Arsmelding 2010 STIFTELSEN TORTJNGEN FYR & TORLINGENS VENNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsmelding 2010 STIFTELSEN TORTJNGEN FYR & TORLINGENS VENNER"

Transkript

1 STIFTELSEN TORTJNGEN FYR & TORLINGENS VENNER Arsmelding 2010 Styret for inneverende Ar har vart: Leder: Harald Tallaksen Styremedlemmer: Allan Britlund, Bjame Hiis, Finn Amt Jacobsen, Geir Ludvigsen, per Solli, Ralf Meier Arsmstet Arsmotet ble avholdt 25. mars pi Klocken Hus i Arendal. Formann i Aust-Agder Turistforenino, Svein Hiorth-Olsen fortalte om Turistforeningens satsing pi kystkultur. Arsmotet behandlet de oidinare 6rsmstes-akene: Arsmeldino. regnskap, forslag til budsjeft, fastsettelse av kontingent og valg. Styret ble gjenvalgt. Lille Torungen Det har ikke va( giennomfort noen stone arbeider pe Lille Torungen i Inngangsdora som ble hardt skadet av harve* sommeren 2009, ble skiftet med en ny, identisk dor. Den skadete dora var ikke original, men ble satt rnn omkring Det er na montert hengelis med nokkelen oppbevart i en bok sikret med kode. Dette gjor at leietakeme kun trenger A fi oppgitt koden for A fa ut nokkelen. Dette forenkler bookingarbeidet betydelis. Fender og dekk som ble hengt opp pa oyas nordostlige side i 2008, ble revet i stykker i lopet av vinteren 2009 og Dette tiltross for at de var loftet opp pa land og boltet fast. Det er ikke fomte gang vi merker kreftene av havet dei ute. Det ble dykket efter dekkene uten hell. I samarbeid med Canalstreet ble det hengt opp en ny fendermatte med to dekk i vinterhavna pe forsommeren Klok av skade vil vi na ta fenderen opp om vinteren for ligring p6 Store Torungen. Dette krever bruk av bat med heisekran, en kostnad som ma dekkes av den irlige driften. Ogsi i Ar har Knut Morland med hjelp av Sondre statt for det ukentlige tilsynet. Aust-Agder Turistforening har stdft ansvarlig for bookingen. Vi takker begge parter for samarbeidet! MT's leieinntektene fbr Lille Torungen i20'10 var pa kr ,- fordelt oa 24 leietakere, Store Torungen Arets dugnad ble gjennomfort helgen den mai medlemmer fra Aust-Agder turistforening og Torungens Venner deltok og vargudene viste seg fra sin beste side. Det ble jobbet iherdig bade lordag og sonoig. tnne Ute Oet vasket, ryddet og skiftet sengetoy, mens utvendig ble vinduer smurt opp og fikset, "tronedoen"-i annekiet ma1 innvendig, og mer enn 30 odelagte eternitplater pa ytterveggene skiftet med nye, asbestfrie sementplater. I tillegg dugnadsarbeidet ble det tid til hyggelige fellesmiltider og grilling ved naustet. Vi fikk ogsa oppteve lammingen til villsauene pi nart hold! I l0pet av sommelen ble gesimser, vindusomramminger og grunnmur pd fyrvokte$oligen malt ved hjelp av innsats fra ulike.frivillige. Kjokkenbenken i fyrvokterboligen skiftet ut, det sammer den elektriike komfyren. benne gang meg en gasskomfor. PA sensommeren ble det meste av restarbeidene etter det store rehabiliteringsprosjektet sommeren 2009 sluttfort. Etfeil montert vindu i assistentboligen kom pa plass pa loftet, og det originale, nyrestaurerte vinduet kom pa plass igjen i vindfanget. Det gjenster fortsatt noen detaljer med listverk og panel for vi er fornoyd. POSTBOKS ARENDAL TLF: BANKKONTO: 2gO1.14Ag7gg

2 I havna.har Knut Morland fatt reparert fenderverket pa den lille brygga pa ostsiden av moloen. Deler av rekkverket langs gangveien opp til fyret er reparert ved sveising, flikking og maling. Som alltid har Sondre Foyn GullvAg holdt utearealene nyklipte og ryddige. Pa hosten ble alle bygningene sproytet av Anticimex for borebiller. Med dette sa har vi na fatt gjennomfort de fleste tiltakene som ble anbefalt i tilstandsrapporten utarbeidet av en uavhengig takstmann i var drifumessig et darligere for Turistforeningen enn tidligere. DArlig var og mye vind er trolig mye av 6rsaken. Det var i alt 802 ovemattinger i fyrvokterboligen og annekset, samt 28 utleieanangementer i naustet. briftsinntektene var totalt p6 kr ,-, mens utgiftene var p6 kr. Regnskapet for bade Lille og Store Torungen er fon av Flosta Regnskapsservice AS v/aase Lunden. Begge regnskap er revidert av Pricewaterhouse Coopers AS ved registrert revisor Magne Landbo. Regnskapet viser at vi foi aret 2010 hadde driftsinntekter pa til sammen kr ,-. Disse fordeler seg pi offentlig tilskudd kr ,- fra Arendal kommune, leieinntekter kr ,- fra Turistforeningen og medlemskontingenter pa kr ,-. Driftskostnadene var pa til sammen kr ,-, Dette omfatter blant annet utsetting og opptaking av fendere, revisjonshonorar og utgifter til port og trykking av medlemsinfo med mer. Stiftelsen har god okonomi og regnskapet er avlagt under forutsefring om fortsatt drifi. Sum egenkapital og gjeld var ved utgangen av aret var kr 316,077,-, en okning pa kr 45.3g9,- siden Sret for. Budsjett for 201, For Lille Torungen har styret sendt en soknad til Sparebankstiftelsen DnB Nor pi kr ,-. prosjektet omfafter utbedring av brygge, gangvei, grunnmurer og oljebu pa Lille Torungen. Total kostnad er anslatt il ki ,- inkl. mva. I tillegg et evt. tilskudd har vi satt opp kr i egeninnsats/dugnad, egne midler kr ,- og tilskudd fra Arendal kommune kr ,-. Det siste er allerede innvilget. Vi er lovet svar fra Sparebankstiftelsen i lopet mai m6ned. P6 Store Torungen vil vi utfor enklere vedlikeholdsarbeider i form av diverse maling og utskifting av knekte veggptarer. I henhold til driftsavtalen med MT vil vi for Lille Torungen motta en Arlig leie pa kr ,- til ytre vedlikehotd. For Store Torungen vil MT sette av kr ,- i eretil vedlikehold. Medlemskontingent for 2011 anslas til ,-. Arsberetningen ble enstemmig vedtatt pa Anmstet den S{zref forsllfretsen Torungenfyr I /{n^ft( A/6&"^ \J Harald Tallaksen Finn Arnt Ralf Meier -Da?A/\,ffl,"/r//';/ Allan BraaUund "J,-*\- E,AR(ELA.^IP Bjame Hiis Per Solli dt/,"d KNJ\tf. Fdru.A'^.JD

3 Stiftelsen Torungen Fyr Resultatregnsk ^p lll - 3lll2 Note Driftsinntekter Medlemskontingent Leieinntekter Offentlig tilskudd Sum driftsinntekter Driftskostnader Inventar Reparasj on/vedlikehold Revisjon iregnskap Kontorkostnader Annonser/reklame Kontingenter Gave Reisekostnader Tap pi fordringer Andre kostnader Sum driftskostnader Finansinntekler Renteinntekter Netto finansimtekler sl Overskudd

4 Stiftelsen Torungen Fyr Balanse pr. 3ll12 Note Omlopsmidler Bankinnskudd Mellomregning AAT Arrren kortsiktig fordring Sum omlopsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gield Egenkapital Stifelseskapital Annen egenkapital s Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Sum korrsiktig gjeld Skyldig AAT Krcditorer Annen kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gield Arendal, 29. mars 2011 &rr'dl/ 6h/4r'^'^ Harald Tallaksen i\ \\ u NN Finn Ar Allan '//^ &il'6,-/ Braatlund t Bjarne Hiis Per Solli <--\ -.> dl /r'il", -I-/1 l).^^-^-l--* t2m 6ARKE- P'/'tD Geir Ludvigsen Ralf Meier ll r-.lj 1 lll \^t KN'tT W

5 STIFTELSEN TORUNGEN FYR Noter til 6rsregnskapet 2010 Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for sma foretak. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt: Leieinntekter og tilskudd Inntektsforing ved utleie av rom etc. skjer pa leveringstidspunktet. Omlopsmidler/kortsiktigjeld Omlopsmidler og kortsiktigjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 6r etter balansedagen. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Note 1 Andre kostnader Utsetting/inntaking av fendere Motekostnader Postboksleie Gebyr til Lotteri/stiftelsestilsynet Bankgebyr 'to Note 2 Egenkapital Stiftelseskapital Annen egenkapital 1/1 Arets overerskudd Annen egenkapital 31/12 Sum egenkapital Note 3 Annen kortsiktig gjeld Utlegg v/solli Sum annen kortsiktig gjeld 837,00 837,00 Side 1 av 2

6 STIFTELSEN TORUNGEN FYR Noter til Arsregnskapet 2010 Note 4 Reparasjon og vedlikehold Reparasjon av dor Tilsyn og rydding 2008 Maling Mat dugnad Sum Lille Torungen Kostnadsoverslag Div.materialer Sum Store Torungen Total reparasjon og vedlikehold s L 82L Note 5 Annen kortsiktig fordring Formye betalt revisjonshonorar Sum annen kortsiktig fordring 5875 Side 2 av 2

7 I wc Pricewaterhousecoopers Kystveien 40 NO-484r Arendal Telefon AS Til styret i StiftelsenTorungen Fyr Revisors beretning Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert ersregnskapet for Stiftelsen Torungen Fyr som bestar av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et irsoverskudd pa kr for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for Arsregnskapet Styret er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nodvendig for 5 muliggjore utafbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter VAr oppgav er 6 gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av ver revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder Inlernational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for 6 oppn6 betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon inneberer utforelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for belopene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisorskjonn, herunder vurderingen av risikoene for at ersregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. FormSlet er 6 utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter ogsi en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter v6r oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v6r konklusjon. Konklusjon Eter var mening er ersregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen Stiftelsen Torungen Fyr per 31. desember 2010, og av resultater for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Ar ndal Bergen Bodo Dramben ESersund noro Fednktad Fo.deGa.de.noen Col Hamar Ha.danger HaBtad Haug sund KonSsberg Kongsving r kistiansand IGstiansund tinil Llrgieidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjoen MrloyNansos Oslo Sandeiod SosDdal Stavanger Srrln Trcnsolrcndheim Tonsberg Ulsteinvik,llesund Pnc waterhousecoole6 nahet ref.erer nl individu Ie nedlemsfirna.tilkntttet den ve.densonspennende?ricewaterhousecoope6 organisasjonen :MedlemneravDenno6keReisorforening. rorehksrebisteret: NO 987 oo9 7r3. hm,-pwc.no

8 I pwc Uttalelse om ovrige forhold Konklusjon om ersberetningen Basert pa ver revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistenle med Srsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til internasjonal slandard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til 6 sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger isamsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Konkl usjon om forvaltn ing Basert pa vir revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nsdvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon", mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formal og vedtektene for ovrig. Arendal,29. Mars 2011 PricewaterhouseCoopers AS L.,-o-tr-..Q4 Lars Ole Lindal Statsautorisert revisor (2)

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

Årsrapport for 2011. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Årsrapport for 2011. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002 Årsrapport for 2011 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2012 Ordinært årsmøte i, avholdes tirsdag 12. juni 2012, kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002 Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE

Detaljer

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo OSLO KOMMUNE 2 APR.2[114 ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo Styrets medlemmer Leder: Knut Saraby, Norsk Folkehjelp (kollektivt medlem) Nestleder: Heidi

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Langheien borettslag. 4. Godtgjørelse til styret. 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap for 2011 med budsjett for 2012. 5.

Langheien borettslag. 4. Godtgjørelse til styret. 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap for 2011 med budsjett for 2012. 5. Langheien borettslag lnnkalling til generalforsamling i Langheien boreftslag mandag den 23. april 212 kl 19. i kantinen, Spelhaugen 22 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Arsberetning fra styret 3. Arsregnskap

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer