Å r s r a. p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a. p p o r t"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t

2 INNHOLD Dette er Helse Midt-Norge 2 Administrerende direktør 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisjonsberetning 15 Dette er Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge RHF er ett av fem regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang til spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Virksomheten er organisert gjennom helseforetak med egne styrer og ansvar for økonomi og drift, samt avtaler med private. Hovedoppgavene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er «På lag med deg for din helse». Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal. Helsebygg Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT inngår som egne prosjekt- og driftsenheter i Helse Midt-Norge RHF. St. Olavs Hospital HF er universitetssykehus med regionfunksjoner for de tre midtnorske fylkene. I tillegg til sykehus og enheter innen psykisk helsevern i Trondheim, er det avdelinger i Orkdal, på Røros og flere desentraliserte deltjenester i Sør-Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge HF i Stjørdal har ansvar for rusbehandlingen ved klinikker og sentre i Ålesund, Molde og Trondheim. Foretaket tar også hånd om avtaler med private institusjoner og behandlingstilbud. Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfag ligger i Ålesund og er ett av syv regionale sentre i et nasjonalt nettverk. Helse Nordmøre og Romsdal HF består av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus samt tilbud innen rehabilitering og distriktspsykiatriske sentre. Helse Sunnmøre HF består av Ålesund sjukehus og Volda sjukehus samt distriktspsykiatriske sentre og rehabiliteringssentre. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF består av Sykehusapoteket i Kristiansund, Sjukehusapoteket i Ålesund, Sjukehusapoteket i Molde og Sykehusapoteket i Trondheim. Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger samt distriktspsykiatriske og distriktsmedisinske sentre.

3 Riktig legemiddelbruk Sykehusapotekene i Midt-Norge HF sitt overordnede mål er «Riktig legemiddelbruk». For å nå dette målet er vi opptatt av at sykehusapotekets ansatte kommer ut i sykehusene og møter helsepersonell, pasienter og pårørende. I 2005 og 2006 har vi gjennomført mange samarbeidsprosjekter med sykehusene i regionen for å kvalitetssikre legemiddelbruken. Det er blant annet gjennomført prosjekter innen forbruk av antibiotika, kvalitetssikring av legemiddelanamnese, legemiddelinformasjon og pasientskoler. Det er også gjort et betydelig arbeid i utvikling av ulike dataverktøy for å dokumentere legemiddelbruk. I 2005 kom Stortingsmelding nr. 18 «Rett kurs mot riktig legemiddelbruk» (Legemiddelmeldingen). Data fra Legemiddelmeldingen viser at 20 prosent av legemidlene i Norge brukes feil og at dette anslagsvis koster samfunnet 5 milliarder kroner i året. Videre sier Legemiddelmeldingen at prosent av innleggelser i indremedisinske avdelinger i sykehus skyldes feilaktig legemiddelbruk og at dette medfører direkte kostnader på millioner kroner i året for helseforetakene. Legemiddelmeldingens overordnede målsetting er å sikre riktig og rasjonell legemiddelbruk, både faglig og økonomisk. Legemiddelmeldingen foreslår en rekke tiltak som skal føre til kvalitative forbedringer på legemiddelområdet. Som en oppfølging av Legemiddelmeldingen utlyste Sosial- og helsedirektoratet midler til prosjekter knyttet til legemiddelgjennomganger. Sykehusapotekene i Midt-Norge søkte og fikk tildelt kroner til Prosjekt legemiddelgjennomgang. Prosjektet innebærer at farmasøyt foretar legemiddelgjennomganger og gir opplæring til eldre pasienter på St. Olavs Hospital. Pasientene det gjelder er planlagt utskrevet til korttidsopphold i sykehjem, for deretter å bli overført til hjemmet. Farmasøyt følger opp pasientens legemiddelbehandling i sykehjem og hjemmebasert omsorg. I 2006 har alle Sykehusapotekene i Norge gjennomført et samarbeidsprosjekt; PIF Pasienten i Fokus for å forbedre sykehusapotekenes pasientrettede virksomhet. I samarbeid med sykehusene skal vi gi prioriterte pasientgrupper råd og service i form av legemiddelsamtaler, informasjon og oppfølging. Implementering av tiltakene skjer gradvis i 2007 og Gunn Fredriksen Adm. direktør 3

4 Styrets årsberetning 2006 PRESENTASJON AV VIRKSOMHETEN Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF ble stiftet 13. desember 2001 som et ledd i den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten, og har hatt ordinær drift siden 1. januar Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har i 2006 omfattet sykehusapotekene i Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund, samt avdelinger ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus og Volda sjukehus. Sykehusapotekene har legemiddelforsyning til sykehusene og publikumssalg som sin hovedvirksomhet. Apotekene har også omsetning til andre institusjoner og driver undervisning, kurs og tilsynsvirksomhet. Mål Sykehusapotekene i Midt-Norge sin overordnede målsetting er «Riktig legemiddelbruk». For helseforetakene og andre institusjonskunder betyr dette kvalitetssikring av legemiddelleveransene og legemiddelbruken på systemnivå. Gjennom dette oppnås økonomisk og rasjonell legemiddelhåndtering i institusjonene. Riktig legemiddelbruk på pasientnivå betyr at sykehusapotekene skal bidra til riktig og rasjonell legemiddelbruk for hver enkelt pasient, uavhengig av hvor pasienten befinner seg i behandlingskjeden. Sykehusapotekenes hovedoppgave er å bidra til at de helsepolitiske målsettingene som helsemyndighetene har uttrykt med sykehusapotekene, nås: Sikre sykehusene en legemiddelforsyning av høy kvalitet til lavest mulig pris Sikre regional farmasøytisk kompetanse og forsyningsberedskap, og derigjennom bli et farmasøytisk kompetansesenter både for helseinstitusjoner og private apotek, og gjennom dette bidra til å øke kvaliteten på tjenester som resten av helsevesenet yter befolkningen Sikre kompetanse ved å ivareta kompetanse på legemiddelproduksjon Sikre utdanning av farmasøyter og tilgang på spesialister. Sykehusapotekene i Midt-Norge sine kjerneoppgaver er: Leveranse av legemidler/apotekvarer til sykehusene og andre institusjoner Salg av legemidler til publikum Produksjon av legemidler Informasjon om legemidler Salg av farmasøytiske tjenester. Aktivitet og utviklingstrekk i foretakets virksomhet Foretaket har i 2006 hatt økning i omsetning både til sykehusene i helseregionen og til privatkunder, og har hatt en økning i total omsetning på 6,4 prosent fra Anbud på kommunale leveranser har medført at omsetningen til sykehjem er redusert i Omsetning pr. apotek Trondheim 208 mill. kr 198 mill. kr Kristiansund 42 mill. kr 39 mill. kr Molde 54 mill. kr 51 mill. kr Ålesund 113 mill. kr 104 mill. kr Sum 417 mill. kr 392 mill. kr Fordeling av omsetning på kundegrupper Varesalg sykehus 218 mill. kr 180 mill. kr Varesalg andre institusjoner 10 mill. kr 13 mill. kr Varesalg andre apotek 2 mill. kr 4 mill. kr Varesalg publikum 183 mill. kr 191 mill. kr Tjenester og andre inntekter 4 mill. kr 4 mill. kr Sum 417 mill. kr 392 mill. kr I 2006 er finansieringsordningen for TNF-hemmere endret og fra dekkes kostnadene av helseforetakene. Tidligere inngikk denne omsetningen i varesalg publikum (og ble dekket av Rikstrygdeverket/NAV). Dette har medført en forskyvning av omsetning fra publikum i 2005 til sykehus i

5 Eiers krav til fordeling av omsetning: Grunnlaget for organiseringen av sykehusapotekene har vært gjenstand for drøftinger mellom eier og de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge er i foretaksmøte 24. januar 2006 bedt om å påse at sykehusapotekenes salg av ikkereseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet sykehuset, utgjør under 20 prosent av sykehusapotekenes totalomsetning. For 2006 utgjør salg til kunder som ikke er tilknyttet helseforetakene 15,3 prosent av totalomsetningen. Antall kunder, ordrelinjer, resepter, produksjoner Antall kunder Antall ordrelinjer Antall ordinasjoner Antall produksjoner Forsknings- og utviklingsprosjekter og andre aktiviteter Foretaket har i gjennom sine aktiviteter og prosjekter fokus på det overordnede målet som er «Riktig legemiddelbruk». Vi har i 2006 gjennomført en rekke interne prosjekter og samarbeidsprosjekter med helseforetakene. Det alt vesentligste av aktivitetene er gjennomført av egne ansatte, og ressursbruken har vært 3,5 4 årsverk. I tillegg er det kjøpt eksterne tjenester for ca. 0,8 millioner kroner. Antibiotikaprosjekt Oppfølging av antibiotikaforbruk er viktig både på grunn av miljø og økonomi. I samarbeid med legemiddelkomiteen ved St. Olavs Hospital er det startet opp et prosjekt for å kartlegge forbruksmønsteret for antibiotika ved to sengeposter. I tillegg utarbeides en innkjøpsstatistikk som kan brukes ved alle sykehusene i regionen. Prosjektet er planlagt med tre registreringsperioder i løpet av halvannet år. Den første registreringsperioden er avsluttet. Prosjekt legemiddelanamnese Det er gjennomført et prosjekt hvor rutinene rundt opptak av legemiddelanamnese ved Ålesund sjukehus er vurdert. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Sjukehusapoteket og Medisinsk avdeling. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført ved Geriatrisk avdeling og Gastrokirurgisk seksjon på St. Olavs Hospital og resultatene her understøtter funnene i Ålesund. Resultatene fra prosjektene tilsier at det bør etableres bedre rutiner for opptak av legemiddelanamnese ved innleggelse for at pasientsikkerheten skal kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte. Prosjekt legemiddelgjennomgang Foretaket er tildelt kr i prosjektmidler fra Sosial- og Helsedirektoratet til evaluering av legemiddelgjennomganger. I prosjektet vil farmasøyt gjennomføre legemiddelgjennomgang og gi opplæring til eldre pasienter innlagt på St. Olavs Hospital med planlagt utskriving til korttidsopphold i sykehjem for deretter å bli overført til hjemmet. Farmasøyt vil følge opp pasientens legemiddelbehandling i sykehjem og hjemmebasert omsorg. Prosjektet vil gå over halvannet år frem til sommeren Legemiddelinformasjon til revmatologiske pasienter Sykehusapoteket i Trondheim og Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital har et prosjekt med mål å avdekke og unngå legemiddelrelaterte problemer gjennom «skreddersydd» informasjon til den enkelte pasienten. Prosjektet skal nå evalueres og videre samarbeid planlegges. Vi fikk i 2005 vår første doktorgradsstipendiat i samarbeid med NTNU. Prosjektet omhandler elektroniske medisinkort i Trondheim kommune. Øvrige aktiviteter: Det er lagt ned vesentlige ressurser i samarbeidsprosjekter med sykehusene i regionen, bl.a.: Forprosjekt for automatisert legemiddelforsyning ved St. Olavs Hospital Farmasiservice til pasienter i utskrivningsfasen Pasientskoler Farmasøytisk tilsyn Legemiddelhistorikk Apotekstyrt legemiddellager. Foretaket samarbeider også med de andre sykehusapotekforetakene i Norge om løsninger for statistikk- og analyseverktøy og dataverktøy som muliggjør kommunikasjon mellom sykehusets elektroniske journal og sykehusapotekets ordresystem. Videre er det etablert et samarbeidsprosjekt det målet er å utvikle et konsept for sykehusapotekenes pasientrettede virksomhet. 5

6 Redegjørelse for årsregnskapet / økonomiske resultater i 2006 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hadde i 2006 et årsoverskudd på 1,8 millioner kroner. Driftsresultatet var på 0,6 millioner kroner. Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF vedtok i styremøte at 50 prosent av foretakets årsresultat skal tilbakeføres til helseforetakene. Bonus for 2006 er beregnet til 1,8 millioner kroner og er hensyntatt i ovennevnte tall. Aktiviteter, driftsinntekter og bruttofortjeneste har i 2006 vært tilnærmet som budsjettert. Kontantstrømmen fra driften var på 1,5 millioner kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var 1,2 millioner kroner i Den likviditetsmessige situasjonen for Sykehusapotekene er for tiden god. Egenkapitalen er ved utgangen av 2006 på 47,8 millioner kroner og utgjør 45 prosent av totalkapitalen. Foretaket har ingen rentebærende langsiktig gjeld. Fortsatt drift I henhold til regnskapslovens 3-3, bekrefter vi at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2006 viser at foretaket har områder som er aktuelle for forbedringer. Dette sammen med at sykefraværet har økt fra 7,6 prosent i 2005 til 9,2 prosent i 2006 gjør at det er igangsatt og planlegges flere tiltak i 2007, bl.a.: Individuelle ledelsesutviklingsprogram Fleksible arbeidstidsordninger Tilrettelegging for gravide medarbeidere Kurs i stressmestring og rygg/nakkeskole Videreføring av arbeidet med apotekvise og individuelle kompetanseplaner. Det er ved alle apotekene etablert lokale arbeidsmiljøutvalg i tillegg til overordnet arbeidsmiljøutvalg. Sykehusapotekene i Midt-Norge har inngått avtale med NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-bedrift). I samarbeid med Høgskulen i Volda ble det i 2006 arrangert et kurs i helsepedagogikk for farmasøyter (15 studiepoeng) med 10 deltakere fra Sykehusapotekene i Midt-Norge. I 2006 ble det gitt et tilbud til alle ansatte om kurs i generell IKT-kompetanse. Opplæringen gjennomføres i 2007 med høy oppslutning blant de ansatte. I forbindelse med at det i 2006 var 150 år siden det første sykehusapoteket ble etablert i Norge, ble det arrangert en weekend-samling for alle ansatte med både faglig og sosialt innhold. Sykefravær Andel av totalt ant. dagsverk (%) 9,2 7,6 6,1 Det har ikke vært alvorlige hendelser eller skader i 2006 som har medført sykefravær. Det har ikke vært hendelser som har medført vesentlig skade på materiell eller lokaler. Likestilling I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF var det pr ansatt 136 personer fordelt på 124 årsverk. Tallene omfatter faste ansatte i aktiv tjeneste, vikarer og engasjement. Av disse var 12 ansatte (11,1 årsverk) i svangerskapspermisjon ved årsskiftet. Av de 136 ansatte var det 122 kvinner (90 prosent) og 14 menn (10 prosent). I lederstillinger er ni av ti ansatte kvinner, og fire av syv styremedlemmer er kvinner. Kvinner og menn fordelt på stillingskategorier Pr var fordelingen mellom kvinner og menn på stillingskategorier slik: Stillingskategori Sum Kvinner Menn (ansatte i permisjon er ikke med) Antall % Antall % Lederstillinger * ,0 1 10,0 Cand.pharm ,5 5 18,5 Reseptarer/fagstillinger ,0 0 0,0 Apotekteknikere ,5 5 7,5 Øvrige stillinger** ,6 3 21,4 Sum , ,3 * Lederstillinger = adm. direktør, sykehusapotekere og avdelingsledere ** Øvrige stillinger = kontoradministrasjon, personal, regnskap/økonomi, IKT, renhold, assistenter. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn I Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er det ingen betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn innen samme stillingskategori. Kjønnsfordeling ved rekruttering Det har vært vanskelig å rekruttere menn til ledige farmasøytstillingene (reseptarer og cand. pharm.). Dette skyldes delvis kjønnsfordelingen ved opptak til studier for de aktuelle stillingsgruppene. Når det gjelder apotekteknikerne har dette tradisjonelt vært et kvinneyrke, og fortsatt er det flest kvinner som tas 6

7 opp som elever på denne studieretningen i den videregående skole (om lag 90 prosent). Arbeidstid Av totalt 119 fast ansatte hadde 48 reduserte stillinger pr Samtlige av disse var kvinner. Arbeidstidsordningene, turnus og vaktordninger, var like for kvinner og menn. Iverksatte og planlagte tiltak Det nye lønnsystemet som ble iverksatt i 2003 belønner kompetanseutvikling og individuelle prestasjoner. Det forventes at det nye lønnsystemet til en viss grad kan bidra til å utjevne den skjeve kjønnsfordelingen ved nyrekruttering. Lønnssystemet skal evalueres i Brukerutvalg Brukermedvirkning er lovfestet og det er etablert et brukerutvalg med representanter fra brukerorganisasjonene og foretaket. Brukerutvalget har møte- og talerett i foretakets styre. Brukerrepresentantene og helseforetakets representanter ser nytten av gjensidig informasjon og tilbakemeldinger i utviklingen av tjenestetilbudet både overfor den inneliggende pasienten og sykehuset og overfor den utskrevne pasienten som kunde i sykehusapoteket. Ytre miljø Virksomheten ved apotekene er ikke av en slik art at ytre miljø påvirkes. Spesialavfall håndteres i sykehusenes forbrenningsovner. Produksjonsvirksomheten er organisert innenfor de krav myndighetene stiller. Gjennom arbeidet med Kvalitetshåndboken vil foretaket ha fokus på helse, miljø og sikkerhet og avviksrapportering vil bli ytterligere systematisert og fulgt opp og benyttet aktivt til forbedring. Redegjørelse for foretakets framtidsutsikter Styret mener at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har en solid økonomisk og faglig posisjon og er godt rustet til å utføre sin rolle som total forsyner av legemidler i regionen. Foretaket vil også i 2007 videreføre de samarbeidsprosjektene som er etablert mot sykehusene og ha fokus på kvalitet og kompetanse. Foretaket har som mål å løse disse oppgavene innenfor dagens bemanning. Prioriterte områder i 2007 vil være: Kvalitetsutvikling og legemiddelkomitearbeid i sykehusene Gjennomføring av antibiotikaprosjektet, prosjekt legemiddelgjennomgang og legemiddelinformasjon Implementering av prosjektet Pasienten i Fokus råd og service til prioriterte pasientgrupper ved utreise fra sykehusene Tiltak for å redusere sykefravær Nytt kurs i Helsepedagogikk Effektivisering av administrative prosesser. Disponering av årsresultat Styret forslår at årsoverskuddet på kr overføres til annen opptjent egenkapital. Trondheim, 19. mars 2007 Torild Bjørlykke Styrets leder Mads Einar Berg Jan Egil Korseberg Anne-Brit Skjetne Nestleder Åse Østrem Liv Reisch Hans Olav Myklebust Gunn Fredriksen Administerende direktør 7

8 Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) Note Salgsinntekter Sum driftsinnteker Varekostnad Lønn og annen personalkostnad 1, Ordinære avskrivninger 3, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Overføringer Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer

9 Balanse (Beløp i hele 1 000) Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle driftsmidler Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Medisinskteknisk utstyr, inventar, transportmidler og lignende Sum varige driftsmidler Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Sum eiendeler

10 Balanse (Beløp i hele 1 000) Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkaptial Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital og gjeld Trondheim, 19. mars 2007 Torild Bjørlykke Styrets leder Mads Einar Berg Jan Egil Korseberg Anne-Brit Skjetne Nestleder Åse Østrem Liv Reisch Hans Olav Myklebust Gunn Fredriksen Administerende direktør 10

11 Kontantstrømoppstilling (Beløp i hele 1 000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Ordinære avskrivninger Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp driftsmidler Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av finansielle eiendeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Noter til regnskapet 2006 (Beløp i hele 1 000) Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, jf. Lov om helseforetak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og retningslinjer gitt av eier. Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsippene om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Klassifisering og vurdering av eiendeler og gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset levetid skal avskrives planmessig. Dersom det finner sted en verdiforringelse som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet til virkelig verdi. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Prinsipper for inntektsføring Hovedregelen er at inntekt resultatføres når den er opptjent. Salg av varer og andre tjenester inntektsføres ved levering/gjennomføring. Salg av varer og tjenester mellom foretak i helseforetaksgruppen skjer i utgangspunktet til ordinær pris. Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varer Varebeholdning er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for ukurans. Pensjon Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i overensstemmelse med Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Foretakets pensjonsordninger, inkludert AFP behandles som ytelsesplan. Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og Statens Pensjonskasse. 11

12 Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og andre personalkostnader, og består av summen av periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede forpliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidler, framtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser balanseføres som langsiktig gjeld, mens overfinansiert pensjonsordning er klassifisert som langsiktig eiendel i balansen. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot forutsetninger i beregningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 prosent av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse eller brutto pensjonsmidler (korridor). Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er verdsatt til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Avsetninger til forventet tap gjøres etter en konkret vurdering av fordringene. Det er i tillegg gjort sjablonmessig avsetning for de fordringene det ikke er gjort konkret avsetning for. Den sjablonmessige avsetningen er gjort på grunnlag av aldersfordeling av fordringsmassen. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Utgifter til forskning og utvikling (FoU) er kostnadsført, ut fra det forhold at sammenhengen mellom utgifter til forskning og eventuelle framtidige inntekter er uklare. Utgifter til andre immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt, det vil si at det forventes at de vil gi framtidige inntekter eller vesentlige reduksjoner i framtidige kostnader. Dette gjelder i hovedsak utgifter til edb-programvare. Immaterielle eiendeler som er balanseført avskrives lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunktet eiendelen blir tatt i bruk. Varige driftsmidler vurderes til kostpris med fradrag for ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunktet driftsmidlet blir tatt i bruk. Gevinst eller tap ved salg av driftsmidler behandles som ordinær driftsinntekt eller driftskostnad. Skatt Foretakets virksomhet er ikke skattepliktig. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Det innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i foretakets årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet. Likvide midler omfatter kontanter og bankinnskudd. Det er etablert konsernkontoordning med Fokus Bank. Innskudd / gjeld på konsernkonto er klassifisert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Midt-Norge RHF. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsperiodens slutt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HFs regnskap inngår i konsernregnskapet for Helse Midt-Norge RHF. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos Helse Midt-Norge RHF, Strandvn 1, Stjørdal. Note 1 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre pers.kostnader Styrehonorar herav honrar til styreleder Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn og andre ytelser til adm dir.: Lønn 759 Pensjon 118 Andre ytelser 3 Sum 880 Adm. dir. er medlem av virksomhetens kollektive pensjonsordning med samme rettigheter som øvrige ansatte. Adm. dir. har tre måneders oppsigelse og har ikke avtale om spesielle vederlag ut over lønn i oppsigelsestiden. Note 2 Andre driftskostnader Konsulenthonorar og andre fremmedtjenster Kostnader bygninger og kontorlokaler Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv Reparasjoner, vedlikehold og service Reisekostnader Forsikringskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader

13 Note 3 Immaterielle eiendeler FoU - - EDB programvare Anlegg under utførelse - - Sum EDB programvare Anskaffelseskost Tilgang 792 Avgang - Anskaffelseskost Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger 272 Note 5 Andre finansielle anleggsmidler Medlemsinnskudd KLP Sum øvrige finansielle anleggsmidler Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer. Note 6 Varebeholdning Levetid Avskrivningsplan 5 år lineær Ferdigvarer Råvarer Sum varebeholdning Note 4 Varige driftsmidler Transportmidler, annet inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang 305 Avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Levetider Avskrivningsplan Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har pr ikke finansiell leasing 3-15 år lineær Leieavtaler Transportmidler, annet inventar Bygninger og utstyr Leiebeløp Varighet 1 10 år 1 3 år Anskaffelseskost Nedskrivning for verdifall Bokført verdi Note 7 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Konsernkonto Konsernmellomværende Påløpne inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Sum kundefordringer og andre fordringer Note 8 Kontanter og bankinnskudd Innestående skattetrekksmidler Andre bundne konti - - Sum bundne konti

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Årsregnskap 28 1.1.28-31.12.28 Innhold: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 28 - Helse Nord-Trøndelag HF (Beløp i hele 1.) RESULTATREGNSKAP Note nr 28

Detaljer

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959

Resultatregnskap. Driftsresultat 78 79 959 Resultatregnskap Beløp i 1000 NOK Ambulanse Midt-Norge HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1,2 0 789 990 Aktivitetsbasert inntekt 1,2-38 1 959 Annen driftsinntekt 1,2,17 1 343 21 075

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge

Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Styrets årsberetning for 2014 for Helse Midt-Norge Vår virksomhet Virksomheten i Helse Midt-Norge skal baseres på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Formålet med virksomheten er å sørge for at befolkningen

Detaljer

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19

Innhold. Styrets Årsberetning 3. Resultatregnskap 8. Balanse 9. Kontantstrøm 11. Noter 11. Revisjonsberetning 19 ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Styrets Årsberetning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 11 Noter 11 Revisjonsberetning 19 2 Styrets Årsberetning 2003Helse Nord-Trøndelag HF Presentasjon av Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest

Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet. Årsrapport 2007. Sørlandet sykehus HF. - trygghet når du trenger det mest Respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet Årsrapport 2007 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. mars 2015 kl. 10.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 10.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/26

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 325 188 351 855 Aktivitetsbasert inntekt 2 130 763 104 366 Annen driftsinntekt 2 55 911 55 066 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013

RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Årsregnskap 2014 - Sørlandet Sykehus HF RESULTATREGNSKAP Note nr 2014 2013 Basisramme 1 3 523 725 3 943 499 Aktivitetsbasert inntekt 1 1 855 059 1 505 525 Annen driftsinntekt 1 174 050 169 859 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende

årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende årsrapport 2006 - når trygghet er avgjørende PASIENTSIKKERHET OG KOSTNADSKONTROLL felles mål gjennom 150 år KOSTNADSBEVISST SAMARBEID SIKKERHET TILVIRKNING TRYGGHET Bakgrunnen for at Rikshospitalets apotek

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2 2 355 013 2 771 036 Aktivitetsbasert inntekt 2 1 477 387 1 180 871 Annen driftsinntekt 2, 8 164 306 144 581 Sum

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014

Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Økonomi Styresak 26-2015 Styrets Årsberetning og regnskap 2014 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/641 Dato: 16.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styrets Årsberetning

Detaljer

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper. Virksomhetsoverdragelser. Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god r egnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Sunnaas sykehus HF ble stiftet 5. desember 2001 i forbindelse med

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Dette er Sunnaas sykehus HF

Dette er Sunnaas sykehus HF Årsberetning 2011 Dette er Sunnaas sykehus HF Sunnaas sykehus HF er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, med universitetsfunksjon fra 1995. Pasienttilbudet er basert

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer