefaltelitteraturetilebyregionpr ogrammet/)0i0arbeidet0med0søknad,0og0en0tilpasset0prosjektmal0(http://distriktssenteret.no/wpccontent/up loads/2013/12/131204cs%c3%b8knadsmalctilpassetcregionalforvaltningcno.odt)0som0hjelpemiddel. Det0er0opprettet0en0referansegruppe0som0skal0kvalitetssikre0(http://distriktssenteret.no/2014/04/24/refera nsegruppecbyregionprogrammet/)0at0distriktssenteret0leverer0godt0innhold0til0programmet. Vår0kontaktperson0for0Byregionprogrammet0er0Geir0Lyngaas0(http://distriktssenteret.no/author/geirClyngaa s/). Fant/du/det/du/lette/etter? * Ja Nei

24 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Bakgrunn: På bakgrunn av at regjeringa har varsla ei komande kommunereform med siktemål å redusere antal kommunar i Noreg, har dette temaet vore oppe til drøfting i dei enkelte kommunane i regionen. Av handsaminga i kommunane går det fram at desse har ulik tilnæring til reforma. Heilt konkret nemner vi at Kviteseid kommunestyre ber Vest-Telemarkrådet finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 kommunane som ein framtidig kommune. I møte 18. mars 2014 handsama Vest-Telemarkrådet saken, der det låg føre forslag om å setje i verk eit forstudie med ein brei prosess for å avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg framtidig kommunesamanslåing. I møtet kom det mellom anna fram at Vinje kommune har tinga ei utgreiing for å belyse ulike samanslåings-alternativ, og at denne etter planen skulle ligge føre ved utgangen av april månad. I tillegg vart det også opplyst at referansegruppa i det sentralt nedsette ekspertutvalet i nær framtid skulle legge fram ein delrapport om saken. På bakgrunn av dette vart saken utsett til rådsmøtet 27. mai. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet ynskjer å vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom dei seks kommunane som inngår i dagens Vest-Telemarksamarbeid. Rådet set i verk eit forstudie som skal byggje på det materialet som nå ligg føre frå statleg hald, utgreiingar kommunane i regionen har gjort og utgreiingar gjort av samanliknbare kommunar. Forstudien skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre, serleg greie ut avstandsulempene i regionen, sjå på kva for verknader ekspertutvalets framlegg om ein minimumsstorleik på innbyggjarar vil få for Vest-Telemark, kva for verknad det kan få for lokaldemokratiet og om ei vidareutvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere eit brukeleg alternativ. Forstudien skal ligge føre til rådsmøtet 25. november. Vedlegg: Vedlegg 1 Mandat til forstudie i Vest-Telemark. Vedlegg 2 Vinje kommune sin sluttrapport frå Telemarksforsking - kommunestruktur

25 Vest-Telemarkrådet Møte 18. mars 2014 Sak 37/2014 Høyringsuttale til fellesprosjekt mellom Høgskulen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring Bakgrunn: Høgskulen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) la i april 2011 fram ein felles utredning, Ett av to, som drøfter spørsmålet kring ein fusjon eller eit utvida samarbeid mellom dei to institusjonane. Styra ved dei to institusjonane handsama utgreiinga i juni 2011 og dei fatta vedtak om å halde fram utredningsarbeidet og realisere fleire konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter. Det vart oppnemnt eit felles prosjektstyre og fastsette tidsramme fram til sumaren 2014 for fellesprosjektet. Mandatet for fellesprosjektet kan listast opp slik: Greie ut saka kring fusjon eller et utvida samarbeid mellom de to institusjonane Vidareutvikle universitetsfunksjonane Styrke og utvikle profesjonsutdanningane Bidra til auka konkurransekraft for de to institusjonane. I høyringsbrevet er høyringsfristen sett til 23. mai og planlagt styrebehandling i begge styrea er fastsatt til 18. juni. Dokument i saka Rapporten som ligg til grunn for høyringa finn de her: På same nettstad finn de mellom anna utgreiinga frå 2011, eitt av to, delrapporten Fusjon eller samarbeid frå 2013 og ovannemnte rapportar. Høyringa I høyringsbrevet ber HiT og UiA om høyringssvar på fylgjande: 1. Synspunkt på hovudspørsmålet knytt til fusjon eller institusjonelt samarbeid. Dei ber også om ein nærmare grunngjeving for det alternativet en tilrår. 2. Eventuelle betingede synspunkter avhengig av om det er fusjons- eller samarbeidsalternativet som blir sluttresultatet. 3. Synspunkter på de mål, den profil og de fagområder som er trukket fram med tanke på eventuell national felles profilering ved fusjon (kapittel 7). 4. Synspunkter på forslag til navn, styringsmodell, hovedcampus og intern faglig og administrativ organisering (kapittel 8). 5. Synspunkter på de skisserte samarbeidsområder, navn og foreslått organisering av samarbeidet (kapittel 6). Høyringsforslaget som føreligg tek høgde for å svare på punkt 1 og 2, og overlet til andre å gje uttale på dei øvrige punkta.

26 Forslag til høyringsuttale frå Vest-Telemarkrådet: Vest-Telemarkrådet ser på styrking av høgskuleutdanninga i Telemark som viktig i framtida. Vest-Telemarkrådet vil stø opp om eit auka institusjonelt samarbeid framover, og frårår fusjon med UiA på dette tidspunktet. Grunngjeving er mellom anna at styrkeforholdet mellom UiA og HiT ser ut til å være noko ubalansert, og vi ser det som uheldig med ein fusjon der konsekvensen kan være ei svekking av HiT si rolle som aktør i lokalsamfunnet i dei fire ulike studiestadane som er etablert i Telemark.

27 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Bakgrunn: Med utgangspunkt i sitt tildelingsbrev for 2014 har Transnova laga forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar. I brev frå samferdselsdepartementet datert 14. april 2014, er dette forslaget sendt ut på høyring. På lista over høyringsinstansar er mellom anna kommunane ført opp. Frist for å kome med innspel er sett til 2. juni Kort om strategien. Det er nedfelt ei målsetting om å ha eit max-utslepp på 85 gram CO2 pr. kilometer for nye personbilar som vert registrert i For å nå dette målet må innslaget av elbilar aukast betydeleg. Transnova ser det som viktig at dagens insentiver for kjøp og bruk av elbilar vert vidareført, og at det kjem nye modellar på marknaden med lengre rekkevidde. Salsauken av elbilar dei 2 siste åra vore svært stor, og ein trur at denne auken vil halde fram. Dette vil medføre sterk auke i etterspørselen etter ladestasjonar med hurtigladning/fleksiladning, og det er avgjerande med statlege tilskot for å få dette til. I forslaget til strategi blir det peika på ei rekkje prinsipp som bør ligge fast fram mot 2020: - Samspel mellom private aktørar og staten - Søkjarar må sannsynleggjera at marknaden er tilstades - Prioritering av ladetilbod til flest mogleg uavhengig av ladefart - Framtidsretta tekniske standarder og løysingar - Prioritering av multistandard ladarar - Open tilgang for brukarane - Tilstrekkeleg nettkapasitet - Tilbydarane skal ta betalt for ladetenesten - Prosentvis støtte på inntil 50% i byområde og inntil 100% i korridorane - Ladestasjonane må kunne kommunisere opp mot Nobil (database for ladestasjonar) - Samordna betalingssystem - Støtte til oppgradering av eksisterande ladestasjonar - Unntak for nyttekøyretøy (kan få unntak frå øvrige krav) I sitt forslag til nasjonal strategi signaliserer Transnova at ein vil støtte utbygging både i og rundt byane og langs dei nasjonale transportkorridorane. Ladestasjonar langs korridorane bør fortrinnsvis ha hurtigladarar og ligge med km avstand. For å stimulere til slik utbygging seier Transnova at ein ikkje bør sette grense for korkje prosentsats eller tilskotsbeløp. Ein vil også prioritere søknader der nettkapasiteten er god.

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 29. april 2014

Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 29. april 2014 Vest-Telemarktinget Møte 29. april 2014 Sakliste til møte i Vest-Telemarktinget 29. april 2014 01/2014 Opprop 02/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2014 Val av 1 person til å skrive under protokollen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Dykkar ref Vår ref Dato 15/2189-2 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsegn om tilskot på inntil kr 420 000 til utviklingsprosjekt for LLS (Leikanger,

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 11.mars 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Tysdag 18. mars 2014 Kl.

Detaljer

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009.

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Vest-Telemarkrådet Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, Solveig S. Abrahamsen, Olav Tho, Arne Vinje, Bjørn Nome, Hans Bakke,

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013.

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Halvor Homme, Erik Skjervagen, Hans Bakke, Britt Houge, Tor Eivind Erikstein, Sverre

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010.

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sak 62/2010 Referat frå rådsmøte 14. september 2010 Sak 63/2010 Tannhelsetenesten i Vest-Telemark Sak 64/2010 Landstadsenteret i Seljord Sak 65/ 2010 Drøftingssaker

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012

Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Agro Business Park SA v/ Sigmund Vereide Postboks 300 6821 Sandane Dykkar ref Vår ref Dato 12/3081-2 21.12.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskot på inntil 240 000 kroner til

Detaljer

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal»

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» 1. Utviklingsprogrammet for byregionar ByR Nasjonale mål med programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland Jnr. 1008.14 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet Sjekk Nordmøre, Bulyst 2013 Surnadal kommune Anne Saltrø Polden 6650 SURNADAL Deres ref. Vår ref. Dato 13/540-13 09.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - tilsegn om tilskot på inntil 1 650 000 kroner til bulystprosjektet

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref Dato 17/52-1 12.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - oppdragsbrev til Siva SF - 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane

Skjønsmidlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.12.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/16043 331.2 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13,5902

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Kristiansund kommune Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N Deres ref Vår ref Dato 15/2622-3 10.07.2015 Statsbudsjettet 2015 Kap. 552, post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kr 220 000 til prosjektet "Kommunesamarbeid

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune Deres ref Vår ref Dato 14/2766-34 28.05.2014 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til Okstindan natur- og kulturpark - Verdiskapningsprogrammet for

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet. Møtedato: , kl

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet. Møtedato: , kl Tokke kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Tokke kommune - kontrollutvalet Møtedato: 20.05.2014, kl. 10.00 16.00. Møtestad: Møteleiar: Møterom Kultur, Kommunehuset Dalen Til stades: Leiar Nestleiar

Detaljer

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva

Statsbudsjettet oppdragsbrev til Siva SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Dykkar ref Vår ref 18/52-1 Dato 16. januar 2018 Statsbudsjettet 2018 - oppdragsbrev til Siva 1 Økonomisk ramme til disposisjon

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/1320-11 17/3060 24.05.2017 Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal

Detaljer

/

/ Hemnes Kommune Rolf Fjellestad Deres ref Vår ref Dato 2013-0195 13/1274-38 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 350 000 kroner til Hemnes kommune, til prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Vest-Telemarkrådet Møte 21. februar 2012 Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Sak 09/2012 Referat frå rådsmøte 24. januar 2012 Sak 10/2012 Mandat vidare organisering av Vest-Telemarkrådet Sak 11/2012

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet 29.01.2015 006/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/259 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Vest-Telemark. Referat

Vest-Telemark. Referat Vest-Telemark Referat Stad: Vinje kommunehus, Åmot Tid: 2. mai 2017 kl 09.00-11.00, med lunsj frå kl 12:00 Til stades: Rådmenn: Kari Gro Espeland, John Kleiv, Jan Myrekrok, Sverre Sæter, Øystein Tveit,

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 14/ Sakstittel: KOMMUNEREFORMA. K-kode: 001 &25

Saksframlegg. Arkivsak: 14/ Sakstittel: KOMMUNEREFORMA. K-kode: 001 &25 Saksframlegg Arkivsak: 14/1657-39 Sakstittel: KOMMUNEREFORMA Saka skal behandlast av: Formannskapet Kommunestyret Rådmannen si tilråding til vedtak: K-kode: 001 &25 Kommunestyret tar saka til orientering

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde

Ifølge liste 15/ Dykkar ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Sakshandsamar Grethe Lunde Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/7 23 7.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Orientering om framlegg til statsbudsjettet for 2016 programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk førebels rammer Kommunal-

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ:

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ: Bygland kommune Arkiv: 001 Saksmappe: 2014/702 Sakshandsamar: Aasmund Lauvdal Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kommunereform - val av ulike samarbeid

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer