BÆRUM KOMMUNE GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER"

Transkript

1 TOTALENTREPRISEBOKA BÆRUM KOMMUNE GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 24

2 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 D.1 Prosjekterings- og entreprenørmøter (NS 3431 pkt 5.3)... 4 D.2 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1)... 4 D.3 Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (tillegg til NS 3431 pkt 6)... 4 D.4 Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren (NS 3431 pkt 9.7)... 5 D.5 Totalentreprenørens ansvar for feil (NS 3431 pkt 9.8)... 5 D.6 Byggherrens ansvar (NS 3431 pkt 9.9)... 5 D.7 Ansvar og risiko for materialer og arbeidsunderlag (NS 3431 pkt 10)... 5 D.7.1 Materialer som leveres av byggherren (NS 3431 pkt 10.1)... 5 D.8 Totalentreprenørens rett til valg av løsninger (NS 3431 pkt 11.1)... 6 D.9 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 3431 pkt 14.1)... 6 D.10 Kvalitetssikring (NS 3431 pkt 14.3)... 6 D.11 Bruk av kontraktsmedhjelpere (NS 3431 pkt 16)... 6 D.11.1 Generelt (NS 3431 pkt 16.1)... 6 D.11.2 Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av prosjekterende og underentreprenør (NS 3431 pkt 16.2)... 7 D.12 Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt 18)... 7 D.13 Forsikring (NS 3431 pkt 19)... 8 D.14 Rett til fristforlengelse (NS 3431 pkt 22)... 8 D.14.1 Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold m.m. (NS 3431 pkt 22.1)... 8 D14.2 Varsel(NS 3431 pkt. 22.5)... 8 D.15 Varsel (NS 3431 pkt. 26.2)... 9 D.16 Endringer (NS 3431 pkt 33)... 9 D.16.1 Byggherrens rett til å pålegge totalentreprenøren endringer (NS 3431 pkt 33.1)... 9 D.16.2 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring (NS 3431 pkt 33.3) D.16.3 Oppgjørsregler ved endringer (NS 3431 pkt 33.4 og 33.5) Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse D.17 Avbestilling (NS 3431 pkt 34) D.18 Overtagelse (NS 3431 pkt 35) D.18.1Overtagelsesforretningen (NS 3431 pkt 35.3) D.18.3 Delovertagelse (NS 3431 pkt 35.5) D.19 Prøvedrift (tillegg til NS 3431 nytt punkt pkt 35.7) D.20 Sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36) D.20.1 Byggherrens rett til selv å sette opp sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36.2) D.20.2 Beregning av tidsfrister (NS 3431 pkt 36.5) D.21 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 3431 pkt 37) D.21.1 Utbedring mm. (NS 3431 pkt 37.2) D.21.2 Reklamasjonsfrist (NS 3431 pkt 37.8) D.22 Rettigheter til prosjekteringsmateriale (NS 3431 pkt 42.1) D.23 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 3431 pkt 42) D.24 Tvister (NS 3431 pkt 45) DEL II SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1 og 13.1) Arbeidstid (NS 3431pkt 6.9) Side 2 av 24

3 34 Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende (NS 3431 pkt 17.2) Avdrag (NS 3431 pkt 30) Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 3431 pkt 35) Ytterligere avvik fra NS 3431/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser Blankett 1A - NS 3431 Sikkerhetsstillelse Blankett 1B - NS 3431 Sikkerhetsstillelse Blankett 2 - NS 3431 Forsikringsattest tingsforsikring Blankett 3 - NS 3431 Forsikringsattest ansvarsforsikring Blankett 4 - NS 3431 Bankgaranti for kontraktsforskudd Side 3 av 24

4 Endringer og presiseringer til NS 3431 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske for alle kontrakter der benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som kan variere fra kontrakt til kontrakt. Innenfor hver del av er presiseringer og endringer til NS 3431 angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. DEL I GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser andre utgave september 1994 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. D.1 Prosjekterings- og entreprenørmøter (NS 3431 pkt 5.3) Byggherren har møterett i prosjekterings- oog entreprenørmøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, underentreprenørmøter m.v.). Totalentreprenøren skal sende innkalling til møtene. Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. I byggeperioden skal det avholdes entreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. D.2 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1) Forholdet til plan- og bygningsloven (pbl) Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett for de oppgaver og det tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever, herunder funksjonen som ansvarlig søker. Totalentreprenøren plikter å søke om slik ansvarsrett så snart som mulig etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldene etter reglene i NS 3431 pkt D.3 Gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere (tillegg til NS 3431 pkt 6) Totalentreprenøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale(se bl.a. og allmenngjøringsforskriftene av nr og nr. 704), eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver har rett til innsyn i Side 4 av 24

5 dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Totalentreprenøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med underentreprenør og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å påse at plikten overholdes. Totalentreprenøren skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underentreprenørene,dersom byggherren krever det. Dersom entreprenøren ikke etterlever ovennevnte bestemmelser, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. D.4 Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren (NS 3431 pkt 9.7) Overskriften endres til; Totalentreprenørens plikt til å undersøke kvaliteten på løsninger foreskrevet av byggherren etter kontraktsinngåelse. D.5 Totalentreprenørens ansvar for feil (NS 3431 pkt 9.8) NS 3431 pkt 9.8 andre og tredje ledd utgår og endres til: Totalentreprenøren svarer for feil i tegninger, beskrivelse og andre dokumenter som forelå ved kontraktsinngåelsen som om han hadde utarbeidet disse selv. Totalentreprenøren svarer videre for anvendeligheten av løsninger angitt i kontrakten som om han hadde valgt disse selv. Totalentreprenøren svarer likevel ikke for feil i tegninger og dokumenter som er levert av byggherren etter kontraktsinngåelse, eller som er innhentet fra offentlig myndighet. Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av løsninger som byggherren forlanger etter kontraktsinngåelse, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser etter NS 3431 pkt 9.7. D.6 Byggherrens ansvar (NS 3431 pkt 9.9) NS 3431 pkt 9.9 utgår og erstattes med: Totalentreprenøren har rett til fristforlengelse etter NS 3431 pkt 22.1 og kostnadsdekning etter NS 3431 pkt 26.1 som følge av feil eller uoverensstemmelser i dokumenter som byggherren har levert etter kontraktsinngåelsen, med mindre totalentreprenøren har forsømt sin varslingsplikt etter NS 3431 pkt 9.6. D.7 Ansvar og risiko for materialer og arbeidsunderlag (NS 3431 pkt 10) D.7.1 Materialer som leveres av byggherren (NS 3431 pkt 10.1) NS 3431 pkt 10.1 andre ledd skal lyde: Totalentreprenøren har heller ikke ansvar for anvendeligheten av navngitte produkter som byggherren forlanger brukt etter kontraktsinngåelse, forutsatt at totalentreprenøren har oppfylt sine forpliktelser etter NS 3431 pkt 9.7. Bestemmelsen i NS 3431 pkt 9.8 andre Side 5 av 24

6 ledd gjelder tilsvarende for produkter som er angitt i kontrakten, herunder byggherrens konkurransegrunnlag D.8 Totalentreprenørens rett til valg av løsninger (NS 3431 pkt 11.1) Bestemmelsen gis nytt tredje ledd: I rimelig utstrekning, dersom byggherren forlanger det, skal totalentreprenøren innen 7 dager vederlagsfritt fremlegge alternative forslag til bestemte løsninger eller utførelse, som ligger innenfor hans kontraktsforpliktelse. D.9 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 3431 pkt 14.1) Bestemmelsen gis nytt andre, tredje og fjerde ledd: Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i a) totalentreprenørens kvalitetssystem b) utførelsen av kontraktarbeidet c) produksjonsprosessen d) de deler av totalentreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, SHA) og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. D.10 Kvalitetssikring (NS 3431 pkt 14.3) Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller relevante deler av NS-EN ISO 9001: 2000 "Systemer for kvalitetsstyring. Krav". Dette gjelder følgende deler av standarden: Pkt 4 System for kvalitetsstyring Krav, pkt 5 Ledelsens ansvar, pkt 6 Ressursstyring og pkt 8 Målinger, analyse og forbedringer. D.11 Bruk av kontraktsmedhjelpere (NS 3431 pkt 16) D.11.1 Generelt (NS 3431 pkt 16.1) Følgende tilføyes: Antikontraktør-klausul Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller Side 6 av 24

7 anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK pr hverdag. Bruk av utenlandsk arbeidskraft : Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden. Entreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler. Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette skyldes at entreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte byggherrens tap. Entreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger. D.11.2 Byggherrens rett til å nekte å godta totalentreprenørens valg av prosjekterende og underentreprenør (NS 3431 pkt 16.2) Følgende tilføyes til som nytt tredje ledd: På forespørsel skal totalentreprenøren sørge for at byggherren får den informasjon om underentreprenørens/den prosjekterendes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse som er nødvendig for at byggherren skal kunne utøve sin rett etter NS 3431 pkt D.12 Sikkerhetsstillelse (NS 3431 pkt 18) Bestemmelsen i NS 3431 pkt andre ledd utgår og erstattes med: Sikkerhet stilles som selvskyldnerkausjon fra norsk bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Bestemmelsen i NS 3431 pkt 18.3 utgår og erstattes med : Byggherren stiller ikke sikkerhet. Bestemmelsen i NS 3431 pkt tredje ledd utgår og erstattes med: Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i reklamasjonstiden skal være 3% av kontraktssummen for forhold som påberopes i løpet av de 3 første årene av reklamasjonstiden. Sikkerheten faller deretter bort, med mindre byggherren har gjort ansvar gjeldende mot totalentreprenøren som kan kreves dekket av sikkerheten. Side 7 av 24

8 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 3431 pkt 18; jf. punkt 11 og 12, skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 3431 Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger nedenfor. D.13 Forsikring (NS 3431 pkt 19) Følgende føyes til i NS 3431 pkt Byggherren tegner ikke forsikring. Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 3431 pkt 19 skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 NS 3431 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 3431 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester. D.14 Rett til fristforlengelse (NS 3431 pkt 22) D.14.1 Totalentreprenørens rett til fristforlengelse på grunn av byggherrens forhold m.m. (NS 3431 pkt 22.1) Bestemmelsen i NS 3431 pkt 22.1 blir nytt annet ledd. Følgende føyes til som nytt første ledd: Entreprenøren skal utarbeide sin fremdriftsplan slik at endringsarbeider (netto sum av tilleggs- og fradragsarbeider) som i kostnad samlet utgjør inntil 15 % av kontraktssummen i normaltilfellene skal kunne utføres uten forlengelse av byggetiden. Ved beregning av fristforlengelse for endringsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider). Annet ledd gjelder med de begrensinger som følger av dette ledd. D14.2 Varsel(NS 3431 pkt. 22.5) Bestemmelsens overskrift endres til Krav om endringsordre Bestemmelsens i NS 3431 pkt andre ledd utgår og erstattes med: Totalentreprenøren skal uten ugrunnet opphold etter at det foreligger grunnlag for det, spesifisere og begrunne sitt krav på fristforlengelse og/eller dekning av merutgifter. Dersom totalentreprenøren ikke spesifiserer og begrunner sitt krav på fristforlengelsen og/eller dekning av merutgifter innen fristen, har han bare krav på slikt fristforlengelse og/eller deknings av merutgifter som byggherren måtter forstå at forholdet ville medføre. Bestemmelsens i NS 3431 pkt tredje ledd tilføyes ny setning.: Side 8 av 24

9 Byggherrens frist til å meddele sitt standpunkt begynner først å løpe etter han har mottatt spesifisert, begrunnet og dokumentert varsel i form av krav om endringsordre fra totalentreprenøren. Bestemmelsens i NS 3431 pkt gis nytt fjerde og femte ledd: Byggherren vil utstede en endringsordre dersom totalentreprenørens krav helt eller delvis aksepteres. Får totalentreprenøren avslag på sitt krav må han reise søksmål etter pkt. 45 innen 6 måneder etter avslaget er mottatt. Gjør han ikke det taper han retten til senere å påberope seg forholdet. D.15 Varsel (NS 3431 pkt. 26.2) Bestemmelsens overskrift endret til Krav om endringsordre Bestemmelsen i NS 3431 pkt gis nytt andre ledd og tredje ledd: Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet på dekning for merutgifter, skal totalentreprenøren uten ugrunnet opphold sende byggherren et spesifisert og begrunnet krav. Dersom totalentreprenøren ikke spesifiserer og begrunner kravet innen fristen, har han kun krav på slik utgiftsdekning som byggherren måtte forstå at forholdet ville føre til. Får totalentreprenøren avslag på sitt krav må han reise søksmål etter pkt. 45 innen 6 måneder etter avslaget er mottatt. Gjør han ikke det taper han retten til senere å påberope seg forholdet. D.16 Endringer (NS 3431 pkt 33) D.16.1 Byggherrens rett til å pålegge totalentreprenøren endringer (NS 3431 pkt 33.1) Bestemmelsen i NS 3431 pkt andre ledd første punktum utgår og erstattes med: Byggherren kan pålegge totalentreprenøren endringer inntil 25% netto tillegg til kontraktssummen. Følgende føyes til NS 3431 pkt. 33.1: Endring i form av pålegg om Forsering Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse, kan en endring gå ut på at de dagmulktbelagte tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes. Entreprenørens plikt til forsering eller omlegging, som nevnt i første ledd, gjelder bare i den utstrekning dette kan skje innenfor rammen av en forsvarlig fremdrift og er praktisk mulig uten urimelige oppofrelser for entreprenøren. Side 9 av 24

10 D.16.2 Uenighet om hvorvidt det foreligger en endring (NS 3431 pkt 33.3) NS 3431 pkt utgår og erstattes med: Selv om det foreligger tvist, har totalentreprenøren plikt til å utføre det som er pålagt. Byggherren stiller ikke sikkerhet. D.16.3 Oppgjørsregler ved endringer (NS 3431 pkt 33.4 og 33.5) Partene har avtalt følgende regler for vederlagsjustering som følge av økte utgifter til kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging (Rigg- og drift), Regulering av rigg og driftsytelser basert på volum Hvis entreprenørens totale vederlag (B) ikke overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det ingen kompensasjons for økte rigg- og driftsytelser. Dersom entreprenørens totale vederlag (B) overstiger 1,15 x opprinnelig kontraktsbeløp (C), gis det kompensasjon for økt rigg- og driftsytelse etter følgende formel: 0,5A(B 1,15C) C A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. B=entreprenørens totale vederlag eks. mva, jf presisering nedenfor. C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva), med eventuelle tillegg eller fradrag eks. mva etter gjennomført mengdekontroll. Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: Vederlagsjustering pga lønns- eller prisstigning. Vederlagsjustering pga tiltransport eller administrasjon av sideentrepriser/leveranser, herunder påslag. Avbestillingserstatning Kompensasjon for økt rigg og drift. Regulering av rigg og driftsytelser ved fristforlengelse Får entreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 3431 pkt 22.1 Entreprenørens rett til fristforlengelse som følge av byggherrens forhold mm, skal utgifter for økte riggog driftsytelser kompenseres etter følgende formel: 0,5 A ( Z ) Y A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. Y = opprinnelig byggetid. Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid Reguleringsbeløp i følge denne bestemmelse skal ikke prisreguleres. Dersom fristforlengelse er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. Side 10 av 24

11 D.17 Avbestilling (NS 3431 pkt 34) NS 3431 pkt 34.2 første ledd utgår og erstattes med: Dersom reduksjonen av totalentreprenørens samlede vederlag(etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider)utgjør mindre enn 15 % av kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. Dersom reduksjonen blir 15% av kontraktssummen eller mer, anses det overskytende som delvis avbestilling. D.18 Overtagelse (NS 3431 pkt 35) Følgende føyes til NS 3431 pkt som nytt fjerde ledd: Som bruktagelse regnes ikke at byggherren selv eller hans kontraktsmedhjelpere tar deler av kontraktsarbeidet i bruk slik som forutsatt i kontrakt eller i fremdriftsplan. Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. D.18.1Overtagelsesforretningen (NS 3431 pkt 35.3) NS 3431 pkt b Protokoll. får følgende tilføyelse: Oversikt over mangler kan fremgå av separate referater fra befaringer som er gjennomført før overtakelsesforretningen. Referatene skal i så fall vedlegges overtakelsesprotokollen. Dersom entreprenøren har bemerkninger til referatene, skal disse nedfelles i overtakelsesprotokollen. Dersom bemerkningene er omfattende, kan disse utarbeides på et eget dokument som vedlegges protokollen. D.18.2 Byggherrens rett til å nekte overtagelse(ns3431 pkt 35.4) NS 3431 pkt suppleres med følgende bestemmelser som blir nytt tredje ledd. Standardens tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Byggherren skal motta kontraktsmessig dokumentasjon (kontroll-, FDV- og annen sluttdokumentasjon) fra entreprenøren senest så lang tid før oppstart av overtakelsesforretningen som avtalt. Dersom entreprenøren oversitter denne fristen, skal oppstart av overtakelsesforretningen forskyves tilsvarende.. D.18.3 Delovertagelse (NS 3431 pkt 35.5) Byggherren har rett til å overta deler av kontraktarbeidene ved (del)overtagelsesforretning etter å ha drøftet dette med totalentreprenøren. Medfører en slik delovertagelse merutgifter for totalentreprenøren eller hindres totalentreprenørens fremdrift, reguleres dette av bestemmelsene i NS 3431 pkt 33. Side 11 av 24

12 D.19 Prøvedrift (tillegg til NS 3431 nytt punkt pkt 35.7) Kontraktsbestemmelser I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt pkt 35.7 Prøvedriftsperiode : Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden kan starte, jf pkt Sluttfase. Bestemmelsene i NS 3431 pkt 35.3 Overtakelsesforretning og pkt 35.4 Byggherrens rett til å nekte overtakelse gjelder tilsvarende så langt de passer Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta kontraktsarbeidet i bruk. D.20 Sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36) D.20.1 Byggherrens rett til selv å sette opp sluttoppgjør (NS 3431 pkt 36.2) NS 3431 pkt 36.2 utgår og erstattes med: Dersom totalentreprenøren ikke sender sluttfaktura innen fristen, kan byggherren skriftlig fastsette en endelig frist for oversendelsen. Denne fristen skal ikke være kortere enn 14 dager. Etter utløpet av fristen taper totalentreprenøren alle krav i forbindelse med kontrakten som ikke allerede er betalt eller gjelder krav knyttet til arbeid som først skal utføres etter overtakelsen, krav på innestående etter NS 3431 pkt 30.3, gjenstående krav på indeksregulering etter NS 3431 pkt 28.1, og krav som er brakt inn for oppmann, domstolene eller voldgift. D.20.2 Beregning av tidsfrister (NS 3431 pkt 36.5) NS 3431 pkt 36.5 utgår og erstattes med: Frist for å sende sluttfaktura er to måneder. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt som er angitt i pkt første ledd. D.21 Mangel ved kontraktarbeidet. Erstatningsansvar (NS 3431 pkt 37) D.21.1 Utbedring mm. (NS 3431 pkt 37.2) Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l. D.21.2 Reklamasjonsfrist (NS 3431 pkt 37.8) NS3431 pkt første ledd tilføyes følgende bestemmelse Side 12 av 24

13 Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til bestemmelsen i første og andre punktum. Det er ingen identifikasjon mellom byggherren og disse. NS 3431 pkt 37.8 andre ledd utgår og erstattes med: Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år fra overtagelsen, selv om mangelen ikke kunne ha vært oppdaget tidligere. D.22 Rettigheter til prosjekteringsmateriale (NS 3431 pkt 42.1) NS 3431 pkt 42.1 erstattes med følgende: Byggherren har rett til å bruke materiale utarbeidet av totalentreprenøren til gjennomføring av prosjektet, senere drift, vedlikehold, ombygging eller påbygging. Han har rett til å gjøre endringer i materialet, samt gjøre dette prosjektmaterialet tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som følger av åndsverkloven 3. Dette innebærer at i den grad materialet er å anse som et åndsverk, kan endringene og tilgjengeliggjøringen ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens kunstneriske anseelse eller egenart eller for verkets anseelse eller egenart. Byggherren har rett til å få kopi av papirbasert og elektronisk lagret materiale som totalentreprenøren utarbeider i henhold til kontrakten. Han kan likevel ikke kreve kopi av programvare fra totalentreprenøren med mindre denne programvaren er avtalt eller utviklet spesielt for prosjektet. Modeller og demonstrasjonsobjekter blir byggherrens eiendom dersom han har betalt dem. Hvis ikke annet er avtalt, har totalentreprenøren alle øvrige rettigheter til sine idéer og det materialet han har utarbeidet. Han kan likevel ikke bruke dette på en måte som er urimelig i forhold til byggherren. Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter ikke krenkes. D.23 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 3431 pkt 42) Reklame Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører/leverandører/prosjekterende for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. Kontakt med media All kontakt med media skal håndteres av byggherren. Side 13 av 24

14 D.24 Tvister (NS 3431 pkt 45) Kontraktsbestemmelser Bestemmelsene i NS 3431 pkt. 45.2,45.3 og 45.4 utgår og erstattes med nytt punkt som tilføyes som nytt andre ledd i pkt. 45.1: Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Er ikke annet avtalt, skal ved ordinær rettergang bygge- eller anleggsstedets verneting være verneting for alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten. Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. Side 14 av 24

15 DEL II SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Bærum kommune har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 3431 pkt 6.1 og 13.1) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker. Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. (For utfyllende regler se punkt 3.1 og 9.) 33 Arbeidstid (NS 3431pkt 6.9) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: NS 3431 pkt 6.9 gjelder slik den står. Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Alternativ 3: Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder: Skolen har en plan for tentamen og eksamen hvor støyende arbeid ikke kan gjennomføres. Det tas forbehold om endringer i understående plan. * Tentamensdatoer 10.trinn , hele uke 13, 11.04, 12.04, og * Skriftlig eksamen 10.trinn - alle dager i perioden * Muntlig eksamen 10.trinn - alle dager i perioden Overtagelse av ansvar for underentreprenører og prosjekterende (NS 3431 pkt 17.2) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Totalentreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører/ prosjekterende som blir hans underentreprenører/ underleverandører. Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert inntil. sideentreprenører/ prosjekterende som blir hans underentreprenører/ underleverandører. Side 15 av 24

16 Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt. (For utfyllende regler se punkt 37) 35 Avdrag (NS 3431 pkt 30) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: NS 3431 pkt 30, jf. pkt 20, gjelder slik de står. Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling: 36 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 3431 pkt 35) (Velg ett alternativ) Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 6 måneder. Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 3 måneder. Alternativ 3: Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgår av konkurransegrunnlaget og settes til 12 måneder. (For utfyllende regler se punkt 25) 37 Ytterligere avvik fra NS 3431/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser Side 16 av 24

17 Blankett 1A - NS 3431 Sikkerhetsstillelse GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten organisasjonsnr. stiller seg herved overfor byggherren Bærum Kommune Eiendom Arnhold Haukelands plass 1304 Sandvika organisasjonsnr som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren organisasjonsnr..... har i henhold til kontrakt av... som gjelder prosjektnr... bygg... kontraktnr... navn... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder også totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring. Garantien begrenses til kr..., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 3431 pkt 2.10, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet. Side 17 av 24

18 Garantien reduseres deretter til kr..., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 3431 pkt 37.8 og punkt Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 10 % av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I forhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.... den.../ Bankens navn/stempel Underskrift Side 18 av 24

19 Blankett 1B - NS 3431 Sikkerhetsstillelse GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten organisasjonsnr. stiller seg herved overfor byggherren Bærum Kommune Eiendom Arnhold Haukelands plass 1304 Sandvika organisasjonsnr som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser totalentreprenøren organisasjonsnr.... har i henhold til kontrakt av... som gjelder prosjektnr... bygg... kontraktnr... navn... Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold i reklamasjonstiden. Garantien begrenses til kr..., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 3431 pkt 2.10, for forhold som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 3431 pkt 37.8 og punkt Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen. Side 19 av 24

20 Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. I forhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her.... den.../ Bankens navn/stempel Underskrift Side 20 av 24

21 Blankett 2 - NS 3431 Forsikringsattest tingsforsikring FORSIKRINGSATTEST Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 3431 pkt 19.1 og tilleggsprotokoll inngått mellom Norges Byggstandardiseringsråd og Norges Forsikringsforbund Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 3431 pkt 19.1 og ovennevnte tilleggsprotokoll og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. Forsikringsselskapet forplikter seg med dette å varsle Bærum Kommune Eiendom minimum 60 dager før opphør av forsikringsdekningen dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort. Slik varslingsplikt gjelder imidlertid bare for endringer eller bortfall i forsikringstiden. Forsikringstaker: (Totalentreprenør) Navn:... Adresse:... Organisasjonsnr:. Medforsikret: Bærum Kommune Eiendom Forsikringsbevis nr:... Forsikringssted:... Prosjektnummer og navn:... Byggets adresse:... Forsikringssum:... Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar seg ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. Forsikringstid: Forsikringen omfatter: Forsikringen gjelder inntil kontraktarbeidet er overtatt av byggherren. Det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet. Materialer byggherren har betalt forskudd for. Materialer byggherren har overgitt i totalentreprenørens besittelse. Websaknr Side 21 av 24

22 Forsikringens dekningsfelt: Forsikringen er dekket etter følgende vilkår... (f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2006), som inneholder følgende generelle unntak: 1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprør eller alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 2. Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forårsaket av radioisotoper som i henhold til lov er tillatt brukt. 3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament. 4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd. Overfor Bærum Kommune Eiendom som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som uttrykkelig fremgår av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende. *** Sted/Dato Forsikringsselskap... Underskrift Websaknr Side 22 av 24

23 Blankett 3 - NS 3431 Forsikringsattest ansvarsforsikring FORSIKRINGSATTEST Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 3431 pkt 19.2 Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med NS 3431 pkt 19.2 og de nedenfor angitte krav. Forsikringstaker Forsikringsselskapet bekrefter at...(totalentreprenøren) har tegnet ansvarsforsikring. Forsikringspolise nr.... Forsikringssum Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. Forsikringstid Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. Forsikringens omfang Det er inngått kontrakt mellom Bærum Kommune Eiendom og totalentreprenøren om bygging/ombygging/påbygging av. Prosjekt nr:... Adresse:... Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som totalentreprenøren og dennes underentreprenører kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utførelsen av kontraktarbeidet. Forbehold Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser: Som reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller Som kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntrådt, eller Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av FALs deklaratoriske bestemmelser. Sted/dato Forsikringsselskap Underskrift Websaknr Side 23 av 24

24 Blankett 4 - NS 3431 Bankgaranti for kontraktsforskudd Ifølge ordre og for regning av BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD Garanti nr som totalentreprenør/leverandør stiller vi oss som selvskyldnerkausjonist like overfor Bærum Kommune Eiendom som byggherre, i anledning av at det på kontrakt av.../ mellom forannevnte som gjelder prosjektnr... bygg... kontraktnr... navn... ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med kr...ink. mva... Beløpet i bokstaver Garantien gjelder for totalentreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Bærum Kommune Eiendom og totalentreprenøren.... den.../ Underskrift Websaknr Side 24 av 24

GARANTIERKLÆRING Garanti nr...

GARANTIERKLÆRING Garanti nr... Vedlegg 3 til kontraktsformular Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten organisasjonsnr....... stiller seg herved overfor byggherren: Nedre Eiker kommune Postadresse:

Detaljer

GARANTIERKLÆRING Garanti nr...

GARANTIERKLÆRING Garanti nr... Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse GARANTIERKLÆRING Garanti nr.... Garantisten............ stiller seg herved overfor byggherren: Kongsberg Kommunale Eiendom KF Postadresse: Postboks 115, 3602 Kongsberg

Detaljer

E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser

E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser DOK.NR.: Ab5-4.15 Oppdragsbeskrivelse - totalentreprise GJELDER FRA: [] REV.NR.: - SIDE 1 av 9 A B C D E Kontraktsbestemmelser og administrative bestemmelser E.1 Generelle kontraktsbestemmelser NS 8407:2011

Detaljer

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser:

Det gjelder følgende dagmulksbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i kapittel B.1 Generelle ytelser: C FREMDRIFT OG FRISTER C.1 Generelt Kommunen skal gjennomføre prosjektet i vårsesongen 2012 med oppstart av entreprisen 10.4.2012. Alle arbeider skal være ferdigstilt innen 26.6.2012. Ved snøfattig vinter

Detaljer

FORSIKRINGSATTEST ANSVARSFORSIKRING I OVERENSSTEMMELSE MED NS 3431

FORSIKRINGSATTEST ANSVARSFORSIKRING I OVERENSSTEMMELSE MED NS 3431 FORSIKRINGSATTEST ANSVARSFORSIKRING I OVERENSSTEMMELSE MED NS 3431 Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overensstemmelse med de nedenfor angitte krav. FORSIKRINGSTAKER

Detaljer

AVTALE OM TILTRANSPORT

AVTALE OM TILTRANSPORT Avtale om tiltransport 1034101 HiT Nytt studenthus K401 Totalentreprise solcelleanlegg DL-201501508 AVTALE OM TILTRANSPORT mellom TOTALENTREPRISE K201 og TOTALENTREPRISE K401 1034101 HiT Nytt Studenthus

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II TOTALENTREPRISER NS 3431. Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3431

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II TOTALENTREPRISER NS 3431. Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3431 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II TOTALENTREPRISER NS 3431 Innhold: Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3431 Avtalemal Garantierklæring Garantierklæring for forskudd Forsikringsattest

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag

Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Entrepriseoppdrag. oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri. Saksnr. 2014/8435. Avtalenummer.

AVTALEDOKUMENT. Entrepriseoppdrag. oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri. Saksnr. 2014/8435. Avtalenummer. Del II, Vedlegg 2.1 AVTALEDOKUMENT Entrepriseoppdrag oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri Saksnr. 2014/8435 Avtalenummer.: 14028160 Parterne og deres representanter Oppdragsgiver Navn:

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 14 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 3 3. Partenes representanter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405.

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL B ENTREPRISER NS 8405 UDIs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405. INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR AVTALER BASERT PÅ NS 8405...

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009

Bok 3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 1 av 10 Bok 3 Kontraktsbestemmelser entrepriser Basert på NS 8406:2009 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Partenes representanter. (NS 8406 pkt 5)...

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

C1 Kontraktsbestemmelser. Anskaffelse av totalentreprise

C1 Kontraktsbestemmelser. Anskaffelse av totalentreprise C1 Kontraktsbestemmelser Anskaffelse av totalentreprise ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE TERMINALBYGG FOR NETT FOR BOSSUG I BERGEN SENTRUM 1 1 Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8407)... 3 3 Møter... 3

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.07.2012 Side 1 av 28 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 3430 Innhold: Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430 Avtalemal Garantierklæring Garantierklæring for forskudd Forsikringsattest

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 13 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING 2 AV 13 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 10 KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG 2 AV 10 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE Del 3 Endringer og supplering til NS 8407 ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE FOR ANSKAFFELSE AV: Hamarøymodellen hus 1 Batnfjordsøra TIL GJEMNES KOMMUNE Del 3 - Endringer og suppleringer til NS 8407 JULY, 2016 Gjemnes

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser

1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser 1 Bilag 4 - Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser med endringer som er angitt nedenfor. Arbeidene skal utføres

Detaljer

ENTREPRISEBOKA (8405)

ENTREPRISEBOKA (8405) ENTREPRISEBOKA (8405) SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8405 pkt 2)... 4 2.1. Byggherre(NS 8405 pkt

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER DL 201101191 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rivningsarbeider i Dyringveien

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407 Målselv kommune KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser basert på NS 8407 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsavtale o Garantierklæring

Detaljer

Bok E3.3. Tromsø kommune KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER. Basert på NS 8405:2008

Bok E3.3. Tromsø kommune KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER. Basert på NS 8405:2008 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser (NS 8405:2008) Side 1 av 26 Tromsø kommune Bok E3.3 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8405:2008 Bok E3.3 Kontraktsbestemmelser for entrepriser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405 pkt 2)... 4 1.1 byggherre (NS

Detaljer

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør)

Avtale 15/584. Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Lørenskog kommune (Byggherre) (Totalentreprenør) Avtale 15/584 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2 Lørenskog kommune (Byggherre) og (Totalentreprenør) er inngått slik totalentrepriseavtale: om Turn- og

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 29 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 11987 Nytt kantinebygg HiMolde H001 Prosjektering Saks- og dokumentnr. 201101407 GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Side 1 av 15 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.07.2012 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet)

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 11 PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER 2 AV 11 Innhold DEL I 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER...3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405 pkt 2)... 4 1.1 byggherre (NS

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BYGGELEDERBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER PRL-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSLEDER Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER BASERT PÅ NS 8405 Innhold: Forsvarsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser basert på NS 8405 Avtalemal Garantierklæring Garantierklæring

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Utomhusanlegg på Huseby

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Vannledning Møllerveien- Maridalsveien

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Side 1 av 15 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Termer og definisjoner (tillegg til NS 8401 pkt 2)...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 26 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.07.2012 Side 1 av 35 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE GRØNNBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Side 1 av 17 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Termer og definisjoner (tillegg til NS 8401 pkt 2)...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bydel Alna (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE 1 AV 25 RØDBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KJØP AV STØRRE VARER Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Kontraktsdokumenter... 4 2 Kontraktssum... 4 3

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 3: KONTRAKTSBESTEMMELSER 1. ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISE Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Bok P3.1 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING

Bok P3.1 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Bok P3.1 Kontraktsbestemmelser prosjektering (NS 8401) Side 1 av 13 Bok P3.1 KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR PROSJEKTERING Basert på NS 8401 Bok P3.1 Kontraktsbestemmelser prosjektering (NS 8401) Side 2 av 13

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE RØDBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KJØP AV STØRRE VARER Side 1 av 24 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Kontraktssum... 4 3.

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 35 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 3431 pkt 2)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Boligbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr:. om Rammeavtale rivejobber

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8407 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser basert på NS 8407 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsavtale o Garantierklæring

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE K-BOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KONSULENTOPPDRAG Side 1 av 13 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Reklame, kontakt med media og innsynsrett (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER

KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER GYLDIG FRA: FILNAVN: STANDARD KONTRAKTSBEST NS3430.DOC SIDE 1 AV 15 DOK.-EIER: HAB GODKJENT: VERSJON: 01 VERSJONSDATO: 14.12.2007 KONTRAKTSBESTEMMELSER ENTREPRISER basert på NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE RØDBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR KJØP AV STØRRE VARER Side 1 av 27 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Kontraktssum... 4 3.

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 31 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Kongsberg Eiendom KF har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 26 Tiltransport

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 31 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

TOTALENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE

TOTALENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE 700101 Stålhall Parkrode Rud JournalpostID: 13/181692 Arkivsak ID: 13/3162 REV.NR.: 1 SIDE 1 av 24 TOTALENTREPRISE OPPDRAGSBESKRIVELSE (Del II) Prosjektnr.700101 STÅLHALL Parkrode Rud Kontrakt: K-01 Dato:

Detaljer