Innkalling til rådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 13. mai 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 27. mai 2014 Kl. slett: Innleiingsvis vil sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskifterettsleiar Svein Dag Midtsund orientere nærare om domstoladministrasjonens sondering i høve til mogleg samanslåing med andre tingrettar og andre jordskifterettar. Vidare vil Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune saman med Geir Lyngås frå Distriktssenteret orientere nærare om utviklingsprogrammet for byregionar. Programmet skal bidra til auka samspel mellom by og omland, og styrke den regionale vekstkrafta. Saklista inneheld også forslag til høyringsuttaler gjeldande hhv fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder, samt Transnovas forslag til nasjonal strategi for elbilar. I samband med den komande kommunereformen skal Vest-Telemarkrådet også handsame forslag til eit forstudie som skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre. Vi ynskjer vel møtt til møte på Morgedal Hotell 27. mai! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 27. mai 2014 Sakliste til rådsmøte 27. mai 2014 Sak 33/2014 Referat frå rådsmøte 18. mars 2014 Sak 34/2014 Orientering om Tingretten/jordskifteretten Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Sak 37/2014 Fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring. Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Sak 39/2014 Orienteringssaker

3 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 18. mars Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Hilde Alice Vågslid, Torstein Tveito, Øyvind Tveit, Arne Vinje, Erik Skjervagen, Per Dehli, Brit Houge, Øystein Tveit, Sverre Sæter, Hans Kristian Lehmann, Ketil Kiland og Kjell Gunnar Heggenes. Møteinnkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Sak 24/2014 Referat frå rådsmøte 6. februar Vedtak: Referat frå rådsmøte 6. februar 2014 vart samrøystes godkjent. Sak 25/2014 Organisering av lokal kollektivtrafikk i Telemark. Orienteringar frå Drangedal Bilruter, Tinn Billag og Telemark Bilruter. Bernt Dahle Drangedal Bilruter, Anfinn Maurud Tinn Billag og Svein Olav Straand Telemark Bilruter var tilstades og orienterte nærare om selskapa og dei ulike aktivitetane. Selskapa er 3 av 4 gjenverande av i alt 17 buss-selskap Telemark hadde før oppkjøpsprosessane starta på 90-talet. Alle 3 selskapa er lokalt eigde, har lokal styring og bidreg i distrikta med ei samla sysselsetting på meir enn 500 personar. Den vidare organiseringa av kollektivtrafikken, herunder kontraktsform er ei viktig sak som skal opp til endeleg handsaming i Telemark fylkesting i juni. Alle 3 kollektivselskapa er klåre på at nettokontrakter er den kontrakstformen som på best måte vidarefører det lokale initiativet og marknadsansvaret. Dette i motsetning til bruttokontrakter som medfører at den lokale kompetansen blir borte og reduserer selskapa til reine driftseiningar. Val av kontraktsform er også svært viktig for selskapas øvrige kommersielle drift/eksistens. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. Sak 26/2014 Styrerepresentasjon i ulike selskap med kommunalt eigarskap. I saken låg det føre notat utarbeidd av Hans Kristian Lehmann. I notatet, som er ei vidareføring av tidlegare utarbeidd notat frå rådmannsutvalet, vert det mellom anna vist til 3 interkommunale IKS og 3 interkommunale AS med forslag til prosedyrer for val av styre. Notatet konkluderer i 4 punkt og rår til at dei foreslåtte prosedyrene vert gjort gjeldande frå Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til framlegget til prosedyrer for styrerepresentasjon i selskap med kommunalt eigarskap slik det går fram av notat av 4. mars Samrøystes vedtak. Sak 27/2014 Revidert fylkesvegplan (ATP). Mogleg felles/samordna høyringsuttale frå Vest-Telemark. Forslag til prosess. Saken var oppe i forrige rådsmøte der den vart utsett med tanke på nærare drøfting. Til møtet 18. mars låg det føre eit justert innspel frå Børge Skårdal med nærare forslag til prosess og hovudgrep i ei felles uttale. Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til prosess og hovudgrep i ei felles/samordna uttale frå Vest-Telemark. Forslaget til uttale blir lagt fram for Vest-Telemarkrådet for endeleg godkjenning og oversending til Telemark fylkeskommune. Samrøystes vedtak.

4 2 Sak 28/2014 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2013 for Vest-Telemarkrådet. Det låg føre forslag til årsmelding og årsrekneskap 2013 for Vest-Telemarkrådet. Det låg også føre varsel om presisering i revisors beretning for 2013, samt ny note 7 til rekneskapen med korrigering av tidlegare års feil. Øystein Tveit frå Kviteseid kommune var tilstades og orienterte nærare om forslaget til årsrekneskap Vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til note 7 i rekneskapen gjeldande tidlegare års feil, og vedtek at rekneskapsmessig mindreforbruk i fjorårets resultat på kr ,21 vert sett av til generelt disposisjonsfond. Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til årsmelding og årsrekneskap 2013 til framlegging for endeleg godkjenning i Vest-Telemarktinget. Samrøystes vedtak. Sak 29/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Med utgangspunkt i at Regjeringa har varsla ei komande kommunereform, har fleire av kommunane i regionen drøfta dette. Kviteseid kommune har gjort formelt vedtak der dei ber Vest-Telemarkrådet finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein framtidig kommune. I tillegg har Seljord og Fyresdal signalisert at ein vil sjå nærare på framtidig kommunestruktur. Innleiingsvis i rådsmøtet orienterte Arne Vinje frå arbeidet i referansegruppa for det sentralt nedsette ekspertutvalet, og kunne opplyse at referansegruppa vil legge fram delrapport i løpet av kort tid. Han orienterte også om at Vinje kommune har sett i gang eit utgreiingsarbeid for å belyse ulike samanslåings-alternativ. Denne utgreiinga skal vera klar i løpet av april månad. I den framlagte saken låg det føre forslag til mandat for eit forstudie etter PLP-metoden og i regi av Vest-Telemarkrådet. Forslaget inneber at ein på eit overordna nivå skal avklare føremoner og ulemper ved ei mogleg samanslåing, og at dette kan danne grunnlag for eit eventuelt vedtak om å gå vidare til eit forprosjekt. Med utgangspunkt dei framkomne opplysningane og drøftingane på møtet vart det gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet utset saken til rådsmøte 27. mai Vedteke mot 1 røyst. Sak 30/2014 "Betre læring for alle elevar", orientering v/prosjektleiar Sissel Bronken. Prosjektleiar Sissel Bronken og kommunalsjef Ellen Marie Prag frå Kviteseid kommune var tilstades i denne saken. Vest-Telemarkrådet har i 2013 prioritert 1 mill. kroner i form av skjønnsmidlar til prosjektet "Betre læring for alle elevar, der målsettinga er auka kvalitet på den ordinære, tilpassa opplæringa, redusert antal tilmeldingar til PP-tenesten og nærare drøfting omkring auken i spesialpedagogiske tiltak i kommunane. Sissel Bronken orienterte nærare om saken, og viste mellom anna til at prosjektet og det førebuande arbeidet alt har ført til lågare tilmeldingar til PP-tenesten. Det er sett opp mål for kvar enkelt kommune i det vidare arbeidet. Med utgangspunkt i at den kommunale finansieringa er større enn summen av løyvde skjønnsmidlar, vil ein søkje skjønnsmidlar også for komande år. Ei slik utviding av prosjektperioden vil truleg føre til større grad av resultatoppnåing. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek saka til vitande.

5 3 Sak 31/2014 Mogleg samarbeid om felles landbrukskontor. Førespurnad frå Tokke kommune. Drøftingssak. I e-post datert 10. mars viser Hilde Alice Vågslid til vedtak i Tokke kommune om å søkje samarbeid med ein eller fleire kommunar i regionen når det gjeld felles landbrukskontor. Med utgangspunkt i dette vedtaket kom saken opp til nærare drøfting i Vest-Telemarkrådet. Vedtak: Rådmannsutvalet får i oppdrag å greie ut felles landbrukskontor og mogleg andre aktuelle samarbeidsområde. Samrøystes vedtak. Sak 32/2014 Orienteringssaker. Strategisk Næringsplan/vidare felles strategi. I eit møte mellom dei næringsansvarlege 4. februar i år vart det sett fram ynskje om at Vest- Telemarkrådet kjem med signal i høve Strategisk Næringsplan og moglege vidare felles tiltak. Det er neppe aktuelt med ein omfattande og detaljert plan, men at ein finn gode overordna saker for vidare arbeid. Etter kort drøfting vart det gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet ser dette som eit viktig område for vidare utvikling og samarbeid. Rådet ber rådmennene og dei næringsansvarlege drøfte saken og kome attende med forslag til tiltak. Samrøystes vedtak. Sluttrapport Suleskarekspressen. Det låg føre avgjerd i styringsgruppa for prosjektet om ikkje å vidareføre Suleskarekspressen i Avgjerda er teke ut frå manglande økonomisk grunnlag. Vedtak: Saken takast til vitande. Moglege endringar av møtedatoar. Med utgangspunkt i samanfall mellom rådsmøtet 20. mai og kommunekonferanse i regi av Fylkesmannen vart det gjort slikt vedtak: Rådsmøtet 20. mai flyttast til 27. mai. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

6 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 34/2014 Domstolstruktur - mogleg samanslåing av tingrettane og jordskifterettane. Bakgrunn: I møte 21. januar 2014 fekk Vest-Telemarkrådet nærare orientering frå eit møte 13. januar mellom jordskifteretten/tingretten og utsendingar frå Hallingdals-kommunane. Vest-Telemarkrådet var også invitert til møtet, og Erik Skjervagen, Hans Bakke og Kjell Gunnar Heggenes deltok i dette. Møtet omhandla mellom anna struktur og samlokalisering av domstolane. Vest-Telemarkrådet gjorde i rådsmøtet 21. januar vedtak om å invitere tingretten/jordskifteretten til eit seinare møte med tanke på nærare orienteringar/drøftingar. I ettertid har tingrettane og jordskifterettane fått tilsendt brev frå Domstoladministrasjonen (DA) der DA ynskjer å innhente synspunkt på mogleg samanslåing/samlokalisering av tingrettane/jordskifterettane i Noreg. DA viser i sitt brev til brev frå justis- og beredskapsdepartementet datert 11. februar 2014 der departementet ynskjer ei sondering i høve til: "hvilke tingretter som er positive til sammenslåing med andre tingretter og hvilke jordskifteretter som er positive til sammenslåing med andre jordskifteretter". I tillegg ber DA om domstolanes tilbakemelding i høve til mogleg samlokalisering av tingrett og jordskifterett. (Dette er som kjent gjennomført i Vest- Telemark). Med utgangspunkt i dei nemnde møta og dei ulike breva som er lagt ved saken, er sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskiferettsleiar Svein Dag Midtsund invitert til rådsmøtet 27. mai med tanke på nærare orienteringar/drøftingar. Vedlegg: Brev og svarbrev knytt til saka

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar Bakgrunn: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har oppretta ei tilskotsordning til eit utviklingsprogram for byregionar. Programmet skal bidra til auka samspel mellom by og omland og styrke desse områdas regionale vekstkraft med sikte på utvikling i regionen i heilskap. Departementet ynskjer å legge til rette for positiv utvikling i byregionar i heile landet, spre veksten i eit større omland og kople saman byane og områda ikring. Målet med tilskotsordninga er at tilskotsmottakarane skal kome fram til lokalt forankra strategiar og tiltak med utgangspunkt i samhandling mellom byen og omlandet. Programmet er delt inn i 2 faser, der fyrste fase er eitt-årig, medan fase 2 går over 3 år. Oppbygginga av programmet går nærare fram av utlysinga, mellom anna moglegheiten til å velje tema/saksområde og til å involvere andre organ/institusjonar i arbeidet. Midlane i denne omgang gjeld fase 1. Det går også fram av utlysinga at deltaking i nettverk er ein føresetnad for å motta tilskot. Kompetansesenter for distriktsutvikling skal ha ansvar for etablering og drifting av nettverka. I rådmannsmøte 25. april var dette oppe til kort drøfting med tilråding om å ta saken opp i komande rådsmøte. På denne bakgrunn er Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune og Geir Lyngås frå Distriktssenteret invitert til rådsmøtet 27. mai for å orientere nærare om saken. Vedlegg: Vedlegg 1: Utlysing - tilskotsordning Vedlegg 2: Byregionprogrammet

19 Du er her: regjeringen.no / Kommunal- og moderniserings... / Tema / Distrikts- og regionalpolitikk / Utlysning - tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner Utlysning - tilskuddsordning: Utviklingsprogrammet for byregioner Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 millioner kroner til et utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i regionen som helhet. Nettverksarbeid er sentralt i programmet, og deltakelse i nettverk vil være en forutsetning for å motta tilskudd. Søknadsfrist: 31. januar 2014 Bakgrunn Departementet ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner i hele landet. Ingen byer og byregioner er like, og hver region må analyseres for seg. En måte å bedre rekrutteringen av arbeidskraft til virksomhetene på, og samtidig spre veksten i et større omland, er å koble sammen byene og områdene omkring. Utviklingsprogrammet for byregioner skal gi økt kunnskap om byenes funksjon for omlandet og regionens næringsmessige potensial. Kunnskapen skal danne grunnlag for regionalt forankrete strategier og tiltak som kan bidra til å styrke rollen som byregioner har for regional utvikling. Formål Målet for tilskuddsordningen er at tilskuddsmottakerne skal komme fram til lokalt forankrete strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak. Hvem kan søke? Byer (kommuner) kan søke i samarbeid med én eller flere omlandskommuner. Samarbeid med omlandskommuner er en forutsetning for at søknaden vil bli vurdert. Formell bystatus er ingen forutsetning, men største senter/tettsted må ha karakter av å være et regionsenter og/eller tilby tjenester til omlandet som gir det en bymessig rolle. Programmets oppbygging Programmet er delt inn i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. Det tas sikte på at fase 1 skal være ettårig og hovedsakelig gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år, og gjennomføres i perioden I denne omgang lyses det kun ut midler til prosjekter i fase 1. Formålet med fase 1 er etablering og konsolidering av samarbeidet internt i søkerregionen, og valg av tema/saksområde som søkerregionen ønsker å jobbe videre med. Involvering av for eksempel næringsliv, utdanningsinstitusjoner, andre offentlige institusjoner, fylkeskommune og frivillige organisasjoner må konkretiseres og gjennomføres i løpet av fase 1. Valg av tema skal blant annet gjøres på grunnlag av en helhetlig analyse av samhandling i regionen. Analysen kan gjøres langs parametre som for eksempel arbeidsmarked, boligmarked, arealdisponering, infrastruktur, næringsliv, og kompetanse. Formålet med analysen er å finne flaskehalser i samspillet mellom byen og omlandet som kan hindre regional utvikling. Arbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre byregioner som deltar i utviklingsprogrammet. Nettverk mellom søkerregionene vil bli etablert og drevet av Kompetansesenter for distriktsutvikling, og starter opp etter at søknadsbehandlingen er avsluttet i departementet. Formålet med fase 2 er at regionene utarbeider konkrete strategier og gjennomfører tiltak innenfor områder/tema som regionen har prioritert. Utviklingsarbeidet skal foregå i tilknytning til et nettverk med andre deltakende regioner, og må forankres i kommunens ordinære planarbeid. Nærmere opplysninger blir gitt ved utlysningen av fase 2. Departementet legger opp til å lyse ut midler til denne fasen tidlig i Det forutsettes ikke at byregionene har deltatt i programmets fase 1 for å søke om deltakelse i fase 2, men det vil bli stilt forventninger til at byregionen har utviklet et samarbeid som tilsvarer fase 1. Kompetansesenter for distriktsutvikling sin rolle

20 Kompetansesenter for distriktsutvikling skal ha ansvar for å etablere og drifte nettverk mellom deltakende byregioner i programmet. Dette vil blant annet omfatte kunnskapsbygging og kunnskapsdeling, samt formidling av relevant kunnskap i programmet. Hva det kan søkes støtte til i fase 1 og hva er begrensningene? Eksempler på støtteverdige aktiviteter: Kunnskapsinnhenting lokalt/regionalt konkret om samspill mellom byen og omlandet. Formålet er å finne flaskehalser i samspillet mellom byen og omlandet som hindrer regional utvikling. Gjennomføring av nødvendige prosesser i regionen som skal lede fram til valg av prioriterte saksområder som legges til grunn for fase 2. Deltakelse i nettverk drevet av Kompetansesenter for distriktsutvikling. Deltakelse i nettverket er et vilkår for tilskudd. Begrensninger Tilskudd kan ikke gis til tiltak som innebærer at en eller flere markedsaktører får en økonomisk fordel og som kan tenkes å være konkurransevridende eller påvirke samhandelen i EØS. Det gis ikke støtte til drift, til bedriftsutvikling, direkte støtte til næringsvirksomhet eller til fysiske investeringer. Det kan ikke gis støtte til å dekke kostnader i prosjektet som vil være å betegne som statsstøtte etter EØS-reglene. Slike kostnader vil bli holdt utenfor tilskuddsgrunnlaget. KMD dekker inntil 50 pst. av prosjektkostnader som ligger i tilskuddsgrunnlaget. Egeninnsats regnes i denne sammenhengen som medfinansiering. Deltakelse forutsetter politisk forankring i de deltakende kommunene. Dersom det ikke er praktisk mulig med politisk behandling i kommunene før søknadsfristen er det tilstrekkelig å skissere når og hvordan politisk forankring skal sikres. Er søknadene offentlig? All skriftlig korrespodanse med departementet er i utgangspunkt offentlig. Unntak fra dette er hjemlet i offentlighetsloven. Søkere kan ikke kreve å få unntatt deler av sin søknad fra offentlig innsyn. Departementet gjør denne vurderingen på et selvstendig grunnlag ved en eventuell innsynsbegjæring. Krav til søknader Søknadene skal være skriftlige og søker skal bruke Kommunal- og moderniseringsdepartementets søknadsportal For sent leverte søknader vil avvises. Søknaden skal følge oppsettet på Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsinformasjon. Søknaden skal inneholde: Hvem som er samarbeidspartner(e) og hvorfor det er ønskelig å delta Omtale av / referanse til gjeldende planer/strategier i regionen Prosjektplan med beskrivelse av mål, kunnskapsbehov, milepæler og aktiviteter Budsjett med finansieringsplan, herunder egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører. KMD dekker maksimalt 50 pst. av prosjektkostnader som ligger i tilskuddsgrunnlaget. Etterprøvbare mål for deltakelse, herunder vise til antatt sammenheng mellom deltakelse, innsatsområder og bedring av samhandlingen mellom byen og omlandet som grunnlag for regional vekst Omtale av forpliktende/forankret samarbeid mellom relevante aktører, både offentlige, private og frivillige Overordnet plan for innhenting av FoU i fase 1 Omtale ressurser som skal delta i nettverksarbeidet og bidra til kunnskapsdeling Kriterier for vurdering av søknader: Sammenheng mellom mål, kunnskapsbehov, framdrift og planlagte aktiviteter Politisk og organisatorisk forankring Gjennomføringsevne Langsiktighet Hvordan gå frem for å søke (elektronisk søkeportal RF 1350)? Trykk på denne linken: Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg Utviklingsprogrammet for byregioner som støtteordning, og start utfyllingen av elektronisk søknad. Forsikre deg om at du har valgt å søke på riktig støtteordning. Søknadsfrist: 31. januar 2014 Departementet tar forbehold om Stortingets vedtak ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014.

21 Ved spørsmål, kontakt: Seniorrådgiver Kristin Lind: Seniorrådgiver Pål Bjørseth: Fagdirektør Morten Gulsrud: For å sikre likebehandling og gjennomsiktighet, vil spørsmål som rettes til saksbehandlerne bli besvart i en FAQ i denne lenken. Vi viser også til utlyste midler fra 2013 i Utviklingsprogram for små og mellomstore byer som regional vekstkraft, som har samme søknadsfrist. De to utlysningene vil bli sett i sammenheng. Sist oppdatert:

22 Framside0(http://distriktssenteret.no)0»0Byregionprogrammet Byregionprogrammet Utviklingsprogram/for/byregioner/ /Byregionprogrammet/ /skal/øke/kunnskapen/om/samspillet/mellom by/og/omland/for/å/styrke/disse/områdenes/regionale/vekstkraft. Disse/33/regionene/deltar/i/Byregionprogrammet/(http://distriktssenteret.no/2014/03/desseEdeltekEbyre gionprogrammet/)/ Første0nettverkssamling Deltakerne0i0programmet0er0invitert0til0den0første0nasjonale0nettverkssamlingen mai.0(http://distrik tssenteret.no/2014/03/nettverkssamlingcbyregionprgrammet/)0denne0skal0gi0faglig0påfyll0og0mulighet0til kunnskapsc0og0erfaringsutveksling0på0tvers0av0byregionene.0distriktssenteret0har0sammen0med referansegruppa0utformet0et0program0som0vi0håper0og0tror0vil0imøtekomme0de0behovene0som0finnes0på dette0stadiet0i0fase010av0byregionprogrammet. I0forbindelse0med0at0mange0av0byregionene0skal0bestille0ny0FoU0som0en0del0av0arbeidet0i0fase010har Distriktssenteret0laget0en0liste0med0tips0for0anskaffelse0av0FoU0(http://distriktssenteret.no/2014/04/10/tips listectilcanskaffelsecavcfou/). Trykk0for0å0aktivere0kart (http://maps.google.com/maps?ll= , &z=4&t=m&hl=no-no&gl=us&mapclient=apiv3) Kartdata 2014 Basarsoft, Google Oppstartskonferanse

23 1400deltakere0fra0regionene0deltok0på0oppstartskonferanse0for0programmet018.0mars0i0Oslo. Se/presentasjoner/fra/konferansen/her0(http://distriktssenteret.no/2014/03/oppstartskonferanseCbyregio nprogrammet/). Mål0med0programmet KommunalC0og0moderniseringsdepartementet0 0KMD0(http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regi onalc_og_distriktspolitikk/regionaltcutviklingsarbeid/byregioner.html?id=750040)0 0ønsker0å0legge0til0rette for0positiv0utvikling0i0byregioner.0byregionprogrammet0skal0øke0kunnskapen0om0samspill0mellom0by0og omland0og0regionenes0næringsmessige0potensiale.0det0er0et0mål0at0den0økte0kunnskapen0skal0bidra0til strategier0og0tiltak0som0styrker0regionen0som0helhet. Programmets0oppbygging Programmet0er0delt0opp0i0to0faser,0og0nettverksarbeid0står0sentralt0i0begge.0Det0tas0sikte0på0at0fase010skal være0ettårig0og0hovedsaklig0gjennomføres0i02014,0mens0fase020går0over0tre0år0og0gjennomføres0i /I/denne/omgang/er/det/kun/lyst/ut/midler/til/prosjekter/i/fase/1. I0fase010er0programmet0rettet0mot: kunnskapsinnhenting0om0de0ulike0byregionene etablering0av0samarbeid0i0regionen identifisering0og0valg0av0tema0som0deltagerne0ønsker0å0arbeide0med Mer0informasjon0om0de0ulike0fasene0finner0du0i0utlystningene0fra0KMD0(http://www.regjeringen.no/nb/dep /kmd/tema/regionalc_og_distriktspolitikk/regionaltcutviklingsarbeid/byregioner/utviklingsprogrammetcforc byregioner.html?id=746068). Distriktssenterets0rolle Kompetansesenter0for0distritksutvikling0har0ansvar0for0å0etablere0og0drifte0det0nasjonale0nettverk0mellom deltakerne0i0programmet.0vi0har0óg0ansvar0for0å0formidle0relevant0kunnskap.0i0første0fase0av0programmet har0vi0bidratt0med0støttelitteratur/(http://distriktssenteret.no/2013/11/anbefaltelitteraturetilebyregionpr ogrammet/)0i0arbeidet0med0søknad,0og0en0tilpasset0prosjektmal0(http://distriktssenteret.no/wpccontent/up loads/2013/12/131204cs%c3%b8knadsmalctilpassetcregionalforvaltningcno.odt)0som0hjelpemiddel. Det0er0opprettet0en0referansegruppe0som0skal0kvalitetssikre0(http://distriktssenteret.no/2014/04/24/refera nsegruppecbyregionprogrammet/)0at0distriktssenteret0leverer0godt0innhold0til0programmet. Vår0kontaktperson0for0Byregionprogrammet0er0Geir0Lyngaas0(http://distriktssenteret.no/author/geirClyngaa s/). Fant/du/det/du/lette/etter? * Ja Nei

24 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Bakgrunn: På bakgrunn av at regjeringa har varsla ei komande kommunereform med siktemål å redusere antal kommunar i Noreg, har dette temaet vore oppe til drøfting i dei enkelte kommunane i regionen. Av handsaminga i kommunane går det fram at desse har ulik tilnæring til reforma. Heilt konkret nemner vi at Kviteseid kommunestyre ber Vest-Telemarkrådet finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 kommunane som ein framtidig kommune. I møte 18. mars 2014 handsama Vest-Telemarkrådet saken, der det låg føre forslag om å setje i verk eit forstudie med ein brei prosess for å avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg framtidig kommunesamanslåing. I møtet kom det mellom anna fram at Vinje kommune har tinga ei utgreiing for å belyse ulike samanslåings-alternativ, og at denne etter planen skulle ligge føre ved utgangen av april månad. I tillegg vart det også opplyst at referansegruppa i det sentralt nedsette ekspertutvalet i nær framtid skulle legge fram ein delrapport om saken. På bakgrunn av dette vart saken utsett til rådsmøtet 27. mai. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet ynskjer å vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom dei seks kommunane som inngår i dagens Vest-Telemarksamarbeid. Rådet set i verk eit forstudie som skal byggje på det materialet som nå ligg føre frå statleg hald, utgreiingar kommunane i regionen har gjort og utgreiingar gjort av samanliknbare kommunar. Forstudien skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre, serleg greie ut avstandsulempene i regionen, sjå på kva for verknader ekspertutvalets framlegg om ein minimumsstorleik på innbyggjarar vil få for Vest-Telemark, kva for verknad det kan få for lokaldemokratiet og om ei vidareutvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere eit brukeleg alternativ. Forstudien skal ligge føre til rådsmøtet 25. november. Vedlegg: Vedlegg 1 Mandat til forstudie i Vest-Telemark. Vedlegg 2 Vinje kommune sin sluttrapport frå Telemarksforsking - kommunestruktur

25 Vest-Telemarkrådet Møte 18. mars 2014 Sak 37/2014 Høyringsuttale til fellesprosjekt mellom Høgskulen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring Bakgrunn: Høgskulen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) la i april 2011 fram ein felles utredning, Ett av to, som drøfter spørsmålet kring ein fusjon eller eit utvida samarbeid mellom dei to institusjonane. Styra ved dei to institusjonane handsama utgreiinga i juni 2011 og dei fatta vedtak om å halde fram utredningsarbeidet og realisere fleire konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter. Det vart oppnemnt eit felles prosjektstyre og fastsette tidsramme fram til sumaren 2014 for fellesprosjektet. Mandatet for fellesprosjektet kan listast opp slik: Greie ut saka kring fusjon eller et utvida samarbeid mellom de to institusjonane Vidareutvikle universitetsfunksjonane Styrke og utvikle profesjonsutdanningane Bidra til auka konkurransekraft for de to institusjonane. I høyringsbrevet er høyringsfristen sett til 23. mai og planlagt styrebehandling i begge styrea er fastsatt til 18. juni. Dokument i saka Rapporten som ligg til grunn for høyringa finn de her: På same nettstad finn de mellom anna utgreiinga frå 2011, eitt av to, delrapporten Fusjon eller samarbeid frå 2013 og ovannemnte rapportar. Høyringa I høyringsbrevet ber HiT og UiA om høyringssvar på fylgjande: 1. Synspunkt på hovudspørsmålet knytt til fusjon eller institusjonelt samarbeid. Dei ber også om ein nærmare grunngjeving for det alternativet en tilrår. 2. Eventuelle betingede synspunkter avhengig av om det er fusjons- eller samarbeidsalternativet som blir sluttresultatet. 3. Synspunkter på de mål, den profil og de fagområder som er trukket fram med tanke på eventuell national felles profilering ved fusjon (kapittel 7). 4. Synspunkter på forslag til navn, styringsmodell, hovedcampus og intern faglig og administrativ organisering (kapittel 8). 5. Synspunkter på de skisserte samarbeidsområder, navn og foreslått organisering av samarbeidet (kapittel 6). Høyringsforslaget som føreligg tek høgde for å svare på punkt 1 og 2, og overlet til andre å gje uttale på dei øvrige punkta.

26 Forslag til høyringsuttale frå Vest-Telemarkrådet: Vest-Telemarkrådet ser på styrking av høgskuleutdanninga i Telemark som viktig i framtida. Vest-Telemarkrådet vil stø opp om eit auka institusjonelt samarbeid framover, og frårår fusjon med UiA på dette tidspunktet. Grunngjeving er mellom anna at styrkeforholdet mellom UiA og HiT ser ut til å være noko ubalansert, og vi ser det som uheldig med ein fusjon der konsekvensen kan være ei svekking av HiT si rolle som aktør i lokalsamfunnet i dei fire ulike studiestadane som er etablert i Telemark.

27 Vest-Telemarkrådet Møte 27. mai 2014 Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Bakgrunn: Med utgangspunkt i sitt tildelingsbrev for 2014 har Transnova laga forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar. I brev frå samferdselsdepartementet datert 14. april 2014, er dette forslaget sendt ut på høyring. På lista over høyringsinstansar er mellom anna kommunane ført opp. Frist for å kome med innspel er sett til 2. juni Kort om strategien. Det er nedfelt ei målsetting om å ha eit max-utslepp på 85 gram CO2 pr. kilometer for nye personbilar som vert registrert i For å nå dette målet må innslaget av elbilar aukast betydeleg. Transnova ser det som viktig at dagens insentiver for kjøp og bruk av elbilar vert vidareført, og at det kjem nye modellar på marknaden med lengre rekkevidde. Salsauken av elbilar dei 2 siste åra vore svært stor, og ein trur at denne auken vil halde fram. Dette vil medføre sterk auke i etterspørselen etter ladestasjonar med hurtigladning/fleksiladning, og det er avgjerande med statlege tilskot for å få dette til. I forslaget til strategi blir det peika på ei rekkje prinsipp som bør ligge fast fram mot 2020: - Samspel mellom private aktørar og staten - Søkjarar må sannsynleggjera at marknaden er tilstades - Prioritering av ladetilbod til flest mogleg uavhengig av ladefart - Framtidsretta tekniske standarder og løysingar - Prioritering av multistandard ladarar - Open tilgang for brukarane - Tilstrekkeleg nettkapasitet - Tilbydarane skal ta betalt for ladetenesten - Prosentvis støtte på inntil 50% i byområde og inntil 100% i korridorane - Ladestasjonane må kunne kommunisere opp mot Nobil (database for ladestasjonar) - Samordna betalingssystem - Støtte til oppgradering av eksisterande ladestasjonar - Unntak for nyttekøyretøy (kan få unntak frå øvrige krav) I sitt forslag til nasjonal strategi signaliserer Transnova at ein vil støtte utbygging både i og rundt byane og langs dei nasjonale transportkorridorane. Ladestasjonar langs korridorane bør fortrinnsvis ha hurtigladarar og ligge med km avstand. For å stimulere til slik utbygging seier Transnova at ein ikkje bør sette grense for korkje prosentsats eller tilskotsbeløp. Ein vil også prioritere søknader der nettkapasiteten er god.

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. mai 2013 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. mai 2013 Kl. slett: 09.00

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00 Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak

Detaljer

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar:

Felles saksutredning for valdreskommunene. Saksopplysingar: Felles saksutredning for valdreskommunene Saksopplysingar: I Sundvollen-erklæringa (Politisk plattform) slo regjeringa Solberg fast at dei vil gjennomføre ei kommunereform i løpet av stortingsperioden,

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Seljord kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Eva Bull Holtes Museum Dato: 10.06.2010 Tid: 18:00 Dersom

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 18.06.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 054/2015 Oppstart av kartlegging og verdisetjing av friluftsområde

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret

Innkalling for Kommunestyret Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtestart: 18:00 Daglig leder av Knutepunkt Sørlandet Kjell Kristiansen og eventuelt Finn Aasmund

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Det er lunsj før vi dreg på synfaring i kommunen. Det vert orientering i bussen av ordførar m.fl.

Det er lunsj før vi dreg på synfaring i kommunen. Det vert orientering i bussen av ordførar m.fl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Aure Gjestegård, Aure Dato: Onsdag 01.06.2011 Tid: 11:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer