ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

2 INNHOLD 3 STYRETS ÅRSMELDING 2013 Virksomhetens art og tilholdssted Arbeidsmiljø Likestilling Verv Miljørapport Utvikling i 2013 Årsresultat og disposisjoner 5 RESULTATREGNSKAP BALANSE PR REGNSKAPSPRINSIPPER 8 NOTER TIL REGNSKAPET SELVKOSTBEREGNING KONTANTSTRØMANALYSE 12 NØKKELTALL 13 REVISJONSBERETNING 15 OM VIRKSOMHETEN Kommunal renovasjon og slaminnsamling Næringsrenovasjon Anlegget i Årødalen Miljøstasjoner og returpunkt Kontrakter Informasjon Miljøgevinst ÅR MED RIR 19 VEDLEGG 1 Prosentvis eieransvar 2 Representantskap og styre 3 Organisasjonskart 4 Antall abonnement og renovasjonsgebyr fordelt på kommuner 5 Avfall fra henteordning husholdning 6 Avfall til RIR-anlegget 7 Mottak miljøstasjonene 8 Omsetning miljøstasjoner 9 Avfall til andre returordninger 10 Entreprenører med kontrakt om innsamling i ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

3 STYRETS ÅRSMELDING 2013 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallselskap eid av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap var RIR sitt 30. driftsår. VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED Selskapet skal, på vegne av medlems kom mun ene og i henhold til delegasjon, utøve den for valtningsmyndighet og de oppgaver som medlemskom mun ene har etter for urensings loven med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kap ital kostnader i forhold til antallet inn byggere i den enkelte eierkommune. Selskapets ad min istrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde kommune. I oktober 2013 ble selskapet resertifisert etter NS- EN ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljøledelse). Selskapet har et heleid datterselskap, RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet. RIR Næring er en del av Retura-samarbeidet. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2013 var 2,3% mot 6,99% i Av dette er 0,4% kortidsfravær og 1,9% langtidsfravær.som langtidsfravær regnes syke fravær over 16 dager. I 2013 var det ingen HMS-avvik med personskader. LIKESTILLING Selskapet hadde ved årets utgang 16 fast ansatte, 7 kvinner og 9 menn, samt noe timebasert ekstrahjelp. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. VERV Plan- og markedssjef Berit Øren er styreleder i Av falls forum Møre og Romsdal, styremedlem i Miljø partnerne AS og medlem av valgkomiteen i REKOM AS. Daglig leder Jan-Egil Korseberg er styre medlem i REKOM AS. MILJØRAPPORT Å levere gode renovasjonstjenester til nesten innbyggere i Møre og Romsdal medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikke-fornybare ressurser. Alle transport tjenester kjøpes gjennom kontrakter med entre prenører. Ved gjennomføring av anbudskon kurranser stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger. Avfallsplassen i Årødalen drives etter vilkår gitt i utslippstillatelsen. I dag er det ingen aktivitet på an legget som genererer lukt i stor grad. Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og bren nes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp til fjorden skjer kun for den delen av anlegget som går i overløp. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukking av flygeav fall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig. Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. RIR har samarbeidet med øvrige avfallsselskap i Midt-Norge og Østfoldforskning om å lage klima regnskap for de ulike selskapenes virksomhet. Regnskapet viser at RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagassresultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klimagevinst. Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastem bal lasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klimagass ut slip pene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restav fallsmiksen blir renere. UTVIKLING I 2013 For RIR har 2013 vært et relativt normalt driftsår. Staben ble utvidet med økonomisjef for å sikre at virksomhetens utvikling, også som under ÅRSMELDING OG REGNSKAP

4 RIR har lagt bak seg sitt 30. driftsår, og mye har endret seg siden dette bildet ble tatt 21. oktober leveran dør for RIR Næring AS, ble godt ivaretatt. Det er fra myndig hetenes side en stadig økt oppmerk som het mot riktig og rasjonell anvendelse av skatte betalernes/innbyggernes penger. For RIR gjør dette seg utslag gjennom forslag til nye regler for selvkost og gebyrberegning. Kommunene vedtok på våren ny forskrift for renovasjon. Det er innledet et samarbeid med Molde Vann og Avløp KF for å utvide tilbudet til eier kommunene innenfor tilsyn og kontroll av avløp i spredt bebyggelse. Ny forskrift for slam tømming er derfor utsatt inntil vi ser hva som skal ligge i denne tjenesten. Styret har igangsatt en strategiprosess for vurdering av virksomhetens framtid, spesielt med sikte på neste anbudsperiode (okt. 2016) for innsamling. ÅRSRESULTAT OG DISPOSISJONER Resultatet for 2013 viser et overskudd på kr Årets overskudd anbefales avsatt til disposisjonsfond. KETIL SORTHE styreleder HANNA VALVED KORSVIK nestleder MERETE KRISTIN EGGE styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem PER HÅVARD KLAUSET styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem JONAS WILKENS ansattes representant JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder 4 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

5 RESULTATREGNSKAP 2013 RIR IKS 2013 RIR IKS 2012 Noter Konsern 2013 Konsern 2012 DRIFTSREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Driftstilskudd Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER - - Varekostnader Lønnskostnader Godtgjørelse Innsamling og behandling Administrasjon, info Drift og vedlikehold Sluttbehandlingsavgift Avskrivning Tap på fordring Tapsavsetning Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt/aksjeutbytte Rentekostnad (57 373) ( ) Netto finansposter ( ) Resultat før skatt Skattekostnad ( ) Årsresultat ÅRSMELDING OG REGNSKAP

6 BALANSE PR RIR IKS 2013 RIR IKS 2012 Noter Konsern 2013 Konsern 2012 EIENDELER EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Tomter og bygninger Maskiner og anlegg Inventar og utstyr Aksjer og andeler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

7 RIR IKS 2013 RIR IKS 2012 Noter Konsern 2013 Konsern 2012 EGENKAPITAL Annen egenkapital Årsresultat Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Bundet etterdriftsfond Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Offentig gjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Ketil Sorthe styreleder Hanna Valved Korsvik nestleder Merete Kristin Egge styremedlem Annhild Viken Sunde styremedlem Per Håvard Klauset styremedlem Rolf-Inge Pedersen Hjelseth styremedlem Ann Elida Solheim styremedlem Ola Tjelle styremedlem Jonas Wilkens ansattes representant Jan-Egil Korseberg daglig leder ÅRSMELDING OG REGNSKAP

8 NOTER TIL REGNSKAPET REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er utarbeidet i overensstemmelse med kapittel 4 og 5 i regnskaps loven og god regnskapsskikk. Det medfører at av skrivning av anleggsmidler føres i resultatregn skapet og innvirker på drifts resul tatet. Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert ved bruk av tidligere overskudd. Ved overgangen til regnskapsloven settes disse anleggsmidlenes verdi til kroner 1,00. Ned skriv bare verdier blir da anleggs midler finansiert med lån. Disse anleggsmidlene er nedskrevet etter beregnet levetid. PENSJONSFORPLIKTELSER Tariffestet tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte er dekket gjennom for sikringsavtale med Kommunale Landspensjons kasse. Pensjonsordningen er basert på lineær opptjening, hvor regnskapsført årlig pensjons kostnad er lik påløpt pensjonspremie. De ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Bedriften har en utjevnings ordning gjennom KLP som sikrer jevne utgifter og ingen store svingninger. Fremtidige for pliktelser ved innbetalt pensjons premie og reguleringspremie vil variere etter lønnsveksten. Ved overskudd i premiefondet hos KLP har RIR IKS bestemt at i stedet for fradrag i årets innbetaling avsettes overskuddet til fond. Vårt premiefond i KLP er i dag på kr Dette er en likviditetsreserve og kan komme til fradrag i kommende regninger. Vår totale premiereserve er på kr pr (tallet for 2013 er ikke beregnet fra KLP). KONSERNDANNELSE I konsernregnskapet til RIR IKS inngår RIR IKS og datterselskapet RIR Næring AS. Konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert ved konsolideringen. NOTE 1 Salgsinntekter Salgsinntekter RIR IKS Salgsinntekter RIR Næring AS Salgskostnader RIR Næring AS ( ) Salgsinntekter konsernet NOTE 2 Drifttilskudd Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Aukra kommune Sum driftstilskudd NOTE 3 Lønnskostnader Lønn, honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader KLP Forsikringer og diverse godtgjørelser Sum lønnskostnader i RIR IKS Godtgjørelse styret RIR Næring AS Arbeidsgiveravgift RIR Næring AS Lønnskostnader i konsernet ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

9 NOTE 4 Godtgjørelse til daglig leder, styre- og representantskap og revisor Styre og representantskap Renovasjonssjef Revisors godtgjørelse Sum godtgjørelse RIR IKS NOTE 5 Innsamling og behandling av avfall Driftsavtale miljøstasjoner Innsamling slam Innsamling/transport avfall + diverse utstyr Behandling avfall Sum innsamlings-/behandlingsutgifter RIR IKS NOTE 6 Tapsavsetning Forventet tap på Eurec pakkemaskin Forventet forsinkelsesrente for forsinket innbetaling av offentlige avgifter Sum tapsavsetning RIR IKS NOTE 7 Andre kostnader Driftskostnader RIR Næring AS Andre kostnader i konsernet NOTE 8 Renteinntekt og aksjeutbytte Renteinntekt/aksjeutbytte RIR IKS Renteinntekt/aksjeutbytte RIR Næring AS Renteinntekt/aksjeutbytte i konsernet NOTE 9 Årets overskudd Driftsoverskudd 2012 RIR IKS Finansinntekter/utgifter RIR IKS Årets overskudd RIR IKS Driftsoverskudd RIR Næring AS Resultat før skatt i konsernet Skattekostnad RIR Næring AS Resultat etter skatt i konsernet NOTE 10 Anleggsmidler Bokført verdi pr Tilgang Avskrivninger 2013 ( ) Bokført verdi pr RIR IKS RIR IKS sine aksjer i RIR Næring AS ( ) Aksjer i RIR Næring AS Sum anleggsmidler i konsernet Opprinnelig kostpris på anleggsmidlene ved inngangen til 2013 var ca. 62,1 mill. ÅRSMELDING OG REGNSKAP

10 NOTE 11 Kundefordringer Kundefordringer er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av RIR Næring AS og våre 7 medlemskommuner. Disse anses ikke som usikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 medlemskommuner. Kundefordringer RIR IKS Kundefordringer RIR Næring AS RIR Næring AS skyldig RIR IKS ( ) Netto kundefordringer i konsernet NOTE 12 Bankinnskudd og kontanter Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd fond Sum bankinnskudd/kontanter i RIR IKS Bankinnskudd RIR Næring AS Bankinnskudd/kontanter i konsernet NOTE 13 Egenkapital Disposisjonsfond Egenkapitalinnskudd Nesset Egenkapitalinnskudd Aukra Siste års overskudd Egenkapital pr RIR IKS Annen egenkapital i RIR Næring AS Sum egenkapital i konsernet NOTE 14 Langsiktig gjeld Lån Kommunalbanken AS Lån pr Bundet etterdriftsfond Langsiktig gjeld RIR IKS NOTE 15 Leverandørgjeld Leverandørgjeld RIR IKS Leverandørgjeld RIR Næring AS RIR Næring AS skylder RIR IKS ( ) Leverandørgjeld i konsernet NOTE 16 Skatt og avgift Offentlige avgifter RIR IKS Offentlige avgifter i konsernet NOTE 17 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld RIR IKS Annen kortsiktig gjeld i konsernet ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

11 SELVKOSTBEREGNING 2013 RIR HOVEDOVERSIKT KOSTNADER HUSHOLDNINGSRENOVASJON Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefuksjoner Sum INNTEKTER KJERNEPRODUKT HUSHOLDNINGSRENOVASJON Drifttilskudd Aukra Drifttilskudd Eide Drifttilskudd Fræna Drifttilskudd Gjemnes Drifttilskudd Midsund Drifttilskudd Molde Drifttilskudd Nesset Inntekt miljøstasjoner Inntekt deponi - Salg fraksjoner Andre inntekter Selvkostfond Sum HOVEDOVERSIKT KOSTNADER SLAM (PRIVAT) Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefunksjoner Sum Inntekter kjerneprodukt slam Ordinære tanker Ekstratømming Kommunale tanker Selvkostfond Sum HOVEDOVERSIKT KOSTNADER SLAM (KOMMUNAL) Kjerneprodukt Tilleggsytelser Støttefunksjoner Sum Inntekter kjerneprodukt slam Ordinære tanker - Ekstratømming - Kommunale tanker Selvkostfond Sum ÅRSMELDING OG REGNSKAP

12 KONTANTSTRØMANALYSE (TALL I 1000 KRONER) RIR IKS NÆRING KONSERN Likviditetsbeholdning 1. januar Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: Årets resultat Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra driften (A) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investert i varige driftsmidler Andre investeringer (aksjer) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrøm fra finans aktiviteter Ny langsiktig gjeld Nedbetalt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finans aktiviteter (C) Netto endringer i likvider Likvidbeholdning 31. desember Spesifikasjon av likviditetsbeholdning pr. 31. desember Kontantbeholdning 5 5 Bankinnskudd fond Bankinnskudd Sum NØKKELTALL Omsetning 91 mill 89 mill Resultat 1,7 mill 4,3 mill Investeringer 8,6 mill 2,3 mill Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital) 12,1% 10,5% Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)* 2,6 2,6 Antall fast ansatte * Likviditeten er selskapets evne til å betale sine forpliktelser etterhvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være 2 eller mer. Egenkapitalen er noe lav, forklaringene her er at vår byg nings masse og maskinpark er avskrevet og står bokført med en meget lav verdi. 12 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

13 REVISJONSBERETNING ÅRSMELDING OG REGNSKAP

14 14 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

15 OM VIRKSOMHETEN KOMMUNAL RENOVASJON Romsdalshalvøya Interkommunale Reno vasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdnings renovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkommuner. Kildesortert mat avfall, papir, plast emballasje og restavfall hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringeordninger for andre avfalls typer som måtte oppstå i hjemmet. Alt avfall som samles inn fra husholdningene blir lastet om i Årødalen i Molde, før det sendes videre for behandling ved andre anlegg. Av det innsamlede husholdningsavfallet havner ingenting opp på deponi. Innsamlede mengder framgår av tabell 5 i vedlegg. Totalt 5960 septiktanker og slamanlegg tømmes hvert annet eller fjerde år. Innholdet fraktes direkte til behandlingsanlegg uten videre omlasting. All innsamling og transport av avfall er tjenester RIR kjøper av entreprenører gjennom langsiktige kontrakter. Selskapet har også kontrakter med sel skaper som mottar og videreforedler sorterte avfalls typer. Lengden av kontraktene fremgår av tabell i vedlegg. NÆRINGSRENOVASJON Et heleid datterselskap, RIR Næring AS, opererer i det konkurranseutsatte markedet, med salg av av falls tjenester til næringslivet i Romsdal og på Nord møre. Dette selskapet har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester både fra mor selskapet og andre samarbeidspartnere. Sel skapet er en del av Returakjeden. ANLEGGET I ÅRØDALEN RIR-anlegget i Årødalen er en sentral del av virksomheten. Det meste av avfallet som samles inn i RIR-regi blir fraktet inn hit. Her blir det omlastet på større biler og transportert ut igjen til behandlings anlegg i inn- og utland som råvare for ny produksjon. Restavfall, treverk og hageavfall blir kvernet før uttransport. Plast og papp blir presset til baller samme dag som det kommer inn til anlegget og sendes fortløpende videre. Papir blir mellomlagret den tiden det tar å samle inn nok til å fylle en bil. Avfallsdeponiet er fortsatt i drift, men i lite omfang. I dag brukes det kun til ikke-brennbart avfall, hovedsakelig fra næringsvirksomhet. I en egen telthall på området presses plastemballasje og papp til baller før uttransport. ÅRSMELDING OG REGNSKAP

16 I 2013 ble 1837 tonn lagt på deponi, mot 1110 året før. Økningen skyldes økte leveranser fra næringsvirksomhet. Sigevannet fra deponiet blir renset i eget renseanlegg. Etter noen driftsproblemer i løpet av året, har rense anlegget i løpet av vinteren gjennom gått en total utskifting av membraner og går nå som normalt igjen. Når den dagen kommer at deponiet skal legges ned vil RIR fortsatt ha ansvar for en for svarlig etter drift i tredve år. Selskapet setter derfor jevnlig av midler i et eget fond for dette formålet. Fondet er ved årskiftet på kroner. Inne på anlegget ligger også selskapets største miljøstasjon MILJØSTASJONER OG RETURPUNKT Miljøstasjoner er små, bemannede anlegg for mottak av avfall som husholdningene ikke blir kvitt gjennom henteordningene. RIR har sju slike stasjoner, en i hver av eierkommunene. Stasjonen i Molde drives ved egendrift. De andre seks stasjonene drives på kontrakt. Miljøstasjonene tar i mot alle typer avfall, men det er hovedvekt på innlevering av treverk, hageavfall og brennbart restavfall. På miljø stasjonen i Molde sorteres brukte møbler til gjenbruk ut i sam arbeid med Ressurstjenesten i Molde kommune. Returpunkt er containere for levering av glassog metallemballasje samt klær og tekstiler. 50 slike returpunkt er spredd rundt i eierkommunene, som oftest plassert i tilknytning til dagligvare butikker eller bensinstasjoner. I tillegg har RIR 16 returpunkt for farlig avfall. Disse består av låste containere, plassert hos vertsbedrifter. Returpunktene er derfor kun tilgjengelig for publikum i vertsbedriftens åpnings tid.farlig avfall kan også leveres til alle miljø stasjoner og til en egen bil som har tre innsamlingsrunder i året. Denne innsamlingsbilen tar også imot elektrisk avfall. Det er planer om å utvide tilbudet ytter ligere i 2014, slik at også grovavfall kan leveres under disse innsamlingsaksjonene. INFORMASJON RIR legger stor vekt på holdningsskapende informasjonsarbeid, og har undervisningstilbud for skoleelever, innvandrere og andre interesserte grup per. Abonnentene får en fyldig hente kalender og kvartalsvis informasjonsavis. Sel skapet deltar aktivt i nasjonale kampanjer sammen med andre aktører i bransjen. MILJØGEVINST I selskapsavtalen spesifiseres at selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i regionen. Denne oppgaven har siden 1999 blitt løst gjennom en stor grad av kildesortering og gjenvinning. Slik tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av natur ressurser, og bruker mindre energi. RIR-anlegget har endret seg ganske mye fra dette bildet ble tatt ved utvidelsen av deponiet i ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

17 30 ÅR MED RIR RIR har ved utgangen av 2013 lagt bak seg 30 år med avfallshåndtering. 2. januar 1984 åpnet avfallsanlegget i Årødalen i Molde, og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap tok over ansvaret for renovasjonen i de første seks kommunene: Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund og Molde. Selskapet var resultatet av et arbeid som hadde pågått i flere år. Mange av kommunene i regionen hadde utfordringer på avfallsområdet, med mange små avfallsfyllinger som var i ferd med å bli fulle og strengere krav fra myndighetene. FORARBEIDET Allerede i 1975 innledet Molde, Fræna og Eide et samarbeid, etter at de tre kommunene hver på sin kant en tid hadde arbeidet med planer for fram tidige renovasjonsløsninger. Sammen med fylkets utbyggingsavdeling satte de ned en arbeids gruppe for å utrede felles renovasjonsordning, spesielt et felles avfallsbehandlingsanlegg. I startfasen ble flere mulige plasseringer vurdert, blant annet Årødalen, Hoem i Fræna, Vevang i Eide, Stavikdalen i Fræna og Osenområdet i Molde. Alternativene ble etter hvert redusert til to, Årødalen og Hoem, der det også ble vurdert en mulig todelt løsning med oppmaling av avfall i Årødalen og deponering på Hoem. I 1980 leverte styringsgruppen sin innstilling på at et avfallsanlegg skulle legges til Årødalen. Anlegget kunne enten bygges og drives av Molde kommune som i sin tur kunne selge tjenester til øvrige kommune, eller så kunne de tre kommunene stifte et interkommunalt selskap. I 1981 ble så interimstyret for Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap dannet. I den forbindelse ble også andre kommuner i regionen invitert til å delta. Midsund og Gjemnes valgte å bli med fra starten. Mot slutten av 1983 gikk også Averøy kommune inn i selskapet. Så da startskuddet for renovasjon i RIR-regi gikk i 1984 var det seks kommuner med på eiersiden. De første årene ble selskapet administrert fra Molde kommune. Først i 1996 ble en egen admini strasjon skilt ut og flyttet inn i et nybygg på avfallsanlegget i Årødalen. NOEN KOMMER, NOEN GÅR Den første utvidelsen av selskapet kom i 1994, da Nesset kom inn som ny eierkommune. Åtte år senere, ved årsskiftet , gikk Averøy ut av selskapet og meldte seg i stedet inn i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap. I januar 2006 ble Aukra kommune det hittil fersk este medlemmet av RIR. I 2010 ba ordførerne i Averøy og Fræna de to og til dette bildet ble tatt i samme retning i Anlegget er nå tilpasset en ganske annen drift enn da det åpnet i ÅRSMELDING OG REGNSKAP

18 renovasjonsselskapene i Nordmøre og Romsdal om å utrede muligheten for en fusjon. Etter en serie juridiske, økonomiske og logistiske vurderinger kon kluderte selskapene høsten 2013 med at tiden ikke var inne for en fusjon, men at de i stedet ville legge til rette for et tettere samarbeid. Et av de bærende prinsippene i sam arbeidet var at alle abonnenter skulle ha like vilkår. Samme pris, henterutiner og informasjon. Fram til opprettelsen av RIR var det flere områder i medlemskommunene som ikke hadde tvungen renovasjon. Dette ble det nå slutt på, tvungen renovasjon ble innført i alle de seks kommunene. På tross av likhetsprinsippet hadde de ulike eier kommunene i mange år hver sine renovasjons forskrifter. Dette endret seg i 1999 da den første felles renovasjonsforskriften ble vedtatt. I den forbindelse ble det også slutt på å ha ulike renova tører rundt i de forskjellige kommunene. All innsamling ble samlet i en kontrakt, og renovasjonsrutene begynte i større grad å gå på tvers av kommunegrensene. SORTERING OG GJENVINNING Deponiet i Årødalen var selve kjernen i selskapet da det ble dannet. De første årene var det å legge avfallet på fylling som var måten å behandle det på, uansett hva slags avfall det dreide seg om. Kildesortering og gjenvinning var ikke en ukjent tanke, men systemer for å nyttiggjøre seg avfallet lå fortsatt noen år inn i framtida. De første forsøkene med utsortering av ressurser og farlige stoffer fra avfallet kom mot slutten av åttitallet. Fra 1988 ble det gjennomført kampanjer i hele Midt-Norge for innsamling av batterier. I 1990 opprettet RIR sine første returpunkt for glassemballasje, etter at Moss Glassverk året før hadde varslet at de kunne ta i mot returglass. Kilde sorteringen startet for alvor i 1993, med utsortering av papir til gjenvinning. Denne ordningen ble gjort permanent i hele RIRområdet året etter var også året da RIR åpnet sitt første selvsorteringsanlegg for avfall, det vi i dag kjenner som miljøstasjoner. Ut over tiåret ble det opprettet flere slike stasjoner, slik at ved årtusenskiftet hadde hver kommune fått seg sin egen miljø stasjon. Returpunktene ble flere og mer omfattende. I 1994 inngikk selskapet sin første avtale med Fretex om innsamling av klær. Samme år ble det i tillegg satt ut egne containere for innlevering av farlig avfall rundt om i kommunene. Fra 1994 ble hvitevarer levert inn separat og sendt til metallmottak. Forskrift om mottak og frasortering av elektrisk avfall kom i Kildesortering med henteordning for fire avfalls typer slik vi kjenner den i RIR-området i dag startet i Da ble RIR ett av de to første selskapene som startet med egen innsamling av plastemballasje. Innsamling av matavfall fra privat hus holdninger ble også iverksatt, etter at selskapet allerede hadde hentet inn matrester fra storhusholdning noen år. DEPONIDRIFT Å drive et avfallsdeponi er sjelden helt uproblematisk. Allerede i 1987 begynte lukt fra anlegget å bli en plage for naboene. Gjennom årene ble flere ulike tiltak prøvd ut for å redusere luktprob lemene, før det i 1997 ble bygd et anlegg for å fange opp den problematiske gassen fra fyllinga. I tillegg ble det fra 1999 slutt på å legge matavfall på fyllinga. Ved årtusenskiftet var den plagsomme lukta fra deponiet så godt som borte. Anlegget i Årødalen ble likevel ikke helt luktfritt. Fortsatt ble det behandlet septikslam på området. Endelig bukt med den såkalte RIR-lukta fikk selskapet i 2009, da slambehandlingen ble satt bort til eksterne aktører. Da gassanlegget ble bygd var det i første rekke for å fange opp den problematiske gassen og brenne den av i fakkel, slik at den ikke lengre kunne være til sjenanse. Ganske snart kom det planer på bordet for å utnytte energien i gassen på en bedre måte. I 2005 fikk anlegget tilknyttet en generator, og de kommende årene var RIR også strømprodusent. Det skulle imidlertid ikke vare lenge. Endring i både avfallsmengder og typer avfall som ble lagt på fyllinga gjorde at mengden gass gikk kraftig ned, særlig etter I 2011 var gassmengdene blitt for små til å drive generatoren, og selskapet måtte gå tilbake til å brenne av gassen i fakkel. Mengden avfall som ble lagt på deponi gikk stadig nedover på nitti- og totusentallet. Matavfall ble fjernet fra fyllinga allerede i 1999, og i 2004 ble det også slutt på å legge restavfall fra husholdninger på deponi. Fra nå av gikk alt til energigjenvinning. Et nasjonalt deponiforbud trådte i kraft i Det innebar at bare ikke-brennbart avfall kunne legges på slike deponi som i Årødalen. Alt annet avfall går fra dette tidspunktet til en eller annen form for gjenvinning, enten til nye materialer eller energi. Med dette ble også levetiden til deponiet kraftig forlenget. Det er ingen fare for at det blir fullt med det første. NYE TIDER Situasjonen er med andre ord en ganske annen i dag enn da RIR ble dannet for 30 år siden. Deponiet som i sin tid var utgangspunktet for samarbeidet mellom de første eierkommunene, er i dag bare en liten del av virksomheten til selskapet. Avfallet fra husholdningene går nå helt andre veier enn på fyllinga, og blir i størst mulig grad gjenbrukt og gjenvunnet. 18 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

19 VEDLEGG 1: PROSENTVIS EIERANSVAR Prosent Innbyggere Aukra kommune 6, Eide kommune 7, Fræna kommune 19, Gjemnes kommune 5, Midsund kommune 4, Molde kommune 52, Nesset kommune 6, Til sammen Aukra kommune 6,7% Eide kommune 7,0% Fræna kommune 19,3% Gjemnes kommune 5,0% Midsund kommune 4,0% Molde kommune 52,0 % Nesset kommune 6,0 % ÅRSMELDING OG REGNSKAP

20 2: REPRESENTANTSKAP OG STYRE AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET ANSATTES REPRESENTANT Representantskap Bernhard Riksfjord Helge Kjøll jr. Pål Terje Huse, vara Audhild Mork, vara Ove Silseth Anita Øyen Halås Thor Dyrhaug, vara Rune Strand, vara Nils Johan Gjendem Kjell Lode Henry Ståle Farstad,vara Eldrid Mordal Sollid, vara Odd Steinar Bjerkeset Aud Toril Gagnat Leif-Ståle Engdal, vara Jan Karstein Schjølberg,vara Einar Øien Robin Mikal Sørlie Odd Helge Gangstad, vara Bjørn Wang, vara Thorbjørn Myhre, leder Beathe Græsdal Bakken Kjell H. Danielsen Mali Grotli Gundersen,vara Sindre Pedersen,vara Sidsel Pauline Rykhus, vara Rolf Jonas Hurlen Jan Rindli Edmund Morewood, vara Kari Haga Sølvik, vara Styre Hanna Valved Korsvik Tor Magne Johansen, vara Merete Egge Ragnvald Olav Eide, vara Annhild Viken Sunde Kjell Arne Iversen, vara Ketil Sorthe, styreleder Heidi Hogset, vara Per Håvard Klauset Oddny Lisbeth Midtbø Rød, vara Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Ann Elida Solheim Marit Røykenes Dahle, vara Elisabeth Hoem, vara Ola Tjelle Irene Glærum, vara Jonas Wilkens Solrun Fisknes, vara 3: ORGANISASJONSKART REPRESENTANTSKAP STYRE ØKONOMISJEF Finn Håkon Stølen DAGLIG LEDER Jan-Egil Korseberg MILJØ- OG KVALITETS ANSVARLIG Berit Øren PLAN OG MARKED Plan- og markedssjef: Berit Øren 2 markedskonsulenter Informasjonskonsulent DRIFT Driftssjef: Leif Roaldseth Kundemottaker 4 fagarbeidere ADMINISTRASJON Administrasjonssjef: Anita Groven Regnskapskonsulent Administrasjonskoordinator 20 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

Innkalling for Representantskap

Innkalling for Representantskap Innkalling for Representantskap Møtedato: 21.03.2014 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP. Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS. Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5

ÅRSMELDING OG REGNSKAP. Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS. Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2015 Innhold STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5

ÅRSMELDING OG REGNSKAP. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 Innhold STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall

Detaljer

Innkalling for Representantskap

Innkalling for Representantskap Innkalling for Representantskap Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen på tlf 71213450. Varamedlemmer møter bare etter nærmere personlig

Detaljer

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Møtedato: 27.02.2015 Møtested: Skarstua Møtetid: 09:00 14.20 Forfall meldes administrasjonen tlf 71213450 Varamedlemmer

Detaljer

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS ÅRSMELDING OG REGNSKAP ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS 2016 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Innhold STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall Regnskap 2016 Balanse pr 31.12.16 Noter til regnskapet Selvkostberegning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling for Representantskap

Innkalling for Representantskap Innkalling for Representantskap Møtedato: 19.09.2014 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Årsmelding og regnskap 2012 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS innhold 3 Styrets årsmelding 2012 Virksomhetens art og tilholdssted Arbeidsmiljø Likestilling Verv Miljørapport Utvikling

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Innhold 3 Styrets årsmelding 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Arbeidsmiljø Likestilling Selskapets miljørapport Utvikling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer