ÅRSRAPPORT Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Tekst Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde. Godkjent av styret: Godkjent av kommunestyret:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSRAPPORT STYRETS BERETNING Om Molde Vann og Avløp KF Styret Personell/organisering/likestilling Kontorlokaler Investeringer/lån Eiendomsmassen/materielle verdier Resultat/fond Tjenestekjøp fra basisorganisasjonen HMS/Internkontroll Etikk Miljøplan/-rapport Utfordringer fremover REGNSKAP Driftsregnskap Investeringsregnskap Regnskapsskjema 1A drift Regnskapsskjema 1B drift Regnskapsskjema 2A investering Regnskapsskjema 2B investering Balanse REVISJONSBERETNING ÅRETS VIRKSOMHET Måloppnåelse VA forvaltning VA drift Prosjekteringsavdelingen Anleggsavdelingen VEDLEGG: 1. Strategier 2014 med evaluering 2. Systemelementer infrastruktur vann- og avløp 3. Vannproduksjon 4. Bakteriologisk vannkvalitet 5. Silgodsmengder større avløpsrenseanlegg 6. Oversikt ressursbruk prosjekt 7. Sentrale tall for Prosjekteringsavdelinga 8. Utførte VA-prosjekter anleggsavdelingen Årsrapport 2014 Side 4

3 1.1 Om Molde Vann og Avløp KF 1 STYRETS BERETNING 2014 for Molde Vann og Avløp KF Molde kommunestyre vedtok å opprette Molde Vann og Avløp KF. Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Molde Vann og Avløp KF leverer vann til ca personer og tar hånd om avløpet fra ca personer i Molde kommune. I tillegg har foretaket boligabonnenter med slamavskillere, tilsvarende ca personer. Det kommunale ansvaret for renovasjonsordningen er tillagt Molde Vann og Avløp KF. Foretaket gjennomfører også oppgaver som ikke gjelder vann, avløp og renovasjon. Dette gjelder hovedsakelig: Ajourhold kundebaser for feiegebyr og eiendomsskatt Oppfølging forurenset grunn, oppfølging vassdrag og badevannskvalitet Prosjektering/byggeledelse kommunale boligfelt og veganlegg Følgende dokument er styrende for Molde Vann og Avløp KF: Vedtektene til Molde Vann og Avløp KF. Vedtatt i k-sak 78/06 Overordna kommunale planer. Eierskapsmelding Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og Molde kommune som basisorganisasjon. Vedtatt i k-sak 49/08 Hovedplaner for vann og avløp 1.2 Styret Utnevnelsene av styrene i de kommunale foretakene følger kommunestyreperiodene. Medlemmer Varamedlemmer: Geir Blakstad (H), leder Nada Yousif (SV) Kari Hoset Ansnes (AP) Frank Ove Sæther (AP) Ola Betten (V) Tore Hagset (V) Ann Monica Haugland (FRP) Anne Gujord Andreassen (SP) Lars Petter Kjerstad, ansattrepresentant Helge Grüner, ansattrepresentant Styret har hatt 7 møter i 2014 og har behandlet 41 saker med vedtak. Årsmelding 2014 Side 5 av 57

4 1.3 Personell/organisering/likestilling Ved utgangen av 2014 var det 49 fast ansatte i foretaket, herav 6 kvinner. Alle i fulle stillinger. Foretaket er organisert med 3 tjenesteproduserende avdelinger: prosjektering, anlegg og VA-drift. I tillegg er det en forvaltningsavdeling. Denne avdelingen ivaretar oppgaver knyttet til ulike abonnementsforhold og oppfølging i henhold til kommunale vilkår og forurensningsloven. Avdelingen er videre en støtteavdeling for de tjenesteproduserende avdelingene. Personellet var fordelt slik: Årsverk 2013 Årsverk 2014 Administrasjon/daglig leder 1 1 Forvaltning 9 9 Prosjektering 6 7 VA drift 20 22* Anlegg SUM 47 50* *En person inne på et engasjement i samarbeid med NAV Bemanningen har de siste årene vært stabil. Det siste året har to ingeniører sluttet ved prosjekteringsavdelingen. Det har vært krevende å rekruttere inn nye i disse stillingene. Pr ble avdelingen fullbemannet. Det vil imidlertid ta noe tid før de nye er opplært og når full produksjon. Økte krav til tjenestekvalitet fra samfunnet og kunder, fører til økt spesialisering av fagpersonellet innenfor foretakets ansvarsområde. Med bakgrunn i dette må en arbeide videre med en ytterligere heving av kompetansenivået innenfor foretaket. Foretaket har en stor overvekt av menn. Årsaken til dette er historisk relatert. En ser imidlertid en positiv trend når det gjelder kvinneandelen innenfor forvaltning/prosjektering. Med bakgrunn i skjevfordelingen mellom kjønnene så har vi en politikk der vi ansetter kvinner når søkerne ellers står likt. Den første kvinnen er også ansatt i driftsavdelingen og starter før sommeren. Foretaket praktiserer likelønn. 1.4 Kontorlokaler Foretaket har to hoved-lokaliteter. Administrasjon, forvaltning og prosjektering har kontorlokaler i Storgata 31. Driftsvirksomheten er lokalisert i Plutovegen 7. Styret og kommunestyret bevilget midler til et påbygg til Plutovegen 7. Byggingen av tilbygget er i gang og det forventes at foretaket samlokaliseres på Plutovegen 7 i oktober Investeringer/lån Foretaket arbeider aktivt med utskifting av gamle ledninger, nylegging av ledninger til nye områder som kommunen ønsker utvikling i, samt utbygging for å etterleve myndighetsgitte kvalitetskrav både innenfor vann og avløp. De største prosjektene i 2014 var (inkludert driftsfinansiering): Skogvegen-Solbakken Øst VA (9,93 mill. kr); Årø Bensin Brunvoll, utskifting eternit (kr.7,24 mill.); og Torleifvegen VA (6,7 mill. kr). Foretaket skiftet i 2014 ut meter med vann- og spillvannsrør. Dette tilsvarer en samlet fornyingstakt på 1,42 %. Gjennomsnittlig ledningsfornying i Norge i 2014 var 0,52 %. Årsmelding 2014 Side 6 av 57

5 I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor vann og avløp, gjennomførte foretaket en god del utbyggingsprosjekt på vegne av basisorganisasjonen innenfor teknisk planlegging og utbygging av boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg. Investeringer gjennomføres normalt med en stor andel innleide tjenester. Pr har foretaket et lån på kr Ved utgangen av 2013 var lånesaldoen kr Økningen i lånegjelden fra 2013 til 2014 ble kr. 7,4 mill. Styret og kommunestyret besluttet i sak 102/2012 at Molde Vann og Avløp KF, over en periode, skal gå over til driftsfinansiert ledningsfornying. Dette innebærer at utskiftinger av ledninger finansieres med driftsmidler. Dette prinsippet ble tatt i bruk i I 2014 ble det skiftet ut vannledninger for kr. 10,4 mill., og på avløp for kr. 9,1 mill. med finansiering over drifta. Til sammen er dette kr. 19,5 mill. som abonnentene slipper å betale renter av. Tidligere var det et krav at en innenfor vann- og avløpsområdet benyttet kalkylerente basert på 3-årig statsobligasjonsrente +1 %. I 2012 åpnet staten for at en kan benytte reelle rente. Denne muligheten er benyttet fra I 2014 var reell innlånsrente 2,26 %. Til sammenligning var kalkylerenten på 2,52 % (1,52 + 1,0). Innskuddsrente i 2014 var 2,66 %. 1.6 Eiendomsmassen/materielle verdier Vannbehandlingsanlegg, ledningsnett samt eiendom og bygg på Plutovegen 7 ble i forbindelse med foretaksetableringen tillagt foretaket. Gjenanskaffelsesverdien for foretakets eiendeler, inkl. infrastruktur, er 4 milliarder kroner. Bokført verdi på faste eiendommer og anlegg pr er på kr Sum eiendeler var kr , Resultat/fond Økonomi - Generell Selvkosttankegangen er viktig i foretaket. I tråd med denne skjer kostnads-fordelingen fra kostnadssteder til kostnadsbærere på grunnlag av timeføring. Vi har siden etableringen av foretaket hatt fokusert på å klargjøre ansvarsforholdene mellom foretaket og basisorganisasjonen. Det er i den perioden avdekket en rekke forhold som er blitt rettet opp fortløpende sammen med basisorganisasjonen. Støttefunksjonene i basisorganisasjonene i Molde kommune skal yte tjenester ihht avtalt omfang og innhold. Disse tjenestene skal selges til selvkost eller markedspris. Etter avtale med rådmannen er det satt i gang en revisjon der en i felleskap ser på beregningsgrunnlag og metodikk for fastsetting av overheadkostnader. Vi har kommet i havn innenfor de fleste områdene. Økonomitjenestene gjenstår. Etter planen vil dette området bli sett på i løpet av våren/sommeren Det ble i 2012 åpnet for at reelle renter kan benyttes i selvkostregnskapet, en mulighet som kommunen ut fra en helhetsvurdering har valgt å benytte. Denne løsningen vil bedre forutsigbarheten for kommunen, og redusere finanskostnadene som abonnentene betaler. Det konstateres at økonomiavdelingen i Molde kommune har vært dyktige til å få til gode låne-betingelser for kommunen. I 2014 var renten på innlånene til kommunen 2,26 %. På innskudd var renten 2,66 %. Regnskapet viser små merforbruk i forhold til budsjett innenfor avløp og slam. Vann og renovasjon har mindreforbruk. Både på vann og avløp er driftsfinansiert ledningsutskifting større enn budsjett. Gebyrinntektene ble høyere enn budsjettert på alle selvkostområder unntatt slam, pga større økning i abonnentsgrunnlaget enn budsjettert. Kapitalkostnadene ble lavere enn budsjett også i Bruken Årsmelding 2014 Side 7 av 57

6 av fond blir mindre enn budsjettert på vann og større enn budsjett på avløp. På renovasjon er det brukt av fond, og på slam er det «negativt fond». Økonomi vann Sammendrag av regnskapet for 2014, hele kr.: Vann 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Ledningsutskifting Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Andre inntekter Ford. renter/pensjon Netto trans mot fonds Sum Den ordinære driften hadde et positivt budsjettavvik på kr. 2,8 mill. Utskifting av ledninger for kr. 10,4 mill. ble finansiert over drifta. Opparbeidede selvkostfond ble økt i Økonomi avløp Sammendrag av regnskapet for 2014, hele 1.000: Avløp 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Ledningsutskifting Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Andre inntekter Ford. renter/pensjon Netto trans mot fonds Sum Den ordinære driften hadde et negativt budsjettavvik på kr. 2,9 mill. Utskifting av ledninger for kr. 9,1 mill. ble finansiert over drifta. Det ble kr. 2,5 mill. i positivt avvik på kapital-kostnader. Opparbeidede selvkostfond ble redusert med 3,5 mill. i Økonomi slamtømming Sammendrag av regnskapet for 2014, hele kr.: Slam 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Netto trans mot fonds Sum Årsmelding 2014 Side 8 av 57

7 Tjenesten hadde et positivt resultat i dette skyldes mindre ressursbruk og lavere gebyrinntekt enn budsjettert. Gebyrinntekten gikk ned fra Økonomi renovasjon Sammendrag av regnskapet for 2014, hele kr.: Renovasjon 2014 Regnskap Budsjett Avvik Driftsutgifter Ordinær drift Kapitalkost Sum Finansiering Gebyr Netto trans mot fonds Sum Den største kostnaden innenfor renovasjonsområdet er tjenestekjøp fra RIR. Det ble kjøpt tjenester fra RIR for kr. 29,1 mill. i Dette var kr. 0,4 mill. over budsjett, og kr. 1,2 mill mer enn i Totalt var Molde kommunes sitt arbeid innen området på kr 1,1 mill. som var kr. 0,1 mill. under budsjett. Det positive avviket kommer innenfor Molde Vann og Avløp KF sitt ansvarsområde. Fond Vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal drives til selvkost. Dette betyr at over/underskudd skal avregnes og settes i fond. Revisor anbefaler at hvert av fondene innenfor vann og avløp skal ligge rundt 10 % av gebyrinntektene. Innenfor vann og avløpsområdet har lavere renteutgifter enn budsjettert de siste årene ført til fondsoppbygging. I 2014 var det derimot netto bruk av fonds på avløp og renovasjon. På vann var det en liten fondsøkning. Det ble i 2012 bestemt at Molde kommune skal gå over til driftsfinansiert ledningsfornying over en periode på 3-4 år. Dette muliggjør bruk av fond til finansiering av prosjekt. I denne overgangsperioden vil det bli foretatt en styrt fondstilpasning til anbefalt nivå. Tabellen under viser selvkostfondene for 2014 og 2013 (kroner): Fond Vann Avløp Renovasjon Slam 0* 0* SUM FOND * Det er ikke tillatt å ha negative fond. På slam er det et akkumulert underskudd på kr ,- som må dekkes inn i 2015/2016. I 2014 ble det dekket inn kr ,- av underskuddet. Årsmelding 2014 Side 9 av 57

8 1.8 Tjenestekjøp fra basisorganisasjonen Foretaket kjøper en rekke tjenester av basisorganisasjonen i kommunen. De fleste er å regne som overheadkostnader. Her er beløpene bestemt av basisorganisasjonen, og fordelte seg slik i 2014: Tjeneste Regnskap Juridiske tjenester Fellestjenester Innkjøpstjenester IKT-tjenester Lønns- og personaltjenester Økonomitjenester Info- og servicetjenester Tjenester kommuneveg Felles adm oppgaver SUM HMS/Internkontroll Den enkelte avdeling/verneområde er ansvarlig for oppfølging av IK-HMS systemet på sitt område Foretaket har et velfungerende lokalt arbeidsmiljøutvalg med overordnet kontroll- og tilsynsansvaret innenfor HMS-området. Det utarbeides årlig en egen aktivitetsplan for HMS-arbeidet med målsetninger for HMS-arbeidet og en egen aktivitetskalender for HMS-arbeidet. Denne planen evalueres i en egen rapport ved årsslutt. Det var to arbeidsuhell i Egen finger kom i klem ved lukking av skyvedør på bil. Fall på uteområde ved Plutovegen 7. Ingen av skadene gav sykefravær eller varig skade. Skadene er avviksregistrert og tiltak for å senke risiko og konsekvens er vurdert. Strørutinene på uteområdet er ved Plutovegen 7 er forbedret. Foretakets samlede fravær i 2014 var 3,3 % (mot 6,3 % i 2013). Av dette var langtidsfraværet 1,9 %. Fraværet blir vurdert av avdelingsledere og AMU og er i 2014 relatert til forhold utenom arbeid som ikke kan påvirkes av arbeidsgiver. Foretaket har et kvalitetsutvalg bestående av daglig leder, to ressurspersoner og avdelingslederne. Kvalitetsutvalget skal hovedsakelig ivareta utviklingen av kvalitetssystem, inkl HMS-arbeidet. For å ha en hensiktsmessig organisering av det fortløpende kvalitetsarbeidet, deriblant arbeide med forslag til forbedringer, er det etablert en kvalitetsgruppe bestående av daglig leder og to ressurspersoner. Det har vært to møter i kvalitetsutvalget i 2014 og fire møter i kvalitetsgruppen. Dette ihht fastsatt møtefrekvens. Alle avdelingene i foretaket utarbeidet en årlig plan for kvalitetsarbeidet ved egen avdeling. Denne planen er evaluert gjennom året. Kravet om en egen plan for kvalitetsarbeidet har gjort at fokus og innsats på kvalitetsarbeidet i avdelingene har blitt større. Foretaket har i tillegg som internmål å utføre minst en revisjon og en beredskapsøvelse hvert år. Det er gjennomført to internrevisjoner, samt avholdt beredskapsøvelse der en har øvd på et scenario med utfall av automatisk styring av Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg og innfasing av reserverenseanlegg (rensing av vann med klordesinfisering uten humusfjerning). Årsmelding 2014 Side 10 av 57

9 1.10 Etikk Kommunens etisk regelverk er en viktig del av del av virksomhetens grunnregelverk. Vedtatte etiske retningslinjer er utdelt til alle medarbeiderne i virksomheten. Molde Vann og Avløp følger basisorganisasjonens tiltaksplaner for å sikre fokus på kommunens etiske regelverk. Det har ikke vært noen saker i 2014 vedrørende brudd på etisk regelverk Miljøplan/-rapport Foretaket har ingen egen miljøplan, ut over det som dekkes gjennom miljøkrav til HMS og materialbruk gitt i Norsk Standard ved prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og renovering av bygg og infrastrukturen til foretaket. Det blir fortløpende vurdert om slike retningslinjer skal innarbeides i foretakets virksomhetsplan. Foretakets styre og administrasjon har en bevisst holdning til at tidsmessige miljøkrav i hele virksomheten skal etterstrebes. Foretakets utslipp er ikke skadelig for det ytre miljø Utfordringer fremover Avløpsrensing Nye krav til avløpsrensing gjør at avløpsrenseanleggene på Nøisomhed og Cap Clara må gjennomgå store ombygginger for å tilfredsstille nye rensekrav innen Anlegget på Nøisomhed, som renser 70 % av avløpet fra byområdet i Molde, er ferdig ombygd. Etter oppstart av anlegget på Nøisomhed var det nødvendig med optimalisering av anlegget. Planleggingen av renseanlegget på Cap Clara ble startet opp umiddelbart etter optimaliseringen var ferdig. Planlagt byggestart er foreløpig satt til Det er etablert dialog med fylkesmannen om dette. Ledningsfornying Etter mange år med en ledningsfornying ned mot 0,5 % har foretaket de siste årene løftet ledningsfornyelsen til 1,2 %. Bærekraftig fornyingstakt i Molde er utredet til å være 1,2 %. Løftet i fornyingstakt har vært krevende. Det må også fremover holdes et kraftig påtrykk for å holde oppe fornyingstakten. Klimatilpassing I 2010 ble det utarbeidet en NOU-rapport som peker på at samfunnet må gjøre mer for å tilpasse seg et klima i endring. I vårt område blir det skissert at vi i nær fremtid vil få kraftigere nedbør og en havnivåstigning. Det er ikke tilstrekkelig å satse ensidig på oppdimensjonering av rørledninger. Andre tiltak for å redusere og fordrøye overvannstilrenningen må legges inn i utbyggingsplaner for eksisterende og fremtidige utbyggingsområder. Det innledende kommunale arbeidet med temaet må skje i tett samarbeid mellom basisorganisasjonen og Molde Vann og Avløp KF. Arbeidet er fortsatt i oppstartsfasen. Kompetanse Strenge kvalitetskrav innenfor VA-området, flere eldre arbeidstakere i virksomheten, mangel på utdanning av fagpersonell innenfor noen områder og hard konkurranse om fagpersonell gjør at kommunen må bli enda mer dyktige i sitt arbeid med å beholde og rekruttere riktig personell. Årsmelding 2014 Side 11 av 57

10 Årsmelding 2014 Side 12 av 57 Molde 15. april 2014

11 2 REGNSKAP Driftsregnskap 2014 Årsmelding 2014 Side 13 av 57

12 2.2 Investeringsregnskap 2014 Årsmelding 2014 Side 14 av 57

13 2.3 Regnskapsskjema 1A drift Årsrapport 2014 Side 15

14 2.4 Regnskapsskjema 1B drift Årsmelding 2014 Side 16 av 57

15 2.5 Regnskapsskjema 2A investering Årsmelding 2014 Side 17 av 57

16 2.6 Regnskapsskjema 2B investering Årsmelding 2014 Side 18 av 57

17 2.7 Balanse Årsmelding 2014 Side 19 av 57

18 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Gjeldende regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapsprinsipp Molde Vann og Avløp KF sitt regnskap føres etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i foretaket og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser foretakets utgifter i forbindelse med investeringer m.v., samt hvordan disse er finansiert. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H 2140 ligger til grunn ved avleggelse av regnskapet. Det betyr at Molde Vann og Avløp sitt regnskap er et regnskap som salderes ut i null ved bruk eller avsetning til bundet driftsfond. I tilfelle bundet driftsfond ikke er tilstrekkelig til å dekke årets merforbruk, skal resultatet presenteres som årets merforbruk. Det er ikke tillatt å operere med negative driftsfond. Foretakets driftsregnskap viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker foretakets brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. I selvkostberegningen er avskrivningene belastet i samsvar med retningslinjene. Forskjell mellom avskrivninger og avdrag er vist i eget bundet fond - periodiseringer, jf. note 8. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp. Vurderingsregler I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir linære avskrivninger brukt. Etter denne metode blir avskrivningsgrunnlaget fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk. Årsmelding 2014 Side 20 av 57

19 Note 2 Anskaffelse og anvendelse av midler 2014 Årsmelding 2014 Side 21 av 57

20 Note 3 Pensjon Årsmelding 2014 Side 22 av 57

21 Note 5 Til balansen bundne driftsfond Årsmelding 2014 Side 23 av 57

22 Note 6 Langsiktig gjeld Note 7 Anleggsmidler Årsmelding 2014 Side 24 av 57

23 Note 8 Selvkost Årsmelding 2014 Side 25 av 57

24 Årsmelding 2014 Side 26 av 57

25 Note 9 Kapitalkonto Årsmelding 2014 Side 27 av 57

26 3 REVISJONSBERETNING Årsrapport 2014 Side 28

27 Årsmelding 2014 Side 29 av 57

28 4 ÅRETS VIRKSOMHET 4.1 Måloppnåelse FORMÅL OG OPPGAVER FOR MOLDE VANN OG AVLØP KF: Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer. Foretaket kan pålegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. I det etterfølgende har vi splittet opp formålene til foretaket og beskrevet resultatoppnåelsen for de respektive oppgavene. Det vises ellers til vedtatte strategier for foretaket med evaluering i vedlegg 1. God, tilstrekkelig og sikker vannforsyning Vannverket er den største og viktigste næringsmiddelprodusenten i Molde kommune. Pr leverer virksomheten vann til ca fastboende personer. I tillegg kommer leveranser til industri og offentlig virksomhet. Vannvirksomheten hadde abonnenter. En økning på 179 abonnenter fra Drikkevannet i Molde tilfredsstilte alle kvalitetskravene i drikkevannsforskriften i Bakteriologisk vannkvalitet Uttatte bakteriologiske prøver (vedlegg 4) viser at den bakteriologiske kvaliteten i drikkevannet i Molde var god også i Drikkevannsforskriften har ikke noe spesifikt krav i forhold til totalantall bakterier i drikkevannet (kimtall). Ved målte verdier over 100 bakterier/100 ml skal årsaken til bakterieinnholdet undersøkes og tiltak iverksettes så snart som mulig. Det var i 2014 en episode ved Fannefjord der vi over en periode om sommeren hadde flere etterfølgende vannprøver der totalantallet med bakterier var over anbefalt verdi. Vannprøvene viste at bakteriene ikke stammet fra mennesker/dyr. Desinfeksjonen med UV-bestråling fungerte som den skulle. Ut fra dette ble det konkludert med at bakterieveksten skjedde på ledningsnettet, og at årsaken var bedre vekstforhold for bakterier pga unormalt høy temperatur på råvannet kombinert med at det trolig også er ansamlinger av sedimentert slam på ledningsnettet. Klordesinfisering ville trolig løst problemet, men dette ville gitt klorsmak på drikkevannet. Valgt tiltak ble lokale utspylinger av ledningsnettet. Uttappingen blir registrert som en del av lekkasjetallet, og ut fra dette ble det gjennomført en opptrappende spyling for å finne riktig tapperegime. Fra og med 2015 er planen at en gjennomfører forebyggende regelmessig spylerutiner på rørnettet til Fannefjord. Tilstrekkelig vannforsyning Innenfor vannforsyningen er det lagt inn overkapasitet både på produksjons- og distribusjonsleddet. Vannforsyningssystemene i Molde er imidlertid ikke dimensjonert med tilstrekkelig ekstrakapasitet Årsrapport 2014 Side 30

29 for utstrakt hage- og landbruksvanning. Foretaket har en utgangsstrategi der fokuset er informasjon om at plenvanning med vannspreder er unødvendig. Erfaringene fra denne strategien har til nå vært gode. Sommeren 2014 var god. På forsommeren 2014 ble det registrert perioder med store vannuttak til jordbærvanning. Tappingen ble regulert gjennom dialog med jordbærprodusentene. I 2014 ble det ikke registrert episoder med trykkløst nett som følge av vannuttak over kapasiteten til vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Sikker vannforsyning Leveransesikkerheten av vann til abonnentene er høy. Svikt i vannleveranser registreres fortløpende. Leveringssikkerheten fra vannvirksomheten i Molde endte på 99,996 % i Antall ledningsbrudd og lekkasjetall er to indikatorer som gir et mål på tilstanden til ledningsnettet. Virksomheten har hatt spesiell fokus på lekkasjeproblematikken i Tabellen under viser ledningsbrudd på hovedledningsnettet fra 2010 til 2014: Sentralvannverket Fannefjord SUM Det er satt opp som et langsiktig mål på å senke lekkasjetallet til under 35 %. Dette er en krevende oppgave som krever langvarig og høy fokus. Det er benyttet 1330,5 timer til lekkasjesøking i Avdekte lekkasjer, og oppfølgingen for å få tettet disse, har vært fast tema på ukentlige vaktmøter. Tabellen under vider en oversikt over lekkasjene som er tettet i 2014: Sted Sentralv./Fannefjord Ansvar Lekkasjemengde Sentralv. Fannefjord Privat Kommunal l/s Meek Boretslag, flere lekkasjer X X 3,2 Lekkasje Bolsønes X X 4,0 Havnevika X X 2,0 Geitnesvågen X X 1,5 Røvika X X 1,2 Ullaland Talset X X 1,0 Kleive kirke X X 0,4 Fjellskaret/Gamlevegen X X 2,0 Fannefjord skole Opdøl X X 2,0 Storvikv. X X 0,4 Bjørnstjerne Bjørnsonsveg X X 4,0 Skogvegen X X 1,0 Hamnevika X X 0,3 Skolevegen X X 1,0 Sluse kum X X 0,1 Lekkasje Bolsønes X X 2,5 Lekkasje v/sjukehuset X X 2,5 Opdøl sjukehus nr 1 X X 0,1 Røbekk X X 0,1 Oppdøl sjukehus nr 2 X X 2,0 Kometvegen X X 0,1 Oppdøl sjukehus nr 3 X X 2,0 Enenvegen X X 0,1 Jensgurilia X X 0,1 Sørstien X X 1,5 Faret X X 1,5 Øverland borettslag X X 3,0 Bastian Withs gt. X X 2,0 SUM ,6 Til sammenligning tettet 20 ledningsbrudd i 2013 med til sammen 13 l/s. Mengden ikke henførbart vann (lekkasjetallet) for Molde sank fra 52,0 % i 2013 til 44,7 % i Årsmelding 2014 Side 31 av 57

30 Avveiningene som gjøres i dag i forhold til styrte tappinger (for å sikre vannkvalitet), samt høyt forsyningstrykk (for å sikre at alle har godt med trykk i kranen sin), bør kanskje vurderes i en retning som reduserer lekkasjetallet. Slike grep sitter imidlertid langt inne så lenge det er reservekapasitet på uttak fra vannkilder og vannbehandlingsanlegg På lenger sikt vil foretakets økte innsats på ledningsfornying virke positivt inn på lekkasjetallet. Vi ser at aktivt arbeid med lekkasjesøking nytter. Det er derfor nødvendig høy fokus på dette. God og miljømessig riktig avløpshåndtering Foretaket håndterer avløpsvann fra abonnenter, tilsvarende ca personer. I tillegg kommer avløpshåndtering fra industri og offentlig virksomhet. Det siste året har antall abonnenter økt med 170. Foretaket har også abonnenter med slamavskillere. Stortinget har i forurensingsforskriften vedtatt strengere rensekrav for utslipp fra større tettbebyggelser (over innbyggere). Frist for å etterleve nye krav er satt til Foretaket har tatt fatt i dette og det største avløps-renseanlegget på Nøisomhed har blitt oppgradert. Renseresultatene fra anlegget er gode. Det andre store avløpsrenseanlegget på Cap Clara er under prosjektering. Byggestarten for anlegget vil trolig skje i løpet av første kvartal Anlegget på Cap Clara planlegges med finsil som renseteknologi, tilsvarende anlegget på Nøisomhed. Det er en nedgang i uttatt slammengde fra anlegget på Nøisomhed fra 2013 til Årsaken er bedre avvanning av slammet, og med dette høyere tørrstoffonnhold i rest-slammet fra anlegget. De øvrige 8 avløpsrenseanleggene har fungert som de skal gjennom I 2014 er det registrert 2 episoder med kloakktilstopping som har vært kommunalt ansvar. Vi har de siste årene, i forhold til landsnitt, hatt få kjelleroversvømmelser i Molde. En kjelleroversvømmelse med avløpsvann er en stor belastning for dem som blir berørt. Økende nedbørsmengder i kombinasjon med fellessystem for avløp og overvann, gjør at vi fortsatt må arbeide intensivt med spyling og rengjøring av problemområder på avløps- og overvannsledningsnettet. Høyt trykk på fornying av ledningsnett og lokal overvannsdisponering må også til for å opprettholde dette lave nivået. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost I forhold til økonomiske resultat så vises det til økonomisk oversikt kap 1 og til regnskap i kap 2. Gebyr Tabellen nedenfor viser gebyrene i Molde for en bolig på 120 m 2 (eks mva): År Vanngebyr Kr Kr Avløpsgebyr Kr Kr SUM Kr Kr Sammenlignet med andre kommuner og fylkesgjennomsnitt 2014: Kommune Molde Fræna Ålesund Kr. sund Fylke Vanngebyr Kr Kr Kr Kr Kr Avløpsgebyr Kr Kr Kr Kr Kr SUM Kr Kr Kr Kr Kr Årsmelding 2014 Side 32 av 57

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp HANDLINGS og ØKONOMIPLAN Overordnet saneringsplan for vann og avløp 2014 2021 Nord-Odal kommunestyre xxx/13 GIVAS styre 039/13 Grue kommunestyre xxx/13 GIVAS representantskap 014/13 Kongsvinger kommunestyre

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

Årsrapport. med visjon om å være best på profesjonell drift.

Årsrapport. med visjon om å være best på profesjonell drift. Årsrapport 2007 med visjon om å være best på profesjonell drift. 2 Innhold Direktøren 3 Styret 4 Samfunnsansvar 5 Mangfoldige FREVAR 7 Energigjenvinning 9 Avfallshåndtering 11 Vannverket 13 Renseanleggene

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2013 2025 0. SAMMENDRAG Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel og vært grunnlaget for den første bosetningen.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Årsmelding 2013 Byrådet i Tromsø kommune. Fra venstre: Byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein (V), byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H), byråd for helse

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer