ÅRSRAPPORT Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Tekst Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde. Godkjent av styret: Godkjent av kommunestyret:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING Om Molde Vann og Avløp KF Styret Personell/organisering/likestilling Kontorlokaler Investeringer/lån Eiendomsmassen/materielle verdier Resultat/fond Tjenestekjøp fra basisorganisasjonen HMS/Internkontroll Etikk Miljøplan/-rapport Utfordringer fremover REGNSKAP Driftsregnskap Investeringsregnskap Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B drift Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B investering Balanse REVISJONSBERETNING ÅRETS VIRKSOMHET Måloppnåelse VA forvaltning VA drift Prosjekteringsavdelingen Anleggsavdelingen VEDLEGG: 1. Strategier 2014 med evaluering 2. Systemelementer infrastruktur vann- og avløp 3. Vannproduksjon 4. Bakteriologisk vannkvalitet 5. Silgodsmengder større avløpsrenseanlegg 6. Oversikt ressursbruk prosjekt 7. Sentrale tall for Prosjekteringsavdelinga 8. Utførte VA-prosjekter anleggsavdelingen Årsrapport 2014 Side 4

3 1.1 Om Molde Vann og Avløp KF 1 STYRETS BERETNING 2014 for Molde Vann og Avløp KF Molde kommunestyre vedtok å opprette Molde Vann og Avløp KF. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Molde Vann og Avløp KF leverer vann til ca personer og tar hånd om avløpet fra ca personer i Molde kommune. I tillegg har foretaket boligabonnenter med slamavskillere, tilsvarende ca personer. Det kommunale ansvaret for renovasjonsordningen er tillagt Molde Vann og Avløp KF. Foretaket gjennomfører også oppgaver som ikke gjelder vann, avløp og renovasjon. Dette gjelder hovedsakelig: Ajourhold kundebaser for feiegebyr og eiendomsskatt Oppfølging forurenset grunn, oppfølging vassdrag og badevannskvalitet Prosjektering/byggeledelse kommunale boligfelt og veganlegg Følgende dokument er styrende for Molde Vann og Avløp KF: Vedtektene til Molde Vann og Avløp KF. Vedtatt i k-sak 78/06 Overordna kommunale planer. Eierskapsmelding Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og Molde kommune som basisorganisasjon. Vedtatt i k-sak 49/08 Hovedplaner for vann og avløp 1.2 Styret Utnevnelsene av styrene i de kommunale foretakene følger kommunestyreperiodene. Medlemmer Varamedlemmer: Geir Blakstad (H), leder Nada Yousif (SV) Kari Hoset Ansnes (AP) Frank Ove Sæther (AP) Ola Betten (V) Tore Hagset (V) Ann Monica Haugland (FRP) Anne Gujord Andreassen (SP) Lars Petter Kjerstad, ansattrepresentant Helge Grüner, ansattrepresentant Styret har hatt 7 møter i 2014 og har behandlet 41 saker med vedtak. Årsmelding 2014 Side 5 av 57

4 1.3 Personell/organisering/likestilling Ved utgangen av 2014 var det 49 fast ansatte i foretaket, herav 6 kvinner. Alle i fulle stillinger. Foretaket er organisert med 3 tjenesteproduserende avdelinger: prosjektering, anlegg og VA-drift. I tillegg er det en forvaltningsavdeling. Denne avdelingen ivaretar oppgaver knyttet til ulike abonnementsforhold og oppfølging i henhold til kommunale vilkår og forurensningsloven. Avdelingen er videre en støtteavdeling for de tjenesteproduserende avdelingene. Personellet var fordelt slik: Årsverk 2013 Årsverk 2014 Administrasjon/daglig leder 1 1 Forvaltning 9 9 Prosjektering 6 7 VA drift 20 22* Anlegg SUM 47 50* *En person inne på et engasjement i samarbeid med NAV Bemanningen har de siste årene vært stabil. Det siste året har to ingeniører sluttet ved prosjekteringsavdelingen. Det har vært krevende å rekruttere inn nye i disse stillingene. Pr ble avdelingen fullbemannet. Det vil imidlertid ta noe tid før de nye er opplært og når full produksjon. Økte krav til tjenestekvalitet fra samfunnet og kunder, fører til økt spesialisering av fagpersonellet innenfor foretakets ansvarsområde. Med bakgrunn i dette må en arbeide videre med en ytterligere heving av kompetansenivået innenfor foretaket. Foretaket har en stor overvekt av menn. Årsaken til dette er historisk relatert. En ser imidlertid en positiv trend når det gjelder kvinneandelen innenfor forvaltning/prosjektering. Med bakgrunn i skjevfordelingen mellom kjønnene så har vi en politikk der vi ansetter kvinner når søkerne ellers står likt. Den første kvinnen er også ansatt i driftsavdelingen og starter før sommeren. Foretaket praktiserer likelønn. 1.4 Kontorlokaler Foretaket har to hoved-lokaliteter. Administrasjon, forvaltning og prosjektering har kontorlokaler i Storgata 31. Driftsvirksomheten er lokalisert i Plutovegen 7. Styret og kommunestyret bevilget midler til et påbygg til Plutovegen 7. Byggingen av tilbygget er i gang og det forventes at foretaket samlokaliseres på Plutovegen 7 i oktober Investeringer/lån Foretaket arbeider aktivt med utskifting av gamle ledninger, nylegging av ledninger til nye områder som kommunen ønsker utvikling i, samt utbygging for å etterleve myndighetsgitte kvalitetskrav både innenfor vann og avløp. De største prosjektene i 2014 var (inkludert driftsfinansiering): Skogvegen-Solbakken Øst VA (9,93 mill. kr); Årø Bensin Brunvoll, utskifting eternit (kr.7,24 mill.); og Torleifvegen VA (6,7 mill. kr). Foretaket skiftet i 2014 ut meter med vann- og spillvannsrør. Dette tilsvarer en samlet fornyingstakt på 1,42 %. Gjennomsnittlig ledningsfornying i Norge i 2014 var 0,52 %. Årsmelding 2014 Side 6 av 57

5 I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor vann og avløp, gjennomførte foretaket en god del utbyggingsprosjekt på vegne av basisorganisasjonen innenfor teknisk planlegging og utbygging av boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg. Investeringer gjennomføres normalt med en stor andel innleide tjenester. Pr har foretaket et lån på kr Ved utgangen av 2013 var lånesaldoen kr Økningen i lånegjelden fra 2013 til 2014 ble kr. 7,4 mill. Styret og kommunestyret besluttet i sak 102/2012 at Molde Vann og Avløp KF, over en periode, skal gå over til driftsfinansiert ledningsfornying. Dette innebærer at utskiftinger av ledninger finansieres med driftsmidler. Dette prinsippet ble tatt i bruk i I 2014 ble det skiftet ut vannledninger for kr. 10,4 mill., og på avløp for kr. 9,1 mill. med finansiering over drifta. Til sammen er dette kr. 19,5 mill. som abonnentene slipper å betale renter av. Tidligere var det et krav at en innenfor vann- og avløpsområdet benyttet kalkylerente basert på 3-årig statsobligasjonsrente +1 %. I 2012 åpnet staten for at en kan benytte reelle rente. Denne muligheten er benyttet fra I 2014 var reell innlånsrente 2,26 %. Til sammenligning var kalkylerenten på 2,52 % (1,52 + 1,0). Innskuddsrente i 2014 var 2,66 %. 1.6 Eiendomsmassen/materielle verdier Vannbehandlingsanlegg, ledningsnett samt eiendom og bygg på Plutovegen 7 ble i forbindelse med foretaksetableringen tillagt foretaket. Gjenanskaffelsesverdien for foretakets eiendeler, inkl. infrastruktur, er 4 milliarder kroner. Bokført verdi på faste eiendommer og anlegg pr er på kr Sum eiendeler var kr , Resultat/fond Økonomi - Generell Selvkosttankegangen er viktig i foretaket. I tråd med denne skjer kostnads-fordelingen fra kostnadssteder til kostnadsbærere på grunnlag av timeføring. Vi har siden etableringen av foretaket hatt fokusert på å klargjøre ansvarsforholdene mellom foretaket og basisorganisasjonen. Det er i den perioden avdekket en rekke forhold som er blitt rettet opp fortløpende sammen med basisorganisasjonen. Støttefunksjonene i basisorganisasjonene i Molde kommune skal yte tjenester ihht avtalt omfang og innhold. Disse tjenestene skal selges til selvkost eller markedspris. Etter avtale med rådmannen er det satt i gang en revisjon der en i felleskap ser på beregningsgrunnlag og metodikk for fastsetting av overheadkostnader. Vi har kommet i havn innenfor de fleste områdene. Økonomitjenestene gjenstår. Etter planen vil dette området bli sett på i løpet av våren/sommeren Det ble i 2012 åpnet for at reelle renter kan benyttes i selvkostregnskapet, en mulighet som kommunen ut fra en helhetsvurdering har valgt å benytte. Denne løsningen vil bedre forutsigbarheten for kommunen, og redusere finanskostnadene som abonnentene betaler. Det konstateres at økonomiavdelingen i Molde kommune har vært dyktige til å få til gode låne-betingelser for kommunen. I 2014 var renten på innlånene til kommunen 2,26 %. På innskudd var renten 2,66 %. Regnskapet viser små merforbruk i forhold til budsjett innenfor avløp og slam. Vann og renovasjon har mindreforbruk. Både på vann og avløp er driftsfinansiert ledningsutskifting større enn budsjett. Gebyrinntektene ble høyere enn budsjettert på alle selvkostområder unntatt slam, pga større økning i abonnentsgrunnlaget enn budsjettert. Kapitalkostnadene ble lavere enn budsjett også i Bruken Årsmelding 2014 Side 7 av 57

6 av fond blir mindre enn budsjettert på vann og større enn budsjett på avløp. På renovasjon er det brukt av fond, og på slam er det «negativt fond». Økonomi vann Sammendrag av regnskapet for 2014, hele kr.: Vann 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Ledningsutskifting Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Andre inntekter Ford. renter/pensjon Netto trans mot fonds Sum Den ordinære driften hadde et positivt budsjettavvik på kr. 2,8 mill. Utskifting av ledninger for kr. 10,4 mill. ble finansiert over drifta. Opparbeidede selvkostfond ble økt i Økonomi avløp Sammendrag av regnskapet for 2014, hele 1.000: Avløp 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Ledningsutskifting Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Andre inntekter Ford. renter/pensjon Netto trans mot fonds Sum Den ordinære driften hadde et negativt budsjettavvik på kr. 2,9 mill. Utskifting av ledninger for kr. 9,1 mill. ble finansiert over drifta. Det ble kr. 2,5 mill. i positivt avvik på kapital-kostnader. Opparbeidede selvkostfond ble redusert med 3,5 mill. i Økonomi slamtømming Sammendrag av regnskapet for 2014, hele kr.: Slam 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Netto trans mot fonds Sum Årsmelding 2014 Side 8 av 57

7 Tjenesten hadde et positivt resultat i dette skyldes mindre ressursbruk og lavere gebyrinntekt enn budsjettert. Gebyrinntekten gikk ned fra Økonomi renovasjon Sammendrag av regnskapet for 2014, hele kr.: Renovasjon 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Netto trans mot fonds Sum Den største kostnaden innenfor renovasjonsområdet er tjenestekjøp fra RIR. Det ble kjøpt tjenester fra RIR for kr. 29,1 mill. i Dette var kr. 0,4 mill. over budsjett, og kr. 1,2 mill mer enn i Totalt var Molde kommunes sitt arbeid innen området på kr 1,1 mill. som var kr. 0,1 mill. under budsjett. Det positive avviket kommer innenfor Molde Vann og Avløp KF sitt ansvarsområde. Fond Vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal drives til selvkost. Dette betyr at over/underskudd skal avregnes og settes i fond. Revisor anbefaler at hvert av fondene innenfor vann og avløp skal ligge rundt 10 % av gebyrinntektene. Innenfor vann og avløpsområdet har lavere renteutgifter enn budsjettert de siste årene ført til fondsoppbygging. I 2014 var det derimot netto bruk av fonds på avløp og renovasjon. På vann var det en liten fondsøkning. Det ble i 2012 bestemt at Molde kommune skal gå over til driftsfinansiert ledningsfornying over en periode på 3-4 år. Dette muliggjør bruk av fond til finansiering av prosjekt. I denne overgangsperioden vil det bli foretatt en styrt fondstilpasning til anbefalt nivå. Tabellen under viser selvkostfondene for 2014 og 2013 (kroner): Fond Vann Avløp Renovasjon Slam 0* 0* SUM FOND * Det er ikke tillatt å ha negative fond. På slam er det et akkumulert underskudd på kr ,- som må dekkes inn i 2015/2016. I 2014 ble det dekket inn kr ,- av underskuddet. Årsmelding 2014 Side 9 av 57

8 1.8 Tjenestekjøp fra basisorganisasjonen Foretaket kjøper en rekke tjenester av basisorganisasjonen i kommunen. De fleste er å regne som overheadkostnader. Her er beløpene bestemt av basisorganisasjonen, og fordelte seg slik i 2014: Tjeneste Regnskap Juridiske tjenester Fellestjenester Innkjøpstjenester IKT-tjenester Lønns- og personaltjenester Økonomitjenester Info- og servicetjenester Tjenester kommuneveg Felles adm oppgaver SUM HMS/Internkontroll Den enkelte avdeling/verneområde er ansvarlig for oppfølging av IK-HMS systemet på sitt område Foretaket har et velfungerende lokalt arbeidsmiljøutvalg med overordnet kontroll- og tilsynsansvaret innenfor HMS-området. Det utarbeides årlig en egen aktivitetsplan for HMS-arbeidet med målsetninger for HMS-arbeidet og en egen aktivitetskalender for HMS-arbeidet. Denne planen evalueres i en egen rapport ved årsslutt. Det var to arbeidsuhell i Egen finger kom i klem ved lukking av skyvedør på bil. Fall på uteområde ved Plutovegen 7. Ingen av skadene gav sykefravær eller varig skade. Skadene er avviksregistrert og tiltak for å senke risiko og konsekvens er vurdert. Strørutinene på uteområdet er ved Plutovegen 7 er forbedret. Foretakets samlede fravær i 2014 var 3,3 % (mot 6,3 % i 2013). Av dette var langtidsfraværet 1,9 %. Fraværet blir vurdert av avdelingsledere og AMU og er i 2014 relatert til forhold utenom arbeid som ikke kan påvirkes av arbeidsgiver. Foretaket har et kvalitetsutvalg bestående av daglig leder, to ressurspersoner og avdelingslederne. Kvalitetsutvalget skal hovedsakelig ivareta utviklingen av kvalitetssystem, inkl HMS-arbeidet. For å ha en hensiktsmessig organisering av det fortløpende kvalitetsarbeidet, deriblant arbeide med forslag til forbedringer, er det etablert en kvalitetsgruppe bestående av daglig leder og to ressurspersoner. Det har vært to møter i kvalitetsutvalget i 2014 og fire møter i kvalitetsgruppen. Dette ihht fastsatt møtefrekvens. Alle avdelingene i foretaket utarbeidet en årlig plan for kvalitetsarbeidet ved egen avdeling. Denne planen er evaluert gjennom året. Kravet om en egen plan for kvalitetsarbeidet har gjort at fokus og innsats på kvalitetsarbeidet i avdelingene har blitt større. Foretaket har i tillegg som internmål å utføre minst en revisjon og en beredskapsøvelse hvert år. Det er gjennomført to internrevisjoner, samt avholdt beredskapsøvelse der en har øvd på et scenario med utfall av automatisk styring av Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg og innfasing av reserverenseanlegg (rensing av vann med klordesinfisering uten humusfjerning). Årsmelding 2014 Side 10 av 57

9 1.10 Etikk Kommunens etisk regelverk er en viktig del av del av virksomhetens grunnregelverk. Vedtatte etiske retningslinjer er utdelt til alle medarbeiderne i virksomheten. Molde Vann og Avløp følger basisorganisasjonens tiltaksplaner for å sikre fokus på kommunens etiske regelverk. Det har ikke vært noen saker i 2014 vedrørende brudd på etisk regelverk Miljøplan/-rapport Foretaket har ingen egen miljøplan, ut over det som dekkes gjennom miljøkrav til HMS og materialbruk gitt i Norsk Standard ved prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og renovering av bygg og infrastrukturen til foretaket. Det blir fortløpende vurdert om slike retningslinjer skal innarbeides i foretakets virksomhetsplan. Foretakets styre og administrasjon har en bevisst holdning til at tidsmessige miljøkrav i hele virksomheten skal etterstrebes. Foretakets utslipp er ikke skadelig for det ytre miljø Utfordringer fremover Avløpsrensing Nye krav til avløpsrensing gjør at avløpsrenseanleggene på Nøisomhed og Cap Clara må gjennomgå store ombygginger for å tilfredsstille nye rensekrav innen Anlegget på Nøisomhed, som renser 70 % av avløpet fra byområdet i Molde, er ferdig ombygd. Etter oppstart av anlegget på Nøisomhed var det nødvendig med optimalisering av anlegget. Planleggingen av renseanlegget på Cap Clara ble startet opp umiddelbart etter optimaliseringen var ferdig. Planlagt byggestart er foreløpig satt til Det er etablert dialog med fylkesmannen om dette. Ledningsfornying Etter mange år med en ledningsfornying ned mot 0,5 % har foretaket de siste årene løftet ledningsfornyelsen til 1,2 %. Bærekraftig fornyingstakt i Molde er utredet til å være 1,2 %. Løftet i fornyingstakt har vært krevende. Det må også fremover holdes et kraftig påtrykk for å holde oppe fornyingstakten. Klimatilpassing I 2010 ble det utarbeidet en NOU-rapport som peker på at samfunnet må gjøre mer for å tilpasse seg et klima i endring. I vårt område blir det skissert at vi i nær fremtid vil få kraftigere nedbør og en havnivåstigning. Det er ikke tilstrekkelig å satse ensidig på oppdimensjonering av rørledninger. Andre tiltak for å redusere og fordrøye overvannstilrenningen må legges inn i utbyggingsplaner for eksisterende og fremtidige utbyggingsområder. Det innledende kommunale arbeidet med temaet må skje i tett samarbeid mellom basisorganisasjonen og Molde Vann og Avløp KF. Arbeidet er fortsatt i oppstartsfasen. Kompetanse Strenge kvalitetskrav innenfor VA-området, flere eldre arbeidstakere i virksomheten, mangel på utdanning av fagpersonell innenfor noen områder og hard konkurranse om fagpersonell gjør at kommunen må bli enda mer dyktige i sitt arbeid med å beholde og rekruttere riktig personell. Årsmelding 2014 Side 11 av 57

10 Årsmelding 2014 Side 12 av 57 Molde 15. april 2014

11 2 REGNSKAP Driftsregnskap 2014 Årsmelding 2014 Side 13 av 57

12 2.2 Investeringsregnskap 2014 Årsmelding 2014 Side 14 av 57

13 2.3 Regnskapsskjema 1A drift Årsrapport 2014 Side 15

14 2.4 Regnskapsskjema 1B drift Årsmelding 2014 Side 16 av 57

15 2.5 Regnskapsskjema 2A investering Årsmelding 2014 Side 17 av 57

16 2.6 Regnskapsskjema 2B investering Årsmelding 2014 Side 18 av 57

17 2.7 Balanse Årsmelding 2014 Side 19 av 57

18 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Gjeldende regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapsprinsipp Molde Vann og Avløp KF sitt regnskap føres etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i foretaket og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser foretakets utgifter i forbindelse med investeringer m.v., samt hvordan disse er finansiert. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H 2140 ligger til grunn ved avleggelse av regnskapet. Det betyr at Molde Vann og Avløp sitt regnskap er et regnskap som salderes ut i null ved bruk eller avsetning til bundet driftsfond. I tilfelle bundet driftsfond ikke er tilstrekkelig til å dekke årets merforbruk, skal resultatet presenteres som årets merforbruk. Det er ikke tillatt å operere med negative driftsfond. Foretakets driftsregnskap viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker foretakets brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. I selvkostberegningen er avskrivningene belastet i samsvar med retningslinjene. Forskjell mellom avskrivninger og avdrag er vist i eget bundet fond - periodiseringer, jf. note 8. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp. Vurderingsregler I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir linære avskrivninger brukt. Etter denne metode blir avskrivningsgrunnlaget fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. Årsmelding 2014 Side 20 av 57

19 Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler 2014 Årsmelding 2014 Side 21 av 57

20 Note 3 Pensjon Årsmelding 2014 Side 22 av 57

21 Note 5 Til balansen bundne driftsfond Årsmelding 2014 Side 23 av 57

22 Note 6 Langsiktig gjeld Note 7 Anleggsmidler Årsmelding 2014 Side 24 av 57

23 Note 8 Selvkost Årsmelding 2014 Side 25 av 57

24 Årsmelding 2014 Side 26 av 57

25 Note 9 Kapitalkonto Årsmelding 2014 Side 27 av 57

26 3 REVISJONSBERETNING Årsrapport 2014 Side 28

27 Årsmelding 2014 Side 29 av 57

28 4 ÅRETS VIRKSOMHET 4.1 Måloppnåelse FORMÅL OG OPPGAVER FOR MOLDE VANN OG AVLØP KF: Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. Foretaket kan pålegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. I det etterfølgende har vi splittet opp formålene til foretaket og beskrevet resultatoppnåelsen for de respektive oppgavene. Det vises ellers til vedtatte strategier for foretaket med evaluering i vedlegg 1. God, tilstrekkelig og sikker vannforsyning Vannverket er den største og viktigste næringsmiddelprodusenten i Molde kommune. Pr leverer virksomheten vann til ca fastboende personer. I tillegg kommer leveranser til industri og offentlig virksomhet. Vannvirksomheten hadde abonnenter. En økning på 179 abonnenter fra Drikkevannet i Molde tilfredsstilte alle kvalitetskravene i drikkevannsforskriften i Bakteriologisk vannkvalitet Uttatte bakteriologiske prøver (vedlegg 4) viser at den bakteriologiske kvaliteten i drikkevannet i Molde var god også i Drikkevannsforskriften har ikke noe spesifikt krav i forhold til totalantall bakterier i drikkevannet (kimtall). Ved målte verdier over 100 bakterier/100 ml skal årsaken til bakterieinnholdet undersøkes og tiltak iverksettes så snart som mulig. Det var i 2014 en episode ved Fannefjord der vi over en periode om sommeren hadde flere etterfølgende vannprøver der totalantallet med bakterier var over anbefalt verdi. Vannprøvene viste at bakteriene ikke stammet fra mennesker/dyr. Desinfeksjonen med UV-bestråling fungerte som den skulle. Ut fra dette ble det konkludert med at bakterieveksten skjedde på ledningsnettet, og at årsaken var bedre vekstforhold for bakterier pga unormalt høy temperatur på råvannet kombinert med at det trolig også er ansamlinger av sedimentert slam på ledningsnettet. Klordesinfisering ville trolig løst problemet, men dette ville gitt klorsmak på drikkevannet. Valgt tiltak ble lokale utspylinger av ledningsnettet. Uttappingen blir registrert som en del av lekkasjetallet, og ut fra dette ble det gjennomført en opptrappende spyling for å finne riktig tapperegime. Fra og med 2015 er planen at en gjennomfører forebyggende regelmessig spylerutiner på rørnettet til Fannefjord. Tilstrekkelig vannforsyning Innenfor vannforsyningen er det lagt inn overkapasitet både på produksjons- og distribusjonsleddet. Vannforsyningssystemene i Molde er imidlertid ikke dimensjonert med tilstrekkelig ekstrakapasitet Årsrapport 2014 Side 30

29 for utstrakt hage- og landbruksvanning. Foretaket har en utgangsstrategi der fokuset er informasjon om at plenvanning med vannspreder er unødvendig. Erfaringene fra denne strategien har til nå vært gode. Sommeren 2014 var god. På forsommeren 2014 ble det registrert perioder med store vannuttak til jordbærvanning. Tappingen ble regulert gjennom dialog med jordbærprodusentene. I 2014 ble det ikke registrert episoder med trykkløst nett som følge av vannuttak over kapasiteten til vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Sikker vannforsyning Leveransesikkerheten av vann til abonnentene er høy. Svikt i vannleveranser registreres fortløpende. Leveringssikkerheten fra vannvirksomheten i Molde endte på 99,996 % i Antall ledningsbrudd og lekkasjetall er to indikatorer som gir et mål på tilstanden til ledningsnettet. Virksomheten har hatt spesiell fokus på lekkasjeproblematikken i Tabellen under viser ledningsbrudd på hovedledningsnettet fra 2010 til 2014: Sentralvannverket Fannefjord SUM Det er satt opp som et langsiktig mål på å senke lekkasjetallet til under 35 %. Dette er en krevende oppgave som krever langvarig og høy fokus. Det er benyttet 1330,5 timer til lekkasjesøking i Avdekte lekkasjer, og oppfølgingen for å få tettet disse, har vært fast tema på ukentlige vaktmøter. Tabellen under vider en oversikt over lekkasjene som er tettet i 2014: Sted Sentralv./Fannefjord Ansvar Lekkasjemengde Sentralv. Fannefjord Privat Kommunal l/s Meek Boretslag, flere lekkasjer X X 3,2 Lekkasje Bolsønes X X 4,0 Havnevika X X 2,0 Geitnesvågen X X 1,5 Røvika X X 1,2 Ullaland Talset X X 1,0 Kleive kirke X X 0,4 Fjellskaret/Gamlevegen X X 2,0 Fannefjord skole Opdøl X X 2,0 Storvikv. X X 0,4 Bjørnstjerne Bjørnsonsveg X X 4,0 Skogvegen X X 1,0 Hamnevika X X 0,3 Skolevegen X X 1,0 Sluse kum X X 0,1 Lekkasje Bolsønes X X 2,5 Lekkasje v/sjukehuset X X 2,5 Opdøl sjukehus nr 1 X X 0,1 Røbekk X X 0,1 Oppdøl sjukehus nr 2 X X 2,0 Kometvegen X X 0,1 Oppdøl sjukehus nr 3 X X 2,0 Enenvegen X X 0,1 Jensgurilia X X 0,1 Sørstien X X 1,5 Faret X X 1,5 Øverland borettslag X X 3,0 Bastian Withs gt. X X 2,0 SUM ,6 Til sammenligning tettet 20 ledningsbrudd i 2013 med til sammen 13 l/s. Mengden ikke henførbart vann (lekkasjetallet) for Molde sank fra 52,0 % i 2013 til 44,7 % i Årsmelding 2014 Side 31 av 57

30 Avveiningene som gjøres i dag i forhold til styrte tappinger (for å sikre vannkvalitet), samt høyt forsyningstrykk (for å sikre at alle har godt med trykk i kranen sin), bør kanskje vurderes i en retning som reduserer lekkasjetallet. Slike grep sitter imidlertid langt inne så lenge det er reservekapasitet på uttak fra vannkilder og vannbehandlingsanlegg På lenger sikt vil foretakets økte innsats på ledningsfornying virke positivt inn på lekkasjetallet. Vi ser at aktivt arbeid med lekkasjesøking nytter. Det er derfor nødvendig høy fokus på dette. God og miljømessig riktig avløpshåndtering Foretaket håndterer avløpsvann fra abonnenter, tilsvarende ca personer. I tillegg kommer avløpshåndtering fra industri og offentlig virksomhet. Det siste året har antall abonnenter økt med 170. Foretaket har også abonnenter med slamavskillere. Stortinget har i forurensingsforskriften vedtatt strengere rensekrav for utslipp fra større tettbebyggelser (over innbyggere). Frist for å etterleve nye krav er satt til Foretaket har tatt fatt i dette og det største avløps-renseanlegget på Nøisomhed har blitt oppgradert. Renseresultatene fra anlegget er gode. Det andre store avløpsrenseanlegget på Cap Clara er under prosjektering. Byggestarten for anlegget vil trolig skje i løpet av første kvartal Anlegget på Cap Clara planlegges med finsil som renseteknologi, tilsvarende anlegget på Nøisomhed. Det er en nedgang i uttatt slammengde fra anlegget på Nøisomhed fra 2013 til Årsaken er bedre avvanning av slammet, og med dette høyere tørrstoffonnhold i rest-slammet fra anlegget. De øvrige 8 avløpsrenseanleggene har fungert som de skal gjennom I 2014 er det registrert 2 episoder med kloakktilstopping som har vært kommunalt ansvar. Vi har de siste årene, i forhold til landsnitt, hatt få kjelleroversvømmelser i Molde. En kjelleroversvømmelse med avløpsvann er en stor belastning for dem som blir berørt. Økende nedbørsmengder i kombinasjon med fellessystem for avløp og overvann, gjør at vi fortsatt må arbeide intensivt med spyling og rengjøring av problemområder på avløps- og overvannsledningsnettet. Høyt trykk på fornying av ledningsnett og lokal overvannsdisponering må også til for å opprettholde dette lave nivået. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost I forhold til økonomiske resultat så vises det til økonomisk oversikt kap 1 og til regnskap i kap 2. Gebyr Tabellen nedenfor viser gebyrene i Molde for en bolig på 120 m 2 (eks mva): År Vanngebyr Kr Kr Avløpsgebyr Kr Kr SUM Kr Kr Sammenlignet med andre kommuner og fylkesgjennomsnitt 2014: Kommune Molde Fræna Ålesund Kr. sund Fylke Vanngebyr Kr Kr Kr Kr Kr Avløpsgebyr Kr Kr Kr Kr Kr SUM Kr Kr Kr Kr Kr Årsmelding 2014 Side 32 av 57

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF

IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF IK-system/kvalitetssystem for Molde Vann og Avløp KF Driftsoperatørsamling i Ålesund 01-02. oktober 2008 Magne Roaldseth MVA KF Disposisjon Organisering av Molde kommune og Molde Vann og Avløp KF Nøkkeltall

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen. Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap.11.

Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen. Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap.11. Bergen Vann KF Byråd for finans, eiendom og eierskap: Styreleder: Daglig leder: Besøksadresse: Liv Røssland Eiler Macody Lund Jarl-Helmer Svanberg Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Bergen Vann KF er et

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Godt Vann Drammensregionen (GVD) (GVD) Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Fakta

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad RA2 - NØISOMHED RA2 Nøisomhed tar i mot avløp fra ca. 12200 personer (pe) pluss avløp fra næring/offentlige virksomheter, tilsvarende 1800 pe, til sammen ca. 14.000

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2015 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2015 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER 1. Levere drikkevann som næringsmiddel Vannkvalitet Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs.

Detaljer

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 Saksframlegg GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar nye satser

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Vann- og avløpstjenester

Vann- og avløpstjenester 1 Vann- og avløpstjenester priser, gode råd og regelverk 2015 Vann og avløp 2 Innhold Vann- og avløpsgebyrer...3 Tilknytningsgebyr...4 Årsgebyr...5 Slamtømming...7 Avtalevilkår...8 Arbeid på sanitæranlegg...9

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad Dimensjoneringsgrunnlag RA2 - NØISOMHED Største utslippet i Molde: - 12.200 pe fra befolkning. - 1.800 pe fra virksomheter. - 5.000 pe forventet økning 2010 2025 (Årølia

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk

Praktiske erfaringer med UV anlegg. Storoddan kommunale vannverk Praktiske erfaringer med UV anlegg Storoddan kommunale vannverk Storoddan kommunale vannverk Klausulering Sone 0: 2 grunnvannsbrønner. Området gjerdes inn og utgjør ca. 200 m 2. Sone 1: Ikke tillatt med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/15 Møtedato: 5.5.2015 Tid: Kl. 12.00 kl. 15.00 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 12/15 20/15 Møteleder: Møtende medlemmer: Forfall:

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Oppgradering av silanlegg. RA2 - Nøisomhed. Ole Østigård Prosjektleder

Oppgradering av silanlegg. RA2 - Nøisomhed. Ole Østigård Prosjektleder Oppgradering av silanlegg RA2 - Nøisomhed Ole Østigård Prosjektleder Bakgrunn for prosjektet 2006 - Krav fra Klima og Forurensningsdirektoratet (KLIF) om at alle utslipp over 10.000 pe skal tilfredsstille

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. Bilde: Kihlestrand vannbehandlingsanlegg på Kapp Litt om driftsovervåkingsanlegget i

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort:

Hvis ja klargjør kort: Hvis ja klargjør kort: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Jan Erik Båtstrand Tlf: 75 10 18 90 Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/2657-4 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIV 2015 - SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommunestyre

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Revitalisert satsing som kommunalt foretak

Revitalisert satsing som kommunalt foretak Revitalisert satsing som kommunalt foretak 08.02.12 SITUASJONSBESKRIVELSE FØR 2007 Kommunalteknikk Vei, vann, avløp, parkering, lager og prosjektering Kommunestyrevedtak vedrørende utredning av mulig omorganisering

Detaljer

Kommunalteknikk Ansvarsområder

Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunalteknikk Ansvarsområder Kommunal vannforsyning Kommunal avløpshandtering Kommunale veger Trafikksikkerhet Parkeringsordning Parker Damsikkerhet Hoklingen Kommunalteknikk Magne Magne Farstad Farstad

Detaljer