ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 SPOT Foto: Roger Fosaas.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013. Foto: Roger Fosaas. www.sponsorogeventforeningen.no"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 SPOT 2013 Foto: Roger Fosaas Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

2 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde. Bakgrunn for stiftelsen av Sponsor- og Eventforeningen Etter årtusenskiftet var det tydelig at sponsing som fagområde fikk stadig mer fokus og ble en mer benyttet kommunikasjonskanal blant norske virksomheter. Et økende behov for fagkompetanse med informasjon-, kunnskapsutveksling og nettverksbygging ble avdekket og derav ble Sponsorforeningen stiftet i 2001 som en tverrfaglig og sosial arena for å dekke dette behovet. Foreningen valgte i 2005 å utvide foreningen til også å inkludere events, da dette var blitt en stadig mer integrert del av markedskommunikasjonen og foreningen anså fagfeltet som et naturlig supplement til foreningen. Foreningen endret dermed navn til Sponsor- og Eventforeningen. 2 Foreningens formål Sponsor- og Eventforeningen skal være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og event som fagområde. Foreningen har ideell karakter og kan ikke engasjere seg kommersielt i sponsing og event. Sponsor- og Eventforeningen er en forening for bedrifter, byråer og organisasjoner i Norge med interesse for sponsing og event som fagområde. Sponsor- og Eventforeningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer; leder, nestleder og 6 styremedlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer, 1. og 2. varamedlem, med møterett, men ikke stemmerett ved fulltallig styre Styret Styret har i perioden, til , bestått av følgende personer: Styreleder: Lasse Gimnes, GimCom Nestleder: Linnéa Svensson, Konglomerat senere Greener Events Styremedlemmer: Eirik Johansen, Sparebank1 Forsikring Gunnar Nybø, Norges Håndballforbund Ragnhild Øien Toyomasu, Plan Norge fra januar 2014: Kirkens Nødhjelp Grete Ingeborg Nykkelmo, Veidekke Sigrid Tofte Røiri, DNB senere Strategic Event og fra januar 2014: Oslo 2022 Robert D.B. Leinders-Krog, Bite gikk ut av styret januar 2014 Varamedlem: Fredrik Geelmuyden, Manitu (1. varamedlem) Morten Paus, Komon-Stageway (2. varamedlem) Ansvarsområdene til styremedlemmene ble diskutert og justert på første styremøte 25. april Ansvarsområder, fordelt per styremedlem, ble slik: Inntekter Ansvarlig: Eirik Johansen Verve medlemmer til foreningen Nye fordeler Sponsorer til foreningens aktiviteter og gjøremål Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

3 SPOT Ansvarlig: Robert DB Leinders-Krog Planlegging og gjennomføring av hele SPOT, så vel Fagdag som Prisutdeling & Fest Frokostmøter Hovedansvarlig: Sigrid Tofte Røiri Delansvarlig: Fredrik Geelmuyden Fire frokostmøter per år Stuntmøter Ansvarlig: Grete Ingeborg Nykkelmo Ett til to stuntmøter per år Seminar Hovedansvarlig: Gunnar Nybø Delansvarlig: Morten Paus Ett seminar Arrangement/møte utenfor Oslo Eventuell studietur SPOT-Prisen inkludert jury Ansvarlig: Linnéa E. Svensson Opprettelse av jury og kåring av prisvinnere Kurs Ansvarlig: Ragnhild Øien Toyomasu Arrangere et kurs i løpet av året Kommunikasjon Ansvarlig: Lasse Gimnes Sikre synlighet i bransjen, i det offentlige rom og overfor statlige instanser Det er gjennomført 6 styremøter i 2013, hvorav ett som styreseminar og 110 saker er blitt behandlet. Valgkomiteen har, i samme periode, bestått av Astrid Giskegjerde/LEX - leder av komiteen, Martin Fransson/Fresch Thinking og Lars Martin Kaupang Sponsor- og Eventforeningen i 2013 Sponsor- og Eventforeningen kan se tilbake på et 2013 som har vært svært vellykket på alle måter. Vi fortsetter den solide medlemsveksten, vi setter dagsorden i stadig større grad og vi bidrar til å styrke omdømmet og kompetansen innen kommunikasjonsmarkeder som sponsing og event. Resultatene fra medlemsundersøkelsen vår har vi tatt oss ad notam og grep er iverksatt. Det er primært tre resultater som peker seg ut fra undersøkelsen, tiltak som er viktige for medlemmene. Kort oppsummert er dette fag, nettverk og dokumentasjon. I lys av dette har styret blant annet omrokkert på ansvarsområdene i styret slik at det blir enda flere muligheter for fag- og nettverksarenaer. Og det er opprettet en egen arbeidsgruppe for å få på bena hensiktsmessig dokumentasjon. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

4 Veksten i omsetningen i bransjen er også svært god, og langt bedre enn i de fleste mediekanaler. I skrivende stund er ikke IRMs tall for reklameomsetning hundre prosent klare, men estimatene for 2013 viser en økning i totalmarkedet for norske mediekanaler på 2,2 prosent. Kort sagt er det de digitale kanalene som trekker markedet opp, mens tradisjonelle printkanaler trekker ned. Tilsvarende estimater for sponsormarkedet i Norge i 2013 er en vekst på 3 prosent. For event som kanal er estimatene for 2013 på 6,9 prosent. Begge markedene utvikler seg mer positivt enn det totale mediemarkedet. Utsiktene for 2014 ser også gode ut for både sponsing og event. Mens det i totalmarkedet, i følge IRM, forventes en oppgang på 1,3 prosent, så forventes sponsormarkedet å vokse med 5,3 prosent (IRM, Sponsor Insight) og event-markedet med 8 prosent. Det er mye positivt som skjer for tiden, både når det gjelder sponsing og event som kommunikasjonskanaler. Vi er inne i en profesjonaliseringsprosess hvor det kommer stadig flere personer fra andre deler av mediebransjen inn i markedene for sponsing og event. Samtidig organiseres sponsing og event i langt større grad sammen med de andre kommunikasjonskanalene. Både sponsing og event brukes til å bygge, forvalte eller å endre merkevarer. Sponsingen er i ferd med å bli en del av kommunikasjonshelheten, med de muligheter som det gir. Samtidig har sponsing store utfordringer når det gjelder dokumentasjon, noe foreningen tar på alvor. TNS Gallup er nå satt i gang for å se nærmere på det å skape grunnleggende eksponeringstall for sponsing. I første omgang for de største sponsorobjektene og de største sponsorene. Målet er at dette skal bli verktøy og metoder som kan komme mange til gode innen fagområdet sponsing. Det er to hovedstolper knyttet til det arbeidet som Sponsor- og Eventforeningen har satt i gang i samspill med TNS Gallup. Det ene er grunndata som ikke minst skal hentes fra eksponeringsundersøkelser som TNS Gallup gjør fra før med andre kanaler. Det er nemlig en kjensgjerning at mesteparten av sponsoreksponeringen kommer fra andre mediekanaler, ikke minst TV, print og nett. Den andre stolpen er definisjoner og felles valuta. Det er viktig at sponsingen i Norge får kontroll på egen mediekanal. Det kan foreningen få realisert sammen med sine medlemmer gjennom å bli enige om felles kjøreregler. Dette vil det bli jobbet med. Sponsor- og Eventforeningen forventer ikke at man i løpet av kort tid har løsningen på plass. Målet er å ha en løsning på plass til slutten av 2015, og deretter vil man kontinuerlig jobbe for å styrke undersøkelsen. Med andre ord: dette er en prosess, og en særdeles viktig sådan. Gjennom felles valuta og klare og entydige definisjoner samt grunnleggende eksponeringstall vil dette gjøre sponsing langt mer dokumenterbar og sammenlignbar med andre mediekanaler. Dette vil styrke sponsingen i forhold til medieinvesteringer fra både mediekjøpere og mediebyråer. Slik foreningen ser det, vil denne profesjonaliseringen øke investeringene når det gjelder sponsorater i det norske markedet. Dette er kanskje den viktigste oppgaven som foreningen har for tiden, når det gjelder sponsing. Innen event foreligger eksponeringsmålinger, og som benyttes i dag. Etter hvert vil foreningen også jobbe mer med effektundersøkelser, for både event og sponsing. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

5 Foreningen har også i 2013 vært aktive med faglige arrangementer, med SPOT 2013 som høydepunktet. Erfaringene er positive, så foreningen vil fortsette utviklingen av de arrangementene man allerede har. Målet er at kvaliteten skal økes. Sponsor- og Eventforeningen er ikke minst en kommunikasjonsforening. Det er viktig for foreningen å skape faglig debatt og drive den faglige utviklingen videre i et tilfredsstillende tempo. I 2013 ble det også satt i gang «ekspert-grupper», i foreningens regi. Da med representanter fra både sponsing og event. I den forbindelse ble det også arrangert en medielunsj med våre to kommunikasjonskanaler på dagsorden. Mediene møtte opp i et stort antall, noe som ikke minst resulterte i mye publisitet rundt viktige områder. Både NRK og TV 2 var representert på møtet. Også i 2013 ble det arrangert strategisamling i styret i foreningen. Det er viktig at foreningens styremedlemmer gjennomgår strategien. Dette ble også gjort i 2013, nærmere bestemt ved Holmen Fjordhotell i juni I tillegg til ulike fagmøter, SPOT og styremøter, har det vært mye kommunikasjon både via redaksjonelle og sosiale medier. Nettstedet til foreningen er basis for kommunikasjon med en til to nyhetsartikler hver dag, pluss diverse oppdateringer på underliggende sider. Dessuten valgte foreningen også å etablere sin egen Facebook-side i Denne skal også benyttes til å trekke trafikk til nettstedet til foreningen. Det ble også arrangert studietur i 2013 samt utdelt stipender, jamfør styrebeslutning. Foreløpig er det få søkere, men det akter foreningen å gjøre noe med. Økonomisk har foreningen lagt bak seg et godt Årsresultatet ble på drøye kroner og omsetningen på 1,86 millioner. Vi nærmer oss 2 millioner i omsetning, en omsetning som nås i 2014, dersom den positive utviklingen fortsetter. Egenkapitalsituasjonen er også tilfredsstillende, og har nå passert en halv million kroner. Og daglig leder skal ikke glemmes i denne positive utviklingen. Hun gjør en meget god jobb og har særdeles god kontroll på foreningens økonomi. Styret er derfor svært fornøyd med den økonomiske situasjonen Administrasjon og daglig drift Foreningen har i perioden hatt en fulltidsansatt daglig leder, med leid kontorplass hos Regus på Filipstad Brygge 1. Daglig leder har jobbet aktivt og godt med forvaltning av medlemmene samt ikke minst jobbet med å skaffe nye medlemmer. Dette har foreningen og daglig leder lyktes svært godt med. Mye av hverdagen til daglig leder handler om kommunikasjon, og både intern og ekstern kommunikasjon samt både redaksjonelle og sosiale medier. Kommunikasjon har høy prioritet i foreningen, og dette har utvilsomt vært med på å løfte foreningen de senere årene. Daglig leder har i perioden 2013 nesten daglig hatt kontakt med styreleder. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

6 ÅRSBERETNING Aktiviteter 1.5. Styret jobber Aktiviteter aktivt med ulike former for kommunikasjon for å realisere sine mål om Styret faglig påfyll jobber og aktivt faglig med debatt. ulike former for kommunikasjon for å realisere sine mål om faglig påfyll og faglig debatt. I 2013 har vi arrangert SPOT med tilhørende Fagdag. I tillegg til fire Frokostmøter, har vi hatt I 2013 Årsmøte, har vi arrangert Studietur, SPOT Stuntmøte med tilhørende og Seminar. Fagdag. I tillegg til fire Frokostmøter, har vi hatt Årsmøte, Studietur, Stuntmøte og Seminar. I tillegg til de fysiske samlingene, har foreningen prioritert kommunikasjon via digitale I medier tillegg høyt. til de Det fysiske være samlingene, seg først og har fremst foreningen nettstedet prioritert med en kommunikasjon til to artikler hver via digitale dag samt medier nyhetsbrevet høyt. Det som være sendes seg ut først på fredager. og fremst Den nettstedet nye Facebook-siden med en til to gir artikler også hver muligheter dag samt til nyhetsbrevet å skape ekstra som trafikk sendes på eget ut på nettsted. fredager. Den nye Facebook-siden gir også muligheter til å skape ekstra trafikk på eget nettsted. Totalt har det vært påmeldt 908 deltakere til egne arrangementer i løpet av året. Dette er Totalt en økning har det på vært 11 % påmeldt i forhold 908 til deltakere året før. til egne arrangementer i løpet av året. Dette er en økning på 11 % i forhold til året før. Våre arrangementer i 2013: Våre arrangementer i 2013: SPOT 5/2-2013, Fagdag Tema: Emosjonelle Strategier vs strategiske SPOT Antall 5/2-2013, påmeldte: Fagdag 215 emosjoner Tema: Emosjonelle Strategier vs strategiske Sted: Antall Tjuvholmen påmeldte: 215 Sjømagasin emosjoner Sted: FULLT Tjuvholmen Sjømagasin FULLT SPOT 5/2-2013, Prisutdeling & Fest Tema: SPOT-Prisene SPOT Antall 5/2-2013, påmeldte: Prisutdeling 215 & Fest Tema: SPOT-Prisene Sted: Antall Tjuvholmen påmeldte: 215 Sjømagasin Sted: FULLT Tjuvholmen Sjømagasin FULLT Frokostmøte 21/ Tema: Øye for sponsing Frokostmøte Antall påmeldte: 21/ Tema: Øye for sponsing Antall Sted: Argent påmeldte: 80 Sted: Argent Årsmøte 21/ Påfølgende Årsmøte 21/ Frokostmøte samme dag Påfølgende Antall påmeldte: Frokostmøte 16 samme dag Antall Sted: Argent påmeldte: 16 Sted: Argent Studietur 14-18/4, 2013 Tema: IEG konferansen Antall Studietur påmeldte: 14-18/4, Tema: IEG konferansen Antall Sted: Chicago påmeldte: 25 Sted: Chicago Frokostmøte 4/ Tema: Gigaeventet Oslo2022 Frokostmøte Antall påmeldte: 4/ Tema: Gigaeventet Oslo2022 Sted: Antall Argent påmeldte: 98 Sted: FULLT Argent FULLT Frokostmøte 3/ Tema: Event javisst er det morsomt, men Frokostmøte Antall påmeldte: 3/ funker Tema: det? Event javisst er det morsomt, men Sted: Antall Argent påmeldte: 85 funker det? Sted: Argent Frokostmøte 17/ Tema: Fra bredde til finkultur Antall Frokostmøte påmeldte: 17/ Tema: Fra bredde til finkultur Sted: Antall Argent påmeldte: 54 Sted: Argent Seminar 1/ Tema: Halvdagsseminar om sponsing med fokus Antall Seminar påmeldte: 1/ på Tema: kulturbygging Halvdagsseminar som konkurransefortrinn om sponsing med fokus Sted: Antall Telenor påmeldte: Arena 80 på kulturbygging som konkurransefortrinn Sted: Telenor Arena Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

7 Stuntmøte 14/ Antall påmeldte: 40 Sted: Pokalen Sportsbar Tema: Klart for sesongstart i langrenn I tillegg ble alle komité-medlemmer som gjør en innsats for foreningen invitert på felles Julelunsj med styret, valgkomiteen og juryen til SPOT i desember. Nettstedet til Sponsor- og Eventforeningen har hatt en fin utvikling i Trafikken øker sakte, men sikkert og innholdet har en høy prioritet. Likevel er det riktig å si at trafikken ikke har «tatt av». Utviklingen for nettstedet til foreningen fortsetter i Dette gjelder både trafikk, innhold samt utseendemessige endringer. Målet er å få en fin blanding av sitatsaker fra andre medier samt egenproduserte nyheter. Vi ser at trafikken øker ekstra i forbindelse med ulike arrangementer som foreningen har. Og egenproduserte artikler gir nettstedet en egen identitet og sjel. Nettstedet har også en høy prioritet i tiden som kommer, og da først og fremst innholdet, nyhetsbrevet med mer. Internasjonalt samarbeid Det har vært et nært og godt samarbeid med søsterorganisasjoner, spesielt med tilsvarende organisasjon i Sverige. Kontakt er også knyttet med den nyopprettede finske sponsor- og eventforeningen samt med EuBEA, en italiensk organisasjon som fremmer event. Hederspris Styret hadde i 2013 mange gode kandidater til Hedersprisen, både innenfor sponsing og event. Imidlertid var juryen svært så klar på hvem som skulle få overrakt prisen på SPOT Det ble Norway Cup-general Frode Kyvåg og Bækkelaget Sportsklubb. Utmerkelsen fikk fin dekning i media, blant annet på TV 2 og NRK. SPOT-Prisen SPOT ble gjennomført 5. februar 2013, på Tjuvholmen Sjømagasin godt hjulpet av samarbeidspartner Fursetgruppen. Halvdags Fagdag ble etterfulgt av Prisutdeling & Fest. Arrangementet ble fullbooket. Vinnere av de fem SPOT prisene ble: Årets Sponsor: Statoil Årets Kampanje: DNB for «Banken for de unge» Årets Event: IKEA, JCP og Trigger for kataloglanseringen «Tekstileriet» Årets Sponsorobjekt: Rosa Sløyfe Årets SPOT: Moods of Norway 1.6. Medlemmer Foreningen hadde 160 medlemmer per mot 145 medlemmer på samme tid i 2012, det vil si en økning på 10 prosent. Av disse 160 medlemmene var 29 nye medlemmer. Frafallet, inkludert konkurser, var på 14, hvilket tilsvarer en netto økning fra 2012 på 15 medlemmer. Styret er fornøyd med denne utviklingen. Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

8 Medlemmer per : 6.sans event Advokatfirmaet Selmer Aktiv mot kreft A Nice Company Arrcom Asker og Bærum Budstikke BDO Norge Bedre og Bedre Birkebeinerrittet Bislett Alliansen BKK Byen Vår Kongsvinger Connecting Connections Conventor Coop Norge Dagbladet Danske Bank Den Norske Opera & Ballett Det Internasjonale Barnekunstmuseet Det Norske Teatret Den Norske Turistforening DNB Egmont Kids Media Nordic Ekspedisjon Svalbard Energiselskapet Buskerud espresso Handshake Marketing Heia de som vinner Helly Hansen Huysman Nystuen Partners IEC in Sports Ikea AS IMG InnoTown Innovation Conference Inspiration Event og Kommunikasjon Interbooking Ipsos MMI Just Cruzin' Production KC Follo Kirkens Nødhjelp KNS Komon-Stageway Kommunal Landspensjonskasse Kreftforeningen Lantmännen Mills LHL Logic Event Management MEC Access Medvind Eventbyrå Memira Molde International Jazz Festival Momentium Moods of Norway Eventmakerne Munch 2013 Eyeworks Dinamo Festspillene i Bergen Fieldwork Norge Filmkraft Rogaland Fit to perform Fursetgruppen Getty Images Gislerud Carpets Gjensidige Glov Reklame Gyro AS Hafslund Nammo AS Nationaltheatret NE Kunnskap Nobels Fredssenter Nordea Nordic Arena Oslo Nordic Arena Sponsoring Nordic Choice Hotels Norges Bedriftsidrettsforbund Norges Blindeforbund Norges Cykleforbund Norges Fotballforbund Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

9 Norges Friidrettsforbund NorgesGruppen Norges Håndballforbund Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Orienteringsforbund Norges Røde Kors Norges Skiforbund Norges Skiskytterforbund Norges Skøyteforbund Norges Snowboardforbund Norges Svømmeforbund Norges Varemesse Norsk Bridgeforbund Norsk Folkehjelp Norsk Folkemuseum Norsk Toppfotball Norsk Topphåndball Nortura Norway Convention Bureau Norway Cup/BSK Nova Vista NRK Aktivum NSB AS Ny Vri OBOS Slottsfjell Smartcom:tv Snøfjell AS SOS-barnebyer SpareBank 1 Gruppen Sparebanken Øst Spondere Sponsor Insight SponsorLink Sponsorteam Sport Connect Sportsklubben Vidar/Oslo Maraton Stabburet Statkraft Statnett Statoil Stiftelsen bidra.no Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Stiftelsen Norsk Luftambulanse Strømsgodset Fotball AS Telenor Telenor Arena TINE SA OKTAN Ad Hoc Ide og Design TV 2 Olavsfestdagene Orkla ASA Plan International Norge Publisering og lederutvikling Redd Barna Redningsselskapet Right To Play Riksteatret RiksTV Rogaland Teater Sana Pharma Scan Trade Skiforeningen SkiStar TNS Gallup Turbine Agency Tyria Unicef Universitetet i Oslo Veidekke Visualdays Voksne Folk Volvo Personbiler Norge VG Vålerenga Fotball Vålerenga Ishockey World Event Xpo Z Event Øyafestivalen Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

10 1.7. Økonomi Administrasjonen har hatt betydelig fokus på økonomistyring, både hva kostnader og inntekter angår. En god økning i omsetningen de senere år, kombinert med fornuftig kostnadskontroll, har styrket foreningens egenkapital. Dette betyr at foreningen har en sunn økonomi som gir trygghet når man møter litt vanskeligere tider. Foreløpig peker de fleste piler oppover. Egenkapitalen fra 2012 pålydende NOK er økt til NOK i Det ble levert et resultat i 2013 som var betydelig bedre enn budsjettert. Dette er blitt overført til egenkapital i foreningen. Totale driftsinntekter ble kr Driftskostnadene ble kr Regnskapet viser et driftsoverskudd på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. De finansielle inntektene på kr , skyldes at kr ble satt på egen konto med høyere avkastning enn foreningens brukskonto for to år siden. Regnskapsfører er Institutt for Bedriftssikring as, v/harald Vingerhagen. Revisjon er gjort av Revisjon Sør AS, v/ Rolf Einar Lunde. Oslo, 25. februar 2014 Lasse Gimnes Styreleder Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

11 2. Økonomi 2.1. Årsregnskap 2013 Resultatregnskap Sponsor- og Eventforeningen Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Sponsor- og Eventforeningen Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftsinntekter og driftskostnader Note Varekostnad Salgsinntekt Lønnskostnad Annen driftsinntekt Annen driftskostnad Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnad Driftsresultat Lønnskostnad Annen driftskostnad Finansinntekter og finanskostnader Sum driftskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad 11 0 Driftsresultat Resultat av finansposter Finansinntekter og finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Annen renteinntekt Ordinært resultat Annen rentekostnad 11 0 Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinære inntekter og kostnader Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Ekstraordinære inntekter og kostnader Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer Sponsor- og Eventforeningen Side 1 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014 Sponsor- og Eventforeningen Side 1

12 Balanse Sponsor- og Eventforeningen Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Sponsor- og Eventforeningen Side 2 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

13 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

14 Note 1 - Regnskapsprinsipper: Sponsor- og Eventforeningen - Noter 2013 Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk: 1 Daglig Ytelser til ledende personer leder Styreleder Lønn Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr Note 3 - Bundne midler Pr hadde selskapet bundne midler med kr Skyldig skattetrekk pr utgjorde kr Side 4 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

15 Sponsor- og Eventforeningen - Noter 2013 Detaljert regnskap: Inntekter Regnskap 2013 Budsjett Eksisterende medlemmer Nye medlemmer SPOT SPOT, ikke medlemmer Frokostmøte, ikke medlemmer Prisvinnerdag - medlemmer Prisvinnerdag - ikke medlemer Studietur - medlemmer Studietur - ikke medlemmer Kurs/seminar - medlemmer Kurs/seminar - ikke medlemmer Inntekter samarangemet Andre inntekter/sponsorer Annonseinntekter web Sum inntekter Varekostnader 4050 Prisvinnerdag SPOT-Prisen SPOT-Fagdag SPOT- ramme/event Medlemsmøte/frokost Stuntmøter Kurs/seminar Studietur Sum varekostnader Bruttofortjeneste Lønn 5000 Lønn til ansatte Lønn enkeltoppdrag uten feriepenger Honorar Feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriepenger Yrkesskadeforsikring OTP Sum personalkostnader Andre utgifter 6300 Leie kontorlokaler Regnskapshonorar Revisjonshonorar Statlig fremstøt og PR Nye fordeler medlemmer Kontorhold/drift Diverse tiltak Side 5 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

16 Sponsor- og Eventforeningen - Noter Telefon - bredbånd Mobiltelefon Porto, budbiler Bompenger og parkering Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad/representasjon Internasjonalt samarbeid Reklame og verving Web side Møtekostnader, styremøter Bank og kortgebyrer Diverse kostnader Tap på fordringer avgiftsfri Sum andre driftskostnader Driftsresultat Renter 8050 Annen renteinntekt Renter 11 0 Sum rentekostnader Årets resultat (+ oversk. - undersk.) Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014 Side 6

17 2.2. Revisjonsberetning 2013 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

18 2.2. Revisjonsberetning 2013 Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

19 Styrets signaturer: Lasse Gimnes Linnéa E. Svensson Styreleder Nestleder Grete Nykkelmo Gunnar Nybø Styremedlem Styremedlem Eirik Johansen Ragnhild Øien Toyomasu Styremedlem Styremedlem Sigirid Tofte Røiri Styremedlem Fredrik Geelmuyden Morten Paus 1. vararepresentant 2. vararepresentant Sak 04/14 og sak 05/ Årsmøte 20. mars 2014

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. www.sponsorogeventforeningen.no ÅRSBERETNING 2014 www.sponsorogeventforeningen.no Sak 04/15-1 - Årsmøte 25. mars 2015 1. Rapport fra styreleder 1.1. Om foreningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet

Detaljer

HR Norge Årsberetning 2014

HR Norge Årsberetning 2014 HR Norge Årsberetning 2014 www.hrnorge.no 1 Innhold STYRETS BERETNING 2014 3 MEDLEMSORGANISASJONEN 5 MEDLEMSKAP... 5 ØKONOMI OG FORRETNINGSMESSIG DRIFT 5 ORGANISASJON... 6 ANSATTE... 6 STYRET... 7 RÅD

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 styrets beretning og regnskap 2012 Innstillinger til generalforsamling 2013 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Inge Husefest, Hilde Drønen, Stein Olaf Onarheim, Kenneth Nilsen, Anne Gine Hestetun,

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til...

Årsberetning 2007. Og SRF-prisen for 2007 går til... 07 Og SRF-prisen for 2007 går til... Årsberetning 2007 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 1908-2008 100år Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon 55 32 17 17

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008

Fornybar satsning. Global krise og restrukturering. Informasjonsbørs for næringslivet. Passerte milliarden. # NøkkelTall. :: HøyDepuNkTer 2008 årsrapport 2 # NøkkelTall Tall i NOk 1000 2008 2007 2006 Driftsinntekter 1 081 042 994 638 860 521 Driftsresultat (18 133) 52 091 65 666 Resultat før skatt (7 284) 53 984 65 885 Årets resultat (4 115)

Detaljer